Dasar Privasi Aplikasi Kajian Kesihatan Apple

Dasar Privasi Aplikasi Kajian Penyelidikan Kesihatan Apple dikemas kini pada 20 November 2020
Privasi anda penting bagi Apple. Oleh itu, kami telah membangunkan Dasar Privasi yang merangkumi cara kami mengendalikan maklumat anda berhubung dengan aplikasi kajian penyelidikan kesihatan Apple ("Aplikasi"). Sila luangkan sedikit masa untuk membiasakan diri anda dengan amalan privasi kami dan beritahu kami jika anda mempunyai apa-apa soalan.

Kajian Penyelidikan Kesihatan Apple

Dasar Privasi ini meringkaskan maklumat yang mungkin kami kumpulkan atau terima berhubung dengan penggunaan mana-mana aplikasi kajian penyelidikan kesihatan kami dan penyertaan dalam mana-mana kajian penyelidikan penjagaan kesihatan kami (masing-masing "Kajian" dan secara keseluruhannya "Kajian"). Dasar Privasi ini tidak merangkumi maklumat yang kami kumpulkan atau terima tentang anda dalam konteks lain, seperti apabila anda membeli produk Apple, melayari laman web Apple, menggunakan aplikasi mudah alih Apple lain, atau gunakan untuk tujuan bukan kajian am anda pada peranti Apple anda seperti iPhone, iPad atau Apple Watch anda. Untuk amalan privasi kami secara amnya, sila lihat dasar privasi am kami.

Persetujuan Termaklum

Untuk mengambil bahagian dalam mana-mana Kajian, anda mesti terlebih dahulu menyemak dan menandatangani borang persetujuan termaklum dan keizinan (jika berkenaan) ("Persetujuan Termaklum") untuk Kajian. Dengan menggunakan Aplikasi, anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan perkongsian maklumat anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini dan seperti yang digariskan dalam Persetujuan Termaklum. Jika terdapat mana-mana bahagian dalam Dasar Privasi ini yang bertentangan dengan Persetujuan Termaklum, terma-terma Persetujuan Termaklum akan berkuat kuasa.

Dalam dasar ini, kami boleh menggunakan istilah "Pasukan Kajian" untuk merujuk semua entiti yang mungkin mempunyai akses kepada data yang dikumpulkan daripada atau tentang anda melalui Aplikasi atau sebagai sebahagian daripada Kajian. Untuk semua Kajian, Persetujuan Termaklum akan menyertakan maklumat khusus tentang ahli-ahli Pasukan Kajian.

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Maklumat peribadi ialah data yang boleh digunakan untuk mengenal pasti atau menghubungi orang perseorangan. Maklumat peribadi dan maklumat bukan peribadi tertentu, seperti yang diterangkan di bawah, boleh dikumpulkan daripada atau tentang anda melalui Aplikasi atau sebagai sebahagian daripada Kajian.

Apple dan ahli gabungannya, serta ahli Pasukan Kajian yang lain, boleh berkongsi maklumat yang kami kumpulkan melalui Aplikasi antara satu sama lain dan menggunakan maklumat selaras dengan Dasar Privasi ini.

Jika anda membuat keputusan untuk mengambil bahagian dalam Kajian ini, berikut ialah contoh jenis maklumat yang mungkin kami kumpulkan dan cara kami mungkin menggunakan maklumat itu.

Maklumat yang kami kumpulkan

Apabila anda memuat turun salah satu Aplikasi dan mendaftar dalam salah satu Kajian, berikut ialah contoh kategori maklumat (yang mungkin termasuk beberapa maklumat peribadi) yang boleh dikumpulkan daripada atau tentang anda melalui Aplikasi ("Data Kajian"). Kategori maklumat khusus yang akan dikumpulkan tentang anda sebagai sebahagian daripada Kajian akan diterangkan dalam Persetujuan Termaklum.

 • Maklumat hubungan seperti nama, alamat e-mel dan nombor telefon anda.
 • Maklumat demografi, seperti umur, jantina, tempat kediaman dan bangsa anda.
 • Sejarah dan maklumat perubatan, seperti ketinggian/berat badan anda, diagnosis dan ujian perubatan terdahulu (contohnya, diagnosis irama jantung yang tidak teratur), penggunaan ubat-ubatan tertentu semasa dan sebelumnya (contohnya, ubat penipisan darah), sejarah keluarga tertentu (contohnya, sejarah pemfibrilan atrium) dan tabiat kesihatan (contohnya, merokok). Maklumat ini boleh dikumpulkan melalui tinjauan dalam aplikasi atau tinjauan kesihatan lain yang anda mungkin diminta untuk lengkapkan.
 • Maklumat penderia, seperti kadar denyutan jantung dan pengiraan denyutan ke denyutan.
 • Data teknikal, dalam kebanyakan kes, ialah maklumat bukan peribadi, iaitu data dalam bentuk yang tidak membenarkan perkaitan langsung dengan individu tertentu secara sendiri. Data teknikal termasuk, sebagai contoh, maklumat tentang penggunaan aplikasi anda (contohnya, apabila aplikasi dilancarkan kali pertama), versi aplikasi dan ID pemasangan, pengecam peranti dan data teknikal tentang peranti anda, seperti sistem pengendalian dan model. Apple tidak menjejaki pelanggan dari semasa ke semasa dan merentasi laman web pihak ketiga untuk menyediakan iklan yang disasarkan dan oleh itu, tidak bertindak balas terhadap isyarat "Jangan Jejaki" (JJ).
 • Maklumat peristiwa buruk, seperti kebimbangan, peristiwa buruk atau perkara lain yang boleh dilaporkan yang timbul dalam Kajian.
 • Maklumat lain, jika ada, diterangkan dalam Persetujuan Termaklum.

Maklumat hubungan anda akan dipisahkan daripada data lain yang dikumpulkan daripada anda melalui Aplikasi dan sebagai sebahagian daripada Kajian dan digantikan dengan kod rawak ("Data Kajian Berkod") sebelum diterima pada sistem Apple.  Apabila Apple bertindak sebagai penaja kajian, Apple diwajibkan untuk melakukan proses yang merangkumi peninjauan terhadap Data Kajian yang Tidak Berkod yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang dalam bidang kuasa tertentu atau untuk memenuhi kewajipan Apple sebagai penaja. Apple mengupah pihak ketiga untuk memenuhi kewajipan tersebut bagi pihak Apple dan hanya Data Kajian Berkod yang diterima pada sistem Apple. Untuk kajian tertentu, jika anda mengalami masalah teknikal dan persetujuan untuk dipindahkan kepada Apple untuk mendapatkan sokongan teknikal tambahan, Apple mungkin mempunyai akses kepada maklumat tertentu yang mengenal pasti anda secara langsung. Entiti lain yang terlibat dalam Kajian, seperti penyiasat utama Kajian atau ahli Pasukan Kajian yang lain, boleh mengekalkan Data Kajian dalam bentuk yang boleh dikenal pasti.

Cara kami menggunakan maklumat anda

Maklumat peribadi anda, seperti maklumat hubungan anda, jika dikumpulkan melalui Aplikasi, boleh digunakan untuk tujuan yang diterangkan dalam Persetujuan Termaklum termasuk:

 • Untuk mendaftarkan anda dalam Kajian, termasuk menentukan kelayakan anda untuk penyertaan dalam Kajian
 • Untuk menjalankan dan menyokong Kajian
 • Untuk menghubungi anda dengan tinjauan atau mesej lain yang berkaitan dengan Kajian melalui pemberitahuan dalam aplikasi, e-mel atau sebaliknya

Data Kajian Berkod Anda boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang diterangkan dalam Persetujuan Termaklum termasuk:

 • Untuk menjalankan dan menyokong Kajian
 • Untuk membangunkan produk berkaitan kesihatan dan aktiviti penambahbaikan
 • Untuk kajian penyelidikan lain, jika dibenarkan dalam Persetujuan Termaklum
 • Untuk mengeluarkan penemuan penyelidikan dan laporan berkaitan, yang tidak akan mengenal pasti anda

Data teknikal anda (seperti yang diterangkan di atas) juga boleh digunakan untuk menentukan kelayakan anda untuk Kajian dan kegunaan am Aplikasi.

Pendedahan kepada Pihak Ketiga

Pembekal Khidmat

Apple dan ahli Pasukan Kajian yang lain boleh berkongsi maklumat anda dengan syarikat yang menyediakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak Kajian seperti lembaga semakan institusi pihak ketiga bebas yang bertanggungjawab untuk menyemak Kajian dan melindungi hak anda sebagai peserta penyelidikan atau pihak ketiga yang telah diupah untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan pengajian, seperti menerima dan memproses aduan yang berkaitan dengan Kajian bagi pihak kami. Syarikat-syarikat ini diwajibkan untuk melindungi maklumat anda.

Lain-lain

Maklumat peribadi anda dan Data Kajian Berkod juga boleh didedahkan kepada pihak ketiga berikut:

 • Pihak berkuasa Kerajaan dan Pengawalseliaan, seperti Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia A.S., Pentadbiran Makanan dan Ubat, serta agensi kerajaan persekutuan atau negeri lain.
 • Penguatkuasaan undang-undang atau pihak ketiga lain mengikut proses undang-undang yang sah seperti sepina, litigasi atau perintah mahkamah. Kami juga mungkin mendedahkan maklumat tentang anda jika kami mendapati bahawa atas tujuan keselamatan negara, penguatkuasaan undang-undang atau isu kepentingan awam yang lain, pendedahan adalah perlu atau wajar dilakukan.
 • Penyelidik Kajian Diluluskan yang Lain, jika dibenarkan oleh Persetujuan Termaklum, penyelidik pihak ketiga tertentu yang diluluskan boleh mengakses Data Kajian terhad. Kategori penyelidik kajian yang diluluskan, jenis Data Kajian yang mereka mungkin boleh akses dan tujuan-tujuan data gunakan oleh mereka akan diterangkan dengan lebih terperinci dalam Persetujuan Termaklum.
 • Lain-lain, jika kami mendapati bahawa pendedahan sewajarnya perlu untuk menguatkuasakan terma dan syarat kami atau melindungi operasi atau pengguna kami. Kami mendedahkan maklumat seperti yang diterangkan dalam Persetujuan Termaklum. Selain itu, jika berlakunya penyusunan semula, penggabungan atau jualan, kami mungkin memindahkan mana-mana dan semua maklumat peribadi yang kami kumpulkan kepada pihak ketiga yang berkaitan.

Perlindungan Maklumat Anda

Apple amat memandang serius terhadap keselamatan maklumat peribadi anda. Apple telah melaksanakan langkah yang munasabah untuk memastikan Data Kajian disimpan dengan selamat, dan melindungi kerahsiaan maklumat anda, termasuk menyimpan maklumat dalam sistem dengan akses terhad yang ditempatkan di kemudahan yang menggunakan langkah-langkah keselamatan fizikal. Walaupun kami mengenakan langkah keselamatan, kerahsiaan penuh tidak dapat dijamin.

Pengekalan Maklumat Peribadi

Penyertaan anda dalam mana-mana Kajian adalah secara sukarela. Anda boleh membuat keputusan untuk tidak mengambil bahagian atau anda boleh meninggalkan mana-mana Kajian pada bila-bila masa. Jika anda membuat keputusan untuk menarik diri, kami tidak boleh memadamkan maklumat yang telah kami kumpulkan dan kami boleh terus menggunakan maklumat itu, tetapi kami akan berhenti menerima apa-apa Data Kajian baharu tentang anda dan akan berhenti menghubungi anda tentang Kajian kecuali dalam kes keperluan perubatan yang serius dan boleh diambil tindakan. Dasar pengekalan khusus dan langkah-langkah yang anda perlukan untuk menarik diri akan diterangkan dalam Persetujuan Termaklum untuk setiap Kajian.

Kanak-kanak

Aplikasi kami tidak bertujuan untuk kanak-kanak di bawah usia 13 tahun atau umur minimum yang setara dalam bidang kuasa yang berkaitan. Jika kami mendapati bahawa kami telah mengumpulkan maklumat peribadi kanak-kanak di bawah usia 13 tahun, kami akan mengambil langkah untuk memadamkan maklumat tersebut dengan secepat mungkin.

Komitmen Keseluruhan Syarikat Kami Terhadap Privasi Anda

Untuk memastikan maklumat peribadi anda selamat, kami menyampaikan garis panduan privasi dan keselamatan kami kepada pekerja Apple dan menguatkuasakan langkah perlindungan privasi dengan ketat dalam syarikat kami.

Soalan Privasi

Jika anda mempunyai apa-apa soalan atau kebimbangan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami. Jika anda mempunyai soalan tentang Kajian, sila hubungi ahli Pasukan Kajian menggunakan maklumat hubungan yang disenaraikan dalam Persetujuan Termaklum. Untuk menarik diri daripada Kajian, sila ikuti arahan khusus dalam Persetujuan Termaklum. Sila ambil perhatian bahawa memadamkan Aplikasi tidak akan mengeluarkan anda daripada Kajian.

Apple boleh mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami menukar dasar dengan cara material, notis akan diberikan kepada anda sama ada dalam Aplikasi atau melalui e-mel khusus untuk Kajian bersama dengan Dasar Privasi yang dikemas kini. Kami juga mungkin memberikan notis pada mana-mana laman web khusus Kajian.

Apple Inc., 1 Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014