Apples integritetspolicy för appar om hälsostudier

Apples integritetspolicy för appar om forskningsstudier av hälsa uppdaterades 20 november 2020
Din integritet är viktig för Apple. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy som täcker hur vi behandlar dina uppgifter i samband med Apples appar för forskningsstudier om hälsa (”Appar”). Ägna en liten stund åt att bekanta dig med hur vi hanterar din integritet och kontakta oss om du har några frågor.

Apples forskningsstudier om hälsa

Denna integritetspolicy sammanfattar de uppgifter som vi kan samla in eller ta emot i samband med din användning av någon av våra Appar för forskningsstudier om hälsa (var för sig ”Studie” och tillsammans ”Studierna”). Denna integritetspolicy täcker inte uppgifter som vi samlar in eller tar emot om dig i andra sammanhang, som när du till exempel köper en Apple-produkt, surfar på Apples webbplatser, använder andra av Apples mobilappar eller använder din Apple-enhet, som din iPhone, iPad eller Apple Watch, för andra ändamål som inte har med en Studie att göra. Du kan läsa allmänt om hur vi hanterar din integritet i vår allmänna integritetspolicy.

Informerat samtycke

För att delta i någon av Studierna måste du först granska och underteckna ett formulär för informerat samtycke och godkännande (om tillämpligt) (”Informerat samtycke”) för Studien. Genom att använda en App samtycker du till insamling, användning och delning av dina uppgifter enligt beskrivningen i denna Integritetspolicy och enligt vad som fastställs i det Informerade samtycket. I den utsträckning något i denna Integritetspolicy strider mot det Informerade samtycket, gäller villkoren i det Informerade samtycket.

I denna policy använder vi termen ”Studieteam” när vi avser de enheter som kan ha tillgång till uppgifter som har samlats in om dig via Apparna eller som en del av Studierna. För samtliga Studier omfattar det Informerade samtycket specifika uppgifter om medlemmarna i Studieteamet.

Hur vi samlar in och använder dina uppgifter

Personuppgifter är data som kan användas till att identifiera eller kontakta en enskild person. Vissa personuppgifter och icke-personliga uppgifter, som beskrivs nedan, kan samlas in från eller om dig via Apparna eller som en del av Studierna.

Apple och dess närstående bolag, samt de andra medlemmarna i Studieteamet, får dela de uppgifter som vi samlar in via Appen med varandra och använda dem enligt denna Integritetspolicy.

Om du bestämmer dig för att delta i Studien kan du se exempel nedan på vilken typ av uppgifter som vi kan samla in och hur de kan användas av oss.

Vilka uppgifter vi samlar in

När du laddar ned någon av Apparna och registrerar dig för någon av Studierna kan du nedan se exempel på vilka kategorier av uppgifter (som kan omfatta vissa personuppgifter) som kan samlas in från eller om dig via Apparna (”Studiedata”). De specifika uppgiftskategorierna som samlas in om dig som en del av en Studie finns beskrivna i det Informerade samtycket.

 • Kontaktuppgifter, som ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Demografiska uppgifter, som ålder, kön, bosättningsland och etnicitet.
 • Medicinsk anamnes och information, som din längd/vikt, tidigare medicinska diagnoser och tester (t.ex. diagnosticerad oregelbunden hjärtrytm), nuvarande och tidigare användning av vissa läkemedel (t.ex. blodförtunnande läkemedel), viss familjeanamnes (t.ex. en anamnes på förmaksflimmer) och hälsovanor (t.ex. rökning). Dessa uppgifter kan samlas in genom undersökningar i appar eller genom andra hälsoundersökningar som du kan bli ombedd att göra.
 • Uppgifter från sensorer, som puls och beräkningar av pulsförändringar.
 • Tekniska data, som i många fall är icke-personliga uppgifter, t.ex. data i en form som för sig själva inte direkt kan kopplas till en specifik person. Tekniska data omfattar exempelvis uppgifter om din appanvändning (t.ex. när en App först startades för första gången), appversion och installations-ID, enhetsidentifierare och tekniska data om din enhet, såsom operativsystem och modell. Apple spårar inte kunder över tid och på webbplatser som tillhör tredje part för att kunna skicka riktad reklam och svarar därför inte på DNT-signaler (”Do Not Track”).
 • Information om biverkningar, till exempel oro, negativa händelser eller andra frågor som uppstår i en Studie som bör rapporteras.
 • Övriga uppgifter, om sådana finns, beskrivs i det Informerade samtycket.

Dina kontaktuppgifter kommer att särskiljas från övriga uppgifter som samlas in från dig via Apparna och som en del av Studierna och ersätts med en slumpmässig kod (”Kodade studiedata”) innan de tas emot i Apples system. När Apple agerar som studiesponsor krävs det att en process finns som kan inkudera granskning av icke-Kodade studiedata som krävs för att efterleva lagen i vissa jurisdiktioner eller för att uppfylla Apples skyldigheter som sponsor. Apple anlitar en tredje part för att fullfölja sådana förpliktelser å dess vägnar och endast Kodade studiedata tas emot i Apples system. Om du upplever ett tekniskt problem och samtycker till överföring till Apple för ytterligare teknisk support, kan Apple för vissa studier få tillgång till vissa uppgifter som direkt identifierar dig. Andra enheter som ingår i Studien, som exempelvis Studiens huvudprövare eller andra medlemmar i Studieteamet, kan underhålla Studiedata i en identifierbar form.

Hur vi använder dina uppgifter

Dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter, får användas för de ändamål som beskrivs i det Informerade samtycket, inklusive för att

 • registrera dig i Studien, däribland för att fastställa din lämplighet att delta i Studien
 • genomföra och stödja Studien
 • kontakta dig om undersökningar och skicka andra meddelanden i samband med Studien via appnotiser, e-postmeddelanden och annat.

Dina Kodade studiedata kan användas för ändamål som beskrivs i det Informerade samtycket inklusive

 • genomföra och stödja Studien
 • för att utveckla hälsorelaterade produkter och utvecklingsaktiviteter
 • i andra forskningsstudier, om det tillåts i det Informerade samtycket
 • för att utfärda forskningsresultat och relaterade produkter som inte kan identifiera dig.

Dina tekniska data (som beskrivs ovan) kan också användas för att fastställa din lämplighet att delta i en Studie och allmän användning av Apparna.

Överlämnande till tredje part

Tjänsteleverantörer

Apple och de andra medlemmarna i Studieteamet kan dela dina uppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för eller på uppdrag av Studien, såsom den oberoende institutionella granskningsnämnden som utgör en tredje part och som är ansvarig för att granska Studien och skydda dina rättigheter som deltagare i forskningen, eller tredje part som har rekryterats för att utföra tjänster relaterade till Studien, såsom att ta emot och behandla klagomål i samband med Studien på uppdrag av oss. Dessa företag är skyldiga att skydda dina uppgifter.

Övrigt

Dina personuppgifter och Kodade studiedata kan också röjas för följande tredje part:

 • Regering och tillsynsmyndigheter, såsom USA:s hälso- och socialdepartement (HHS), USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) och andra federala eller statliga organ.
 • Brottsbekämpande organ eller annan tredje part i enlighet med gällande rättsprocesser såsom stämning, rättstvist eller domstolsbeslut. Vi kan även röja uppgifter om dig om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt av nationella säkerhetsskäl eller på grund av allmänhetens intresse.
 • Andra godkända studieforskare – om det tillåts enligt det Informerade samtycket, kan tredjepartsforskare som är godkända få tillgång till begränsade Studiedata. Kategorierna av godkända studieforskare, vilken typ av Studiedata de kan få tillgång till och för vilka ändamål de får använda datan beskrivs närmare i det Informerade samtycket.
 • Övriga, om vi fastställer att röjande rimligtvis krävs för att upprätthålla våra villkor eller skydda vår verksamhet eller våra användare. Vi röjer uppgifter i enlighet med vad som anges i det Informerade samtycket. I händelse av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi även överföra all personlig information vi samlar in till relevant tredje part.

Skydd av dina uppgifter

Apple tar frågan om säkerheten för din personliga information på största allvar. Apple har vidtagit lämpliga åtgärder för att de Studiedata som de lagrar ska hanteras på ett säkert sätt och för att hålla dina uppgifter konfidentiella, inklusive lagring av dem i system med begränsad tillgång i anläggningar som använder fysiska säkerhetsåtgärder. Trots våra säkerhetsåtgärder kan vi inte garantera fullständig sekretess.

Lagring av personuppgifter

Ditt deltagande i Studierna är frivilligt. Du kan när som helst välja att inte delta eller att lämna en Studie. Om du bestämmer dig för att inte längre delta kanske vi inte tar bort de uppgifter som vi redan har samlat in och vi kanske fortsätter använda dem, men vi kommer inte längre att ta emot några nya Studiedata om dig och vi kommer inte längre att kontakta dig angående Studien, förutom vid allvarliga medicinska behov som kräver åtgärder. De specifika lagringspolicyerna och åtgärderna du måste vidta för att inte längre delta beskrivs i det Informerade samtycket för varje Studie.

Barn

Våra Appar är inte avsedda för barn under 13 år eller motsvarande minimiålder i relevant jurisdiktion. Om vi får reda på att vi samlat in personuppgifter om ett barn under 13 år vidtar vi åtgärder för att så snart som möjligt radera uppgifterna.

Hela företagets integritetsåtagande

Vi ser till att dina personuppgifter är säkra genom att kommunicera våra riktlinjer om integritet och säkerhet till alla Apple-anställda, och vi upprätthåller säkerheten noga inom hela företaget.

Frågor om integritet

Om du har några frågor eller funderingar om denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss. Har du några frågor om en Studie kan du kontakta en medlem i Studieteamet med hjälp av kontaktuppgifterna som finns i det Informerade samtycket. Om du inte längre vill delta i Studien ska du följa de särskilda instruktionerna i det Informerade samtycket. Observera att ditt samtycke och ditt deltagande i Studien inte upphör genom att du raderar Appen.

Apple kan då och då uppdatera denna integritetspolicy. Om vi ändrar policyn på ett väsentligt sätt kommer du att meddelas antingen i Appen eller via ett e-postmeddelande specifikt för Studien tillsammans med den uppdaterade Integritetspolicyn. Vi kan också lämna ett meddelande på någon av webbplatserna som är specifika för Studien.

Apple Inc., 1 Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014