Zasady ochrony prywatności

Zasady ochrony prywatności Apple zostały uaktualnione 22 maja 2018 r.

Apple dba o prywatność Użytkownika. W związku z tym w Apple przyjęto Zasady ochrony prywatności, w których określono sposoby zbierania, używania, ujawniania, przekazywania i przechowywania danych osobowych Użytkownika. Ponadto w produktach, które korzystają z funkcji wymagających od Użytkownika podania jego danych osobowych, Apple zamieszcza stosowne informacje na temat takich danych i ich prywatności. Przed włączeniem wspomnianych funkcji Użytkownik może zapoznać się z informacjami na ich temat w obszarze Ustawień lub na stronie apple.com/legal/privacy.

Warto zapoznać się z obowiązującymi w Apple praktykami w zakresie ochrony prywatności i w razie jakichkolwiek pytań skontaktować się z Apple.

Zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich

Dane osobowe to informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości lub kontaktu z daną osobą.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, ilekroć pozostaje w kontakcie z Apple lub podmiotem stowarzyszonym Apple. Apple i podmioty stowarzyszone Apple mogą udostępniać sobie nawzajem te dane osobowe i korzystać z nich zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Mogą również łączyć te dane z innymi danymi na potrzeby dostarczania i ulepszania produktów, usług, treści i reklam Apple. Podawanie wymaganych przez Apple danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak Użytkownik ich nie poda, może to w wielu przypadkach uniemożliwić Apple dostarczenie mu produktów, świadczenie mu usług lub udzielenie mu odpowiedzi na zadane pytania.

Poniżej przedstawiono przykładowe typy danych osobowych, które Apple może zbierać, oraz potencjalne sposoby korzystania z tych danych.

Dane osobowe zbierane przez Apple

 • Gdy Użytkownik tworzy identyfikator Apple ID, składa wniosek o kredyt handlowy, nabywa produkt, pobiera aktualizację oprogramowania, rejestruje się do danej klasy w sklepie Apple Store, łączy się z usługami Apple, kontaktuje się z Apple lub bierze udział w ankiecie online, Apple może zbierać różne dane, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, informacje o preferowanej formie kontaktu, identyfikatory urządzeń, adres IP, informacje o lokalizacji i dane karty kredytowej Użytkownika.
 • Gdy Użytkownik udostępnia rodzinie i znajomym treści przy pomocy produktów Apple, wysyła kupony upominkowe i produkty lub zaprasza inne osoby do korzystania z usług lub forów Apple, Apple może zbierać podawane przez Użytkownika dane takich osób, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Apple korzysta z takich danych, aby realizować zamówienia Użytkownika, dostarczać odpowiednie produkty lub usługi oraz przeciwdziałać oszustwom.
 • W niektórych jurysdykcjach Apple może w ograniczonej liczbie przypadków poprosić Użytkownika o przedstawienie dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji, na przykład podczas zakładania konta bezprzewodowego i aktywacji urządzenia, w celu udzielenia kredytu handlowego, na potrzeby zarządzania rezerwacjami lub w innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Korzystanie przez Apple z danych osobowych Użytkownika

Apple może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika na takie działania, a także w celu spełnienia wymogów prawnych ciążących na Apple oraz w przypadkach, gdy Apple uzna, że jest to niezbędne do zabezpieczenia słusznego interesu Apple lub osoby trzeciej, na rzecz której wymagane może być ujawnienie danych.

 • Zebrane dane osobowe umożliwiają Apple informowanie Użytkownika o najnowszych produktach Apple, aktualizacjach oprogramowania i zbliżających się wydarzeniach. Użytkownik, który nie chce otrzymywać od Apple informacji pocztą e-mail, może z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje.
 • Apple korzysta z danych osobowych również podczas tworzenia, rozwijania, obsługi, dostarczania i udoskonalania swoich produktów, usług, treści i reklam, a także w celu przeciwdziałania stratom i oszustwom. Ponadto Apple może korzystać z danych osobowych Użytkownika na potrzeby związane z bezpieczeństwem konta i sieci, w tym w celu zapewnienia ochrony usług Apple na rzecz wszystkich Użytkowników. Dane wykorzystywane przez Apple do celów związanych z zapobieganiem oszustwom są pozyskiwane w toku realizacji transakcji online zawieranych przez Użytkownika z Apple. Apple ogranicza korzystanie z danych do celów związanych z zapobieganiem oszustwom do przypadków, w których takie korzystanie jest bezwzględnie konieczne i potrzebne do zabezpieczenia słusznego interesu Apple w związku z ochroną klientów i usług Apple. W przypadku określonych transakcji online informacje podane przez Użytkownika mogą być weryfikowane przez Apple przy użyciu różnych ogólnodostępnych źródeł.
 • Apple może korzystać z danych osobowych Użytkownika, w tym z daty urodzenia, w celu weryfikacji tożsamości, lepszej identyfikacji Użytkowników i dobierania odpowiednich usług. Na przykład Apple może skorzystać z daty urodzenia w celu określenia wieku posiadacza konta Apple ID.
 • Dane osobowe Użytkownika mogą okresowo służyć Apple do przekazywania ważnych powiadomień dotyczących m.in. zakupów, zmian postanowień umów lub zasad Apple. Powiadomienia takie są istotne dla relacji Użytkownika z Apple, Użytkownik nie może zatem zrezygnować z ich otrzymywania.
 • Apple może również korzystać z danych osobowych do własnych celów, takich jak przeprowadzanie kontroli, analiz danych i badań mających na celu doskonalenie produktów i usług Apple oraz poprawę komunikacji z klientami.
 • Jeśli Użytkownik zawiera zakład pieniężny, przystępuje do konkursu lub korzysta z podobnej promocji, Apple może korzystać z podanych informacji do administrowania tymi programami.

Źródła danych osobowych inne niż Użytkownik

Apple może otrzymywać dane osobowe Użytkownika od innych osób, jeśli osoby te udostępniają Użytkownikowi swoje treści przy użyciu produktów Apple, wysyłają mu kupony upominkowe i produkty lub zapraszają go do korzystania z usług lub forów Apple. Apple może też w celu zapewniania bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom weryfikować za pośrednictwem osoby trzeciej dane podane przez Użytkownika podczas tworzenia identyfikatora Apple ID.

Apple może do celów badawczo-projektowych wykorzystywać zbiory danych, w tym zbiory zawierające obrazy, głos i inne dane, które można powiązać z konkretną osobą. Apple pozyskuje tego rodzaju zbiory danych w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego w jurysdykcji, w której takie zbiory są przechowywane. Korzystając z tego rodzaju zbiorów danych do celów badawczo-projektowych, Apple nie podejmuje prób identyfikacji osób, których one dotyczą.

Zbieranie danych niebędących danymi osobowymi i korzystanie z nich

Apple zbiera również dane w formie, która nie umożliwia bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. Apple może zbierać takie dane, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu. Poniżej przedstawiono przykłady zbierania danych niebędących danymi osobowymi, a także sposoby korzystania z takich danych.

 • Apple może zbierać dane takie jak zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, adres URL strony odsyłającej, lokalizacja, a także strefa czasowa, w której produkt Apple jest używany. Dane te pozwalają Apple lepiej rozumieć zachowanie klienta i doskonalić produkty, usługi i reklamy Apple.
 • Apple może zbierać dane dotyczące działań klientów w witrynie Apple, w ramach usług iCloud, w sklepach iTunes Store, App Store, Mac App Store, App Store dla urządzenia Apple TV oraz iBooks Store oraz w ramach innych produktów i usług Apple. Po agregacji dane te pomagają Apple kierować do klientów bardziej przydatny przekaz i pokazują, które części witryny oraz które produkty i usługi Apple cieszą się największym zainteresowaniem. Na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności zagregowane dane uznaje się za dane niebędące danymi osobowymi.
 • Apple może zbierać i przechowywać dane dotyczące sposobu korzystania z usług Apple przez Użytkownika, w tym historię wyszukiwania. Dane te mogą być wykorzystywane do poprawy trafności wyników zwracanych w usługach Apple. Z wyjątkiem nielicznych przypadków mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez Internet tego rodzaju dane nie będą powiązane z adresem IP Użytkownika.
 • Za wyraźną zgodą Użytkownika Apple może zbierać dane o tym, jak Użytkownik korzysta ze swoich urządzeń i aplikacji, aby pomóc programistom ulepszać te aplikacje.

W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

Pliki cookie i inne technologie

W witrynach, usługach internetowych, interaktywnych aplikacjach, wiadomościach e-mail i reklamach Apple mogą być stosowane pliki cookie i inne technologie, takie jak znaczniki pikseli i sygnalizatory WWW. Technologie te pozwalają Apple lepiej rozumieć zachowania Użytkowników, wskazują, które części witryny są przez nich odwiedzane, a także ułatwiają wyświetlanie reklam i prowadzenie wyszukiwań oraz mierzą ich efektywność. Dane zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi. W zakresie, w jakim przepisy prawa krajowego uznają adresy protokołu internetowego (IP) lub inne tego typu identyfikatory za dane osobowe, są one jednak również uznawane przez Apple za dane osobowe. Podobnie w zakresie, w jakim dane niebędące danymi osobowymi są powiązane z danymi osobowymi, na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności Apple traktuje takie powiązane dane jako dane osobowe.

Reklamy dostarczane przez platformę reklamową Apple mogą wyświetlać się w aktualnościach Apple News i w sklepie App Store. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać wynikających z jego zainteresowań reklam z platformy reklamowej Apple, może wybrać opcję Ograniczaj śledzenie reklam, która wyłączy takie reklamy dla danego identyfikatora Apple ID niezależnie od używanego urządzenia. Po wybraniu opcji Ograniczaj śledzenie reklam na urządzeniu mobilnym aplikacje zewnętrzne nie mogą korzystać z identyfikatora reklamowego, tj. nieosobowego identyfikatora urządzenia, w celu przesyłania ukierunkowanych reklam. Wciąż mogą być jednak wyświetlane reklamy w sklepie App Store lub w aktualnościach Apple News na podstawie kontekstu, np. wyszukiwania lub przeglądanego kanału. W aplikacjach zewnętrznych mogą wyświetlać się reklamy na podstawie innych informacji.

Apple i partnerzy Apple używają plików cookie i innych technologii do zapamiętywania danych osobowych podczas korzystania przez Użytkownika z witryny, usług internetowych i aplikacji Apple. W takich przypadkach celem Apple jest ułatwienie korzystania z oferty Apple i jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Na przykład znajomość imienia Użytkownika pozwala na jego indywidualne powitanie przy kolejnej wizycie w sklepie Apple Online Store. Dane o kraju i języku – a w przypadku nauczycieli – również o szkole – pomagają Apple w zoptymalizowaniu procesu zakupów pod kątem indywidualnych potrzeb Użytkownika. Jeśli Apple wie, że za pośrednictwem komputera lub urządzenia Użytkownika kupiono konkretny produkt lub korzystano z konkretnej usługi, może lepiej dostosować reklamy i wiadomości e-mail do zainteresowań Użytkownika. Z kolei dane kontaktowe, identyfikatory sprzętu oraz dane o komputerze lub urządzeniu Użytkownika pozwalają Apple spersonalizować system operacyjny Użytkownika, odpowiednio skonfigurować usługę iCloud oraz zapewnić Użytkownikowi lepszą obsługę.

Jeśli Użytkownik chce wyłączyć pliki cookie i korzysta z przeglądarki Safari, musi przejść do preferencji Safari, a następnie do panelu prywatności w celu zarządzania preferencjami. Na urządzeniu mobilnym Apple należy przejść do Ustawień, wybrać Safari, przewinąć w dół do opcji Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie stuknąć opcję „Blokuj pliki cookie” w celu zarządzania preferencjami. Instrukcje dotyczące wyłączania obsługi plików cookie w innych przeglądarkach znajdują się w stosownej dokumentacji. Należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje witryny Apple nie będą dostępne.

Podobnie jak większość witryn również witryna Apple automatycznie zbiera określone dane i zapisuje je w plikach dziennika. Dotyczy to m.in. adresów protokołu internetowego (IP), typu i języka przeglądarki, danych dostawcy usług internetowych, aplikacji oraz stron odsyłających i wyjścia, systemu operacyjnego, sygnatury czasowej oraz danych dotyczących przepływu Użytkowników.

Dane te służą Apple do obserwowania i analizowania trendów, administrowania witryną, poznawania zachowań Użytkowników w witrynie, ulepszania produktów i usług Apple oraz zbierania danych demograficznych o całej populacji Użytkowników Apple. Apple może korzystać z tych danych w celach marketingowo-reklamowych.

W niektórych wiadomościach e-mail od Apple znajduje się adres URL umożliwiający śledzenie kliknięć, który prowadzi do treści w witrynie Apple. Gdy klient kliknie taki adres URL, nawiązane zostaje połączenie ze stroną docelową w witrynie Apple, ale za pośrednictwem odrębnego serwera WWW. Apple śledzi dane na temat takich kliknięć w celu określenia zainteresowania poszczególnymi tematami i sprawdzenia skuteczności komunikacji z klientami. Użytkownik, który nie chce, aby jego działania były w ten sposób śledzone, nie powinien klikać łączy tekstowych ani graficznych w wiadomościach e-mail.

Znaczniki pikseli umożliwiają Apple wysyłanie wiadomości e-mail w formacie czytelnym dla klientów oraz informują, czy wiadomość została otwarta. Apple może korzystać z tych danych w celu ograniczania lub eliminowania wiadomości wysyłanych do klientów.

Ujawnianie danych osobom trzecim

Apple może udostępniać niektóre dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z Apple w zakresie dostarczania lub sprzedawania produktów i usług. Na przykład dokonanie zakupu i aktywacji iPhone'a jest równoznaczne z upoważnieniem Apple i operatora do wymiany danych podanych w procesie aktywacji; wymiana taka jest konieczna do świadczenia usługi. Jeśli Użytkownik spełnia warunki korzystania z usługi, jego konto będzie podlegać odpowiednio zasadom ochrony prywatności Apple i operatora. Apple udostępnia dane osobowe wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania swoich produktów, usług i reklam. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim do ich celów marketingowych.

Dostawcy usług

Apple udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym usługi przetwarzania danych, udzielania kredytów, realizacji zamówień klientów, dostawy produktów do klientów, zarządzania danymi klientów i poprawiania ich, obsługi klienta, oceny zainteresowania użytkowników produktami i usługami Apple oraz przeprowadzania badań konsumenckich i badań satysfakcji klientów. Podmioty te muszą chronić dane osobowe Użytkownika i mogą znajdować się w dowolnej lokalizacji, w której Apple prowadzi działalność.

Inne podmioty

Apple może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa, na podstawie pisma sądowego lub w związku z postępowaniem sądowym albo na mocy wezwania ze strony organów administracji publicznej i rządowej kraju zamieszkania Użytkownika lub innego kraju. Apple może również ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny.

Ponadto Apple może ujawnić dane osobowe Użytkownika także wtedy, gdy stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów Apple lub dla ochrony działalności Apple lub innych Użytkowników Apple. Dodatkowo w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży wszelkie dane osobowe zebrane przez Apple mogą zostać przekazane przez Apple odpowiedniej osobie trzeciej.

Ochrona danych osobowych

Apple bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. W ramach świadczonych przez Apple usług online, m.in. Apple Online Store lub iTunes Store, dane osobowe Użytkownika są szyfrowane w czasie ich przesyłania przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS). Do przechowywania takich danych osobowych Apple stosuje systemy komputerowe z ograniczonym dostępem znajdujące się w fizycznie zabezpieczonych pomieszczeniach. Z wyjątkiem usługi iCloud Mail dane w ramach usługi iCloud są przechowywane w formie zaszyfrowanej także wtedy, gdy Apple korzysta z zewnętrznych rozwiązań w zakresie przechowywania danych.

Dane osobowe oraz treści udostępniane podczas korzystania z niektórych produktów, usług lub aplikacji Apple lub publikowania wpisów na forum Apple, czacie lub w usłudze sieci społecznościowej są widoczne dla innych Użytkowników, którzy mogą je czytać i rejestrować oraz z nich korzystać. W takich przypadkach to Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za dane osobowe, które decydują się przesłać lub udostępnić. Na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail podane na forum są danymi jawnymi. Podczas korzystania z tych funkcji należy zachować ostrożność.

Jeśli Użytkownik lub inna osoba korzystająca z Chmury rodzinnej zaloguje się na urządzeniu osoby trzeciej, wszelkie dane udostępniane w Chmurze rodzinnej, w tym kalendarz, lokalizacja, zdjęcia i materiały zakupione w iTunes, mogą zostać pobrane na to urządzenie, co wiąże się z ujawnieniem udostępnionych danych. Więcej informacji o Chmurze rodzinnej można znaleźć tutaj.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Apple nie podejmuje żadnych decyzji przy użyciu algorytmów ani procesów profilowania, które wywierają znaczny wpływ na Użytkownika.

Integralność i przechowywanie danych osobowych

Apple ułatwia Użytkownikowi zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności jego danych osobowych. Apple będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w treści niniejszych Zasad ochrony prywatności i w informacjach dotyczących ochrony prywatności odnoszących się do poszczególnych usług. Szacując długość takiego okresu, Apple dokładnie sprawdza rzeczywistą potrzebę zbierania danych osobowych, a w przypadku ustalenia, że istnieje istotna potrzeba ich zbierania, Apple przechowuje dane przez najkrótszy okres wymagany do realizacji celu zbierania tych danych, o ile przepisy prawa nie wymagają ich przechowywania przez dłuższy okres.

Dostęp do danych osobowych

Użytkownik może zapewnić dokładność, kompletność i aktualność swoich danych kontaktowych i preferencji, logując się na stronie konta Apple ID. Apple zapewnia Użytkownikowi dostęp do przechowywanych przez Apple innych danych osobowych oraz ich kopii w dowolnych celach, w tym w celu zlecenia Apple skorygowania niedokładnych danych lub ich usunięcia, o ile Apple nie ma obowiązku przechowywać takich danych na mocy prawa lub w zgodnych z prawem celach handlowych. Apple może odmówić realizacji takich wniosków, o ile są bezzasadne lub składane z nieuzasadnioną częstotliwością, ich realizacja może narazić na szwank prywatność innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub przepisy prawa krajowego nie stawiałyby wymogu udostępnienia rzeczonych danych. Apple może też odmówić realizacji wybranych aspektów wniosków o usunięcie lub dostęp, jeśli uzna, że zastosowanie się do nich podważyłoby uzasadnione użycie przez Apple danych na potrzeby zapobiegania oszustwom i zapewniania bezpieczeństwa opisane we wcześniejszej części niniejszych Zasad ochrony prywatności. Narzędzia online umożliwiające wykonanie prawa dostępu, skorygowania lub usunięcia danych są dostępne w poszczególnych regionach po zalogowaniu się na stronie privacy.apple.com. W przypadku, gdy narzędzie online nie jest aktualnie dostępne na potrzeby składania wniosków o dostęp w danym regionie, Użytkownik może przesłać wniosek bezpośrednio z poziomu strony apple.com/legal/privacy/contact.

Dzieci i edukacja

Apple rozumie znaczenie podjęcia dodatkowych środków ostrożności w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa dzieci korzystających z produktów i usług Apple. Dzieci w wieku poniżej lat 13 lub innego wieku minimalnego obowiązującego w danej jurysdykcji nie mogą tworzyć własnych identyfikatorów Apple ID, chyba że rodzic takiego dziecka przedstawi stosowną, możliwą do zweryfikowania zgodę na utworzenie takiego identyfikatora Apple ID, identyfikator Apple ID zostanie utworzony w ramach procesu tworzenia konta dziecka w Chmurze rodzinnej albo dziecko otrzyma zarządzane konto Apple ID (w miejscach, gdzie jest to możliwe) za pośrednictwem swojej szkoły. Na przykład rodzic musi zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności rodziny w związku z działaniami dzieci, a także zgodzić się na postanowienia Zgody na zbieranie, używanie i ujawnianie przez Apple informacji dotyczących dziecka Użytkownika oraz Warunków korzystania ze sklepu iTunes Store, zanim będzie mógł rozpocząć proces tworzenia konta Apple ID dla swojego dziecka. Ponadto zarządzane identyfikatory Apple ID mogą być tworzone przez uczestniczące w programie Apple School Manager szkoły, które zapoznały się z Oświadczeniem o ochronie prywatności dotyczącym zarządzanych identyfikatorów Apple ID dla uczniów oraz wyraziły zgodę na przedstawione w nim warunki. Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące zarządzanych identyfikatorów Apple ID dla uczniów opisuje sposób, w jaki Apple traktuje informacje dotyczące uczniów, i stanowi uzupełnienie przyjętych przez Apple Zasad ochrony prywatności. Klikając odpowiednie linki, Użytkownik może uzyskać więcej informacji na temat Chmury rodzinnej, zarządzanych identyfikatorów Apple ID oraz ograniczeń dotyczących kont dla dzieci.

Jeśli Apple stwierdzi, że dane osobowe dziecka w wieku poniżej 13 lat lub innego wieku minimalnego obowiązującego w danej jurysdykcji zostały przez Apple zebrane w okolicznościach innych niż opisane powyżej, podejmie działania w celu jak najszybszego usunięcia takich danych.

Jeśli w dowolnym czasie rodzic będzie chciał uzyskać dostęp do danych związanych ze swoim kontem w Chmurze rodzinnej lub z Apple ID dziecka lub poprawić lub usunąć te dane, może skontaktować się z Apple za pośrednictwem jednej z opcji opisanych u dołu tej strony.

Usługi zależne od lokalizacji

W celu świadczenia usług zależnych od lokalizacji związanych z produktami Apple, Apple oraz partnerzy i licencjobiorcy Apple mogą zbierać, wykorzystywać i udostępniać dokładne informacje o lokalizacji, w tym informacje o lokalizacji geograficznej komputera lub urządzenia Apple Użytkownika w czasie rzeczywistym. Usługi zależne od lokalizacji, jeśli są dostępne, mogą wykorzystywać GPS, Bluetooth i adres IP Użytkownika, jak również uzyskane za pomocą crowdsourcingu lokalizacje hotspotów Wi-Fi i lokalizacje wież sieci komórkowej, a także inne technologie w celu określenia przybliżonej lokalizacji urządzeń Użytkownika. Bez zgody Użytkownika dane o lokalizacji będą zbierane anonimowo w formacie, który nie identyfikuje Użytkownika i jest używany przez Apple oraz partnerów i licencjobiorców Apple do dostarczania i ulepszania produktów i usług zależnych od lokalizacji. Na przykład urządzenie może udostępniać dane o lokalizacji geograficznej dostawcom aplikacji, jeśli Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z ich usług lokalizacyjnych.

Do działania niektórych oferowanych przez Apple usług zależnych od lokalizacji, takich jak „Znajdź mój iPhone”, są potrzebne dane osobowe Użytkownika.

Witryny i usługi osób trzecich

Witryny, produkty, aplikacje i usługi Apple mogą zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich. Produkty i usługi Apple mogą ponadto korzystać z produktów lub usług osób trzecich lub je oferować — na przykład dotyczy to aplikacji osób trzecich na iPhone'a.

Dane zbierane przez osoby trzecie, w tym dane o lokalizacji lub dane kontaktowe, podlegają zasadom ochrony prywatności tych osób trzecich. Apple zachęca do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie.

Jeśli Użytkownik wykupi subskrypcję aplikacji osób trzecich lub w ramach aktualności Apple News, Apple tworzy identyfikator subskrybenta unikatowy dla Użytkownika i twórcy lub wydawcy aplikacji oraz korzysta z tego identyfikatora, aby przekazywać twórcy lub wydawcy raporty z informacjami o zakupionej subskrypcji i kraju zamieszkania Użytkownika. Jeśli Użytkownik anuluje wszystkie swoje subskrypcje od danego twórcy lub wydawcy, identyfikator subskrybenta zostanie zresetowany po 180 dniach, o ile subskrypcja nie zostanie ponownie wykupiona. Informacje te są przekazywane twórcom aplikacji w celu powiadamiania ich o wynikach związanych z subskrypcjami.

Użytkownicy międzynarodowi

Wszystkie podawane przez Użytkownika dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom na całym świecie, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności. Dane osobowe związane z usługami Apple dotyczące osób zamieszkałych na stałe w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w Szwajcarii znajdują się pod kontrolą spółki Apple Distribution International w Irlandii i są przetwarzane w jej imieniu przez spółkę Apple Inc. Apple korzysta z zatwierdzonych modelowych klauzul umownych w zakresie międzynarodowego przekazywania danych osobowych zbieranych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii. Apple, jako spółka globalna, posiada w różnych jurysdykcjach podmioty prawne odpowiedzialne za zbierane przez nie dane osobowe, które są przetwarzane w ich imieniu przez spółkę Apple Inc. Na przykład dane z punktów sprzedaży w sklepach Apple poza Stanami Zjednoczonymi są administrowane przez poszczególne sklepy w danym kraju. Dane osobowe związane z Apple, internetowym sklepem Apple Store oraz usługą iTunes mogą podlegać kontroli prowadzonej przez podmioty prawne poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z warunkami korzystania z każdej takiej usługi.

Apple stosuje się do opracowanego przez Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfiku (APEC) systemu transgranicznych zasad ochrony prywatności (CBPR). Wypracowany przez APEC system CBPR tworzy ramy dla organizacji w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przesyłanych między uczestniczącymi gospodarkami z APEC. Więcej informacji o certyfikacji APEC i rozstrzyganiu sporów można uzyskać po kliknięciu pieczęci TRUSTe.

Zaangażowanie wszystkich pracowników Apple w ochronę prywatności Użytkownika

Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, Apple przekazuje wytyczne w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa pracownikom Apple i bezwzględnie egzekwuje wewnętrzne stosowanie zabezpieczeń dotyczących prywatności danych.

Pytania dotyczące ochrony prywatności

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Zasad ochrony prywatności lub przetwarzania danych przez Apple, a także w celu skontaktowania się z pracownikiem Apple odpowiedzialnym za kwestie ochrony prywatności danych Użytkowników na terenie Europy (ang. European Data Protection Officer) oraz w przypadku skarg dotyczących potencjalnego naruszenia przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony prywatności należy skontaktować się z Apple. Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z zespołem Wsparcia Apple dla danego kraju lub regionu, korzystając z odpowiedniego numeru telefonu.

W Apple funkcjonuje specjalny zespół, który klasyfikuje zgłaszane przez Użytkowników pytania dotyczące prywatności i pytania dotyczące danych osobowych otrzymanych w odpowiedzi na prośbę o umożliwienie pobrania lub dostępu do danych, a następnie udziela na nie odpowiedzi lub szuka rozwiązań problemów. W przypadku bardziej złożonych problemów Użytkownik może zostać poproszony o dodatkowe informacje. Wszyscy Użytkownicy zgłaszający takie problemy lub zapytania otrzymują odpowiedź. Jeśli otrzymana odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, Użytkownik może złożyć zażalenie do organu nadzoru właściwego dla swojego kraju. Na wniosek Użytkownika Apple postara się udzielić informacji na temat sposobu złożenia zażalenia, który może mieć zastosowanie dla tej konkretnej sprawy.

Apple może zmieniać niniejsze Zasady ochrony prywatności. W przypadku każdej istotnej zmiany w witrynie Apple pojawi się odpowiednie powiadomienie oraz uaktualniona wersja Zasad ochrony prywatności.

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014

Validate TRUSTe privacy certification