Smluvní podmínky oprav

DŮLEŽITÉ: TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY OPRAV (DÁLE „SMLOUVA“) PŘEDSTAVUJÍ VAŠI SMLOUVU SE SPOLEČNOSTÍ APPLE (JAK JE POPSÁNA V ČÁSTECH ODCHYLKY V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH A SPECIFIKOVÁNA V TOMTO TEXTU) A VZTAHUJÍ SE NA VAŠI OBJEDNÁVKU V PŘÍPADĚ, ŽE SERVIS NEPROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK OMEZENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI APPLE, SMLOUVY O ROZŠÍŘENÉM SERVISU POSKYTOVANÉM SPOLEČNOSTÍ APPLE ANI NA ZÁKLADĚ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE.


ZÁKON NA OCHRANU SPOTŘEBITELE: V PŘÍPADĚ ZÁKAZNÍKŮ, NA KTERÉ SE V ZEMI JEJICH POBYTU VZTAHUJÍ ZÁKONY NEBO PŘEDPISY NA OCHRANU SPOTŘEBITELE, JSOU VÝHODY PLYNOUCÍ Z TÉTO SMLOUVY POSKYTOVÁNY NAD RÁMEC PRÁV A NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE. DALŠÍ INFORMACE O TĚCHTO ZÁKONECH VÁM POSKYTNOU SLUŽBY INFORMOVÁNÍ OBČANŮ VE VAŠÍ ZEMI.


 1. Služby a produkty.

1.1 Služby. Když si objednáte opravu, společnost Apple na vašem produktu Apple provede servis popsaným způsobem za odhadovanou cenu, vyjma případů, kdy bude původní odhad s vaším předchozím ústním nebo písemným souhlasem přehodnocen. Pokud není uvedeno jinak, poskytuje společnost Apple opravy nebo výměny potřebné k nápravě problémů, které vzniknou vadou materiálu nebo zpracování produktu. Servis není dostupný u problémů vzniklých selháním produktu kvůli softwaru nebo datům, které jsou v něm uložené nebo zaznamenané, případně kvůli tomu, že produkt není s tímto softwarem nebo daty kompatibilní. Společnost Apple může v rámci servisu nainstalovat aktualizace systémového softwaru, po kterých už nebude možné obnovit na produktu Apple starší verzi systémového softwaru. V důsledku aktualizace systémového softwaru nemusejí být aplikace třetích stran nainstalované na vašem produktu Apple kompatibilní nebo můžou na vašem produktu Apple přestat fungovat. Servis bude omezen na možnosti dostupné v zemi, kde je servis požadován. Možnosti servisu, dostupnost dílů a lhůta odezvy se mohou v závislosti na zemi lišit.


1.2 Služby přenosu dat. Pokud se na váš produkt Apple Mac dají ukládat softwarové programy, data nebo jiné informace (dále „data“), společnost Apple se tato data může pokusit přenést do náhradního zařízení. Během servisu může dojít ke ztrátě dat. V takovém případě společnost Apple za ztrátu dat neodpovídá.


a. Bez ohledu na to, jestli se společnosti Apple podaří úspěšně přenést data z původního zařízení do náhradního zařízení, je součástí každé služby přenosu dat i to, že společnost Apple vymaže veškerá data z původního zařízení. Proto byste měli mít samostatnou záložní kopii veškerých dat ze zařízení, odebrat všechny osobní informace, které chcete chránit, a vypnout všechna bezpečnostní hesla. Během servisu může dojít ke ztrátě dat, jejich nahrazení nebo zformátování. V takovém případě společnost Apple a její zástupci neodpovídají za ztrátu jakýchkoli softwarových programů, dat nebo jiných informací obsažených v zařízení.

b. Služba přenosu dat obnáší přímý přenos dat z původního zařízení do náhradního zařízení nebo do kompatibilního datového úložného zařízení, které poskytnete. Společnost Apple nepřenese data do datových úložných systémů patřících společnosti Apple ani žádné třetí straně a v rámci služby přenosu dat si neuloží vlastní kopii vašich dat.


1.3 Díly a práce. Společnost Apple může zajistit potřebné díly i práci, ale může vás požádat, abyste některé snadno instalovatelné díly vyměnili sami, jak je popsáno dále. Při servisu produktu může společnost Apple použít díly nebo produkty, které jsou tvořené novými nebo dříve použitými originálními díly Apple a které v testech vyhověly funkčním požadavkům společnosti Apple, a to v souladu s platnými zákony. Vyměněný díl nebo produkt, který bude během servisu nahrazen, si společnost Apple ponechá jako svůj majetek, zatímco náhradní díl nebo produkt se stane vaším majetkem. Vyměněné díly a produkty se zpravidla dají opravit a společnost Apple je může později opravit nebo směnit za nějakou hodnotu. Společnost Apple může při zajišťování servisu použít produkty Apple nebo náhradní díly, které pocházejí z jiné země, než ze které pochází původní produkt Apple nebo jeho součásti. Pokud příslušné zákony požadují, aby vám Apple vyměněný díl nebo produkt na požádání vrátil, souhlasíte s tím, že společnosti Apple uhradíte prodejní cenu vyměněného dílu nebo produktu a náklady na poštovné.


1.4 Možnosti servisu. Společnost Apple vám servis poskytne jednou z následujících možností a v souladu s platnými zákony. Konkrétní způsob poskytnutí servisu zvolí v závislosti na okolnostech, zejména v závislosti na typu produktu Apple:


A Servis dodáním dílů pro opravu svépomocí („servis svépomocí“). Servis svépomocí vám umožní, abyste si produkt opravili sami. Pokud společnost Apple určí, že je vám dostupný servis svépomocí, pošle vám náhradní díl pro váš produkt Apple. Spolu s náhradním dílem vám přijdou pokyny k instalaci a případné požadavky vysvětlující, jak máte vyměněný díl vrátit. Pokud je při servisu svépomocí nutné vrátit vyměněný díl, musíte na záruku vrácení vyměněného dílu poskytnout údaje své platební karty. Všechny vyměněné díly, které je potřeba vrátit, musíte společnosti Apple vrátit do deseti (10) dní ode dne, kdy vám společnost Apple tyto náhradní díly poslala (dále „čas na vrácení“). Pokud (i) vyměněné díly nevrátíte požadovaným způsobem před uplynutím času na vrácení nebo pokud (ii) vyměněné díly nejsou způsobilé k servisu kvůli výjimce ze servisu (jak je popsáno dále), zaplatíte částku, se kterou jste souhlasili při objednání servisu. Pokud společnost Apple nevyžaduje vrácení vyměněného dílu, pošle vám spolu s náhradním dílem nebo produktem i pokyny k instalaci a případné požadavky vysvětlující, jak máte vyměněný díl nebo produkt zlikvidovat. Společnost Apple v souvislosti se servisem svépomocí neodpovídá za žádné náklady na práci.


B Servis se zasláním poštou. Pokud společnost Apple určí, že pro váš produkt je vhodný servis se zasláním poštou, pošlete svůj produkt do servisního střediska Apple. Společnost Apple vám k tomu poskytne potřebné instrukce. Společnost Apple může poskytnout předplacené poštovní štítky (a pokud už nemáte původní balení, může vám poslat balicí materiál). Pokud vám společnost Apple neposkytne předplacený poštovní štítek ani balicí materiál, musíte zabalení a odeslání produktu do servisního střediska Apple zařídit sami podle pokynů, které dostanete při objednání. Zvažte možnost pojistit balíček pro případ poškození nebo ztráty během přepravy. Po dokončení servisu vám servisní středisko Apple vrátí opravený produkt nebo pošle náhradní.


C Služba expresní výměny.


i. Pokud společnost Apple určí, že váš produkt má nárok na službu expresní výměny, a vy si ji objednáte včetně toho, že společnosti Apple sdělíte údaje o své platební kartě, pošle vám společnost Apple na určené místo náhradní produkt. Původní produkt potom vrátíte tak, aby společnosti Apple přišel do deseti (10) dní ode dne, kdy vám společnost Apple náhradní produkt odeslala (dále „čas na vrácení“). Původní produkt musíte vrátit v balení, ve kterém vám byl doručen náhradní produkt, a v souladu s pokyny společnosti Apple. Původní produkt si společnost Apple ponechá a vám zůstane náhradní produkt.


ii. Při službě expresní výměny vám společnost Apple na vaši platební kartu naúčtuje poplatek za expresní výměnu, jaký byl uvedený na webové stránce s nejčastějšími dotazy k servisu (odkaz v tabulce dole, dále „nejčastější dotazy k servisu“) ve chvíli, kdy vám byl odeslán náhradní produkt. V případě servisu výměnou produktu provede společnost Apple při odeslání náhradního produktu na vaší platební kartě autorizační blokaci v hodnotě nového vyměněného produktu (dále „hodnota náhradního produktu“), jak je popsáno v nejčastějších otázkách k servisu. Společnost Apple bude tuto autorizační blokaci udržovat a použije ji k pokrytí případných škod na původním produktu, které nemají nárok na mimozáruční servis, k pokrytí ztráty původního produktu anebo k pokrytí jiných plateb, které vám vůči společnosti Apple vzniknou. Opravy se považují za mimozáruční v těchto případech:


 • Na váš produkt už se nevztahuje záruka Apple, servisní program AppleCare ani zákon na ochranu spotřebitele.
 • Problém, který jste nahlásili, byl způsoben náhodným poškozením nebo neoprávněnou modifikací, případně toto náhodné poškození nebo neoprávněná modifikace brání společnosti Apple ve vyřešení nahlášeného problému.
  ProduktNejčastější otázky k servisu
  Produkt
  iPhone
  Nejčastější otázky k servisu
  Produkt
  iPad
  Nejčastější otázky k servisu

iii. Pokud společnost Apple dostane původní produkt před uplynutím času na vrácení ve stavu, v jakém nemá nárok na mimozáruční servis, naúčtuje vám na vaši platební kartu další poplatek odpovídající rozdílu mezi hodnotou nového vyměněného produktu („hodnota náhradního produktu“) a poplatkem za mimozáruční servis, jak je popsáno na webové stránce s nejčastějšími dotazy k servisu. Příkladem produktu, který nemá nárok na mimozáruční servis, je třeba původní produkt, který je nefunkční kvůli neoprávněným modifikacím nebo přestal fungovat kvůli katastrofickému poškození (například rozbití na několik kusů).


iv. Pokud společnost Apple dostane původní produkt před uplynutím času na vrácení, vrátí vám zbývající část hodnoty náhradního produktu na vaši platební kartu, jakmile se ujistí, že byly zaplaceny všechny ostatní příslušné poplatky. Pokud společnost Apple nedostane původní produkt před uplynutím času na vrácení, naúčtuje vám na vaši platební kartu hodnotu náhradního produktu. Všechny poplatky jsou zde uvedené bez příslušných daní.


1.5 Změny v možnostech servisu. Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoli změnit možnosti servisu, které vám jsou dostupné. Změna neovlivní servis, který už probíhá.


1.6 Jen pro koncové uživatele. Společnost Apple opravuje, prodává a dodává produkty jen koncovým zákazníkům. Nemůžete je kupovat za účelem dalšího prodeje. Společnost Apple si vyhrazuje právo vaši objednávku odmítnout nebo zrušit, pokud bude mít podezření, že nákup provádíte za účelem dalšího prodeje.


1.7 Žádný prodej nezletilým. Nakupovat na základě těchto podmínek můžou jen ti, kteří už dosáhli zletilosti.


1.8 Výjimky ze servisu a diagnostický poplatek. Společnost Apple má právo naúčtovat vám diagnostický poplatek (včetně ceny dopravy), jak je popsáno dále v tabulce Odchylky v jednotlivých zemích (dále „diagnostický poplatek“), pokud po prohlídce vašeho produktu shledá, že: (i) produkt nepotřebuje servis; (ii) produkt přestal fungovat kvůli softwaru nebo datům, která jsou v něm uložená nebo zaznamenaná, případně kvůli tomu, že je s nimi nekompatibilní; (iii) servis je zapotřebí kvůli selhání dílů, které nedodala ani nevyrobila společnost Apple; (iv) jsou zapotřebí další práce nebo díly, které nebyly zahrnuty v původním odhadu ceny, a vy na základě nového odhadu ceny, který vám společnost Apple poskytne, servis neodsouhlasíte; (v) servis není možné provést, protože sériové číslo bylo pozměněno, poničeno nebo odstraněno nebo protože produkt přestal fungovat v důsledku nehody, špatného zacházení, polití tekutinou, ponoření do tekutiny, zanedbání, nesprávného používání (včetně chybné instalace, opravy nebo údržby kýmkoli jiným než společností Apple nebo autorizovaným poskytovatelem servisu Apple), extrémního fyzického nebo elektrického namáhání nebo rušení, výkyvů nebo přepětí v dodávkách elektřiny, blesku, statické elektřiny, požáru, zásahů vyšší moci nebo jiných externích příčin (dále „výjimky ze servisu“). Společnost Apple vám produkt vrátí, aniž by na něm provedla servis, a může vám naúčtovat diagnostický poplatek.


Země nebo oblastDiagnostický poplatek
Země nebo oblast
Austrálie
Diagnostický poplatek
Maximálně jedno sto australských dolarů (100 AUD)
Země nebo oblast
Kanada
Diagnostický poplatek
Maximálně jedno sto kanadských dolarů (100 CAD)
Země nebo oblast
Země EU nebo EHP / Spojené království
Diagnostický poplatek
Maximálně jedno sto eur (EUR 100)
100 £ ve Spojeném království
993 NOK v Norsku
744 DKK v Dánsku
1 029 SEK ve Švédsku
105 CHF ve Švýcarsku
450 PLN v Polsku
Země nebo oblast
Hongkong
Diagnostický poplatek
Maximálně sedm set osmdesát hongkongských dolarů (780 $) plus příslušná daň
Země nebo oblast
Japonsko
Diagnostický poplatek
Maximálně deset tisíc yenů (10 000 ¥) plus příslušná daň
Země nebo oblast
Malajsie
Diagnostický poplatek
Maximálně dvě stě padesát (250 RM) malajsijských ringgitů plus příslušná daň
Země nebo oblast
Nový Zéland
Diagnostický poplatek
Maximálně sto třicet novozélandských dolarů (130 NZD)
Země nebo oblast
Singapur
Diagnostický poplatek
Maximálně sto osmdesát singapurských dolarů (180 $) plus příslušná daň
Země nebo oblast
Spojené státy americké
Diagnostický poplatek
Maximálně jedno sto amerických dolarů (100 USD) plus příslušná daň

1.9 Výjimky z krytí. Servis na základě této smlouvy je nabízen obyvatelům v následujících zemích a platí jen pro ně: Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko (bez Grónska a Faerských ostrovů), Finsko (bez Åland), Francie (bez Korsiky a zámořských území a oblastí), Hongkong, Irsko, Itálie (bez Sardinie), Japonsko, Kanada, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (bez Špicberků), Nový Zéland, Polsko, Rakousko, Singapur, Spojené království, Španělsko (včetně Baleár, ale bez Kanárských ostrovů, Ceuty a Melily), Švédsko a Švýcarsko, Thajsko, Turecko a Vietnam; dále obyvatelům v padesáti státech Spojených států amerických a v distriktu District of Columbia. Servis poskytovaný na základě této smlouvy není dostupný v případech, kdy to zakazuje zákon.


1.10 Doručení. Společnost Apple vám může poskytnout odhad termínu, ve kterém vám bude odeslán náhradní produkt nebo balicí materiály na zprostředkování servisu. Jakmile bude vaše objednávka připravená k odeslání nebo bude odeslána, nemůže společnost Apple změnit doručovací adresu. V případě zásilek vyžadujících podpis platí, že pokud jste ochotní vzít na sebe riziko toho, že objednávka bude na vaši doručovací adresu doručena bez přítomnosti jakékoli osoby, můžete dát společnosti Apple svolení s doručením bez podpisu.


1.11 Odpovědnost zákazníka.


1.11.1 Společnost Apple vám poskytne pokyny, jak produkt nebo díly zabalit a odeslat. Jste odpovědní za ztrátu a poškození produktů a dílů vzniklé v důsledku toho, že jste se těmito pokyny neřídili.


1.11.2 Je vaší odpovědností si před servisem zazálohovat všechna data, software a programy a vymazat veškerá existující data. Společnost Apple neodpovídá za ztrátu, obnovení nebo ohrožení dat a programů ani za ztrátu možnosti používat zařízení v důsledku služeb poskytnutých společností Apple. Prohlašujete, že váš produkt neobsahuje nelegální soubory a data.


1.11.3 Opuštěný majetek. Pokud neposkytnete alternativní pokyny, společnost Apple váš opravený nebo vyměněný produkt zašle na dodací adresu, kterou poskytnete při schválení servisu. Pokud se váš produkt vrátí společnosti Apple, protože se ho na zadanou adresu nepodaří doručit, společnost Apple se vás pokusí kontaktovat a požádat o alternativní dodací adresu. Pokud neposkytnete alternativní adresu, na kterou vám společnost Apple nebo jeho zástupce může produkt doručit, a to do šedesáti (60) dní (případné výjimky jsou uvedené dále v části Odchylky v jednotlivých zemích) od původního pokusu o doručení, společnost Apple vám oznámí, že váš produkt považuje za opuštěný. Oznámení vám společnost Apple zašle na dodací adresu, kterou poskytnete při schválení servisu. Pokud bude produkt opuštěn, může ho společnost Apple zlikvidovat v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními a zejména ho může prodat v soukromém nebo veřejném prodeji, aby tím byly uhrazeny případné náklady na provedený servis. Společnost Apple si v souvislosti s nezaplacenými poplatky vyhrazuje veškerá svá zákonná zadržovací práva.


Pro zákazníky v Evropě mimo Českou republiku, Německo a Rakousko: Pokud si produkt nepřevezmete a nezaplatíte všechny dlužné poplatky do šedesáti (60) dní od chvíle, kdy vás společnost Apple upozorní, že produkt byl opraven, určí vám společnost Apple čas na převzetí produktu. Upozornění vám společnost Apple zašle na dodací adresu, kterou poskytnete při schválení opravy. Pokud si produkt ani v takovém případě nevyzvednete, může si společnost Apple nárokovat veškeré škody, které mu kvůli vám vzniknou, včetně poplatků za skladování produktu. Společnost Apple si v souvislosti s nezaplacenými poplatky vyhrazuje veškerá svá zákonná zadržovací práva.


Pro zákazníky v České republice, Německu a Rakousku: Společnost Apple má právo ponechat si váš produkt, dokud plně neuhradíte všechny poplatky za opravu. Pokud si produkt nepřevezmete a nezaplatíte všechny dlužné poplatky do šedesáti (60) dní od chvíle, kdy vás společnost Apple upozorní, že produkt byl opraven, vyzve vás společnost Apple, abyste si produkt vyzvedli nebo abyste si ho nechali doručit, a to výměnou za uhrazení poplatků. Berete na vědomí, že aniž by to mělo vliv na právo společnosti Apple vymáhat na vás kompenzaci škod, jste odpovědní za všechny poplatky vzniklé v souvislosti s úschovou produktu, přičemž společnost Apple si v souvislosti s nezaplacenými poplatky vyhrazuje veškerá svá zákonná zadržovací práva.


1.11.4 Informace o servisu. Při objednávání servisu musíte uvést popis problému, který se na vašem produktu projevuje, aby mu společnost Apple porozuměla a dokázala ho replikovat.


1.11.5 Společnost Apple vám doporučuje sledovat informace o stavu servisní objednávky na apple.com/support/repairstatus/


1.11.6 Přiznání neoprávněných modifikací a servisu neprovedeného společností Apple. Při objednávání servisu musíte společnost Apple upozornit na veškeré neoprávněné modifikace provedené na vašem produktu a na veškeré opravy nebo výměny, které neprovedla společnost Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple. Společnost Apple není odpovědná za poškození produktu, ke kterému v průběhu opravy dojde v důsledku neoprávněných modifikací, oprav a výměn, které neprovedla společnost Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple. Pokud v takovém případě dojde k poškození, společnost Apple vás požádá o schválení dalších výdajů na dokončení servisu, a to i v případě, že je produkt krytý zárukou nebo servisním programem AppleCare. Pokud výdaje neschválíte, může vám společnost Apple vrátit produkt neopravený v poškozeném stavu, aniž by za něj nesla odpovědnost.


2. Objednávky a platba.


2.1 Platba. Podmínky platby určuje společnost Apple na základě vlastního uvážení, a pokud to společnost Apple výslovně neschválí předem, musíte platební údaje poskytnout ještě předtím, než společnost Apple objednávku přijme.


2.2 Způsoby platby. Společnost Apple vám umožňuje nakupovat nebo zadávat objednávky (které vyžadují zálohu kvůli vrácení vyměněného dílu nebo produktu) pomocí kreditních karet, debetních karet nebo šekových karet používaných a přijímaných v zemi, kde je servis poskytován (kromě Hongkongu, Japonska a Singapuru), případně pomocí jiného předem sjednaného způsobu platby s výjimkou případů, kdy společnost Apple přistoupila na jiné podmínky poskytnutí úvěru. Když společnosti Apple poskytnete údaje své karty, společnost Apple si od vydavatele karty obstará předběžné schválení částky za objednávku, což může vést k tomu, že vám na kartě bude po dobu předběžného schválení zablokována odpovídající částka. Společnost Apple vám na vaši debetní nebo kreditní kartu nic nenaúčtuje ani nezpracuje žádnou transakci, dokud objednávku nevyřídí. Společnost Apple nemusí přijímat kreditní, debetní nebo šekové karty spojené s fakturační adresou nacházející se mimo zemi, ve které provádíte nákup nebo zadáváte objednávku. Debetní a šekové karty můžou mít denní limit útraty, kvůli kterému se vyřizování objednávky může výrazně zpozdit. Společnost Apple k vaší kreditní, debetní nebo šekové kartě potřebuje bezpečnostní kód, který brání neoprávněnému použití karty jinými osobami. Bezpečnostní kód je individuální tříciferné nebo čtyřciferné číslo přidružené k vaší kartě. Bývá vytištěný na přední straně karty nad vyraženým číslem účtu nebo na zadní straně karty na proužku s podpisem.


2.3 Ceny. Společnost Apple se snaží nabízet konkurenceschopné ceny svých produktů a služeb. Celková cena objednávky bude odrážet cenu produktu nebo služby ke dni zpracování objednávky. Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoli uvedené ceny produktů a služeb změnit a především právo napravit případné chyby v uvedených cenách. Změna cen neovlivní servis, který už probíhá.


2.4 Potvrzení. Společnost Apple vám krátce po přijetí objednávky pošle e-mailem její potvrzení. Až společnost Apple vaši objednávku schválí, přijde vám potvrzení běžnou poštou nebo e-mailem.


2.5 Vracení peněz. Vyjma případů popsaných dále v části Záruka a omezení odpovědnosti platí, že společnost Apple za objednávky servisu nevrací peníze.


3. Záruka a omezení odpovědnosti


3.1 Záruka na servis. U všech objednávek servisu se společnost Apple zaručuje, že (1) provedené služby budou vyhovovat svému popisu po dobu devadesáti (90) dní od data servisu, (2) s výjimkou baterií (jak je popsáno v podčásti dále) platí, že všechny díly nebo produkty použité při servisu nebudou obsahovat žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu devadesáti (90) dní od data servisu, a (3) baterie nainstalované do přenosných zařízení Apple nebo počítačů Mac v rámci služby výměny baterie nebudou obsahovat žádné vady materiálu ani zpracování, a to po dobu jednoho roku od data servisu. Tato záruka je výslovná omezená záruka. Pokud budou provedené služby nevyhovující nebo na vyměněném dílu nebo produktu vznikne během záručního období vada, společnost Apple dle vlastního uvážení nebo na základě platných zákonů buď (a) znovu provede služby tak, aby vyhovovaly popisu, nebo (b) díl nebo produkt opraví nebo vymění za použití dílů nebo produktů, kterou jsou tvořené novými nebo dříve použitými originálními díly Apple a které v testech vyhověly funkčním požadavkům společnosti Apple, nebo (c) vrátí částky, které jste společnosti Apple uhradili za servis.


Austrálie: Práva popsaná v této smlouvě, která se týkají vracení dílů a produktů, vracení peněz nebo záruk, jsou poskytována navíc k zákonným právům, na která máte nárok na základě zákona Consumer and Competition Act 2010, a k dalším příslušným australským zákonům a předpisům na ochranu spotřebitele. Naše zboží a služby se dodávají se zárukami, které podle australských zákonů na ochranu spotřebitele nelze vyloučit.


V případě závažného selhání našeho servisu máte nárok na: (1) zrušení vaší objednávky servisu u nás, nebo (2) vrácení peněz za její nevyužitou část, případně na kompenzaci za její sníženou hodnotu. Pokud se selhání servisu nedá považovat za závažné selhání, máte právo na jeho nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud k tomu nedojde, máte právo objednávku servisu zrušit a vyžádat si vrácení peněz za její nevyužitou část. Dále máte nárok na kompenzaci v případě jakékoli jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo škody vzniklé kvůli selhání servisu.


Dále máte nárok na opravu, výměnu nebo vrácení peněz v případě závažného selhání zboží a na kompenzaci jakékoli jiné přiměřeně předvídatelné ztráty nebo škody. Když bude zboží mít nevyhovující kvalitu a takové selhání nebude možné považovat za závažné selhání, máte nárok nechat si zboží opravit nebo vyměnit. Pokud k tomu nedojde, máte právo vyžádat si náhradu zboží nebo vrácení peněz za zboží. Společnost Apple může použít díly nebo produkty, které jsou tvořené novými nebo dříve použitými originálními díly Apple a které v testech vyhověly funkčním požadavkům společnosti Apple, a to v souladu s platnými zákony. Berete na vědomí, že oprava zboží může vést ke ztrátě dat. Tím nejsou dotčena vaše práva plynoucí ze zákonů na ochranu spotřebitele týkající se ostatních aspektů oprav provedených na vašem zařízení v rámci této záruky. Některé zákony včetně zákona Consumer and Competition Act 2010 můžou implikovat záruky a podmínky nebo na společnost Apple uvalovat určité závazky, které se nedají vyloučit, omezit ani upravit, případně se dají vyloučit, omezit nebo upravit jen v omezeném rozsahu. Tyto smluvní podmínky je nutné vykládat tak, že jsou podřízené zákonným opatřením. Pokud se na případ vztahují i zákonná opatření, pak společnost Apple v míře, v jaké na to má právo, omezuje svou odpovědnost z hlediska veškerých nároků vyplývající z takových opatření na následující možnosti (dle svého uvážení): buď (1) opětovné poskytnutí služeb, nebo (2) uhrazení nákladů za opětovné poskytnutí služeb.


Brazílie: Společnost Apple při servisu produktů Apple nepoužívá repasované ani dříve použité produkty a díly.


Kanada: Obyvatelé provincie Québec se navíc k této smlouvě řídí i zákony této provincie o ochraně spotřebitele.


Česká republika: Pro spotřebitele v Česku platí práva vyplývající z této smlouvy navíc k povinným právům spotřebitele a nijak je neovlivňují. Další informace o svých právech spotřebitele najdete v části 6(B) této smlouvy.


Dánsko: Pro spotřebitele v Dánsku platí práva vyplývající z této záruky navíc k povinným právům spotřebitele a nijak je neovlivňují. K povinným právům patří ta uvedená v zákoně o prodeji zboží, který mimo jiné ustanovuje právo stěžovat si na nevyhovující záležitosti až do uplynutí dvouletého nárokového období určeného zákonem, tj. po dobu 2 let od data nákupu. Dále platí, že pokud produkt po servisu selže až po uplynutí 90denní záruky, ale stále během 2 let od data poskytnutí služeb, má zákazník na základě uvážení společnosti Apple nárok buď na opětovné provedení služeb, nebo na vrácení zaplaceného poplatku za služby, ale jen pokud je možné dokázat, že selhání vzniklo kvůli nevyhovující povaze poskytnutých služeb.


Nový Zéland: Práva popsaná v této smlouvě, která se týkají vracení dílů a produktů, vracení peněz nebo záruk, jsou poskytována navíc k zákonným právům, na která máte nárok na základě zákona Consumer Guarantees Act 1993, a k dalším příslušným novozélandským zákonům a předpisům na ochranu spotřebitele.


V případě výrazného selhání našeho zboží máte nárok na výměnu nebo vrácení peněz a na náhradu jakékoli rozumně předvídatelné ztráty nebo škody, která v důsledku takového selhání vznikne. Nárok na opravu nebo výměnu zboží můžete mít rovněž v případě, že zboží není přijatelné kvality a selhání není závažné.


V případě závažného selhání naší služby máte nárok na: (1) zrušení vaší objednávky servisu u nás a (2) vrácení peněz za její nevyužitou část, případně na kompenzaci za její sníženou hodnotu. Máte také nárok na náhradu jakékoli jiné rozumně předvídatelné ztráty nebo škody. Pokud selhání není zásadní povahy, máte nárok na nápravu problémů se servisem v přiměřené lhůtě, a pokud k němu nedojde, na zrušení objednávku servisu a vrácení peněz za nevyužitou část.


Společnost Apple může použít díly nebo produkty, které jsou tvořené novými nebo dříve použitými originálními díly Apple a které v testech vyhověly funkčním požadavkům společnosti Apple, a to v souladu s platnými zákony. Berete na vědomí, že oprava zboží může vést ke ztrátě dat. Tím nejsou dotčena vaše práva plynoucí ze zákonů na ochranu spotřebitele týkající se ostatních aspektů oprav provedených na vašem zařízení v rámci této záruky.


Finsko: Pro spotřebitele ve Finsku platí práva vyplývající z této smlouvy navíc k zákonným právům spotřebitele vyplývajících z ustanovení vyjmenovaných ve finském zákoně o ochraně spotřebitele (38/1978, ve znění pozdějších úprav).


Norsko: Pro spotřebitele v Norsku platí práva vyplývající z této smlouvy navíc k zákonným právům vyplývajícím z norského zákona o řemeslných službách pro spotřebitele (håndverkertjenesteloven) anebo z norského zákona o spotřebitelských nákupech (forbrukerkjøpsloven), a to včetně vašeho práva využít nejdelší možné nárokové období, tj. až dva roky od opravy nebo nákupu.


3.2 Omezení záruky.


V MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM PLATÍ, ŽE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY A NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ POPSANÉ V TÉTO SMLOUVĚ JSOU VÝLUČNÉ A NAHRAZUJÍ VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, PODMÍNKY, USTANOVENÍ, SLIBY, ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ, A TO JAK ÚSTNÍ, TAK PÍSEMNÉ A ZÁKONNÉ, A JAK VÝSLOVNÉ, TAK IMPLIKOVANÉ. V MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM PLATÍ, ŽE SPOLEČNOST APPLE VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ A VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁKONNÉ A IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY, USTANOVENÍ, SLIBY, ZÁVAZKY A PROHLÁŠENÍ JAKKOLI SOUVISEJÍCÍ NEBO VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, PÉČE, ODBORNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.


3.3 Omezení odpovědnosti.POKUD JSTE SPOTŘEBITEL, JE MOŽNÉ, ŽE MÁTE I DALŠÍ PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB A PRODUKTŮ POSKYTOVANÝCH NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY. DALŠÍ INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH VÁM POSKYTNOU MÍSTNÍ ÚŘADY ZABÝVAJÍCÍ SE OCHRANOU SPOTŘEBITELE. POKUD TO NEPŘEDEPISUJÍ TAKOVÁ PRÁVA, PLATÍ, ŽE SPOLEČNOST APPLE NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST NAD RÁMEC ZDE UVEDENÝCH NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ, VČETNĚ MIMO JINÉ ODPOVĚDNOSTI ZA TO, ŽE PRODUKT NEBUDE URČITOU DOBU MOŽNÉ POUŽÍVAT, ZA UŠLÝ ZISK, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, ZA ZTRÁTU, POŠKOZENÍ NEBO NARUŠENÍ DAT NEBO SOFTWARU ANEBO ZA POSKYTNUTÍ SLUŽEB. KROMĚ PŘÍPADŮ, KTERÉ JSOU ZDE VÝSLOVNĚ UVEDENÉ, PLATÍ, ŽE SPOLEČNOST APPLE NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO REPRESIVNÍ ŠKODY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. STEJNĚ TAK NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NÁROKY JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI SOUVISEJÍCÍ S NÁKUPEM PRODUKTU NENÍ SPOLEČNOST APPLE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ŠKODY VE VÝŠI PŘESAHUJÍCÍ ČÁSTKU VAŠÍ OBJEDNÁVKY. VE SPORECH SE SPOTŘEBITELI MŮŽE BÝT ODPOVĚDNOST ZA (1) OSOBNÍ SMRT A ZRANĚNÍ NEBO ZA (2) PODVOD ŠIRŠÍ NEŽ JEN ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ, A V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST APPLE NEUSILUJE O VYLOUČENÍ TAKOVÉ ODPOVĚDNOSTI.


3.4 Některé státy, provincie nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení nezamýšlených nebo následných škod, případně vyloučení nebo omezení délky, po kterou platí implikované záruky nebo podmínky, a v takovém případě se na vás takové vyloučení nebo omezení nemusí vztahovat. Tato výslovná omezená záruka vám poskytuje konkrétní zákonná práva, přičemž můžete mít i další práva, která se liší v závislosti na státu, provincii nebo jurisdikci.


Japonsko: Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy platí, že v případech, na které se vztahuje japonský zákon o spotřebitelských smlouvách, neplatí ustanovení, která omezují odpovědnost společnosti Apple za škody vyplývající z porušení smlouvy společností Apple nebo z tortu, jehož se společnost Apple dopustila, pokud jsou takové škody důsledkem vědomě nesprávného jednání nebo hrubé nedbalosti společnosti Apple.


4. Kontrola vývozu. Produkty, na kterých byl proveden servis, nesmíte používat ani jiným způsobem exportovat a reexportovat kromě případů, kdy to dovolují zákony v jurisdikci, ve které byl produkt pořízen. Zejména, nikoli však výhradně, nesmíte produkt exportovat a reexportovat způsobem, který by porušoval exportní zákony, a to včetně (pokud se to na vaši situaci vztahuje) exportu a reexportu do zemí, na které Spojené státy uvalily embargo, nebo jednotlivcům nacházejícím se na seznamech nežádoucích osob vydaných americkým ministerstvem financí („Specially Designated Nationals“) nebo americkým ministerstvem obchodu („Denied Person’s List“ a „Entity List“). Prohlašujete, že nežijete v žádné zemi a nejste uvedeni na žádném seznamu, kde by poskytnutí produktu vám porušovalo příslušné zákony. Dále souhlasíte, že nebudete produkty používat k účelům, které příslušné zákony zakazují.


5. Obecné.


5.1 Typografické chyby. Společnost Apple není odpovědná za typografické chyby. Společnost Apple si vyhrazuje právo zrušit kteroukoli vámi zadanou objednávku, pokud během objednávání došlo k typografické chybě týkající se ceny nebo dostupnosti některé z položek, které jste si objednali.


5.2 Změna podmínek. Společnost Apple si vyhrazuje právo tuto smlouvu kdykoli v souladu se zákonem změnit. Změna neovlivní servis, který už probíhá.


5.3 Zrušení. Přijetím objednávky servisu dáváte výslovný souhlas s tím, že společnost Apple servis zahájí, a berete na vědomí, že servisní objednávku už nemůžete zrušit ani že nemůžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy potom, co už byl servis proveden.


5.4 Změny produktu/služby. Společnost Apple může jakékoli produkty nebo služby nabízené online kdykoli a bez předchozího oznámení změnit a stejně tak může změnit i jejich ceny. Informace o produktech a službách poskytnuté na internetu můžou být zastaralé a společnost Apple se nezavazuje k tomu, že bude informace o produktech a službách poskytnuté na internetu udržovat aktuální.


Pro obyvatele Evropy: Před uzavřením smlouvy se společností Apple vám budou sděleny správné informace o hlavních charakteristikách příslušného zboží nebo služeb a zároveň jejich cena a náklady za doručení, včetně všech daní.


5.5 Online přístup. Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění (1) z jakéhokoli důvodu změnit, pozastavit nebo ukončit provoz svých webových stránek nebo kterékoli jejich části, případně přístup k nim; (2) kdykoli webové stránky nebo kteroukoli jejich část spolu se souvisejícími zásadami a podmínkami změnit nebo upravit; (3) přerušit provoz svých webových stránek nebo kterékoli jejich části, kdykoli je to nutné k rutinní i nerutinní údržbě, nápravě chyb nebo jiným změnám.


5.6 Rozhodné právo. Tato smlouva se řídí zákony země, ve které jste si produkt nebo službu objednali, vyjma případů, kdy tabulka Odchylky v jednotlivých zemích (dále) uvádí jinou informaci.


Země nebo oblast

Austrálie

V rozsahu povoleném zákonem platí, že všechny objednávky servisu obdržené od obyvatel Austrálie se řídí zákony Nového Jižního Walesu.

Brazílie

V rozsahu povoleném zákonem platí, že všechny objednávky servisu obdržené od obyvatel Brazílie se řídí brazilskými zákony bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních norem.

Kanada

V rozsahu povoleném zákonem platí, že všechny objednávky servisu obdržené od obyvatel Kanady se řídí zákony provincie Ontario bez ohledu na její ustanovení o kolizi právních norem. Zákazníci z Québecu se řídí zákony této provincie o ochraně spotřebitele.

Země EU, EHP nebo ESVO / Spojené království

Pro zákazníky, kteří se neberou jako spotřebitelé, se tyto smluvní podmínky řídí a jsou vykládány v souladu se zákony Irské republiky a všechny spory je nutné předkládat soudům v Irské republice.

Pro zákazníky, kteří se neberou jako spotřebitelé, se tyto smluvní podmínky řídí a jsou vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu a všechny spory je nutné předkládat soudům v Anglie a Walesu.

Hongkong

V rozsahu povoleném zákonem platí, že všechny objednávky servisu obdržené od obyvatel Hongkongu se řídí hongkongskými zákony bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních norem.

Malajsie

V rozsahu povoleném zákonem platí, že všechny objednávky servisu obdržené od obyvatel Malajsie se řídí zákony Malajsie.

Nový Zéland

V rozsahu povoleném zákonem platí, že všechny objednávky servisu obdržené od obyvatel Nového Zélandu se řídí novozélandskými zákony.

Singapur

V rozsahu povoleném zákonem platí, že všechny objednávky servisu obdržené od obyvatel Singapuru se řídí singapurskými zákony bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních norem.

Spojené státy americké

V rozsahu povoleném zákonem platí, že všechny objednávky servisu obdržené od obyvatel Spojených států amerických se řídí zákony státu Kalifornie bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních norem.


5.7 Žádné změny smlouvy. Žádný zaměstnanec ani zástupce společnosti Apple nemá právo jakkoli měnit smluvní podmínky opravující jakoukoli transakci.


5.8 Nevynutitelné podmínky. Pokud soud nebo jiný tribunál příslušné jurisdikce vyhodnotí, že kterékoli výše uvedené ustanovení je neplatné nebo nevynutitelné, nijak to neovlivní zbývající ustanovení této smlouvy. Takové ustanovení bude omezeno nebo zrušeno jen v minimální nezbytné míře a bude nahrazeno platným ustanovením, které nejlépe odráží jeho záměr, aby smluvní podmínky zůstaly v plném účinku a platnosti.


5.9 Zřeknutí se. Pokud společnost Apple nebude hlídat nebo vymáhat striktní dodržování této smlouvy, není to možné vykládat tak, že se zříká kterýchkoli jejích ustanovení nebo kterýchkoli práv na vynucování těchto smluvních podmínek. Stejně tak není možné jakékoli jednání mezi společností Apple a vámi nebo jinou stranu vykládat tak, že se jím upravují kterákoli ustanovení těchto smluvních podmínek.


5.10 Ze smlouvy netěží třetí strany. Tyto smluvní podmínky není možné vykládat ani číst tak, že kterékoli třetí straně poskytují jakákoli práva nebo jakýkoli nárok na nápravné prostředky.


5.11 Mezinárodní produkty/služby. Společnost Apple poskytuje přístup k mezinárodním datům společnosti Apple, a proto data mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na produkty, programy a služby společnosti Apple, které nejsou ve vaší zemi uvedeny na trh. Takový odkaz neznamená, že by společnost Apple měla v úmyslu ve vaší zemi takové produkty, programy nebo služby uvést na trh.


5.12 Ochrana dat. Berete na vědomí a souhlasíte, že pro společnost Apple je nutné shromažďovat, zpracovávat a používat vaše data, aby mohla zpracovávat prodej, provádět servis a zajistit dodržování příslušných zákonů. Společnost Apple si vaše osobní data ponechá a bude je používat za tím účelem, abyste mohli využívat svá práva vyplývající ze servisu vašeho produktu Apple, a také za účelem zajištění kvality a poskytování služeb. Pokud chcete uplatnit svá práva a volby související s ochranou soukromí, navštivte portál Apple věnovaný ochraně soukromí na privacy.apple.com. Pokud tento portál není ve vaší oblasti dostupný, navštivte stránku apple.com/legal/privacy/contact. Další informace o tom, jak společnost Apple chrání vaše soukromí, najdete na našem portálu o ochraně soukromí na stránce apple.com/legal/privacy.


5.13 Subdodavatelé. Společnost Apple může servis vašeho produktu svěřit jiným poskytovatelům servisu coby subdodavatelům.


5.14 Konflikt smluvních podmínek; služby v angličtině. V případě konfliktu mezi různými překlady těchto smluvních podmínek má přednost anglický překlad. Některé služby podpory a související dokumenty můžou být dostupné jen v angličtině.


5.15 Úplná smlouva; zásah vyšší moci. Tato smlouva upravuje servisní transakce přijaté společností Apple. Neplatí žádné jiné ústní ani písemné smluvní podmínky. Společnost Apple nepovoluje žádné odchylky ani úpravy této smlouvy. Společnost Apple není zodpovědná za selhání nebo prodlení v uskutečnění servisu nebo v doručení vašeho produktu nebo náhradního produktu, pokud byla zaviněna okolnostmi, nad kterými společnost Apple nemůže mít přiměřenou kontrolu.


5.16 Subjekty Apple.


Pro účely této smlouvy se společnost Apple bere jako subjekt uvedený v následující tabulce. Záleží na tom, kde přesně žijete:

Oblast nebo země nákupu

Ručitel

Adresa

Austrálie

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Austrálie Tel.: 133 622

Brazílie

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brazílie 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Kanada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hongkong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hongkong

Japonsko

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokio 106-6140, Japonsko

Malajsie

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malajsie

Nový Zéland

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapur

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Thajsko

Apple South Asia (Thailand) Limited

The Offices at CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6, and HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

Turecko

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

Spojené státy americké

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnam

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv., Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Jiné země EU, EHP nebo ESVO / Spojené království

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irsko

Ostatní země

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, U.S.A.


6. Odchylky v jednotlivých zemích


A)Země EU/EUH


Informace o řešení spotřebitelských sporů online (na základě nařízení EU č. 524/2013): Pokud jste spotřebitel a uzavřeli jste tuto smlouvu se společností Apple online, máte při řešení sporů možnost využít online proceduru odehrávající se mimo soud. Rada EU zřídila platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, kterou najdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost Apple nemá povinnost a nezamýšlí účastnit se řešení spotřebitelských sporů online.

Informace pro zákazníky o alternativním řešení sporů: Společnost Apple nemá povinnost a nezamýšlí účastnit se alternativních způsobů řešení sporů.


B) Spojené státy americké


i) Výklad. Pokud jsou ustanovení v této části v rozporu s kterýmkoli ustanovením této smlouvy, mají přednost ustanovení uvedená v této části.


ii) UPOZORNĚNÍ JEN PRO SPOTŘEBITELE Z KALIFORNIE


a) Poskytovatel servisu je povinen předat zákazníkovi písemný odhad nákladů na opravu (oddíl 9844 zákona California Business and Professions Code). Poskytovatel servisu nesmí bez předchozího souhlasu zákazníka účtovat cenu za provedené práce nebo dodávané díly vyšší než tento odhad. Pokud je to dohodnuto písemně, může poskytovatel servisu v rámci přípravy písemného odhadu opravy požadovat přiměřený poplatek za určení povahy závady. Další informace získáte od úřadu Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USA.b) Zákazník, který tento produkt koupil v Kalifornii, má právo na jeho servis a opravu po dobu záruční lhůty. Záruční lhůta bude prodloužena o tolik celých dní, kolik jich produkt strávil mimo držení zákazníka kvůli záručním opravám. Pokud se během záruční lhůty vyskytne závada, nemůže záruka vypršet, dokud závada nebude opravena. Záruční lhůta bude prodloužena i v případě, kdy záruční oprava nebyla provedena kvůli zdržením způsobeným okolnostmi, nad kterými zákazník nemá kontrolu, nebo kdy záruční oprava nenapravila závadu a zákazník na toto selhání opravy upozorní výrobce nebo prodejce do 60 dní od provedení opravy. Pokud závada nebude opravena ani po přiměřeném počtu pokusů, může zákazník produkt vrátit a žádat výměnu nebo vrácení peněz – v obou případech je ale možné odečíst přiměřenou částku za dosavadní používání. Toto prodloužení lhůty nemá vliv na ochranu nebo nápravné prostředky dostupné kupujícímu na základě jiných zákonů.


c) Prodejní daň. Kromě ceny vašeho nákupu vám společnost Apple k příslušným transakcím naúčtuje prodejní daň, která záleží na vaší dodací adrese a na sazbě prodejní daně platné v okamžiku vystavení faktury za objednávku. Pokud se prodejní daň ve státě, do kterého si necháváte objednávku doručit, před odesláním produktu změní, bude stále platit sazba platná v okamžiku vystavení faktury. Příslušná prodejní daň bude uvedena na dokladu o zakoupení, který vám společnost Apple pošle.


020124 Service Terms Czech v12.4