Remonta noteikumi un nosacījumi

SVARĪGI! ŠIE REMONTA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI (“LĪGUMS”) VEIDO JŪSU LĪGUMU AR UZŅĒMUMU APPLE (KĀ TAS IR APRAKSTĪTS PUNKTA “ATŠĶIRĪBAS DAŽĀDĀS VALSTĪS” SADAĻĀS UN NORĀDĪTS VISĀ LĪGUMĀ) UN ATTIECAS UZ JŪSU PASŪTĪJUMU, JA UZ APKOPI NEATTIECAS APPLE IEROBEŽOTĀ GARANTIJA, APPLE PĀRVALDĪTAIS PAGARINĀTAIS APKOPES LĪGUMS VAI JŪSU LIKUMĪGĀS PATĒRĒTĀJA TIESĪBAS.


PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIKUMI: PATĒRĒTĀJIEM, UZ KURIEM VIŅU MĪTNES VALSTĪ ATTIECAS PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS NORMATĪVIE AKTI, Š LĪGUMA PIEŠĶIRTĀS PRIEKŠROCĪBAS IR PAPILDUS VISĀM TIESĪBĀM UN AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM, KO NODROŠINA ŠĀDI NORMATĪVIE AKTI, UN, LAI SAŅEMTU DETALIZĒTU INFORMĀCIJU PAR ŠĪM TIESĪBĀM, KONSULTĒJIETIES AR SAVAS VALSTS PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS BIROJU.


 1. Pakalpojumi un produkti.

1.1. Pakalpojumi. Apkopes pasūtījumu gadījumā Apple veic jūsu Apple produkta apkopi par maksu, kas norādīta izmaksu tāmē, ja vien šādas izmaksas netiek pārskatītas ar jūsu iepriekšēju mutisku vai rakstisku piekrišanu. Ja vien nav norādīts citādi, Apple nodrošina remonta vai nomaiņas pakalpojumus, lai novērstu produkta materiālu vai ražošanas defektu. Apkope nav pieejama tādu problēmu gadījumā, ko izraisa jebkādas jūsu produktā esošas vai ierakstītas programmatūras vai datu kļūme vai nesaderība ar tiem. Kā daļu no apkopes procesa Apple var instalēt tādus sistēmas programmatūras atjauninājumus, kas neļauj jūsu Apple produktam atjaunot iepriekšējo sistēmas programmatūras versiju. Sistēmas programmatūras atjauninājuma dēļ jūsu Apple produktā instalētās trešās puses lietojumprogrammas var nebūt saderīgas vai nedarboties ar jūsu Apple produktu. Apkopē iekļautas tikai iespējas, kas pieejamas valstī, kurā tiek pieprasīta apkope. Apkopes iespējas, detaļu pieejamība un atbildes laiks dažādās valstīs var atšķirties.


1.2. Datu pārsūtīšanas pakalpojumi. Ja jūsu Apple Mac produkts spēj glabāt programmatūras programmas, datus vai citu informāciju (“Dati”), Apple var mēģināt pārsūtīt minētos Datus uz nomaiņas ierīci. Apkopes laikā Dati var tikt zaudēti. Šādā gadījumā uzņēmums Apple nav atbildīgs par Datu zudumu.


a. Neatkarīgi no tā, vai Apple izdodas sekmīgi pārsūtīt Datus no sākotnējās ierīces uz nomaiņas ierīci, kā daļu no jebkura Datu pārsūtīšanas pakalpojuma Apple izdzēš visus Datus no sākotnējās ierīces. Ieteicams saglabāt atsevišķu ierīces Datu satura dublējumkopiju, izdzēst visu personisko informāciju, kuru vēlaties aizsargāt, un atspējot visas drošības paroles. Apkopes laikā Dati var tikt zaudēti, aizstāti vai pārformatēti. Šādā gadījumā uzņēmums Apple un tā pārstāvji nav atbildīgi par programmatūras programmu, Datu vai citas ierīcē esošās informācijas zudumu.


b. Datu pārsūtīšanas pakalpojums ietver Datu pārsūtīšanu tieši no sākotnējās ierīces uz nomaiņas ierīci vai jūsu nodrošinātu saderīgu ārējo datu krātuves ierīci. Apple nepārsūta Datus nevienai Apple piederošai vai trešajai pusei piederošai datu uzglabāšanas sistēmai vai ierīcei un neglabā Datu kopiju kā daļu no Datu pārsūtīšanas pakalpojuma.


1.3. Detaļas un darbs. Apple var nodrošināt gan detaļas, gan darbu, taču var norādīt, ka konkrētas viegli uzstādāmas detaļas jums ir jānomaina patstāvīgi, kā aprakstīts tālāk. Veicot jūsu produkta apkopi, Apple var izmantot daļas vai produktus, kas sastāv no jaunām un/vai iepriekš lietotām Apple oriģinālajām detaļām un kas ir pārbaudīti un atbilst Apple funkcionālajām prasībām saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Nomainīto detaļu vai produktu, kas tiek apmainīts apkopes laikā, Apple patur kā savu īpašumu, savukārt rezerves daļa vai produkts kļūst par jūsu īpašumu. Nomainītās detaļas un produkti parasti ir labojami, un Apple tos apmaina vai veic remontu atbilstoši to vērtībai. Apkopei Apple var izmantot Apple produktus vai rezerves detaļas, kas iegūtas no valsts, kas nav valsts, kurā tika iegādāts Apple produkts vai oriģinālās detaļas. Ja piemērojamie tiesību akti nosaka, ka pēc jūsu pieprasījuma uzņēmumam Apple ir jums jānodod atpakaļ nomainītā prece, jūs piekrītat segt Apple izmaksas par nomaiņas preci (mazumtirdzniecības cenas apmērā) un piegādi.


1.4. Apkopes iespējas. Apple nodrošina apkopi, izmantojot vienu no tālāk norādītajām iespējām, kā arī saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem izvēlas apkopes pakalpojuma sniegšanas metodi atkarībā no apstākļiem, jo īpaši ņemot vērā Apple produkta veidu.


A “Dari pats” (Do-It-Yourself — DIY) detaļu pakalpojums. DIY detaļu pakalpojums paredz iespēju jums patstāvīgi veikt sava produkta apkopi. Ja Apple konstatē, ka jums ir pieejams DIY detaļu pakalpojums, Apple nosūta jums Apple produkta rezerves detaļu. Nomaiņas detaļai tiek pievienoti uzstādīšanas norādījumi un jebkādas prasības par nomainītās detaļas atgriešanu. DIY detaļu pakalpojumam ar nomainītās detaļas atpakaļnodošanu jums ir jānorāda kredītkartes informācija, lai nodrošinātu nomainītās detaļas atpakaļnodošanu. Visas nomainītās atpakaļnododamās detaļas ir jānosūta uzņēmumam Apple desmit (10) dienu laikā kopš datuma, kad Apple jums nosūtīja rezerves detaļu (“Atgriešanas periods”). Ja (i) jūs nenododat atpakaļ nomainīto detaļu tā, kā norādīts, Atgriešanas periodā vai (ii) nomainītā detaļa nav piemērota apkopei Apkopes izņēmuma dēļ, kā aprakstīts tālāk, jums jāsamaksā summa, par kuru vienojāties, veicot apkopes pasūtījumu. Ja Apple nepieprasa nomainītās detaļas atpakaļnodošanu, Apple nosūta jums rezerves detaļu vai produktu kopā ar uzstādīšanas norādījumiem un jebkādām prasībām par nomainītās detaļas iznīcināšanu. Uzņēmums Apple nav atbildīgs ne par kādām darbaspēka izmaksām saistībā ar DIY detaļu pakalpojumu.


B Tiešā pasta pakalpojums. Ja Apple konstatē, ka jūsu produkts ir piemērots Tiešā pasta pakalpojumam, jums jānosūta savs produkts Apple remonta veicējam saskaņā ar Apple norādījumiem. Apple var nodrošināt priekšapmaksas piegādes kvītis (un, ja jums vairs nav oriģinālā iepakojuma, Apple var jums nosūtīt iepakojuma materiālu). Ja Apple nenodrošina priekšapmaksas piegādes kvītis vai iepakojumu, jums ir jāorganizē sava produkta iepakošana un nosūtīšana Apple remonta veicējam tā, kā aprakstīts pasūtīšanas laikā, turklāt ieteicams apsvērt iespēju apdrošināt savu sūtījumu pret sabojāšanu vai pazaudēšanu. Kad apkope ir pabeigta, Apple remonta veicējs atgriež salaboto produktu vai nodrošina jums nomaiņas produktu.


C Ātrās nomaiņas pakalpojums (Express Replacement Service — ERS).


i. Ja Apple nosaka, ka jūsu produkts atbilst ERS saņemšanai, un jūs izvēlaties pasūtīt ERS, sniedzot Apple informāciju par savu kredītkarti, Apple uz jūsu norādīto adresi nosūta nomaiņas produktu. Jūs atgriežat savu produktu, lai Apple to saņemtu desmit (10) dienu laikā kopš datuma, kad Apple nosūtīja jums nomaiņas produktu (“Atgriešanas periods”). Jums ir jāatgriež oriģinālais produkts iepakojumā, kurā saņēmāt nomaiņas produktu, saskaņā ar Apple norādījumiem. Apple patur oriģinālo produktu, savukārt jūs paturat nomaiņas produktu.


ii. Brīdī, kad tiek izsūtīts Nomaiņas produkts, Apple iekasē no jūsu kredītkartes maksu par ERS sniegšanu, kas aprakstīta apkopes BUJ tīmekļa lapā, kas ir norādīta tālāk esošajā tabulā (“Apkope, BUJ”). Brīdī, kad tiek izsūtīts Nomaiņas produkts, Apple veic autorizācijas pieprasījumu jūsu kredītkartes kontā atbilstoši jauna produkta nomaiņas vērtībai (“Aizvietošanas vērtība”), kā aprakstīts apkopes BUJ tīmekļa lapā. Apple atstāj šo autorizācijas pieprasījumu aktīvu, un tas tiek izmantots, ja oriģinālajam produktam tiek konstatēti bojājumi, uz kuriem neattiecas Ārpusgarantijas apkope, ja oriģinālais produkts tiek pazaudēts, vai citiem maksājumiem, kas pienākas uzņēmumam Apple. Tālāk norādīti ārpusgarantijas remonta gadījumi.


 • Uz jūsu produktu vairs neattiecas Apple garantija, AppleCare apkopes plāns, vai saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumiem.
 • Problēmu, par kuru ziņojāt, izraisījuši nejauši bojājumi vai nesankcionētas modifikācijas, vai minētie nejaušie bojājumi vai nesankcionētās modifikācijas neļauj uzņēmumam Apple novērst jūsu ziņoto problēmu.
  ProduktsApkope, BUJ
  Produkts
  iPhone
  Produkts
  iPad

iii. Ja uzņēmums Apple oriģinālo produktu Atgriešanas periodā saņem tādā stāvoklī, kas nav piemērots Ārpusgarantijas apkopei, no jūsu kredītkartes tiek iekasēta papildu maksa, kas atbilst jauna produkta aizvietošanas vērtības (“Aizvietošanas vērtība”) un Ārpusgarantijas apkopes maksas starpībai, kā aprakstīts apkopes BUJ tīmekļa lapā. Tāda produkta piemērs, uz ko neattiecas Ārpusgarantijas apkope: oriģinālais produkts, kas nedarbojas nesankcionētu modifikāciju vai katastrofālu bojājumu dēļ, piemēram, produkta sadalīšanās vairākos gabalos.


iv. Ja oriģinālais produkts uzņēmumam Apple tiek atgriezts Atgriešanas perioda laikā, atlikusī Aizvietošanas vērtība tiek ieskaitīta atpakaļ jūsu kredītkartes kontā pēc apstiprinājuma saņemšanas par visu pārējo piemērojamo maksu segšanu. Ja Apple nesaņem oriģinālo produktu Atgriešanas perioda laikā, no jūsu kredītkartes tiek iekasēta Aizvietošanas vērtība. Šeit aprakstītās maksas neietver piemērojamos nodokļus.


1.5. Izmaiņas apkopes iespējās. Apple patur tiesības jebkurā laikā mainīt jums pieejamās apkopes iespējas. Izmaiņas neietekmē jau sāktos apkopes pakalpojumus.


1.6. Tikai galalietotāji. Apple veic apkopi, pārdod un piegādā produktus tikai galalietotājiem. Jūs nedrīkstat iegādāties produktus tālākpārdošanai. Apple patur tiesības atteikt vai atcelt jūsu pasūtījumu, ja Apple ir aizdomas, ka jūs veicat pirkumu tālākpārdošanai.


1.7. Pārdošanas liegums nepilngadīgām personām. Iepirkšanās saskaņā ar šiem noteikumiem ir pieejama tikai pilngadību sasniegušām personām.


1.8. Apkopes izņēmumi un maksa par diagnostiku. Uzņēmums Apple ir tiesīgs iekasēt no jums maksu par diagnostiku (tostarp sūtīšanas izmaksas), kā aprakstīts tālāk esošajā tabulā par atšķirībām dažādās valstīs (“Maksa par diagnostiku”), ja Apple pārbauda jūsu produktu un konstatē, ka (i) jūsu produktam nav nepieciešama apkope; (ii) jūsu produkts ir sabojājies jūsu produktā esošās vai ierakstītās programmatūras vai datu nesaderības dēļ; (iii) apkope ir nepieciešama tādu daļu kļūmes dēļ, kuras nepiegādā ne uzņēmums Apple, ne Apple zīmola uzņēmums; (iv) ir nepieciešams papildu darbs vai detaļas, kas nebija norādītas sākotnējā tāmē, un jūs nepiekrītat apkopes veikšanai atbilstoši Apple pārskatītajai tāmei; vai (v) apkopi nevar veikt šādu iemeslu dēļ: sērijas numurs ir mainīts, sabojāts vai noņemts vai produkts ir bojāts negadījuma, neatbilstošas izmantošanas, apliešanas ar šķidrumu vai iegremdēšanas tajā, nolaidības, nepareizas lietošanas (tostarp kļūdainas uzstādīšanas, remonta vai apkopes, ko veicis kāds cits, izņemot Apple vai Apple pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju), nesankcionētas modifikācijas, ekstremālas vides (tostarp ārkārtējas temperatūras vai mitruma), ārkārtējas fiziskas vai elektriskas slodzes vai traucējumu, elektroenerģijas svārstību vai pārsprieguma, zibens, statiskās elektrības, aizdegšanās, dabas spēku vai citu ārēju cēloņu rezultātā (“Apkopes izņēmumi”). Apple atgriež jūsu produktu, neveicot tā apkopi, un var iekasēt no jums Maksu par diagnostiku.


Valsts vai reģionsMaksa par diagnostiku
Valsts vai reģions
Austrālija
Maksa par diagnostiku
Ne vairāk par simt dolāriem (100 AUD)
Valsts vai reģions
Kanāda
Maksa par diagnostiku
Ne vairāk par simt Kanādas dolāriem (100 CAD)
Valsts vai reģions
ES/EEZ valstis/AK
Maksa par diagnostiku
Ne vairāk par simt eiro (EUR 100)
100 £ — Apvienotajā Karalistē
993 NOK — Norvēģijā
744 DKK — Dānijā
1029 SEK — Zviedrijā
105 CHF — Šveicē
450 PLN — Polijā
Valsts vai reģions
Honkonga
Maksa par diagnostiku
Ne vairāk par septiņsimt astoņdesmit Honkongas dolāriem (780 $) plus piemērojamie nodokļi
Valsts vai reģions
Japāna
Maksa par diagnostiku
Ne vairāk par desmit tūkstošiem jenu (10 000 Y) plus piemērojamie nodokļi
Valsts vai reģions
Malaizija
Maksa par diagnostiku
Ne vairāk par divsimt piecdesmit (250 RM) Malaizijas ringitiem plus piemērojamie nodokļi
Valsts vai reģions
Jaunzēlande
Maksa par diagnostiku
Ne vairāk par simt trīsdesmit dolāriem (130 NZD)
Valsts vai reģions
Singapūra
Maksa par diagnostiku
Ne vairāk par simt astoņdesmit Singapūras dolāriem (180 $) plus piemērojamie nodokļi
Valsts vai reģions
Amerikas Savienotās Valstis
Maksa par diagnostiku
Ne vairāk par simt ASV dolāriem (100 USD) plus piemērojamie nodokļi

1.9. Seguma izņēmumi. Apkope saistībā ar šo Līgumu tiek piedāvāta un ir derīga tikai pastāvīgajiem iedzīvotājiem Apvienotajā Karalistē (izņemot Menas salu), Austrālijā, Austrijā, Beļģijā, Brazīlijā, Čehijas Republikā, Dānijā (izņemot Grenlandi un Fēru salas), Francijā (izņemot Korsiku, aizjūras departamentus un teritorijas), Honkongā, Itālijā (izņemot Sardīniju), Īrijā, Japānā, Jaunzēlandē, Kanādā, Lihtenšteinā, Luksemburgā, Malaizijā, Monako, Nīderlandē, Norvēģijā (izņemot Svalbāru), Polijā, Singapūrā, Somijā (izņemot Olandi), Spānijā (ieskaitot Baleāru salas, bet izņemot Kanāriju salas, Seutu, Melilu), Šveicē, Taizemē, Turcijā, Ungārijā, Vācijā, Vjetnamā un Zviedrijā, kā arī pastāvīgajiem iedzīvotājiem Amerikas Savienoto Valstu piecdesmit štatos un Kolumbijas apgabalā. Apkope saskaņā ar šo Līgumu nav pieejama vietās, kur to aizliedz tiesību akti.


1.10. Piegāde. Apple var nodrošināt prognozi par to, kad jums tiks nosūtīts nomaiņas produkts vai piegādes kaste, lai veicinātu apkopes nodrošināšanu. Kad jūsu pasūtījums ir sagatavots nosūtīšanai vai ir nosūtīts, Apple vairs nevar mainīt piegādes adresi. Attiecībā uz piegādēm, kas jāapliecina ar parakstu, lūdzu, ņemiet vērā tālāk minēto — ja vēlaties uzņemties risku, ka jūsu pasūtījums tiks piegādāts, nevienam neesot piegādes adresē, varat pilnvarot uzņēmumu Apple organizēt piegādi bez saņemšanas apstiprinājuma ar parakstu.


1.11. Klienta atbildība.


1.11.1. Apple nodrošina jums nosūtīšanas un iepakošanas norādījumus. Jūs atbildat par produktiem vai detaļām, kas tiek pazaudētas vai sabojātas šo instrukciju neievērošanas rezultātā.


1.11.2. Visu esošo datu, programmatūras un programmu dublēšana un visu esošo datu dzēšana pirms pakalpojumu saņemšanas ir jūsu atbildība. Uzņēmums Apple nav atbildīgs par datu vai programmu zudumu, atkopšanu vai apdraudējumu vai aprīkojuma lietošanas īpašību zaudējumu, kas izriet no Apple nodrošinātajiem pakalpojumiem. Jūs apliecināt, ka jūsu produktā nav nelegālu failu vai datu.


1.11.3. Pamests īpašums. Ja vien jūs nesniedzat citus norādījumus, Apple nosūta jūsu salaboto vai nomaiņas produktu uz pasta adresi, kuru norādījāt, uzticot apkopes veikšanu. Ja jūsu produkts tiek atgriezts uzņēmumam Apple, jo uz norādīto adresi nevarēja veikt piegādi, Apple mēģinās ar jums sazināties, lai uzzinātu citu pasta adresi. Ja nenodrošināt adresi, uz kuru Apple vai tā pārstāvis var piegādāt jūsu produktu sešdesmit (60) dienu laikā (par jebkādiem piemērojamiem izņēmumiem skatiet tālāk esošās sadaļas par atšķirībām dažādās valstīs) pēc sākotnējā piegādes mēģinājuma, Apple jums paziņos, ka uzskata jūsu produktu par pamestu. Apple nosūta paziņojumu uz pasta adresi, kuru norādījāt, uzticot apkopes veikšanu. Gadījumā, ja jūsu produkts tiek pamests, Apple var atbrīvoties no jūsu produkta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un, jo īpaši, var pārdot jūsu produktu privātā vai publiskā izpārdošanā, lai segtu maksu par veikto apkopi. Apple patur savas likumā noteiktās un visas citas likumīgās ķīlas tiesības par nesegtajām maksām.


Klientiem Eiropā, ārpus Austrijas, Čehijas un Vācijas: ja savu produktu neizņemat un nesedzat visas izmaksas sešdesmit (60) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Apple, ka jūsu produkts ir salabots, Apple nosaka laika periodu, kurā varat izņemt savu produktu. Apple nosūta šo paziņojumu uz jūsu pasta adresi, kuru norādījāt, uzticot remonta veikšanu. Ja jūs joprojām neizņemat savu produktu, Apple var pieprasīt jūs atlīdzināt zaudējumus, tostarp jebkādas izmaksas par šāda produkta glabāšanu. Apple patur savas likumā noteiktās un visas citas likumīgās ķīlas tiesības par nesegtajām maksām.


Klientiem Austrijā, Čehijā vai Vācijā: Apple ir tiesības paturēt jūsu produktu, līdz pilnībā sedzat visas remonta izmaksas. Ja neizņemat savu produktu un nesedzat visas izmaksas sešdesmit (60) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Apple, ka jūsu produkta remonts ir pabeigts, Apple nosūta jums aicinājumu izņemt produktu un/vai pieņemt produkta piegādi, samaksājot izdevumus. Minētais tiek saprasts tā, ka, neierobežojot Apple tiesības saņemt kompensāciju par zaudējumiem, jūs atbildat par visām izmaksām, kas radušās par to produktu glabāšanu, ko Apple patur saskaņā ar savām likumā noteiktajām un jebkādām citas likumīgajām ķīlas tiesībām par nesegtajām izmaksām.


1.11.4. Informācija par apkopi. Apkopes pasūtīšanas procesa laikā jums ir jāsniedz apraksts par problēmu, kas ietekmē jūsu produktu, lai Apple saprastu un varētu replicēt problēmu.


1.11.5. Apple aicina pārskatīt apkopes pasūtījuma statusa informāciju vietnē www.apple.com/support/repairstatus/


1.11.6. Informācijas atklāšana par neatļautām modifikācijām un apkopi, ko nav veicis uzņēmums Apple. Apkopes pasūtīšanas procesa laikā jums ir jāinformē uzņēmums Apple par jebkādām neatļautām jūsu produkta modifikācijām, remontdarbiem vai nomaiņām, ko nav veicis uzņēmums Apple vai Apple pilnvarots pakalpojumu sniedzējs (Apple Authorized Service Provider — AASP). Uzņēmums Apple nav atbildīgs par produkta bojājumiem, kas radušies remonta procesa laikā tādu neatļautu modifikāciju, remontdarbu vai nomaiņu rezultātā, ko nav veicis uzņēmums Apple vai AASP. Bojājumu rašanās gadījumā Apple pieprasa jūsu piekrišanu jebkādām papildu izmaksām par apkopes pabeigšanu, pat ja uz produktu attiecas garantija vai AppleCare apkopes plāns. Ja nepiekrītat, Apple var atgriezt jūsu produktu nelabotu bojātā stāvoklī bez nekādas atbildības.

2. Pasūtījumi un samaksa.


2.1. Samaksa. Samaksas noteikumus nosaka Apple pēc saviem ieskatiem, un, ja vien nepastāv cita vienošanās ar Apple, ir jābūt saņemtai maksājuma informācijai, lai Apple pieņemtu pasūtījumu.


2.2. Maksājumu veidi. Apple ļauj jums veikt pirkumus vai iesniegt pasūtījumus (kuriem tiek pieprasīta drošības nauda nomainītās daļas vai produkta atgriešanai), izmantojot kredītkarti, debetkarti vai čeku karti, ja tās ir piemērojamas un pieņemamas valstī, kurā apkope tiek nodrošināta (izņemot Honkongu, Japānu un Singapūru), vai citu iepriekš saskaņotu maksājuma veidu, ja vien uzņēmums Apple nav piekritis citiem samaksas noteikumiem. Kad jūs sniedzat uzņēmumam Apple informāciju par savu karti, Apple iegūst iepriekšēju apstiprinājumu no kartes izsniedzēja par pasūtījuma summu, līdz ar to no jūsu kartes var tikt rezervēta atbilstošā summa, kamēr ir spēkā iepriekšējais apstiprinājums. Apple neiekasē summu no jūsu kredītkartes un neapstrādā darījumu, izmantojot jūsu debetkarti vai čeku, kamēr jūsu pasūtījums vēl tiek apstrādāts. Uzņēmumam Apple var nebūt iespējams pieņemt kredītkartes, debetkartes vai čeku kartes, kas piesaistītas norēķinu adresei ārpus tās valsts, kurā tiek veikts pirkums vai pasūtījums. Debetkartēm un čeku kartēm var būt dienas tēriņu limiti, kas var būtiski aizkavēt jūsu pasūtījuma apstrādi. Uzņēmumam Apple ir nepieciešams jūsu kredītkartes, debetkartes vai čeku kartes drošības kods, lai aizsargātu jūsu kredītkarti pret neatļautu izmantošanu, ko veic citas personas. Drošības kods ir atsevišķs, jūsu kartei unikāls trīs vai četru ciparu numurs, kas var būt norādīts uz kartes priekšpuses virs kartes numura vai kartes aizmugurē uz paraksta joslas.


2.3. Cenas. Apple cenšas piedāvāt jums konkurētspējīgas pašreizējo Apple produktu un pakalpojumu cenas. Jūsu kopējā pasūtījuma cenā tiek iekļauta produkta vai pakalpojuma cena pasūtījuma apstrādes dienā. Apple patur tiesības jebkurā laikā mainīt parādītās produktu un pakalpojumu cenas, kā arī labot pamanītās kļūdainās cenas. Cenu izmaiņas neietekmē jau sāktos pakalpojumus.


2.4. Apstiprinājums. Īsu brīdi pēc jūsu pasūtījuma saņemšanas Apple pa e-pastu nosūta jums pasūtījuma apstiprinājumu. Kad Apple pieņem jūsu pasūtījumu, jūs saņemat apstiprinājumu pa pastu vai e-pastu.


2.5. Atmaksa. Izņemot gadījumus, kas aprakstīti tālāk sadaļā “Garantija un atbildības ierobežošana”, Apple neveic apkopes pasūtījumu atmaksu.


3. Garantija un atbildības ierobežošana


3.1. Apkopes garantija. Attiecībā uz visiem apkopes pasūtījumiem Apple garantē, ka (1) sniegtie pakalpojumi atbilst to aprakstam deviņdesmit (90) dienas kopš apkopes datuma; (2) visām apkopei izmantotajām daļām vai produktiem, izņemot akumulatorus, kā aprakstīts apakšsadaļā tālāk, deviņdesmit (90) dienas kopš apkopes datuma nebūs materiālu un ražošanas defektu; un (3) akumulatoriem, kas ir uzstādīti, sniedzot Apple portatīvajiem Mac datoriem paredzēto akumulatoru nomaiņas pakalpojumu, vienu gadu kopš apkopes datuma nebūs materiālu un ražošanas defektu. Šī garantija ir tiešā ierobežotā garantija. Ja piemērojamā garantijas perioda laikā tiek veikta neatbilstoša apkope vai rodas rezerves detaļas vai produkta defekts, Apple pēc savas izvēles vai saskaņā ar tiesību aktiem (a) veic apkopi atkārtoti, lai tā atbilstu tās aprakstam; (b) veic detaļas vai produkta remontu vai nomaiņu, izmantojot daļas vai produktus, kas sastāv no jaunām un/vai iepriekš lietotām Apple oriģinālajām detaļām un kas ir pārbaudīti un atbilst Apple prasībām attiecībā uz funkcionalitāti; vai (c) atmaksā uzņēmumam Apple par apkopi samaksātās summas.


Austrālija: Šajā politikā aprakstītās tiesības attiecībā uz preču atgriešanu, atmaksu un garantijām papildina likumā noteiktās tiesības, kas jums var būt saskaņā ar 2010. gada Patērētāju un konkurences likumu un citiem piemērojamiem Austrālijas patērētāju aizsardzības normatīvajiem aktiem. Mūsu precēm un pakalpojumiem ir piešķirtas garantijas, ko nevar izslēgt saskaņā ar Austrālijas patērētāju tiesību aizsardzības likumu.


Ja rodas nopietnas mūsu apkopes kļūmes, jums ir tiesības: (1) atcelt jūsu mums iesniegto apkopes pasūtījumu vai (2) saņemt atmaksu par neizmantoto pasūtījuma daļu vai kompensāciju par tā samazināto vērtību. Ja apkopes kļūme nav nopietna kļūme, jums ir tiesības uz šīs kļūmes novēršanu saprātīgā termiņā. Ja tas netiek paveikts, jums ir tiesības atcelt apkopes pasūtījumu un saņemt atmaksu par neizmantoto pasūtījuma daļu. Jums ir arī tiesības saņemt kompensāciju par jebkādiem citiem saprātīgi paredzamiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies apkopes kļūmes dēļ.


Jums ir arī tiesības uz remontu, nomaiņu vai atmaksu būtiskas ar mūsu precēm saistītas kļūmes dēļ un uz kompensāciju par jebkādu citu saprātīgi paredzamu zaudējumu vai bojājumu. Jums ir tiesības arī uz preču remontu vai nomaiņu, ja preču kvalitāte nav pieņemama un šī kļūme nav būtiska kļūme. Ja tas netiek paveikts, jums ir tiesības uz preces vērtības atmaksu vai preces nomaiņu. Apple var izmantot detaļas vai produktus, kas sastāv no jaunām un/vai iepriekš lietotām Apple oriģinālajām detaļām un kas ir pārbaudīti un atbilst Apple prasībām attiecībā uz funkcionalitāti, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs apzināties, ka preču remonta rezultātā var tikt zaudēti dati. Tas neietekmē jūsu patērētāju tiesību aizsardzības likumā minētās tiesības attiecībā uz citiem jūsu ierīcei veikto remonta pakalpojumu aspektiem saskaņā ar šo garantiju. Atsevišķi tiesību akti, tostarp 2010. gada Konkurences un patērētāju likums, var ietvert garantijas vai nosacījumus vai uzlikt uzņēmumam Apple pienākumus, kurus nevar izslēgt, ierobežot vai mainīt vai kurus nevar izslēgt, ierobežot vai mainīt, izņemot ierobežotā apjomā. Šie noteikumi un nosacījumi ir jāizprot saskaņā ar šiem tiesību aktiem. Ja ir spēkā šie likuma noteikumi, uzņēmums Apple, ciktāl tas ir tiesīgs to darīt, ierobežo savu atbildību attiecībā uz jebkuru prasību saskaņā ar šiem noteikumiem, pēc Apple izvēles (1) atkārtoti veicot apkopi vai (2) veicot samaksu par apkopes atkārtotas veikšanas izmaksām.


Brazīlija: Veicot Apple produktu apkopi, Apple neizmanto atjaunotus vai iepriekš lietotus produktus vai detaļas.


Kanāda: Papildus šajā Līgumā noteiktajām tiesībām uz Kvebekas iedzīvotājiem attiecas šīs provinces patērētāju aizsardzības tiesību akti.


Čehija: Čehijas patērētājiem šajā Līgumā noteiktās tiesības papildina un neietekmē jūsu kā patērētāja obligātās tiesības. Lai iegūtu papildinformāciju par savām patērētāja tiesībām, lūdzu, skatiet šī Līguma 6. punkta B sadaļu.


Dānija: Dānijas patērētājiem šīs garantijas tiesības papildina un neietekmē jūsu obligātās patērētāja tiesības, tostarp tās, kas ietvertas Preču pārdošanas likumā, kas cita starpā nosaka tiesības iesniegt sūdzību par neatbilstībām līdz tajā noteiktā divu gadu pretenziju termiņa perioda beigām (šis periods ir 2 gadi kopš pirkuma datuma). Turklāt, ja produkts, kuram ir veikta apkope, pārtrauc darboties pēc 90 dienu garantijas termiņa beigām, bet 2 gadu laikā kopš apkopes sniegšanas datuma, patērētājiem pēc Apple ieskatiem ir tiesības uz apkopes atkārtotu veikšanu vai par apkopi samaksāto līdzekļu atmaksu, ja var konstatēt, ka šāda kļūme radusies veiktās apkopes neatbilstības dēļ.


Jaunzēlande: Šajā politikā aprakstītās tiesības attiecībā uz preču atgriešanu, atmaksu un garantijām tiek sniegtas papildus likumā noteiktajām tiesībām, uz kurām jums var būt tiesības saskaņā ar 1993. gada Patērētāju garantiju likumu un citiem piemērojamiem Jaunzēlandes patērētāju aizsardzības normatīvajiem aktiem.


Attiecībā uz mūsu precēm jums ir tiesības uz nomaiņu vai atmaksu būtiskas kļūmes gadījumā, kā arī uz kompensāciju par jebkuru saprātīgi paredzamu zaudējumu vai bojājumiem, kas radušies šādas kļūmes dēļ. Jums var būt arī tiesības uz preču remontu vai nomaiņu, ja preču kvalitāte nav pieņemama un šī kļūme nav būtiska kļūme.


Par būtiskām kļūmēm attiecībā uz mūsu veikto apkopi jums ir tiesības: (1) atcelt jūsu mums iesniegto apkopes pasūtījumu un (2) saņemt atmaksu par neizmantoto pasūtījuma daļu vai kompensāciju par tā samazināto vērtību. Jums ir arī tiesības saņemt kompensāciju par jebkādiem citiem saprātīgi paredzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Ja kļūme nav būtiska, jums ir tiesības uz apkopes problēmu novēršanu saprātīgā termiņā un, ja tas netiek paveikts, atcelt apkopes pasūtījumu, kā arī saņemt atmaksu par neizmantoto pasūtījuma daļu.


Apple var izmantot detaļas vai produktus, kas sastāv no jaunām un/vai iepriekš lietotām Apple oriģinālajām detaļām un kas ir pārbaudīti un atbilst Apple prasībām attiecībā uz funkcionalitāti, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs apzināties, ka preču remonta rezultātā var tikt zaudēti dati. Tas neietekmē jūsu patērētāju tiesību aizsardzības likumā minētās tiesības attiecībā uz citiem jūsu ierīcei veikto remonta pakalpojumu aspektiem saskaņā ar šo garantiju.


Somija: Somijas patērētājiem tiesības saskaņā ar šo Līgumu tiek sniegtas papildus patērētāja likumā noteiktajām tiesībām saskaņā ar Somijas Patērētāju aizsardzības likumā (38/1978, ar grozījumiem) izklāstītajiem noteikumiem.


Norvēģija: Norvēģijas patērētājiem šajā Līgumā noteiktās tiesības tiek sniegtas papildus jūsu likumā noteiktajām tiesībām saskaņā ar Norvēģijas Patērētāju amatniecības pakalpojumu likumu (håndverkertjenesteloven) un/vai Norvēģijas Patērētāju iepirkšanās likumu (forbrukerkjøpsloven), tostarp jūsu tiesības izmantot maksimālo pretenziju iesniegšanas termiņu, kas ir divu gadi pēc remonta vai iegādes.


3.2. Garantijas atruna.


CIKTĀL TO PIEĻAUJ TIESĪBU AKTI, ŠAJĀ LĪGUMĀ NORĀDĪTĀS TIEŠĀS GARANTIJAS, NOSACĪJUMI UN AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI IR EKSKLUZĪVI UN AIZSTĀJ VISAS CITAS GARANTIJAS, NOSACĪJUMUS, NOTEIKUMUS, SAISTĪBAS, PIENĀKUMUS UN PAZIŅOJUMUS — NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TIE IR MUTISKI VAI RAKSTISKI, LIKUMĀ NOTEIKTI, TIEŠI VAI NETIEŠI. CIKTĀL TO PIEĻAUJ TIESĪBU AKTI, APPLE ĪPAŠI ATSAKĀS NO UN IZSLĒDZ JEBKĀDAS UN VISAS LIKUMĀ NOTEIKTĀS UN NETIEŠĀS GARANTIJAS, NOSACĪJUMUS, NOTEIKUMUS, SAISTĪBAS, PIENĀKUMUS UN PAZIŅOJUMUS SAISTĪBĀ AR VAI JEBKĀDĀ VEIDĀ IZRIETOŠI NO ŠĪ LĪGUMA, TOSTARP JEBKĀDU NETIEŠO GARANTIJU VAI PIEMĒROTĪBAS TIRGUM, APMIERINOŠAS KVALITĀTES, APKOPES, PRASMES VAI PIEMĒROTĪBAS KONKRĒTAM MĒRĶIEM NOSACĪJUMU.


3.3. Atbildības ierobežojums.JA ESAT PATĒRĒTĀJS, JUMS VAR BŪT NOTEIKTAS PAPILDU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM UN PRODUKTIEM, UZ KURIEM ATTIECAS ŠIS LĪGUMS. LŪDZU, SAZINIETIES AR VIETĒJO PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS IESTĀDI, LAI IEGŪTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU PAR SAVĀM TIESĪBĀM. JA ŠĪS TIESĪBAS TO NEIETVER, APPLE NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR ŠEIT MINĒTAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR ATBILDĪBU PAR PRODUKTA NEPIEEJAMĪBU LIETOŠANAI, ZAUDĒTU PEĻŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJU ZUDUMU VAI ZAUDĒTIEM, BOJĀTIEM VAI APDRAUDĒTIEM DATIEM VAI PROGRAMMATŪRU, VAI PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU. IZŅEMOT ŠEIT TIEŠI NOTEIKTO, UZŅĒMUMS APPLE NAV ATBILDĪGS NE PAR KĀDIEM IZRIETOŠIEM, ĪPAŠIEM, NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI SODA KOMPENSĀCIJĀM, PAT GADĪJUMĀ, JA IR BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, VAI JEBKĀDAS TREŠĀS PUSES PRASĪBAS GADĪJUMĀ. JŪS PIEKRĪTAT, KA ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDU ATBILDĪBU, KAS SAISTĪTA AR PRODUKTA IEGĀDI, UZŅĒMUMS APPLE NAV ATBILDĪGS PAR BOJĀJUMU APJOMU, KAS PĀRSNIEDZ JŪSU PASŪTĪJUMA SUMMU. PATĒRĒTĀJU TIESĪBU GADĪJUMĀ ATBILDĪBA PAR (1) PERSONAS NĀVI UN TRAUMĀM UN (2) KRĀPNIECĪBU VAR BŪT PLAŠĀKA PAR NOLAIDĪBAS IZRAISĪTIEM ZAUDĒJUMIEM, UN ŠĀDOS GADĪJUMOS APPLE NEMĒĢINA ATTEIKTIES NO ŠĪS ATBILDĪBAS.


3.4 Dažās valstīs, provincēs un jurisdikcijās netiek atļauta nejaušu vai izrietošu bojājumu izslēgšana vai ierobežošana vai netiešo garantiju vai nosacījumu ilguma izņēmumi vai ierobežojumi, tāpēc šie ierobežojumi vai izņēmumi uz jums var neattiekties. Tiešā ierobežotā garantija sniedz jums noteiktas juridiskas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā no valsts, provinces vai jurisdikcijas.


Japāna: Neatkarīgi no jebkādiem citiem šī Līguma noteikumiem, ja tiek piemērots Japānas Patērētāju līgumu akts, noteikumi, kas ierobežo uzņēmuma Apple atbildību par zaudējumiem, kas radušies Apple noslēgta līguma vai delikta pārkāpuma rezultātā, netiek piemēroti, ja šādi zaudējumi ir radušies Apple tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības dēļ.


4. Eksporta kontrole. Jūs nedrīkstat izmantot vai kā citādi eksportēt vai reeksportēt produktus, kam ir veikta apkope, izņemot gadījumus, kad to atļauj tās jurisdikcijas tiesību akti, kurā produkti tika iegūti. Jo īpaši, bet bez ierobežojumiem, produktus nedrīkst eksportēt vai reeksportēt, pārkāpjot eksporta likumus, tostarp, ja piemērojams, eksportēt vai reeksportēt uz jebkuru valsti, kam piemērotas ASV embargo sankcijas, vai personām, kas iekļautas ASV Valsts kases biroja īpaši izraudzīto pilsoņu sarakstā, ASV Tirdzniecības departamenta aizliegto personu sarakstā vai juridisko personu sarakstā. Jūs apliecināt, ka neatrodaties nevienā valstī vai neesat nevienā sarakstā, kur produkta nodrošināšana jums pārkāptu piemērojamos tiesību aktus. Jūs arī piekrītat neizmantot produktus tādiem nolūkiem, ko aizliedz piemērojamie tiesību akti.


5. Vispārīgi.


5.1. Drukas kļūdas. Apple neuzņemas atbildību par drukas kļūdām. Apple patur tiesības atcelt jebkuru jūsu iesniegto pasūtījumu, ja pasūtījuma iesniegšanas brīdī ir pastāvējusi drukas kļūda attiecībā uz jebkuras pasūtītās preces cenu vai pieejamību.


5.2. Izmaiņas noteikumos. Apple patur tiesības jebkurā brīdī saskaņā ar tiesību aktiem mainīt šo Līgumu. Izmaiņas neietekmē jau sāktos apkopes pakalpojumus.


5.3. Atcelšana. Pieņemot apkopes pasūtījumu, jūs sniedzat nepārprotamu piekrišanu, ka Apple uzsāk apkopi, un jūs apliecināt, ka nevarat atcelt apkopes pasūtījumu un nevarat izmantot tiesības atkāpties no līguma pēc apkopes paveikšanas.


5.4. Produkta/pakalpojuma izmaiņas. Apple jebkurā laikā bez brīdinājuma var veikt izmaiņas jebkuros tiešsaistē piedāvātajos produktos vai pakalpojumos vai jebkura šāda produkta vai pakalpojuma piemērojamās cenas. Tiešsaistē sniegtā informācija par produktiem un pakalpojumiem var būt novecojusi, un Apple neuzņemas saistības atjaunināt tiešsaistē sniegto informāciju attiecībā uz šādiem produktiem un pakalpojumiem.


Eiropas iedzīvotājiem: pirms līguma noslēgšanas ar Apple jums tiek sniegta pareiza informācija par preču vai pakalpojumu galvenajām īpašībām, kā arī preču vai pakalpojumu cenu un piegādes izmaksām, tostarp visiem nodokļiem.


5.5. Piekļuve tiešsaistē. Apple patur tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt kādu no tālāk minētajām darbībām: (1) jebkāda iemesla dēļ mainīt, apturēt vai pārtraukt savu tiešsaistes lapu darbību vai piekļuvi tām vai jebkurai savas tiešsaistes vietnes daļai; (2) mainīt savas tiešsaistes lapas vai jebkuru to daļu, kā arī visas piemērojamās politikas vai noteikumus; un (3) pēc nepieciešamības pārtraukt savas tiešsaistes vietnes vai jebkuras tās daļas darbību, lai veiktu kārtējo vai ārpuskārtas apkopi, kļūdu labošanu vai citas izmaiņas.

5.6. Reglamentējošie tiesību akti. Šo Līgumu reglamentē tās valsts tiesību akti, kurā pasūtījāt pakalpojumu vai produktu, izņemot gadījumus, kad tālāk norādītajā tabulā par atšķirībām dažādās valstīs ir aprakstīts citādi.


Valsts vai reģions

Austrālija

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, visus apkopes pasūtījumus, kas saņemti no Austrālijas iedzīvotājiem, reglamentē Jaundienvidvelsas tiesību akti.

Brazīlija

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, visus apkopes pasūtījumus, kas saņemti no Brazīlijas iedzīvotājiem, reglamentē Brazīlijas tiesību akti, neņemot vērā konfliktējošos tiesību aktu pantus.

Kanāda

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, visus apkopes pasūtījumus, kas saņemti no Kanādas iedzīvotājiem, reglamentē Ontārio provinces tiesību akti, neietekmējot konfliktējošos tiesību aktu pantus. Uz klientiem Kvebekā attiecas šīs provinces patērētāju aizsardzības tiesību akti.

ES/EEZ/EBTA valstis/AK

Attiecībā uz klientiem, kuri nav kvalificējami kā patērētāji, šie noteikumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Īrijas Republikas tiesību aktiem, un visas prasības ir jāiesniedz Īrijas Republikas tiesās.

Attiecībā uz klientiem, kuri nav kvalificējami kā patērētāji, šie noteikumi tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem, un visas prasības ir jāiesniedz Anglijas un Velsas tiesās.

Honkonga

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, visus apkopes pasūtījumus, kas saņemti no Honkongas iedzīvotājiem, reglamentē Honkongas tiesību akti, neņemot vērā konfliktējošos tiesību aktu pantus.

Malaizija

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, uz visiem no Malaizijas pastāvīgajiem iedzīvotājiem saņemtajiem apkopes pasūtījumiem attiecas Malaizijas tiesību akti.

Jaunzēlande

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, visus apkopes pasūtījumus, kas saņemti no Jaunzēlandes iedzīvotājiem, reglamentē Jaunzēlandes tiesību akti.

Singapūra

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, visus apkopes pasūtījumus, kas saņemti no Singapūras iedzīvotājiem, reglamentē Singapūras tiesību akti, neņemot vērā konfliktējošos tiesību aktu pantus.

Amerikas Savienotās Valstis

Ciktāl to pieļauj tiesību akti, visus apkopes pasūtījumus, kas saņemti no Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotājiem, reglamentē Kalifornijas tiesību akti, neņemot vērā konfliktējošos tiesību aktu pantus.


5.7. Nekādu Līguma izmaiņu. Nevienam Apple darbiniekam vai pārstāvim nav tiesību mainīt noteikumus un nosacījumus, kas reglamentē jebkuru no darījumiem.


5.8. Nepiemērojamie noteikumi. Ja kādu no iepriekš minētajiem noteikumiem tiesa vai cits kompetentas jurisdikcijas tribunāls atzīst par spēkā neesošiem vai neizpildāmiem, tas neietekmē pārējos šī Līguma noteikumus. Šāds noteikums ir jāierobežo vai jālikvidē līdz nepieciešamajam minimumam un jāaizstāj ar spēkā esošu noteikumu, kas vislabāk realizē šī noteikuma nolūku, lai noteikumi paliktu pilnā spēkā.


5.9. Atteikšanās no tiesībām. Apple nespēja nodrošināt vai ieviest stingru šī Līguma izpildi netiek uzskatīta par uzņēmuma Apple atteikšanos no jebkādiem noteikumiem vai tiesībām, kas tam ir šo politiku īstenošanai, tāpat starp Apple un jums vai jebkuru citu pusi notiekoša rīcība nemaina šo noteikumu nodrošināšanu.


5.10. Nav ieinteresēto trešo personu. Šos noteikumus nedrīkst interpretēt vai skaidrot tā, lai tie piešķirtu tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus jebkādām trešajām personām.


5.11. Starptautiskie produkti/pakalpojumi. Apple nodrošina piekļuvi Apple starptautiskajiem datiem un tāpēc var ietvert atsauces vai mijnorādes uz Apple produktiem, programmām un pakalpojumiem, kas netiek piedāvāti jūsu valstī. Šāda atsauce nenozīmē, ka Apple jūsu valstī plāno piedāvāt šādus produktus, programmas vai pakalpojumus.


5.12. Datu aizsardzība. Jūs piekrītat un saprotat, ka Apple ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot jūsu datus, lai apstrādātu datus par pārdošanas darbībām, sniegtu pakalpojumus un apstiprinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem. Apple saglabā un izmanto jūsu personas datus, lai ļautu jums izmantot savas tiesības, kas izriet no jūsu Apple produkta apkopes, kā arī ar kvalitāti un pakalpojumiem saistītiem mērķiem. Lai izmantotu savas tiesības uz privātumu un izvēlēm, apmeklējiet Apple konfidencialitātes portālu vietnē privacy.apple.com vai vietni apple.com/legal/privacy/contact, ja jūsu reģionā nav pieejams privātuma portāls. Lai iegūtu papildinformāciju par Apple privātuma praksi, lūdzu, skatiet mūsu konfidencialitātes portālu vietnē apple.com/legal/privacy.


5.13. Apakšuzņēmēji. Apple var noslēgt apakšlīgumu ar citiem pakalpojumu sniedzējiem par jūsu produkta apkopi.


5.14. Noteikumu konflikts; pakalpojumi angļu valodā. Ja rodas pretrunas starp dažādiem šo noteikumu tulkojumiem, noteicošā ir versija angļu valodā. Daži atbalsta pakalpojumi un saistītie dokumenti var būt pieejami tikai angļu valodā.


5.15. Pilns līgums; nepārvarama vara. Šis Līgums reglamentē Apple pieņemtos apkopes darījumus. Nav spēkā nekādi citi mutiski vai rakstiski noteikumi vai nosacījumi. Apple neatļauj nekādas nobīdes vai izmaiņas šajā Līgumā. Uzņēmums Apple nav atbildīgs par kļūmēm vai kavējumiem apkopes veikšanā vai jūsu produkta vai nomaiņas produkta piegādē, ko izraisījuši notikumi, kurus Apple nevar saprātīgi kontrolēt.


5.16. Apple struktūrvienības


Šī līguma vajadzībām tabulā tālāk ir norādītas Apple struktūrvienības, un tās ir atkarīgas no jūsu dzīvesvietas.


Reģions / iegādes valsts

Garantijas devējs

Adrese

Austrālija

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Austrālija Tālr.: 133 622

Brazīlija

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brazīlija 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Kanāda

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Kanāda

Honkonga

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Honkonga

Japāna

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japāna

Malaizija

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaizija

Jaunzēlande

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapūra

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Taizeme

Apple South Asia (Thailand) Limited

Biroji CentralWorld Building ēkā, 44th Floor, Room No. HH4401-6 un HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Taizeme

Turcija

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

Amerikas Savienotās Valstis

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Vjetnama

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vjetnama

Citas ES/EEZ/EBTA valstis/AK

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Īrijas Republika

Citas valstis

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, ASV


6. Atšķirības dažādās valstīs


A.ES/EEZ valstis


Informācija patērētājiem par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 524/2013): ja esat patērētājs un esat noslēdzis šo līgumu ar Apple tiešsaistē, strīdu izšķiršanai jums ir iespēja izmantot ārpustiesas tiešsaistes strīdu izšķiršanas procedūru. Eiropas Komisija ir izveidojusi tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kurai var piekļūt vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Uzņēmumam Apple nav nepieciešams, un tas neplāno iesaistīties strīdu izšķiršanā tiešsaistē.

Informācija patērētājiem par alternatīvu strīdu izšķiršanu klientiem: uzņēmumam Apple nav nepieciešams, un tas neplāno iesaistīties alternatīvā strīdu izšķiršanā.


B. Amerikas Savienotās Valstis


i) Interpretēšana. Šīs sadaļas noteikumi ir noteicošie, ja tiek noteikta neatbilstība ar kādu no šī Līguma noteikumiem.


ii) PAZIŅOJUMI TIKAI KALIFORNIJAS PATĒRĒTĀJIEM


a) Apkopes nodrošinātājs klientam rakstiski iesniedz remonta aprēķinu, ja nepieciešams (Kalifornijas uzņēmējdarbības un profesiju kodeksa 9844. sadaļa). Apkopes nodrošinātājs bez klienta iepriekšējas piekrišanas nedrīkst pieprasīt maksu par veiktajiem darbiem vai piegādātajām detaļām, kas pārsniedz šo aprēķinu. Ja tas ir norādīts rakstiski, apkopes nodrošinātājs var pieprasīt saprātīgu maksu par pakalpojumiem, kas sniegti, nosakot darbības traucējumu raksturu, sagatavojot rakstisku remonta tāmi. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar Patērētāju lietu departamenta Elektronikas un ierīču remonta biroju Sakramento, CA 95814, ASV.


b) Šī produkta pircējam Kalifornijā garantijas periodā ir tiesības uz šī produkta apkopi un remontu. Garantijas termiņš tiek pagarināts par tik pilnām dienām, cik ilgi produkts nav atradies pie pircēja garantijas remonta veikšanas laikā. Ja garantijas laikā tiek konstatēts defekts, garantija nebeidzas pēc defekta novēršanas. Garantijas termiņš tiek pagarināts arī tad, ja garantijas remonts netiek veikts no pircēja neatkarīgu apstākļu radītas aizkavēšanās dēļ vai ja garantijas remonts nav novērsis defektu un pircējs paziņo ražotājam vai pārdevējam par remontdarbu neefektivitāti 60 dienu laikā pēc to pabeigšanas. Ja pēc saprātīga mēģinājumu skaita defekts netiek novērsts, pircējs var nodot atpakaļ šo produktu, lai to nomainītu pret citu vai saņemtu naudas atmaksu, abos gadījumā ieturot saprātīgu maksu par lietojumu. Laika pagarinājums neietekmē aizsardzību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pircējam ir pieejami saskaņā ar citiem tiesību aktiem.


c) Tirdzniecības nodoklis. Papildus jūsu pirkuma cenai uzņēmums Apple par atbilstošajiem darījumiem iekasē no jums tirdzniecības nodokli, ņemot vērā jūsu piegādes adresi un tirdzniecības nodokļa likmi, kas ir spēkā brīdī, kad tiek izrakstīts rēķins par pasūtījumu. Ja tirdzniecības nodokļa likme valstī, uz kuru tiek nosūtīts pasūtījums, pirms produkta nosūtīšanas mainās, tiek piemērota likme, kas bija spēkā pasūtījuma rēķina izrakstīšanas brīdī. Pirkuma apliecinājumā, ko jums nosūta Apple, ir ietverti visi piemērojamie tirdzniecības nodokļi.


020124 Service Terms Latvian v12.4