Terma dan Syarat Pembaikan

PENTING: TERMA DAN SYARAT PEMBAIKAN INI (“PERJANJIAN”) MEMBENTUK PERJANJIAN ANDA DENGAN APPLE (SEPERTI YANG DITERANGKAN DALAM BAHAGIAN VARIASI NEGARA, DINYATAKAN SEPANJANG PERJANJIAN) DAN AKAN TERPAKAI KEPADA PESANAN ANDA JIKA SERVIS ITU BERADA DI LUAR TERMA WARANTI TERHAD APPLE, KONTRAK SERVIS LANJUTAN YANG DITADBIR OLEH APPLE ATAU HAK PENGGUNA BERKANUN ANDA.


UNDANG-UNDANG PENGGUNA: BAGI PENGGUNA YANG DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PERLINDUNGAN PENGGUNA DALAM NEGARA DI MANA-MANA MEREKA MENETAP, FAEDAH YANG DIBERIKAN OLEH PERJANJIAN INI MERUPAKAN TAMBAHAN KEPADA SEMUA HAK DAN REMEDI YANG DISAMPAIKAN OLEH UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PENGGUNA TERSEBUT DAN ANDA HARUS MENDAPATKAN NASIHAT DARIPADA PERKHIDMATAN MAKLUMAN RAKYAT DI NEGARA TEMPAT ANDA BERMASTAUTIN ANDA MENDAPATKAN MAKLUMAT LANJUT TENTANG HAK INI.


 1. Servis dan Produk.

1.1 Servis. Untuk pesanan servis, Apple akan menservis produk Apple anda seperti yang diterangkan kepada anda untuk anggaran caj yang dinyatakan, melainkan caj tersebut disemak semula dengan persetujuan lisan atau bertulis daripada anda terlebih dahulu. Melainkan dinyatakan sebaliknya, Apple akan menyediakan servis pembaikan atau penggantian untuk menangani kecacatan dalam bahan atau mutu kerja sesuatu produk. Servis tidak tersedia untuk isu yang disebabkan oleh kegagalan atau ketidakserasian dengan mana-mana perisian atau data yang berada atau direkodkan pada produk anda. Apple boleh memasang kemaskinian perisian sistem sebagai sebahagian daripada servis yang akan menghalang produk Apple anda daripada kembali kepada versi perisian sistem yang terdahulu. App pihak ketiga yang dipasang pada produk Apple anda mungkin tidak serasi atau berfungsi dengan produk Apple anda akibat kemaskinian perisian sistem. Servis adalah terhad kepada opsyen yang tersedia di negara tempat servis diminta. Opsyen servis, bahagian yang tersedia dan masa respons mungkin berbeza-beza bergantung pada negara.


1.2 Servis Pemindahan Data. Jika produk Apple Mac anda mampu menyimpan program perisian, data atau maklumat lain ("Data"), Apple mungkin cuba memindahkan Data tersebut kepada peranti gantian. Semasa servis, terdapat kemungkinan bahawa Data mungkin hilang. Dalam keadaan sedemikian, Apple tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan Data.


a. Sebagai sebahagian daripada mana-mana servis pemindahan Data, sama ada Apple berjaya memindahkan Data daripada peranti asal kepada peranti gantian, Apple akan memadamkan apa-apa Data pada peranti asal. Anda harus mengekalkan salinan sandaran berasingan bagi kandungan Data peranti, mengalih keluar semua maklumat peribadi yang ingin anda lindungi dan melumpuhkan semua kata laluan keselamatan. Semasa servis, terdapat kemungkinan bahawa Data akan hilang, diganti atau diformat semula. Dalam keadaan sedemikian, Apple dan ejen Apple tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan program perisian, Data atau maklumat lain yang terkandung pada peranti tersebut.


b. Servis pemindahan data akan melibatkan pemindahan Data terus daripada peranti asal kepada peranti gantian atau kepada peranti storan data luaran yang serasi yang anda sediakan. Apple tidak akan memindahkan Data kepada mana-mana sistem atau peranti storan data milik Apple atau pihak ketiga dan tidak akan menyimpan salinan Data sebagai sebahagian daripada mana-mana servis pemindahan Data.


1.3 Bahagian dan Buruh. Apple boleh menyediakan bahagian dan buruh, tetapi boleh mengarahkan agar anda menggantikan bahagian tertentu yang boleh dipasang sendiri, seperti yang diterangkan di bawah. Dalam servis produk anda, Apple boleh menggunakan bahagian atau produk yang terdiri daripada bahagian tulen Apple yang baharu dan/atau yang digunakan sebelum ini dan telah diuji serta lulus keperluan fungsi Apple, tertakluk pada undang-undang yang berkenaan. Apple akan mengekalkan bahagian atau produk yang diganti yang ditukar semasa servis sebagai harta Apple, dan bahagian atau produk gantian akan menjadi harta anda. Bahagian dan produk yang diganti biasanya boleh dibaiki dan ditukar atau dibaiki oleh Apple untuk nilai. Apple boleh menggunakan Produk Apple atau bahagian gantian untuk servis yang diperoleh daripada negara yang berbeza daripada negara tempat Produk Apple atau bahagian asal diperoleh. Jika undang-undang yang berkenaan memerlukan Apple memulangkan item yang diganti kepada anda jika anda minta, anda bersetuju untuk membayar kepada Apple kos runcit bagi item gantian dan pengiriman.


1.4 Opsyen Servis. Apple akan menyediakan servis melalui salah satu opsyen berikut dan akan memilih, tertakluk pada undang-undang yang berkenaan, kaedah penyediaan servis bergantung pada keadaan, khususnya bergantung pada jenis produk Apple:


A Servis Bahagian Do-It-Yourself (DIY). Servis Bahagian DIY membolehkan anda menservis produk anda sendiri. Jika Apple menentukan bahawa Servis Bahagian DIY tersedia untuk anda, Apple akan mengirim bahagian gantian kepada anda untuk produk Apple anda. Bahagian gantian akan disertakan dengan arahan pemasangan dan apa-apa keperluan untuk pemulangan bahagian yang diganti. Untuk Servis Bahagian DIY yang memerlukan pemulangan bahagian yang diganti, anda mesti memberikan butiran kad kredit untuk memastikan pemulangan bahagian yang diganti. Semua bahagian diganti yang memerlukan pemulangan, mesti dipulangkan kepada Apple dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh Apple mengirim bahagian gantian kepada anda (“Tempoh Pemulangan”). Jika (i) anda gagal memulangkan bahagian yang diganti seperti yang diarahkan dalam Tempoh Pemulangan, atau (ii) bahagian yang diganti tidak layak untuk servis disebabkan oleh Pengecualian Servis, seperti yang diterangkan di bawah, anda akan membayar jumlah yang anda persetujui pada masa servis dipesan. Jika Apple tidak memerlukan pemulangan bahagian yang diganti, Apple akan mengirim bahagian gantian atau produk kepada anda, yang disertakan dengan arahan pemasangan dan apa-apa keperluan untuk pelupusan item yang diganti. Apple tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kos buruh yang berkaitan dengan Servis Bahagian DIY.


B Servis Mel Masuk Langsung. Jika Apple menentukan bahawa produk anda layak untuk Servis Mel Masuk Langsung, anda akan mengirim produk anda ke lokasi servis pembaikan Apple mengikut arahan Apple. Apple boleh menyediakan waybil prabayar (dan jika anda tidak lagi mempunyai pembungkusan asal, Apple boleh menghantar bahan pembungkusan kepada anda). Jika Apple tidak menyediakan waybil atau pembungkusan prabayar, anda mesti mengatur pengiriman dan pembungkusan produk anda ke lokasi servis pembaikan Apple, seperti yang diterangkan semasa pemesanan, dan anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menginsuranskan pakej anda sekiranya berlaku kerosakan atau kehilangan semasa pengiriman. Setelah servis selesai, lokasi servis pembaikan Apple akan memulangkan produk yang telah dibaiki atau memberikan produk gantian kepada anda.


C Servis Penggantian Ekspres (ERS).


i. Jika Apple menentukan bahawa produk anda layak untuk ERS, dan anda memilih untuk memesan ERS dengan memberikan butiran kad kredit anda kepada Apple, Apple akan mengirim produk gantian ke lokasi yang anda tetapkan. Anda akan memulangkan produk anda supaya Apple menerima produk itu dalam tempoh sepuluh (10) hari dari tarikh Apple mengirim produk gantian (“Tempoh Pemulangan”). Anda mesti memulangkan produk asal dalam bungkusan yang mengandungi produk gantian mengikut arahan Apple. Apple akan mengekalkan produk asal dan anda akan mengekalkan produk gantian.


ii. Untuk ERS, Apple akan mengenakan Caj ERS pada kad kredit anda, yang diterangkan pada halaman web Soalan Lazim Servis yang ditunjukkan dalam jadual di bawah (“Soalan Lazim Servis”) pada masa produk Penggantian dikirim. Pada masa produk Penggantian dikirim, Apple akan melaksanakan kebenaran terhadap kad kredit anda sama dengan nilai penggantian produk baharu (“Nilai Penggantian”), yang diterangkan dalam Soalan Lazim Servis. Kebenaran ini akan dikekalkan oleh Apple dan akan digunakan terhadap apa-apa kerosakan pada produk asal yang tidak layak untuk Servis Di Luar Waranti, atau kehilangan produk asal atau pembayaran lain yang perlu dibayar kepada Apple. Pembaikan dianggap Di Luar Waranti apabila:


 • Produk anda tidak lagi dilindungi oleh waranti Apple, Pelan servis AppleCare atau oleh undang-undang pengguna.
 • Isu yang anda laporkan disebabkan oleh kerosakan yang tidak disengajakan atau pengubahsuaian tanpa kebenaran atau jika kerosakan yang tidak disengajakan atau pengubahsuaian tanpa kebenaran menghalang Apple daripada menangani isu yang anda laporkan.
  ProdukSoalan Lazim Servis
  Produk
  iPhone
  Produk
  iPad

iii. Jika Apple menerima produk asal dalam Tempoh Pemulangan dalam keadaan yang tidak layak untuk Servis Di Luar Waranti, kad kredit anda akan dicaj jumlah tambahan yang mewakili perbezaan antara nilai gantian produk baharu (“Nilai Penggantian”) dengan Yuran Servis Di Luar Waranti, seperti yang diterangkan pada Halaman Web Soalan Lazim Servis. Produk asal yang tidak boleh beroperasi disebabkan oleh pengubahsuaian tanpa kebenaran atau telah gagal akibat kerosakan bencana, seperti produk yang dipisahkan kepada beberapa bahagian, ialah contoh produk yang tidak layak untuk Servis Di Luar Waranti.


iv. Jika produk asal dipulangkan kepada Apple dalam Tempoh Pemulangan, baki Nilai Penggantian akan dikreditkan semula pada kad kredit anda selepas pengesahan bahawa semua caj lain yang berkenaan telah dibayar. Jika Apple tidak menerima produk asal dalam Tempoh Pemulangan, kad kredit anda akan dicaj dengan Nilai Penggantian. Semua yuran dan caj yang diterangkan di sini tidak termasuk semua cukai yang berkenaan.


1.5 Perubahan Opsyen Servis. Apple berhak untuk menukar opsyen servis yang tersedia untuk anda pada bila-bila masa. Perubahan tidak akan menjejaskan servis yang telah pun bermula.


1.6 Pengguna Akhir Sahaja. Apple memberikan servis, menjual dan mengirim produk kepada pelanggan pengguna akhir sahaja. Anda tidak boleh membeli untuk penjualan semula. Apple berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan anda jika Apple mengesyaki anda membeli untuk penjualan semula.


1.7 Tiada Jualan kepada Orang Di Bawah Umur. Pembelian di bawah terma ini hanya tersedia untuk mereka yang telah mencapai umur majoriti.


1.8 Pengecualian Servis dan Yuran Diagnostik. Apple berhak untuk mengenakan bayaran diagnostik kepada anda (termasuk caj pengiriman) seperti yang diterangkan dalam jadual Variasi Negara, di bawah (“Yuran Diagnostik”), jika Apple memeriksa produk anda dan menentukan bahawa (i) produk anda tidak memerlukan servis, (ii) produk anda telah gagal disebabkan oleh atau mempunyai ketidakserasian dengan perisian atau data yang berada atau direkodkan pada produk anda (iii) servis diperlukan disebabkan oleh kegagalan bahagian yang tidak dibekalkan oleh Apple mahupun berjenama Apple, (iv) buruh atau bahagian tambahan diperlukan yang tidak dinyatakan dalam anggaran caj asal dan anda tidak bersetuju untuk membenarkan servis berdasarkan anggaran caj yang disemak oleh Apple, atau (v) servis tidak dapat dilakukan kerana nombor siri telah diubah, rosak atau dialih keluar atau produk telah gagal disebabkan oleh kemalangan, penyalahgunaan, tumpahan cecair atau penenggelaman, pengabaian, penyalahgunaan (termasuk pemasangan, pembaikan atau penyelenggaraan yang rosak oleh sesiapa selain Apple atau Penyedia Servis Sah Apple), pengubahsuaian tanpa kebenaran, persekitaran ekstrem (termasuk suhu atau kelembapan ekstrem), tekanan atau gangguan fizikal atau elektrik yang ekstrem, turun naik atau pusuan kuasa elektrik, kilat, elektrik statik, kebakaran, bencana alam atau sebab luaran lain (”Pengecualian Servis”). Apple akan memulangkan produk anda kepada anda tanpa menservis produk itu dan boleh mengenakan Yuran Diagnostik kepada anda.


Negara atau RantauYuran diagnostik
Negara atau Rantau
Australia
Yuran diagnostik
Tidak lebih daripada seratus ($100 AUD) dolar
Negara atau Rantau
Kanada
Yuran diagnostik
Tidak lebih daripada seratus ($100 CAD) dolar Kanada
Negara atau Rantau
Negara EU/EEA/UK
Yuran diagnostik
Tidak lebih daripada seratus (EUR 100) euro
£100 di United Kingdom
NOK 993 di Norway
DKK 744 di Denmark
SEK 1.029 di Sweden
CHF 105 di Switzerland
PLN 450 di Poland
Negara atau Rantau
Hong Kong
Yuran diagnostik
Tidak lebih daripada tujuh ratus lapan puluh ($780) dolar Hong Kong serta cukai yang berkenaan
Negara atau Rantau
Jepun
Yuran diagnostik
Tidak lebih daripada sepuluh ribu (Y10,000) yen serta cukai yang berkenaan
Negara atau Rantau
Malaysia
Yuran diagnostik
Tidak lebih daripada dua ratus lima puluh (RM 250) Ringgit Malaysia serta cukai yang berkenaan
Negara atau Rantau
New Zealand
Yuran diagnostik
tidak lebih daripada seratus tiga puluh dolar ($130 NZD)
Negara atau Rantau
Singapura
Yuran diagnostik
Tidak lebih daripada seratus lapan puluh ($180) dolar Singapura serta cukai yang berkenaan
Negara atau Rantau
Amerika Syarikat
Yuran diagnostik
Tidak lebih daripada seratus ($100 USD) dolar AS, serta cukai yang berkenaan.

1.9 Pengecualian terhadap Liputan. Servis di bawah Perjanjian ini ditawarkan dan hanya sah kepada penduduk yang terletak di Australia, Austria, Belgium, Brazil, Kanada, Republik Czech, Denmark (tidak termasuk Greenland dan Kepulauan Faroe), Jerman, Finland (tidak termasuk Åland), Perancis (tidak termasuk Corsica, jabatan dan wilayah luar negara), Hong Kong, Hungary, Ireland, Itali (tidak termasuk Sardinia), Jepun, Luxembourg, Malaysia, Monaco, Belanda, Poland, Sepanyol (termasuk Kepulauan Balearic tetapi tidak termasuk Kepulauan Canary, Ceuta, Melila), Singapura, Sweden, Switzerland, Liechtenstein, New Zealand, Norway (tidak termasuk Svalbard), Thailand, Türkiye, United Kingdom (tidak termasuk Isle of Man), Vietnam, dan kepada penduduk yang terletak di lima puluh negeri di Amerika Syarikat dan Daerah Columbia. Servis di bawah Perjanjian ini tidak tersedia jika dilarang oleh undang-undang.


1.10 Penghantaran. Apple boleh memberikan anggaran tentang masa produk gantian atau kotak pengiriman sedia untuk memudahkan servis akan dikirim kepada anda. Setelah pesanan anda disediakan untuk pengiriman atau dikirim, Apple tidak dapat menukar alamat pengiriman. Sila ambil perhatian bahawa untuk penghantaran yang memerlukan tandatangan, jika anda sudi untuk menanggung risiko pesanan anda dihantar tanpa sesiapa di alamat penghantaran, anda boleh membenarkan Apple untuk mengatur penghantaran tanpa memerlukan tandatangan.


1.11 Tanggungjawab Pelanggan.


1.11.1 Apple akan memberi anda arahan pengiriman dan pembungkusan. Anda akan bertanggungjawab ke atas produk atau bahagian yang hilang atau rosak akibat kegagalan untuk mengikuti arahan tersebut.


1.11.2 Anda bertanggungjawab untuk menyandarkan semua data, perisian dan program sedia ada serta memadam semua data sedia ada sebelum menerima servis. Apple tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pemulihan atau kompromi data, program atau kehilangan penggunaan peralatan yang timbul daripada servis yang disediakan oleh Apple. Anda menyatakan bahawa produk anda tidak mengandungi fail atau data yang menyalahi undang-undang.


1.11.3 Harta yang Ditinggalkan. Melainkan anda memberikan arahan alternatif, Apple akan mengirim produk anda yang telah dibaiki atau produk gantian ke alamat surat-menyurat yang anda berikan apabila anda membenarkan servis. Jika produk anda dipulangkan kepada Apple kerana penghantaran tidak dapat diselesaikan di alamat yang diberikan, Apple akan cuba menghubungi anda untuk mendapatkan alamat surat-menyurat alternatif. Jika anda tidak memberikan alamat yang membolehkan Apple atau ejen Apple menghantar produk anda dalam tempoh enam puluh (60) hari (lihat bahagian Variasi Negara, di bawah, untuk apa-apa pengecualian yang berkenaan) selepas percubaan penghantaran asal, Apple akan memberitahu anda bahawa mereka menganggap produk anda sebagai ditinggalkan. Apple akan menghantar notis ke alamat surat-menyurat yang anda berikan semasa anda membenarkan servis. Sekiranya produk anda ditinggalkan, Apple boleh melupuskan produk anda mengikut peruntukan undang-undang yang berkenaan, dan, khususnya, mungkin menjual produk anda di jualan persendirian atau awam untuk membayar apa-apa servis tertunggak yang dilakukan. Apple mempunyai undang-undang dan mana-mana lien lain yang sah untuk caj yang tidak dibayar.


Untuk pelanggan di Eropah, di luar Austria, Republik Czech dan Jerman: Jika anda tidak menuntut produk anda dan membayar semua caj yang perlu dibayar dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas dimaklumi oleh Apple bahawa produk anda telah dibaiki, Apple akan menetapkan tempoh masa untuk menuntut produk tersebut. Apple akan menghantar pemberitahuan sedemikian kepada anda di alamat surat-menyurat yang anda berikan apabila anda membenarkan pembaikan. Jika anda terus gagal untuk mengambil produk anda, Apple boleh menuntut apa-apa kerosakan daripada anda termasuk apa-apa kos atau penyimpanan produk tersebut. Apple mempunyai undang-undang dan mana-mana lien lain yang sah untuk caj yang tidak dibayar.


Untuk pelanggan di Austria, Republik Czech atau Jerman: Apple berhak untuk mengekalkan produk anda sehingga pembayaran penuh oleh anda untuk semua caj pembaikan. Jika anda tidak menuntut produk anda dan membayar semua caj yang perlu dibayar dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas dimaklumi oleh Apple bahawa produk anda telah dibaiki, Apple akan menjemput anda untuk mengumpul produk dan/atau menerima penghantaran produk, sebagai pertukaran untuk pembayaran caj. Difahamkan bahawa, tanpa menjejaskan hak Apple untuk mendapatkan pampasan kerosakan, anda akan bertanggungjawab ke atas semua caj yang ditanggung untuk penjagaan produk tersebut yang Apple mempunyai undang-undang dan mana-mana lien lain yang sah untuk caj yang tidak dibayar.


1.11.4 Maklumat tentang Servis. Semasa proses pesanan servis, anda mesti memberikan penerangan tentang isu yang mempengaruhi produk anda, supaya Apple memahami dan mungkin meniru isu tersebut.


1.11.5 Apple menggalakkan anda menyemak maklumat status pesanan servis di www.apple.com/support/repairstatus/


1.11.6 Pendedahan Pengubahsuaian Tanpa Kebenaran dan Servis Bukan Apple. Semasa proses pesanan servis, anda mesti memaklumi Apple tentang apa-apa pengubahsuaian tanpa kebenaran, atau apa-apa pembaikan atau penggantian yang tidak dilakukan oleh Apple atau Penyedia Khidmat Sah Apple ("AASP"), yang telah dibuat untuk produk anda. Apple tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan pada produk yang berlaku semasa proses pembaikan yang merupakan hasil daripada apa-apa pengubahsuaian tanpa kebenaran atau pembaikan atau penggantian yang tidak dilakukan oleh Apple atau AASP. Jika berlaku kerosakan, Apple akan mendapatkan kebenaran anda untuk apa-apa kos tambahan bagi melengkapkan servis walaupun produk dilindungi oleh waranti atau pelan servis AppleCare. Jika anda menolak kebenaran, Apple boleh memulangkan produk anda tanpa dibaiki dalam keadaan rosak tanpa apa-apa tanggungjawab.


2. Pesanan dan Pembayaran.


2.1 Pembayaran. Terma pembayaran adalah mengikut budi bicara Apple, dan melainkan dipersetujui sebaliknya oleh Apple, butiran pembayaran mesti diterima sebelum Apple menerima pesanan.


2.2 Kaedah Pembayaran. Apple membenarkan anda membuat pembelian atau membuat pesanan (yang memerlukan keselamatan untuk pemulangan bahagian atau produk yang diganti) menggunakan kad kredit, kad debit atau kad cek apabila berkenaan dan boleh diterima di negara tempat servis itu disediakan (kecuali di Hong Kong, Jepun dan Singapura), atau sesetengah kaedah pembayaran lain yang telah diatur sebelumnya melainkan Apple telah bersetuju dengan sesetengah terma kredit lain. Apabila anda memberi Apple maklumat kad anda, Apple akan mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada syarikat kad untuk jumlah pesanan, yang boleh menyebabkan sekatan yang sepadan pada kredit anda yang tersedia sementara kelulusan terlebih dahulu masih di tempatnya. Apple tidak akan mengebil kad kredit anda atau memproses transaksi di bawah kad debit atau cek anda sehingga pesanan anda diproses. Apple mungkin tidak boleh menerima kad kredit, debit atau cek yang berkaitan dengan alamat pengebilan di luar negara tempat pembelian dibuat atau pesanan dibuat. Kad debit dan kad cek mungkin mempunyai had perbelanjaan harian yang boleh menangguhkan pemprosesan pesanan anda dengan ketara. Apple memerlukan kod keselamatan kad kredit, debit atau cek anda untuk melindungi daripada penggunaan tanpa kebenaran kad kredit anda oleh orang lain. Kod keselamatan ialah nombor tiga atau empat digit individu khusus untuk kad anda yang mungkin dicetak pada muka kad anda di atas akaun timbul, atau di belakang kad anda, pada panel tandatangan.


2.3 Harga. Apple berusaha untuk menawarkan kepada anda harga yang kompetitif untuk produk dan servis Apple semasa. Jumlah harga pesanan anda akan termasuk harga produk atau servis pada hari pemprosesan pesanan. Apple berhak untuk menukar harga untuk produk atau servis yang dipaparkan pada bila-bila masa dan terutamanya untuk membetulkan ralat harga yang muncul. Perubahan harga tidak akan menjejaskan servis yang telah pun bermula.


2.4 Pengesahan. Apple akan menghantar pengesahan pesanan anda melalui e-mel sejurus selepas penerimaan. Anda akan menerima pengesahan melalui mel biasa atau melalui e-mel apabila Apple menerima pesanan anda.


2.5 Bayaran Balik. Kecuali seperti yang diterangkan dalam bahagian Waranti dan Pembatasan Liabiliti di bawah, Apple tidak memberikan bayaran balik untuk pesanan servis.


3. Waranti dan Pembatasan Liabiliti


3.1 Waranti Servis. Untuk semua pesanan servis, Apple menjamin bahawa (1) servis yang dilakukan akan mengakuri penerangan mereka selama sembilan puluh (90) hari dari tarikh servis, (2) kecuali bagi bateri yang diterangkan dalam subseksyen di bawah, semua bahagian atau produk yang digunakan dalam servis adalah bebas daripada kecacatan dalam bahan atau mutu kerja selama sembilan puluh (90) hari dari tarikh servis, dan (3) bateri yang dipasang sebagai sebahagian daripada servis penggantian bateri Apple untuk komputer Mac boleh alih Apple akan bebas daripada kecacatan dalam bahan dan mutu kerja selama satu tahun dari tarikh servis. Waranti ini ialah waranti terhad nyata. Jika servis ketidakakuran disediakan atau kecacatan timbul dalam bahagian atau produk semasa tempoh waranti yang berkenaan, Apple akan mengikut opsyen mereka, atau seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, sama ada (a) melaksanakan semula servis untuk mematuhi penerangan mereka (b) membaiki atau menggantikan bahagian atau produk, menggunakan bahagian atau produk yang terdiri daripada bahagian tulen Apple yang baharu dan/atau digunakan sebelum ini dan telah diuji serta lulus keperluan fungsi Apple, atau (c) membayar balik jumlah yang dibayar kepada Apple untuk servis.


Australia: Hak yang diterangkan dalam dasar ini berkenaan dengan pemulangan, bayaran balik dan waranti merupakan tambahan kepada hak berkanun yang anda mungkin berhak di bawah Akta Pengguna dan Persaingan 2010 serta undang-undang dan peraturan perlindungan pengguna Australia lain yang berkenaan. Barangan dan servis kami didatangkan bersama dengan jaminan yang tidak boleh dikecualikan di bawah Undang-undang Pengguna Australia.


Untuk kegagalan besar dengan servis kami, anda berhak: (1) untuk membatalkan pesanan servis anda dengan kami; atau (2) mendapat bayaran balik untuk bahagian yang tidak digunakan, atau pampasan untuk nilai yang dikurangkan. Jika kegagalan dengan servis itu tidak membawa kepada kegagalan besar, anda berhak untuk meminta agar kegagalan itu diperbetulkan dalam masa yang munasabah. Jika tindakan ini tidak dilakukan, anda berhak untuk membatalkan pesanan servis dan mendapatkan bayaran balik mana-mana bahagian yang tidak digunakan. Anda juga berhak mendapat pampasan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan lain yang boleh diramalkan secara munasabah daripada kegagalan dalam servis.


Anda juga berhak mendapat pembaikan, penggantian atau bayaran balik untuk kegagalan besar dengan barangan kami dan untuk pampasan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan lain yang boleh diramalkan secara munasabah. Anda juga berhak untuk mendapatkan barangan yang dibaiki atau diganti jika barangan tersebut gagal dalam kualiti yang boleh diterima dan kegagalan itu tidak membawa kepada kegagalan besar. Jika tindakan ini tidak dilakukan, anda berhak mendapat bayaran balik untuk barangan atau penggantian barangan. Apple boleh menggunakan bahagian atau produk yang terdiri daripada bahagian tulen Apple yang baharu dan/atau digunakan sebelum ini dan telah diuji serta lulus keperluan fungsi Apple, tertakluk pada undang-undang yang berkenaan. Anda mengakui bahawa pembaikan barangan boleh mengakibatkan kehilangan data. Hal ini tidak menjejaskan hak undang-undang pengguna anda berkenaan dengan aspek lain servis pembaikan yang dilakukan pada peranti anda di bawah waranti ini. Undang-undang tertentu termasuk Akta Persaingan dan Pengguna 2010, mungkin membayangkan bahawa waranti atau syarat atau kewajipan yang dikenakan ke atas Apple yang tidak boleh dikecualikan, disekat atau diubah suai, atau tidak boleh dikecualikan, disekat atau diubah suai kecuali pada tahap yang terhad. Terma dan Syarat ini mesti dibaca tertakluk pada peruntukan berkanun ini. Jika peruntukan berkanun ini terpakai, setakat Apple berhak berbuat demikian, Apple mengehadkan liabiliti mereka berkenaan dengan apa-apa tuntutan di bawah peruntukan tersebut kepada opsyen Apple (1) pembekalan servis itu semula atau (2) pembayaran kos bagi pembekalan servis itu semula.


Brazil: Apple tidak menggunakan produk atau bahagian yang dipulih atau digunakan sebelum ini semasa menservis produk Apple.


Kanada: Penduduk Quebec ditadbir oleh undang-undang perlindungan pengguna wilayah itu sebagai tambahan kepada hak dalam Perjanjian ini.


Republik Czech: Bagi pengguna Czech, hak dalam Perjanjian ini datang sebagai tambahan dan tidak menjejaskan hak mandatori anda sebagai pengguna. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang hak pengguna anda, sila rujuk Seksyen 6(B) Perjanjian ini.

Denmark: Bagi pengguna Denmark, hak dalam waranti ini datang sebagai tambahan dan tidak menjejaskan hak mandatori anda sebagai pengguna, termasuk yang terkandung dalam Akta Jualan Barangan, antara lain mewujudkan hak untuk mengadu tentang ketidakakuran sehingga tamat tempoh tuntutan dua tahun yang dinyatakan dalam waranti, iaitu 2 tahun dari tarikh pembelian. Tambahan pula, jika produk yang diservis gagal berikutan tamat tempoh waranti 90 hari, tetapi dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pelaksanaan servis, pengguna dapat, mengikut budi bicara Apple berhak sama ada untuk pelaksanaan semula servis, atau bayaran balik yuran yang dibayar untuk servis tersebut, jika dapat dipastikan bahawa kegagalan sedemikian adalah disebabkan oleh ketidakakuran dalam servis yang dilakukan.


New Zealand: Hak yang diterangkan dalam dasar ini berkenaan dengan pemulangan, bayaran balik dan waranti merupakan tambahan kepada hak berkanun yang anda mungkin berhak di bawah Akta Jaminan Pengguna 1993 dan undang-undang serta peraturan perlindungan pengguna New Zealand lain yang berkenaan.


Berkenaan dengan barangan kami, anda berhak mendapat penggantian atau bayaran balik untuk kegagalan ciri yang ketara dan mendapat pampasan untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang boleh diramalkan secara munasabah akibat kegagalan tersebut. Anda juga mungkin berhak untuk mendapatkan barangan yang dibaiki atau diganti jika barangan tersebut gagal dalam kualiti yang boleh diterima dan kegagalan itu tidak membawa kepada kegagalan ciri yang ketara.

Untuk kegagalan ciri yang ketara dengan servis kami, anda berhak: (1) untuk membatalkan pesanan servis anda dengan kami; atau (2) mendapat bayaran balik untuk bahagian yang tidak digunakan, atau pampasan bagi nilai yang dikurangkan. Anda juga berhak mendapat pampasan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan lain yang boleh diramalkan secara munasabah. Jika kegagalan bukan merupakan ciri yang ketara anda berhak untuk meminta agar masalah dengan servis diperbetulkan dalam masa yang munasabah, dan, jika tindakan ini tidak dilakukan, untuk membatalkan pesanan servis anda dan mendapatkan bayaran balik untuk bahagian yang tidak digunakan.


Apple boleh menggunakan bahagian atau produk yang terdiri daripada bahagian tulen Apple yang baharu dan/atau digunakan sebelum ini dan telah diuji serta lulus keperluan fungsi Apple, tertakluk pada undang-undang yang berkenaan. Anda mengakui bahawa pembaikan barangan boleh mengakibatkan kehilangan data. Hal ini tidak menjejaskan hak undang-undang pengguna anda berkenaan dengan aspek lain servis pembaikan yang dilakukan pada peranti anda di bawah waranti ini.


Finland: Bagi pengguna Finland, hak di bawah Perjanjian ini merupakan tambahan kepada hak berkanun pengguna menurut peruntukan yang dinyatakan dalam Akta Perlindungan Pengguna Finland (38/1978, seperti yang dipinda).


Norway: Bagi pengguna Norway, hak di bawah Perjanjian ini merupakan tambahan kepada hak berkanun anda menurut Akta Servis Ketukangan Norway untuk Pengguna (håndverkertjenesteloven) dan/atau Akta Pembelian Pengguna Norway (forbrukerkjøpsloven), termasuk hak anda untuk menggunakan tempoh tuntutan yang paling lama, iaitu dalam tempoh dua tahun dari pembaikan atau pembelian.


3.2 Penafian Waranti.


SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, WARANTI, SYARAT DAN REMEDI YANG NYATA YANG DINYATAKAN DALAM PERJANJIAN INI ADALAH EKSKLUSIF DAN SEBAGAI GANTI SEMUA WARANTI, SYARAT, TERMA, AKUJANJI, KEWAJIPAN DAN PERWAKILAN LAIN, SAMA ADA LISAN ATAU BERTULIS, BERKANUN, NYATA ATAU TERSIRAT. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, APPLE SECARA KHUSUS MENAFIKAN DAN MENGECUALIKAN MANA-MANA ​​DAN SEMUA WARANTI, SYARAT, TERMA, AKU JANJI, KEWAJIPAN DAN PERWAKILAN BERKANUN DAN TERSIRAT YANG BERKAITAN DENGAN ATAU YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA DI LUAR PERJANJIAN INI, TERMASUK APA-APA WARANTI TERSIRAT ATAU SYARAT MENGENAI KEBOLEHDAGANGAN, KEPUASAN KUALITI, PENJAGAAN, KEMAHIRAN ATAU KESESUAIAN UNTUK SEBARANG TUJUAN TERTENTU.


3.3 Pembatasan Liabiliti.JIKA ANDA SEORANG PENGGUNA, ANDA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK TAMBAHAN TERTENTU BERKENAAN DENGAN SERVIS DAN PRODUK YANG DISEDIAKAN DI BAWAH PERJANJIAN INI. SILA RUJUK KEPADA PIHAK BERKUASA PENGGUNA TEMPATAN ANDA UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT LANJUT TENTANG HAK ANDA. JIKA TIDAK DILINDUNGI OLEH HAK INI, APPLE TIDAK MENERIMA LIABILITI MELEBIHI REMEDI YANG DITETAPKAN DI SINI, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA APA-APA​​LIABILITI UNTUK PRODUK YANG TIDAK TERSEDIA UNTUK DIGUNAKAN, KEUNTUNGAN YANG HILANG, KEHILANGAN PERNIAGAAN ATAU UNTUK DATA ATAU PERISIAN YANG HILANG, TERCEMAR, ATAU TERJEJAS, ATAU PENYEDIAAN SERVIS. KECUALI SEPERTI YANG DIPERUNTUKKAN SECARA NYATA DI SINI, APPLE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS APA-APA KEROSAKAN YANG BERBANGKIT, KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU PUNITIF, WALAUPUN TELAH DIMAKLUMI TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT, ATAU UNTUK APA-APA TUNTUTAN OLEH MANA-MANA PIHAK KETIGA. ANDA BERSETUJU BAHAWA UNTUK APA-APA LIABILITI YANG BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN PRODUK, APPLE TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAS APA-APA JUMLAH KEROSAKAN MELEBIHI JUMLAH PESANAN ANDA. DALAM KES PENGGUNA, LIABILITI UNTUK (1) KEMATIAN DAN KECEDERAAN DIRI DAN (2) PENIPUAN MUNGKIN LEBIH LUAS DARIPADA KECUAIAN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DAN DALAM KES TERSEBUT APPLE TIDAK BERUSAHA UNTUK MENGECUALIKAN LIABILITI INI.


3.4 Sesetengah negeri, wilayah dan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pengehadan kerosakan sampingan atau berbangkit atau pengecualian atau pengehadan pada tempoh waranti atau syarat tersirat, oleh itu, pengehadan atau pengecualian ini mungkin tidak terpakai kepada anda. Waranti terhad nyata memberi anda hak undang-undang tertentu, dan anda juga mungkin mempunyai hak lain yang berbeza mengikut negeri, wilayah atau bidang kuasa.

Jepun: Walau apa-apa pun terma lain dalam Perjanjian ini, jika Akta Kontrak Pengguna Jepun terpakai, terma yang mengehadkan liabiliti Apple untuk kerosakan yang timbul daripada pelanggaran kontrak atau tort yang dilakukan oleh Apple tidak akan terpakai jika kerosakan tersebut adalah disebabkan oleh salah laku yang disengajakan atau kecuaian Apple.


4. Pengawalan Eksport. Anda tidak boleh menggunakan atau sebaliknya mengeksport atau mengeksport semula produk yang diservis kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang bidang kuasa tempat produk diperoleh. Khususnya, tetapi tanpa had, produk mungkin tidak dieksport atau dieksport semula yang melanggar undang-undang eksport, termasuk jika berkenaan eksport atau eksport semula ke dalam mana-mana negara yang dilarang untuk berdagang dengan Amerika Syarikat atau kepada sesiapa yang tersenarai dalam Senarai Warganegara Ditentukan Khas (Specially Designated Nationals) Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat atau Senarai Orang Terhalang atau Senarai Entiti (Denied Person’s List or Entity List) Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat. Anda menyatakan bahawa anda tidak berada di mana-mana negara atau dalam mana-mana senarai yang penyediaan produk kepada anda akan melanggar undang-undang yang berkenaan. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan produk untuk sebarang tujuan yang dilarang oleh undang-undang yang berkenaan.


5. Umum.


5.1 Ralat Tipografi. Apple tidak bertanggungjawab untuk ralat tipografi. Apple berhak untuk membatalkan mana-mana pesanan yang telah anda buat jika terdapat ralat tipografi tentang harga atau ketersediaan sebarang item yang anda pesan semasa anda membuat pesanan.


5.2 Perubahan Terma. Apple berhak untuk mengubah Perjanjian ini pada bila-bila masa, tertakluk pada undang-undang. Perubahan tidak akan menjejaskan servis yang telah pun bermula.


5.3 Pembatalan. Dengan menerima pesanan servis, anda memberikan persetujuan nyata bahawa Apple memulakan servis dan anda mengakui bahawa anda tidak boleh membatalkan pesanan servis dan tidak boleh menggunakan hak untuk menarik balik daripada kontrak sebaik sahaja servis itu dilakukan.


5.4 Perubahan Produk/Servis. Apple boleh membuat perubahan pada mana-mana produk atau servis yang ditawarkan dalam talian, atau pada harga yang dikenakan untuk mana-mana produk atau servis sedemikian, pada bila-bila masa, tanpa notis. Maklumat yang diberikan dalam talian berkenaan dengan produk dan servis mungkin telah lapuk, dan Apple tidak membuat komitmen untuk mengemaskinikan maklumat yang disediakan dalam talian berkenaan dengan produk dan servis sedemikian.


Untuk penduduk Eropah: Sebelum kontrak anda dengan Apple tamat, anda akan diberikan maklumat yang betul tentang ciri utama barangan atau servis, serta harga dan kos penghantaran barangan atau servis termasuk semua cukai.


5.5 Akses dalam talian. Apple berhak untuk melakukan mana-mana yang berikut, pada bila-bila masa, tanpa notis: (1) untuk mengubah suai, menggantung atau menamatkan operasi atau akses kepada halaman dalam talian mereka, atau kepada mana-mana bahagian tapak dalam talian mereka, atas apa-apa sebab; (2) untuk mengubah suai atau menukar halaman dalam talian mereka, atau mana-mana bahagian halaman, serta mana-mana dasar atau terma yang berkenaan; dan (3) untuk mengganggu operasi laman dalam talian mereka, atau mana-mana bahagian laman, sebagaimana perlu untuk melaksanakan penyelenggaraan rutin atau bukan rutin, pembetulan ralat atau perubahan lain.


5.6 Undang-undang Pemerintah. Undang-undang negara tempat anda memesan servis atau produk akan mentadbir Perjanjian ini, kecuali seperti yang diterangkan dalam jadual Variasi Negara, di bawah.


Negara atau Rantau

Australia

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua pesanan servis yang diterima daripada penduduk Australia akan ditadbir oleh undang-undang New South Wales.

Brazil

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua pesanan servis yang diterima daripada penduduk Brazil akan ditadbir oleh undang-undang Brazil tanpa memberikan kesan pada konflik peruntukan undang-undang

Kanada

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua pesanan servis yang diterima daripada penduduk Kanada akan ditadbir oleh undang-undang wilayah Ontario tanpa memberikan kesan pada konflik peruntukan undang-undang. Pelanggan di Quebec akan ditadbir oleh undang-undang perlindungan pengguna wilayah itu.

Negara EU/EEA/EFTA/UK

Untuk pelanggan yang tidak layak sebagai pengguna, terma ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Republik Ireland dan semua tuntutan mesti dibawa ke mahkamah Republik Ireland.

Untuk pelanggan yang tidak layak sebagai pengguna, terma ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang England dan Wales dan semua tuntutan mesti dibawa ke mahkamah England dan Wales.

Hong Kong

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua pesanan servis yang diterima daripada penduduk Hong Kong akan ditadbir oleh undang-undang Hong Kong tanpa memberikan kesan pada konflik peruntukan undang-undang.

Malaysia

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua pesanan servis yang diterima daripada penduduk Malaysia akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia.

New Zealand

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua pesanan servis yang diterima daripada penduduk New Zealand akan ditadbir oleh undang-undang New Zealand.

Singapura

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua pesanan servis yang diterima daripada penduduk Singapura akan ditadbir oleh undang-undang Singapura, tanpa memberikan kesan pada konflik peruntukan undang-undang.

Amerika Syarikat

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, semua pesanan servis yang diterima daripada penduduk Amerika Syarikat akan ditadbir oleh undang-undang California tanpa memberikan kesan pada konflik peruntukan undang-undang.


5.7 Tiada Perubahan pada Perjanjian. Tiada pekerja atau ejen Apple mempunyai kuasa untuk mengubah mana-mana terma dan syarat yang mentadbir apa-apa transaksi.


5.8 Terma yang Tidak Boleh Dikuatkuasakan. Jika mana-mana terma yang disebut di atas dipegang oleh mahkamah atau tribunal lain bidang kuasa yang kompeten kosong atau tidak boleh dikuatkuasakan, hal ini tidak akan menjejaskan peruntukan lain dalam Perjanjian ini. Terma tersebut perlu dihadkan atau disingkirkan hingga tahap minimum yang diperlukan dan digantikan dengan peruntukan yang sah yang terbaik mewakili niat terma ini, supaya terma ini kekal dalam kuasa dan kesan yang penuh.


5.9 Penepian. Kegagalan Apple untuk memberikan penekanan atau menguatkuasakan pelaksanaan tegas Perjanjian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai penepian oleh Apple ke atas mana-mana peruntukan atau mana-mana hak yang ada untuk menguatkuasakan dasar ini, mahupun apa-apa jalan kelakuan antara Apple dengan anda atau mana-mana pihak lain dianggap untuk mengubah mana-mana peruntukan dalam terma ini.


5.10 Tiada Benefisiari Pihak Ketiga. Terma ini tidak boleh diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk memberikan mana-mana hak atau remedi ke atas mana-mana pihak ketiga.


5.11 Produk/Servis Antarabangsa. Apple memberikan akses kepada data antarabangsa Apple dan, seterusnya, boleh mempunyai rujukan atau rujukan silang dengan produk, program dan servis Apple yang tidak diumumkan di negara anda. Rujukan sebegitu tidak bermaksud bahawa Apple di negara anda berniat untuk memperkenalkan produk, program atau servis tersebut.


5.12 Perlindungan Data. Anda bersetuju dan memahami bahawa Apple perlu mengumpul, memproses dan menggunakan data anda untuk memproses jualan, melaksanakan servis dan mengesahkan pematuhan undang-undang yang berkenaan. Apple akan mengekalkan dan menggunakan data peribadi anda untuk membolehkan anda melaksanakan hak anda yang timbul daripada servis produk Apple anda dan untuk tujuan kualiti dan servis yang berkaitan. Untuk melaksanakan hak dan opsyen privasi anda, lawati Portal Privasi Apple di privacy.apple.com atau lawati apple.com/legal/privacy/contact jika Portal Privasi tidak tersedia di rantau anda. Untuk butiran lanjut tentang amalan privasi Apple, sila lihat Portal Privasi kami di apple.com/legal/privacy.


5.13 Subkontraktor. Apple boleh memberikan subkontrak dengan penyedia servis lain untuk servis produk anda.


5.14 Konflik Terma; Servis dalam Bahasa Inggeris. Sekiranya berlaku konflik antara terjemahan berbeza untuk istilah-istilah ini, terjemahan Bahasa Inggeris akan diutamakan. Sesetengah servis sokongan dan dokumen berkaitan mungkin tersedia dalam Bahasa Inggeris sahaja.


5.15 Perjanjian Lengkap; Force Majeure. Perjanjian ini menguasai transaksi servis yang diterima oleh Apple. Tiada terma atau syarat lisan atau bertulis lain dikenakan. Apple tidak membenarkan apa-apa perbezaan atau pengubahsuaian Perjanjian ini. Apple tidak bertanggungjawab untuk apa-apa kegagalan atau kelewatan untuk melaksanakan servis atau menghantar produk anda atau produk gantian yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan munasabah Apple.


5.16 Entiti Apple


Untuk tujuan perjanjian ini, entiti Apple disenaraikan dalam jadual di bawah dan bergantung pada tempat anda bermastautin:

Rantau /Negara pembelian

Penjamin

Alamat

Australia

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622

Brazil

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil 
04542-000
MPS: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Kanada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hong Kong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hong Kong

Jepun

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

Malaysia

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

New Zealand

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapura

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Thailand

Apple South Asia (Thailand) Limited

The Offices at CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6, and HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

Türkiye

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

Amerika Syarikat

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Vietnam

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Negara EU/EEA/EFTA/UK yang lain

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Negara Lain

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, U.S.A.


6. Variasi Negara


A)Negara EU/EEA


Maklumat Pengguna tentang Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian (menurut Peraturan (EU) No. 524/2013): Jika anda seorang pengguna dan anda telah memeterai perjanjian ini dengan Apple dalam talian, untuk penyelesaian pertikaian, anda mempunyai kemungkinan prosedur penyelesaian pertikaian dalam talian di luar mahkamah. Suruhanjaya Eropah telah menubuhkan platform untuk penyelesaian pertikaian dalam talian, yang boleh diakses di http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Apple tidak perlu dan tidak berhasrat untuk terlibat dalam penyelesaian pertikaian dalam talian.

Maklumat Pengguna tentang Penyelesaian Pertikaian Alternatif untuk Pelanggan: Apple tidak perlu dan tidak berhasrat untuk terlibat dalam penyelesaian pertikaian alternatif.


B) Amerika Syarikat


i) Tafsiran. Peruntukan bahagian ini akan mengawal jika tidak konsisten dengan mana-mana peruntukan Perjanjian ini.


ii) NOTIS KEPADA PENGGUNA CALIFORNIA SAHAJA


a) Anggaran untuk pembaikan, seperti yang diperlukan (bahagian 9844 Kod Perniagaan dan Profesion California), hendaklah diberikan kepada pelanggan oleh wakil penjual servis secara bertulis. Wakil penjual servis tidak boleh mengenakan bayaran untuk kerja yang dilakukan atau bahagian yang dibekalkan melebihi anggaran tanpa kebenaran pelanggan terlebih dahulu. Jika disediakan secara bertulis, wakil penjual servis boleh mengenakan bayaran yang munasabah untuk servis yang disediakan untuk menentukan sifat kerosakan dalam penyediaan anggaran bertulis untuk pembaikan. Untuk maklumat, hubungi Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, U.S.b) Seseorang pembeli produk ini di California mempunyai hak untuk mendapatkan servis dan pembaikan bagi produk ini semasa tempoh waranti. Tempoh waranti akan dilanjutkan untuk bilangan hari penuh produk berada di luar tangan pembeli untuk pembaikan waranti. Jika kecacatan wujud dalam tempoh waranti, waranti tidak akan tamat tempoh sehingga kecacatan telah diperbaiki. Tempoh waranti juga akan dilanjutkan jika pembaikan waranti tidak dilakukan kerana kelewatan yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan pembeli, atau jika pembaikan waranti tidak memulihkan kecacatan dan pembeli memberitahu pengeluar atau penjual tentang kegagalan pembaikan dalam tempoh 60 hari selepas pembaikan selesai. Jika, selepas beberapa percubaan yang munasabah, kecacatan itu tidak diperbaiki, pembeli boleh memulangkan produk ini untuk penggantian atau tertakluk pada bayaran balik, dalam mana-mana kes, kepada potongan caj yang munasabah untuk penggunaan. Lanjutan masa tidak menjejaskan perlindungan atau remedi yang dimiliki oleh pembeli di bawah undang-undang lain.


c) Cukai Jualan. Selain harga pembelian anda, Apple akan mengenakan cukai jualan kepada anda ke atas transaksi yang berkenaan berdasarkan alamat pengiriman anda dan kadar cukai jualan yang berkuat kuasa pada masa pesanan anda dibilkan. Jika kadar cukai jualan untuk negeri yang pesanan anda akan dikirimkan berubah sebelum produk dihantar, kadar yang berkuat kuasa pada masa pesanan anda diinvois akan terpakai. Bukti pembelian yang dihantar oleh Apple kepada anda akan termasuk sebarang cukai jualan yang berkenaan.


020124 Service Terms Malay v12.4