„Apple“ vienerių (1) metų ribotoji garantija, taikoma tik „Apple“ ženklu pažymėtiems produktams

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS

„Apple“ vienerių metų ribotoji garantija yra savanoriška gamintojo kokybės garantija. Be teisių, numatytų pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą, ji suteikia ir kitų teisių, įskaitant su reikalavimų neatitinkančiomis prekėmis susijusias teises (bet jomis neapsiribojant).

„Apple“ vienerių metų ribotosios garantijos teikiamos privilegijos papildo teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą, o ne pakeičia jas.

Vartotojai turi teisę rinktis, kad aptarnavimo paslauga būtų suteikta taikant „Apple“ vienerių metų ribotąją garantiją arba teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą.

Svarbu: „Apple“ vienerių metų ribotosios garantijos nuostatos ir sąlygos netaikomos reikalavimams pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą.

Jei reikia daugiau informacijos apie vartotojų teisių apsaugos įstatymą, apsilankykite „Apple“ svetainėje (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) arba kreipkitės į vietinę vartotojų teisių apsaugos organizaciją.

KAM TAIKOMA ŠI KOKYBĖS GARANTIJA?

„Apple Distribution International“ („Hollyhill Industrial Estate“), Hollyhill, Cork, Airijos Respublika (arba teisių perėmėjas) („Apple“) suteikia „Apple“ ženklu pažymėto originalioje pakuotėje pateikto aparatinės įrangos produkto ir priedų („Apple“ produktas“) garantiją dėl medžiagų ir gamybos trūkumų, su sąlyga, kad produktas buvo naudojamas pagal „Apple“ naudotojo vadovus, technines specifikacijas ir kitas paskelbtas „Apple“ produktų naudojimo gaires VIENIEMS (1) METAMS nuo galutinio naudotojo pradinio prekės įsigijimo iš mažmeninės prekybos vietos datos („Garantijos terminas“). Pagal vienerių metų ribotąją garantiją „Apple“ produktui numatytas garantinio aptarnavimo paslaugas galėsite gauti vietiniuose „Apple“ aptarnavimo centruose daugelyje pasaulio šalių ar regionų (žr. skyrių „Kaip gauti garantinio aptarnavimo paslaugas“). Medžiagų arba gamybos trūkumo atveju galite pateikti reikalavimus „Apple“, net jei įsigijote „Apple“ produktą iš trečiosios šalies.

Pastaba: visiems pagal „Apple“ vienerių metų ribotąją garantiją pateiktiems reikalavimams taikomos šiame kokybės garantijos dokumente nustatytos sąlygos.

Be to, „Apple“ jums suteikia galimybę devyniasdešimt (90) dienų nuo „Apple“ produktų pristatymo naudotis techninės pagalbos telefonu paslauga.

KAM NETAIKOMA ŠI KOKYBĖS GARANTIJA?

Ši kokybės garantija netaikoma ne „Apple“ ženklu pažymėtiems aparatinės įrangos produktams arba programinei įrangai, net jei jie įpakuoti arba parduodami su „Apple“ aparatine įranga.

Ne „Apple“ ženklu pažymėtiems produktams gali būti taikoma gamintojo kokybės garantija, kuri suteikia privilegijų, papildančių teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymą. Išsamesnės informacijos rasite produkto dėžutėje ir dokumentuose.

Išsamesnės informacijos apie teises, susijusias su programinės įrangos naudojimu, rasite prie programinės įrangos pridėtoje licencijos sutartyje.

Paslaugos gali būti suteiktos Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ir Šveicarijoje netaikant pristatymo bei tvarkymo mokesčių. Paslaugų teikimo galimybės už šio regiono ribų gali būti ribotos. Jei už regiono ribų esančioje šalyje neprieinama tam tikra su „Apple“ produktu susijusi paslauga, prieš suteikdama paslaugą „Apple“ arba jos atstovas praneš jums apie pristatymo ir tvarkymo mokesčius, kurie gali būti taikomi. Pristatymo ir tvarkymo mokesčiai netaikomi šalyse, kuriose nėra „Apple“ mažmeninės prekybos parduotuvių arba „Apple“ įgaliotųjų paslaugų teikėjų (AĮPT) (esamų paslaugų teikimo vietų sąrašą rasite adresu support.apple.com/kb/HT1434).

Kai kreipiatės į „Apple“ telefonu, gali būti taikomi mokesčiai už skambučius (tai priklauso nuo jūsų buvimo vietos). Išsamesnės informacijos suteiks jūsų tinklo operatorius.

Ši garantija netaikoma: (a) susidėvinčioms dalims, pvz., baterijoms arba apsauginei dangai, kuri bėgant laikui susidėvi, nebent gedimas kiltų dėl medžiagų ir gamybos trūkumų; (b) kosmetiniam pažeidimui, įskaitant (bet jais neapsiribojant) įbrėžimus, įlinkius ir sulūžusias plastikines prievadų dalis, nebent gedimas kiltų dėl medžiagų ir gamybos trūkumų; (c) pažeidimams, atsiradusiems dėl trečiųjų šalių komponentų ar produktų, kurie neatitinka „Apple“ produktų specifikacijų („Apple“ produktų specifikacijas rasite svetainėje www.apple.com esančiuose kiekvieno produkto techninių specifikacijų aprašuose ir parduotuvėse); (d) pažeidimams, padarytiems netyčia, netinkamai naudojant, dėl gaisro, kontakto su skysčiu, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (e) pažeidimams, padarytiems naudojant „Apple“ produktą nesilaikant „Apple“ produkto naudotojo vadovo rekomendacijų, techninių specifikacijų ar kitų „Apple“ išleistų produkto gairių; (f) pažeidimams, padarytiems, kai priežiūrą (įskaitant naujovinimą ir plėtotes) atlieka ne „Apple“ atstovas ar „Apple“ įgaliotasis paslaugų teikėjas (AĮPT); (g) „Apple“ produktams, kurių funkcijos ar galimybės pakeistos be raštiško „Apple“ leidimo; (h) gedimams, atsiradusiems dėl įprastinio susidėvėjimo ar įprasto „Apple“ produkto senėjimo; (i) jei bet kuris serijos numeris nuimtas arba nutrintas nuo „Apple“ produkto arba (j) jei atitinkamos valdžios institucijos pranešė „Apple“, kad produktas pavogtas, arba jei negalite pasyvinti apsaugos slaptažodžiu ar kitų apsaugos priemonių, kurios neleidžia neteisėtai naudotis „Apple“ produktu, ir niekaip negalite įrodyti, kad esate teisėtas produkto naudotojas (pvz., pateikdami pirkimo įrodymą).

SVARBŪS APRIBOJIMAI

„Apple“ gali pasirinkti teikti „Apple TV“ garantinės techninės priežiūros paslaugas tik šalyse, kuriose „Apple“ arba jos įgaliotieji platintojai pardavė įrenginį.

„iPad“ įrenginiams, kuriuose veikia mobilusis ryšys, ir „iPhone“ įrenginiams taikoma paslaugų garantija, galiojanti Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ir Šveicarijoje. Paslaugų galimybės už šio regiono ribų gali būti ribotos, nes kyla techninių kliūčių, kurių „Apple“ negali kontroliuoti. Informacijos apie „iPad“ įrenginius, kuriuose veikia mobilusis ryšys, ir „iPhone“ įrenginius ieškokite adresu www.apple.com/iphone/LTE/ ir www.apple.com/ipad/LTE/.

„iPad“ įrenginių paslaugų garantija netaikoma Kinijoje dėl „Wi-Fi“ ryšio skirtumų, kurių „Apple“ negali kontroliuoti.

JŪSŲ PAREIGOS

JEI „APPLE“ PRODUKTE GALIMA SAUGOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, DUOMENIS IR KITĄ INFORMACIJĄ, TURITE REGULIARIAI KURTI ATSARGINES JŪSŲ „APPLE“ PRODUKTO LAIKMENOJE ESANČIOS INFORMACIJOS KOPIJAS, KAD APSAUGOTUMĖTE TURINĮ IR IŠVENGTUMĖTE PROBLEMŲ, KURIAS GALI SUKELTI VEIKIMO TRIKTYS.

Prieš pristatydami „Apple“ produktą į garantinio aptarnavimo centrą, turite sukurti atskirą jo laikmenoje esančio turinio atsarginę kopiją, pašalinti visą asmeninę informaciją ir išjungti visus apsaugos slaptažodžius. Teikiant aptarnavimo paslaugą jūsų „Apple“ produkto laikmenoje esantis turinys gali būti ištrintas, pakeistas ir (arba) performatuotas.

Suteikus garantinio aptarnavimo paslaugą, jūsų „Apple“ produktas arba pakeistas produktas bus grąžintas jums toks, koks buvo sukonfigūruotas jį pirmą kartą parduodant (jame gali būti įdiegti taikytini naujinimai). Teikdama garantinio aptarnavimo paslaugą „Apple“ gali įdiegti sistemos programinės įrangos naujinimus, kurie neleis grįžti prie ankstesnės „Apple“ produkto sistemos programinės įrangos versijos. Atnaujinus sistemos programinę įrangą, „Apple“ produkte įdiegtos trečiųjų šalių programos gali tapti nesuderinamos ir neveikti. Jūs būsite atsakingi už visos programinės įrangos įdiegimą iš naujo ir visų duomenų bei informacijos atkūrimą. Ši kokybės garantija neapima kitos programinės įrangos įdiegimo iš naujo ir duomenų bei informacijos atkūrimo.

Galite reikalauti, kad aptarnavimo paslauga būtų suteikta ne toje šalyje, kurioje įsigijote produktą. Tokiu atveju jums galios visi taikomi importo ir eksporto įstatymai bei taisyklės ir turėsite sumokėti visus muito mokesčius, PVM ir kitus susijusius mokesčius.

Svarbu: nebandykite atidaryti „Apple“ produkto, nebent naudotojo vadove aprašyta, kaip galima jį atidaryti, ir nenuimkite apsauginių dangtelių, uždėtų ant „Apple“ produkto. Bandant atidaryti „Apple“ produktą arba nuimti apsauginius dangtelius produktui gali būti padaryta žala, kuriai netaikoma ši garantija. Šio „Apple“ produkto techninės priežiūros paslaugas gali teikti tik „Apple“ arba AĮPT.

KOKIŲ VEIKSMŲ „APPLE“ IMSIS GAVUSI REIKALAVIMĄ PAGAL KOKYBĖS GARANTIJĄ?

Jei garantiniu laikotarpiu pateiksite „Apple“ reikalavimą pagal garantiją, „Apple“ savo nuožiūra imsis nurodytų veiksmų:

(i) suremontuos „Apple“ produktą naudodama naujas arba naudotas dalis, atitinkančias naujų dalių eksploatacines savybes ir patikimumą, arba

(ii) pakeis „Apple“ produktą to paties modelio produktu (arba, jei sutiksite, panašiai veikiančiu produktu), pagamintu iš naujų ir (arba) anksčiau naudotų dalių, kurios veikia taip pat ir yra tokios pat patikimos, arba

(iii) grąžins už pirkinį sumokėtą sumą, o jūs turėsite grąžinti savo „Apple“ produktą.

Pakeitus produktą arba jo dalį arba grąžinus sumokėtą sumą, pakaitinis produktas arba jo dalis tampa jūsų nuosavybe, o pakeistas produktas arba jo dalis tampa „Apple“ nuosavybe.

Pakaitinei daliai arba produktui arba suremontuotam „Apple“ produktui taikomas toks pat kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas pradiniam „Apple“ produktui, arba devyniasdešimt (90) dienų nuo pakeitimo arba suremontavimo, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis.

Jei reikalavimas suteikti aptarnavimo paslaugą pateikiamas ne toje šalyje, kurioje įsigytas „Apple“ produktas, „Apple“ gali suremontuoti arba pakeisti produktus ir dalis panašiais produktais arba dalimis, kurie atitinka vietos standartus.

KAIP GAUTI GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGĄ?

Prieš kreipdamiesi dėl garantinio aptarnavimo, peržiūrėkite toliau nurodytus internetinius pagalbos išteklius.


Tarptautinės pagalbos informacija

„Apple“ įgaliotieji paslaugų teikėjai, „Apple“ įgaliotieji perpardavėjai ir „Apple“ mažmeninės prekybos parduotuvės

„Apple“ pagalba ir aptarnavimas

„Apple“ nemokama pagalbaJei neturite prieigos prie interneto arba pasinaudojus šiais ištekliais „Apple“ produktas vis tiek neveikia tinkamai, kreipkitės į „Apple“ atstovą arba, jei taikytina, į „Apple“ priklausančią mažmeninės prekybos parduotuvę („Apple“ mažmeninės prekybos vieta“) arba į AĮPT ir jie padės nustatyti, ar reikia atlikti „Apple“ produkto remontą, ir, jei reikia, informuos jus apie tai, kokiais iš toliau nurodytų garantinio aptarnavimo būdų „Apple“ suteiks paslaugą.

Prieš gaunant garantinio aptarnavimo paslaugą, „Apple“ arba jos atstovai gali reikalauti, kad pateiktumėte pirkimo įrodymą, atsakytumėte į klausimus, padedančius nustatyti potencialias problemas, ir laikytumėtės „Apple“ procedūrų dėl garantinio aptarnavimo paslaugos gavimo, pvz., laikytumėtės „Apple“ produkto pakavimo ir siuntimo instrukcijų gaudami priežiūros siunčiant paštu paslaugą, kaip aprašyta toliau.

GARANTINIO APTARNAVIMO BŪDAI

„Apple“ suteiks garantines paslaugas vienu iš toliau nurodytų būdų.

(i) Priežiūra paslaugos teikėjo darbo vietoje. „Apple“ gali pareikalauti, kad grąžintumėte „Apple“ produktą į „Apple“ mažmeninės prekybos vietą arba AĮPT atstovybę, kuri teikia priežiūros paslaugos teikėjo darbo vietoje paslaugas. Jūsų „Apple“ produktas gali būti nusiųstas į „Apple“ remonto tarnybą (ART), kurioje jis bus remontuojamas. Kai jums bus pranešta, kad darbai baigti, galėsite iš karto atsiimti „Apple“ produktą iš „Apple“ mažmeninės prekybos vietos ar „Apple“ įgaliotojo paslaugų teikėjo atstovybės arba „Apple“ produktas bus išsiųstas tiesiogiai jūsų vietos adresu iš ART atstovybės.

(ii) Pristatymo paštu paslauga. Jei „Apple“ nuspręs jus aptarnauti pasitelkdama pristatymo paštu paslaugą, „Apple“ jums atsiųs iš anksto apmokėtus važtaraščius ir (jei reikės) pakavimo medžiagas bei instrukcijas, kaip tinkamai supakuoti „Apple“ produktą ir adresuoti siuntą, kad galėtumėte nusiųsti „Apple“ produktą į ART arba AĮPT atstovybę. Atlikus aptarnavimo darbus, ART arba AĮPT atstovybė jums grąžins „Apple“ produktą. Jei laikysitės visų „Apple“ produkto pakavimo ir siuntimo instrukcijų, „Apple“ apmokės pristatymo į jūsų vietą ir iš jos išlaidas.

(iii) Priežiūra tiekiant detales – „pasidaryk pats“ (PP). Teikdama aptarnavimo paslaugą PP būdu, „Apple“ jums pateiks pakaitinį produktą arba lengvai pakeičiamas produkto dalis arba priedus, pvz., pelę arba klaviatūrą, kuriuos galima pakeisti nenaudojant įrankių. Pastaba:„Apple“ neatsako už jokias darbo išlaidas, kurias jūs patirsite dėl PP priežiūros. Jei reikia daugiau pagalbos, kreipkitės į „Apple“ toliau nurodytu telefono numeriu arba apsilankykite „Apple“ mažmeninės prekybos vietoje arba AĮPT atstovybėje. Jei „Apple“ nuspręs suteikti aptarnavimo paslaugą PP būdu, bus taikoma toliau nurodyta procedūra.

(a) Aptarnavimas, kai „Apple“ reikalauja grąžinti pakeistą produktą, dalį arba priedą: „Apple“ kaip saugumo priemonę gali naudoti sumos, kuri lygi mažmeninei pakaitinio produkto, dalies arba priedo kainai ir taikomiems siuntimo mokesčiams, rezervavimą kredito kortelės sąskaitoje. „Apple“ jums pristatys pakaitinį produktą, dalį arba priedą su keitimo instrukcijomis, jei taikoma, ir reikalavimais dėl pakeisto produkto arba dalies grąžinimo. Jei laikysitės instrukcijų, „Apple“ neišskaitys rezervuotos sumos iš kredito kortelės, todėl jums nereikės mokėti už produktą arba dalį bei už siuntimą į jūsų vietą ir iš jos. Jei negrąžinsite pakeisto produkto, dalies arba priedo pagal instrukcijas arba grąžinsite pakeistą produktą, dalį arba priedą, kuriam netaikomos aptarnavimo paslaugos, „Apple“ iš jūsų kredito kortelės išskaitys rezervuotą sumą. Jei nepavyks rezervuoti minėtos sumos jūsų kredito kortelės sąskaitoje, aptarnavimo paslauga jums gali būti nesuteikta ir „Apple“ pasiūlys aptarnavimo paslaugos alternatyvą.

(b) Aptarnavimas, kai „Apple“ nereikalauja grąžinti pakeisto produkto, dalies arba priedo: „Apple“ nemokamai pristatys pakaitinį produktą, dalį arba priedą su surinkimo instrukcijomis, jei taikoma, ir reikalavimus dėl pakeisto produkto, dalies arba priedo išmetimo.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

(i) Visa sutartis.

Visos garantijos, sąlygos ir kitos nuostatos, nenustatytos šiame kokybės garantijos dokumente, neįtraukiamos į „Apple“ vienerių metų ribotąją garantiją, išskyrus jums priklausančias teises, numatytas pagal vartotojo teisių apsaugos įstatymą, aptartą anksčiau šiame dokumente. Kai kuriose šalyse negalima apriboti garantijų, sąlygų ir (arba) numanomų nuostatų galiojimo laikotarpio, todėl anksčiau aprašytas apribojimas jums gali būti netaikomas.

(ii) Atsakomybės atsisakymas dėl duomenų.

„Apple“ negarantuoja, nepareiškia ir neįsipareigoja, kad galės suremontuoti arba pakeisti „Apple“ produktą pagal šią kokybės garantiją be rizikos prarasti „Apple“ produkte saugomą informaciją ir (arba) duomenis ir (arba) neprarandant „Apple“ produkte saugomos informacijos ir (arba) duomenų.

(iii) Atsakomybės apribojimas.

Nė vienu atveju „Apple“ nebus atsakinga už:

bet kokius nuostolius, patirtus dėl šios kokybės garantijos dokumento nuostatų pažeidimo ne dėl mūsų kaltės;

bet kokius nuostolius arba žalą, kurios įsigyjant produktą nebuvo galima pagrįstai numatyti, patirtą dėl šios kokybės garantijos dokumento nuostatų pažeidimo dėl „Apple“ kaltės; arba

nuostolius, susijusius su jūsų verslu, pelno netekimu, duomenų praradimu arba galimybės praradimu.

Šio kokybės garantijos dokumento nuostatos netaikomos i) mirties arba sveikatos sužalojimo, ii) apgaulės arba didelio neatsargumo, iii) tyčinio klaidingo patvirtinimo arba iv) bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima apriboti arba atsisakyti teisiniu pagrindu, atveju.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Joks „Apple“ perpardavėjas, atstovas arba darbuotojas nėra įgaliotas modifikuoti, pratęsti arba papildyti šios kokybės garantijos.

Jei kokia nors nuostata laikoma neteisėta arba neįvykdoma pagal įstatymus, ji bus atskirta nuo garantijos ir neturės įtakos likusių nuostatų teisėtumui arba įvykdomumui.

Šiai kokybės garantijai taikoma ir ji aiškinama pagal šalies, kurioje įsigytas „Apple“ produktas, įstatymus.

© „Apple Inc.“, 2016. Visos teisės saugomos. „Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

071816-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Lithuanian-v1.2

„Apple“ vienų (1) metų ribotoji garantija, taikoma tik „Apple“ ženklu pažymėtiems produktams

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TEISĖ

„Apple“ vienų metų ribotoji garantija yra savanoriška gamintojo kokybės garantija. Be teisių, numatytų pagal vartotojų teisių apsaugos teisę, ji suteikia ir kitų teisių, įskaitant su reikalavimų neatitinkančiomis prekėmis susijusias teises (bet jomis neapsiribojant).

„Apple“ vienų metų ribotosios garantijos teikiamos privilegijos papildo teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos teisę, o ne pakeičia jas.

Vartotojai turi teisę rinktis, kad aptarnavimo paslauga būtų suteikta taikant „Apple“ vienų metų ribotąją garantiją arba teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos teisę.

Svarbu: „Apple“ vienų metų ribotosios garantijos nuostatos ir sąlygos netaikomos reikalavimams pagal vartotojų teisių apsaugos teisę.

Jei reikia daugiau informacijos apie vartotojų teisių apsaugos teisę, apsilankykite „Apple“ svetainėje (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) arba kreipkitės į vietinę vartotojų teisių apsaugos organizaciją.

KAM TAIKOMA ŠI KOKYBĖS GARANTIJA?

„Apple Distribution International“ („Hollyhill Industrial Estate“), Hollyhill, Cork, Airijos Respublika (arba teisių perėmėjas) („Apple“) suteikia „Apple“ ženklu pažymėto originalioje pakuotėje pateikto aparatinės įrangos produkto ir priedų („Apple“ produktas“) garantiją dėl medžiagų ir gamybos trūkumų, su sąlyga, kad produktas buvo naudojamas pagal „Apple“ naudotojo vadovus, technines specifikacijas ir kitas paskelbtas „Apple“ produktų naudojimo gaires VIENIEMS (1) METAMS nuo galutinio naudotojo pradinio prekės įsigijimo iš mažmeninės prekybos vietos datos („Garantijos terminas“). Pagal vienų metų ribotąją garantiją „Apple“ produktui numatytas garantinio aptarnavimo paslaugas galėsite gauti vietiniuose „Apple“ aptarnavimo centruose daugelyje pasaulio šalių ar regionų (žr. skyrių „Kaip gauti garantinio aptarnavimo paslaugas“). Medžiagų arba gamybos trūkumo atveju galite pateikti reikalavimus „Apple“, net jei įsigijote „Apple“ produktą iš trečiosios šalies.

Pastaba: visiems pagal „Apple“ vienų metų ribotąją garantiją pateiktiems reikalavimams taikomos šiame kokybės garantijos dokumente nustatytos sąlygos.

Be to, „Apple“ jums suteikia galimybę devyniasdešimt (90) dienų nuo „Apple“ produktų pristatymo naudotis techninės pagalbos telefonu paslauga.

KAM NETAIKOMA ŠI KOKYBĖS GARANTIJA?

Ši kokybės garantija netaikoma ne „Apple“ ženklu pažymėtiems aparatinės įrangos produktams arba programinei įrangai, net jei jie įpakuoti arba parduodami su „Apple“ aparatine įranga.

Ne „Apple“ ženklu pažymėtiems produktams gali būti taikoma gamintojo kokybės garantija, kuri suteikia privilegijų, papildančių teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos teisę. Išsamesnės informacijos rasite produkto dėžutėje ir dokumentuose.

Išsamesnės informacijos apie teises, susijusias su programinės įrangos naudojimu, rasite prie programinės įrangos pridėtoje licencijos sutartyje.

Paslaugos gali būti suteiktos Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ir Šveicarijoje netaikant pristatymo bei tvarkymo mokesčių. Paslaugų teikimo galimybės už šio regiono ribų gali būti ribotos. Jei už regiono ribų esančioje šalyje neprieinama tam tikra su „Apple“ produktu susijusi paslauga, prieš suteikdama paslaugą „Apple“ arba jos atstovas praneš jums apie pristatymo ir tvarkymo mokesčius, kurie gali būti taikomi. Pristatymo ir tvarkymo mokesčiai netaikomi šalyse, kuriose nėra „Apple“ mažmeninės prekybos parduotuvių arba „Apple“ įgaliotųjų paslaugų teikėjų (AĮPT) (esamų paslaugų teikimo vietų sąrašą rasite adresu locate.apple.com/lt/lt/).

Kai kreipiatės į „Apple“ telefonu, gali būti taikomi mokesčiai už skambučius (tai priklauso nuo jūsų buvimo vietos). Išsamesnės informacijos suteiks jūsų tinklo operatorius.

Ši garantija netaikoma: (a) susidėvinčioms dalims, pvz., baterijoms arba apsauginei dangai, kuri bėgant laikui susidėvi, nebent gedimas kiltų dėl medžiagų ir gamybos trūkumų; (b) kosmetiniam pažeidimui, įskaitant (bet jais neapsiribojant) įbrėžimus, įlinkius ir sulūžusias plastikines prievadų dalis, nebent gedimas kiltų dėl medžiagų ir gamybos trūkumų; (c) pažeidimams, atsiradusiems dėl trečiųjų šalių komponentų ar produktų, kurie neatitinka „Apple“ produktų specifikacijų („Apple“ produktų specifikacijas rasite svetainėje www.apple.com/lt esančiuose kiekvieno produkto techninių specifikacijų aprašuose ir parduotuvėse); (d) pažeidimams, padarytiems netyčia, netinkamai naudojant, dėl gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (e) pažeidimams, padarytiems naudojant „Apple“ produktą nesilaikant „Apple“ produkto naudotojo vadovo rekomendacijų, techninių specifikacijų ar kitų „Apple“ išleistų produkto gairių; (f) pažeidimams, padarytiems, kai priežiūrą (įskaitant naujovinimą ir plėtotes) atlieka ne „Apple“ atstovas ar „Apple“ įgaliotasis paslaugų teikėjas (AĮPT); (g) „Apple“ produktams, kurių funkcijos ar galimybės pakeistos be raštiško „Apple“ leidimo; (h) gedimams, atsiradusiems dėl įprastinio susidėvėjimo ar įprasto „Apple“ produkto senėjimo; (i) jei bet kuris serijos numeris nuimtas arba nutrintas nuo „Apple“ produkto arba (j) jei atitinkamos valdžios institucijos pranešė „Apple“, kad produktas pavogtas, arba jei negalite deaktyvinti apsaugos slaptažodžiu ar kitų apsaugos priemonių, kurios neleidžia neteisėtai naudotis „Apple“ produktu, ir niekaip negalite įrodyti, kad esate teisėtas produkto naudotojas (pvz., pateikdami pirkimo įrodymą).

SVARBŪS APRIBOJIMAI

„Apple“ gali pasirinkti teikti garantines paslaugas, taikomas „Apple Watch“ ir „Apple TV“, tik šalyse, kuriose „Apple“ ar jos įgaliotasis perpardavėjas parduoda įrenginį.

„iPad“ įrenginiams, kuriuose veikia mobilusis ryšys, ir „iPhone“ įrenginiams taikoma paslaugų garantija, galiojanti Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse ir Šveicarijoje. Paslaugų galimybės už šio regiono ribų gali būti ribotos, nes kyla techninių kliūčių, kurių „Apple“ negali kontroliuoti. Informacijos apie „iPad“ įrenginius, kuriuose veikia mobilusis ryšys, ir „iPhone“ įrenginius ieškokite adresu www.apple.com/iphone/LTE/ ir www.apple.com/ipad/LTE/.

„iPad“ įrenginių paslaugų garantija netaikoma Kinijoje dėl „Wi-Fi“ ryšio skirtumų, kurių „Apple“ negali kontroliuoti.

JŪSŲ PAREIGOS

JEI „APPLE“ PRODUKTE GALIMA SAUGOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, DUOMENIS IR KITĄ INFORMACIJĄ, TURITE REGULIARIAI KURTI ATSARGINES JŪSŲ „APPLE“ PRODUKTO LAIKMENOJE ESANČIOS INFORMACIJOS KOPIJAS, KAD APSAUGOTUMĖTE TURINĮ IR IŠVENGTUMĖTE PROBLEMŲ, KURIAS GALI SUKELTI VEIKIMO TRIKTYS.

Prieš pristatydami „Apple“ produktą į garantinio aptarnavimo centrą, turite sukurti atskirą jo laikmenoje esančio turinio atsarginę kopiją, pašalinti visą asmeninę informaciją ir išjungti visus apsaugos slaptažodžius. Teikiant aptarnavimo paslaugą jūsų „Apple“ produkto laikmenoje esantis turinys gali būti ištrintas, pakeistas ir (arba) performatuotas.

Suteikus garantinio aptarnavimo paslaugą, jūsų „Apple“ produktas arba pakeistas produktas bus grąžintas jums toks, koks buvo sukonfigūruotas jį pirmą kartą parduodant (jame gali būti įdiegti taikytini naujinimai). Teikdama garantinio aptarnavimo paslaugą „Apple“ gali įdiegti sistemos programinės įrangos naujinimus, kurie neleis grįžti prie ankstesnės „Apple“ produkto sistemos programinės įrangos versijos. Atnaujinus sistemos programinę įrangą, „Apple“ produkte įdiegtos trečiųjų šalių programos gali tapti nesuderinamos ir neveikti. Jūs būsite atsakingi už visos programinės įrangos įdiegimą iš naujo ir visų duomenų bei informacijos atkūrimą. Ši kokybės garantija neapima kitos programinės įrangos įdiegimo iš naujo ir duomenų bei informacijos atkūrimo.

Galite reikalauti, kad aptarnavimo paslauga būtų suteikta ne toje šalyje, kurioje įsigijote produktą. Tokiu atveju jums galios visi taikomi importo ir eksporto įstatymai bei taisyklės ir turėsite sumokėti visus muito mokesčius, PVM ir kitus susijusius mokesčius.

Svarbu: nebandykite atidaryti „Apple“ produkto, nebent naudotojo vadove aprašyta, kaip galima jį atidaryti, ir nenuimkite apsauginių dangtelių, uždėtų ant „Apple“ produkto. Bandant atidaryti „Apple“ produktą arba nuimti apsauginius dangtelius produktui gali būti padaryta žala, kuriai netaikoma ši garantija. Šio „Apple“ produkto techninės priežiūros paslaugas gali teikti tik „Apple“ arba AĮPT.

KOKIŲ VEIKSMŲ „APPLE“ IMSIS GAVUSI REIKALAVIMĄ PAGAL KOKYBĖS GARANTIJĄ?

Jei garantiniu laikotarpiu pateiksite „Apple“ reikalavimą pagal garantiją, „Apple“ savo nuožiūra imsis nurodytų veiksmų:

(i) suremontuos „Apple“ produktą naudodama naujas arba naudotas dalis, atitinkančias naujų dalių eksploatacines savybes ir patikimumą, arba

(ii) pakeis „Apple“ produktą to paties modelio produktu (arba, jei sutiksite, panašiai veikiančiu produktu), pagamintu iš naujų ir (arba) anksčiau naudotų dalių, kurios veikia taip pat ir yra tokios pat patikimos, arba

(iii) grąžins už pirkinį sumokėtą sumą, o jūs turėsite grąžinti savo „Apple“ produktą.

Pakeitus produktą arba jo dalį arba grąžinus sumokėtą sumą, pakaitinis produktas arba jo dalis tampa jūsų nuosavybe, o pakeistas produktas arba jo dalis tampa „Apple“ nuosavybe.

Pakaitinei daliai arba produktui arba suremontuotam „Apple“ produktui taikomas toks pat kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas pradiniam „Apple“ produktui, arba devyniasdešimt (90) dienų nuo pakeitimo arba suremontavimo, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis.

Jei reikalavimas suteikti aptarnavimo paslaugą pateikiamas ne toje šalyje, kurioje įsigytas „Apple“ produktas, „Apple“ gali suremontuoti arba pakeisti produktus ir dalis panašiais produktais arba dalimis, kurie atitinka vietos standartus.

KAIP GAUTI GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGĄ?

Prieš kreipdamiesi dėl garantinio aptarnavimo, peržiūrėkite toliau nurodytus internetinius pagalbos išteklius.


Tarptautinės pagalbos informacija

„Apple“ įgaliotieji paslaugų teikėjai, „Apple“ įgaliotieji perpardavėjai ir „Apple“ mažmeninės prekybos parduotuvės

„Apple“ pagalba ir aptarnavimas

„Apple“ nemokama pagalbaJei neturite prieigos prie interneto arba pasinaudojus šiais ištekliais „Apple“ produktas vis tiek neveikia tinkamai, kreipkitės į „Apple“ atstovą arba, jei taikytina, į „Apple“ priklausančią mažmeninės prekybos parduotuvę („Apple“ mažmeninės prekybos vieta“) arba į AĮPT ir jie padės nustatyti, ar reikia atlikti „Apple“ produkto remontą, ir, jei reikia, informuos jus apie tai, kokiais iš toliau nurodytų garantinio aptarnavimo būdų „Apple“ suteiks paslaugą.

Prieš gaunant garantinio aptarnavimo paslaugą, „Apple“ arba jos atstovai gali reikalauti, kad pateiktumėte pirkimo įrodymą, atsakytumėte į klausimus, padedančius nustatyti potencialias problemas, ir laikytumėtės „Apple“ procedūrų dėl garantinio aptarnavimo paslaugos gavimo, pvz., laikytumėtės „Apple“ produkto pakavimo ir siuntimo instrukcijų gaudami priežiūros siunčiant paštu paslaugą, kaip aprašyta toliau.

GARANTINIO APTARNAVIMO BŪDAI

„Apple“ suteiks garantines paslaugas vienu iš toliau nurodytų būdų.

(i) Priežiūra paslaugos teikėjo darbo vietoje. „Apple“ gali pareikalauti, kad grąžintumėte „Apple“ produktą į „Apple“ mažmeninės prekybos vietą arba AĮPT atstovybę, kuri teikia priežiūros paslaugos teikėjo darbo vietoje paslaugas. Jūsų „Apple“ produktas gali būti nusiųstas į „Apple“ remonto tarnybą (ART), kurioje jis bus remontuojamas. Kai jums bus pranešta, kad darbai baigti, galėsite iš karto atsiimti „Apple“ produktą iš „Apple“ mažmeninės prekybos vietos ar „Apple“ įgaliotojo paslaugų teikėjo atstovybės arba „Apple“ produktas bus išsiųstas tiesiogiai jūsų vietos adresu iš ART atstovybės.

(ii) Pristatymo paštu paslauga. Jei „Apple“ nuspręs jus aptarnauti pasitelkdama pristatymo paštu paslaugą, „Apple“ jums atsiųs iš anksto apmokėtus važtaraščius ir (jei reikės) pakavimo medžiagas bei instrukcijas, kaip tinkamai supakuoti „Apple“ produktą ir adresuoti siuntą, kad galėtumėte nusiųsti „Apple“ produktą į ART arba AĮPT atstovybę. Atlikus aptarnavimo darbus, ART arba AĮPT atstovybė jums grąžins „Apple“ produktą. Jei laikysitės visų „Apple“ produkto pakavimo ir siuntimo instrukcijų, „Apple“ apmokės pristatymo į jūsų vietą ir iš jos išlaidas.

(iii) Priežiūra tiekiant detales – „pasidaryk pats“ (PP). Teikdama aptarnavimo paslaugą PP būdu, „Apple“ jums pateiks pakaitinį produktą arba lengvai pakeičiamas produkto dalis arba priedus, pvz., pelę arba klaviatūrą, kuriuos galima pakeisti nenaudojant įrankių. Pastaba:„Apple“ neatsako už jokias darbo išlaidas, kurias jūs patirsite dėl PP priežiūros. Jei reikia daugiau pagalbos, kreipkitės į „Apple“ toliau nurodytu telefono numeriu arba apsilankykite „Apple“ mažmeninės prekybos vietoje arba AĮPT atstovybėje. Jei „Apple“ nuspręs suteikti aptarnavimo paslaugą PP būdu, bus taikoma toliau nurodyta procedūra.

(a) Aptarnavimas, kai „Apple“ reikalauja grąžinti pakeistą produktą, dalį arba priedą: „Apple“ kaip saugumo priemonę gali naudoti sumos, kuri lygi mažmeninei pakaitinio produkto, dalies arba priedo kainai ir taikomiems siuntimo mokesčiams, rezervavimą kredito kortelės sąskaitoje. „Apple“ jums pristatys pakaitinį produktą, dalį arba priedą su keitimo instrukcijomis, jei taikoma, ir reikalavimais dėl pakeisto produkto arba dalies grąžinimo. Jei laikysitės instrukcijų, „Apple“ neišskaitys rezervuotos sumos iš kredito kortelės, todėl jums nereikės mokėti už produktą arba dalį bei už siuntimą į jūsų vietą ir iš jos. Jei negrąžinsite pakeisto produkto, dalies arba priedo pagal instrukcijas arba grąžinsite pakeistą produktą, dalį arba priedą, kuriam netaikomos aptarnavimo paslaugos, „Apple“ iš jūsų kredito kortelės išskaitys rezervuotą sumą. Jei nepavyks rezervuoti minėtos sumos jūsų kredito kortelės sąskaitoje, aptarnavimo paslauga jums gali būti nesuteikta ir „Apple“ pasiūlys aptarnavimo paslaugos alternatyvą.

(b) Aptarnavimas, kai „Apple“ nereikalauja grąžinti pakeisto produkto, dalies arba priedo: „Apple“ nemokamai pristatys pakaitinį produktą, dalį arba priedą su surinkimo instrukcijomis, jei taikoma, ir reikalavimus dėl pakeisto produkto, dalies arba priedo išmetimo.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

(i) Visa sutartis.

Visos garantijos, sąlygos ir kitos nuostatos, nenustatytos šiame kokybės garantijos dokumente, neįtraukiamos į „Apple“ vienų metų ribotąją garantiją, išskyrus jums priklausančias teises, numatytas pagal vartotojo teisių apsaugos teisę, aptartą anksčiau šiame dokumente. Kai kuriose šalyse negalima apriboti garantijų, sąlygų ir (arba) numanomų nuostatų galiojimo laikotarpio, todėl anksčiau aprašytas apribojimas jums gali būti netaikomas.

(ii) Atsakomybės atsisakymas dėl duomenų.

„Apple“ negarantuoja, nepareiškia ir neįsipareigoja, kad galės suremontuoti arba pakeisti „Apple“ produktą pagal šią kokybės garantiją be rizikos prarasti „Apple“ produkte saugomą informaciją ir (arba) duomenis ir (arba) neprarandant „Apple“ produkte saugomos informacijos ir (arba) duomenų.

(iii) Atsakomybės apribojimas.

Nė vienu atveju „Apple“ nebus atsakinga už:

bet kokius nuostolius, patirtus dėl šios kokybės garantijos dokumento nuostatų pažeidimo ne dėl mūsų kaltės;

bet kokius nuostolius arba žalą, kurios įsigyjant produktą nebuvo galima pagrįstai numatyti, patirtą dėl šios kokybės garantijos dokumento nuostatų pažeidimo dėl „Apple“ kaltės; arba

nuostolius, susijusius su jūsų verslu, pelno netekimu, duomenų praradimu arba galimybės praradimu.

Šio kokybės garantijos dokumento nuostatos netaikomos i) mirties arba sveikatos sužalojimo, ii) apgaulės arba didelio neatsargumo, iii) tyčinio klaidingo patvirtinimo arba iv) bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima apriboti arba atsisakyti teisiniu pagrindu, atveju.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Joks „Apple“ perpardavėjas, atstovas arba darbuotojas nėra įgaliotas modifikuoti, pratęsti arba papildyti šios kokybės garantijos.

Jei kokia nors nuostata laikoma neteisėta arba neįvykdoma pagal įstatymus, ji bus atskirta nuo garantijos ir neturės įtakos likusių nuostatų teisėtumui arba įvykdomumui.

Šiai kokybės garantijai taikoma ir ji aiškinama pagal šalies, kurioje įsigytas „Apple“ produktas, įstatymus.

© „Apple Inc.“, 2016. Visos teisės saugomos. „Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

100615-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Lithuanian-v1.1

Jūsų aparatinės įrangos garantija

"Apple" vienerių (1) metų ribotoji garantija, taikoma
tik "Apple" ženklu pažymėtiems produktams

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TEISĖ

"Apple" vienerių metų ribotoji garantija yra savanoriška gamintojo kokybės garantija. Be teisių, numatytų pagal vartotojų teisių apsaugos teisę, ji suteikia ir kitų teisių, įskaitant su reikalavimų neatitinkančiomis prekėmis susijusias teises (bet jomis neapsiribojant).

"Apple" vienerių metų ribotosios garantijos teikiamos privilegijos papildo teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos teisę, o ne pakeičia jas.

Vartotojai turi teisę rinktis, kad aptarnavimo paslauga būtų suteikta taikant "Apple" vienerių metų ribotąją garantiją arba teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos teisę.

Svarbu: "Apple" vienerių metų ribotosios garantijos nuostatos ir sąlygos netaikomos reikalavimams pagal vartotojų teisių apsaugos teisę.

Jei reikia daugiau informacijos apie vartotojų teisių apsaugos teisę, apsilankykite "Apple" svetainėje (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) arba kreipkitės į vietinę vartotojų teisių apsaugos organizaciją.

KAM TAIKOMA ŠI KOKYBĖS GARANTIJA?

"Apple Distribution International" ("Hollyhill Industrial Estate", Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (arba teisių perėmėjas) ("Apple") suteikia "Apple" ženklu pažymėto originalioje pakuotėje pateikto aparatinės įrangos produkto ir priedų ("Apple produktas") garantiją dėl medžiagų ir gamybos trūkumų, su sąlyga, kad produktas buvo naudojamas pagal "Apple" naudotojo vadovus, technines specifikacijas ir kitas paskelbtas "Apple" produktų naudojimo gaires VIENERIUS (1) METUS nuo galutinio naudotojo pradinio prekės įsigijimo iš mažmeninės prekybos taško datos ("Kokybės garantijos terminas"). Pagal vienerių metų ribotąją garantiją "Apple" produktui numatytas garantinio aptarnavimo paslaugas galėsite gauti vietiniuose "Apple" aptarnavimo centruose daugelyje pasaulio šalių / regionų (žr. skyrių "Kaip gauti garantinio aptarnavimo paslaugas"). Medžiagų arba gamybos trūkumo atveju galite pateikti reikalavimus "Apple", net jei įsigijote "Apple" produktą iš trečiosios šalies.

Pastaba: visiems pagal "Apple" vienerių metų ribotąją garantiją pateiktiems reikalavimams taikomos šiame kokybės garantijos dokumente nustatytos sąlygos.

Be to, "Apple" jums suteikia galimybę devyniasdešimt (90) dienų nuo "Apple" produktų pristatymo naudotis techninės pagalbos telefonu paslauga.

KAM NETAIKOMA ŠI KOKYBĖS GARANTIJA?

Ši kokybės garantija netaikoma ne "Apple" ženklu pažymėtiems aparatinės įrangos produktams arba programinei įrangai, net jei jie įpakuoti arba parduodami su "Apple" aparatine įranga.

Ne "Apple" ženklu pažymėtiems produktams gali būti taikoma gamintojo kokybės garantija, kuri suteikia privilegijų, papildančių teises, numatytas pagal vartotojų teisių apsaugos teisę. Išsamesnės informacijos rasite produkto dėžutėje ir dokumentuose.

Išsamesnės informacijos apie teises, susijusias su programinės įrangos naudojimu, rasite prie programinės įrangos pridėtoje licencinėje sutartyje.

Aptarnavimo galimybės gali būti ribotos, jei aptarnavimo paslaugą reikalaujama suteikti ne toje šalyje, kurioje buvo įsigytas "Apple" produktas. Jei toje šalyje "Apple" produkto aptarnavimo paslaugos neteikiamos, "Apple" informuos jus apie papildomus siuntimo mokesčius, kurie gali būti taikomi prieš suteikiant aptarnavimo paslaugą.

Kai kreipiatės į "Apple" telefonu, gali būti taikomi mokesčiai už skambučius (tai priklauso nuo jūsų buvimo vietos). Išsamesnės informacijos suteiks jūsų tinklo operatorius.

Ši kokybės garantija netaikoma: a) sunaudojamoms dalims, pvz., baterijoms arba apsauginei dangai, kurių susidėvėjimas laikui bėgant yra numatytas jas kuriant, nebent gedimas įvyktų dėl medžiagų arba gamybos trūkumo; b) esant menkam pažeidimui, įskaitant įbrėžimus, įlenkimus ir apgadintas plastikines jungčių dalis (bet tuo neapsiribojant); c) jei gedimas įvyko dėl to, kad produktas buvo naudojamas su kitu produktu; d) įvykus gedimui dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo, kontakto su skysčiu, gaisro, žemės drebėjimo arba kitos išorinės priežasties; e) įvykus gedimui dėl "Apple" produkto naudojimo ne pagal naudotojo vadovą, technines specifikacijas arba kitas paskelbtas "Apple" produktų naudojimo gaires; f) įvykus gedimui dėl ne "Apple" atstovo arba ne "Apple" įgaliotojo paslaugų teikėjo (AĮPT) suteiktų aptarnavimo paslaugų (įskaitant atnaujinimą ir išplėtimą); g) "Apple" produktui, kuris buvo modifikuotas siekiant pakeisti funkcines galimybes arba charakteristikas be raštiško "Apple" leidimo; h) atsiradus trūkumams dėl įprasto nusidėvėjimo arba dėl įprasto "Apple" produkto senėjimo; i) jei pašalintas arba nutrintas "Apple" produkto serijos numeris arba j) jei produktas yra vogtas arba "Apple" pagrįstai mano, kad produktas yra vogtas, remdamasi teisėsaugos institucijų pateikta informacija.

SVARBUS APRIBOJIMAS, SUSIJĘS SU "iPHONE" IR "iPAD" NAUDOTOJŲ APTARNAVIMU.

Paslaugą "iPad" ir "iPhone" "Apple" gali apriboti Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Šveicarijoje. Tik "Apple" arba AĮPT gali teikti su "iPhone" arba "iPad" produktais susijusias aptarnavimo paslaugas.

JŪSŲ PAREIGOS

JEI "APPLE" PRODUKTE GALIMA SAUGOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, DUOMENIS IR KITĄ INFORMACIJĄ, TURITE REGULIARIAI KURTI ATSARGINES JŪSŲ "APPLE" PRODUKTO LAIKMENOJE ESANČIOS INFORMACIJOS KOPIJAS, KAD APSAUGOTUMĖTE TURINĮ IR IŠVENGTUMĖTE GALIMŲ VEIKIMO TRIKČIŲ SUKELTŲ PROBLEMŲ.

Prieš pristatydami "Apple" produktą į garantinio aptarnavimo centrą, turite sukurti atskirą jo laikmenoje esančio turinio atsarginę kopiją, pašalinti visą asmeninę informaciją ir išjungti visus apsaugos slaptažodžius. Teikiant aptarnavimo paslaugą jūsų "Apple" produkto laikmenoje esantis turinys gali būti ištrintas, pakeistas ir (arba) performatuotas.

Suteikus garantinio aptarnavimo paslaugą, jūsų "Apple" produktas arba pakeistas produktas bus grąžintas jums toks, koks buvo sukonfigūruotas jį pirmą kartą parduodant (jame gali būti įdiegti taikytini naujinimai). Teikdama garantinio aptarnavimo paslaugą "Apple" gali įdiegti sistemos programinės įrangos naujinimus, kurie neleis grįžti prie ankstesnės "Apple" produkto sistemos programinės įrangos versijos. Atnaujinus sistemos programinę įrangą, "Apple" produkte įdiegtos trečiųjų šalių programos gali tapti nesuderinamos ir neveikti. Jūs būsite atsakingi už visos programinės įrangos įdiegimą iš naujo ir visų duomenų bei informacijos atkūrimą. Ši kokybės garantija neapima kitos programinės įrangos įdiegimo iš naujo ir duomenų bei informacijos atkūrimo.

Galite reikalauti, kad aptarnavimo paslauga būtų suteikta ne toje šalyje, kurioje įsigijote produktą. Tokiu atveju jums galios visi taikomi importo ir eksporto įstatymai bei taisyklės ir turėsite sumokėti visus muito mokesčius, PVM ir kitus susijusius mokesčius.

Svarbu: nebandykite atidaryti "Apple" produkto korpuso, nebent naudotojo vadove aprašyta, kaip tai padaryti. Nesilaikant šio reikalavimo galima sugadinti "Apple" produktą, tokiu atveju ši kokybės garantija nebus taikoma.

KOKIŲ VEIKSMŲ "APPLE" IMSIS GAVUSI REIKALAVIMĄ PAGAL KOKYBĖS GARANTIJĄ?

Jei pateiksite pagrįstą reikalavimą pagal šią kokybės garantiją, "Apple" savo nuožiūra:

(i) suremontuos "Apple" produktą naudodama naujas dalis arba naudotas dalis, atitinkančias naujų dalių eksploatacines savybes ir patikimumą, arba

(ii) pakeis "Apple" produktą kitu produktu, kurio funkcinės galimybės prilygsta "Apple" produktui arba yra geresnės ir kuris yra sukonstruotas iš naujų ir (arba) naudotų dalių, atitinkančių naujų dalių eksploatacines savybes ir patikimumą, arba

(iii) grąžins už pirkinį sumokėtą sumą, o jūs turėsite grąžinti savo "Apple" produktą.

Pakeitus produktą arba jo dalį arba grąžinus sumokėtą sumą, pakaitinis produktas arba jo dalis tampa jūsų nuosavybe, o pakeistas produktas arba jo dalis tampa "Apple" nuosavybe.

Pakaitinei daliai arba produktui arba suremontuotam "Apple" produktui taikomas toks pat kokybės garantijos terminas, koks buvo nustatytas pradiniam "Apple" produktui, arba devyniasdešimt (90) dienų nuo pakeitimo arba suremontavimo, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis ilgesnis.

Jei reikalavimas suteikti aptarnavimo paslaugą pateikiamas ne toje šalyje, kurioje įsigytas "Apple" produktas, "Apple" gali suremontuoti arba pakeisti produktus ir dalis panašiais produktais arba dalimis, kurie atitinka vietos standartus.

KAIP GAUTI GARANTINIO APTARNAVIMO PASLAUGĄ?

Prieš kreipdamiesi dėl garantinio aptarnavimo, peržiūrėkite toliau nurodytus internetinius pagalbos išteklius.

Jei neturite prieigos prie interneto arba pasinaudojus šiais ištekliais "Apple" produktas vis tiek neveikia tinkamai, kreipkitės į "Apple" atstovą arba, jei taikytina, į "Apple" priklausančią mažmeninės prekybos parduotuvę ("Apple mažmeninės prekybos taškas") arba AĮPT naudodami pirmiau pateiktą informaciją ir jie padės nustatyti, ar reikia atlikti "Apple" produkto remontą, ir, jei reikia, informuos jus apie tai, kokiais iš toliau nurodytų garantinio aptarnavimo būdų "Apple" suteiks paslaugą.

Prieš gaunant garantinio aptarnavimo paslaugą, "Apple" arba jos agentai gali reikalauti, kad pateiktumėte pirkimo įrodymą, atsakytumėte į klausimus, padedančius nustatyti potencialias problemas, ir laikytumėtės "Apple" procedūrų dėl garantinio aptarnavimo paslaugos gavimo, pvz., laikytumėtės "Apple" produkto pakavimo ir siuntimo instrukcijų gaudami priežiūros siunčiant paštu paslaugą, kaip aprašyta toliau.

GARANTINIO APTARNAVIMO BŪDAI

"Apple" savo nuožiūra, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, ypač į "Apple" produkto tipą, suteiks garantinio aptarnavimo paslaugą vienu arba keliais toliau nurodytais būdais.

(i) Priežiūra paslaugos teikėjo darbo vietoje. "Apple" gali pareikalauti, kad grąžintumėte "Apple" produktą į "Apple" mažmeninės prekybos tašką arba AĮPT atstovybę, kuri teikia priežiūros paslaugos teikėjo darbo vietoje paslaugas. Jūsų "Apple" produktas gali būti nusiųstas į "Apple" remonto tarnybą (ART), kurioje jis bus remontuojamas. Kai jums bus pranešta, kad aptarnavimo darbai baigti, galėsite greitai atsiimti "Apple" produktą iš "Apple" mažmeninės prekybos taško ar AĮPT atstovybės arba "Apple" produktas bus išsiųstas tiesiogiai jūsų vietos adresu iš ART atstovybės.

(ii) Priežiūra siunčiant paštu. Jei "Apple" nuspręs suteikti aptarnavimo paslaugą priežiūros siunčiant paštu būdu, "Apple" jums atsiųs iš anksto apmokėtus važtaraščius ir, jei taikoma, pakavimo medžiagą, kad galėtumėte pristatyti "Apple" produktą į ART arba AĮPT atstovybę pagal "Apple" instrukcijas. Atlikus aptarnavimo darbus, ART arba AĮPT atstovybė jums grąžins "Apple" produktą. Jei laikysitės visų instrukcijų, "Apple" padengs visas siuntimo į ir iš jūsų vietos išlaidas.

(iii) Priežiūra tiekiant detales - "pasidaryk pats" (PP). Teikdama aptarnavimo paslaugą PP būdu, "Apple" jums pateiks pakaitinį produktą arba lengvai pakeičiamas produkto dalis arba priedus, pvz., pelę arba klaviatūrą, kuriuos galima pakeisti nenaudojant įrankių. Pastaba: "Apple" neatsako už jokias darbo išlaidas, kurias jūs patirsite dėl PP priežiūros. Jei reikia daugiau pagalbos, kreipkitės į "Apple" toliau nurodytu telefono numeriu arba apsilankykite "Apple" mažmeninės prekybos taške arba AĮPT atstovybėje. Jei "Apple" nuspręs suteikti aptarnavimo paslaugą PP būdu, bus taikoma toliau nurodyta procedūra.

(a) Aptarnavimas, kai "Apple" reikalauja grąžinti pakeistą produktą, dalį arba priedą: "Apple" kaip saugumo priemonę gali naudoti sumos, kuri lygi mažmeninei pakaitinio produkto, dalies arba priedo kainai ir taikomiems siuntimo mokesčiams, rezervavimą kredito kortelės sąskaitoje. "Apple" jums pristatys pakaitinį produktą, dalį arba priedą su keitimo instrukcijomis, jei taikoma, ir reikalavimais dėl pakeisto produkto arba dalies grąžinimo. Jei laikysitės instrukcijų, "Apple" neišskaitys rezervuotos sumos iš kredito kortelės, todėl jums nereikės mokėti už produktą arba dalį bei už siuntimą į ar iš jūsų vietos. Jei negrąžinsite pakeisto produkto, dalies arba priedo pagal instrukcijas arba grąžinsite pakeistą produktą, dalį arba priedą, kuriam netaikomos aptarnavimo paslaugos, "Apple" iš jūsų kredito kortelės išskaitys rezervuotą sumą. Jei nepavyks rezervuoti minėtos sumos jūsų kredito kortelės sąskaitoje, aptarnavimo paslauga jums gali būti nesuteikta ir "Apple" pasiūlys aptarnavimo paslaugos alternatyvą.

(b) Aptarnavimas, kai "Apple" nereikalauja grąžinti pakeisto produkto, dalies arba priedo: "Apple" nemokamai pristatys pakaitinį produktą, dalį arba priedą su surinkimo instrukcijomis, jei taikoma, ir reikalavimus dėl pakeisto produkto, dalies arba priedo išmetimo.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

(i) Visa sutartis.

Visos garantijos, sąlygos ir kitos nuostatos, nenustatytos šiame kokybės garantijos dokumente, neįtraukiamos į "Apple" vienerių metų ribotąją garantiją, išskyrus jums priklausančias teises, numatytas pagal vartotojo teisių apsaugos teisę, aptartą šiame dokumente aukščiau. Kai kuriose šalyse negalima apriboti garantijų, sąlygų ir (arba) numanomų nuostatų galiojimo laikotarpio, todėl pirmiau aprašytas apribojimas jums gali būti netaikomas.

(ii) Atsakomybės atsisakymas dėl duomenų.

"Apple" negarantuoja, nepareiškia ir neįsipareigoja, kad galės suremontuoti arba pakeisti "Apple" produktą pagal šią kokybės garantiją be rizikos prarasti "Apple" produkte saugomą informaciją ir (arba) duomenis ir (arba) neprarandant "Apple" produkte saugomos informacijos ir (arba) duomenų.

(iii) Atsakomybės apribojimas.

Nė vienu atveju "Apple" nebus atsakinga už:

  1. bet kokius nuostolius, patirtus dėl šios kokybės garantijos dokumento nuostatų pažeidimo ne dėl mūsų kaltės;
  2. bet kokius nuostolius arba žalą, kurios produkto įsigijimo momentu nebuvo galima pagrįstai numatyti, patirtus dėl šios kokybės garantijos dokumento nuostatų pažeidimo dėl "Apple" kaltės; arba
  3. nuostolius, susijusius su jūsų verslu, pelno netekimu, duomenų praradimu arba galimybės praradimu.

Šio kokybės garantijos dokumento nuostatos netaikomos i) mirties arba sveikatos sužalojimo, ii) apgaulės arba didelio neatsargumo, iii) tyčinio klaidingo patvirtinimo arba (iv) bet kokios kitos atsakomybės, kurios negalima apriboti arba atsisakyti teisiniu pagrindu, atveju.

PRIVATUMAS

"Apple" tvarkys ir naudos kliento informaciją pagal "Apple" klientų privatumo politiką, pasiekiamą adresu www.apple.com/legal/warranty/privacy.

BENDROJI INFORMACIJA

Joks "Apple" perpardavėjas, agentas arba darbuotojas nėra įgaliotas modifikuoti, pratęsti arba papildyti šią kokybės garantiją.

Jei kokia nors nuostata laikoma neteisėta arba neįvykdoma, ji bus atskirta nuo šios kokybės garantijos ir neturės įtakos likusių nuostatų teisėtumui arba įvykdomumui.

Šiai kokybės garantijai taikoma ir ji aiškinama pagal šalies, kurioje įsigytas "Apple" produktas, įstatymus.

Jūsų aparatinės įrangos garantija

„Apple“ vienerių (1) metų ribota garantija – iOS
Tik „Apple“ pažymėtiems gaminiams

KAIP VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI YRA SUSIJĘ SU ŠIA GARANTIJA

ŠIA GARANTIJA JUMS SUTEIKIAMOS TAM TIKROS TEISĖS. JŪS TAIP PAT GALITE TURTĖTI KITŲ TEISIŲ, KURIOS SKIRIASI PRIKLAUSOMAI NUO VALSTIJOS (ŠALIES AR PROVINCIJOS). IŠSKYRUS ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMUS ATVEJUS, „APPLE“ NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NESUSTABDO JŪSŲ KITŲ TEISIŲ, KURIAS GALITE TURĖTI, ĮSKAITANT TAS, KURIOS GALI ATSIRASTI DĖL PARDAVIMO SUTARTIES NESILAIKYMO. DAUGIAU INFORMACIJOS APIE SAVO TEISES RASITE SAVO ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMUOSE.

GARANTIJOS APRIBOJIMAI KIEK JIE NEPRIEŠTARAUJA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAMS

TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, ŠI GARANTIJA IR NUSTATYTOS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS PANAIKINA IR PAKEIČIA VISAS KITAS ŽODINES, RAŠYTINES, ĮSTATYMAIS NUMATYTAS, AIŠKIAS AR NUMANOMAS GARANTIJAS, TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES IR SĄLYGAS. TIEK, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, „APPLE“ NEPRISIIMA JOKIŲ IŠREIKŠTŲ IR NUMANOMŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, ĮSKAITANT BE APRIBOJIMŲ PANAUDOJIMO IR TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS GARANTIJAS BEI GARANTIJAS DĖL PASLĖPTŲ TRŪKUMŲ. JEI ŠIŲ GARANTIJŲ NEGALIMA ATSISAKYTI, „APPLE“ APRIBOJA JŲ GALIOJIMO LAIKOTARPĮ IR TEISIŲ GYNIMO PRIEMONES ŠIOS IŠREIKŠTOS GARANTIJOS GALIOJIMO LAIKOTARPIU IR TOLIAU APRAŠYTOMIS TAISYMO AR PAKEITIMO PASLAUGOMIS (KURIAS PASIRENKA „APPLE“ SAVO NUOŽIŪRA). KAI KURIOSE VALSTIJOSE (ŠALYSE AR PROVINCIJOSE) NĖRA LEIDŽIAMA APRIBOTI NUMANOMOS GARANTIJOS (AR SĄLYGŲ) GALIOJIMO LAIKOTARPIO, TODĖL AUKŠČIAU APRAŠYTASIS APRIBOJIMAS GALI BŪTI JUMS NETAIKOMAS.

KAM TAIKOMA ŠI GARANTIJA?

„Apple“ suteikia VIENERIŲ (1) METŲ garantiją „Apple“ ženklu pažymėtam iPhone, iPad ar iPod techninės įrangos produktui ir priedams, esantiems originalioje pakuotėje, (toliau – „Apple“ produktas) dėl medžiagos ir gamybos trūkumų, jeigu jie yra naudojami normaliomis sąlygomis pagal „Apple“ paskelbtas instrukcijas (toliau – Garantijos laikotarpis). Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo dienos, kai Apple produktą įsigyja pirmasis galutinis vartotojas mažmeninės prekybos sąlygomis. „Apple“ paskelbtos instrukcijos apima, bet tuo neapsiriboja, informacija, kuri yra pateikta techninėse specifikacijose, vartotojo instrukcijose ir priežiūros pranešimuose.

Svarbu: Visiems reikalavimams, pareikštiems pagal „Apple“ vienerių metų ribotą garantiją, bus taikomos šiame garantiniame dokumente nurodytos sąlygos.

KAM NETAIKOMA ŠI GARANTIJA?

Ši garantija netaikoma „Apple“ ženklu nepažymėtam techninės įrangos produktui ar programinei įrangai, net jei jie pakuojami ar parduodami su „Apple“ technine įranga. Gamintojai, tiekėjai ar leidėjai, kiti nei „Apple“, gali suteikti Jums savo garantijas. Susisiekite su jais, norėdami gauti daugiau informacijos. Ši garantija netaikoma „Apple“ platinamai programinei įrangai su „Apple“ prekių ženklu ar be jo (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, sistemos programinę įrangą). Daugiau informacijos apie savo teises, susijusias su teikiamos programinės įrangos naudojimu, rasite prie programinės įrangos pridedamoje licencijos sutartyje. „Apple“ negarantuoja, kad „Apple“ produktas veiks nepertraukiamai ir be sutrikimų. Apple neatsako už žalą, susijusia su „Apple“ produkto naudojimu ne pagal instrukcijas.

Ši garantija netaikoma: (a) tokioms sunaudojamoms dalims, kaip baterijos ar su laiku susidėvinti apsauginė danga, jei gedimas atsirado ne dėl medžiagų ar gamybos trūkumų; (b) kosmetiniai žalai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, įbrėžimus, įlenkimus ir lūžusias plastikines jungčių detales; (c) žalai, kuri atsirado dėl naudojimo su kitu produktu; (d) žalai, kuri atsirado dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, sąlyčio su skysčiais, gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (e) žalai, kuri atsirado dėl produkto naudojimo ne pagal „Apple“ paskelbtas instrukcijas; (f) žalai, kuri atsirado dėl aptarnavimo (įskaitant atnaujinimą ir plėtotes), vykdomo ne „Apple“ atstovo ar „Apple“ įgaliotojo techninio aptarnavimo specialisto (toliau – AĮAS); (g) „Apple“ produktui, kuris buvo modifikuotas keičiant funkcionalumą ar pajėgumą be raštiško „Apple“ leidimo; (h) trūkumams, atsiradusiems dėl „Apple“ produkto įprasto susidėvėjimo ar senėjimo, arba (i) jei „Apple“ produkto serijos numeris buvo pašalintas ar tapo neįskaitomas.

SVARBUS APRIBOJIMAS iPHONE ir iPAD PASLAUGAI

„Apple“ gali pasirinkti teikti iPHONE ir iPAD garantinę priežiūrą šalyje, kurioje „Apple“ ar jos Įgaliotieji platintojai pirmą kartą pardavė „Apple“ produktą.

JŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

JŪS TURITE REGULIARIAI DARYTI „APPLE“ PRODUKTO LAIKMENOJE SAUGOMOS INFORMACIJOS ATSARGINES KOPIJAS, KAD APSAUGOTUMĖTE TURINĮ NUO GALIMŲ EKSPLOATACINIŲ GEDIMŲ.

Prieš suteikdami garantinę priežiūrą, „Apple“ ar jos atstovai gali Jūsų pareikalauti pateikti pirkimo įrodymą, atsakyti į klausimus, kurie padeda nustatyti galimas problemas, ir vadovautis „Apple“ nustatyta garantinės priežiūros teikimo tvarka. Prieš pateikdami „Apple“ produktą garantinei priežiūrai, Jūs turite pasidaryti atsarginę laikmenoje saugomo turinio kopiją, ištrinti visą asmeninę informaciją, kurią norite apsaugoti, ir išjungti visus saugos slaptažodžius.

ATLIEKANT GARANTINĘ PRIEŽIŪRĄ, LAIKMENOS TURINYS BUS IŠTRINTAS IR JI BUS PERFORMATUOTA. „APPLE“ IR JOS ATSTOVAI NEATSAKO UŽ LAIKMENOJE AR BET KURIOJE KITOJE TVARKOMO „APPLE“ PRODUKTO DALYJE ESANČIŲ PROGRAMŲ, DUOMENŲ AR KITOS INFORMACIJOS PRARADIMĄ.

Po garantinės priežiūros Jums grąžintas „Apple“ produktas arba pakaitinis produktas bus sukonfigūruoti taip, kaip buvo Jums perkant „Apple“ produktą, su taikomais atnaujinimais. Atlikdama garantinę priežiūrą, „Apple“ gali įdiegti sistemos programinės įrangos atnaujinimus, dėl kurių „Apple“ produktas negalės grįžti prie ankstesnės sistemos programinės įrangos versijos. „Apple“ produkte trečiosios šalies įdiegtos taikomosios programos gali būti nesuderinamos arba neveikti su „Apple“ produktu dėl sistemos programinės įrangos atnaujinimo. Jūs atsakote už visų kitų programų, duomenų ir informacijos įdiegimą. Ši garantija netaikoma kitų programų, duomenų ir informacijos atkūrimui ir pakartotiniam įdiegimui.

Pastaba: neatidarinėkite „Apple“ produkto. Atidarydami „Apple“ produktą galite jį sugadinti ir garantija gali negalioti. „Apple“ produkto priežiūrą gali atlikti tik „Apple“ arba AĮAS.

KAIP ELGIASI „APPLE“ GARANTIJOS PAŽEIDIMO ATVEJU?

Jei Garantijos laikotarpiu pateikiate pagrįstą reikalavimą „Apple“ arba AĮAS, „Apple“ savo nuožiūra (i) pataisys „Apple“ produktą, naudodama naujas ar naudotas detales, kurios veikia ir yra patikimos taip pat, kaip ir naujosios, (ii) pakeis „Apple“ produktą produktu, kuris bent jau funkciškai prilygsta „Apple“ produktui ir yra sudarytas iš naujų ir (arba) naudotų detalių, veikiančių taip pat ir tokių pat patikimų, kaip ir naujosios, arba (iii) priims atgal „Apple“ produktą ir grąžins visą už jį sumokėtą sumą.

„Apple“ gali pareikalauti, kad pakeistumėte kai kurias paties vartotojo įmontuotas detales ar produktus. Garantijos laikotarpis pakeistam produktui ar detalei, įskaitant ir detales, kurias gali pakeisti pats vartotojas ir kurios buvo įmontuotos pagal „Apple“ pateiktas instrukcijas, lieka tas pats kaip „Apple“ produkto arba jai suteikiama devyniasdešimties (90) dienų garantija nuo pakeitimo ar remonto dienos, priklausomai nuo to, kuris iš šių laikotarpių yra ilgesnis. Pakeitus produktą ar detalę, bet koks naujas elementas tampa Jūsų nuosavybe, o pakeistasis elementas arba elementas, už kurį grąžinta sumokėta suma, tampa „Apple“ nuosavybe.

KAIP TEIKIAMA GARANTINĖ PRIEŽIŪRA?

Prieš kreipdamiesi dėl garantinės priežiūros, pasinaudokite pagalba internete, kurios šaltiniai nurodyti žemiau. Jei ir pasinaudojus šiais šaltiniais „Apple“ produktas tinkamai neveikia, kreipkitės į „Apple“ atstovą arba „Apple“ priklausančią mažmeninės prekybos parduotuvę (toliau – „Apple“ mažmeninė prekių parduotuvė) arba AĮAS, jei jie yra, naudodamiesi žemiau pateikta informacija. „Apple“ atstovas arba AĮAS padės nustatyti, ar Jūsų produktui reikalinga techninė priežiūra ir, jei taip, paaiškins Jums, kaip „Apple“ ją suteiks. Skambinant „Apple“ telefonu, priklausomai nuo Jūsų buvimo vietos, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Žemiau pateikta išsami internete esanti informacija apie garantinės priežiūros teikimą.

GARANTINĖS PRIEŽIŪROS BŪDAI

„Apple“ teikia garantinę priežiūra vienu ar keliais iš šių būdų:

(i) Priežiūra atvykus. Galite grąžinti „Apple“ produktą „Apple“ mažmeninėje prekių parduotuvėje arba AĮAS buvimo vietoje, kuriose teikiama priežiūra atvykus. Priežiūra atliekama vietoje arba „Apple“ mažmeninė prekių parduotuvė ar AĮAS gali nusiųsti Jūsų „Apple“ produktą „Apple“ remonto centrui (toliau – ARC), kad šis atliktų priežiūrą. Gavę pranešimą apie tai, kad priežiūra baigta, turite nedelsiant atsiimti „Apple“ produktą iš „Apple“ mažmeninės prekių parduotuvės ar AĮAS vietos, arba „Apple“ produktas bus išsiųstas Jums ARC.

(ii) Priežiūra atsiuntus paštu. Jei „Apple“ nustato, jog Jūsų „Apple“ produkto priežiūrą gali būti atlikta jį atsiuntus paštu, „Apple“ Jums išsiųs iš anksto apmokėtus važtaraščius ir, jei reikia, pakavimo medžiagas, kad pagal „Apple“ nurodymus galėtumėte nusiųsti savo „Apple“ produktą ARC arba AĮAS. Baigę priežiūrą, ARC ar AĮAS Jums grąžins „Apple“ produktą. Jei laikomasi visų instrukcijų, „Apple“ apmokės siuntimo išlaidas.

(iii) „Pasidaryk pats“ dalių paslauga. „Pasidaryk pats“ dalių paslauga sudaromos sąlygos Jums patiems atlikti savo „Apple“ produkto priežiūrą. Jei šiomis aplinkybėmis teikiama „Pasidaryk pats“ dalių paslauga, galioja tokia tvarka.

(a) Priežiūra kai „Apple“ reikalauja grąžinti pakeistą produktą ar detalę. „Apple“ gali reikalauti kredito kortelės autorizavimo tam, kad užsitikrintų keičiamo produkto ar detalės mažmeninės kainos ir atitinkamų gabenimo išlaidų atlyginimą. Jei negalite pateikti kredito kortelės autorizavimo, „Pasidaryk pats“ dalių paslauga gali būti Jums netaikoma ir „Apple“ pasiūlys kitus priežiūros būdus. „Apple“ Jums atsiųs keičiamą produktą ar detalę, jei reikia, su įrengimo instrukcijomis ir visais reikalavimais dėl pakeisto produkto ar detalės grąžinimo. Jei vadovausitės instrukcijomis, „Apple“ panaikins kredito kortelės autorizavimą ir Jums nereikės mokėti už produktą ar detalę bei padengti siuntimo išlaidų. Jei negrąžinsite keičiamo produkto ar detalės, kaip reikalauja taisyklės, arba jei grąžinsite pakeistą produktą ar detalę, kuriems priežiūra netaikoma, „Apple“ išskaičiuos atitinkamą sumą iš Jūsų kredito kortelės.

(b) Priežiūra kai „Apple“ nereikalauja grąžinti pakeisto produkto ar detalės. „Apple“ Jums nemokamai atsiųs keičiamą produktą ar detalę, jei reikia, su įrengimo instrukcijomis ir visais reikalavimais dėl pakeisto produkto ar detalės išmetimo.

(c) „Apple“ neatsako už Jūsų patiriamas darbo išlaidas, susijusias su „Pasidaryk pats“ dalių paslauga. Jei reikėtų daugiau pagalbos, kreipkitės į „Apple“ žemiau nurodytu telefono numeriu.

„Apple“ pasilieka teisę keisti „Apple“ jums teikiamos garantinės priežiūros būdą ir sąlygas, pagal kurias Jūsų „Apple“ produktui gali būti taikomas tam tikras priežiūros būdas. Priežiūra apsiriboja būdais, taikomais šalyje, kurioje šios priežiūros prašoma. Techninės priežiūros būdų pasirinkimas, detalių buvimas ir įvykdymo trukmė kiekvienoje šalyje gali būti skirtingi. Jei negalima atlikti „Apple“ produkto priežiūros šalyje, kurioje jis yra, Jūs galite būti atsakingi už gabenimo ir tvarkymo išlaidas. Jei reikalinga priežiūra vienoje šalyje, o produktas pirktas kitoje, privalote laikytis visų galiojančių importo ir eksporto įstatymų ir reglamentų, taip pat sumokėti visus muito mokesčius, PVM ir kitus susijusius mokesčius ir rinkliavas. Ten, kur teikiama tarptautinė priežiūra, „Apple“ gali remontuoti ar keisti produktus ir detales panašiais produktais ir detalėmis, atitinkančiais vietos standartus.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

IŠSKYRUS ŠIOJE GARANTIJOJE NUMATYTUS ATVEJUS IR DIDŽIAUSIA ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMA APIMTIMI, „APPLE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ TIESIOGINĘ, YPATINGĄ, PAPILDOMĄ AR NETIESIOGINĘ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU GARANTIJOS AR SĄLYGŲ PAŽEIDIMAIS, ARBA PAGAL BET KOKIĄ KITĄ TEISĖS TEORIJĄ, ĮSKAITANT, BET TUO NEAPSIRIBOJANT, UŽ NUOSTOLIUS, SUSIJUSIUS SU PRARASTU PANAUDOJIMU, PRARASTOMIS PAJAMOMIS, FAKTINIU AR NUMATOMU PELNU (ĮSKAITANT PELNO PAGAL SUTARTIS PRARADIMĄ), PINIGŲ PANAUDOJIMO PRARADIMU, NUMATOMŲ SANTAUPŲ PRARADIMU, VERSLO PRARADIMU, GALIMYBIŲ PRARADIMU, PRESTIŽO PRARADIMU, REPUTACIJOS PRARADIMU, DUOMENŲ PRARADIMU, SUGADINIMU AR SUNAIKINIMU, ARBA UŽ KITUS NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS BEI ŽALĄ, NEATSIŽVELGIANT Į TAI, KAIP JI PATIRTA, ĮSKAITANT ĮRANGOS IR TURTO KEITIMĄ, BET KOKIAS IŠLAIDAS, SUSIJUSIAS SU ATSTATYMU, PROGRAMAVIMU AR ATKŪRIMU BET KOKIOS PROGRAMOS AR DUOMENŲ, SAUGOMŲ „APPLE“ PRODUKTUOSE AR NAUDOJAMŲ SU JAIS, TAIP PAT UŽ BET KOKĮ „APPLE“ PRODUKTE SAUGOMOS INFORMACIJOS ATSKLEIDIMĄ.

ŠIE AUKŠČIAU NURODYTI APRIBOJIMAI NETAIKOMI REIKALAVIMŲ DĖL GYVYBĖS ATĖMIMO AR SVEIKATOS SUŽALOJIMO ATVEJAIS, TAIP PAT ESANT ĮSTATYMŲ NUMATYTAI ATSAKOMYBEI UŽ VEIKSMUS IR (ARBA) NEVEIKIMĄ, PADARYTĄ TYČIA AR DĖL DIDELIO NEATSARGUMO. „APPLE“ ATSISAKO PAREIŠKIMŲ, KAD GALĖS PATAISYTI BET KOKIUS „APPLE“ PRODUKTUS PAGAL ŠIĄ GARANTIJĄ AR PAKEISTI „APPLE“ PRODUKTĄ KITU BE RIZIKOS SUGADINTI AR PRARASTI JAME SAUGOMĄ INFORMACIJĄ.

KAI KURIOSE VALSTIJOSE (ŠALYSE IR PROVINCIJOSE) NELEIDŽIAMA ATISSAKYTI AR APRIBOTI PAPILDOMŲ AR NETIESIOGINIŲ NUOSTOLIŲ, TODĖL APRAŠYTIEJI APRIBOJIMAI ARBA ATSISAKYMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

PRIVATUMAS

„Apple“ saugo ir naudoja informaciją apie vartotojus pagal „Apple“ vartotojų privatumo politiką, kuri skelbiama www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Joks „Apple“ perpardavėjas, atstovas ar darbuotojas neturi teisės keisti, pratęsti ar papildyti šios garantijos. Jei kuri nors sąlyga laikoma neteisėta ar neįgyvendinama, kitos sąlygos išlieka galiojančios ir įgyvendinamos. Šiai garantijai taikomi ir ji aiškinama pagal valstybės, kurioje „Apple“ produktas buvo įsigytas, įstatymus. „Apple“ identifikuojama šio dokumento pabaigoje pagal valstybę ar regioną, kuriuose „Apple“ produktas buvo įsigytas. „Apple“ ar jos teisių perėmėjas yra garantas (pardavėjas) pagal šią garantiją.

INFORMACIJA INTERNETE

Daugiau informacijos rasite:

GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI REGIONE AR ŠALYJE, KURIOJE ĮSIGYTAS PRODUKTAS

Regionas / pirkimo šalis „Apple“ Adresas
Europa, Artimieji Rytai ir Afrika
Visos valstybės Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Jūsų aparatinės įrangos garantija

Apple One (1) Year Limited Warranty - iPad
For Apple Branded Products Only

HOW CONSUMER LAW RELATES TO THIS WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, APPLE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state (or by country or province). Other than as permitted by law, apple does not exclude, limit or suspend other rights you may have, including those that may arise from the nonconformity of a sales contract. For a full understanding of your rights you should consult the laws of your country, province or state.

WARRANTY LIMITATIONS THAT MAY AFFECT CONSUMER LAW

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. APPLE DISCLAIMS ALL STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW. IN SO FAR AS SUCH WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED, APPLE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY AND, AT APPLE'S OPTION, THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES DESCRIBED BELOW. SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY (OR CONDITION) LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY?

Apple warrants the Apple-branded hardware product and accessories contained in the original packaging ("Apple Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Apple's published guidelines for a period of ONE (1) YEAR from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Apple's published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, user manuals and service communications.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY?

This warranty does not apply to any non-Apple branded hardware products or any software, even if packaged or sold with Apple hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, other than Apple, may provide their own warranties to you but Apple, in so far as permitted by law, provides their products "AS IS". Software distributed by Apple with or without the Apple brand (including, but not limited to system software) is not covered by this warranty. Please refer to the licensing agreement accompanying the software for details of your rights with respect to its use. Apple does not warrant that the operation of the Apple Product will be uninterrupted or error-free. Apple is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Apple Product's use.

This warranty does not apply: (a) to consumable parts, such as batteries or protective coatings that are designed to diminish over time, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) to cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents and broken plastic on ports; (c) to damage caused by use with another product; (d) to damage caused by accident, abuse, misuse, liquid contact, fire, earthquake or other external cause; (e) to damage caused by operating the Apple Product outside Apple's published guidelines; (f) to damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Apple or an Apple Authorized Service Provider ("AASP"); (g) to an Apple Product that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of Apple; (h) to defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Apple Product, or (i) if any serial number has been removed or defaced from the Apple Product.

IMPORTANT RESTRICTION

Apple may restrict warranty service to the country where Apple or its Authorized Distributors originally sold the Apple Product.

YOUR RESPONSIBILITIES

YOU SHOULD MAKE PERIODIC BACKUP COPIES OF THE INFORMATION CONTAINED ON THE APPLE PRODUCT'S STORAGE MEDIA TO PROTECT THE CONTENTS AND AS A PRECAUTION AGAINST POSSIBLE OPERATIONAL FAILURES.

Before receiving warranty service, Apple or its agents may require that you furnish proof of purchase details, respond to questions designed to assist with diagnosing potential issues and follow Apple's procedures for obtaining warranty service. Before submitting your Apple Product for warranty service you should maintain a separate backup copy of the contents of its storage media, remove all personal information that you want to protect and disable all security passwords.

DURING WARRANTY SERVICE THE CONTENTS OF THE STORAGE MEDIA WILL BE DELETED AND REFORMATTED. APPLE AND ITS AGENTS ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF SOFTWARE PROGRAMS, DATA OR OTHER INFORMATION CONTAINED ON THE STORAGE MEDIA OR ANY OTHER PART OF THE APPLE PRODUCT SERVICED.

Following warranty service your Apple Product or a replacement product will be returned to you as your Apple Product was configured when originally purchased, subject to applicable updates. Apple may install system software updates as part of warranty service that will prevent the Apple Product from reverting to an earlier version of the system software. Third party applications installed on the Apple Product may not be compatible or work with the Apple Product as a result of the system software update. You will be responsible for reinstalling all other software programs, data and information. Recovery and reinstallation of other software programs, data and information are not covered under this warranty.

Important: Do not open the Apple Product. Opening the Apple Product may cause damage that is not covered by this warranty. Only Apple or an AASP should perform service on this Apple Product.

WHAT WILL APPLE DO IN THE EVENT THE WARRANTY IS BREACHED?

If during the Warranty Period you submit a valid claim to Apple or an AASP, Apple will, at its option, (i) repair the Apple Product using new or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability, (ii) replace the Apple Product with a product that is at least functionally equivalent to the Apple Product and is formed from new and/or previously used parts that are equivalent to new in performance and reliability, or (iii) exchange the Apple Product for a refund of your purchase price.

Apple may request that you replace certain user-installable parts or products. A replacement part or product, including a user-installable part that has been installed in accordance with instructions provided by Apple, assumes the remaining warranty of the Apple Product or ninety (90) days from the date of replacement or repair, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is replaced or a refund provided, any replacement item becomes your property and the replaced or refunded item becomes Apple's property.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE?

Please access and review the online help resources described below before seeking warranty service. If the Apple Product is still not functioning properly after making use of these resources, please contact an Apple representative or, if applicable, an Apple owned retail store ("Apple Retail") or AASP, using the information provided below. An Apple representative or AASP will help determine whether your Apple Product requires service and, if it does, will inform you how Apple will provide it. When contacting Apple via telephone, other charges may apply depending on your location.

Online information with details on obtaining warranty service is provided below.

WARRANTY SERVICE OPTIONS

Apple will provide warranty service through one or more of the following options:

(i) Carry-in service. You may return your Apple Product to an Apple Retail or AASP location offering carry-in service. Service will be performed at the location, or Apple Retail or an AASP may send your Apple Product to an Apple Repair Service ("ARS") location to be serviced. Once you are notified that service is complete, you will promptly retrieve the Apple Product from the Apple Retail or AASP location, or the Apple Product will be sent directly to your location from the ARS location.

(ii) Mail-in service. If Apple determines that your Apple Product is eligible for mail-in service, Apple will send you prepaid waybills and if applicable, packaging material, so that you may ship your Apple Product to an ARS or AASP location in accordance with Apple's instructions. Once service is complete, the ARS or AASP location will return the Apple Product to you. Apple will pay for shipping to and from your location if all instructions are followed.

(iii) Do-it-yourself (DIY) parts service. DIY parts service allows you to service your own Apple Product. If DIY parts service is available in the circumstances, the following process will apply.

(a) Service where Apple requires return of the replaced product or part. Apple may require a credit card authorization as security for the retail price of the replacement product or part and applicable shipping costs. If you are unable to provide credit card authorization, DIY parts service may not be available to you and Apple will offer alternative arrangements for service. Apple will ship a replacement product or part to you with installation instructions, if applicable, and any requirements for the return of the replaced product or part. If you follow the instructions, Apple will cancel the credit card authorization, so you will not be charged for the product or part and shipping to and from your location. If you fail to return the replaced product or part as instructed or return a replaced product or part that is ineligible for service, Apple will charge your credit card for the authorized amount.

(b) Service where Apple does not require return of the replaced product or part. Apple will ship you free of charge a replacement product or part accompanied by instructions on installation, if applicable, and any requirements for the disposal of the replaced product or part.

(c) Apple is not responsible for any labor costs you incur relating to DIY parts service. Should you require further assistance, contact Apple at the telephone number listed below.

Apple reserves the right to change the method by which Apple may provide warranty service to you, and your Apple Product's eligibility to receive a particular method of service. Service will be limited to the options available in the country where service is requested. Service options, parts availability and response times may vary according to country. You may be responsible for shipping and handling charges if the Apple Product cannot be serviced in the country it is in. If you seek service in a country that is not the original country of purchase, you will comply with all applicable import and export laws and regulations and be responsible for all custom duties, V.A.T. and other associated taxes and charges. Where international service is available, Apple may repair or replace products and parts with comparable products and parts that comply with local standards.

LIMITATION OF LIABILITY

EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, APPLE IS NOT RESPONSIBLE FOR DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY OR CONDITION, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; LOSS OF REPUTATION; LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION OF DATA; OR ANY INDIRECT OR CONSEQUENTIAL LOSS OR DAMAGE HOWSOEVER CAUSED INCLUDING THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, ANY COSTS OF RECOVERING, PROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH THE APPLE PRODUCT OR ANY FAILURE TO MAINTAIN THE CONFIDENTIALITY OF INFORMATION STORED ON THE APPLE PRODUCT.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR OMISSIONS. APPLE DISCLAIMS ANY REPRESENTATION THAT IT WILL BE ABLE TO REPAIR ANY APPLE PRODUCT UNDER THIS WARRANTY OR REPLACE THE APPLE PRODUCT WITHOUT RISK TO OR LOSS OF INFORMATION STORED IN THE APPLE PRODUCT.

SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

PRIVACY

Apple will maintain and use customer information in accordance with the Apple Customer Privacy Policy available at www.apple.com/legal/internet-services/privacy/.

GENERAL

No Apple reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired. This warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the Apple Product purchase took place. Apple is identified at the end of this document according to the country or region in which the Apple Product purchase took place. Apple or its successor in title is the warrantor under this warranty.

Online Information

More information of the following is available online:

Warranty Obligor For Region Or Country of Purchase

Region/Country of Purchase Apple Address
Americas
Brazil Apple Computer Brasil Ltda Av. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901
Canada Apple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd.; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 Canada
Mexico Apple Operations Mexico, S.A. de C.V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, Mexico
United States and Other Americas Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.
Europe, Middle East and Africa
All Countries Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
Asia Pacific
Australia; New Zealand; Fiji, Papua New Guinea; Vanuatu Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia
Hong Kong Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
India Apple India Private Ltd.. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Japan Apple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
Korea Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, Guam, Indonesia, Laos, Singapore, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
People's Republic of China Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
Thailand Apple South Asia (Thailand) Limited 25th Floor, Suite B2, Siam Tower,989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330
Taiwan Apple Asia LLC 16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106
Other Asian Pacific Countries Apple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.