Ročná (1-ročná) obmedzená záruka spoločnosti Apple

vzťahujúca sa výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľov poskytuje osobitné práva, ktoré okrem iného zahŕňajú práva týkajúce sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa a nenahrádzajú ich. 

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Dôležité: Zmluvné podmienky jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Ďalšie informácie o zákone o ochrane spotrebiteľa nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International Ltd. so sídlom na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (alebo jej právny nástupca) (ďalej len „spoločnosť Apple“) poskytuje záruku na hardvérový produkt a príslušenstvo značky Apple obsiahnuté v pôvodnom balení (ďalej len „produkt Apple“) v prípade chýb materiálov a spracovania, pokiaľ sa produkt Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania od spoločnosti Apple, počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného nákupu v obchode koncovým používateľom (ďalej len „obdobie platnosti záruky“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska spoločnosti Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť Ako môžem získať záručný servis?).  V prípade akejkoľvek chyby materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Pobočku spoločnosti Apple, ktorá je poskytovateľom záruky v prípade produktu pôvodne zakúpeného v Saudskoarabskom kráľovstve, Spojených arabských emirátoch alebo na Ukrajine, nájdete na stránke https://www.apple.com/legal/warranty/obligor.html.

Upozornenie: Všetky nároky vznesené na základe jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiatich (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple. 

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii. 

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku môžete získať servis bez úhrady prepravných a manipulačných poplatkov.  Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené. Ak v takejto krajine nie je pre produkt Apple dostupná daná možnosť servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupca vás upozorní na dodatočné prepravné a manipulačné poplatky, ktoré sa môžu účtovať pred poskytnutím servisu.   Prepravné a manipulačné poplatky sa nebudú účtovať v krajinách, v ktorých má spoločnosť Apple obchod Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple (aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete v článku support.apple.com/sk-sk/HT1434).

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované telefónne poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa nevzťahuje: (a) na spotrebné diely, ako sú batérie alebo ochranné povrchové vrstvy, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa postupne stenčovali, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (b) na kozmetické poškodenie, čo okrem iného zahŕňa škrabance, preliačiny a poškodený plast na portoch, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (c) na poškodenie spôsobené používaním komponentu alebo produktu tretej strany, ktorý nie je v súlade so špecifikáciami produktov Apple (špecifikácie produktov Apple sú dostupné na stránke www.apple.com/sk v časti venovanej technickým špecifikáciám jednotlivých produktov a takisto v obchodoch); (d) na poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, požiarom, kontaktom s vodou, zemetrasením alebo inou vonkajšou príčinou; (e) na poškodenie spôsobené používaním produktu Apple, ktoré nie je v súlade s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami alebo ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov Apple; (f) na poškodenie spôsobené servisným zásahom (vrátane inovácií a rozšírení) vykonaným inou osobou, než je zástupca spoločnosti Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple; (g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť funkčnosť alebo schopnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; (h) na poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo starnutím produktu Apple; (i) ak bolo na produkte Apple odstránené alebo poškodené sériové číslo alebo (j) ak spoločnosť Apple získa od relevantných verejných orgánov alebo registračných úradov informácie o tom, že produkt bol odcudzený, prípadne ak nemôžete deaktivovať kód alebo iné bezpečnostné opatrenie navrhnuté na zabránenie neautorizovanému prístupu k produktu Apple a neviete žiadnym spôsobom preukázať, že ste autorizovaným používateľom daného produktu (napríklad predložením dokladu o kúpe). V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi môže spoločnosť Apple poskytnúť informácie umožňujúce identifikáciu hardvéru k produktu Apple takýmto orgánom alebo registračným úradom na účely týkajúce sa zabezpečenia a predchádzania podvodom.

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIA

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis hardvérových produktov na krajinu alebo oblasť, v ktorej spoločnosť Apple alebo jej autorizovaní predajcovia zariadenie pôvodne predali. Spoločnosť Apple môže záručný servis hardvérových produktov zakúpených v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo vo Švajčiarsku obmedziť na EHP a Švajčiarsko.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE DOKÁŽE UCHOVÁVAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE VYTVÁRAŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI. 

Pred odovzdaním produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať aktualizácie systémového softvéru, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu systémového softvéru. V dôsledku aktualizácie systémového softvéru nemusia byť aplikácie tretích strán nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií ponesiete zodpovednosť vy. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

Ak požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky. 

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak počas obdobia platnosti záruky odošlete spoločnosti Apple reklamáciu v súlade s touto zárukou, spoločnosť Apple využije podľa vlastného uváženia niektorú z nasledujúcich možností:

(i) opraví produkt Apple použitím nových alebo už použitých originálnych dielov Apple, ktoré boli testované a vyhoveli funkčným požiadavkám spoločnosti Apple, alebo 

(ii) nahradí produkt Apple rovnakým modelom (alebo s vaším súhlasom produktom, ktorý má rovnaké alebo v podstatnej miere podobné vlastnosti ako pôvodný produkt, napríklad iným modelom s rovnakými vlastnosťami alebo tým istým modelom v inej farbe), ktorý je buď nový, alebo zložený z nových alebo už použitých originálnych dielov Apple a ktorý bol testovaný a vyhovel funkčným požiadavkám spoločnosti Apple, alebo 

(iii) vám vráti kúpnu cenu výmenou za vrátenie produktu Apple.

Ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradný diel alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie krytie. 

Ak požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy. Spoločnosť Apple môže pri servise použiť produkty alebo náhradné diely Apple, ktoré pochádzajú z inej krajiny, než z ktorej pochádzal produkt alebo originálne diely Apple.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce zdroje informácií dostupné online:

Informácie o medzinárodnej podpore

www.apple.com/support/country

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb spoločnosti Apple, autorizovaní predajcovia spoločnosti Apple a maloobchodné predajne Apple Store

support.apple.com/kb/HT1434

Podpora a servis spoločnosti Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Bezplatná podpora spoločnosti Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ak nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne obchod vlastnený spoločnosťou Apple (ďalej len „obchod Apple Store“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Pomôžu vám určiť, či si produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne. 

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred tým, ako vám poskytnú záručný servis, požadovať, aby ste predložili doklad o kúpe, odpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie. 

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

(i) Služba prinesenia produktu zákazníkom. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do obchodu Apple Store alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, ktoré ponúka službu donesenia produktu do servisného strediska. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do strediska servisných služieb spoločnosti Apple. Keď budete upovedomený o dokončení servisu, produkt Apple si prevezmete v obchode Apple Store alebo v stredisku autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že vám servis poskytne prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, odošle vám predplatené prepravné dokumenty, a v prípade potreby aj baliaci materiál spolu s pokynmi na správne zabalenie a adresovanie produktu Apple, aby ste ho mohli odoslať do strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo zo strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak dodržíte všetky pokyny týkajúce sa zabalenia a prepravy produktu Apple, spoločnosť Apple uhradí prepravu z miesta vášho určenia a späť.

(iii) Vlastný servis (ďalej len „služba DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné diely alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš či klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje.  Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. Ak budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte obchod Apple Store, prípadne stredisko autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup: 

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, dielu alebo príslušenstva a príslušné poštovné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie nahradeného produktu alebo dielu. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, takže vám za produkt, diel ani prepravné náklady na miesto vášho určenia a z neho nebude nič účtované. Ak nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo nevrátite v súlade s pokynmi, prípadne vrátite nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo, ktoré nemá nárok na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty stiahne autorizovanú sumu. Ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba pre vás nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na inštaláciu, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva. 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, a preto sa obmedzenie uvedené vyššie na vás nemusí vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika súvisiaceho so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple. 

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

 • žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,
 • žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo
 • straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie; (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť; (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca produktov Apple, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke. 

Ak sa niektorá z podmienok považuje za nezákonnú alebo zákonne nevymožiteľnú, vylúči sa z tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená. 

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple. 

V prípade produktov zakúpených v Bielorusku, na Ukrajine, v Kazachstane, Moldavsku, Arménsku, Azerbajdžane, Kirgizsku, Uzbekistane, Turkménsku alebo Tadžikistane je životnosť produktu Apple tri (3) roky.

© 2023 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

030123-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Slovak-v1.6

Jednoročná (1-ročná) obmedzená záruka spoločnosti Apple

Výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa poskytuje osobitné práva, ktoré okrem iného zahŕňajú práva týkajúce sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa a nenahrádzajú ich.

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Dôležité: Zmluvné podmienky jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ďalšie informácie o zákone o ochrane spotrebiteľa nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International Ltd. so sídlom na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írska republika (alebo jej právny nástupca) (ďalej len „spoločnosť Apple“) poskytuje záruku na hardvérový produkt a príslušenstvo značky Apple obsiahnuté v pôvodnom balení (ďalej len „produkt Apple“) v prípade chýb materiálov a spracovania, pokiaľ sa produkt Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania od spoločnosti Apple, počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného nákupu v obchode koncovým používateľom (ďalej len „obdobie platnosti záruky“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska spoločnosti Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť Ako môžem získať záručný servis?). V prípade akejkoľvek chyby materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Pobočku spoločnosti Apple, ktorá je poskytovateľom záruky v prípade produktu pôvodne zakúpeného v Saudskoarabskom kráľovstve, Spojených arabských emirátoch alebo na Ukrajine, nájdete na stránke https://www.apple.com/legal/warranty/obligor.html.

Upozornenie: Všetky nároky vznesené na základe jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiatich (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple.

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii.

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku môžete získať servis bez úhrady prepravných a manipulačných poplatkov. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené. Ak v takejto krajine nie je pre produkt Apple dostupná daná možnosť servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupca vás ešte pred poskytnutím servisu upozorní na dodatočné prepravné a manipulačné poplatky, ktoré sa môžu účtovať. Prepravné a manipulačné poplatky sa nebudú účtovať v krajinách, v ktorých má spoločnosť Apple obchod Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple (aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete v článku support.apple.com/sk-sk/HT1434).

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa nevzťahuje: (a) na spotrebné diely, ako sú batérie alebo ochranné povrchové vrstvy, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa postupne stenčovali, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (b) na kozmetické poškodenie, čo okrem iného zahŕňa škrabance, preliačiny a poškodený plast na portoch, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (c) na poškodenie spôsobené používaním komponentu alebo produktu tretej strany, ktorý nie je v súlade so špecifikáciami produktov Apple (špecifikácie produktov Apple sú dostupné na stránke www.apple.com/sk v časti venovanej technickým špecifikáciám jednotlivých produktov a takisto v obchodoch); (d) na poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, požiarom, kontaktom s vodou, zemetrasením alebo inou vonkajšou príčinou; (e) na poškodenie spôsobené používaním produktu Apple, ktoré nie je v súlade s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami alebo ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov Apple; (f) na poškodenie spôsobené servisným zásahom (vrátane inovácií a rozšírení) vykonaným inou osobou, než je zástupca spoločnosti Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple; (g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť funkčnosť alebo schopnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; (h) na poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo starnutím produktu Apple; (i) ak bolo na produkte Apple odstránené alebo poškodené sériové číslo alebo (j) ak spoločnosť Apple získa od relevantných verejných orgánov alebo registračných úradov informácie o tom, že produkt bol odcudzený, prípadne ak nemôžete deaktivovať kód alebo iné bezpečnostné opatrenie navrhnuté na zabránenie neautorizovanému prístupu k produktu Apple a neviete žiadnym spôsobom preukázať, že ste autorizovaným používateľom daného produktu (napríklad predložením dokladu o kúpe). V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi môže spoločnosť Apple poskytnúť informácie umožňujúce identifikáciu hardvéru k produktu Apple takýmto orgánom alebo registračným úradom na účely týkajúce sa zabezpečenia a predchádzania podvodom.

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIA

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis zariadenia Apple TV na krajiny, v ktorých spoločnosť Apple alebo jej autorizovaní predajcovia predávajú dané zariadenia.

K zariadeniam iPad s mobilným rozhraním a zariadeniam iPhone poskytuje záruka servisné krytie v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené v dôsledku technických problémov, nad ktorými spoločnosť Apple nemá kontrolu. Informácie týkajúce sa zariadení iPad s mobilným rozhraním a zariadení iPhone nájdete na stránkach www.apple.com/iphone/LTE/ a www.apple.com/ipad/LTE/.

K zariadeniam iPad záruka neposkytuje servisné krytie v Číne v dôsledku rozdielov pri pripájaní k Wi-Fi sieťam, ktoré spoločnosť Apple nemá pod kontrolou.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE DOKÁŽE UCHOVÁVAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE VYTVÁRAŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred odovzdaním produktu Apple na vykonanie záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať aktualizácie systémového softvéru, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu systémového softvéru. V dôsledku aktualizácie systémového softvéru nemusia byť aplikácie tretích strán nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií ponesiete zodpovednosť vy. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

Ak požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak počas obdobia platnosti záruky odošlete spoločnosti Apple reklamáciu v súlade s touto zárukou, spoločnosť Apple využije podľa vlastného uváženia niektorú z nasledujúcich možností:

(i) opraví produkt Apple použitím nových alebo už použitých originálnych dielov Apple, ktoré boli testované a vyhoveli funkčným požiadavkám spoločnosti Apple;

(ii) nahradí produkt Apple rovnakým modelom (alebo s vaším súhlasom produktom, ktorý má rovnaké alebo v podstatnej miere podobné vlastnosti ako pôvodný produkt, napríklad iným modelom s rovnakými vlastnosťami alebo tým istým modelom v inej farbe), ktorý je buď nový, alebo zložený z nových a/alebo už použitých originálnych dielov Apple a ktorý bol testovaný a vyhovel funkčným požiadavkám spoločnosti Apple;

(iii) vám vráti kúpnu cenu výmenou za vrátenie produktu Apple.

Ak budú produkt alebo diel vymenené alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradný diel alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie krytie.

Ak požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich diely za porovnateľné produkty a diely, ktoré spĺňajú miestne normy. Spoločnosť Apple môže na servis používať produkty Apple alebo náhradné diely pochádzajúce z inej krajiny, než je krajina pôvodu produktu Apple alebo originálnych dielov.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce zdroje informácií dostupné online:

Informácie o medzinárodnej podpore

www.apple.com/support/country

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb spoločnosti Apple, autorizovaní predajcovia spoločnosti Apple a maloobchodné predajne Apple Store

support.apple.com/kb/HT1434

Podpora a servis spoločnosti Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Bezplatná podpora spoločnosti Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ak nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne obchod vlastnený spoločnosťou Apple (ďalej len „obchod Apple Store“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Pomôžu vám určiť, či si produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne.

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili doklad o kúpe, odpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

(i) Služba donesenia produktu do servisného strediska. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do obchodu Apple Store alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, ktoré ponúka službu donesenia produktu do servisného strediska. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do strediska servisných služieb spoločnosti Apple. Keď budete upovedomený o dokončení servisu, produkt Apple si prevezmete v obchode Apple Store alebo v stredisku autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že vám servis poskytne prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, odošle vám predplatené prepravné dokumenty, a v prípade potreby aj baliaci materiál spolu s pokynmi na správne zabalenie a adresovanie produktu Apple, aby ste ho mohli odoslať do strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo zo strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak dodržíte všetky pokyny týkajúce sa zabalenia a prepravy produktu Apple, spoločnosť Apple uhradí prepravu z miesta vášho určenia a späť.

(iii) Vlastný servis (ďalej len „služba DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné diely alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš či klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje. Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. Ak budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte obchod Apple Store, prípadne stredisko autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup:

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, dielu alebo príslušenstva a príslušné poštovné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie nahradeného produktu alebo dielu. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, takže vám za produkt, diel ani prepravné náklady na miesto vášho určenia a z neho nebude nič účtované. Ak nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo nevrátite v súlade s pokynmi, prípadne vrátite nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo, ktoré nemá nárok na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty stiahne autorizovanú sumu. Ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba pre vás nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na inštaláciu, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, a preto sa obmedzenie uvedené vyššie na vás nemusí vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika súvisiaceho so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple.

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

 •  
  • žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,
 •  
  • žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo
 •  
  • straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie; (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť; (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca produktov Apple, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke.

Ak sa niektorá z podmienok považuje za nezákonnú alebo zákonne nevymožiteľnú, vylúči sa z tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená.

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple.

V prípade produktov zakúpených v Bielorusku, na Ukrajine, v Kazachstane, Moldavsku, Arménsku, Azerbajdžane, Kirgizsku, Uzbekistane, Turkménsku alebo Tadžikistane je životnosť produktu Apple tri (3) roky.

© 2022 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

010122-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Slovakian-v1.4

Ročná (1-ročná) obmedzená záruka spoločnosti Apple vzťahujúca sa výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple 

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa poskytuje osobitné práva, ktoré okrem iného zahŕňajú práva týkajúce sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa a nenahrádzajú ich. 

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Dôležité: Zmluvné podmienky jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Ďalšie informácie o zákone o ochrane spotrebiteľa nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International Ltd. so sídlom na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írsko (alebo jej právny nástupca) (ďalej len „spoločnosť Apple“) poskytuje záruku na hardvérový produkt a príslušenstvo značky Apple obsiahnuté v pôvodnom balení (ďalej len „produkt Apple“) v prípade chýb materiálov a spracovania, pokiaľ sa produkt Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania od spoločnosti Apple, počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného nákupu v obchode koncovým používateľom (ďalej len „obdobie platnosti záruky“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska spoločnosti Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť Ako môžem získať záručný servis?).  V prípade akejkoľvek chyby materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Upozornenie: Všetky reklamácie podané v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiatich (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple. 

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii. 

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku môžete získať servis bez úhrady prepravných a manipulačných poplatkov.  Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené. Ak v takejto krajine nie je pre produkt Apple dostupná daná možnosť servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupca vás ešte pred poskytnutím servisu upozorní na dodatočné prepravné a manipulačné poplatky, ktoré sa môžu účtovať.  Prepravné a manipulačné poplatky sa nebudú účtovať v krajinách, v ktorých má spoločnosť Apple obchod Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple (aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete v článku support.apple.com/sk-sk/HT1434).

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa nevzťahuje: (a) na spotrebné diely, ako sú napríklad batérie alebo ochranné povrchové vrstvy, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa postupne stenčovali, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (b) na kozmetické poškodenie, čo okrem iného zahŕňa škrabance, preliačiny a poškodený plast na portoch, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (c) na poškodenie spôsobené používaním komponentu alebo produktu tretej strany, ktorý nie je v súlade so špecifikáciami produktov Apple (špecifikácie produktov Apple sú dostupné na stránke www.apple.com/sk v časti venovanej technickým špecifikáciám jednotlivých produktov a takisto v obchodoch); (d) na poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, požiarom, kontaktom s vodou, zemetrasením alebo inou vonkajšou udalosťou; (e) na poškodenie spôsobené používaním produktu Apple, ktoré nie je v súlade s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov Apple; (f) na poškodenie spôsobené servisným zásahom (vrátane inovácií a rozšírení) vykonaným inou osobou, než je zástupca spoločnosti Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple; (g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmenenia funkčnosti alebo schopností bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; (h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním alebo starnutím produktu Apple; (i) ak bolo na produkte Apple odstránené alebo poškodené sériové číslo alebo (j) ak spoločnosť Apple získa od relevantných úradov informácie o tom, že produkt bol odcudzený, prípadne ak nemôžete deaktivovať kód alebo iné bezpečnostné opatrenie navrhnuté na zabránenie neautorizovanému prístupu k produktu Apple a neviete žiadnym spôsobom preukázať, že ste autorizovaným používateľom daného produktu (napríklad predložením dokladu o kúpe).

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIA

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis zariadenia Apple TV na krajiny, v ktorých spoločnosť Apple alebo jej autorizovaní predajcovia predávajú dané zariadenia.

K zariadeniam iPad s mobilným rozhraním a zariadeniam iPhone poskytuje záruka servisné krytie v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené v dôsledku technických problémov, nad ktorými spoločnosť Apple nemá kontrolu. Informácie týkajúce sa zariadení iPad s mobilným rozhraním a zariadení iPhone nájdete na stránkach www.apple.com/iphone/LTE/www.apple.com/ipad/LTE/.

K zariadeniam iPad záruka neposkytuje servisné krytie v Číne v dôsledku rozdielov pri pripájaní k Wi-Fi sieťam, ktoré spoločnosť Apple nemá pod kontrolou.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE DOKÁŽE UCHOVÁVAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE VYTVÁRAŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI. 

Pred odovzdaním produktu Apple na vykonanie záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať aktualizácie systémového softvéru, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu systémového softvéru. V dôsledku aktualizácie systémového softvéru nemusia byť aplikácie tretích strán nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií ponesiete zodpovednosť vy. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

Ak požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky. 

Dôležité: Nepokúšajte sa otvárať produkt Apple, pokiaľ v používateľskej príručke nie je uvedené, že produkt sa má pri používaní otvárať, ani neskúšajte odstraňovať ochranné kryty nasadené na produkte Apple. Otvorenie produktu Apple alebo odstránenie ochranných krytov môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. Servis produktu Apple môže vykonať len spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak počas obdobia platnosti záruky odošlete spoločnosti Apple reklamáciu v súlade s touto zárukou, spoločnosť Apple využije podľa vlastného uváženia niektorú z nasledujúcich možností:

(i) opraví produkt Apple pomocou nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť; 

(ii) nahradí produkt Apple rovnakým modelom (alebo produktom s podobnými funkciami, ak s tým budete súhlasiť) zostaveným z nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť; alebo 

(iii) vám vráti kúpnu cenu výmenou za vrátenie produktu Apple.

Ak budú produkt alebo diel vymenené alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradný diel alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie krytie. 

Ak požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce zdroje informácií dostupné online:

Informácie o medzinárodnej podpore

www.apple.com/support/country

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple, autorizovaní predajcovia Apple a maloobchodné predajne Apple Store

support.apple.com/kb/HT1434

Podpora a servis spoločnosti Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Bezplatná podpora spoločnosti Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ak nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne obchod vlastnený spoločnosťou Apple (ďalej len „obchod Apple Store“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Pomôžu vám určiť, či si produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne. 

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili doklad o kúpe, odpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie. 

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

(i) Služba donesenia produktu do servisného strediska. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do obchodu Apple Store alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, ktoré ponúka službu donesenia produktu do servisného strediska. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do strediska servisných služieb spoločnosti Apple. Keď budete upovedomený o dokončení servisu, produkt Apple si prevezmete v obchode Apple Store alebo v stredisku autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že vám servis poskytne prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, odošle vám predplatené prepravné dokumenty, a v prípade potreby aj baliaci materiál spolu s pokynmi na správne zabalenie a adresovanie produktu Apple, aby ste ho mohli odoslať do strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo zo strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak dodržíte všetky pokyny týkajúce sa zabalenia a prepravy produktu Apple, spoločnosť Apple uhradí prepravu z miesta vášho určenia a späť.

(iii) Vlastný servis (ďalej len „služba DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné súčasti alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš alebo klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje.  Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. Ak budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte obchod Apple Store, prípadne stredisko autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup: 

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, súčasti alebo príslušenstva a príslušné poštovné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie nahradeného produktu alebo dielu. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, takže vám za produkt, diel ani prepravné náklady na miesto vášho určenia a z neho nebude nič účtované. Ak nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo nevrátite v súlade s pokynmi, prípadne vrátite nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo, ktoré nemá nárok na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty stiahne autorizovanú sumu. Ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba pre vás nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na inštaláciu, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva. 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, a preto sa obmedzenie uvedené vyššie na vás nemusí vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika súvisiaceho so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple. 

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

  • žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,
  • žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo
  • straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie; (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť; (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca produktov Apple, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke. 

Ak sa niektorá z podmienok považuje za nezákonnú alebo zákonne nevymožiteľnú, vylúči sa z tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená. 

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple. 

V prípade produktov zakúpených v Bielorusku, na Ukrajine, v Kazachstane, Moldavsku, Arménsku, Azerbajdžane, Kirgizsku, Uzbekistane, Turkménsku alebo Tadžikistane je životnosť produktu Apple tri (3) roky.

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

060320-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Slovakian-v1.3

Ročná (1-ročná) obmedzená záruka spoločnosti Apple vzťahujúca sa výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Ročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľov poskytuje osobitné práva okrem iného vrátane práv týkajúcich sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov a nenahrádzajú ich.

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Dôležité: Podmienky a ustanovenia ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov.

Ďalšie informácie o zákonoch o ochrane spotrebiteľov nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International so sídlom Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Írsko (alebo jej právny nástupca) (ďalej len „spoločnosť Apple“) poskytuje záruku na hardvérové produkty a príslušenstvo značky Apple obsiahnuté v pôvodnom balení (ďalej len „produkt Apple“) v prípade nedostatkov materiálu a spracovania, pokiaľ sa produkt spoločnosti Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov od spoločnosti Apple, počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného maloobchodného nákupu koncovým používateľom (ďalej len „obdobie platnosti záruky“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle ročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť „Ako môžem získať záručný servis?“). V prípade akéhokoľvek nedostatku materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Upozornenie: Všetky reklamácie podané v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiatich (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple.

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľov. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii.

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku môžete získať servis bez úhrady prepravných a manipulačných poplatkov. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené. Ak v takejto krajine nie je pre produkt Apple dostupná daná možnosť servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupca vás upozorní na dodatočné prepravné a manipulačné poplatky, ktoré sa môžu účtovať pred poskytnutím servisu. Prepravné a manipulačné poplatky sa nebudú účtovať v krajinách, v ktorých má spoločnosť Apple maloobchodnú predajňu Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple (aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete v článku support.apple.com/kb/HT1434).

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované telefónne poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa nevzťahuje: (a) na spotrebné diely, ako sú napríklad batérie alebo ochranné povrchové vrstvy, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa postupne stenčovali, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku nedostatkov materiálov alebo spracovania, (b) na kozmetické poškodenie, čo okrem iného zahŕňa škrabance, preliačeniny a poškodený plast na portoch, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku nedostatkov materiálov alebo spracovania, (c) na poškodenie spôsobené používaním komponentu alebo produktu tretej strany, ktorý nie je v súlade so špecifikáciami produktov Apple (špecifikácie produktov Apple sú dostupné na stránke www.apple.com v časti venovanej technickým špecifikáciám jednotlivých produktov a takisto v obchodoch), (d) na poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, požiarom, kontaktom s kvapalinou, zemetrasením alebo inou vonkajšou udalosťou, (e) na poškodenie spôsobené používaním produktu Apple, ktoré nie je v súlade s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov Apple, (f) na poškodenie spôsobené servisným zásahom (vrátane inovácií a rozšírení) vykonaným inou osobou, než je zástupca spoločnosti Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Apple, (g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmenenia funkčnosti alebo schopností bez písomného súhlasu spoločnosti Apple, (h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním alebo starnutím produktu Apple, (i) na prípady odstránenia alebo poškodenia sériového čísla na produkte Apple, alebo (j) na prípady, keď spoločnosť Apple získa od relevantných úradov informácie o tom, že produkt bol odcudzený, alebo ak nemôžete deaktivovať heslo alebo iné bezpečnostné opatrenie navrhnuté na zabránenie neautorizovanému prístupu k produktu Apple a neviete žiadnym spôsobom preukázať, že ste autorizovaným používateľom daného produktu (napríklad predložením potvrdenia o nákupe).

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIA

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis zariadenia Apple TV na krajiny, v ktorých spoločnosť Apple alebo jej autorizovaní predajcovia predávajú dané zariadenia.

K zariadeniam iPad s mobilným rozhraním a zariadeniam iPhone poskytuje záruka servisné krytie v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené v dôsledku technických problémov, nad ktorými spoločnosť Apple nemá kontrolu. Informácie týkajúce sa zariadení iPad s mobilným rozhraním a zariadení iPhone nájdete na stránkach www.apple.com/iphone/LTE/www.apple.com/ipad/LTE/.

K zariadeniam iPad záruka neposkytuje servisné krytie v Číne v dôsledku rozdielov pri pripájaní k Wi-Fi sieťam, ktoré spoločnosť Apple nemá pod kontrolou.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE DOKÁŽE UCHOVÁVAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE VYTVÁRAŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred odovzdaním produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať aktualizácie systémového softvéru, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu systémového softvéru. V dôsledku aktualizácie systémového softvéru nemusia byť aplikácie tretích strán nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií budete zodpovední vy. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

Ak požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky.

Dôležité upozornenie: Nepokúšajte sa otvárať produkt Apple, pokiaľ v používateľskej príručke nie je uvedené, že produkt sa má pri používaní otvárať, ani odstraňovať ochranné kryty nasadené na produkte Apple. Otvorenie produktu Apple alebo odstránenie ochranných krytov môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. Servis produktu Apple môže vykonať len spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Apple.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak počas obdobia platnosti záruky odošlete spoločnosti Apple reklamáciu v súlade s touto zárukou, spoločnosť Apple využije podľa vlastného uváženia niektorú z nasledujúcich možností:

(i) opraví produkt Apple pomocou nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť, alebo

(ii) nahradí produkt Apple rovnakým modelom (alebo produktom s podobnými funkciami, ak s tým budete súhlasiť) zostaveným z nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť, alebo

(iii) vám vráti kúpnu cenu výmenou za vrátenie produktu Apple.

Ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie krytie.

Ak požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce zdroje informácií dostupné online:


Informácie o medzinárodnej podpore

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb spoločnosti Apple, autorizovaní predajcovia spoločnosti Apple a maloobchodné predajne Apple Store

Podpora a servis spoločnosti Apple

Bezplatná podpora spoločnosti AppleAk nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne maloobchodnú predajňu spoločnosti Apple („maloobchodná sieť spoločnosti Apple“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Pomôžu vám určiť, či produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne.

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili potvrdenie o nákupe, odpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

(i) Služba prinesenia produktu zákazníkom. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do predajne Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple, ktoré ponúka službu prinesenia produktu zákazníkom. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do servisného strediska spoločnosti Apple. Keď budete upovedomení o dokončení servisu, produkt Apple si prevezmete v maloobchodnej predajni spoločnosti Apple alebo v stredisku autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo servisného strediska spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že vám servis poskytne prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, odošle vám predplatené prepravné dokumenty, a v prípade potreby aj baliaci materiál spolu s pokynmi na správne zabalenie a adresovanie produktu Apple, aby ste ho mohli odoslať do servisného strediska spoločnosti Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo servisného strediska spoločnosti Apple alebo zo strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Ak dodržíte všetky pokyny týkajúce sa zabalenia a prepravy produktu Apple, spoločnosť Apple uhradí prepravu z miesta vášho určenia a späť.

(iii) Vlastný servis pomocou objednaných súčiastok („služba DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné súčasti alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš alebo klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje. Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. Ak budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte predajňu Apple, prípadne stredisko autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup:

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, súčasti alebo príslušenstva a príslušné prepravné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie nahradeného produktu alebo súčasti. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, takže vám nebude účtovaný produkt, súčasť ani prepravné náklady na miesto vášho určenia a z neho. Ak nevrátite nahradený produkt, súčasť alebo príslušenstvo v súlade s pokynmi, prípadne vrátite nahradený produkt, súčasť alebo príslušenstvo, ktoré nemá nárok na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty odúčtuje autorizovanú sumu. Ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba pre vás nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na inštaláciu, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľov, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, a preto sa obmedzenie uvedené vyššie na vás nemusí vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika súvisiaceho so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple.

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,

žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo

straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie, (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť, alebo (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke.

Ak sa niektorá z podmienok považuje za nezákonnú alebo zákonne nevymožiteľnú, vylúči sa z tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená.

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple.

© 2016 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

071816-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Slovakian-v1.2

Ročná (1-ročná) obmedzená záruka spoločnosti Apple vzťahujúca sa výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Ročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľov poskytuje osobitné práva, ktoré okrem iného zahŕňajú práva týkajúce sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov a nenahrádzajú ich.

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľov.

Dôležité: Podmienky a ustanovenia ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov.

Ďalšie informácie o zákonoch o ochrane spotrebiteľov nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International so sídlom Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Írsko (alebo jej právny nástupca) (ďalej len „spoločnosť Apple“) poskytuje záruku na hardvérové produkty a príslušenstvo značky Apple obsiahnuté v pôvodnom balení (ďalej len „produkt Apple“) v prípade nedostatkov materiálu a spracovania, pokiaľ sa produkt spoločnosti Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov od spoločnosti Apple, počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného maloobchodného nákupu koncovým používateľom (ďalej len „obdobie platnosti záruky“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle ročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť „Ako môžem získať záručný servis?“). V prípade akéhokoľvek nedostatku materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Upozornenie: Všetky reklamácie podané v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiatich (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple.

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľov. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii.

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku môžete získať servis bez úhrady prepravných a manipulačných poplatkov. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené. Ak v takejto krajine nie je pre produkt Apple dostupná daná možnosť servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupca vás upozorní na dodatočné prepravné a manipulačné poplatky, ktoré sa môžu účtovať pred poskytnutím servisu. Prepravné a manipulačné poplatky sa nebudú účtovať v krajinách, v ktorých má spoločnosť Apple maloobchodnú predajňu Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple (aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete v článku locate.apple.com/sk/sk/).

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované telefónne poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa nevzťahuje: (a) na spotrebné diely, ako sú napríklad batérie alebo ochranné povrchové vrstvy, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa postupne stenčovali, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku nedostatku materiálov alebo spracovania, (b) na kozmetické poškodenie, čo okrem iného zahŕňa škrabance, preliačeniny a poškodený plast na portoch, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku nedostatku materiálov alebo spracovania, (c) na poškodenie spôsobené používaním komponentu alebo produktu tretej strany, ktorý nie je v súlade so špecifikáciami produktov Apple (špecifikácie produktov Apple sú dostupné na stránke www.apple.com/sk v časti venovanej technickým špecifikáciám jednotlivých produktov a takisto v obchodoch), (d) na poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, požiarom, zemetrasením alebo inou vonkajšou udalosťou, (e) na poškodenie spôsobené používaním produktu Apple, ktoré nie je v súlade s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov Apple, (f) na poškodenie spôsobené servisným zásahom (vrátane inovácií a rozšírení) vykonaným inou osobou, než je zástupca spoločnosti Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Apple, (g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmenenia funkčnosti alebo schopností bez písomného súhlasu spoločnosti Apple, (h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním alebo starnutím produktu Apple, (i) na prípady odstránenia alebo poškodenia sériového čísla na produkte Apple, alebo (j) na prípady, keď spoločnosť Apple získa od relevantných úradov informácie o tom, že produkt bol odcudzený, alebo ak nemôžete deaktivovať heslo alebo iné bezpečnostné opatrenie navrhnuté na zabránenie neautorizovanému prístupu k produktu Apple a neviete žiadnym spôsobom preukázať, že ste autorizovaným používateľom daného produktu (napríklad predložením potvrdenia o nákupe).

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIA

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis hodiniek Apple Watch a zariadenia Apple TV na krajiny, v ktorých spoločnosť Apple alebo jej autorizovaní predajcovia predávajú dané zariadenia.

K zariadeniam iPad s mobilným rozhraním a zariadeniam iPhone poskytuje záruka servisné krytie v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené v dôsledku technických problémov, nad ktorými spoločnosť Apple nemá kontrolu. Informácie týkajúce sa zariadení iPad s mobilným rozhraním a zariadení iPhone nájdete na stránkach www.apple.com/iphone/LTE/www.apple.com/ipad/LTE/.

K zariadeniam iPad záruka neposkytuje servisné krytie v Číne v dôsledku rozdielov pri pripájaní k Wi-Fi sieťam, ktoré spoločnosť Apple nemá pod kontrolou.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE DOKÁŽE UCHOVÁVAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE VYTVÁRAŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred odovzdaním produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať aktualizácie systémového softvéru, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu systémového softvéru. V dôsledku aktualizácie systémového softvéru nemusia byť aplikácie tretích strán nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií budete zodpovední vy. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

Ak požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky.

Dôležité upozornenie: Nepokúšajte sa otvárať produkt Apple, pokiaľ v používateľskej príručke nie je uvedené, že produkt sa má pri používaní otvárať, ani odstraňovať ochranné kryty nasadené na produkte Apple. Otvorenie produktu Apple alebo odstránenie ochranných krytov môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. Servis produktu Apple môže vykonať len spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Apple.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak počas obdobia platnosti záruky odošlete spoločnosti Apple reklamáciu v súlade s touto zárukou, spoločnosť Apple využije podľa vlastného uváženia niektorú z nasledujúcich možností:

(i) opraví produkt Apple pomocou nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť, alebo

(ii) nahradí produkt Apple rovnakým modelom (alebo produktom s podobnými funkciami, ak s tým budete súhlasiť) zostaveným z nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť, alebo

(iii) vám vráti kúpnu cenu výmenou za vrátenie produktu Apple.

Ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie krytie.

Ak požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce zdroje informácií dostupné online:


Informácie o medzinárodnej podpore

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb spoločnosti Apple, autorizovaní predajcovia spoločnosti Apple a maloobchodné predajne Apple Store

Podpora a servis spoločnosti Apple

Bezplatná podpora spoločnosti AppleAk nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne maloobchodnú predajňu spoločnosti Apple („maloobchodná sieť spoločnosti Apple“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Pomôžu vám určiť, či produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne.

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili potvrdenie o nákupe, odpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

(i) Služba prinesenia produktu zákazníkom. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do predajne Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple, ktoré ponúka službu prinesenia produktu zákazníkom. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do servisného strediska spoločnosti Apple. Keď budete upovedomení o dokončení servisu, produkt Apple si prevezmete v maloobchodnej predajni spoločnosti Apple alebo v stredisku autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo servisného strediska spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že vám servis poskytne prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, odošle vám predplatené prepravné dokumenty, a v prípade potreby aj baliaci materiál spolu s pokynmi na správne zabalenie a adresovanie produktu Apple, aby ste ho mohli odoslať do servisného strediska spoločnosti Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo servisného strediska spoločnosti Apple alebo zo strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Ak dodržíte všetky pokyny týkajúce sa zabalenia a prepravy produktu Apple, spoločnosť Apple uhradí prepravu z miesta vášho určenia a späť.

(iii) Vlastný servis pomocou objednaných súčiastok („služba DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné súčasti alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš alebo klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje. Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. Ak budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte predajňu Apple, prípadne stredisko autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup:

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, súčasti alebo príslušenstva a príslušné prepravné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie nahradeného produktu alebo súčasti. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, takže vám nebude účtovaný produkt, súčasť ani prepravné náklady na miesto vášho určenia a z neho. Ak nevrátite nahradený produkt, súčasť alebo príslušenstvo v súlade s pokynmi, prípadne vrátite nahradený produkt, súčasť alebo príslušenstvo, ktoré nemá nárok na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty odúčtuje autorizovanú sumu. Ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba pre vás nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na inštaláciu, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľov, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, a preto sa obmedzenie uvedené vyššie na vás nemusí vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika súvisiaceho so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple.

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,

žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo

straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie, (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť, alebo (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke.

Ak sa niektorá z podmienok považuje za nezákonnú alebo zákonne nevymožiteľnú, vylúči sa z tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená.

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple.

© 2016 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

100615-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Slovakian-v1.1

Záruka na hardvér

Ročná obmedzená záruka (1 rok) spoločnosti Apple vzťahujúca sa
výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Ročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľov poskytuje osobitné práva okrem iného vrátane práv týkajúcich sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov a nenahrádzajú ich.

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Dôležité: Podmienky a ustanovenia ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov.

Ďalšie informácie o zákonoch o ochrane spotrebiteľov nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International so sídlom Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Írsko (alebo jej právny nástupca) ("Apple") poskytuje záruku na hardvérové produkty a príslušenstvo značky Apple zabalený v pôvodnom balení ("produkt Apple") v prípade nedostatkov materiálu a spracovania, keď sa produkt Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania od spoločnosti Apple počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného nákupu koncovým používateľom ("obdobie platnosti záruky"). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle ročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť "Ako môžem získať záručné služby?"). V prípade akéhokoľvek nedostatku materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Upozornenie: Všetky reklamácie podané v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiat (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple.

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii.

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

Možnosti servisu môžu byť obmedzené, ak sa servis vyžaduje v krajine, ktorá nie je krajinou nákupu produktu Apple. V prípade, že servis pre produkt Apple v takejto krajine nie je dostupný, spoločnosť Apple vás bude informovať o akýchkoľvek dodatočných poštovných a manipulačných poplatkoch, ktoré sa môžu uplatňovať pred vykonaním servisu.

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované telefónne poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa neuplatňuje: a) na spotrebné súčasti, ako napríklad batérie alebo ochranné vrstvy, ktoré po čase zoslabnú, za predpokladu, že porucha nevznikla v dôsledku nedostatku materiálu alebo spracovania; b) na vizuálne poškodenie vrátane, nie však výhradne, škrabancov, preliačenín alebo poškodených plastov na konektoroch; c) na škody spôsobené používaním s iným produktom; d) na škody spôsobené nehodou, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, kontaktom s tekutinou, ohňom, v dôsledku zemetrasenia alebo iných vonkajších faktorov; e) na škody spôsobené prevádzkou produktu Apple v rozpore s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania produktu Apple; f) na škody, ktoré vznikli pri servise (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonávanom inou osobou ako zástupcom spoločnosti Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb spoločnosti Apple ("AASP"); g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť jeho funkčnosť alebo vlastnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním v dôsledku používania alebo iné chyby v dôsledku bežného časového opotrebovania produktu Apple; alebo i) ak bolo niektoré sériové číslo z Produktu Apple odstránené alebo zničené; alebo j) ak bol produkt ukradnutý alebo ak sa spoločnosť Apple oprávnene domnieva, že produkt je ukradnutý, na základe informácií poskytnutých orgánmi činnými v trestnom konaní.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA SERVISU PRODUKTOV iPHONE A iPAD.

Apple môže obmedziť služby pre iPad a iPhone na EHP a Švajčiarska. Na produktoch iPhone a iPad smie servis vykonávať iba spoločnosť Apple alebo AASP.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE UMOŽŇUJE UKLADAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE ROBIŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred odovzdaním produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť a/alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať softvérové aktualizácie systému, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu softvéru systému. V dôsledku softvérovej aktualizácie systému nemusia byť aplikácie tretej strany nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Budete zodpovední za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

V prípade, že požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky.

Dôležité: Neotvárajte produkt Apple, pokiaľ sa v používateľskej príručke neuvádza, ako sa má otvárať. Otvorenie produktu Apple môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak v rámci tejto záruky podáte platnú reklamáciu, spoločnosť Apple podľa svojho výberu:

(i) opraví produkt Apple pomocou nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť; alebo

(ii) vymení produkt Apple za produkt, ktorý je aspoň funkčne porovnateľný s daným produktom Apple a ktorý sa skladá z nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť; alebo

(iii) vám vráti kúpnu cenu na výmenu za vrátenie produktu Apple.

V prípade, ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie pokrytie.

V prípade, že požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce informačné zdroje dostupné online:

Ak nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne maloobchodnú predajňu spoločnosti Apple ("maloobchodná sieť spoločnosti Apple") alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Pomôžu vám určiť, či produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne.

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili potvrdenie o nákupe, zodpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple podľa svojho výberu v závislosti od konkrétnych okolností, najmä s ohľadom na typ produktu Apple, poskytne záručný servis vo forme jednej alebo niekoľkých z nasledujúcich možností:

(i) Služba prinesenia produktu zákazníkom. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do predajne Apple alebo do miesta AASP, ktoré ponúka službu prinesenia produktu zákazníkom. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do servisného strediska spoločnosti Apple ("ARS"). Keď budete upovedomení o dokončení servisu, bezodkladne si produkt Apple prevezmete z predajne Apple alebo miesta AASP, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo servisného strediska spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, spoločnosť Apple vám pošle predplatené sprievodky, prípadne aj baliaci materiál, aby ste mohli odoslať produkt Apple do miesta ARS alebo AASP v súlade s pokynmi spoločnosti Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo servisného strediska spoločnosti Apple alebo AASP. V prípade, že ste dodržali všetky pokyny, spoločnosť Apple uhradí poštovné z a do miesta vášho určenia.

(iii) Vlastný servis pomocou objednaných súčiastok ("DIY"). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné súčasti alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš alebo klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje. Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. V prípade, že budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte predajňu Apple, prípadne miesto AASP. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup:

a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie vymeneného výrobku, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, súčasti alebo príslušenstva a príslušné poštovné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie náhradného produktu alebo súčasti. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, čím vám nebude účtovaný produkt, súčasť a poštovné do a z miesta vášho určenia. Ak nevrátite vymenený produkt, súčasť alebo príslušenstvo v súlade s pokynmi, prípadne vrátite vymenený produkt, súčasť alebo príslušenstvo v súlade s pokynmi, ktoré nemá oprávnenie na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty odúčtuje autorizovanú sumu. V prípade, že nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba vám nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie vymeneného produktu, súčasti alebo príslušenstva. Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo a prípadne aj pokyny na inštaláciu a akékoľvek požiadavky na likvidáciu vymeneného produktu, súčasti alebo príslušenstva.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, preto sa obmedzenie uvedené vyššie nemusí na vás vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika v súvislosti so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple.

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

 1. žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,
 2. žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo
 3. straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie, (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť alebo (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Apple bude uchovávať a používať informácie o zákazníkovi v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Apple, ktoré sú dostupné na stránke www.apple.com/legal/warranty/privacy.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke.

Ak sa niektorá podmienka považuje za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, oddelí sa od tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená.

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple.

Záruka na hardvér

Apple jednoročná (1) limitovaná záruka – iOS
Len pre produkty obchodnej značky Apple

AKO SA PRÁVO PRÁVO NA OCHRANU SPOTREBITEĽA VZŤAHUJE NA TÚTO ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VAM DÁVA ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, A TAKTIEŽ MÔŽETE MAŤ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH (PRÍPADNE KRAJINÁCH ALEBO PROVINCIÁCH) LÍŠIA. OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM, SPOLOČNOSŤ APPLE NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ALEBO NEPOZASTAVUJE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ, VRÁTANE TÝCH, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ Z NESÚLADU KÚPNEJ ZMLUVY. PRE ÚPLNÉ POROZUMENIE VAŠIM PRÁVAM BY STE SA MALI OBOZNÁMIŤ SO ZÁKONMI VÁŠHO ŠTÁTU, KRAJINY ALEBO PROVINCIE.

OBMEDZENIA ZÁRUKY, KTORÉ SÚ PREDMETOM PRÁVA NA OCHRANU SPOTREBITEĽA

V ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM TÁTO ZÁRUKA A STANOVENÉ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY SÚ VÝLUČNÉ A NAHRÁDZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, OPRAVNÉ PROSTRIEDKY A PODMIENKY, ČI UŽ ÚSTNE, PÍSOMNÉ, ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ. V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ APPLE ŠPECIFICKY ODMIETA AKÉKOĽVEK A VŠETKY ZÁKONNÉ ALEBO ODVODENÉ ZÁRUKY, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL A ZÁRUK NA SKRYTÉ ALEBO LATENTNÉ NEDOSTATKY. AK SPOLOČNOSŤ APPLE NEMÔŽE ODMIETNUŤ TAKÉTO ZODPOVEDNOSTI, POTOM V ZÁKONOM POVOLENOM ROZSAHU BUDE TRVANIE VŠETKÝCH TAKÝCHTO ZÁRUK OBMEDZENÉ NA DOBU TRVANIA VÝSLOVNEJ ZÁRUKY A, PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI APPLE, NA SLUŽBY TÝKAJÚCE SA OPRAVY ALEBO VÝMENY UVEDENÉ NIŽŠIE. NIEKTORÉ ŠTÁTY (KRAJINY ALEBO PROVINCIE) NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZIŤ DOBU TRVANIA ODVODENEJ ZÁRUKY (ALEBO PODMIENOK), PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.

ČO JE TOUTO ZÁRUKOU POKRYTÉ?

Spoločnosť Apple poskytuje záruku na iPhone, iPad alebo iPod hardvérový produkt obchodnej značky Apple s príslušenstvom obsiahnutý v originálnom balení („Produkt Apple“) proti vadám na materiáli a výrobným vadám pri normálnom používaní v súlade so zverejnenými pravidlami spoločnosti Apple, počas doby JEDNÉHO (1) ROKA od dátumu jeho pôvodnej kúpy koncovým užívateľom ako kupujúcim („Záručná doba"). Zverejnené pravidlá spoločnosti Apple zahŕňajú okrem iného informácie obsiahnuté v technických špecifikáciách, používateľskych príručkách a servisnej komunikácii.

Prosím vezmite na vedomie: Všetky nároky uplatnené v rámci Apple jednoročnej limitovanej záruky sa budú riadiť podmienkami uvedenými v tomto záručnom dokumente.

ČO NIE JE TOUTO ZÁRUKOU POKRYTÉ?

Táto záruka sa nevzťahuje na hardvérové produkty inej obchodnej značky ako Apple ani na akýkoľvek softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple. Výrobcovia, dodávatelia, alebo vydavatelia odlišní od spoločnosti Apple, vám môžu poskytnúť svoje vlastné záruky – pre ďalšie informácie ich prosíme kontaktujte. Softvér distribuovaný spoločnosťou Apple či už s alebo bez obchodnej značky Apple (vrátane systémového softvéru) nie je touto zárukou pokrytý. Viac informácií, ktoré sa týkajú vašich práv súvisiacich s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru. Spoločnosť Apple nezaručuje, že prevádzka Produktu Apple bude nepretržitá alebo bezchybná. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za škodu, ktorá vznikne v dôsledku nedodržania inštrukcií týkajúcich sa používania Produktu Apple.

Táto záruka sa nevzťahuje na: (a) spotrebné časti, ako napríklad batérie alebo ochranné vrstvy, ktoré boli navrhnuté tak, aby sa časom oslabovali, za predpokladu, že porucha nevznikla v dôsledku vady materiálu, alebo výrobnej vady; (b) vizuálne poškodenie, zahŕňajúce okrem iného škrabance, preliačeniny, alebo poškodené plasty na prípojkách; (c) škody spôsobené používaním s iným produktom; (d) škody spôsobené nehodami, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, kontaktom s kvapalinou, ohňom, v dôsledku zemetrasenia alebo iných vonkajších faktorov; (e) škody spôsobené prevádzkou Produktu Apple mimo rámca zverejnených pravidiel používania spoločnosti Apple; (f) škody, ktoré vznikli pri servise (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonávanom niekým iným ako zástupcom spoločnosti Apple, alebo Autorizovaným servisným strediskom (Apple Authorized Service Provider („AASP“)); (g) Produkt Apple, ktorý bol upravený za účelom pozmenenia jeho funkčnosti, alebo spôsobilosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; (h) vady spôsobené bežným opotrebovaním alebo inak vplyvom normálneho starnutia Produktu Apple, alebo (i) ak bolo akékoľvek sériové číslo z Produktu Apple odstránené alebo zničené.

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIE PRE iPHONE A iPAD SERVIS.

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis pre iPhone a iPad na krajinu, v ktorej spoločnosť Apple alebo jej Autorizovaný distribútor pôvodne predal Produkt Apple.

VAŠE POVINNOSTI

MALI BY STE ROBIŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOHOVÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE ZA ÚČELOM OCHRANY OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred poskytnutím záručného servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu požadovať, aby ste predložili doklad o detailoch kúpy, odpovedali na otázky zamerané na podporu pri diagnostikovaní prípadných sporných otázok a dodržiavali postupy spoločnosti Apple za účelom realizácie záručného servisu. Pred odovzdaním vášho Produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú zálohovú kópiu obsahu pamäťového média tohto Produktu Apple, odstrániť všetky osobné informácie, ktoré chcete chrániť, a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá.

POČAS ZÁRUČNÉHO SERVISU BUDE OBSAH PAMÄŤOVÉHO MÉDIA VYMAZANÝ A REFORMÁTOVANÝ. SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ ZÁSTUPCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÚKOĽVEK STRATU SOFTVÉROVÝCH PROGRAMOV, DÁT ALEBO INÝCH INFORMÁCIÍ OBSIAHNUTÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ ČASTI SERVISOVANÉHO PRODUKTU APPLE.

Po vykonaní záručného servisu vám bude váš Produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej ste ho pôvodne zakúpili, vrátane príslušných aktualizácií. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať aktualizácie systémového softvéru, čím sa zabráni spätnému prechodu Produktu Apple na staršiu verziu systémového softvéru. Aplikácie tretích strán nainštalované na Produkte Apple nemusia byť kompatibilné alebo nemusia správne pracovať s Produktom Apple v dôsledku aktualizácie systémového softvéru. Reinštaláciu ostatných softvérových programov, dát a informácii budete musieť uskutočniť vy. Obnova a reinštalácia iných softvérových programov a užívateľských údajov nie je pokrytá touto zárukou.

Dôležité: Neotvártajte Produkt Apple. Otvorením Produktu Apple môžete spôsobiť škodu, ktorá nebude pokrytá touto zárukou. Len spoločnosť Apple alebo AASP by mali vykonať servis takéhoto Produktu Apple.

ČO UROBÍ SPOLOČNOSŤ APPLE AK BUDE DÔJDE K PORUŠENIU ZÁRUKY?

Ak počas Záručnej doby predložíte platný nárok spoločnosti Apple alebo AASP, spoločnosť Apple, podľa svojho uváženia, (i) opraví Produkt Apple použitím nových alebo použitých dielcov výkonom a spoľahlivosťou rovnocenných s novými dielcami, (ii) nahradí Produkt Apple novým výrobkom, ktorý je prinajmenšom funkčne rovnocenným s Produktom Apple a je zložený z nových dielcov a/alebo použitých dielcov výkonom a spoľahlivosťou rovnocenných s novými dielcami, alebo (iii) za Produkt Apple vám vráti kúpnu cenu, ktorú ste zaplatili.

Spoločnosť Apple môže požadovať aby ste vymenili určité uživateľom inštalovateľné dielce alebo výrobky. Na náhradný dielec alebo výrobok, vrátane užívateľom inštalovateľného dielca nainštalovaného v súlade s inštrukciami poskytnutými spoločnosťou Apple sa bude vzťahovať zostávajúca záruka na Produkt Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, v závislosti od toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie pokrytie. V prípade, ak bude výrobok alebo dielec vymenený alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek vymenená položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste obdržali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

AKÝM SPÔSOBOM OBDRŽAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Predtým, ako sa obrátite na záručný servis prosíme, aby ste vyhľadali a preštududovali si nižšie uvedené informačné zdroje dostupné on-line. V prípade, ak po využití týchto zdrojov Produkt Apple aj naďalej nefunguje tak, ako by mal, prosíme, aby ste kontaktovali zástupcu spoločnosti Apple alebo oficiálnu predajňu spoločnosti Apple ("Predajňa Apple"), prípadne AASP, na základe nižšie uvedených kontaktných informácií. Zástupca spoločnosti Apple alebo AASP rozhodne, či váš Produkt Apple vyžaduje servis a v prípade, ak vyžaduje, bude vás informovať akým spôsobom spoločnosť Apple tento servis poskytne. Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple Vám môžu byť za hovor účtované ďalšie poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate.

Informácie dostupné on-line, obsahujúce detaily o obdržaní záručného servisu sú uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej alebo viacerých možností uvedených nižšie:

(i) servis donesením (Carry-in service). Váš Produkt Apple môžete vrátiť do Predajne Apple alebo do miesta AASP zabezpečujúceho servis donesením. Servis bude uskutočnený buď na mieste, prípadne Váš Produkt Apple bude Predajňou Apple alebo AASP zaslaný do miesta poskytovania servisu spoločnosti Apple (Apple Repair Service („ARS“)) za účelom uskutočnenia servisu. Po tom, ako budete upovedomený, že servis bol dokončený, si bezodkladne vyzdvihnete Produkt Apple z Predajne Apple alebo miesta AASP, prípadne Vám bude Produkt Apple zaslaný priamo na miesto, kde sa nachádzate, z miesta ARS.

(ii) servis zaslaním (Mail-in service). V prípade ak spoločnosť Apple rozhodne, že váš Produkt Apple je spôsobilý pre servis zaslaním, spoločnosť Apple vám pošle predplatené sprievodky a ak je to vhodné, aj baliaci materiál za účelom zaslania vášho Produktu Apple do miesta ARS alebo AASP v súlade s inštrukciami spoločnosti Apple. Akonáhle bude servis dokončený, z miesta ARS alebo AASP vám bude Produkt Apple vrátený. V prípade, že ste dodržali všetky inštrukcie, spoločnosť Apple uhradí poštovné z a na miesto, kde sa nachádzate.

(iii) servis dielcov urob-si-sám (Do-it-yourself (DIY) parts service). Servis dielcov urob-si-sám vám umožňuje, aby ste si servisovali vlastný Produkt Apple sám. V prípade, ak je servis dielcov urob-si-sám v závislosti od okolností dostupný, bude sa na neho vzťahovať nasledovný postup.

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie vymeneného výrobku alebo dielca. Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku na kúpnu cenu za náhradný výrobok alebo dielec a príslušné poštovné náklady. V prípade, ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, servis dielcov urob-si-sám vám nebude dostupný a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti dojednania servisu. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný výrobok alebo dielec spolu s inštalačnými pokynmi, ak je to vhodné, a akýmikoľvek požiadavkami na vrátenie vymeneného výrobku alebo dielca. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, čím vám nebude účtovaný výrobok alebo dielec a poštovné do a z miesta, kde sa nachádzate. V prípade, že podľa pokynov nevrátite vymenený produkt alebo dielec, alebo vrátite vymenený výrobok alebo dielec, ktorý nie je spôsobilý pre opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty vyúčtuje autorizovanú sumu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie vymeneného výrobku alebo dielca. Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný výrobok alebo dielec spolu s inštalačnými pokynmi, ak je to vhodné, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu vymeneného výrobku alebo dielca.

(c) Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za akékoľvek náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti so servisom dielcov urob-si-sám. V prípade, že budete vyžadovať ďalšiu podporu, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie.

Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo zmeniť spôsob, prostredníctvom ktorého vám môže spoločnosť Apple poskytnúť záručný servis, ako aj zmeniť spôsobilosť vášho Produktu Apple pre príslušný spôsob poskytnutia servisu. Servis bude obmedzený na možnosti dostupné v krajine, v ktorej vznikla požiadavka na servis. Servisné možnosti, dostupnosť dielcov a čas na odpoveď sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. V prípade, ak Produkt Apple nemôže byť servisovaný v krajine, v ktorej sa nachádza, môžete byť zaviazaný znášať poštovné a manipulačné poplatky. V prípade, ak požadujete uskutočnenie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky. V prípade ak bude dostupný medzinárodný servis, spoločnosť Apple môže opraviť alebo nahradiť výrobky alebo dielce výrobkami alebo dielcami spĺňajúcimi miestne štandardy.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

AŽ NA VÝNIMKY UVEDENÉ V TEJTO ZÁRUKE A V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ APPLE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA PRIAME, MIMORIADNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK PORUŠENIA ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK, ALEBO NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE, VRÁTANE, OKREM INÉHO, NEMOŽNOSTI UŽÍVANIA, UŠLÝCH PRÍJMOV, UŠLÉHO SKUTOČNÉHO, ALEBO OČAKÁVANÉHO ZISKU (VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU ZO ZMLÚV); NEMOŽNOSTI UŽÍVANIA PEŇAZÍ, UŠLÝCH PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR; UŠLÉHO OBCHODU; ÚŠLEJ PRÍLEŽITOSTI; STRATY DOBRÉHO MENA; UŠLEJ REPUTÁCIE; STRATY, PORUCHY, ODHALENIA ALEBO POŠKODENIA DÁT; ALEBO AKEJKOĽVEK NEPRIAMEJ ALEBO NÁSLEDNEJ STRATY ALEBO POŠKODENIA ZAPRÍČINENÉHO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, VRÁTANE VÝMENY MAJETKU A ZARIADENIA, AKÝCHKOĽVEK NÁKLADOV NA OBNOVU, PROGRAMOVANIE ALEBO REPRODUKCIU AKÉHOKOĽVEK PROGRAMU, ALEBO DÁT ULOŽENÝCH ALEBO POUŽÍVANÝCH V SPOJITOSTI S PRODUKTOM APPLE ALEBO AKÉHOKOĽVEK ZLYHANIA PRI OCHRANE DÔVERNÝCH INFORMÁCII ULOŽENÝCH V PRODUKTE APPLE.

VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA SA NETÝKAJÚ NÁROKOV V PRÍPADE SMRTI ALEBO OSOBNÝCH ZRANENÍ, ALEBO AKEJKOĽVEK ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ÚMYSELNÉ ČINY A/ALEBO OPOMENUTIA A ČINY A/ALEBO OPOMENUTIA Z HRUBEJ NEDBANLIVOSTI. SPOLOČNOSŤ APPLE ODMIETA AKÉKOĽVEK PREHLÁSENIA, ŽE BUDE SCHOPNÁ OPRAVIŤ AKÝKOĽVEK PRODUKT APPLE V SÚLADE S TOUTO ZÁRUKOU ALEBO VYMENIŤ PRODUKT APPLE BEZ OHROZENIA ALEBO STRATY INFORMÁCII ULOŽENÝCH V PRODUKTE APPLE.

NIEKTORÉ ŠTÁTY (KRAJINY A PROVINCIE) NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNEJ ALEBO NÁSLEDNEJ ŠKODY; PRETO SA VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ NA VÁS.

SÚKROMIE

Spoločnosť Apple bude uchovávať a používať informácie o zákazníkovi v súlade s Ochranou súkromia zákazníka spoločnosti Apple (Apple Customer Privacy policy), dostupnej na: www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

VŠEOBECNÉ

Žiaden predajca, zástupca alebo zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek zmeny, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke. V prípade, ak je niektorá podmienka považovaná za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá alebo ovplyvnená. Táto záruka sa riadi a je vykladaná podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa Produktu Apple. Spoločnosť Apple je identifikovaná na konci tohto dokumentu v závislosti od krajiny alebo regiónu, v ktorom sa uskutočnila kúpa Produktu Apple. Spoločnosť Apple alebo jej právny nástupca je poskytovateľom záruky podľa tejto záruky.

ON-LINE INFORMÁCIE

Viac informácií o nasledovnom je dostupných on-line:

POSKYTOVATEĽ ZÁRUKY PRE REGIÓN ALEBO KRAJINU KÚPY

Región/krajina kúpy Apple Adresa
Európa, Stredný východ a Afrika
Všetky krajiny Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland