Ročná (1-ročná) obmedzená záruka spoločnosti Apple

vzťahujúca sa výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľov poskytuje osobitné práva, ktoré okrem iného zahŕňajú práva týkajúce sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa a nenahrádzajú ich. 

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Dôležité: Zmluvné podmienky jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Ďalšie informácie o zákone o ochrane spotrebiteľa nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International Ltd. so sídlom na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írska republika (alebo jej právny nástupca) (ďalej len „spoločnosť Apple“) poskytuje záruku na hardvérový produkt a príslušenstvo značky Apple obsiahnuté v pôvodnom balení (ďalej len „produkt Apple“) v prípade chýb materiálov a spracovania, pokiaľ sa produkt Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania od spoločnosti Apple, počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného nákupu v obchode koncovým používateľom (ďalej len „obdobie platnosti záruky“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska spoločnosti Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť Ako môžem získať záručný servis?).  V prípade akejkoľvek chyby materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Pre všetky krajiny a oblasti platí, že pod pojmom „spoločnosť Apple“ sa rozumie dcérska spoločnosť spoločnosti Apple uvedená na webovej stránke https://www.apple.com/legal/warranty/warranty-obligor/ pre danú krajinu alebo oblasť, v ktorej bol produkt pôvodne zakúpený.

Upozornenie: Všetky nároky vznesené na základe jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiatich (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple. 

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii. 

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku môžete získať servis bez úhrady prepravných a manipulačných poplatkov.  Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené. Ak v takejto krajine nie je pre produkt Apple dostupná daná možnosť servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupca vás upozorní na dodatočné prepravné a manipulačné poplatky, ktoré sa môžu účtovať pred poskytnutím servisu.   Prepravné a manipulačné poplatky sa nebudú účtovať v krajinách, v ktorých má spoločnosť Apple obchod Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple (aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete v článku support.apple.com/sk-sk/HT1434).

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované telefónne poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa nevzťahuje: (a) na spotrebné diely, ako sú batérie alebo ochranné povrchové vrstvy, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa postupne stenčovali, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (b) na kozmetické poškodenie, čo okrem iného zahŕňa škrabance, preliačiny a poškodený plast na portoch, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (c) na poškodenie spôsobené používaním komponentu alebo produktu tretej strany, ktorý nie je v súlade so špecifikáciami produktov Apple (špecifikácie produktov Apple sú dostupné na stránke www.apple.com/sk v časti venovanej technickým špecifikáciám jednotlivých produktov a takisto v obchodoch); (d) na poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, požiarom, zemetrasením alebo inou vonkajšou udalosťou; (e) na poškodenie spôsobené používaním produktu Apple, ktoré nie je v súlade s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov Apple; (f) na poškodenie spôsobené servisným zásahom (vrátane inovácií a rozšírení) vykonaným inou osobou, než je zástupca spoločnosti Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple; (g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť funkčnosť alebo schopnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; (h) na poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo starnutím produktu Apple; (i) ak bolo na produkte Apple odstránené alebo poškodené sériové číslo alebo (j) ak spoločnosť Apple získa od relevantných verejných orgánov informácie o tom, že produkt bol odcudzený, prípadne ak nemôžete deaktivovať kód alebo iné bezpečnostné opatrenie navrhnuté na zabránenie neautorizovanému prístupu k produktu Apple a neviete žiadnym spôsobom preukázať, že ste autorizovaným používateľom daného produktu (napríklad predložením dokladu o kúpe).

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIA

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis hodiniek Apple Watch a zariadenia Apple TV na krajiny, v ktorých spoločnosť Apple alebo jej autorizovaní predajcovia predávajú dané zariadenia.

K zariadeniam iPad s mobilným rozhraním a zariadeniam iPhone poskytuje záruka servisné krytie v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené v dôsledku technických problémov, nad ktorými spoločnosť Apple nemá kontrolu. Informácie týkajúce sa zariadení iPad s mobilným rozhraním a zariadení iPhone nájdete na stránkach www.apple.com/iphone/LTE/www.apple.com/ipad/LTE/.

K zariadeniam iPad záruka neposkytuje servisné krytie v Číne v dôsledku rozdielov pri pripájaní k Wi-Fi sieťam, ktoré spoločnosť Apple nemá pod kontrolou.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE DOKÁŽE UCHOVÁVAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE VYTVÁRAŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI. 

Pred odovzdaním produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať aktualizácie systémového softvéru, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu systémového softvéru. V dôsledku aktualizácie systémového softvéru nemusia byť aplikácie tretích strán nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií ponesiete zodpovednosť vy. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

Ak požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky. 

Dôležité: Nepokúšajte sa otvárať produkt Apple, pokiaľ v používateľskej príručke nie je uvedené, že produkt sa má pri používaní otvárať, ani neskúšajte odstraňovať ochranné kryty nasadené na produkte Apple. Otvorenie produktu Apple alebo odstránenie ochranných krytov môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. Servis produktu Apple môže vykonať len spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Apple.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak počas obdobia platnosti záruky odošlete spoločnosti Apple reklamáciu v súlade s touto zárukou, spoločnosť Apple využije podľa vlastného uváženia niektorú z nasledujúcich možností:

(i) opraví produkt Apple použitím nových alebo už použitých originálnych dielov Apple, ktoré boli testované a vyhoveli funkčným požiadavkám spoločnosti Apple; 

(ii) nahradí produkt Apple rovnakým modelom (alebo s vaším súhlasom produktom, ktorý má rovnaké alebo v podstatnej miere podobné vlastnosti ako pôvodný produkt, napríklad iným modelom s rovnakými vlastnosťami alebo tým istým modelom v inej farbe), ktorý je buď nový, alebo zložený z nových a/alebo už použitých originálnych dielov Apple a ktorý bol testovaný a vyhovel funkčným požiadavkám spoločnosti Apple; 

(iii) vám vráti kúpnu cenu výmenou za vrátenie produktu Apple.

Ak bude produkt alebo diel vymenený alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradný diel alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie krytie. 

Ak požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy. Spoločnosť Apple môže pri servise použiť produkty alebo náhradné diely Apple, ktoré pochádzajú z inej krajiny, než z ktorej pochádzal produkt alebo originálne diely Apple.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce zdroje informácií dostupné online:

Informácie o medzinárodnej podpore

www.apple.com/support/country

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb spoločnosti Apple, autorizovaní predajcovia spoločnosti Apple a maloobchodné predajne Apple Store

support.apple.com/kb/HT1434

Podpora a servis spoločnosti Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Bezplatná podpora spoločnosti Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ak nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne obchod vlastnený spoločnosťou Apple (ďalej len „obchod Apple Store“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Pomôžu vám určiť, či si produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne. 

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred tým, ako vám poskytnú záručný servis, požadovať, aby ste predložili doklad o kúpe, odpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie. 

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

(i) Služba prinesenia produktu zákazníkom. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do obchodu Apple Store alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, ktoré ponúka službu donesenia produktu do servisného strediska. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do strediska servisných služieb spoločnosti Apple. Keď budete upovedomený o dokončení servisu, produkt Apple si prevezmete v obchode Apple Store alebo v stredisku autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že vám servis poskytne prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, odošle vám predplatené prepravné dokumenty, a v prípade potreby aj baliaci materiál spolu s pokynmi na správne zabalenie a adresovanie produktu Apple, aby ste ho mohli odoslať do strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo zo strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak dodržíte všetky pokyny týkajúce sa zabalenia a prepravy produktu Apple, spoločnosť Apple uhradí prepravu z miesta vášho určenia a späť.

(iii) Vlastný servis (ďalej len „služba DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné diely alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš či klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje.  Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. Ak budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte obchod Apple Store, prípadne stredisko autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup: 

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, dielu alebo príslušenstva a príslušné poštovné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie nahradeného produktu alebo dielu. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, takže vám za produkt, diel ani prepravné náklady na miesto vášho určenia a z neho nebude nič účtované. Ak nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo nevrátite v súlade s pokynmi, prípadne vrátite nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo, ktoré nemá nárok na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty stiahne autorizovanú sumu. Ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba pre vás nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na inštaláciu, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva. 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, a preto sa obmedzenie uvedené vyššie na vás nemusí vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika súvisiaceho so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple. 

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

 • žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,
 • žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo
 • straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie; (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť; (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca produktov Apple, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke. 

Ak sa niektorá z podmienok považuje za nezákonnú alebo zákonne nevymožiteľnú, vylúči sa z tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená. 

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple. 

V prípade produktov zakúpených v Bielorusku, na Ukrajine, v Kazachstane, Moldavsku, Arménsku, Azerbajdžane, Kirgizsku, Uzbekistane, Turkménsku alebo Tadžikistane je životnosť produktu Apple tri (3) roky.

© 2023 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

030123-EMEA-VAD-Watch-Warranty-Slovak-v1.5

Ročná (1-ročná) obmedzená záruka spoločnosti Apple

vzťahujúca sa výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa poskytuje osobitné práva, ktoré okrem iného zahŕňajú práva týkajúce sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa a nenahrádzajú ich.

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Dôležité: Zmluvné podmienky jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Ďalšie informácie o zákone o ochrane spotrebiteľa nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International Ltd. so sídlom na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írska republika (alebo jej právny nástupca) (ďalej len „spoločnosť Apple“) poskytuje záruku na hardvérový produkt a príslušenstvo značky Apple obsiahnuté v pôvodnom balení (ďalej len „produkt Apple“) v prípade chýb materiálov a spracovania, pokiaľ sa produkt Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania od spoločnosti Apple, počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného nákupu v obchode koncovým používateľom (ďalej len „obdobie platnosti záruky“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska spoločnosti Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť Ako môžem získať záručný servis?). V prípade akejkoľvek chyby materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Pobočku spoločnosti Apple, ktorá je poskytovateľom záruky v prípade produktu pôvodne zakúpeného v Saudskoarabskom kráľovstve, Spojených arabských emirátoch alebo na Ukrajine, nájdete na stránke https://www.apple.com/legal/warranty/obligor.html.

Upozornenie: Všetky nároky vznesené na základe jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiatich (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple.

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii.

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku môžete získať servis bez úhrady prepravných a manipulačných poplatkov. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené. Ak v takejto krajine nie je pre produkt Apple dostupná daná možnosť servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupca vás ešte pred poskytnutím servisu upozorní na dodatočné prepravné a manipulačné poplatky, ktoré sa môžu účtovať. Prepravné a manipulačné poplatky sa nebudú účtovať v krajinách, v ktorých má spoločnosť Apple obchod Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple (aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete v článku support.apple.com/sk-sk/HT1434).

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa nevzťahuje: (a) na spotrebné diely, ako sú batérie alebo ochranné povrchové vrstvy, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa postupne stenčovali, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (b) na kozmetické poškodenie, čo okrem iného zahŕňa škrabance, preliačiny a poškodený plast na portoch, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (c) na poškodenie spôsobené používaním komponentu alebo produktu tretej strany, ktorý nie je v súlade so špecifikáciami produktov Apple (špecifikácie produktov Apple sú dostupné na stránke www.apple.com/sk v časti venovanej technickým špecifikáciám jednotlivých produktov a takisto v obchodoch); (d) na poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, požiarom, zemetrasením alebo inou vonkajšou udalosťou; (e) na poškodenie spôsobené používaním produktu Apple, ktoré nie je v súlade s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov Apple; (f) na poškodenie spôsobené servisným zásahom (vrátane inovácií a rozšírení) vykonaným inou osobou, než je zástupca spoločnosti Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple; (g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť funkčnosť alebo schopnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; (h) na poškodenie spôsobené bežným opotrebovaním alebo starnutím produktu Apple; (i) ak bolo na produkte Apple odstránené alebo poškodené sériové číslo alebo (j) ak spoločnosť Apple získa od relevantných verejných orgánov informácie o tom, že produkt bol odcudzený, prípadne ak nemôžete deaktivovať kód alebo iné bezpečnostné opatrenie navrhnuté na zabránenie neautorizovanému prístupu k produktu Apple a neviete žiadnym spôsobom preukázať, že ste autorizovaným používateľom daného produktu (napríklad predložením dokladu o kúpe).

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIA

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis hodiniek Apple Watch a zariadenia Apple TV na krajiny, v ktorých spoločnosť Apple alebo jej autorizovaní predajcovia predávajú dané zariadenia.

K zariadeniam iPad s mobilným rozhraním a zariadeniam iPhone poskytuje záruka servisné krytie v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené v dôsledku technických problémov, nad ktorými spoločnosť Apple nemá kontrolu. Informácie týkajúce sa zariadení iPad s mobilným rozhraním a zariadení iPhone nájdete na stránkach www.apple.com/iphone/LTE/ a www.apple.com/ipad/LTE/.

K zariadeniam iPad záruka neposkytuje servisné krytie v Číne v dôsledku rozdielov pri pripájaní k Wi-Fi sieťam, ktoré spoločnosť Apple nemá pod kontrolou.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE DOKÁŽE UCHOVÁVAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE VYTVÁRAŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred odovzdaním produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať aktualizácie systémového softvéru, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu systémového softvéru. V dôsledku aktualizácie systémového softvéru nemusia byť aplikácie tretích strán nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií ponesiete zodpovednosť vy. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

Ak požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky.

Dôležité: Nepokúšajte sa otvárať produkt Apple, pokiaľ v používateľskej príručke nie je uvedené, že produkt sa má pri používaní otvárať, ani neskúšajte odstraňovať ochranné kryty nasadené na produkte Apple. Otvorenie produktu Apple alebo odstránenie ochranných krytov môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. Servis produktu Apple môže vykonať len spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak počas obdobia platnosti záruky odošlete spoločnosti Apple reklamáciu v súlade s touto zárukou, spoločnosť Apple využije podľa vlastného uváženia niektorú z nasledujúcich možností:

(i) opraví produkt Apple použitím nových alebo už použitých originálnych dielov Apple, ktoré boli testované a vyhoveli funkčným požiadavkám spoločnosti Apple;

(ii) nahradí produkt Apple rovnakým modelom (alebo s vaším súhlasom produktom, ktorý má rovnaké alebo v podstatnej miere podobné vlastnosti ako pôvodný produkt, napríklad iným modelom s rovnakými vlastnosťami alebo tým istým modelom v inej farbe), ktorý je buď nový, alebo zložený z nových a/alebo už použitých originálnych dielov Apple a ktorý bol testovaný a vyhovel funkčným požiadavkám spoločnosti Apple;

(iii) vám vráti kúpnu cenu výmenou za vrátenie produktu Apple.

Ak budú produkt alebo diel vymenené alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradný diel alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie krytie.

Ak požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich diely za porovnateľné produkty a diely, ktoré spĺňajú miestne normy. Spoločnosť Apple môže na servis používať produkty Apple alebo náhradné diely pochádzajúce z inej krajiny, než je krajina pôvodu produktu Apple alebo originálnych dielov.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce zdroje informácií dostupné online:

Informácie o medzinárodnej podpore

www.apple.com/support/country

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb spoločnosti Apple, autorizovaní predajcovia spoločnosti Apple a maloobchodné predajne Apple Store

support.apple.com/kb/HT1434

Podpora a servis spoločnosti Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Bezplatná podpora spoločnosti Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ak nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne obchod vlastnený spoločnosťou Apple („ďalej len obchod Apple Store“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Pomôžu vám určiť, či si produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne.

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili doklad o kúpe, odpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

(i) Služba donesenia produktu do servisného strediska. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do obchodu Apple Store alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, ktoré ponúka službu donesenia produktu do servisného strediska. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do strediska servisných služieb spoločnosti Apple. Keď budete upovedomený o dokončení servisu, produkt Apple si prevezmete v obchode Apple Store alebo v stredisku autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že vám servis poskytne prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, odošle vám predplatené prepravné dokumenty, a v prípade potreby aj baliaci materiál spolu s pokynmi na správne zabalenie a adresovanie produktu Apple, aby ste ho mohli odoslať do strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo zo strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak dodržíte všetky pokyny týkajúce sa zabalenia a prepravy produktu Apple, spoločnosť Apple uhradí prepravu z miesta vášho určenia a späť.

(iii) Vlastný servis (ďalej len „služba DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné diely alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš či klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje. Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. Ak budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte obchod Apple Store, prípadne stredisko autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup:

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, dielu alebo príslušenstva a príslušné poštovné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie nahradeného produktu alebo diela. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, takže vám za produkt, diel ani prepravné náklady na miesto vášho určenia a z neho nebude nič účtované. Ak nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo nevrátite v súlade s pokynmi, prípadne vrátite nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo, ktoré nemá nárok na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty stiahne autorizovanú sumu. Ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba pre vás nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na inštaláciu, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, a preto sa obmedzenie uvedené vyššie na vás nemusí vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika súvisiaceho so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple.

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

  • žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,
  • žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo
  • straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie; (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť; (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca produktov Apple, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke.

Ak sa niektorá z podmienok považuje za nezákonnú alebo zákonne nevymožiteľnú, vylúči sa z tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená.

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple.

V prípade produktov zakúpených v Bielorusku, na Ukrajine, v Kazachstane, Moldavsku, Arménsku, Azerbajdžane, Kirgizsku, Uzbekistane, Turkménsku alebo Tadžikistane je životnosť produktu Apple tri (3) roky.

© 2022 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

010122-EMEA-VAD-Watch-Warranty-Slovakian-v1.3

Ročná (1-ročná) obmedzená záruka spoločnosti Apple  

vzťahujúca sa výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Jednoročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa poskytuje osobitné práva, ktoré okrem iného zahŕňajú práva týkajúce sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa a nenahrádzajú ich. 

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Dôležité: Zmluvné podmienky jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Ďalšie informácie o zákone o ochrane spotrebiteľa nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International Ltd. so sídlom na adrese Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írsko (alebo jej právny nástupca) (ďalej len „spoločnosť Apple“) poskytuje záruku na hardvérový produkt a príslušenstvo značky Apple obsiahnuté v pôvodnom balení (ďalej len „produkt Apple“) v prípade chýb materiálov a spracovania, pokiaľ sa produkt Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania od spoločnosti Apple, počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného nákupu v obchode koncovým používateľom (ďalej len „obdobie platnosti záruky“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska spoločnosti Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť Ako môžem získať záručný servis?).  V prípade akejkoľvek chyby materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Upozornenie: Všetky reklamácie podané v zmysle jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiatich (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple. 

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii. 

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku môžete získať servis bez úhrady prepravných a manipulačných poplatkov.  Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené. Ak v takejto krajine nie je pre produkt Apple dostupná daná možnosť servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupca vás ešte pred poskytnutím servisu upozorní na dodatočné prepravné a manipulačné poplatky, ktoré sa môžu účtovať.  Prepravné a manipulačné poplatky sa nebudú účtovať v krajinách, v ktorých má spoločnosť Apple obchod Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple (aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete v článku support.apple.com/kb/HT1434).

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa nevzťahuje: (a) na spotrebné diely, ako sú napríklad batérie alebo ochranné povrchové vrstvy, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa postupne stenčovali, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (b) na kozmetické poškodenie, čo okrem iného zahŕňa škrabance, preliačiny a poškodený plast na portoch, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku chyby materiálov alebo spracovania; (c) na poškodenie spôsobené používaním komponentu alebo produktu tretej strany, ktorý nie je v súlade so špecifikáciami produktov Apple (špecifikácie produktov Apple sú dostupné na stránke www.apple.com/sk v časti venovanej technickým špecifikáciám jednotlivých produktov a takisto v obchodoch); (d) na poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, požiarom, zemetrasením alebo inou vonkajšou udalosťou; (e) na poškodenie spôsobené používaním produktu Apple, ktoré nie je v súlade s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov Apple; (f) na poškodenie spôsobené servisným zásahom (vrátane inovácií a rozšírení) vykonaným inou osobou, než je zástupca spoločnosti Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple; (g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmenenia funkčnosti alebo schopností bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; (h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním alebo starnutím produktu Apple; (i) ak bolo na produkte Apple odstránené alebo poškodené sériové číslo alebo (j) ak spoločnosť Apple získa od relevantných úradov informácie o tom, že produkt bol odcudzený, prípadne ak nemôžete deaktivovať kód alebo iné bezpečnostné opatrenie navrhnuté na zabránenie neautorizovanému prístupu k produktu Apple a neviete žiadnym spôsobom preukázať, že ste autorizovaným používateľom daného produktu (napríklad predložením dokladu o kúpe).

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIA

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis hodiniek Apple Watch a zariadenia Apple TV na krajiny, v ktorých spoločnosť Apple alebo jej autorizovaní predajcovia predávajú dané zariadenia.

K zariadeniam iPad s mobilným rozhraním a zariadeniam iPhone poskytuje záruka servisné krytie v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené v dôsledku technických problémov, nad ktorými spoločnosť Apple nemá kontrolu. Informácie týkajúce sa zariadení iPad s mobilným rozhraním a zariadení iPhone nájdete na stránkach www.apple.com/iphone/LTE/www.apple.com/ipad/LTE/.

K zariadeniam iPad záruka neposkytuje servisné krytie v Číne v dôsledku rozdielov pri pripájaní k Wi-Fi sieťam, ktoré spoločnosť Apple nemá pod kontrolou.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE DOKÁŽE UCHOVÁVAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE VYTVÁRAŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI. 

Pred odovzdaním produktu Apple na vykonanie záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať aktualizácie systémového softvéru, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu systémového softvéru. V dôsledku aktualizácie systémového softvéru nemusia byť aplikácie tretích strán nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií ponesiete zodpovednosť vy. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

Ak požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky. 

Dôležité: Nepokúšajte sa otvárať produkt Apple, pokiaľ v používateľskej príručke nie je uvedené, že produkt sa má pri používaní otvárať, ani neskúšajte odstraňovať ochranné kryty nasadené na produkte Apple. Otvorenie produktu Apple alebo odstránenie ochranných krytov môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. Servis produktu Apple môže vykonať len spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak počas obdobia platnosti záruky odošlete spoločnosti Apple reklamáciu v súlade s touto zárukou, spoločnosť Apple využije podľa vlastného uváženia niektorú z nasledujúcich možností:

(i) opraví produkt Apple pomocou nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť; 

(ii) nahradí produkt Apple rovnakým modelom (alebo produktom s podobnými funkciami, ak s tým budete súhlasiť) zostaveným z nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť; alebo 

(iii) vám vráti kúpnu cenu výmenou za vrátenie produktu Apple.

Ak budú produkt alebo diel vymenené alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradný diel alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie krytie. 

Ak požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce zdroje informácií dostupné online:

Informácie o medzinárodnej podpore

www.apple.com/support/country

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb pre produkty Apple, autorizovaní predajcovia Apple a maloobchodné predajne Apple Store

support.apple.com/kb/HT1434

Podpora a servis spoločnosti Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Bezplatná podpora spoločnosti Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ak nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne obchod vlastnený spoločnosťou Apple (ďalej len „obchod Apple Store“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Pomôžu vám určiť, či si produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne. 

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili doklad o kúpe, odpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie. 

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

(i) Služba donesenia produktu do servisného strediska. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do obchodu Apple Store alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, ktoré ponúka službu donesenia produktu do servisného strediska. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do strediska servisných služieb spoločnosti Apple. Keď budete upovedomený o dokončení servisu, produkt Apple si prevezmete v obchode Apple Store alebo v stredisku autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že vám servis poskytne prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, odošle vám predplatené prepravné dokumenty, a v prípade potreby aj baliaci materiál spolu s pokynmi na správne zabalenie a adresovanie produktu Apple, aby ste ho mohli odoslať do strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo zo strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak dodržíte všetky pokyny týkajúce sa zabalenia a prepravy produktu Apple, spoločnosť Apple uhradí prepravu z miesta vášho určenia a späť.

(iii) Vlastný servis (ďalej len „služba DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné súčasti alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš alebo klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje.  Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. Ak budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte obchod Apple Store, prípadne stredisko autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup: 

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, súčasti alebo príslušenstva a príslušné poštovné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie nahradeného produktu alebo dielu. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, takže vám za produkt, diel ani prepravné náklady na miesto vášho určenia a z neho nebude nič účtované. Ak nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo nevrátite v súlade s pokynmi, prípadne vrátite nahradený produkt, diel alebo príslušenstvo, ktoré nemá nárok na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty stiahne autorizovanú sumu. Ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba pre vás nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, diel alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na inštaláciu, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu nahradeného produktu, dielu alebo príslušenstva. 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z jednoročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, a preto sa obmedzenie uvedené vyššie na vás nemusí vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika súvisiaceho so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple. 

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

  • žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,
  • žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo
  • straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie; (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť; (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca produktov Apple, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke. 

Ak sa niektorá z podmienok považuje za nezákonnú alebo zákonne nevymožiteľnú, vylúči sa z tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená. 

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple. 

V prípade produktov zakúpených v Bielorusku, na Ukrajine, v Kazachstane, Moldavsku, Arménsku, Azerbajdžane, Kirgizsku, Uzbekistane, Turkménsku alebo Tadžikistane je životnosť produktu Apple tri (3) roky.

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

060320-EMEA-VAD-Watch-Warranty-Slovakian-v1.2

Ročná (1-ročná) obmedzená záruka spoločnosti Apple vzťahujúca sa výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV

Ročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľov poskytuje osobitné práva, ktoré okrem iného zahŕňajú práva týkajúce sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov a nenahrádzajú ich.

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľov.

Dôležité: Podmienky a ustanovenia ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov.

Ďalšie informácie o zákonoch o ochrane spotrebiteľov nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International so sídlom Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Írsko (alebo jej právny nástupca) (ďalej len „spoločnosť Apple“) poskytuje záruku na hardvérové produkty a príslušenstvo značky Apple obsiahnuté v pôvodnom balení (ďalej len „produkt Apple“) v prípade nedostatkov materiálu a spracovania, pokiaľ sa produkt spoločnosti Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov od spoločnosti Apple, počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného maloobchodného nákupu koncovým používateľom (ďalej len „obdobie platnosti záruky“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle ročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť „Ako môžem získať záručný servis?“). V prípade akéhokoľvek nedostatku materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Upozornenie: Všetky reklamácie podané v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiatich (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple.

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľov. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii.

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

V krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku môžete získať servis bez úhrady prepravných a manipulačných poplatkov. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené. Ak v takejto krajine nie je pre produkt Apple dostupná daná možnosť servisu, spoločnosť Apple alebo jej zástupca vás upozorní na dodatočné prepravné a manipulačné poplatky, ktoré sa môžu účtovať pred poskytnutím servisu. Prepravné a manipulačné poplatky sa nebudú účtovať v krajinách, v ktorých má spoločnosť Apple maloobchodnú predajňu Apple Store alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple (aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete v článku locate.apple.com/sk/sk/).

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované telefónne poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa nevzťahuje: (a) na spotrebné diely, ako sú napríklad batérie alebo ochranné povrchové vrstvy, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa postupne stenčovali, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku nedostatku materiálov alebo spracovania, (b) na kozmetické poškodenie, čo okrem iného zahŕňa škrabance, preliačeniny a poškodený plast na portoch, pokiaľ nedošlo k zlyhaniu v dôsledku nedostatku materiálov alebo spracovania, (c) na poškodenie spôsobené používaním komponentu alebo produktu tretej strany, ktorý nie je v súlade so špecifikáciami produktov Apple (špecifikácie produktov Apple sú dostupné na stránke www.apple.com/sk v časti venovanej technickým špecifikáciám jednotlivých produktov a takisto v obchodoch), (d) na poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnym používaním, požiarom, zemetrasením alebo inou vonkajšou udalosťou, (e) na poškodenie spôsobené používaním produktu Apple, ktoré nie je v súlade s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania produktov Apple, (f) na poškodenie spôsobené servisným zásahom (vrátane inovácií a rozšírení) vykonaným inou osobou, než je zástupca spoločnosti Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Apple, (g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmenenia funkčnosti alebo schopností bez písomného súhlasu spoločnosti Apple, (h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním alebo starnutím produktu Apple, (i) na prípady odstránenia alebo poškodenia sériového čísla na produkte Apple, alebo (j) na prípady, keď spoločnosť Apple získa od relevantných úradov informácie o tom, že produkt bol odcudzený, alebo ak nemôžete deaktivovať heslo alebo iné bezpečnostné opatrenie navrhnuté na zabránenie neautorizovanému prístupu k produktu Apple a neviete žiadnym spôsobom preukázať, že ste autorizovaným používateľom daného produktu (napríklad predložením potvrdenia o nákupe).

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIA

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis hodiniek Apple Watch a zariadenia Apple TV na krajiny, v ktorých spoločnosť Apple alebo jej autorizovaní predajcovia predávajú dané zariadenia.

K zariadeniam iPad s mobilným rozhraním a zariadeniam iPhone poskytuje záruka servisné krytie v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a vo Švajčiarsku. Mimo tejto oblasti môžu byť možnosti servisu obmedzené v dôsledku technických problémov, nad ktorými spoločnosť Apple nemá kontrolu. Informácie týkajúce sa zariadení iPad s mobilným rozhraním a zariadení iPhone nájdete na stránkach www.apple.com/iphone/LTE/www.apple.com/ipad/LTE/.

K zariadeniam iPad záruka neposkytuje servisné krytie v Číne v dôsledku rozdielov pri pripájaní k Wi-Fi sieťam, ktoré spoločnosť Apple nemá pod kontrolou.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE DOKÁŽE UCHOVÁVAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE VYTVÁRAŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred odovzdaním produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať aktualizácie systémového softvéru, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu systémového softvéru. V dôsledku aktualizácie systémového softvéru nemusia byť aplikácie tretích strán nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií budete zodpovední vy. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

Ak požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky.

Dôležité upozornenie: Nepokúšajte sa otvárať produkt Apple, pokiaľ v používateľskej príručke nie je uvedené, že produkt sa má pri používaní otvárať, ani odstraňovať ochranné kryty nasadené na produkte Apple. Otvorenie produktu Apple alebo odstránenie ochranných krytov môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. Servis produktu Apple môže vykonať len spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Apple.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak počas obdobia platnosti záruky odošlete spoločnosti Apple reklamáciu v súlade s touto zárukou, spoločnosť Apple využije podľa vlastného uváženia niektorú z nasledujúcich možností:

(i) opraví produkt Apple pomocou nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť, alebo

(ii) nahradí produkt Apple rovnakým modelom (alebo produktom s podobnými funkciami, ak s tým budete súhlasiť) zostaveným z nových alebo použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť, alebo

(iii) vám vráti kúpnu cenu výmenou za vrátenie produktu Apple.

Ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo záruka v trvaní deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, a to podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie krytie.

Ak požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce zdroje informácií dostupné online:


Informácie o medzinárodnej podpore

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb spoločnosti Apple, autorizovaní predajcovia spoločnosti Apple a maloobchodné predajne Apple Store

Podpora a servis spoločnosti Apple

Bezplatná podpora spoločnosti AppleAk nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne maloobchodnú predajňu spoločnosti Apple („maloobchodná sieť spoločnosti Apple“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Pomôžu vám určiť, či produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne.

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili potvrdenie o nákupe, odpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple poskytne záručný servis prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

(i) Služba prinesenia produktu zákazníkom. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do predajne Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple, ktoré ponúka službu prinesenia produktu zákazníkom. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do servisného strediska spoločnosti Apple. Keď budete upovedomení o dokončení servisu, produkt Apple si prevezmete v maloobchodnej predajni spoločnosti Apple alebo v stredisku autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo servisného strediska spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že vám servis poskytne prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, odošle vám predplatené prepravné dokumenty, a v prípade potreby aj baliaci materiál spolu s pokynmi na správne zabalenie a adresovanie produktu Apple, aby ste ho mohli odoslať do servisného strediska spoločnosti Apple alebo do strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo servisného strediska spoločnosti Apple alebo zo strediska autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Ak dodržíte všetky pokyny týkajúce sa zabalenia a prepravy produktu Apple, spoločnosť Apple uhradí prepravu z miesta vášho určenia a späť.

(iii) Vlastný servis pomocou objednaných súčiastok („služba DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné súčasti alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš alebo klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje. Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. Ak budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte predajňu Apple, prípadne stredisko autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup:

(a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, súčasti alebo príslušenstva a príslušné prepravné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie nahradeného produktu alebo súčasti. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, takže vám nebude účtovaný produkt, súčasť ani prepravné náklady na miesto vášho určenia a z neho. Ak nevrátite nahradený produkt, súčasť alebo príslušenstvo v súlade s pokynmi, prípadne vrátite nahradený produkt, súčasť alebo príslušenstvo, ktoré nemá nárok na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty odúčtuje autorizovanú sumu. Ak nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba pre vás nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

(b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na inštaláciu, a akékoľvek požiadavky na likvidáciu nahradeného produktu, súčasti alebo príslušenstva.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľov, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, a preto sa obmedzenie uvedené vyššie na vás nemusí vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika súvisiaceho so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple.

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,

žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo

straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie, (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť, alebo (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke.

Ak sa niektorá z podmienok považuje za nezákonnú alebo zákonne nevymožiteľnú, vylúči sa z tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená.

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple.

© 2016 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

100615-EMEA-VAD-Universal-Warranty-Slovakian-v1.1

Ročná obmedzená záruka (1 rok) spoločnosti Apple vzťahujúca sa výlučne na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV
Ročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľov poskytuje osobitné práva okrem iného vrátane práv týkajúcich sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov a nenahrádzajú ich.

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

Dôležité: Podmienky a ustanovenia ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na nároky vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov.

Ďalšie informácie o zákonoch o ochrane spotrebiteľov nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International so sídlom Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Írsko (alebo jej právny nástupca) (ďalej len „spoločnosť Apple“) poskytuje záruku na hardvérové produkty a príslušenstvo značky Apple zabalené v pôvodnom balení (ďalej len „produkt Apple“) v prípade nedostatkov materiálu a spracovania, pokiaľ sa produkt spoločnosti Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími uverejnenými pravidlami používania od spoločnosti Apple počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného maloobchodného nákupu koncovým používateľom (ďalej len „obdobie platnosti záruky“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle ročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť „Ako môžem získať záručné služby?“). V prípade akéhokoľvek nedostatku materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Upozornenie: Všetky reklamácie podané v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiat (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple.

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k právam vyplývajúcim zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii.

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

Možnosti servisu môžu byť obmedzené, ak sa servis vyžaduje v krajine, ktorá nie je krajinou nákupu produktu Apple. V prípade, že servis pre produkt Apple v takejto krajine nie je dostupný, spoločnosť Apple vás bude informovať o akýchkoľvek dodatočných poštovných a manipulačných poplatkoch, ktoré sa môžu uplatňovať pred vykonaním servisu.

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované telefónne poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho sieťového operátora.

Táto záruka sa neuplatňuje: a) na spotrebné súčasti, ako napríklad batérie alebo ochranné vrstvy, ktoré po čase zoslabnú, za predpokladu, že porucha nevznikla v dôsledku nedostatku materiálu alebo spracovania; b) na vizuálne poškodenie vrátane, nie však výhradne, škrabancov, preliačenín alebo poškodených plastov na konektoroch; c) na škody spôsobené používaním s iným produktom; d) na škody spôsobené nehodou, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, ohňom, v dôsledku zemetrasenia alebo iných vonkajších faktorov; e) na škody spôsobené prevádzkou produktu Apple v rozpore s používateľskou príručkou, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania produktu Apple; f) na škody, ktoré vznikli pri servise (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonanom inou osobou ako zástupcom spoločnosti Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb spoločnosti Apple („AASP“); g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť jeho funkčnosť alebo vlastnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním v dôsledku používania alebo iné chyby v dôsledku bežného časového opotrebovania produktu Apple; alebo i) ak bolo niektoré sériové číslo z Produktu Apple odstránené alebo zničené; alebo j) ak bol produkt ukradnutý alebo ak sa spoločnosť Apple oprávnene domnieva, že produkt je ukradnutý, na základe informácií poskytnutých orgánmi činnými v trestnom konaní.

DÔLEŽITÉ OBMEDZENIE.

Spoločnosť Apple môže obmedziť záručný servis hardvérových produktov na krajinu, v ktorej spoločnosť Apple alebo jej autorizovaní distribútori zariadenie pôvodne predali.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE UMOŽŇUJE UKLADAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE ROBIŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred odovzdaním produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a deaktivovať všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť a/alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať softvérové aktualizácie systému, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na nižšiu verziu softvéru systému. V dôsledku softvérovej aktualizácie systému nemusia byť aplikácie tretej strany nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Budete zodpovední za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

V prípade, že požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky.

Dôležité upozornenie: Nesnažte sa otvoriť produkt spoločnosti Apple ani neodstraňujte žiadne ochranné kryty pripojené k produktu spoločnosti Apple. Otvorenie produktu Apple alebo odstránenie ochranných krytov môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje. Servis produktu Apple môže vykonať len spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb spoločnosti Apple.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak v rámci tejto záruky podáte platnú reklamáciu, spoločnosť Apple podľa svojho výberu:

(i) opraví produkt Apple pomocou nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť; alebo

(ii) vymení produkt Apple za produkt, ktorý je aspoň funkčne porovnateľný s daným produktom Apple a ktorý sa skladá z nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť; alebo

(iii) vám vráti kúpnu cenu na výmenu za vrátenie produktu Apple.

V prípade, ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie poskytnutie záruky.

V prípade, že požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce informačné zdroje dostupné online:

Informácie o medzinárodnej podpore

http://www.apple.com/support/country

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb spoločnosti Apple, autorizovaní predajcovia spoločnosti Apple a maloobchodné predajne spoločnosti Apple

http://support.apple.com/kb/HT1434

Podpora a servis spoločnosti Apple

http://www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Bezplatná podpora spoločnosti Apple

http://www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Ak nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne maloobchodnú predajňu spoločnosti Apple („maloobchodná sieť spoločnosti Apple“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Pomôžu vám určiť, či produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne.

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili potvrdenie o nákupe, zodpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple podľa svojho výberu v závislosti od konkrétnych okolností, najmä s ohľadom na typ produktu Apple, poskytne záručný servis vo forme jednej alebo niekoľkých z nasledujúcich možností:

(i) Služba prinesenia produktu zákazníkom. Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do predajne Apple alebo do miesta AASP, ktoré ponúka službu prinesenia produktu zákazníkom. Váš produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do strediska servisných služieb spoločnosti Apple („ARS“). Keď budete upovedomení o dokončení servisu, bezodkladne si produkt Apple prevezmete z predajne Apple alebo miesta AASP, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, spoločnosť Apple vám pošle predplatené sprievodky, prípadne aj baliaci materiál, aby ste mohli odoslať produkt Apple do miesta ARS alebo AASP v súlade s pokynmi spoločnosti Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo servisného strediska spoločnosti Apple alebo AASP. V prípade, že ste dodržali všetky pokyny, spoločnosť Apple uhradí poštovné z a do miesta vášho určenia.

(iii) Vlastný servis pomocou objednaných súčiastok („DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné súčasti alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš alebo klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje. Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. V prípade, že budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte maloobchodnú sieť spoločnosti Apple, prípadne miesto AASP. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup:

a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie vymeneného výrobku, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, súčasti alebo príslušenstva a príslušné poštovné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie náhradného produktu alebo súčasti. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, čím vám nebude účtovaný produkt, súčasť a poštovné do a z miesta vášho určenia. Ak nevrátite vymenený produkt, súčasť alebo príslušenstvo v súlade s pokynmi, prípadne vrátite vymenený produkt, súčasť alebo príslušenstvo v súlade s pokynmi, ktoré nemá oprávnenie na opravu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty odúčtuje autorizovanú sumu. V prípade, že nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba vám nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie vymeneného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo a prípadne aj pokyny na inštaláciu a akékoľvek požiadavky na likvidáciu vymeneného produktu, súčasti alebo príslušenstva.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné spotrebiteľské práva vyplývajúce zo zákona, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, preto sa obmedzenie uvedené vyššie nemusí na vás vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika v súvislosti so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple.

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,

žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo

straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie, (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť alebo (iii) podvodné skreslenie ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Apple bude uchovávať a používať informácie o zákazníkovi v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Apple, ktoré sú dostupné na stránke www.apple.com/legal/warranty/privacy.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke.

Ak sa niektorá podmienka považuje za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, oddelí sa od tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená.

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple.

© 2015 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a ďalších krajinách.

062415-EMEA-VAD-Warranty-Slovakian-v1

Ročná obmedzená záruka (1 rok) spoločnosti Apple iba na značkové produkty spoločnosti Apple

ZÁKONY O OCHRANE SPOTREBITEĽOV
Ročná obmedzená záruka spoločnosti Apple je dobrovoľnou zárukou výrobcu. Na rozdiel od práv vyplývajúcich zo zákonov o ochrane spotrebiteľov poskytuje osobitné práva vrátane, nie však výhradne, práv týkajúcich sa nevyhovujúceho tovaru.

Výhody ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple ako takej dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľov a nenahrádzajú ich.

Spotrebitelia majú právo rozhodnúť sa, či si uplatnia nárok na servis v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple alebo v zmysle svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich zo zákona.

Dôležité: Podmienky a ustanovenia ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa nevzťahujú na reklamácie v rámci zákonov o ochrane spotrebiteľov.

Ďalšie informácie o zákonoch o ochrane spotrebiteľov nájdete na webovej stránke spoločnosti Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) alebo si ich vyžiadajte od miestnej organizácie na ochranu spotrebiteľov.

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Spoločnosť Apple Distribution International so sídlom Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Írsko (alebo jej nástupca) („Apple“) poskytuje záruku na hardvérové produkty a príslušenstvo značky Apple zabalené v pôvodnom balení („produkt Apple“) v prípade nedostatkov materiálu a spracovania, keď sa produkt Apple používa v súlade s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania od spoločnosti Apple počas JEDNÉHO (1) ROKA odo dňa pôvodného nákupu koncovým používateľom („záručná doba“). Budete mať nárok na opravné prostriedky v zmysle ročnej obmedzenej záruky na produkt Apple prostredníctvom miestneho servisného strediska Apple v prevažnej časti sveta (pozrite si časť „Ako môžem získať záručný servis?“). V prípade akejkoľvek chyby materiálu a spracovania budete môcť adresovať svoje reklamácie spoločnosti Apple aj v situáciách, keď ste produkt Apple kúpili od tretej strany.

Upozornenie: Všetky reklamácie podané v zmysle ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple sa budú riadiť podmienkami stanovenými v tomto záručnom dokumente.

Spoločnosť Apple vám okrem toho poskytne prístup k telefonickej technickej podpore na obdobie deväťdesiat (90) dní od doručenia produktov Apple.

NA ČO SA NEVZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA?

Táto záruka sa nevzťahuje na žiadne hardvérové produkty inej značky ako Apple ani na žiadny softvér, a to ani v prípade, že bol pribalený alebo predaný spolu s hardvérom Apple.

Na produkty inej značky ako Apple sa môžu vzťahovať výhody záruky výrobcu, ktoré predstavujú dodatočné výhody k spotrebiteľským právam vyplývajúcim zo zákona. Bližšie informácie nájdete na obale produktu a v príslušnej dokumentácii.

Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú vašich práv v súvislosti s používaním softvéru, nájdete v licenčnej zmluve priloženej k softvéru.

Možnosti servisu môžu byť obmedzené, ak sa servis vyžaduje v inej krajine, než v ktorej ste produkt Apple zakúpili. V prípade, že servis pre produkt Apple v takejto krajine nie je dostupný, spoločnosť Apple vás bude informovať o akýchkoľvek dodatočných poštovných a manipulačných poplatkoch, ktoré sa môžu uplatňovať pred vykonaním servisu.

Pri telefonickom kontaktovaní spoločnosti Apple vám môžu byť za hovor účtované telefónne poplatky v závislosti od miesta, kde sa nachádzate. Bližšie informácie si vyžiadajte od svojho telefonického operátora.

Táto záruka sa neuplatňuje: a) na spotrebné časti, ako napríklad batérie alebo ochranné vrstvy, ktoré po čase zoslabnú, za predpokladu, že porucha nevznikla v dôsledku chyby materiálu alebo spracovania; b) na vizuálne poškodenie okrem iného vrátane škrabancov, preliačin alebo poškodených plastov na konektoroch; c) na škody spôsobené používaním spolu s iným produktom; d) na škody spôsobené nehodou, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, ohňom, v dôsledku zemetrasenia alebo iných vonkajších faktorov; e) na škody spôsobené prevádzkou produktu Apple v rozpore s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania produktu Apple; f) na škody, ktoré vznikli pri servise (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonávanom inou osobou ako zástupcom spoločnosti Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb spoločnosti Apple; g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť jeho funkčnosť alebo vlastnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; h) na chyby spôsobené bežným používaním, opotrebovaním alebo iné chyby v dôsledku prirodzeného starnutia produktu Apple; alebo i) ak bolo niektoré sériové číslo z produktu Apple odstránené alebo zničené; alebo j) ak bol produkt ukradnutý alebo ak sa spoločnosť Apple oprávnene domnieva, že produkt je ukradnutý, na základe informácií poskytnutých orgánmi činnými v trestnom konaní.

POMEMBNA OMEJITEV.

Apple lahko servis v okviru jamstva za strojno opremo omeji na državo, v kateri je Apple ali njegov pooblaščeni distributer prvotno prodal napravo.

VAŠE POVINNOSTI

AK PRODUKT APPLE MÔŽE UKLADAŤ SOFTVÉROVÉ PROGRAMY, ÚDAJE A INÉ INFORMÁCIE, MALI BY STE ROBIŤ PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÉ KÓPIE INFORMÁCIÍ ULOŽENÝCH NA PAMÄŤOVOM MÉDIU PRODUKTU APPLE NA OCHRANU OBSAHU A AKO OPATRENIE PRED MOŽNÝMI PREVÁDZKOVÝMI ZLYHANIAMI.

Pred odovzdaním produktu Apple do záručného servisu by ste si mali vyhotoviť samostatnú záložnú kópiu obsahu pamäťového média tohto produktu, odstrániť všetky osobné informácie a vypnúť všetky bezpečnostné heslá. Obsah pamäťového média produktu Apple sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť alebo preformátovať.

Po vykonaní záručného servisu vám bude produkt Apple alebo náhradný produkt vrátený v konfigurácii, v akej bol pôvodne predaný, prípadne s príslušnými aktualizáciami. Spoločnosť Apple môže v rámci záručného servisu nainštalovať softvérové aktualizácie systému, ktoré zabránia tomu, aby produkt Apple prešiel na staršiu verziu softvéru systému. V dôsledku softvérovej aktualizácie systému nemusia byť aplikácie tretej strany nainštalované v produkte Apple s týmto produktom kompatibilné alebo nemusia fungovať. Budete zodpovední za opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov a informácií. Táto záruka sa nevzťahuje na obnovu ani opätovnú inštaláciu ostatných softvérových programov, údajov ani informácií.

V prípade, že požadujete vykonanie servisu v krajine odlišnej od krajiny kúpy, budete musieť dodržať všetky príslušné dovozné a vývozné zákony a predpisy, prípadne znášať clo, DPH a ostatné súvisiace dane a poplatky.

Dôležité: Neotvárajte produkt Apple, pokiaľ sa v používateľskej príručke neuvádza, ako sa má otvárať. Otvorenie produktu Apple môže spôsobiť poškodenie, na ktoré sa táto záruka nevzťahuje.

ČO SPOLOČNOSŤ APPLE UROBÍ V PRÍPADE ZÁRUČNEJ REKLAMÁCIE?

Ak v rámci tejto záruky podáte platnú reklamáciu, spoločnosť Apple podľa svojho uváženia:

(i) opraví produkt Apple pomocou nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť; alebo

(ii) vymení produkt Apple za produkt, ktorý je aspoň funkčne porovnateľný s daným produktom Apple a ktorý sa skladá z nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť; alebo

(iii) vám vráti nákupnú cenu za vrátený produkt Apple.

V prípade, ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie pokrytie.

V prípade, že požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS?

Skôr ako využijete záručný servis, vyhľadajte a prečítajte si nasledujúce informačné zdroje dostupné online:

Informácie o medzinárodnej podpore

Autorizovaní poskytovatelia servisných služieb spoločnosti Apple, autorizovaní predajcovia spoločnosti Apple a maloobchodné predajne spoločnosti Apple

Podpora a servis spoločnosti Apple

Bezplatná podpora spoločnosti AppleAk nemáte prístup na internet alebo ak po prečítaní týchto zdrojov produkt Apple stále nefunguje správne, kontaktujte zástupcu spoločnosti Apple, prípadne maloobchodnú predajňu spoločnosti Apple („predajňa Apple“) alebo autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple, a to pomocou informácií uvedených vyššie. Pomôžu vám určiť, či produkt Apple vyžaduje servis. Ak áno, oznámia vám, ktorú z možností záručného servisu uvedených nižšie vám spoločnosť Apple poskytne.

Spoločnosť Apple alebo jej zástupcovia môžu pred prijatím záručného servisu požadovať, aby ste predložili potvrdenie o nákupe, zodpovedali na otázky, ktoré umožnia diagnostikovať potenciálne problémy, a dodržiavali postupy spoločnosti Apple týkajúce sa získania záručného servisu. Ide napríklad o dodržiavanie pokynov týkajúcich sa balenia a prepravy produktov Apple, ak sa produkty určené na servis odosielajú poštou, ako je uvedené nižšie.

MOŽNOSTI ZÁRUČNÉHO SERVISU

Spoločnosť Apple podľa svojho výberu v závislosti od konkrétnych okolností, najmä pokiaľ ide o typ produktu Apple, poskytne záručný servis vo forme jednej alebo niekoľkých z nasledujúcich možností:

(i) Služba prinesenia produktu zákazníkom.Spoločnosť Apple môže požadovať, aby ste produkt Apple vrátili do predajne Apple alebo do prevádzky autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple, ktorá ponúka službu prinesenia produktu zákazníkom. Produkt Apple môže byť na vykonanie servisu odoslaný do strediska servisných služieb spoločnosti Apple. Keď budete upovedomení o dokončení servisu, bezodkladne si produkt Apple prevezmete z predajne Apple alebo prevádzky autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple, prípadne vám bude produkt Apple odoslaný zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple na vami určené miesto.

(ii) Služba odoslania produktu poštou. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby odoslania produktu poštou, spoločnosť Apple vám pošle predplatené sprievodky, prípadne aj baliaci materiál, aby ste mohli odoslať produkt Apple do strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo prevádzky autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple v súlade s pokynmi spoločnosti Apple. Po dokončení servisu vám bude produkt Apple vrátený zo strediska servisných služieb spoločnosti Apple alebo prevádzky autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. V prípade, že ste dodržali všetky pokyny, spoločnosť Apple uhradí poštovné z a do miesta vášho určenia.

(iii) Vlastný servis pomocou objednaných súčiastok („DIY“). V rámci služby DIY vám spoločnosť Apple poskytne náhradný produkt alebo jednoducho vymeniteľné súčasti alebo príslušenstvo produktu, ako napríklad myš alebo klávesnicu, na ktorých výmenu netreba žiadne nástroje. Poznámka: Spoločnosť Apple nebude zodpovedať za žiadne náklady vynaložené na prácu, ktoré vám vzniknú v súvislosti s vlastným servisom. V prípade, že budete pri výmene potrebovať ďalšiu pomoc, kontaktujte spoločnosť Apple na telefónnom čísle uvedenom nižšie alebo navštívte predajňu Apple, prípadne prevádzku autorizovaného poskytovateľa servisných služieb spoločnosti Apple. Ak spoločnosť Apple rozhodne, že poskytne servis prostredníctvom služby DIY, použije sa nasledujúci postup:

a) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple vyžaduje vrátenie vymeneného výrobku, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple môže požadovať autorizáciu kreditnej karty ako zábezpeku za kúpnu cenu náhradného produktu, súčasti alebo príslušenstva a príslušné poštovné náklady. Spoločnosť Apple vám pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne aj s pokynmi na výmenu, a akékoľvek požiadavky na vrátenie náhradného produktu alebo súčasti. Ak dodržíte pokyny, spoločnosť Apple zruší autorizáciu kreditnej karty, čím vám nebude účtovaný produkt alebo súčasť a ani poštovné do a z miesta vášho určenia. Ak podľa pokynov nevrátite vymenený produkt, súčasť alebo príslušenstvo, prípadne vrátite vymenený produkt, súčasť alebo príslušenstvo, na ktoré sa nevzťahuje možnosť servisu, spoločnosť Apple si z kreditnej karty stiahne autorizovanú sumu. V prípade, že nemôžete poskytnúť autorizáciu kreditnej karty, táto služba vám nemusí byť dostupná a spoločnosť Apple vám ponúkne alternatívne možnosti vykonania servisu.

b) Servis, pri ktorom spoločnosť Apple nevyžaduje vrátenie vymeneného produktu, súčasti alebo príslušenstva: Spoločnosť Apple vám bezplatne pošle náhradný produkt, súčasť alebo príslušenstvo a prípadne aj pokyny na inštaláciu a akékoľvek požiadavky na likvidáciu vymeneného produktu, súčasti alebo príslušenstva.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(i) Celá zmluva:

Iné práva ako vaše vlastné práva vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa, ako sú uvedené na začiatku tohto dokumentu, všetky záruky, podmienky a ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú uvedené v tomto záručnom dokumente, sú vylúčené z ročnej obmedzenej záruky spoločnosti Apple. Niektoré krajiny nepovoľujú obmedzenia týkajúce sa možného trvania takýchto záruk, podmienok alebo predpokladaných ustanovení, preto sa obmedzenie uvedené vyššie nemusí na vás vzťahovať.

(ii) Odmietnutie zodpovednosti v súvislosti s údajmi:

Spoločnosť Apple nezaručuje, nevyhlasuje ani sa nezaväzuje, že bude môcť v rámci tejto záruky opraviť alebo vymeniť akýkoľvek produkt Apple bez rizika v súvislosti so stratou informácií alebo údajov uložených v produkte Apple.

(iii) Obmedzenie zodpovednosti:

Spoločnosť Apple nebude v žiadnom prípade zodpovedná za:

žiadne straty, ktoré neboli spôsobené porušením tohto záručného dokumentu z jej strany,

žiadnu stratu alebo poškodenie, ktoré v čase kúpy produktu nebolo opodstatnene predvídateľnou okolnosťou porušenia tohto záručného dokumentu zo strany spoločnosti Apple, alebo

straty súvisiace s vaším podnikaním, ušlý zisk, stratu údajov alebo stratu príležitosti.

Ustanovenia tohto záručného dokumentu sa nevzťahujú na (i) úmrtie alebo telesné zranenie, (ii) podvod alebo hrubú nedbalosť alebo (iii) podvodné skreslenie informácií ani na (iv) žiadnu ďalšiu zodpovednosť, ktorú nemožno z právneho hľadiska obmedziť ani vylúčiť.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Apple bude uchovávať a používať informácie o zákazníkovi v súlade so zásadami ochrany osobných údajov zákazníkov spoločnosti Apple, ktoré sú dostupné na stránke http://www.apple.com/privacy/.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Žiaden predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Apple nie je oprávnený uskutočňovať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo dodatky k tejto záruke.

Ak sa niektorá podmienka považuje za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, oddelí sa od tejto záruky a zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných podmienok nebude dotknutá ani ovplyvnená.

Táto záruka sa riadi a interpretuje podľa právnych predpisov krajiny, v ktorej sa uskutočnila kúpa produktu Apple.


© 2014 Apple Inc. Všetky práva vyhradené. Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a ďalších krajinách.

120514 EMEA VAD Warranty Slovakian v1