Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple
ισχύει για την Ελλαδα και την Κυπρο

Μόνο για προϊόντα με εμπορική επωνυμία της Apple

ΝΟΜΟΘΕΣΙA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η παρούσα Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple είναι μια εγγύηση που παρέχεται με τη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή. Η εγγύηση αυτή παραχωρεί δικαιώματα ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που αφορούν αγαθά που δεν συμμορφώνονται με τους όρους της σύμβασης αγοράς.

Υπ' αυτήν την έννοια, τα οφέλη που απορρέουν από την παρούσα Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple παρέχονται συμπληρωματικά και δεν αντικαθιστούν τα δικαιώματα που παρέχει η νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών. 

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται από καταναλωτές στην Ελλάδα και την Κύπρο, η προθεσμία έγερσης απαιτήσεων που σχετίζονται με ελαττώματα μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση αγοράς είναι 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης.  Οι εν λόγω απαιτήσεις υπόκεινται στα κριτήρια και στις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την τοπική νομοθεσία.

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα εγείρουν απαίτηση για υπηρεσίες σέρβις με βάση τη Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple ή με βάση τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών. 

Σημαντικό: Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple δεν ισχύουν για απαιτήσεις που εγείρονται με βάση τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, επισκεφτείτε τη δικτυακή τοποθεσία της Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ή επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα προστασίας των καταναλωτών.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Apple Distribution International Ltd. που εδρεύει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, στη διεύθυνση Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork (ή ο νόμιμος διάδοχός της) («Apple») εγγυάται ότι το προϊόν υλικού και τα αξεσουάρ που φέρουν την εμπορική επωνυμία της Apple και περιλαμβάνονται στην αρχική συσκευασία («Προϊόν Apple») δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της Apple, καθώς και τις άλλες δημοσιευμένες οδηγίες για Προϊόντα Apple, για περίοδο ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία αρχικής αγοράς από τον τελικό καταναλωτή («Περίοδος εγγύησης»). Δικαιούστε να ασκήσετε τα μέσα έννομης προστασίας που προβλέπονται από τη Μονοετή περιορισμένη εγγύηση σχετικά με το προϊόν Apple που έχετε αγοράσει μέσω των τοπικών σημείων εξυπηρέτησης της Apple στα περισσότερα μέρη του κόσμου (ανατρέξτε στην ενότητα «Παροχή υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης»).  Σε περίπτωση ελαττώματος οφειλόμενου σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, μπορείτε να εγείρετε τις απαιτήσεις σας κατά της Apple, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες αγοράσατε το Προϊόν Apple από τρίτο προμηθευτή.

Λάβετε υπόψη: Όλες οι απαιτήσεις που εγείρονται βάσει της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple διέπονται από τους όρους που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης.

Επιπλέον, η Apple σας παρέχει πρόσβαση σε τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων Apple.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα υλικού και το λογισμικό που δεν φέρουν την εμπορική επωνυμία της Apple, έστω κι αν εσωκλείονται στη συσκευασία ή πωλούνται μαζί με το υλικό της Apple. 

Τα προϊόντα που δεν φέρουν την εμπορική επωνυμία της Apple ενδέχεται να καλύπτονται από την εγγύηση του αντίστοιχου κατασκευαστή, η οποία παρέχει οφέλη επιπρόσθετα των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τη συσκευασία και τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν. 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού, ανατρέξτε στη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό.

Η παροχή υπηρεσιών σέρβις στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής και διακίνησης.  Ωστόσο, εκτός της ζώνης αυτής, οι επιλογές παροχής υπηρεσιών σέρβις ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Εάν μια υπηρεσία παροχής σέρβις για το Προϊόν Apple δεν είναι διαθέσιμη σε κάποια χώρα, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις ενδεχόμενες πρόσθετες χρεώσεις αποστολής και διακίνησης πριν από την εκτέλεση των εργασιών σέρβις.  Στις χώρες όπου η Apple διαθέτει Κατάστημα λιανικής Apple ή Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις Apple δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής και διακίνησης (στη διεύθυνση locate.apple.com/gr/el/ παρατίθεται μια λίστα των τοποθεσιών όπου παρέχονται υπηρεσίες σέρβις).

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας με την Apple, ενδέχεται να ισχύουν τέλη κλήσης, ανάλογα με την τοποθεσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεφωνίας με τον οποίο συνεργάζεστε.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: (α) αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως μπαταρίες ή προστατευτικές επικαλύψεις που έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, εκτός κι αν η ζημιά οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή κατασκευή, (β) επιφανειακή ζημιά όπως, μεταξύ άλλων, γρατζουνίσματα, χτυπήματα και σπασμένα πλαστικά μέρη στις θύρες, εκτός κι αν η ζημιά οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή κατασκευή, (γ) ζημιά που έχει προκληθεί από χρήση σε συνδυασμό με στοιχείο ή προϊόν τρίτου κατασκευαστή που δεν πληροί τις προδιαγραφές του Προϊόντος Apple (οι προδιαγραφές των Προϊόντων Apple παρατίθενται στη δικτυακή τοποθεσία www.apple.com/gr, στην ενότητα τεχνικών προδιαγραφών κάθε προϊόντος, ενώ διατίθενται και σε καταστήματα), (δ) ζημιά που προκλήθηκε από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, πυρκαγιά, επαφή με υγρό, σεισμό ή άλλο εξωτερικό αίτιο, (ε) ζημιά που προκλήθηκε από τη λειτουργία του Προϊόντος Apple κατά παράβαση του εγχειριδίου χρήσης, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων δημοσιευμένων οδηγιών για τα Προϊόντα Apple, (στ) ζημιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις (συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) από οποιονδήποτε μη έχοντα ρόλο αντιπροσώπου της Apple ή Εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις της Apple (ΕΑΣΑ), (ζ) Προϊόντα Apple που έχουν τροποποιηθεί με σκοπό την αλλαγή της λειτουργικότητας ή των δυνατοτήτων τους χωρίς τη γραπτή άδεια της Apple, (η) ελαττώματα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή φυσιολογική παλαίωση του Προϊόντος Apple, (θ) Προϊόντα Apple από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο αριθμός σειράς ή (ι) περιπτώσεις κατά τις οποίες η Apple έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ότι το προϊόν έχει κλαπεί ή αδυνατείτε να απενεργοποιήσετε τα μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο Προϊόν Apple, με χρήση κωδικού ή άλλον τρόπο, και δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του προϊόντος (π.χ. προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η Apple δύναται να περιορίσει την παροχή υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης για το Apple TV μόνο στις χώρες στις οποίες πωλείται η σχετική συσκευή από την Apple ή τους Εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της.

Όσον αφορά τις συσκευές iPad με δυνατότητα κάλυψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τις συσκευές iPhone, η εγγύηση καλύπτει την παροχή υπηρεσιών σέρβις στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στην Ελβετία. Εκτός της συγκεκριμένης ζώνης, οι δυνατότητες παροχής σέρβις ενδέχεται να είναι περιορισμένες λόγω τεχνικών προβλημάτων που είναι πέραν του ελέγχου της Apple. Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές iPad που διαθέτουν κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τις συσκευές iPhone, ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.apple.com/iphone/LTE/ και www.apple.com/ipad/LTE/αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις συσκευές iPad, η εγγύηση δεν καλύπτει την παροχή υπηρεσιών σέρβις στην Κίνα λόγω διαφορών στη σύνδεση WiFi που είναι πέραν του ελέγχου της Apple.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ APPLE, ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

Προτού προσκομίσετε το Προϊόν Apple για σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στο μέσο αποθήκευσης, να διαγράψετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες σας και να απενεργοποιήσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης ασφαλείας. Κατά την εκτέλεση των εργασιών σέρβις, ενδέχεται να διαγραφεί, να αντικατασταθεί ή/και να διαμορφωθεί εκ νέου το περιεχόμενο που βρίσκεται στο μέσο αποθήκευσης του Προϊόντος Apple.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, το Προϊόν Apple ή το προϊόν αντικατάστασης θα σας επιστραφεί διαμορφωμένο όπως ήταν κατά την αρχική αγορά του και με τις κατάλληλες ενημερώσεις, εφόσον υπάρχουν. Κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, η Apple ενδέχεται να εγκαταστήσει ενημερώσεις λογισμικού μετά τις οποίες δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά του Προϊόντος Apple σε παλαιότερη έκδοση του λογισμικού συστήματος. Μετά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος, οι εφαρμογές τρίτων που έχουν εγκατασταθεί στο Προϊόν Apple ενδέχεται να μην είναι συμβατές ή να μην λειτουργούν με το Προϊόν Apple. Η ευθύνη για την επανεγκατάσταση όλων των άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών βαρύνει εσάς. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

Μπορείτε να ζητήσετε την παροχή υπηρεσιών σέρβις σε άλλη χώρα από τη χώρα αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και επιβαρύνεστε με όλους τους φόρους εκτελωνισμού, τον Φ.Π.Α. και τους άλλους σχετικούς φόρους και χρεώσεις. 

Σημαντικό: Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το Προϊόν Apple, εκτός κι αν στο Εγχειρίδιο χρήσης αναφέρεται ο τρόπος που μπορεί να ανοιχτεί, ή να αφαιρέσετε τα προστατευτικά καλύμματα που μπορεί να είναι προσαρτημένα σε αυτό. Το άνοιγμα του Προϊόντος Apple ή η αφαίρεση των προστατευτικών καλυμμάτων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση. Μόνο η Apple ή ο Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της Apple πρέπει να εκτελεί εργασίες σέρβις σε αυτό το Προϊόν Apple.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ APPLE ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εγείρετε απαίτηση κατά της Apple με βάση την παρούσα εγγύηση, η Apple μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να προβεί στις εξής ενέργειες:

(i) επισκευή του Προϊόντος Apple με χρήση καινούργιων ή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών εξαρτημάτων, τα οποία θα είναι εφάμιλλα με καινούργια τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς την αξιοπιστία, ή 

(ii) αντικατάσταση του Προϊόντος Apple με το ίδιο μοντέλο (ή με προϊόν συναφούς λειτουργικότητας, εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας), το οποίο θα έχει κατασκευαστεί από καινούργια ή/και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα που θα είναι εφάμιλλα με καινούργια τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς την αξιοπιστία, ή 

(iii) επιστροφή του αντίτιμου της αγοράς σε αντάλλαγμα για την επιστροφή του Προϊόντος Apple.

Στην περίπτωση αντικατάστασης ενός προϊόντος ή εξαρτήματος, ή επιστροφής του αντίτιμου αγοράς, το υλικό αντικατάστασης περιέρχεται στην κυριότητά σας ενώ το αντικατασταθέν υλικό ή το υλικό η αξία του οποίου επιστράφηκε περιέρχεται στην κυριότητα της Apple.

Το εξάρτημα ή το προϊόν που παρέχεται προς αντικατάσταση του παλαιού, ή το επισκευασμένο Προϊόν Apple, καλύπτεται για το διάστημα της εγγύησης που απομένει για το αρχικό Προϊόν Apple ή για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αντικατάστασης ή επισκευής, όποιο από τα δύο διαστήματα παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια κάλυψης. 

Όσον αφορά τα αιτήματα παροχής υπηρεσιών σέρβις που υποβάλλονται σε χώρα εκτός της χώρας αγοράς του Προϊόντος Apple, η Apple δύναται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα και τα εξαρτήματα με ισοδύναμα προϊόντα και εξαρτήματα τα οποία συμμορφώνονται με τα τοπικά πρότυπα.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Πριν υποβάλετε αίτημα για παροχή υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, ανατρέξτε και μελετήστε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές βοήθειας:

Πληροφορίες διεθνούς υποστήριξης

https://www.apple.com/support/country

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι σέρβις της Apple, Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές της Apple και Καταστήματα λιανικής της Apple

locate.apple.com/gr/el/

Τεχνική υποστήριξη και σέρβις της Apple

support.apple.com/el-gr/HT201232

Δωρεάν υποστήριξη της Apple

www.apple.com/gr/support/complimentary/

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet ή το Προϊόν Apple εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, ακόμη και μετά τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Apple, με ένα κατάστημα λιανικής της Apple («Κατάστημα λιανικής Apple»), εφόσον υπάρχει, ή με έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Apple («ΕΑΣΑ»), που θα διαπιστώσει αν το Προϊόν Apple που διαθέτετε απαιτεί εργασίες σέρβις και, εφόσον απαιτούνται τέτοιου είδους εργασίες, θα σας ενημερώσει ποια από τις επιλογές παροχής υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης που καθορίζονται κατωτέρω θα σας παρασχεθεί από την Apple. 

Πριν σας παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της ενδέχεται να σας ζητήσουν να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς του προϊόντος, να απαντήσετε σε ειδικά διατυπωμένες ερωτήσεις για τη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της Apple για τη λήψη υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης όπως, για παράδειγμα, να ακολουθήσετε τις οδηγίες συσκευασίας και ταχυδρόμησης των Προϊόντων Apple κατά την παροχή υπηρεσιών σέρβις με ταχυδρομική αποστολή, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

Δεν θα κληθείτε να αποδείξετε ότι το αναφερόμενο πρόβλημα ίσχυε κατά την ημερομηνία παράδοσης προκειμένου να λάβετε υπηρεσίες σέρβις και υποστήριξης βάσει της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple, εκτός εάν κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συμβατό με τη φύση του προβλήματος.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Apple παρέχει υπηρεσίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης με μία από τις ακόλουθες επιλογές:

(i) Σέρβις με επιτόπια παράδοση. Η Apple μπορεί να σας ζητήσει να επιστρέψετε το Προϊόν Apple σε ένα Κατάστημα λιανικής Apple ή σε έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις Apple που παρέχει σέρβις με επιτόπια παράδοση. Το Προϊόν Apple μπορεί να αποσταλεί σε ένα Κέντρο επισκευής της Apple («KEA») για σέρβις. Όταν ειδοποιηθείτε ότι το σέρβις ολοκληρώθηκε, θα παραλάβετε άμεσα το Προϊόν Apple από το Κατάστημα λιανικής Apple χωρίς καμία καθυστέρηση, εκτός αν η Apple σας ειδοποιήσει ότι το Προϊόν Apple θα αποσταλεί απευθείας στην τοποθεσία σας από το Κέντρο επισκευής της Apple.

(ii) Σέρβις με ταχυδρομική αποστολή. Στην περίπτωση που η Apple επιλέξει να παρέχει σέρβις με ταχυδρομική αποστολή, θα σας αποστείλει μια προπληρωμένη φορτωτική και, κατά περίπτωση, υλικό συσκευασίας και οδηγίες για τη σωστή συσκευασία και ταχυδρόμηση του προϊόντος Apple στο Κέντρο επισκευής της Apple ή στον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Apple. Όταν ολοκληρωθεί το σέρβις, το Κέντρο επισκευής της Apple ή ο Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της Apple θα σας επιστρέψει το Προϊόν Apple. Η Apple θα καλύψει τα έξοδα αποστολής από και προς την τοποθεσία σας, εφόσον ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες συσκευασίας και ταχυδρόμησης του Προϊόντος Apple.

(iii) Σέρβις τύπου «Kάν' το μόνος σου». Στο πλαίσιο των υπηρεσιών τύπου «Κάν' το μόνος σου», η Apple σας παρέχει ένα προϊόν προς αντικατάσταση του παλαιού ή ανταλλακτικά εξαρτήματα ή αξεσουάρ εύκολης αντικατάστασης, π.χ. ποντίκι ή πληκτρολόγιο, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων.  Σημείωση: Η Apple δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κόστος εργασίας στο πλαίσιο υπηρεσιών τύπου «Κάν' το μόνος σου». Εάν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια με την αντικατάσταση, επικοινωνήστε με την Apple στους αριθμούς τηλεφώνου που παρατίθενται στη συνέχεια ή επισκεφτείτε ένα Κατάστημα λιανικής Apple ή έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Apple. Εάν η Apple επιλέξει να παράσχει υπηρεσίες σέρβις τύπου «Kάν' το μόνος σου», ισχύει η ακόλουθη διαδικασία: 

(α) Υπηρεσίες σέρβις για τις οποίες η Apple απαιτεί την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ: Η Apple δύναται να απαιτήσει την έγκριση μιας πιστωτικής κάρτας ως μέσο εγγύησης για την τιμή λιανικής πώλησης του προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ προς αντικατάσταση του παλαιού και του ισχύοντος κόστους αποστολής. Η Apple θα σας αποστείλει το προϊόν, το εξάρτημα ή το αξεσουάρ αντικατάστασης, τις οδηγίες αντικατάστασης, εφόσον απαιτούνται, καθώς και τυχόν οδηγίες για την επιστροφή του αντικαθιστάμενου προϊόντος ή εξαρτήματος. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple θα ακυρώσει τη δέσμευση του ποσού από την πιστωτική σας κάρτα και συνεπώς δεν θα χρεωθείτε για την αξία του προϊόντος ή του εξαρτήματος και για την αποστολή αυτού από και προς την τοποθεσία σας. Εάν δεν επιστρέψετε το αντικατασταθέν προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ σύμφωνα με τις οδηγίες ή εάν επιστρέψετε το προϊόν, το εξάρτημα ή το αξεσουάρ που αντικαταστήσατε αλλά η κατάστασή του δεν επιδέχεται σέρβις, η Apple θα προβεί σε χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας με το δεσμευμένο χρηματικό ποσό. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης του ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας, ενδέχεται να μην σας παρασχεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία σέρβις και η Apple θα σας προτείνει εναλλακτικές επιλογές παροχής υπηρεσιών σέρβις.

(β) Υπηρεσίες σέρβις για τις οποίες η Apple δεν απαιτεί την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ: Η Apple θα σας αποστείλει χωρίς χρέωση ένα προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ προς αντικατάσταση του παλαιού μαζί με τις οδηγίες εγκατάστασης, εφόσον διατίθενται, καθώς και τυχόν απαιτήσεις για την απόρριψη του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(i) Συνολική συμφωνία:

Πέρα από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, όπως αυτά ορίζονται στην αρχή του παρόντος εγγράφου, όλες οι εγγυήσεις, οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι που δεν καθορίζονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης εξαιρούνται από τη Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών στη χρονική διάρκεια των εν λόγω εγγυήσεων, προϋποθέσεων ή/και σιωπηρών όρων και επομένως ενδέχεται να εξαιρείστε από τον εν λόγω περιορισμό.

(ii) Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με τα δεδομένα:

Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση, δήλωση ή υπόσχεση ότι θα είναι σε θέση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε Προϊόν Apple στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης χωρίς κίνδυνο για τις πληροφορίες ή/και τα δεδομένα, ή χωρίς απώλεια των πληροφοριών ή/και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό. 

(iii) Περιορισμός ευθύνης:

Η Apple δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τα εξής:

    • απώλειες που δεν οφείλονται σε εκ μέρους της παραβίαση του παρόντος εγγράφου εγγύησης,
    • απώλειες ή ζημίες οι οποίες δεν αποτελούσαν, κατά το χρόνο αγοράς του προϊόντος, λογικά προβλέψιμη συνέπεια παραβίασης αυτού του εγγράφου εγγύησης από την Apple, ή
    • απώλειες που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική σας δραστηριότητα, διαφυγόντα κέρδη, απώλειες δεδομένων ή απώλειες επιχειρηματικών ευκαιριών.

Οι διατάξεις του παρόντος εγγράφου εγγύησης δεν ισχύουν σε περιπτώσεις (α) θανάτου ή τραυματισμού, (β) απάτης ή βαριάς αμέλειας, (γ) εσκεμμένης ψευδούς δήλωσης ή (δ) άλλης ευθύνης η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί από νομικής απόψεως. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τόσο οι μεταπωλητές όσο και οι αντιπρόσωποι ή οι εργαζόμενοι της Apple δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να προβούν σε τροποποίηση ή επέκταση της παρούσας εγγύησης ή προσθήκης σε αυτήν. 

Εάν κάποιος όρος κριθεί παράνομος ή μη εφαρμόσιμος βάσει νομοθεσίας, εξαιρείται από την εγγύηση χωρίς τούτο να θίγει τη νομιμότητα ή την ισχύ των υπολοίπων όρων αυτής.

Η παρούσα εγγύηση διέπεται από τους νόμους της χώρας αγοράς του Προϊόντος Apple και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτούς. 

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Η επωνυμία Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

060120-Greece-Cyprus-Universal-Warranty-v1.3

Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple – (ΕΛΛΑΔΑ και ΚΥΠΡΟΣ)

Μόνο για προϊόντα με χαρακτηριστικά εμπορικής ταυτότητας (brand) Apple

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple είναι μια εγγύηση που παρέχεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή. Παραχωρεί δικαιώματα ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που σχετίζονται με αγαθά που δεν συμμορφώνονται με τους όρους πώλησης.

Ως εκ τούτου, τα οφέλη που απορρέουν από την Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple παρέχονται επιπρόσθετα και όχι σε αντικατάσταση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται από καταναλωτές στην Ελλάδα και την Κύπρο, η περίοδος για την έγερση απαιτήσεων που σχετίζονται με ελαττώματα μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση πώλησης είναι 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Αυτές οι απαιτήσεις υπόκεινται στις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την τοπική νομοθεσία.

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα εγείρουν απαίτηση για υπηρεσίες σέρβις με βάση την Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple ή με βάση τα δικαιώματά τους από τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Προσοχή: Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple δεν ισχύουν για απαιτήσεις που εγείρονται με βάση τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, επισκεφτείτε τη δικτυακή τοποθεσία της Apple (https://www.apple.com/gr/legal/statutory-warranty/) ή επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα προστασίας των καταναλωτών.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Apple Distribution International που εδρεύει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, στη διεύθυνση Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork (ή ο νόμιμος διάδοχός της) (στο εξής, «Apple») εγγυάται ότι το προϊόν υλικού και τα αξεσουάρ που φέρουν την εμπορική επωνυμία της Apple και περιλαμβάνονται στην αρχική συσκευασία (στο εξής,«Προϊόν Apple») δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της Apple, καθώς και τις άλλες δημοσιευμένες οδηγίες για Προϊόντα Apple, για περίοδο ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία αρχικής αγοράς από τον τελικό καταναλωτή (στο εξής,«Περίοδος εγγύησης»). Δικαιούστε να ασκήσετε τα μέσα έννομης προστασίας που προβλέπονται από τη Μονοετή περιορισμένη εγγύηση σχετικά με το προϊόν Apple που έχετε αγοράσει μέσω των τοπικών σημείων εξυπηρέτησης της Apple στα περισσότερα μέρη του κόσμου (ανατρέξτε στην ενότητα «Παροχή υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης»). Σε περίπτωση ελαττώματος οφειλόμενου σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, μπορείτε να εγείρετε τις απαιτήσεις σας κατά της Apple, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες αγοράσατε το Προϊόν Apple από τρίτο προμηθευτή.

Σημείωση: Όλες οι απαιτήσεις που εγείρονται βάσει της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple διέπονται από τους όρους που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης.

Επιπλέον, η Apple σας παρέχει πρόσβαση σε τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων Apple.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα υλικού και το λογισμικό που δεν φέρουν την εμπορική επωνυμία της Apple, έστω κι αν εσωκλείοντται στη συσκευασία ή πωλούνται μαζί με το υλικό της Apple.

Τα προϊόντα που δεν φέρουν την εμπορική επωνυμία της Apple ενδέχεται να καλύπτονται από την εγγύηση του αντίστοιχου κατασκευαστή, η οποία παρέχει οφέλη επιπρόσθετα των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τη συσκευασία και τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού, ανατρέξτε στη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό.

Η παροχή υπηρεσιών σέρβις στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής και διακίνησης. Ωστόσο, εκτός της ζώνης αυτής, οι επιλογές παροχής υπηρεσιών σέρβις ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Εάν μια υπηρεσία παροχής σέρβις για το Προϊόν Apple δεν είναι διαθέσιμη σε κάποια χώρα, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις ενδεχόμενες πρόσθετες χρεώσεις αποστολής και διακίνησης πριν από την εκτέλεση των εργασιών σέρβις. Στις χώρες όπου η Apple διαθέτει Κατάστημα λιανικής Apple ή Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις Apple δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής και διακίνησης (στη διεύθυνση locate.apple.com/gr/el/ παρατίθεται μια λίστα των τοποθεσιών όπου παρέχονται υπηρεσίες σέρβις).

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας με την Apple, ενδέχεται να ισχύουν τέλη κλήσης, ανάλογα με την τοποθεσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεφωνίας με τον οποίο συνεργάζεστε.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: (α) αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως μπαταρίες ή προστατευτικές επικαλύψεις που έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, εκτός κι αν η ζημιά οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή κατασκευή, (β) επιφανειακή ζημιά όπως, μεταξύ άλλων, γρατζουνίσματα, χτυπήματα και σπασμένα πλαστικά μέρη στις θύρες, εκτός κι αν η ζημιά οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή κατασκευή, (γ) ζημιά που έχει προκληθεί από χρήση σε συνδυασμό με στοιχείο ή προϊόν τρίτου κατασκευαστή που δεν πληροί τις προδιαγραφές του Προϊόντος Apple (οι προδιαγραφές των Προϊόντων Apple παρατίθενται στη δικτυακή τοποθεσία www.apple.com/gr, στην ενότητα τεχνικών προδιαγραφών κάθε προϊόντος, ενώ διατίθενται και σε καταστήματα), (δ) ζημιά που προκλήθηκε από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, πυρκαγιά, επαφή με υγρό, σεισμό ή άλλο εξωτερικό αίτιο, (δ) ζημιά που προκλήθηκε από τη λειτουργία του Προϊόντος Apple κατά παράβαση του εγχειριδίου χρήσης, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων δημοσιευμένων οδηγιών για τα Προϊόντα Apple, (στ) ζημιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις (συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) από οποιονδήποτε μη έχοντα ρόλο αντιπροσώπου της Apple ή Εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις της Apple, (ζ) Προϊόντα Apple που έχουν τροποποιηθεί με σκοπό την αλλαγή της λειτουργικότητας ή των δυνατοτήτων τους χωρίς τη γραπτή άδεια της Apple, (η) ελαττώματα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή φυσιολογική παλαίωση του Προϊόντος Apple, (θ) Προϊόντα Apple από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο αριθμός σειράς ή (ι) περιπτώσεις κατά τις οποίες η Apple έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ότι το προϊόν έχει κλαπεί ή αδυνατείτε να απενεργοποιήσετε τα μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο Προϊόν Apple, με χρήση κωδικού ή άλλον τρόπο, και δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του προϊόντος (π.χ. προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η Apple δύναται να περιορίσει την παροχή υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης για το Apple TV μόνο στις χώρες στις οποίες πωλείται η σχετική συσκευή από την Apple ή τους Εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της.

Όσον αφορά τις συσκευές iPad με δυνατότητα κάλυψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τις συσκευές iPhone, η εγγύηση καλύπτει την παροχή υπηρεσιών σέρβις στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία. Εκτός της συγκεκριμένης ζώνης, οι δυνατότητες παροχής σέρβις ενδέχεται να είναι περιορισμένες λόγω τεχνικών προβλημάτων που είναι πέραν του ελέγχου της Apple. Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές iPad που διαθέτουν κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τις συσκευές iPhone, ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.apple.com/iphone/LTE/ και www.apple.com/ipad/LTE/αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις συσκευές iPad, η εγγύηση δεν καλύπτει την παροχή υπηρεσιών σέρβις στην Κίνα λόγω διαφορών στη σύνδεση WiFi που είναι πέραν του ελέγχου της Apple.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ APPLE, ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Προτού προσκομίσετε το Προϊόν Apple για σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στο μέσο αποθήκευσης, να διαγράψετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες σας και να απενεργοποιήσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης ασφαλείας. Κατά την εκτέλεση των εργασιών σέρβις, ενδέχεται να διαγραφεί, να αντικατασταθεί ή/και να διαμορφωθεί εκ νέου το περιεχόμενο που βρίσκεται στο μέσο αποθήκευσης του Προϊόντος Apple.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, το Προϊόν Apple ή το προϊόν αντικατάστασης θα σας επιστραφεί διαμορφωμένο όπως ήταν κατά την αρχική αγορά του και με τις κατάλληλες ενημερώσεις, εφόσον υπάρχουν. Κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, η Apple ενδέχεται να εγκαταστήσει ενημερώσεις λογισμικού μετά τις οποίες δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά του Προϊόντος Apple σε παλαιότερη έκδοση του λογισμικού συστήματος. Μετά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος, οι εφαρμογές τρίτων που έχουν εγκατασταθεί στο Προϊόν Apple ενδέχεται να μην είναι συμβατές ή να μην λειτουργούν με το Προϊόν Apple. Η ευθύνη για την επανεγκατάσταση όλων των άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών βαρύνει εσάς. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

Μπορείτε να ζητήσετε την παροχή υπηρεσιών σέρβις σε άλλη χώρα από τη χώρα αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και επιβαρύνεστε με όλους τους φόρους εκτελωνισμού, τον Φ.Π.Α. και τους άλλους σχετικούς φόρους και χρεώσεις.

Προσοχή: Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το Προϊόν Apple, εκτός κι αν στο Εγχειρίδιο χρήσης αναφέρεται ο τρόπος που μπορεί να ανοιχτεί, ή να αφαιρέσετε τα προστατευτικά καλύμματα που μπορεί να είναι προσαρτημένα σε αυτό. Το άνοιγμα του Προϊόντος Apple ή η αφαίρεση των προστατευτικών καλυμμάτων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση. Μόνο η Apple ή ο Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της Apple πρέπει να εκτελεί εργασίες σέρβις σε αυτό το Προϊόν Apple.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ APPLE ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εγείρετε απαίτηση κατά της Apple με βάση την παρούσα εγγύηση, η Apple μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να προβεί στις εξής ενέργειες:

(i) επισκευή του Προϊόντος Apple με χρήση καινούργιων ή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών εξαρτημάτων, τα οποία θα είναι εφάμιλλα με καινούργια τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς την αξιοπιστία, ή

(ii) αντικατάσταση του Προϊόντος Apple με το ίδιο μοντέλο (ή με προϊόν συναφούς λειτουργικότητας, εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας), το οποίο θα έχει κατασκευαστεί από καινούργια ή/και μεταχειρισμένα αναταλλακτικά εξαρτήματα που θα είναι εφάμιλλα με καινούργια τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς την αξιοπιστία, ή

(iii) επιστροφή του αντίτιμου της αγοράς σε αντάλλαγμα για την επιστροφή του Προϊόντος Apple.

Στην περίπτωση αντικατάστασης ενός προϊόντος ή εξαρτήματος, ή επιστροφής του αντίτιμου αγοράς, το υλικό αντικατάστασης περιέρχεται στην κυριότητά σας ενώ το αντικατασταθέν υλικό ή το υλικό η αξία του οποίου επιστράφηκε περιέρχεται στην κυριότητα της Apple.

Το εξάρτημα ή το προϊόν που παρέχεται προς αντικατάσταση του παλαιού, ή το επισκευασμένο Προϊόν Apple, καλύπτεται για το διάστημα της εγγύησης που απομένει για το αρχικό Προϊόν Apple ή για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αντικατάστασης ή επισκευής, όποιο από τα δύο διαστήματα παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια κάλυψης.

Όσον αφορά τα αιτήματα παροχής υπηρεσιών σέρβις που υποβάλλονται σε χώρα εκτός της χώρας αγοράς του Προϊόντος Apple, η Apple δύναται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα και τα εξαρτήματα με ισοδύναμα προϊόντα και εξαρτήματα τα οποία συμμορφώνονται με τα τοπικά πρότυπα.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Πριν υποβάλετε αίτημα για παροχή υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, ανατρέξτε και μελετήστε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές βοήθειας:


Πληροφορίες διεθνούς υποστήριξης

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι σέρβις της Apple, Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές της Apple και Καταστήματα λιανικής της Apple

Τεχνική υποστήριξη και σέρβις της Apple

Δωρεάν υποστήριξη της AppleΕάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet ή το Προϊόν Apple εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, ακόμη και μετά τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Apple, με ένα κατάστημα λιανικής της Apple (στο εξής, «Κατάστημα λιανικής Apple»), εφόσον υπάρχει, ή με έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Apple, που θα διαπιστώσει αν το Προϊόν Apple που διαθέτετε απαιτεί εργασίες σέρβις και, εφόσον απαιτούνται τέτοιου είδους εργασίες, θα σας ενημερώσει ποια από τις επιλογές παροχής υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης που καθορίζονται κατωτέρω θα σας παρασχεθεί από την Apple.

Πριν σας παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της ενδέχεται να σας ζητήσουν να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς του προϊόντος, να απαντήσετε σε ειδικά διατυπωμένες ερωτήσεις για τη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της Apple για τη λήψη υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης όπως, για παράδειγμα, να ακολουθήσετε τις οδηγίες συσκευασίας και ταχυδρόμησης των Προϊόντων Apple κατά την παροχή υπηρεσιών σέρβις με ταχυδρομική αποστολή, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Δεν θα κληθείτε να αποδείξετε ότι το αναφερόμενο πρόβλημα ίσχυε κατά την ημερομηνία παράδοσης προκειμένου να λάβετε υπηρεσίες σέρβις και υποστήριξης βάσει της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple, εκτός εάν κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συμβατό με τη φύση του προβλήματος.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Apple παρέχει υπηρεσίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές:

(i) Σέρβις με επιτόπια παράδοση. Η Apple μπορεί να σας ζητήσει να επιστρέψετε το Προϊόν Apple σε ένα Κατάστημα λιανικής Apple ή σε έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις Apple που παρέχει σέρβις με επιτόπια παράδοση. Το Προϊόν Apple μπορεί να αποσταλεί σε ένα Κέντρο επισκευής της Apple για σέρβις. Όταν ειδοποιηθείτε ότι το σέρβις ολοκληρώθηκε, θα παραλάβετε άμεσα το Προϊόν Apple από το Κατάστημα λιανικής Apple χωρίς καμία καθυστέρηση, εκτός αν η Apple σας ειδοποιήσει ότι το Προϊόν Apple θα αποσταλεί απευθείας στην τοποθεσία σας από το Κέντρο επισκευής της Apple.

(ii) Σέρβις με ταχυδρομική αποστολή. Στην περίπτωση που η Apple επιλέξει να παρέχει σέρβις με ταχυδρομική αποστολή, θα σας αποστείλει μια προπληρωμένη φορτωτική και, κατά περίπτωση, υλικό συσκευασίας και οδηγίες για τη σωστή συσκευασία και ταχυδρόμηση του προϊόντος Apple στο Κέντρο επισκευής της Apple ή στον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Apple. Όταν ολοκληρωθεί το σέρβις, το Κέντρο επισκευής της Apple ή ο Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της Apple θα σας επιστρέψει το Προϊόν Apple. Η Apple θα καλύψει τα έξοδα αποστολής από και προς την τοποθεσία σας, εφόσον ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες συσκευασίας και ταχυδρόμησης του Προϊόντος Apple.

(iii) Σέρβις τύπου «Kάν' το μόνος σου». Στο πλαίσιο των υπηρεσιών τύπου «Κάν' το μόνος σου», η Apple σας παρέχει ένα προϊόν προς αντικατάσταση του παλαιού ή ανταλλακτικά εξαρτήματα ή αξεσουάρ εύκολης αντικατάστασης, π.χ. ποντίκι ή πληκτρολόγιο, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων. Σημείωση: Η Apple δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κόστος εργασίας στο πλαίσιο υπηρεσιών τύπου «Κάν' το μόνος σου». Εάν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια με την αντικατάσταση, επικοινωνήστε με την Apple στους αριθμούς τηλεφώνου που παρατίθενται στη συνέχεια ή επισκεφτείτε ένα Κατάστημα λιανικής Apple ή έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Apple. Εάν η Apple επιλέξει να παράσχει υπηρεσίες σέρβις τύπου «Kάν' το μόνος σου», ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:

(α) Υπηρεσίες σέρβις για τις οποίες η Apple απαιτεί την επιστροφή του αντικαθιστώμενου προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ: Η Apple μπορεί να απαιτήσει τη δέσμευση του ποσού λιανικής του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του αξεσουάρ αντικατάστασης και του αντίστοιχου κόστους αποστολής μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Η Apple θα σας αποστείλει το προϊόν, το εξάρτημα ή το αξεσουάρ αντικατάστασης, τις οδηγίες αντικατάστασης, εφόσον απαιτούνται, καθώς και τυχόν οδηγίες για την επιστροφή του αντικαθιστώμενου προϊόντος ή εξαρτήματος. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple θα ακυρώσει τη δέσμευση του ποσού από την πιστωτική σας κάρτα και συνεπώς δεν θα χρεωθείτε για την αξία του προϊόντος ή του εξαρτήματος ή για την αποστολή αυτού από και προς την τοποθεσία σας. Εάν δεν επιστρέψετε το αντικατασταθέν προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ σύμφωνα με τις οδηγίες ή εάν επιστρέψετε το προϊόν, το εξάρτημα ή το αξεσουάρ που αντικαταστήσατε αλλά η κατάστασή του δεν επιδέχεται σέρβις, η Apple θα προβεί σε χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας με το δεσμευμένο χρηματικό ποσό. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης του ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας, ενδέχεται να μην σας παρασχεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία σέρβις και η Apple θα σας προτείνει εναλλακτικές επιλογές παροχής υπηρεσιών σέρβις.

(β) Υπηρεσίες σέρβις για τις οποίες η Apple δεν απαιτεί την επιστροφή του αντικαθιστώμενου προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ: Η Apple θα σας αποστείλει ατελώς το προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ αντικατάστασης, τις οδηγίες εγκατάστασης, εφόσον απαιτούνται, καθώς και τυχόν οδηγίες για την απόρριψη του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(i) Συνολική συμφωνία:

Πέρα από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, όπως αυτά ορίζονται στην αρχή του παρόντος εγγράφου, όλες οι εγγυήσεις, οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι που δεν καθορίζονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης εξαιρούνται από τη Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών στη χρονική διάρκεια των εν λόγω εγγυήσεων, προϋποθέσεων ή/και σιωπηρών όρων και επομένως ενδέχεται να εξαιρείστε από τον εν λόγω περιορισμό.

(ii) Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με τα δεδομένα:

Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση, δήλωση ή υπόσχεση ότι θα είναι σε θέση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε Προϊόν Apple στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης χωρίς κίνδυνο για τις πληροφορίες ή/και τα δεδομένα, ή χωρίς απώλεια των πληροφοριών ή/και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό.

(iii) Περιορισμός ευθύνης:

Η Apple δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τα εξής:

απώλειες που δεν οφείλονται σε εκ μέρους της παραβίαση του παρόντος εγγράφου εγγύησης,

απώλειες ή ζημίες οι οποίες δεν αποτελούσαν, κατά το χρόνο αγοράς του προϊόντος, λογικά προβλέψιμη συνέπεια παραβίασης αυτού του εγγράφου εγγύησης από την Apple, ή

απώλειες που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική σας δραστηριότητα, διαφυγόντα κέρδη, απώλειες δεδομένων ή απώλειες επιχειρηματικών ευκαιριών.

Οι διατάξεις του παρόντος εγγράφου εγγύησης δεν ισχύουν σε περιπτώσεις (α) θανάτου ή τραυματισμού, (β) απάτης ή βαρειάς αμέλειας, (γ) εσκεμμένης ψευδούς δήλωσης ή (δ) άλλης ευθύνης η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί από νομικής απόψεως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τόσο οι μεταπωλητές όσο και οι αντιπρόσωποι ή οι εργαζόμενοι της Apple δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να προβούν σε τροποποίηση ή επέκταση της παρούσας εγγύησης ή προσθήκης σε αυτήν.

Εάν κάποιος όρος κριθεί παράνομος ή μη εφαρμόσιμος βάσει νομοθεσίας, εξαιρείται από την εγγύηση χωρίς τούτο να θίγει τη νομιμότητα ή την ισχύ των υπολοίπων όρων αυτής.

Η παρούσα εγγύηση διέπεται από τους νόμους της χώρας αγοράς του Προϊόντος Apple και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτούς.

© 2016 Apple Inc. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

071816 Greece-Cyprus Universal Warranty v1.2

Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple – (ισχύει για την ΕΛΛΑΔΑ και την ΚΥΠΡΟ)

Μόνο για προϊόντα με εμπορική επωνυμία της Apple

ΝΟΜΟΘΕΣΙA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η παρούσα Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple είναι μια εγγύηση που παρέχεται με τη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή. Η εγγύηση αυτή παραχωρεί δικαιώματα ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που αφορούν αγαθά που δεν συμμορφώνονται με τους όρους της σύμβασης αγοράς.

Υπ' αυτήν την έννοια, τα οφέλη που απορρέουν από την παρούσα Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple παρέχονται συμπληρωματικά και δεν αντικαθιστούν τα δικαιώματα που παρέχει η νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών.

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται από καταναλωτές στην Ελλάδα και την Κύπρο, η προθεσμία έγερσης απαιτήσεων που σχετίζονται με ελαττώματα μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση αγοράς είναι 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Οι εν λόγω απαιτήσεις υπόκεινται στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την τοπική νομοθεσία.

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα εγείρουν απαιτήσεις για υπηρεσίες σέρβις με βάση τη Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple ή με βάση τα δικαιώματα που τους παρέχει η νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών.

Προσοχή: Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple δεν ισχύουν για απαιτήσεις που εγείρονται με βάση τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, επισκεφτείτε τη δικτυακή τοποθεσία της Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) ή επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα προστασίας των καταναλωτών.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Apple Distribution International που εδρεύει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, στη διεύθυνση Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork (ή ο νόμιμος διάδοχός της) (στο εξής, «Apple») εγγυάται ότι το προϊόν υλικού και τα αξεσουάρ που φέρουν την εμπορική επωνυμία της Apple και περιλαμβάνονται στην αρχική συσκευασία (στο εξής,«Προϊόν Apple») δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα οφειλόμενα σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της Apple, καθώς και τις άλλες δημοσιευμένες οδηγίες για Προϊόντα Apple, για περίοδο ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία αρχικής αγοράς από τον τελικό καταναλωτή (στο εξής,«Περίοδος εγγύησης»). Δικαιούστε να ασκήσετε τα μέσα έννομης προστασίας που προβλέπονται από τη Μονοετή περιορισμένη εγγύηση σχετικά με το προϊόν Apple που έχετε αγοράσει μέσω των τοπικών σημείων εξυπηρέτησης της Apple στα περισσότερα μέρη του κόσμου (ανατρέξτε στην ενότητα «Παροχή υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης»). Σε περίπτωση ελαττώματος οφειλόμενου σε πλημμελή κατασκευή ή ελαττωματικά υλικά, μπορείτε να εγείρετε τις απαιτήσεις σας κατά της Apple, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες αγοράσατε το Προϊόν Apple από τρίτο προμηθευτή.

Σημείωση: Όλες οι απαιτήσεις που εγείρονται βάσει της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple διέπονται από τους όρους που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης.

Επιπλέον, η Apple σας παρέχει πρόσβαση σε τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων Apple.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα υλικού και το λογισμικό που δεν φέρουν την εμπορική επωνυμία της Apple, έστω κι αν εσωκλείοντται στη συσκευασία ή πωλούνται μαζί με το υλικό της Apple.

Τα προϊόντα που δεν φέρουν την εμπορική επωνυμία της Apple ενδέχεται να καλύπτονται από την εγγύηση του αντίστοιχου κατασκευαστή, η οποία παρέχει οφέλη επιπρόσθετα των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών. Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τη συσκευασία και τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού, ανατρέξτε στη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό.

Η παροχή υπηρεσιών σέρβις στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και την Ελβετία δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής και διακίνησης. Ωστόσο, εκτός της ζώνης αυτής, οι επιλογές παροχής υπηρεσιών σέρβις ενδέχεται να είναι περιορισμένες. Εάν μια υπηρεσία παροχής σέρβις για το Προϊόν Apple δεν είναι διαθέσιμη σε κάποια χώρα, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της θα σας ενημερώσουν σχετικά με τις ενδεχόμενες πρόσθετες χρεώσεις αποστολής και διακίνησης πριν από την εκτέλεση των εργασιών σέρβις. Στις χώρες όπου η Apple διαθέτει Κατάστημα λιανικής Apple ή Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις Apple δεν χρεώνονται έξοδα αποστολής και διακίνησης (στη διεύθυνση locate.apple.com/gr/el/ παρατίθεται μια λίστα των τοποθεσιών όπου παρέχονται υπηρεσίες σέρβις).

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία σας με την Apple, ενδέχεται να ισχύουν τέλη κλήσης, ανάλογα με την τοποθεσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο τηλεφωνίας με τον οποίο συνεργάζεστε.

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: (α) αναλώσιμα εξαρτήματα όπως μπαταρίες ή προστατευτικές επικαλύψεις που έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, εκτός κι αν η ζημιά οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή κατασκευή, (β) επιφανειακή ζημιά όπως, μεταξύ άλλων, γρατζουνίσματα, χτυπήματα και σπασμένα πλαστικά μέρη στις θύρες, εκτός κι αν η ζημιά οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά ή πλημμελή κατασκευή, (γ) ζημιά που έχει προκληθεί από χρήση με στοιχείο ή προϊόν τρίτου κατασκευαστή που δεν πληροί τις προδιαγραφές του Προϊόντος Apple (οι προδιαγραφές των Προϊόντων Apple παρατίθενται στη δικτυακή τοποθεσία www.apple.com/gr, στην ενότητα τεχνικών προδιαγραφών κάθε προϊόντος, ενώ διατίθενται και σε καταστήματα), (δ) ζημιά που προκλήθηκε από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, πυρκαγιά, σεισμό ή άλλο εξωτερικό αίτιο, (δ) ζημιά που προκλήθηκε από τη λειτουργία του Προϊόντος Apple κατά παράβαση του εγχειριδίου χρήσης, των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων δημοσιευμένων οδηγιών για τα Προϊόντα Apple, (στ) ζημιά που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις (συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) από οποιονδήποτε μη έχοντα ρόλο αντιπροσώπου της Apple ή Εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σέρβις της Apple, (ζ) Προϊόντα Apple που έχουν τροποποιηθεί με σκοπό την αλλαγή της λειτουργικότητας ή των δυνατοτήτων τους χωρίς τη γραπτή άδεια της Apple, (η) ελαττώματα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά ή φυσιολογική παλαίωση του Προϊόντος Apple, (θ) Προϊόντα Apple από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο αριθμός σειράς ή (ι) περιπτώσεις κατά τις οποίες η Apple έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές ότι το προϊόν έχει κλαπεί ή αδυνατείτε να απενεργοποιήσετε τα μέτρα ασφαλείας που έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο Προϊόν Apple με χρήση κωδικού ή άλλον τρόπο, και δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος χρήστης του προϊόντος (π.χ. προσκομίζοντας την απόδειξη αγοράς).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η Apple δύναται να περιορίσει την παροχή υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης για τις συσκευές Apple Watch και Apple TV μόνο στις χώρες όπου πωλούνται οι συγκεκριμένες συσκευές από την εταιρεία ή τους Εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές της.

Όσον αφορά τις συσκευές iPad με δυνατότητα κάλυψης δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τις συσκευές iPhone, η εγγύηση καλύπτει την παροχή υπηρεσιών σέρβις στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία. Εκτός της συγκεκριμένης ζώνης, οι δυνατότητες παροχής σέρβις ενδέχεται να είναι περιορισμένες λόγω τεχνικών προβλημάτων που είναι πέραν του ελέγχου της Apple. Για πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές iPad που διαθέτουν κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας και τις συσκευές iPhone, ανατρέξτε στις διευθύνσεις www.apple.com/iphone/LTE/ και www.apple.com/ipad/LTE/αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις συσκευές iPad, η εγγύηση δεν καλύπτει την παροχή υπηρεσιών σέρβις στην Κίνα λόγω διαφορών στη σύνδεση WiFi που είναι πέραν του ελέγχου της Apple.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ APPLE, ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Προτού προσκομίσετε το Προϊόν Apple για σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στο μέσο αποθήκευσης, να διαγράψετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες σας και να απενεργοποιήσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης ασφαλείας. Κατά την εκτέλεση των εργασιών σέρβις, ενδέχεται να διαγραφεί, να αντικατασταθεί ή/και να διαμορφωθεί εκ νέου το περιεχόμενο που βρίσκεται στο μέσο αποθήκευσης του Προϊόντος Apple.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, το Προϊόν Apple ή το προϊόν αντικατάστασης θα σας επιστραφεί διαμορφωμένο όπως ήταν κατά την αρχική αγορά του και με τις κατάλληλες ενημερώσεις, εφόσον υπάρχουν. Κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, η Apple ενδέχεται να εγκαταστήσει ενημερώσεις λογισμικού μετά τις οποίες δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά του Προϊόντος Apple σε παλαιότερη έκδοση του λογισμικού συστήματος. Μετά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος, οι εφαρμογές τρίτων που έχουν εγκατασταθεί στο Προϊόν Apple ενδέχεται να μην είναι συμβατές ή να μην λειτουργούν με το Προϊόν Apple. Η ευθύνη για την επανεγκατάσταση όλων των άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών βαρύνει εσάς. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

Μπορείτε να ζητήσετε την παροχή υπηρεσιών σέρβις σε άλλη χώρα από τη χώρα αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και επιβαρύνεστε με όλους τους φόρους εκτελωνισμού, τον Φ.Π.Α. και τους άλλους σχετικούς φόρους και χρεώσεις.

Προσοχή: Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το Προϊόν Apple, εκτός κι αν στο Εγχειρίδιο χρήσης αναφέρεται ο τρόπος που μπορεί να ανοιχτεί, ή να αφαιρέσετε τα προστατευτικά καλύμματα που μπορεί να είναι προσαρτημένα σε αυτό. Το άνοιγμα του Προϊόντος Apple ή η αφαίρεση των προστατευτικών καλυμμάτων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την παρούσα Εγγύηση. Μόνο η Apple ή ο Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της Apple πρέπει να εκτελεί εργασίες σέρβις σε αυτό το Προϊόν Apple.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ APPLE ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εγείρετε απαίτηση κατά της Apple με βάση την παρούσα εγγύηση, η Apple μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να προβεί στις εξής ενέργειες:

(i) επισκευή του Προϊόντος Apple με χρήση καινούργιων ή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών εξαρτημάτων, τα οποία θα είναι εφάμιλλα με καινούργια τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς την αξιοπιστία, ή

(ii) αντικατάσταση του Προϊόντος Apple με το ίδιο μοντέλο (ή με προϊόν συναφούς λειτουργικότητας, εφόσον έχει εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας), το οποίο θα έχει κατασκευαστεί από καινούργια ή/και μεταχειρισμένα αναταλλακτικά εξαρτήματα που θα είναι εφάμιλλα με καινούργια τόσο ως προς την απόδοση όσο και ως προς την αξιοπιστία, ή

(iii) επιστροφή του αντίτιμου της αγοράς σε αντάλλαγμα για την επιστροφή του Προϊόντος Apple.

Στην περίπτωση αντικατάστασης ενός προϊόντος ή εξαρτήματος, ή επιστροφής του αντίτιμου αγοράς, το υλικό αντικατάστασης περιέρχεται στην κυριότητά σας ενώ το αντικατασταθέν υλικό ή το υλικό η αξία του οποίου επιστράφηκε περιέρχεται στην κυριότητα της Apple.

Το εξάρτημα ή το προϊόν που παρέχεται προς αντικατάσταση του παλαιού, ή το επισκευασμένο Προϊόν Apple, καλύπτεται για το διάστημα της εγγύησης που απομένει για το αρχικό Προϊόν Apple ή για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία αντικατάστασης ή επισκευής, όποιο από τα δύο διαστήματα παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια κάλυψης.

Όσον αφορά τα αιτήματα παροχής υπηρεσιών σέρβις που υποβάλλονται σε χώρα εκτός της χώρας αγοράς του Προϊόντος Apple, η Apple δύναται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα και τα εξαρτήματα με ισοδύναμα προϊόντα και εξαρτήματα τα οποία συμμορφώνονται με τα τοπικά πρότυπα.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Πριν υποβάλετε αίτημα για παροχή υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, ανατρέξτε και μελετήστε τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές βοήθειας:


Πληροφορίες διεθνούς υποστήριξης

Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι σέρβις της Apple, Εξουσιοδοτημένοι μεταπωλητές της Apple και Καταστήματα λιανικής της Apple

Τεχνική υποστήριξη και σέρβις της Apple

Δωρεάν υποστήριξη της AppleΕάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet ή το Προϊόν Apple εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, ακόμη και μετά τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Apple, με ένα κατάστημα λιανικής της Apple (στο εξής, «Κατάστημα λιανικής Apple»), εφόσον υπάρχει, ή με έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Apple, που θα διαπιστώσει αν το Προϊόν Apple που διαθέτετε απαιτεί εργασίες σέρβις και, εφόσον απαιτούνται τέτοιου είδους εργασίες, θα σας ενημερώσει ποια από τις επιλογές παροχής υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης που καθορίζονται κατωτέρω θα σας παρασχεθεί από την Apple.

Πριν σας παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της ενδέχεται να σας ζητήσουν να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς του προϊόντος, να απαντήσετε σε ειδικά διατυπωμένες ερωτήσεις για τη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της Apple για τη λήψη υπηρεσιών σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης όπως, για παράδειγμα, να ακολουθήσετε τις οδηγίες συσκευασίας και ταχυδρόμησης των Προϊόντων Apple κατά την παροχή υπηρεσιών σέρβις με ταχυδρομική αποστολή, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Δεν θα κληθείτε να αποδείξετε ότι το αναφερόμενο πρόβλημα ίσχυε κατά την ημερομηνία παράδοσης προκειμένου να λάβετε υπηρεσίες σέρβις και υποστήριξης βάσει της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple, εκτός εάν κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συμβατό με τη φύση του προβλήματος.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Apple παρέχει υπηρεσίες σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές:

(i) Σέρβις με επιτόπια παράδοση. Η Apple μπορεί να σας ζητήσει να επιστρέψετε το Προϊόν Apple σε ένα Κατάστημα λιανικής Apple ή σε έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις Apple που παρέχει σέρβις με επιτόπια παράδοση. Το Προϊόν Apple μπορεί να αποσταλεί σε ένα Κέντρο επισκευής της Apple για σέρβις. Όταν ειδοποιηθείτε ότι το σέρβις ολοκληρώθηκε, θα παραλάβετε άμεσα το Προϊόν Apple από το Κατάστημα λιανικής Apple χωρίς καμία καθυστέρηση, εκτός αν η Apple σας ειδοποιήσει ότι το Προϊόν Apple θα αποσταλεί απευθείας στην τοποθεσία σας από το Κέντρο επισκευής της Apple.

(ii) Σέρβις με ταχυδρομική αποστολή. Στην περίπτωση που η Apple επιλέξει να παρέχει σέρβις με ταχυδρομική αποστολή, θα σας αποστείλει μια προπληρωμένη φορτωτική και, κατά περίπτωση, υλικό συσκευασίας και οδηγίες για τη σωστή συσκευασία και ταχυδρόμηση του προϊόντος Apple στο Κέντρο επισκευής της Apple ή στον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Apple. Όταν ολοκληρωθεί το σέρβις, το Κέντρο επισκευής της Apple ή ο Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της Apple θα σας επιστρέψει το Προϊόν Apple. Η Apple θα καλύψει τα έξοδα αποστολής από και προς την τοποθεσία σας, εφόσον ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες συσκευασίας και ταχυδρόμησης του Προϊόντος Apple.

(iii) Σέρβις τύπου «Kάν' το μόνος σου». Στο πλαίσιο των υπηρεσιών τύπου «Κάν' το μόνος σου», η Apple σας παρέχει ένα προϊόν προς αντικατάσταση του παλαιού ή ανταλλακτικά εξαρτήματα ή αξεσουάρ εύκολης αντικατάστασης, π.χ. ποντίκι ή πληκτρολόγιο, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων. Σημείωση: Η Apple δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κόστος εργασίας στο πλαίσιο υπηρεσιών τύπου «Κάν' το μόνος σου». Εάν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια με την αντικατάσταση, επικοινωνήστε με την Apple στους αριθμούς τηλεφώνου που παρατίθενται στη συνέχεια ή επισκεφτείτε ένα Κατάστημα λιανικής Apple ή έναν Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Apple. Εάν η Apple επιλέξει να παράσχει υπηρεσίες σέρβις τύπου «Kάν' το μόνος σου», ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:

(α) Υπηρεσίες σέρβις για τις οποίες η Apple απαιτεί την επιστροφή του αντικαθιστώμενου προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ: Η Apple μπορεί να απαιτήσει τη δέσμευση του ποσού λιανικής του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του αξεσουάρ αντικατάστασης και του αντίστοιχου κόστους αποστολής μέσω της πιστωτικής σας κάρτας. Η Apple θα σας αποστείλει το προϊόν, το εξάρτημα ή το αξεσουάρ αντικατάστασης, τις οδηγίες αντικατάστασης, εφόσον απαιτούνται, καθώς και τυχόν οδηγίες για την επιστροφή του αντικαθιστώμενου προϊόντος ή εξαρτήματος. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple θα ακυρώσει τη δέσμευση του ποσού από την πιστωτική σας κάρτα και συνεπώς δεν θα χρεωθείτε για την αξία του προϊόντος ή του εξαρτήματος ή για την αποστολή αυτού από και προς την τοποθεσία σας. Εάν δεν επιστρέψετε το αντικατασταθέν προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ σύμφωνα με τις οδηγίες ή εάν επιστρέψετε το προϊόν, το εξάρτημα ή το αξεσουάρ που αντικαταστήσατε αλλά η κατάστασή του δεν επιδέχεται σέρβις, η Apple θα προβεί σε χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας με το δεσμευμένο χρηματικό ποσό. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης του ποσού μέσω πιστωτικής κάρτας, ενδέχεται να μην σας παρασχεθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία σέρβις και η Apple θα σας προτείνει εναλλακτικές επιλογές παροχής υπηρεσιών σέρβις.

(β) Υπηρεσίες σέρβις για τις οποίες η Apple δεν απαιτεί την επιστροφή του αντικαθιστώμενου προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ: Η Apple θα σας αποστείλει ατελώς το προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ αντικατάστασης, τις οδηγίες εγκατάστασης, εφόσον απαιτούνται, καθώς και τυχόν οδηγίες για την απόρριψη του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(i) Συνολική συμφωνία:

Πέρα από τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας των καταναλωτών, όπως αυτά ορίζονται στην αρχή του παρόντος εγγράφου, όλες οι εγγυήσεις, οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι που δεν καθορίζονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης εξαιρούνται από τη Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπεται η επιβολή περιορισμών στη χρονική διάρκεια των εν λόγω εγγυήσεων, προϋποθέσεων ή/και σιωπηρών όρων και επομένως ενδέχεται να εξαιρείστε από τον εν λόγω περιορισμό.

(ii) Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με τα δεδομένα:

Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση, δήλωση ή υπόσχεση ότι θα είναι σε θέση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε Προϊόν Apple στο πλαίσιο της παρούσας εγγύησης χωρίς κίνδυνο για τις πληροφορίες ή/και τα δεδομένα, ή χωρίς απώλεια των πληροφοριών ή/και των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε αυτό.

(iii) Περιορισμός ευθύνης:

Η Apple δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τα εξής:

απώλειες που δεν οφείλονται σε εκ μέρους της παραβίαση του παρόντος εγγράφου εγγύησης,

απώλειες ή ζημίες οι οποίες δεν αποτελούσαν, κατά το χρόνο αγοράς του προϊόντος, λογικά προβλέψιμη συνέπεια παραβίασης αυτού του εγγράφου εγγύησης από την Apple, ή

απώλειες που σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική σας δραστηριότητα, διαφυγόντα κέρδη, απώλειες δεδομένων ή απώλειες επιχειρηματικών ευκαιριών.

Οι διατάξεις του παρόντος εγγράφου εγγύησης δεν ισχύουν σε περιπτώσεις (α) θανάτου ή τραυματισμού, (β) απάτης ή βαρειάς αμέλειας, (γ) εσκεμμένης ψευδούς δήλωσης ή (δ) άλλης ευθύνης η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί από νομικής απόψεως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τόσο οι μεταπωλητές όσο και οι αντιπρόσωποι ή οι εργαζόμενοι της Apple δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να προβούν σε τροποποίηση ή επέκταση της παρούσας εγγύησης ή προσθήκης σε αυτήν.

Εάν κάποιος όρος κριθεί παράνομος ή μη εφαρμόσιμος βάσει νομοθεσίας, εξαιρείται από την εγγύηση χωρίς τούτο να θίγει τη νομιμότητα ή την ισχύ των υπολοίπων όρων αυτής.

Η παρούσα εγγύηση διέπεται από τους νόμους της χώρας αγοράς του Προϊόντος Apple και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτούς.

© 2016 Apple Inc. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

100615-Greece-Cyprus-Universal-Warranty-v1.1

Η Εγγύηση Υλικού Σας

Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple - (ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ)
Μόνο για προϊόντα με χαρακτηριστικά εμπορικής ταυτότητας (brand) Apple

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η Μονοετής περιορισμένη εγγύηση της Apple είναι μια εγγύηση που παρέχεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή. Παραχωρεί δικαιώματα ανεξάρτητα από τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που σχετίζονται με αγαθά που δεν συμμορφώνονται με τους όρους πώλησης.

Ως εκ τούτου, τα οφέλη που απορρέουν από την Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple παρέχονται επιπρόσθετα και όχι σε αντικατάσταση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Για τις αγορές που πραγματοποιούνται από καταναλωτές στην Ελλάδα και την Κύπρο, η περίοδος για την έγερση απαιτήσεων που σχετίζονται με ελαττώματα μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση πώλησης είναι 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης. Αυτές οι απαιτήσεις υπόκεινται στις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την τοπική νομοθεσία.

Οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα εγείρουν απαίτηση για υπηρεσίες σέρβις με βάση την Μονοετή περιορισμένη εγγύηση της Apple ή με βάση τα δικαιώματά τους από τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Σημαντικό: Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple δεν θα ισχύουν για απαιτήσεις που εγείρονται με βάση τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της Apple (https://www.apple.com/gr/legal/statutory-warranty) ή επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα προστασίας καταναλωτή.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;

Η Apple Distribution International of Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (ή ο νόμιμος διάδοχός της) (στο εξής η «Apple») εγγυάται ότι το προϊόν υλικού που φέρει χαρακτηριστικά εμπορικής ταυτότητας (brand) της Apple καθώς και τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στην αρχική συσκευασία (στο εξής το «Προϊόν Apple») δεν θα εμφανίσουν ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης και τις τεχνικές προδιαγραφές της Apple καθώς και άλλες δημοσιευμένες οδηγίες για Προϊόντα Apple, για μια περίοδο ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία αρχικής αγοράς από τον τελικό καταναλωτή (στο εξής η «Περίοδος εγγύησης»). Δύναστε να διεκδικήσετε τα μέτρα αποκατάστασης που προβλέπονται από την Μονοετή περιορισμένη εγγύηση για το προϊόν Apple που διαθέτετε μέσω των τοπικών σημείων εξυπηρέτησης της Apple στα περισσότερα μέρη στον κόσμο (ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς θα μου παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις βάσει εγγύησης»). Σε περίπτωση ελαττώματος στο υλικό και την κατασκευή, δύναστε να απευθύνετε τις απαιτήσεις σας στην Apple, ακόμα και στις περιπτώσεις στις οποίες αγοράσατε το Προϊόν Apple από τρίτους.

Σημείωση: Όλες οι απαιτήσεις που εγείρονται βάσει της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple θα διέπονται από τους όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης.

Επιπλέον, η Apple θα σας παρέχει πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου για μια περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων Apple.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα υλικού τα οποία δεν φέρουν χαρακτηριστικά εμπορικής ταυτότητας (brand) της Apple καθώς και για κανένα λογισμικό, ακόμα και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία ή πωλείται μαζί με υλικό της Apple.

Τα προϊόντα που δεν φέρουν χαρακτηριστικά εμπορικής ταυτότητας (brand) της Apple ενδέχεται να καλύπτονται από την εγγύηση ενός αντίστοιχου κατασκευαστή, από την οποία να απορρέουν οφέλη επιπρόσθετα των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών - παρακαλούμε ελέγξτε τη συσκευασία και τα έγγραφα του προϊόντος σας για λεπτομέρειες.

Συμβουλευτείτε τη σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης η οποία συνοδεύει το λογισμικό για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού.

Οι επιλογές σέρβις ενδέχεται να είναι περιορισμένες, εάν η αίτηση για υπηρεσίες σέρβις υποβληθεί σε μία χώρα που δεν είναι η χώρα αγοράς του Προϊόντος Apple. Εάν οι εν λόγω υπηρεσίες σέρβις για το Προϊόν Apple δεν είναι διαθέσιμες σε μια τέτοια χώρα, η Apple θα σας ενημερώσει σχετικά με ενδεχόμενες πρόσθετες χρεώσεις που μπορεί να ισχύουν για την αποστολή και τις εργασίες πριν από την εκτέλεση των εργασιών σέρβις.

Κατά την επικοινωνία σας με την Apple μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να ισχύουν τηλεφωνικές χρεώσεις, ανάλογα με την τοποθεσία σας. Επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας σας για λεπτομέρειες.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για τα εξής: (α) αναλώσιμα μέρη, όπως μπαταρίες ή προστατευτικές επιστρώσεις, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να φθείρονται με την πάροδο του χρόνου, εκτός εάν η φθορά οφείλεται σε ελάττωμα στα υλικά ή την κατασκευή, β) αισθητική φθορά, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αμυχών, χαρακιών και σπασμένων πλαστικών μερών ή θυρών, (γ) βλάβη η οποία οφείλεται στη χρήση σε συνδυασμό με ένα άλλο προϊόν, (δ) βλάβη η οποία οφείλεται σε ατύχημα, κακομεταχείριση, εσφαλμένη χρήση, επαφή με υγρό, πυρκαγιά, σεισμό ή άλλη εξωτερική αιτία, (ε) βλάβη η οποία οφείλεται στο χειρισμό του Προϊόντος Apple αντίθετα προς τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης, τις τεχνικές προδιαγραφές ή άλλες δημοσιευμένες οδηγίες για Προϊόντα Apple, (στ) βλάβη η οποία οφείλεται σε εργασίες σέρβις (συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) οι οποίες εκτελέστηκαν από άτομο το οποίο δεν είναι εκπρόσωπος της Apple ή Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της Apple (ΕΑΣΑ), (ζ) Προϊόν Apple το οποίο έχει τροποποιηθεί ώστε να μεταβληθεί η λειτουργικότητα ή οι δυνατότητές του χωρίς την έγγραφη άδεια της Apple, (η) ελαττώματα τα οποία οφείλονται στη συνήθη φθορά ή στην φυσιολογική παλαίωση του Προϊόντος Apple ή (θ) εάν από το Προϊόν Apple έχει αφαιρεθεί ή σβηστεί ο σειριακός αριθμός ή (ι) εάν το προϊόν έχει κλαπεί ή η Apple έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν έχει κλαπεί, βάσει πληροφοριών οι οποίες της έχουν παρασχεθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ iPHONE ΚΑΙ iPAD

Η Apple μπορεί να περιορίζει την υπηρεσία για iPad και iPhone στον ΕΟΧ και την Ελβετία. Μόνο η Apple ή ένας Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σέρβις της Apple (ΕΑΣΑ) θα πρέπει να εκτελεί εργασίες σέρβις σε προϊόντα iPhone ή iPad.

ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ

ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ APPLE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Προτού προσκομίσετε το Προϊόν Apple για σέρβις βάσει εγγύησης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ξεχωριστά αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στο μέσο αποθήκευσης, να απομακρύνετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και να απενεργοποιήσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης ασφαλείας. Το περιεχόμενο που βρίσκεται στο μέσο αποθήκευσης του Προϊόντος Apple ενδέχεται να διαγραφεί, να αντικατασταθεί ή/και να διαμορφωθεί εκ νέου κατά τη διάρκεια του σέρβις.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες σέρβις βάσει εγγύησης, το Προϊόν Apple ή ένα προϊόν προς αντικατάσταση του παλαιού θα επιστραφεί σε εσάς με τις ρυθμίσεις παραμέτρων που είχε το Προϊόν Apple κατά την αρχική αγορά του και με τις κατάλληλες ενημερώσεις, εφόσον υπάρχουν. Η Apple δύναται να εγκαταστήσει ενημερώσεις λογισμικού του συστήματος στα πλαίσια του σέρβις βάσει εγγύησης, μετά τις οποίες δεν θα είναι δυνατή η επαναφορά του Προϊόντος Apple σε παλαιότερη έκδοση του λογισμικού συστήματος. Εφαρμογές τρίτων που έχουν εγκατασταθεί στο Προϊόν Apple ενδέχεται να μην είναι συμβατές ή να μην λειτουργούν με το Προϊόν Apple μετά την ενημέρωση λογισμικού του συστήματος. Η ευθύνη για την επανεγκατάσταση όλων των άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών θα βαρύνει εσάς. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση.

Δύναστε να υποβάλετε αίτημα για υπηρεσίες σέρβις σε μια χώρα η οποία δεν είναι η χώρα αγοράς, στην οποία περίπτωση καλείστε να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις εισαγωγές και τις εξαγωγές και θα επιβαρυνθείτε με όλους τους εισαγωγικούς δασμούς, τον Φ.Π.Α. και τους άλλους σχετικούς φόρους και χρεώσεις.

Σημαντικό: Μην ανοίξετε το Προϊόν Apple εκτός εάν στο Εγχειρίδιο χρήσης περιγράφεται ο τρόπος ανοίγματός του. Εάν ανοίξετε το Προϊόν Apple, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη η οποία δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Η APPLE ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Εάν εγείρετε μια έγκυρη απαίτηση βάσει της παρούσας εγγύησης, η Apple, κατά τη διακριτική της ευχέρεια:

(i) θα επισκευάσει το Προϊόν Apple χρησιμοποιώντας καινούργια ή μεταχειρισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα τα οποία ισοδυναμούν με καινούργια ως προς την απόδοση και την αξιοπιστία.

(ii) θα αντικαταστήσει το Προϊόν Apple με ένα προϊόν το οποίο είναι κατ' ελάχιστον λειτουργικά ισοδύναμο με το Προϊόν Apple και το οποίο έχει κατασκευαστεί από καινούργια ή/και μεταχειρισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα τα οποία ισοδυναμούν με καινούργια ως προς την απόδοση και την αξιοπιστία.

(iii) θα σας επιστρέψει το τίμημα της αγοράς έναντι της επιστροφής του Προϊόντος Apple.

Όταν ένα προϊόν ή ένα εξάρτημα αντικαθίσταται ή παρέχεται επιστροφή του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του, το υλικό προς αντικατάσταση του παλαιού περιέρχεται στην κυριότητά σας και το αντικατασταθέν υλικό ή το υλικό για το οποίο παρασχέθηκε επιστροφή του τιμήματος περιέρχεται στην κυριότητα της Apple.

Ένα εξάρτημα ή προϊόν το οποίο παρέχεται προς αντικατάσταση του παλαιού ή ένα επισκευασμένο Προϊόν Apple καλύπτεται από την εναπομένουσα εγγύηση του αρχικού Προϊόντος Apple ή από εγγύηση διάρκειας ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της αντικατάστασης ή της επισκευής, όποια από τις δύο παρέχει σε εσάς μεγαλύτερη διάρκεια κάλυψης.

Για αιτήσεις υπηρεσιών σέρβις οι οποίες υποβάλλονται σε μια χώρα που δεν είναι η χώρα αγοράς του Προϊόντος Apple, η Apple δύναται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα και τα εξαρτήματα με ισοδύναμα προϊόντα και εξαρτήματα το οποία συμμορφώνονται με τα τοπικά πρότυπα.

ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Αποκτήστε πρόσβαση και διαβάστε τις παρακάτω πηγές ηλεκτρονικής βοήθειας πριν να υποβάλετε ένα αίτημα για υπηρεσίες σέρβις βάσει εγγύησης:

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο internet ή εάν το Προϊόν Apple εξακολουθεί να μην λειτουργεί φυσιολογικά αφού χρησιμοποιήσετε αυτές τις πηγές, επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της Apple ή, εφόσον υπάρχει, με ένα ιδιόκτητο κατάστημα λιανικής της Apple (στο εξής το «Κατάστημα λιανικής Apple») ή με έναν ΕΑΣΑ και οι υπεύθυνοι θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν για το Προϊόν Apple απαιτούνται εργασίες σέρβις και, εφόσον απαιτούνται, θα σας ενημερώσουν σύμφωνα με ποιες από τις επιλογές σέρβις βάσει εγγύησης που καθορίζονται κατωτέρω θα σας παρασχεθούν από την Apple.

Πριν να σας παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις βάσει εγγύησης, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της δύνανται να σας ζητήσουν να παράσχετε την απόδειξη αγοράς, να απαντήσετε σε ερωτήσεις οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να συμβάλλουν στη διάγνωση πιθανών προβλημάτων καθώς και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της Apple για την παροχή υπηρεσιών σέρβις βάσει εγγύησης όπως, για παράδειγμα, να ακολουθήσετε οδηγίες για τη συσκευασία και την αποστολή Προϊόντων Apple κατά την παροχή Σέρβις με ταχυδρομική αποστολή, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Δεν θα κληθείτε να αποδείξετε ότι η μη συμμόρφωση με τη σύμβαση πώλησης την οποία επικαλείστε ίσχυε κατά την ημερομηνία παράδοσης προκειμένου να σας παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις και υποστήριξη βάσει της Μονοετούς περιορισμένης εγγύησης της Apple, εκτός εάν αυτό δεν είναι συμβατό με τη φύση της μη συμμόρφωσης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Apple, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, ειδικότερα τον τύπο του Προϊόντος Apple, θα παράσχει υπηρεσίες σέρβις βάσει εγγύησης με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιλογές:

(i) Σέρβις με επιτόπια παράδοση. Η Apple δύναται να σας ζητήσει να επιστρέψετε το Προϊόν Apple σε ένα Κατάστημα λιανικής Apple ή έναν ΕΑΣΑ που παρέχει σέρβις με επιτόπια παράδοση. Μπορείτε να αποστείλετε το Προϊόν Apple σε μια Υπηρεσία επιδιόρθωσης της Apple (ΥΕΑ) για σέρβις. Όταν ειδοποιηθείτε ότι το σέρβις ολοκληρώθηκε, θα παραλάβετε άμεσα το Προϊόν Apple από το Κατάστημα λιανικής Apple ή τον ΕΑΣΑ ή το Προϊόν Apple θα αποσταλεί απευθείας σε εσάς από την ΥΕΑ.

(ii) Σέρβις με ταχυδρομική αποστολή. Εάν η Apple επιλέξει να παράσχει υπηρεσίες σέρβις με ταχυδρομική αποστολή, η Apple θα σας αποστείλει έγγραφα αποστολής με προπληρωμένο τέλος και, εφόσον προβλέπεται, υλικό συσκευασίας, ώστε να μπορέσετε να αποστείλετε το Προϊόν Apple σε μία ΥΕΑ ή έναν ΕΑΣΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της Apple. Όταν το σέρβις ολοκληρωθεί, η ΥΕΑ ή ο ΕΑΣΑ θα επιστρέψει το Προϊόν Apple σε εσάς. Η Apple θα καλύψει τα έξοδα αποστολής από και προς την τοποθεσία σας, εφόσον ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες.

(iii) Σέρβις τύπου «κάν' το μόνος σου». Στα πλαίσια του Σέρβις τύπου «κάν' το μόνος σου», η Apple θα σας παράσχει ένα προϊόν προς αντικατάσταση του παλαιού ή ανταλλακτικά εξαρτήματα ή αξεσουάρ εύκολης αντικατάστασης για ένα προϊόν όπως ένα ποντίκι ή πληκτρολόγιο, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων. Σημείωση: Η Apple δεν ευθύνεται για το κόστος εργασίας το οποίο μπορεί να προκύψει σε συνάρτηση με το Σέρβις τύπου «κάν' το μόνος σου». Εάν χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια για την αντικατάσταση, επικοινωνήστε με την Apple στους αριθμούς τηλεφώνου που αναφέρονται στη συνέχεια ή επισκεφτείτε ένα Κατάστημα λιανικής Apple ή έναν ΕΑΣΑ. Εάν η Apple επιλέξει να παράσχει Σέρβις τύπου «κάν' το μόνος σου», θα ισχύει η ακόλουθη διαδικασία.

(α) Υπηρεσίες σέρβις για τις οποίες η Apple απαιτεί την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ: Η Apple δύναται να απαιτήσει την έγκριση μιας πιστωτικής κάρτας ως μέσο εγγύησης για την τιμή λιανικής πώλησης του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του αξεσουάρ προς αντικατάσταση του παλαιού καθώς και του κόστους αποστολής, εφόσον προβλέπεται. Η Apple θα αποστείλει ένα προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ προς αντικατάσταση του παλαιού σε εσάς μαζί με τις οδηγίες αντικατάστασης, εφόσον προβλέπεται, καθώς και τυχόν απαιτήσεις/ οδηγίες για την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος ή εξαρτήματος. Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple θα ακυρώσει την έγκριση της πιστωτικής κάρτας, συνεπώς δεν θα χρεωθείτε για την αξία του προϊόντος ή του εξαρτήματος ή για την αποστολή αυτού από και προς την τοποθεσία σας. Εάν δεν επιστρέψετε το αντικατασταθέν προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ σύμφωνα με τις οδηγίες ή εάν επιστρέψετε ένα αντικατασταθέν προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ το οποίο δεν είναι κατάλληλο για σέρβις, η Apple θα προχωρήσει σε χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας με το εγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Εάν δεν δύναστε να παράσχετε έγκριση πιστωτικής κάρτας, ενδέχεται να μην σας παρασχεθούν υπηρεσίες σέρβις και η Apple θα σας προτείνει εναλλακτικές επιλογές σέρβις.

(β) Υπηρεσίες σέρβις για τις οποίες η Apple δεν απαιτεί την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ: Η Apple θα σας αποστείλει χωρίς χρέωση ένα προϊόν, εξάρτημα ή αξεσουάρ προς αντικατάσταση του παλαιού μαζί με τις οδηγίες εγκατάστασης, εφόσον προβλέπεται, καθώς και τυχόν απαιτήσεις/ οδηγίες για την απόρριψη του αντικατασταθέντος προϊόντος, εξαρτήματος ή αξεσουάρ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

(i) Πληρότητα της σύμβασης:

Με επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί καταναλωτών, όπως αυτά ορίζονται στην αρχή του παρόντος εγγράφου, όλες οι εγγυήσεις, οι προϋποθέσεις και άλλοι όροι που δεν καθορίζονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης εξαιρούνται από την Μονοετή περιορισμένη της Apple. Σε ορισμένες χώρες δεν επιτρέπονται περιορισμοί στη χρονική διάρκεια των εν λόγω εγγυήσεων, προϋποθέσεων ή/και σιωπηρών όρων, συνεπώς ο περιορισμός που περιγράφεται ανωτέρω ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωσή σας.

(ii) Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με τα δεδομένα:

Η Apple δεν εγγυάται, υποστηρίζει ή υπόσχεται ότι θα είναι σε θέση να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει ένα Προϊόν Apple στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης χωρίς κίνδυνο για τις πληροφορίες ή/και τα δεδομένα ή χωρίς απώλεια πληροφοριών ή/και δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Προϊόν Apple.

(iii) Περιορισμός ευθύνης:

Σε καμία περίπτωση η Apple δεν θα φέρει ευθύνη για τα εξής:

  1. οποιεσδήποτε απώλειες οι οποίες δεν προκλήθηκαν από παραβίαση του παρόντος εγγράφου εγγύησης από την πλευρά μας,
  2. οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες οι οποίες δεν αποτελούσαν, κατά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος από την πλευρά σας, λογικά προβλέψιμη συνέπεια της παραβίασης αυτού του εγγράφου εγγύησης από την Apple ή
  3. απώλειες οι οποίες σχετίζονται με οποιαδήποτε επιχειρηματική σας δραστηριότητα, διαφυγόντα κέρδη, απώλειες δεδομένων ή απώλειες ευκαιριών.

Οι διατάξεις του παρόντος εγγράφου εγγύησης δεν θα ισχύουν σε περιπτώσεις (i) θανάτου ή τραυματισμού (ii) απάτης ή βαριάς αμέλειας, (iii) δόλιας παραπλανητικής παρουσίασης ή (iv) τυχόν άλλης ευθύνης η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί ή να εξαιρεθεί σύμφωνα με το νόμο.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η Apple θα διατηρεί αρχείο και θα κάνει χρήση των στοιχείων των πελατών σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου πελατών της Apple, η οποία είναι διαθέσιμη στο https://www.apple.com/privacy/.

ΓΕΝΙΚΑ

Κανένας μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή εργαζόμενος της Apple δεν είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί σε τροποποίηση, επέκταση ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση.

Εάν κάποιος όρος θεωρηθεί παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, θα καταργηθεί από την παρούσα εγγύηση, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Η παρούσα εγγύηση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία έλαβε χώρα η αγορά του Προϊόντος Apple.

Η Εγγύηση Υλικού Σας

Apple Μονοετής (1) Περιορισμένη Εγγύηση - iOS
Μόνο για Προϊόντα Επωνυμίας Apple

TO ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (Η ΑΠΟ ΧΩΡΑ Η’ ΕΠΑΡΧΙΑ). ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Η ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣTO ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ, ΓΡΑΠΤΕΣ, ΝΟΜΙΜΕΣ, ΡΗΤΕΣ Η ΣΙΩΠΗΡΕΣ. Η APPLE, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΡΥΦΑ Η ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ. ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ Η APPLE ΔΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, Η APPLE ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ, ΚΑΤ 'ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ APPLE, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΜΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ) ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ, ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;

Η Apple εγγυάται τα προϊόντα υλικού (hardware) iPhone, iPad ή iPod και τα αξεσουάρ επωνυμίας Apple που περιέχονται στην αρχική συσκευασία («Προϊόν Apple») για ελαττώματα στα υλικά και την ποιότητα κατασκευής όταν αυτά χρησιμοποιούνται κανονικά σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες χρήσης της Apple για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς λιανικής από τον τελικό χρήστη - αγοραστή («Περίοδος Εγγύησης»). Δημοσιευμένες οδηγίες χρήσης της Apple περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις πληροφορίες που περιέχονται στις τεχνικές προδιαγραφές, εγχειρίδια χρήσης και επικοινωνίες για εργασίες επισκευής.

Παρακαλώ σημειώστε: Όλες οι αξιώσεις που εγείρονται υπό την Μονοετή Περιορισμένη Εγγύηση Apple θα διέπονται από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο εγγύησης.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ;

Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει για τα προϊόντα υλικού (hardware) ή οποιοδήποτε λογισμικό που δεν είναι επωνυμίας Apple, ακόμα και αν είναι συσκευασμένα ή πωλούνται με το υλικό (hardware) της Apple. Τρίτοι κατασκευαστές, προμηθευτές ή εκδότες, εκτός της Apple, μπορούν να παρέχουν τις δικές τους εγγυήσεις σε εσάς – παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί τους για περαιτέρω πληροφορίες. Το λογισμικό που διανέμεται από την Apple με ή χωρίς το εμπορικό σήμα της Apple (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του λογισμικού συστήματος) δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Ανατρέξτε στην άδεια χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό για λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματά σας όσον αφορά τη χρήση του. Η Apple δεν εγγυάται ότι η λειτουργία των Προϊόντων Apple θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς σφάλματα. Η Apple δεν ευθύνεται για βλάβες που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών σχετικά με τη χρήση των προϊόντων Apple.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει: (α) για τα αναλώσιμα μέρη, όπως οι μπαταρίες, ή προστατευτικές επικαλύψεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνονται με το χρόνο, εκτός εάν προκύψει αστοχία λόγω ελαττώματος στα υλικά ή την ποιότητα κατασκευής, (β) για τα ελαττώματα εμφάνισης που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε γρατσουνιές, κτυπήματα, και σπασμένο πλαστικό στις θύρες, (γ) για βλάβες που προκλήθηκαν από τη χρήση με άλλο προϊόν, (δ) για βλάβες που προκλήθηκαν από ατύχημα, κατάχρηση, κακή χρήση, επαφή με υγρά, πυρκαγιά, σεισμό ή άλλες εξωτερικές αιτίες,(ε) για βλάβες που προκλήθηκαν χρησιμοποιώντας το Προϊόν Apple εκτός των δημοσιευμένων οδηγιών χρήσης της Apple, (στ) για βλάβες που προκλήθηκαν από εργασίες επισκευής (περιλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και επεκτάσεων) και πραγματοποιήθηκαν από άτομο το οποίο δεν είναι αντιπρόσωπος της Apple ή Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος Σέρβις της Apple (“ΕΑΣΑ”), (ζ) για ένα Προϊόν Apple που έχει τροποποιηθεί για να αλλάξει τη λειτουργικότητα ή τις δυνατότητες χωρίς τη γραπτή άδεια της Apple, (η) για ελαττώματα που έχουν προκληθεί λόγω φυσιολογικής φθοράς ή που οφείλονται στη φυσιολογική παλαίωση του Προϊόντος Apple, (θ) εάν έχει αφαιρεθεί ή παραμορφωθεί οποιοσδήποτε σειριακός αριθμός της Apple.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΤΟ iPHONE ΚΑΙ iPAD.

Η Apple μπορεί να περιορίσει το σέρβις βάσει εγγύησης για το iPhone και iPad στη χώρα όπου η Apple ή οι Εξουσιοδοτημένοι Διανομείς της πώλησαν αρχικά το Προϊόν Apple.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ APPLE ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ.

Πριν από τη λήψη σέρβις βάσει εγγύησης, η Apple ή οι αντιπρόσωποί της ενδέχεται να απαιτήσουν να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία της αγοράς, και να απαντήσετε σε ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη διάγνωση πιθανών ζητημάτων και να ακολουθήσετε τις διαδικασίες της Apple για την παροχή σέρβις βάσει εγγύησης. Πριν δώσετε το Προϊόν Apple για σέρβις βάσει εγγύησης, θα πρέπει να διατηρήσετε ένα ξεχωριστό αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου του μέσου αποθήκευσης του, να αφαιρέστε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που θέλετε να προστατεύσετε και να απενεργοποιήσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης ασφάλειας.

ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ. Η APPLE ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Η ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ APPLE ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΕΡΒΙΣ.

Μετά το σέρβις βάσει εγγύησης το Προϊόν σας Apple ή ένα προϊόν αντικατάστασης θα σας επιστραφεί με τη διαμόρφωση που είχε το Προϊόν σας Apple όταν αγοράστηκε αρχικά, με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων ενημερώσεων. Η Apple μπορεί να εγκαταστήσει ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος, ως μέρος του σέρβις βάσει εγγύησης, που θα εμποδίσει το Προϊόν Apple από την επιστροφή σε μια παλαιότερη έκδοση του λογισμικού του συστήματος. Εφαρμογές τρίτων εγκατεστημένες στο Προϊόν Apple μπορεί να μην είναι συμβατές ή να μη δουλεύουν με το Προϊόν Apple ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης του λογισμικού του συστήματος. Θα είστε υπεύθυνος για την επανεγκατάσταση όλων των άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών. Η ανάκτηση και η επανεγκατάσταση άλλων προγραμμάτων λογισμικού, δεδομένων και πληροφοριών δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση.

Σημαντικό: Μην ανοίγετε το Προϊόν Apple. Το άνοιγμα του Προϊόντος Apple μπορεί να προκαλέσει βλάβη που δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση. Μόνο η Apple ή ένας ΕΑΣΑ θα πρέπει να εκτελούν εργασίες σέρβις στο Προϊόν Apple.

ΤΙ ΘΑ ΠΡΑΞΕΙ Η APPLE ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ;

Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης υποβάλλετε ένα έγκυρο αίτημα στην Apple ή σε ένα ΕΑΣΑ, η Apple, κατά την κρίση της, (i) θα επισκευάσει το Προϊόν Apple χρησιμοποιώντας καινούργια ή μεταχειρισμένα τμήματα τα οποία είναι ισοδύναμα με καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία, (ii) θα αντικαταστήσει το Προϊόν Apple με ένα προϊόν που είναι τουλάχιστον ισοδύναμο λειτουργικώς με το Προϊόν Apple και έχει δημιουργηθεί από τα νέα και / ή μεταχειρισμένα τμήματα τα οποία είναι ισοδύναμα με καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία, ή (iii) θα ανταλλάξει το Προϊόν Apple έναντι επιστροφής του αντιτίμου αγοράς.

Η Apple μπορεί να σας ζητήσει να αντικαταστήσετε ορισμένα εγκατεστημένα από το χρήστη τμήματα ή προϊόντα. Ένα ανταλλακτικό ή προϊόν, που περιέχει κάποιο εγκατεστημένο από το χρήστη τμήμα το οποίο έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με οδηγίες που παρέχονται από την Apple, καλύπτεται από το υπόλοιπο της εγγύησης του προϊόντος της Apple ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αντικατάστασης ή επισκευής, όποιο από τα δύο παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη για σας. Όταν ένα προϊόν ή ένα τμήμα αντικαθίσταται ή όταν παρέχεται επιστροφή χρημάτων, κάθε αντικείμενο αντικατάστασης περνά στην ιδιοκτησία σας και το αντικατασταθέν η επιστραφέν αντικείμενο γίνεται ιδιοκτησία της Apple.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΣΕΡΒΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ?

Παρακαλούμε να επισκεφτείτε και να μελετήσετε τις πληροφορίες βοήθειας στο διαδίκτυο (online help) όπως περιγράφονται κατωτέρω πριν ζητήσετε σέρβις βάσει εγγύησης. Εάν το προϊόν της Apple εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά μετά τη χρήση αυτών των πληροφοριών, παρακαλούμε να επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Apple ή, κατά περίπτωση, με ένα κατάστημα λιανικής πώλησης της Apple («Κατάστημα Λιανικής Apple») ή έναν ΕΑΣΑ, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται παρακάτω. Ένας εκπρόσωπος της Apple ή ένας ΕΑΣΑ θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε αν η το Προϊόν σας Apple χρειάζεται σέρβις και, εάν ναι, θα σας ενημερώσει πως η Apple θα το παράσχει. Όταν επικοινωνείτε με την Apple μέσω τηλεφώνου, ενδέχεται να ισχύουν άλλες χρεώσεις ανάλογα με την τοποθεσίας σας.

Πληροφορίες στο διαδίκτυο (online) με λεπτομέρειες για την απόκτηση σέρβις εγγύησης παρέχονται παρακάτω.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Apple θα παρέχει σέρβις βάσει εγγύησης μέσω ενός είτε περισσοτέρων εκ των κατωτέρω επιλογών:

(i) Σέρβις με επιτόπια παράδοσης (carry-in service). Μπορείτε να επιστρέψετε το Προϊόν σας Apple σε ένα Κατάστημα Λιανικής Apple ή σε έναν ΕΑΣΑ που προσφέρει υπηρεσία επιτόπιας παράδοσης. Το σέρβις θα πραγματοποιηθεί στο μέρος αυτό, ή το Κατάστημα Λιανικής Apple ή ο ΕΑΣΑ ενδέχεται να στείλει το Προϊόν σας Apple σε μέρος Υπηρεσίας Επιδιόρθωσης της Apple («ΥΕΑ») προκειμένου να λάβει σέρβις. Μόλις ειδοποιηθείτε ότι το σέρβις ολοκληρώθηκε, θα παραλάβετε άμεσα το Προϊόν Apple από το Κατάστημα Λιανικής Apple ή την τοποθεσία του ΕΑΣΑ, ή το Προϊόν Apple θα αποσταλεί απευθείας στην τοποθεσία σας από την τοποθεσία της ΥΕΑ.

(ii) Σέρβις με ταχυδρομική αποστολή (mail-in service). Αν η Apple αποφασίσει ότι το Προϊόν σας Apple δικαιούται την υπηρεσία ταχυδρομικής αποστολής, η Apple θα σας στείλει προπληρωμένες φορτωτικές και κατά περίπτωση, υλικά συσκευασίας, έτσι ώστε να μπορέσετε να αποστείλετε το Προϊόν σας Apple σε μια τοποθεσία ΥΕΑ ή ΕΑΣΑ σύμφωνα με τις οδηγίες της Apple. Μόλις ολοκληρωθεί το σέρβις, η ΥΕΑ ή ο ΕΑΣΑ θα επιστρέψει τον Προϊόν Apple σε εσάς. Η Apple θα πληρώσει για την αποστολή προς και από τη τοποθεσία σας, εάν ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες.

(iii) Σέρβις τμημάτων «κάντο μόνος σου» (Do-It-Yourself) (DIY). Το σέρβις τμημάτων DIY σας επιτρέπει να κάνετε οι ίδιοι σέρβις στο Προϊόν σας Apple. Αν τo σέρβις τμημάτων DIY είναι διαθέσιμο υπό τις περιστάσεις, η ακόλουθη διαδικασία θα ισχύει.

(α) Σέρβις όταν η Apple απαιτεί την επιστροφή του προϊόντος ή του μέρους που αντικαθίστανται. Η Apple μπορεί να ζητήσει άδεια χρέωσης πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση για τη λιανική τιμή του προϊόντος ή μέρους αντικατάστασης και τα σχετικά έξοδα αποστολής. Αν δεν είστε σε θέση να παράσχετε άδεια χρέωσης πιστωτικής κάρτας, τo σέρβις τμημάτων DIY ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για εσάς και η Apple θα προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους σέρβις. Η Apple θα σας αποστείλει ένα προϊόν ή τμήμα αντικατάστασης με οδηγίες εγκατάστασης, εάν είναι δυνατό στην περίπτωση αυτή, και όλες τις προϋποθέσεις για την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος ή τμήματος. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες, η Apple θα ακυρώσει την έγκριση χρέωσης πιστωτικής κάρτας, και δεν θα χρεωθείτε για το προϊόν ή το τμήμα και την αποστολή προς και από την τοποθεσία σας. Αν δεν επιστρέψετε το προϊόν ή το τμήμα που αντικαταστάθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες ή επιστρέψετε ένα αντικατασταθέν προϊόν ή τμήμα που δεν είναι κατάλληλο για σέρβις, η Apple θα χρεώσει στην πιστωτική σας κάρτα τo το εγκεκριμένο ποσό.

(β) Σέρβις όταν η Apple δεν απαιτεί την επιστροφή του αντικατασταθέντος προϊόντος ή του τμήματος. Η Apple θα σας στείλει δωρεάν ένα προϊόν ή τμήμα αντικατάστασης συνοδευόμενο από οδηγίες εγκατάστασης, εάν είναι δυνατό στην περίπτωση αυτή, και όλες τις προϋποθέσεις για την διάθεση του αντικατασταθέντος προϊόντος ή τμήματος.

(γ) η Apple δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα εργασίας που θα προκύψουν σχετικά με το σέρβις τμημάτων DIY. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την Apple στον αριθμό τηλεφώνου που αναφέρεται παρακάτω.

Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις επιλογές με τις οποία η Apple μπορεί να παρέχει σέρβις βάσει εγγύησης σε εσάς, και τα κριτήρια καταλληλότητας του Προϊόντος σας Apple για να λάβετε μια συγκεκριμένη επιλογή σέρβις. Υπηρεσία θα περιορίζεται στις επιλογές που είναι διαθέσιμες στη χώρα όπου ζητείται το σέρβις. Οι επιλογές σέρβις, η διαθεσιμότητα τμημάτων και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα αποστολής και διεκπεραίωσης, εάν το Προϊόν Apple δεν μπορεί να λάβει σέρβις στη χώρα στην οποία βρίσκεται. Εάν επιθυμείτε σέρβις σε μια χώρα που δεν είναι η αρχική χώρα αγοράς, θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί εισαγωγών και των εξαγωγών και είστε υπεύθυνος για όλους τους τελωνειακούς δασμούς, ΦΠΑ και άλλους σχετικούς φόρους και τέλη. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμο διεθνές σέρβις, η Apple ενδέχεται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει προϊόντα και τμήματα με συγκρίσιμα προϊόντα και τμήματα συμβατά με τα τοπικά πρότυπα ποιότητας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ, Η APPLE ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Η ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ, Ή ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ), ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΦΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΒΛΑΒΗΣ, ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΤΥΧΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE.

Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. Η APPLE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ APPLE ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ APPLE.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ) ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Η Apple θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες πελατών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου Πελατών της Apple η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ΓΕΝΙΚΑ

Κανένας μεταπωλητής της Apple, πράκτορας, ή υπάλληλος δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση, επέκταση, ή προσθήκη στην παρούσα εγγύηση. Εάν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή ανεφάρμοστος, η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων δεν επηρεάζεται και δεν υποβαθμίζεται. Αυτή η εγγύηση διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. Η Apple προσδιορίζεται στο τέλος του παρόντος εγγράφου ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά του Προϊόντος Apple. Η Apple ή ο νόμιμος διάδοχός της είναι ο εγγυητής σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ONLINE)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κάτωθι διατίθενται στο διαδίκτυο (online):

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ή ΤΗ ΧΩΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

Περιοχή/Χώρα αγοράς Apple Διεύθυνση
Europe, Middle East and Africa
All Countries Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland