การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของ Apple

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Apple เท่านั้น

กฎหมายผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

การรับประกันนี้จะมอบสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการให้แก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ (หรือตามแต่ละประเทศหรือเขตปกครอง)  นอกเหนือไปจากขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Apple ไม่ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิ์อื่นใดที่คุณอาจมี รวมถึงสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย  คุณควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครอง หรือรัฐที่คุณพำนักอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิ์ของคุณอย่างครบถ้วน  

ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดไว้เป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียว และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย  เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ Apple ปฏิเสธการรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้และโดยปริยายใดๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันด้านความสามารถที่จะนำออกวางตลาด และความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์  หาก Apple ไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนที่ Apple กำหนดไว้ข้างท้ายตามที่ Apple เลือก  บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย (หรือเงื่อนไข) มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

Apple รับประกันผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ iPhone, iPad, iPod, Apple TV หรือ HomePod ที่มีตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่มีตราสินค้า Apple ที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก ("ผลิตภัณฑ์ Apple") ในกรณีมีข้อชำรุดบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเมื่อใช้งานตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อเป็นครั้งแรกจากร้านค้าปลีกโดยผู้ชื้อปลายทาง ("ระยะเวลารับประกัน") แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

โปรดทราบ:  การเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple ให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ใช่ของ Apple แม้ว่าจะบรรจุในหีบห่อหรือจำหน่ายพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของ Apple ก็ตาม  ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้เผยแพร่ ซึ่งนอกเหนือจาก Apple อาจให้การรับประกันของตนเองแก่คุณ โปรดติดต่อบุคคลข้างต้นเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม  ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดย Apple ทั้งที่มีหรือไม่มีตราสินค้า Apple (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้  โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เพื่อดูรายละเอียดสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์  Apple ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ Apple จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด  Apple ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง (a) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวที่ออกแบบมาให้เสื่อมสภาพลงตามระยะเวลา เว้นแต่จะมีความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในด้านวัสดุ หรือฝีมือการผลิต (b) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยขีดข่วน รอยบุบ และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ ยกเว้นความเสียหายอันเป็นผลจากความบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต (c) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple (สามารถดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ www.apple.com/th ในข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละรายการและยังสามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้ในร้านค้าด้วย) (d) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี ไฟไหม้ สัมผัสกับของเหลว แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (e) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple นอกเหนือจากแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple (f) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดและการต่อขยาย) ที่ดำเนินการโดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ตัวแทนของ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ("AASP") (g) ผลิตภัณฑ์ Apple ที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apple (h) การเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์ Apple (i) หากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ถูกแกะออกหรือลบออกจากผลิตภัณฑ์ Apple หรือ (j) หาก Apple ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์ถูกโจรกรรมหรือหากคุณไม่สามารถปิดใช้งานมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบใช้งานรหัสผ่านหรือแบบอื่นๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple โดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณไม่สามารถพิสูจน์ในทางใดทางหนึ่งได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของผลิตภัณฑ์ (เช่น โดยการแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)

ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการ iPhone, iPad, Apple TV และ HomePod

Apple อาจจำกัดบริการภายใต้การรับประกันสำหรับ iPhone, iPad, Apple TV และ HomePod เฉพาะในประเทศที่ Apple หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Apple ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ Apple เป็นระยะๆ เพื่อคุ้มครองเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้และเพื่อป้องกันกรณีมีความขัดข้องในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้น  

ก่อนที่คุณจะได้รับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน Apple หรือตัวแทนของ Apple อาจร้องขอให้คุณแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนของ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน  ก่อนที่คุณจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน คุณควรเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณต้องการคุ้มครองออก และปิดใช้งานรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด

ในระหว่างการให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกัน เนื้อหาในสื่อจัดเก็บข้อมูลจะถูกลบและจัดรูปแบบใหม่  Apple และตัวแทนของ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ Apple ที่นำเข้ารับบริการ

ภายหลังบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะถูกส่งคืนให้กับคุณโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยอาจมีการอัพเดทที่เกี่ยวข้องด้วย  Apple อาจติดตั้งรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ Apple กลับคืนสู่ซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้  แอพพลิเคชั่นของบริษัทอื่นที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ Apple อาจใช้กับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ได้เนื่องจากการอัพเดทซอฟต์แวร์  คุณจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ทั้งหมดใหม่  การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

สิ่งที่ Apple จะทำในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรับประกัน

ภายในระยะเวลาการรับประกัน หากคุณยื่นคำเรียกร้องสิทธิต่อ Apple หรือ AASP ตามการรับประกันนี้ ทาง Apple มีสิทธิเลือกที่จะ  

(i) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วของแท้จาก Apple ซึ่งได้รับการทดสอบและผ่านข้อกำหนดด้านการทำงานของ Apple แล้ว 

(ii) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนในรุ่นเดียวกัน (หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนหรือใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เดิมมากที่สุด เช่น ผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันที่เป็นสีอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ) ซึ่งเป็นของใหม่และ/หรือประกอบด้วยชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วของแท้จาก Apple   ที่ได้รับการทดสอบและผ่านข้อกำหนดด้านการทำงานของ Apple แล้ว หรือ 

(3) รับคืนผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อแลกกับการคืนเงินตามราคาที่คุณซื้อ

Apple อาจร้องขอให้คุณเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple บางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง  ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple สำหรับเปลี่ยนทดแทน ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้รับการติดตั้งตามคำแนะนำที่ Apple กำหนดไว้ ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่คุณยาวนานกว่า  เมื่อผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนทดแทนหรือมีการคืนเงิน สินค้าใดๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้จะตกเป็นทรัพย์สินของคุณ และชิ้นส่วนที่ส่งเข้ามาเปลี่ยนทดแทนหรือส่งเข้ามารับเงินคืนจะตกเป็นทรัพย์สินของ Apple

การขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน  หากผลิตภัณฑ์ Apple ยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนของ Apple หรือ หากมี ร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของ ("Apple Retail") หรือ AASP โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้  ตัวแทนของ Apple หรือ AASP จะช่วยตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณจำเป็นต้องเข้ารับบริการหรือไม่ และหากจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ตัวแทนจะแจ้งให้คุณทราบว่า Apple จะให้บริการอย่างไร  เมื่อติดต่อกับ Apple ทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

สำหรับทุกประเทศและทุกภูมิภาค "Apple" หมายถึงบริษัทย่อยของ Apple ดังที่กล่าวถึงใน https://www.apple.com/th/legal/warranty/warranty-obligor/ สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก ข้อมูลออนไลน์พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกันจะระบุไว้ด้านล่างนี้

ทางเลือกสำหรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

Apple จะให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันผ่านตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง คุณอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Retail หรือ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง  ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ตำแหน่งที่ตั้งนั้น หรือ Apple Retail หรือ AASP อาจส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Repair Service (“ARS”) เพื่อเข้ารับบริการ  เมื่อคุณได้รับแจ้งว่าการให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์ Apple ที่สาขาของ Apple Retail หรือ AASP ได้อย่างรวดเร็ว เว้นแต่ Apple จะแจ้งคุณว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะได้รับการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งของ ARS ไปยังที่อยู่ของคุณโดยตรง

(2) ส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์  หาก Apple พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเข้าเกณฑ์ในการส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ Apple จะส่งรายการสินค้าขนส่งที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้แก่คุณ และจะส่งวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อให้แก่คุณ หากทำได้ รวมถึงส่งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรจุและจัดการผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังสถานที่ตั้งของ ARS หรือ AASP เมื่อให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple กลับไปให้คุณ  โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Apple

(3) บริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (DIY)  บริการชิ้นส่วน DIY ทำให้คุณสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเองได้  หากมีบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานการณ์นั้นๆ กระบวนการต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับ 

(a) ในกรณีที่ Apple กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน  Apple อาจขอสิทธิ์อนุญาตในการหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันตามราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง  หากคุณไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ คุณก็อาจไม่สามารถใช้บริการชิ้นส่วน DIY ได้ และ Apple จะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่คุณ  Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน  หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกการอนุมัติการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ดังนั้น คุณจะไม่ต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วน และค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ  หากคุณไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ในการเข้ารับบริการ Apple จะคิดค่าใช้จ่ายโดยตัดวงเงินจากบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนที่อนุมัติไว้

(b) ในกรณีที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน  Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

(c) Apple ไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่คุณต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการชิ้นส่วน DIY  หากคุณต้องการความช่วยเหลือประการใด โปรดติดต่อ Apple ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันแก่คุณ รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณที่จะได้รับบริการตามวิธีการให้บริการนั้นๆ  บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น  ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ จำนวนคงเหลือในคลังของชิ้นส่วน และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ขอรับบริการ  ทั้งนี้ Apple อาจให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทนที่มาจากประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศที่นำผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวมาใช้ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและขนถ่ายสินค้า หากผลิตภัณฑ์ Apple ไม่สามารถรับบริการได้ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์อยู่นั้น หากคุณขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อสินค้ามาแต่แรก คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่การให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ Apple อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมาย (รวมถึงการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับข้อมูล การบิดเบือนหรือทำให้ข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆ ในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple หรือความขัดข้องใดๆ ในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

ข้อจำกัดข้างต้นจะไม่ใช้กับการเรียกร้องสิทธิ์ในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำโดยจงใจและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและ/หรือการละเว้น  Apple ปฏิเสธการรับรองใดๆ ว่าจะสามารถที่ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ทุกเครื่องได้ตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple ได้ โดยไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ

หากมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดที่จำกัดความรับผิดของ APPLE จากความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงที่กระทำโดย APPLE จะไม่มีผลบังคับใช้หากความเสียหายเกิดขึ้นจากการจงใจประพฤติมิชอบหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ APPLE โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ APPLE

บททั่วไป

ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทน หรือพนักงานของ Apple ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดัดแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้  หากมีข้อกำหนดที่ถือว่ามิชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือลดลงแต่อย่างใด  การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น  Apple ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสารตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น  Apple หรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของ Apple เป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

ข้อมูลออนไลน์

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของรายการต่อไปนี้ได้ทางออนไลน์ 

ข้อมูลบริการสนับสนุนทั่วโลก

www.apple.com/support/country

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต 

support.apple.com/kb/HT1434

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

support.apple.com/th-th/HT1937 

support.apple.com/kb/HT1434

ร้านค้าปลีกของ Apple

www.apple.com/retail/storelist/

การสนับสนุนและบริการของ Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

การสนับสนุนที่ให้บริการฟรีของ Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

© 2023 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

030123 iOS Warranty Rest of APAC Thai v1.8

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของ Apple

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Apple เท่านั้น

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

สำหรับผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิ์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่คุณอาจได้รับตามกฎหมายการแข่งขันและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย คุณมีสิทธิ์ได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ และมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งคุณยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ ทั้งนี้ การซ่อมแซมสินค้าอาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้ สินค้าที่นำเข้ารับการซ่อมแซมอาจมีการเปลี่ยนให้ด้วยสินค้าที่ซ่อมแซมแล้วซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแทนการซ่อมแซม อาจมีการนำชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วมาใช้ในการซ่อมแซมสินค้าก็ได้

สำหรับผู้บริโภคชาวนิวซีแลนด์: บรรดาสิทธิ์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่คุณอาจได้รับตามกฎหมายการรับประกันสำหรับผู้บริโภค ค.ศ. 1993 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในนิวซีแลนด์ สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายการรับประกันสำหรับผู้บริโภค คุณมีสิทธิ์ได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในลักษณะที่เป็นส่วนใหญ่ และมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้ตามสมควรอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องนั้น อีกทั้งคุณอาจยังมีสิทธิ์นำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในลักษณะที่เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ การซ่อมแซมสินค้าอาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้ สินค้าที่นำเข้ารับการซ่อมแซมอาจมีการเปลี่ยนให้ด้วยสินค้าที่ซ่อมแซมแล้วซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแทนการซ่อมแซม อาจมีการนำชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วมาใช้ในการซ่อมแซมสินค้าก็ได้

สำหรับผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิ์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่คุณอาจได้รับตามกฎหมายการแข่งขันและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย คุณมีสิทธิ์ได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ และมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งคุณยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ ทั้งนี้ การซ่อมแซมสินค้าอาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้ สินค้าที่นำเข้ารับการซ่อมแซมอาจมีการเปลี่ยนให้ด้วยสินค้าที่ซ่อมแซมแล้วซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแทนการซ่อมแซม อาจมีการนำชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วมาใช้ในการซ่อมแซมสินค้าก็ได้

สำหรับผู้บริโภคชาวนิวซีแลนด์: บรรดาสิทธิ์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในการรับประกันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่คุณอาจได้รับตามกฎหมายการรับประกันสำหรับผู้บริโภค ค.ศ. 1993 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในนิวซีแลนด์ สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายการรับประกันสำหรับผู้บริโภค คุณมีสิทธิ์ได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในลักษณะที่เป็นส่วนใหญ่ และมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่คาดการณ์ได้ตามสมควรอันเนื่องมาจากความชำรุดบกพร่องนั้น อีกทั้งคุณอาจยังมีสิทธิ์นำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในลักษณะที่เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ การซ่อมแซมสินค้าอาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้ สินค้าที่นำเข้ารับการซ่อมแซมอาจมีการเปลี่ยนให้ด้วยสินค้าที่ซ่อมแซมแล้วซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแทนการซ่อมแซม อาจมีการนำชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วมาใช้ในการซ่อมแซมสินค้าก็ได้

การรับประกันนี้จะมอบสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการให้แก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ (หรือตามแต่ละประเทศหรือเขตปกครอง) นอกเหนือไปจากขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Apple ไม่ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิ์อื่นใดที่คุณอาจมี รวมถึงสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย คุณควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครอง หรือรัฐที่คุณพำนักอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิ์ของคุณอย่างครบถ้วน

ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียว และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ Apple ปฏิเสธการรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้และโดยปริยายใดๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันด้านความสามารถที่จะนำออกวางตลาด และความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หาก Apple ไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนที่ Apple กำหนดไว้ข้างท้ายตามที่ Apple มีสิทธิ์เลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย (หรือเงื่อนไข) มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

Apple รับประกันผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ iPhone, iPad, iPod, Apple TV หรือ HomePod ที่มีตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่มีตราสินค้า Apple ที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (“ผลิตภัณฑ์ Apple”) ในกรณีมีข้อชำรุดบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในการใช้งานตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อเป็นครั้งแรกจากร้านค้าปลีก (“ระยะเวลารับประกัน”) แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

โปรดทราบ: การเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple ให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ใช่ของ Apple แม้ว่าจะบรรจุในหีบห่อหรือจำหน่ายพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของ Apple ก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้เผยแพร่ นอกเหนือจาก Apple อาจให้การรับประกันของตนเองแก่คุณ โปรดติดต่อบุคคลข้างต้นเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดย Apple ทั้งที่มีหรือไม่มีตราสินค้า Apple (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เพื่อดูรายละเอียดสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ Apple ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ Apple จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด Apple ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง (a) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวที่ออกแบบมาให้เสื่อมสภาพลงตามระยะเวลา เว้นแต่จะมีความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในด้านวัสดุ หรือฝีมือการผลิต (b) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยขีดข่วน รอยบุบ และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ ยกเว้นความเสียหายอันเป็นผลจากความบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต (c) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple (สามารถดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ www.apple.com/th ภายใต้ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการและยังสามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้ในร้านค้าด้วย) (d) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี ไฟไหม้ สัมผัสกับของเหลว แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (e) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple นอกเหนือจากแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple (f) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดและการต่อขยาย) ที่ดำเนินการโดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ตัวแทนของ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple (“AASP”) (g) ผลิตภัณฑ์ Apple ที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apple (h) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความสึกหรอและการฉีกขาดจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์ Apple (i) หากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ถูกแกะออกหรือลบออกจากผลิตภัณฑ์ Apple หรือ (j) หาก Apple ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์ถูกโจรกรรมหรือหากคุณไม่สามารถปิดใช้งานมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบใช้งานรหัสผ่านหรือแบบอื่นๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple โดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณไม่สามารถพิสูจน์ในทางใดทางหนึ่งได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต (เช่น โดยการแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)

ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการ iPhone, iPad, Apple TV และ HomePod

Apple อาจจำกัดบริการภายใต้การรับประกันสำหรับ iPhone, iPad, Apple TV และ HomePod เฉพาะในประเทศที่ Apple หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของ Apple ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ Apple เป็นระยะๆ เพื่อคุ้มครองเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้และเพื่อป้องกันกรณีมีความขัดข้องในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนที่คุณจะได้รับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน Apple หรือตัวแทนของ Apple อาจร้องขอให้คุณแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนของ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ก่อนที่คุณจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน คุณควรเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณต้องการคุ้มครองออก และปิดใช้งานรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด

ในระหว่างการให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกัน เนื้อหาในสื่อจัดเก็บข้อมูลจะถูกลบและจัดรูปแบบใหม่ Apple และตัวแทนของ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ Apple ที่นำเข้ารับบริการ

ภายหลังบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะถูกส่งคืนให้กับคุณโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยอาจมีการอัปเดตที่เกี่ยวข้องด้วย Apple อาจติดตั้งรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์ Apple ไม่สามารถกลับไปใช้ซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้ แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ Apple อาจใช้กับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ได้เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

สิ่งที่ Apple จะทำในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรับประกัน

ภายในระยะเวลาการรับประกัน หากคุณยื่นคำเรียกร้องสิทธิ์ต่อ Apple หรือ AASP ตามการรับประกันนี้ ทาง Apple มีสิทธิ์เลือกที่จะ

(i) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วของแท้จาก Apple ซึ่งได้รับการทดสอบและผ่านข้อกำหนดด้านการทำงานของ Apple แล้ว

(ii) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนในรุ่นเดียวกัน (หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมือนหรือใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เดิมมากที่สุด เช่น ผลิตภัณฑ์รุ่นอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกันหรือผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันที่เป็นสีอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ) ซึ่งเป็นของใหม่และ/หรือประกอบด้วยชิ้นส่วนใหม่หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วของแท้จาก Apple ที่ได้รับการทดสอบและผ่านข้อกำหนดด้านการทำงานของ Apple แล้ว หรือ

(3) รับคืนผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อแลกกับการคืนเงินตามราคาที่คุณซื้อ

Apple อาจร้องขอให้คุณเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple บางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple สำหรับเปลี่ยนทดแทน ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้รับการติดตั้งตามคำแนะนำที่ Apple กำหนดไว้ ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่คุณยาวนานกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนทดแทนหรือมีการคืนเงิน สินค้าใดๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้จะตกเป็นทรัพย์สินของคุณ และชิ้นส่วนที่ส่งเข้ามาเปลี่ยนทดแทนหรือส่งเข้ามารับเงินคืนจะตกเป็นทรัพย์สินของ Apple

การขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน หากผลิตภัณฑ์ Apple ยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนของ Apple หรือ หากมี ร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของ (“Apple Retail”) หรือ AASP โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ตัวแทนของ Apple หรือ AASP จะช่วยตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณจำเป็นต้องเข้ารับบริการหรือไม่ และหากจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ตัวแทนจะแจ้งให้คุณทราบว่า Apple จะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับ Apple ทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แหล่งข้อมูลออนไลน์พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกันจะระบุไว้ด้านล่างนี้

ทางเลือกสำหรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

Apple จะให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันผ่านตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง คุณสามารถส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังสถานที่ตั้งของ Apple Retail หรือ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ตำแหน่งที่ตั้งนั้น หรือ Apple Retail หรือ AASP อาจส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Repair Service (“ARS”) เพื่อเข้ารับบริการ เมื่อคุณได้รับแจ้งว่าการให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์ Apple ที่สาขาของ Apple Retail หรือ AASP ได้อย่างรวดเร็ว เว้นแต่ Apple จะแจ้งคุณว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะได้รับการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งของ ARS ไปยังที่อยู่ของคุณโดยตรง

(2) ส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ หาก Apple พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเข้าเกณฑ์ในการส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ Apple จะส่งรายการสินค้าขนส่งที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้แก่คุณ และจะส่งวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อให้แก่คุณ หากทำได้ รวมถึงส่งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรจุและจัดการผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังสถานที่ตั้งของ ARS หรือ AASP เมื่อให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานที่ตั้งของ ARS หรือ AASP จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple กลับไปให้คุณ โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Apple

(3) บริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (DIY) บริการชิ้นส่วน DIY ทำให้คุณสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเองได้ หากมีบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานการณ์นั้นๆ กระบวนการต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับ

(a) ในกรณีที่ Apple กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple อาจขอสิทธิ์อนุญาตในการหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันตามราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ คุณก็อาจไม่สามารถใช้บริการชิ้นส่วน DIY ได้ และ Apple จะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่คุณ Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกการอนุมัติการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ดังนั้น คุณจะไม่ต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วน และค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากคุณไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ในการเข้ารับบริการ Apple จะคิดค่าใช้จ่ายโดยตัดวงเงินจากบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนที่อนุมัติไว้

(b) ในกรณีที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(c) Apple ไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่คุณต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการชิ้นส่วน DIY หากคุณต้องการความช่วยเหลือประการใด โปรดติดต่อ Apple ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันแก่คุณ รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณที่จะได้รับบริการตามวิธีการให้บริการนั้นๆ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ จำนวนคงเหลือในคลังของชิ้นส่วน และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ขอรับบริการ ทั้งนี้ Apple อาจให้บริการโดยใช้ผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทนที่มาจากประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่ประเทศที่นำผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนเปลี่ยนทดแทนดังกล่าวมาใช้ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและขนถ่ายสินค้า หากผลิตภัณฑ์ Apple ไม่สามารถรับบริการได้ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์อยู่นั้น หากคุณขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อสินค้ามาแต่แรก คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่การให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ Apple อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมาย (รวมถึงการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับข้อมูล การบิดเบือนหรือทำให้ข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆ ในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple หรือความขัดข้องใดๆ ในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

ข้อจำกัดข้างต้นจะไม่ใช้กับการเรียกร้องสิทธิ์ในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำโดยจงใจและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและ/หรือการละเว้น Apple ปฏิเสธการรับรองใดๆ ว่าจะสามารถที่ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ทุกเครื่องได้ตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple ได้ โดยไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ

บททั่วไป

ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทน หรือพนักงานของ Apple ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดัดแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ หากมีข้อกำหนดที่ถือว่ามิชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือลดลงแต่อย่างใด การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสารตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple หรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของ Apple เป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของรายการต่อไปนี้ได้ทางออนไลน์

ข้อมูลบริการสนับสนุนทั่วโลก

www.apple.com/support/country

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

locate.apple.com/th/th/

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

support.apple.com/th-th/HT204039

locate.apple.com/th/th/

ร้านค้าปลีกของ Apple

www.apple.com/th/retail/storelist/

การสนับสนุนและบริการของ Apple

support.apple.com/th-th/HT201232

การสนับสนุนที่ให้บริการฟรีของ Apple

www.apple.com/th/support/complimentary/

ผู้มีภาระผูกพันตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่มีการซื้อสินค้า

ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า: เอเชียแปซิฟิก

ออสเตรเลีย ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตู

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629

Sydney South, NSW 1235

Australia โทร: 133 622

ฮ่องกง

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay

ฮ่องกง

อินเดีย

Apple India Private Ltd.

19th Floor, Concorde Tower C

UB City No 24, Vittal Mallya Road

Bangalore 560-001, India

ญี่ปุ่น

Apple Japan, Inc.

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470

Kuala Lumpur, Malaysia

นิวซีแลนด์

Apple Sales New Zealand

C/o 88 Shortland Street

Auckland Central, Auckland, 1010

นิวซีแลนด์

อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา

Apple South Asia Pte. Ltd.

7 Ang Mo Kio Street 64

Singapore 569086

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.

Building 6, Block C, 88 Maji Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Shanghai 200131, China

ประเทศไทย

บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 และ HH4408-9 ที่อยู่ 999/9 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

ไต้หวัน

Apple Asia LLC

32F., No.100, Songren Rd., Xinyi Dist.

Taipei City 11073, Taiwan

เวียดนาม
Apple Vietnam Limited Liability Company
Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Apple Inc.
One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

© 2022 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

010122-iOS-Warranty-Rest-of-APAC-Thai-v1.6

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของ Apple

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Apple เท่านั้น

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

การรับประกันนี้จะมอบสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการให้แก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ (หรือตามแต่ละประเทศหรือเขตปกครอง) นอกเหนือไปจากขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Apple ไม่ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิ์อื่นใดที่คุณอาจมี รวมถึงสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย คุณควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครอง หรือรัฐที่คุณพำนักอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิ์ของคุณอย่างครบถ้วน 

ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียว และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ Apple ปฏิเสธการรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้และโดยปริยายใดๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันด้านความสามารถที่จะนำออกวางตลาด และความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หาก Apple ไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนที่ Apple กำหนดไว้ข้างท้ายตามที่ Apple มีสิทธิ์เลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย (หรือเงื่อนไข) มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

Apple รับประกันผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ iPhone, iPad, iPod, Apple TV หรือ HomePod ที่มีตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่มีตราสินค้า Apple ที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (“ผลิตภัณฑ์ Apple”) ในกรณีมีข้อชำรุดบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในการใช้งานตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อเป็นครั้งแรกจากร้านค้าปลีก ("ระยะเวลารับประกัน") แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ได้จากข้อมูลทางเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

โปรดทราบ:  การเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple ให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ใช่ของ Apple แม้ว่าจะบรรจุในหีบห่อหรือจำหน่ายพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของ Apple ก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้เผยแพร่ นอกเหนือจาก Apple อาจให้การรับประกันของตนเองแก่คุณ โปรดติดต่อบุคคลข้างต้นเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดย Apple ทั้งที่มีหรือไม่มีตราสินค้า Apple (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เพื่อดูรายละเอียดสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ Apple ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ Apple จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด Apple ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึง (a) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวที่ออกแบบมาให้เสื่อมสภาพลงตามระยะเวลา เว้นแต่จะมีความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในด้านวัสดุ หรือฝีมือการผลิต (b) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยขีดข่วน รอยบุบ และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ ยกเว้นความเสียหายอันเป็นผลจากความบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต (c) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple (สามารถดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ www.apple.com/th ภายใต้ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการและยังสามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้ในร้านค้าด้วย) (d) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี ไฟไหม้ สัมผัสกับของเหลว แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (e) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple นอกเหนือจากแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple (f) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดและการต่อขยาย) ที่ดำเนินการโดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ตัวแทนของ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple (“AASP”) (g) ผลิตภัณฑ์ Apple ที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apple (h) ความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์ Apple (i) หากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ถูกแกะออกหรือลบออกจากผลิตภัณฑ์ Apple หรือ (j) หาก Apple ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์ถูกโจรกรรมหรือหากคุณไม่สามารถปิดใช้งานมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบใช้งานรหัสผ่านหรือแบบอื่นๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple โดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณไม่สามารถพิสูจน์ในทางใดทางหนึ่งได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต (เช่น โดยการแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)

ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการ iPhone, iPad, Apple TV และ HomePod

Apple อาจจำกัดบริการภายใต้การรับประกันสำหรับ iPhone, iPad, Apple TV และ HomePod เฉพาะในประเทศที่ Apple หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของ Apple ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ Apple เป็นระยะๆ เพื่อคุ้มครองเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้และเพื่อป้องกันกรณีมีความขัดข้องในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้น 

ก่อนที่คุณจะได้รับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน Apple หรือตัวแทนของ Apple อาจร้องขอให้คุณแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนของ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ก่อนที่คุณจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน คุณควรเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณต้องการคุ้มครองออก และปิดใช้งานรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด

ในระหว่างการให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกัน เนื้อหาในสื่อจัดเก็บข้อมูลจะถูกลบและจัดรูปแบบใหม่ Apple และตัวแทนของ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ Apple ที่นำเข้ารับบริการ

ภายหลังบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะถูกส่งคืนให้กับคุณโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยอาจมีการอัพเดทที่เกี่ยวข้องด้วย Apple อาจติดตั้งรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ Apple กลับคืนสู่ซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แอพพลิเคชั่นของบริษัทอื่นที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ Apple อาจใช้กับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ได้เนื่องจากการอัพเดทซอฟต์แวร์ คุณจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

ข้อสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์ Apple การเปิดผลิตภัณฑ์ Apple อาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้ เฉพาะ Apple หรือ AASP เท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple นี้

สิ่งที่ Apple จะทำในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรับประกัน

ภายในระยะเวลาการรับประกัน หากคุณยื่นคำเรียกร้องสิทธิต่อ Apple หรือ AASP ตามการรับประกันนี้ ทาง Apple มีสิทธิเลือกที่จะ 

(1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ 

(2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple กับอุปกรณ์รุ่นเดียวกัน (หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่า หากคุณให้ความยินยอม) ซึ่งประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านประสิทธิภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ 

(3) รับคืนผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อแลกกับการคืนเงินตามราคาที่คุณซื้อ

Apple อาจร้องขอให้คุณเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple บางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple สำหรับเปลี่ยนทดแทน ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้รับการติดตั้งตามคำแนะนำที่ Apple กำหนดไว้ ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่คุณยาวนานกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนทดแทนหรือมีการคืนเงิน สินค้าใดๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้จะตกเป็นทรัพย์สินของคุณ และชิ้นส่วนที่ส่งเข้ามาเปลี่ยนทดแทนหรือส่งเข้ามารับเงินคืนจะตกเป็นทรัพย์สินของ Apple

การขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

โปรดเข้าถึงและทบทวนแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน หากผลิตภัณฑ์ Apple ยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนของ Apple หรือ (หากมี) ร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของ ("Apple Retail") หรือ AASP โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ตัวแทนของ Apple หรือ AASP จะช่วยตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณจำเป็นต้องเข้ารับบริการหรือไม่ และหากจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ตัวแทนจะแจ้งให้คุณทราบว่า Apple จะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับ Apple ทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แหล่งข้อมูลออนไลน์พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกันจะระบุไว้ด้านล่างนี้

ทางเลือกสำหรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

Apple จะให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันผ่านตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง คุณอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Retail หรือ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ตำแหน่งที่ตั้งนั้น หรือ Apple Retail หรือ AASP อาจส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Repair Service (“ARS”) เพื่อเข้ารับบริการ เมื่อคุณได้รับแจ้งว่าการให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์ Apple ที่สาขาของ Apple Retail หรือ AASP ได้อย่างรวดเร็ว เว้นแต่ Apple จะแจ้งคุณว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะได้รับการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งของ ARS ไปยังที่อยู่ของคุณโดยตรง

(2) ส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ หาก Apple พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเข้าเกณฑ์ในการส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ Apple จะส่งรายการสินค้าขนส่งที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้แก่คุณ และจะส่งวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อให้แก่คุณ หากทำได้ รวมถึงส่งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรจุและจัดการผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP เมื่อให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple กลับไปให้คุณ โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Apple

(3) บริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (DIY) บริการชิ้นส่วน DIY ทำให้คุณสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเองได้ หากมีบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานการณ์นั้นๆ กระบวนการต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับ 

(a) ในกรณีที่ Apple กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple อาจขอสิทธิ์อนุญาตในการหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันตามราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ คุณก็อาจไม่สามารถใช้บริการชิ้นส่วน DIY ได้ และ Apple จะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่คุณ Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกการหักบัญชีบัตรเครดิต ดังนั้น คุณจะไม่ต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วน และค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากคุณไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ในการเข้ารับบริการ Apple จะคิดค่าใช้จ่ายโดยตัดวงเงินจากบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนที่อนุมัติไว้

(b) ในกรณีที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

(c) Apple ไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่คุณต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการชิ้นส่วน DIY หากคุณต้องการความช่วยเหลือประการใด โปรดติดต่อ Apple ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันแก่คุณ รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณที่จะได้รับบริการตามวิธีการให้บริการนั้นๆ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ จำนวนคงเหลือในคลังของชิ้นส่วน และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ขอรับบริการ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและขนถ่ายสินค้า หากผลิตภัณฑ์ Apple ไม่สามารถรับบริการได้ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์อยู่นั้น หากคุณขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อสินค้ามาแต่แรก คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่การให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ Apple อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมาย (รวมถึงการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับข้อมูล การบิดเบือนหรือทำให้ข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆ ในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple หรือความขัดข้องใดๆ ในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

ข้อจำกัดข้างต้นจะไม่ใช้กับการเรียกร้องสิทธิ์ในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำโดยจงใจและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและ/หรือการละเว้น Apple ปฏิเสธการรับรองใดๆ ว่าสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ทุกเครื่องได้ตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple ได้ โดยไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ

บททั่วไป

ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทน หรือพนักงานของ Apple ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดัดแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ หากมีข้อกำหนดที่ถือว่ามิชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือลดลงแต่อย่างใด การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสารตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple หรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิ์ของ Apple เป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของรายการต่อไปนี้ได้ทางออนไลน์ 

ข้อมูลบริการสนับสนุนทั่วโลก

www.apple.com/support/country

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต 

support.apple.com/th-th/HT1434

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

support.apple.com/th-th/HT1937 

support.apple.com/th-th/HT1434

Apple Retail Store

www.apple.com/retail/storelist/

การสนับสนุนและบริการของ Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

บริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายของ Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

ผู้มีภาระผูกพันตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่มีการซื้อสินค้า

ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า: เอเชียแปซิฟิก

ออสเตรเลีย ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตู

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629

Sydney South, NSW 1235

Australia โทร: 133 622

ฮ่องกง

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay

ฮ่องกง

อินเดีย

Apple India Private Ltd.

19th Floor, Concorde Tower C

UB City No 24, Vittal Mallya Road

Bangalore 560-001, India

ญี่ปุ่น

Apple Japan, Inc.

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470

Kuala Lumpur, Malaysia

นิวซีแลนด์

Apple Sales New Zealand

C/o 88 Shortland Street

Auckland Central, Auckland, 1010

นิวซีแลนด์

อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา

Apple South Asia Pte. Ltd.

7 Ang Mo Kio Street 64

Singapore 569086

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 

Building 6, Block C, 88 Maji Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Shanghai 200131, China

ประเทศไทย

บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารดิออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 และ HH 4408-9, เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพฯ

ไต้หวัน

Apple Asia LLC

32F., No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist.

Taipei City 11073, Taiwan

เวียดนาม
Apple Vietnam Limited Liability Company
Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Apple Inc.
One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

121620-iOS-Warranty-Rest-of-APAC-Thai-v1.5

การรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของ Apple

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Apple เท่านั้น

กฎหมายผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

การรับประกันนี้จะมอบสิทธิสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการให้แก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ (หรือตามแต่ละประเทศหรือเขตปกครอง) นอกเหนือไปจากขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Apple ไม่ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิสิทธิ์อื่นใดที่คุณอาจมี รวมถึงสิทธิสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย คุณควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครอง หรือรัฐที่คุณพำนักอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิสิทธิ์ของคุณอย่างครบถ้วน 

ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียว และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ Apple ปฏิเสธการรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้และโดยปริยายใดๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันด้านความสามารถที่จะนำออกวางตลาด และความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หาก Apple ไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนที่ Apple กำหนดไว้ข้างท้ายตามที่ Apple มีสิทธิสิทธิ์เลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย (หรือเงื่อนไข) มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

Apple รับประกันผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ iPhone, iPad, iPod, Apple TV  หรือ HomePod ที่มีตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่มีตราสินค้า Apple ที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (“ผลิตภัณฑ์ Apple”) ในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเมื่อใช้งานตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อเป็นครั้งแรกจากร้านค้าปลีก ("ระยะเวลารับประกัน") แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

โปรดทราบ:  การเรียกร้องสิทธิสิทธิ์ใดๆ ที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple ให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ใช่ของ Apple แม้ว่าจะบรรจุในหีบห่อหรือจำหน่ายพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของ Apple ก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้เผยแพร่ นอกเหนือจาก Apple อาจให้การรับประกันของตนเองแก่คุณ โปรดติดต่อบุคคลข้างต้นเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดย Apple ทั้งที่มีหรือไม่มีตราสินค้า Apple (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิสิทธิ์์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เพื่อดูรายละเอียดสิทธิสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ Apple ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ Apple จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด Apple ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple

การรับประกันนี้ไม่ใช้ (a) กับวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวที่ออกแบบมาให้เสื่อมสภาพลงตามระยะเวลา เว้นแต่จะมีความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในด้านวัสดุ หรือฝีมือการผลิต (b) กับความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยขีดข่วน รอยบุบสลาย และพลาสติกแตกตามช่องต่าง ๆ  ยกเว้นความเสียหายอันเป็นผลจากความบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต (c) กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple (สามารถดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ www.apple.com ภายใต้ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการและยังสามารถหาข้อมูลดังกล่าวที่ร้านค้าได้เช่นกัน) (d) กับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี ไฟไหม้ ของเหลวเข้าในเครื่อง แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (e) กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple นอกเหนือจากแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple (f) กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดและการต่อขยาย) ที่ดำเนินการโดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ตัวแทนของ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple (“AASP”) (g) กับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apple (h) กับความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์ Apple (i) หากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ถูกแกะออกหรือลบออกจากผลิตภัณฑ์ Apple หรือ (j) หาก Apple ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์ถูกโจรกรรมหรือหากคุณไม่สามารถปิดใช้งานมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบใช้งานรหัสผ่านหรือแบบอื่น ๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple โดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณไม่สามารถพิสูจน์ในทางใดทางหนึ่งได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต (เช่น โดยการแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)

ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการ iPhone, iPad, Apple TV และ HomePod

Apple อาจจำกัดบริการภายใต้การรับประกันสำหรับ iPhone, iPad,  Apple TV และ HomePod เฉพาะในประเทศที่ Apple หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของ Apple ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ Apple เป็นระยะๆ เพื่อคุ้มครองเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้และเพื่อป้องกันกรณีมีความขัดข้องในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้น 

ก่อนที่คุณจะได้รับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน Apple หรือตัวแทนของ Apple อาจร้องขอให้คุณแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนของ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ก่อนที่คุณจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน คุณควรเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณต้องการคุ้มครองออก และปิดใช้งานรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด

ในระหว่างการให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกัน เนื้อหาในสื่อจัดเก็บข้อมูลจะถูกลบและจัดรูปแบบใหม่ Apple และตัวแทนของ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ Apple ที่นำเข้ารับบริการ

ภายหลังบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะถูกส่งคืนให้กับคุณโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยอาจมีการอัพเดทที่เกี่ยวข้องด้วย Apple อาจติดตั้งรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ Apple กลับคืนสู่ซอฟแวร์ระบบเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แอพพลิเคชั่นของบริษัทอื่นที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ Apple อาจใช้กับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ได้เนื่องจากการอัพเดทซอฟต์แวร์ คุณจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

ข้อมูลสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์ Apple การเปิดผลิตภัณฑ์ Apple อาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้ เฉพาะ Apple หรือ AASP เท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple นี้

สิ่งที่ Apple จะทำในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรับประกัน

ภายในระยะเวลาการรับประกัน หากคุณยื่นคำเรียกร้องสิทธิสิทธิ์ต่อ Apple หรือ AASP ตามการรับกระกันนี้ ทาง Apple มีสิทธิสิทธิ์เลือกที่จะ 

(1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านประสิทธิสิทธิ์ภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ 

(2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple กับอุปกรณ์รุ่นเดียวกัน (หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่า หากคุณให้ความยินยอม) ซึ่งประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านประสิทธิสิทธิ์ภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ 

(3) รับคืนผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อแลกกับการคืนเงินตามราคาที่คุณซื้อ

Apple อาจร้องขอให้คุณเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple บางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple สำหรับเปลี่ยนทดแทน ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้รับการติดตั้งตามคำแนะนำที่ Apple กำหนดไว้ ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่คุณยาวนานกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนทดแทนหรือมีการคืนเงิน สินค้าใดๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้จะตกเป็นทรัพย์สินของคุณ และชิ้นส่วนที่ส่งเข้ามาเปลี่ยนทดแทนหรือส่งเข้ามารับเงินคืนจะตกเป็นทรัพย์สินของ Apple

การขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน หากผลิตภัณฑ์ Apple ยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนของ Apple หรือ หากมี ร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของ ("Apple Retail") หรือ AASP โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ตัวแทนของ Apple หรือ AASP จะช่วยตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณจำเป็นต้องเข้ารับบริการหรือไม่ และหากจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ตัวแทนจะแจ้งให้คุณทราบว่า Apple จะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับ Apple ทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แหล่งข้อมูลออนไลน์พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกันจะระบุไว้ด้านล่างนี้

ทางเลือกสำหรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

Apple จะให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันผ่านตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง คุณอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Retail หรือ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ตำแหน่งที่ตั้งนั้น หรือ Apple Retail หรือ AASP อาจส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Repair Service (“ARS”) เพื่อเข้ารับบริการ เมื่อคุณได้รับแจ้งว่าการให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์ Apple ที่สาขาของ Apple Retail หรือ AASP ได้อย่างรวดเร็ว เว้นแต่ Apple จะแจ้งคุณว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะได้รับการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งของ ARS ไปยังที่อยู่ของคุณโดยตรง

(2) ส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ หาก Apple พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเข้าเกณฑ์ในการส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ Apple จะส่งรายการสินค้าขนส่งที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้แก่คุณ และจะส่งวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อให้แก่คุณ หากทำได้ รวมถึงส่งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรจุและจัดการผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP เมื่อให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple กลับไปให้คุณ โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Apple

(3) บริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (DIY) บริการชิ้นส่วน DIY ทำให้คุณสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเองได้ หากมีบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานการณ์นั้นๆนั้น ๆ กระบวนการต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับ 

(a) ในกรณีที่ Apple กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple อาจขอสิทธิสิทธิ์อนุญาตในการหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันตามราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ คุณก็อาจไม่สามารถใช้บริการชิ้นส่วน DIY ได้ และ Apple จะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่คุณ Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกการอนุมัติการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ดังนั้น คุณจะไม่ต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วน และค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากคุณไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ในการเข้ารับบริการ Apple จะคิดค่าใช้จ่ายโดยตัดวงเงินจากบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนที่อนุมัติไว้

(b) ในกรณีที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

(c) Apple ไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่คุณต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการชิ้นส่วน DIY หากคุณต้องการความช่วยเหลือประการใด โปรดติดต่อ Apple ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Apple ขอสงวนสิทธิสิทธิ์์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันแก่คุณ รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณที่จะได้รับบริการตามวิธีการให้บริการนั้นๆนั้น ๆ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ จำนวนคงเหลือในคลังของชิ้นส่วน และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ขอรับบริการ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและขนถ่ายสินค้า หากผลิตภัณฑ์ Apple ไม่สามารถรับบริการได้ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์อยู่นั้น หากคุณขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อสินค้ามาแต่แรก คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่มีการให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ Apple อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมาย (รวมถึงการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับข้อมูล การบิดเบือนหรือทำให้ข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆ ในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple หรือความขัดข้องใดๆ ในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

ข้อจำกัดข้างต้นจะไม่ใช้กับการเรียกร้องสิทธิสิทธิ์ในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำโดยจงใจและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและ/หรือการละเว้น Apple ปฏิเสธการรับรองใดๆ ว่าจะสามารถที่ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ทุกเครื่องได้ตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple ได้ โดยไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ

บททั่วไป

ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทน หรือพนักงานของ Apple ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดัดแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ หากมีข้อกำหนดที่ถือว่ามิชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือลดลงแต่อย่างใด การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสารตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple หรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิสิทธิ์์ของ Apple เป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของรายการต่อไปนี้ได้ทางออนไลน์ 

ข้อมูลบริการสนับสนุนทั่วโลก

www.apple.com/support/country

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต 

support.apple.com/kb/HT1434

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

support.apple.com/kb/HT1937 

support.apple.com/kb/HT1434

ร้านค้าปลีกของ Apple

www.apple.com/retail/storelist/

การสนับสนุนและบริการของ Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

การสนับสนุนที่ให้บริการฟรีของ Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

 

ผู้มีภาระผูกพันตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่มีการซื้อสินค้า

ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้า

Apple

ที่อยู่

เอเชียแปซิฟิก

ออสเตรเลีย ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตู

Apple Pty Limited

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia โทร: 133 622

ฮ่องกง

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong

อินเดีย

Apple India Private Ltd.

19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India

ญี่ปุ่น

Apple Japan, Inc.

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

มาเลเซีย

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

นิวซีแลนด์

Apple Sales New Zealand

C/o 88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland, 1010 , New Zealand

อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา

Apple South Asia Pte Ltd.

7 Ang Mo Kio Street 64

Singapore 569086

สาธารณรัฐประชาชนจีน

Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. 

Building 6, Block C, 88 Maji Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131, China

ประเทศไทย

บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย

ไต้หวัน

Apple Asia LLC

19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan

เวียดนาม

Apple Vietnam Limited Liability Company

No.: Suites 608A, Level 6, Me Linh Point Tower, No. 2, Ngo Duc Ke Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Apple Inc.

1 Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, U.S.A.

 

© 2018 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิสิทธิ์์ Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

043018-iOS-Warranty-Rest-of-APAC-Thai-v1.4

การรับประกันแบบจำกัดเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของ Apple

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Apple เท่านั้น

กฎหมายผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

การรับประกันนี้จะมอบสิทธิสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการให้แก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิสิทธิ์อื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ (หรือตามแต่ละประเทศหรือเขตปกครอง) นอกเหนือไปจากขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Apple ไม่ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิสิทธิ์อื่นใดที่คุณอาจมี รวมถึงสิทธิสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย คุณควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครอง หรือรัฐที่คุณพำนักอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิสิทธิ์ของคุณอย่างครบถ้วน

ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียว และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ Apple ปฏิเสธการรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้และโดยปริยายใดๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันด้านความสามารถที่จะนำออกวางตลาด และความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หาก Apple ไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนที่ Apple กำหนดไว้ข้างท้ายตามที่ Apple มีสิทธิสิทธิ์เลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย (หรือเงื่อนไข) มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

Apple รับประกันผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ iPhone, iPad, iPod หรือ Apple TV ที่มีตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่มีตราสินค้า Apple ที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (“ผลิตภัณฑ์ Apple”) ในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเมื่อใช้งานตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อเป็นครั้งแรกจากร้านค้าปลีก ("ระยะเวลารับประกัน") แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

โปรดทราบ: การเรียกร้องสิทธิสิทธิ์ใดๆ ที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple ให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ใช่ของ Apple แม้ว่าจะบรรจุในหีบห่อหรือจำหน่ายพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของ Apple ก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้เผยแพร่ นอกเหนือจาก Apple อาจให้การรับประกันของตนเองแก่คุณ โปรดติดต่อบุคคลข้างต้นเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดย Apple ทั้งที่มีหรือไม่มีตราสินค้า Apple (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิสิทธิ์์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เพื่อดูรายละเอียดสิทธิสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ Apple ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ Apple จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด Apple ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple

การรับประกันนี้ไม่ใช้ (a) กับวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวที่ออกแบบมาให้เสื่อมสภาพลงตามระยะเวลา เว้นแต่จะมีความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในด้านวัสดุ หรือฝีมือการผลิต (b) กับความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยขีดข่วน รอยบุบสลาย และพลาสติกแตกตามช่องต่าง ๆ ยกเว้นความเสียหายอันเป็นผลจากความบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต (c) กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple (สามารถดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ www.apple.com ภายใต้ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการและยังสามารถหาข้อมูลดังกล่าวที่ร้านค้าได้เช่นกัน) (d) กับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี ไฟไหม้ ของเหลวเข้าในเครื่อง แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (e) กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple นอกเหนือจากแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple (f) กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดและการต่อขยาย) ที่ดำเนินการโดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ตัวแทนของ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple (“AASP”) (g) กับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apple (h) กับความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์ Apple (i) หากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ถูกแกะออกหรือลบออกจากผลิตภัณฑ์ Apple หรือ (j) หาก Apple ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์ถูกโจรกรรมหรือหากคุณไม่สามารถปิดใช้งานมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบใช้งานรหัสผ่านหรือแบบอื่น ๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple โดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณไม่สามารถพิสูจน์ในทางใดทางหนึ่งได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต (เช่น โดยการแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)

ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการ iPhone, iPad และ Apple TV

Apple อาจจำกัดบริการภายใต้การรับประกันสำหรับ iPhone, iPad และ Apple TV เฉพาะในประเทศที่ Apple หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของ Apple ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ Apple เป็นระยะๆ เพื่อคุ้มครองเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้และเพื่อป้องกันกรณีมีความขัดข้องในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนที่คุณจะได้รับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน Apple หรือตัวแทนของ Apple อาจร้องขอให้คุณแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนของ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ก่อนที่คุณจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน คุณควรเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณต้องการคุ้มครองออก และปิดใช้งานรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด

ในระหว่างการให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกัน เนื้อหาในสื่อจัดเก็บข้อมูลจะถูกลบและจัดรูปแบบใหม่ Apple และตัวแทนของ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ Apple ที่นำเข้ารับบริการ

ภายหลังบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะถูกส่งคืนให้กับคุณโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยอาจมีการอัพเดทที่เกี่ยวข้องด้วย Apple อาจติดตั้งรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ Apple กลับคืนสู่ซอฟแวร์ระบบเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แอพพลิเคชั่นของบริษัทอื่นที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ Apple อาจใช้กับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ได้เนื่องจากการอัพเดทซอฟต์แวร์ คุณจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

ข้อมูลสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์ Apple การเปิดผลิตภัณฑ์ Apple อาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้ เฉพาะ Apple หรือ AASP เท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple นี้

สิ่งที่ Apple จะทำในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรับประกัน

ภายในระยะเวลาการรับประกัน หากคุณยื่นคำเรียกร้องสิทธิสิทธิ์ต่อ Apple หรือ AASP ตามการรับกระกันนี้ ทาง Apple มีสิทธิสิทธิ์เลือกที่จะ

(1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านประสิทธิสิทธิ์ภาพการทำงานและความเชื่อถือได้

(2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple กับอุปกรณ์รุ่นเดียวกัน (หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่า หากคุณให้ความยินยอม) ซึ่งประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านประสิทธิสิทธิ์ภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ

(3) รับคืนผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อแลกกับการคืนเงินตามราคาที่คุณซื้อ

Apple อาจร้องขอให้คุณเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple บางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple สำหรับเปลี่ยนทดแทน ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้รับการติดตั้งตามคำแนะนำที่ Apple กำหนดไว้ ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่คุณยาวนานกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนทดแทนหรือมีการคืนเงิน สินค้าใดๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้จะตกเป็นทรัพย์สินของคุณ และชิ้นส่วนที่ส่งเข้ามาเปลี่ยนทดแทนหรือส่งเข้ามารับเงินคืนจะตกเป็นทรัพย์สินของ Apple

การขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน หากผลิตภัณฑ์ Apple ยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนของ Apple หรือ หากมี ร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของ ("Apple Retail") หรือ AASP โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ตัวแทนของ Apple หรือ AASP จะช่วยตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณจำเป็นต้องเข้ารับบริการหรือไม่ และหากจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ตัวแทนจะแจ้งให้คุณทราบว่า Apple จะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับ Apple ทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แหล่งข้อมูลออนไลน์พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกันจะระบุไว้ด้านล่างนี้

ทางเลือกสำหรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

Apple จะให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันผ่านตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง คุณอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Retail หรือ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ตำแหน่งที่ตั้งนั้น หรือ Apple Retail หรือ AASP อาจส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Repair Service (“ARS”) เพื่อเข้ารับบริการ เมื่อคุณได้รับแจ้งว่าการให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์ Apple ที่สาขาของ Apple Retail หรือ AASP ได้อย่างรวดเร็ว เว้นแต่ Apple จะแจ้งคุณว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะได้รับการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งของ ARS ไปยังที่อยู่ของคุณโดยตรง

(2) ส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ หาก Apple พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเข้าเกณฑ์ในการส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ Apple จะส่งรายการสินค้าขนส่งที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้แก่คุณ และจะส่งวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อให้แก่คุณ หากทำได้ รวมถึงส่งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรจุและจัดการผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP เมื่อให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple กลับไปให้คุณ โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Apple

(3) บริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (DIY) บริการชิ้นส่วน DIY ทำให้คุณสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเองได้ หากมีบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานการณ์นั้นๆนั้น ๆ กระบวนการต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับ

(a) ในกรณีที่ Apple กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple อาจขอสิทธิสิทธิ์อนุญาตในการหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันตามราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ คุณก็อาจไม่สามารถใช้บริการชิ้นส่วน DIY ได้ และ Apple จะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่คุณ Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกการอนุมัติการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ดังนั้น คุณจะไม่ต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วน และค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากคุณไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ในการเข้ารับบริการ Apple จะคิดค่าใช้จ่ายโดยตัดวงเงินจากบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนที่อนุมัติไว้

(b) ในกรณีที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(c) Apple ไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่คุณต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการชิ้นส่วน DIY หากคุณต้องการความช่วยเหลือประการใด โปรดติดต่อ Apple ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Apple ขอสงวนสิทธิสิทธิ์์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันแก่คุณ รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณที่จะได้รับบริการตามวิธีการให้บริการนั้นๆนั้น ๆ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ จำนวนคงเหลือในคลังของชิ้นส่วน และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ขอรับบริการ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและขนถ่ายสินค้า หากผลิตภัณฑ์ Apple ไม่สามารถรับบริการได้ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์อยู่นั้น หากคุณขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อสินค้ามาแต่แรก คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่มีการให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ Apple อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมาย (รวมถึงการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับข้อมูล การบิดเบือนหรือทำให้ข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆ ในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple หรือความขัดข้องใดๆ ในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

ข้อจำกัดข้างต้นจะไม่ใช้กับการเรียกร้องสิทธิสิทธิ์ในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำโดยจงใจและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและ/หรือการละเว้น Apple ปฏิเสธการรับรองใดๆ ว่าจะสามารถที่ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ทุกเครื่องได้ตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple ได้ โดยไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ

บททั่วไป

ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทน หรือพนักงานของ Apple ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดัดแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ หากมีข้อกำหนดที่ถือว่ามิชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือลดลงแต่อย่างใด การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสารตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple หรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิสิทธิ์์ของ Apple เป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของรายการต่อไปนี้ได้ทางออนไลน์


ข้อมูลบริการสนับสนุนทั่วโลก

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple support.apple.com/kb/HT1937 | support.apple.com/kb/HT1434

ร้านค้าปลีกของ Apple

การสนับสนุนและบริการของ Apple

การสนับสนุนที่ให้บริการฟรีของ Appleผู้มีภาระผูกพันตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่มีการซื้อสินค้า


ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้าAppleที่อยู่
เอเชียแปซิฟิก
ออสเตรเลีย ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตูApple Pty LimitedPO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia โทร: 133 622
ฮ่องกงApple Asia Limited2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
อินเดียApple India Private Ltd.19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
ญี่ปุ่นApple Japan, Inc.6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
มาเลเซียApple Malaysia Sdn BhdLevel 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia
นิวซีแลนด์Apple Sales New ZealandC/o 88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland, 1010 , New Zealand
อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกาApple South Asia Pte Ltd.7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
สาธารณรัฐประชาชนจีนApple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Building 6, Block C, 88 Maji Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131, China
ประเทศไทยบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย
ไต้หวันApple Asia LLC19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
เวียดนาม
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกApple Inc.1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.


© 2015 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิสิทธิ์์ Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

071816-iOS-Warranty-Rest-of-APAC-Thai-v1.3

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของ Apple

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า Apple เท่านั้น

กฎหมายผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

การรับประกันนี้จะมอบสิทธิสิทธิ์ตามกฎหมายบางประการให้แก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ (หรือตามแต่ละประเทศหรือเขตปกครอง) นอกเหนือไปจากขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Apple ไม่ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิ์์สิทธิอื่นใดที่คุณอาจมี รวมถึงสิทธิสิทธิ์์ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขาย คุณควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครอง หรือรัฐที่คุณพำนักอยู่ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิสิทธิ์์ของคุณอย่างครบถ้วน

ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียว และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ทำได้ Apple ปฏิเสธการรับประกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้และโดยปริยายใด ๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันด้านความสามารถที่จะนำออกวางตลาด และความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หาก Apple ไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนที่ Apple กำหนดไว้ข้างท้ายตามที่ Apple มีสิทธิสิทธิ์เลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย (หรือเงื่อนไข) มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

Apple รับประกันผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของ iPhone, iPad, iPod หรือ Apple TV ที่มีตราสินค้า Apple และอุปกรณ์เสริมที่มีตราสินค้า Apple ที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (“ผลิตภัณฑ์ Apple”) ในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตเมื่อใช้งานตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple เป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่ซื้อเป็นครั้งแรกจากร้านค้าปลีก ("ระยะเวลารับประกัน") แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

โปรดทราบ: การเรียกร้องสิทธิสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple ให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ไม่ใช่ของ Apple แม้ว่าจะบรรจุในหีบห่อหรือจำหน่ายพร้อมกับฮาร์ดแวร์ของ Apple ก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้เผยแพร่ นอกเหนือจาก Apple อาจให้การรับประกันของตนเองแก่คุณ โปรดติดต่อบุคคลข้างต้นเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดย Apple ทั้งที่มีหรือไม่มีตราสินค้า Apple (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันนี้ โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิสิทธิ์์การใช้งานที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์เพื่อดูรายละเอียดสิทธิสิทธิ์์ของคุณเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์ Apple ไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์ Apple จะปราศจากการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด Apple ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Apple

การรับประกันนี้ไม่ใช้ (a) กับวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวที่ออกแบบมาให้ลดทอนลงตามระยะเวลา เว้นแต่จะมีความขัดข้องเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องในด้านวัสดุ หรือฝีมือการผลิต (b) กับความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยขีดข่วน รอยบุบสลาย และพลาสติกแตกตามช่องต่าง ๆ ยกเว้นความเสียหายอันเป็นผลจากความบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิต (c) กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple (สามารถดูข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ที่ www.apple.com/th ภายใต้ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการและยังสามารถหาข้อมูลดังกล่าวที่ร้านค้าได้เช่นกัน) (d) กับความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (e) กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple นอกเหนือจากแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดย Apple (f) กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการอัพเกรดและการขยาย) ที่ดำเนินการโดยบุคคลใดซึ่งมิใช่ตัวแทนของ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple (“AASP”) (g) กับผลิตภัณฑ์ Apple ที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apple (h) กับความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจากความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานปกติของผลิตภัณฑ์ Apple (i) หากหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ Apple ได้ถูกแกะออกหรือลบออกจากผลิตภัณฑ์ Apple หรือ (j) หาก Apple ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าผลิตภัณฑ์ถูกโจรกรรมหรือหากคุณไม่สามารถปิดใช้งานมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบใช้งานรหัสผ่านหรือแบบอื่น ๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้ป้องกันการใช้งานผลิตภัณฑ์ Apple โดยไม่ได้รับอนุญาต และคุณไม่สามารถพิสูจน์ในทางใดทางหนึ่งได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต (เช่น โดยการแสดงหลักฐานการซื้อสินค้า)

ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการ iPhone, iPad และ Apple TV

Apple อาจจำกัดบริการภายใต้การรับประกันสำหรับ iPhone, iPad และ Apple TV เฉพาะในประเทศที่ Apple หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของ Apple ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของคุณ

คุณควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองสำหรับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ Apple เป็นระยะๆ เพื่อคุ้มครองเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้และเพื่อป้องกันกรณีมีความขัดข้องในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนที่คุณจะได้รับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน Apple หรือตัวแทนของ Apple อาจร้องขอให้คุณแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้คุณปฏิบัติตามขั้นตอนของ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ก่อนที่คุณจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน คุณควรเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณต้องการคุ้มครองออก และปิดใช้งานรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด

ในระหว่างการให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกัน เนื้อหาในสื่อจัดเก็บข้อมูลจะถูกลบและจัดรูปแบบใหม่ Apple และตัวแทนของ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ Apple ที่นำเข้ารับบริการ

ภายหลังบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะถูกส่งคืนให้กับคุณโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยอาจมีการอัพเดทที่เกี่ยวข้องด้วย Apple อาจติดตั้งรายการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ Apple กลับคืนสู่ซอฟแวร์ระบบเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ แอพพลิเคชั่นของบริษัทอื่นที่ติดตั้งในผลิตภัณฑ์ Apple อาจใช้กับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์ Apple ไม่ได้เนื่องจากการอัพเดทซอฟต์แวร์ คุณจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสารสนเทศอื่นๆ ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

ข้อมูลสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์ Apple การเปิดผลิตภัณฑ์ Apple อาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้ เฉพาะ Apple หรือ AASP เท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple นี้

สิ่งที่ Apple จะทำในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการรับประกัน

ภายในระยะเวลาการรับประกัน หากคุณยื่นคำเรียกร้องสิทธิสิทธิ์ต่อ Apple หรือ AASP ตามการรับกระกันนี้ ทาง Apple มีสิทธิสิทธิ์เลือกที่จะ

(1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple โดยใช้ชิ้นส่วนใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านประสิทธิสิทธิ์ภาพการทำงานและความเชื่อถือได้

(2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple กับอุปกรณ์รุ่นเดียวกัน (หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่า หากคุณให้ความยินยอม) ซึ่งประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านประสิทธิสิทธิ์ภาพการทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ

(3) รับคืนผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อแลกกับการคืนเงินตามราคาที่คุณซื้อ

Apple อาจร้องขอให้คุณเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple บางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ Apple สำหรับเปลี่ยนทดแทน ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้รับการติดตั้งตามคำแนะนำที่ Apple กำหนดไว้ ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่คุณยาวนานกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนทดแทนหรือมีการคืนเงิน สินค้าใดๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้จะตกเป็นทรัพย์สินของคุณ และชิ้นส่วนที่ส่งเข้ามาเปลี่ยนทดแทนหรือส่งเข้ามารับเงินคืนจะตกเป็นทรัพย์สินของ Apple

การขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน หากผลิตภัณฑ์ Apple ยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อตัวแทนของ Apple หรือ หากมี ร้านค้าปลีกที่ Apple เป็นเจ้าของ ("Apple Retail") หรือ AASP โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ตัวแทนของ Apple หรือ AASP จะช่วยตัดสินว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณจำเป็นต้องเข้ารับบริการหรือไม่ และหากจำเป็นต้องเข้ารับบริการ ตัวแทนจะแจ้งให้คุณทราบว่า Apple จะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับ Apple ทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ด้วย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

แหล่งข้อมูลออนไลน์พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกันจะระบุไว้ด้านล่างนี้

ทางเลือกสำหรับบริการซ่อมภายใต้การรับประกัน

Apple จะให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันผ่านตัวเลือกดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก

(1) บริการแบบนำเครื่องมาเอง คุณอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Retail หรือ AASP ที่ให้บริการแบบนำเครื่องมาเอง ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ตำแหน่งที่ตั้งนั้น หรือ Apple Retail หรือ AASP อาจส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปยังตำแหน่งที่ตั้งของ Apple Repair Service (“ARS”) เพื่อเข้ารับบริการ เมื่อคุณได้รับแจ้งว่าการให้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์ Apple ที่สาขาของ Apple Retail หรือ AASP ได้อย่างรวดเร็ว เว้นแต่ Apple จะแจ้งคุณว่าผลิตภัณฑ์ Apple จะได้รับการจัดส่งจากตำแหน่งที่ตั้งของ ARS ไปยังที่อยู่ของคุณโดยตรง

(2) ส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ หาก Apple พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเข้าเกณฑ์ในการส่งเครื่องเข้ารับบริการผ่านทางไปรษณีย์ Apple จะส่งรายการสินค้าขนส่งที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้แก่คุณ และจะส่งวัสดุสำหรับบรรจุหีบห่อให้แก่คุณ หากทำได้ รวมถึงส่งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการบรรจุและจัดการผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณอย่างถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณไปที่ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP เมื่อให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งของ ARS หรือ AASP จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple กลับไปให้คุณ โดย Apple จะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการบรรจุหีบห่อและจัดส่งผลิตภัณฑ์ของ Apple

(3) บริการชิ้นส่วนแบบทำด้วยตนเอง (DIY) บริการชิ้นส่วน DIY ทำให้คุณสามารถซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณเองได้ หากมีบริการชิ้นส่วน DIY ในสถานการณ์นั้นๆนั้น ๆ กระบวนการต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับ

(a) ในกรณีที่ Apple กำหนดให้มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple อาจขอสิทธิสิทธิ์อนุญาตในการหักบัญชีบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันตามราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนทดแทน และค่าขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ คุณก็อาจไม่สามารถใช้บริการชิ้นส่วน DIY ได้ และ Apple จะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่คุณ Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำ Apple จะยกเลิกการอนุมัติการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ดังนั้น คุณจะไม่ต้องชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วน และค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งของคุณและจากตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หากคุณไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ในการเข้ารับบริการ Apple จะคิดค่าใช้จ่ายโดยตัดวงเงินจากบัตรเครดิตของคุณตามจำนวนที่อนุมัติไว้

(b) ในกรณีที่ Apple ไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทน Apple จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนพร้อมคู่มือการติดตั้ง (หากมี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์ Apple หรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนทดแทนให้กับคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(c) Apple ไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่คุณต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการชิ้นส่วน DIY หากคุณต้องการความช่วยเหลือประการใด โปรดติดต่อ Apple ที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

Apple ขอสงวนสิทธิสิทธิ์์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ Apple อาจให้บริการซ่อมภายใต้การรับประกันแก่คุณ รวมถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณที่จะได้รับบริการตามวิธีการให้บริการนั้นๆนั้น ๆ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ จำนวนคงเหลือในคลังของชิ้นส่วน และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ขอรับบริการ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าจัดส่งและขนถ่ายสินค้า หากผลิตภัณฑ์ Apple ไม่สามารถรับบริการได้ในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์อยู่นั้น หากคุณขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อสินค้ามาแต่แรก คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในกรณีที่มีการให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ Apple อาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple และชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด Apple จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไรที่เกิดขึ้นจริงหรือที่คาดหมาย (รวมถึงการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับข้อมูล การบิดเบือนหรือทำให้ข้อมูลตกอยู่ในความเสี่ยง หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆ ในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์ Apple หรือความขัดข้องใดๆ ในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

ข้อจำกัดข้างต้นจะไม่ใช้กับการเรียกร้องสิทธิสิทธิ์ในกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำโดยจงใจและประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและ/หรือการละเว้น Apple ปฏิเสธการรับรองใดๆ ว่าจะสามารถที่ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ Apple ทุกเครื่องได้ตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Apple ได้ โดยไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ Apple

บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดค่าเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่บังคับใช้กับคุณ

บททั่วไป

ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทน หรือพนักงานของ Apple ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดัดแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ หากมีข้อกำหนดที่ถือว่ามิชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับใช้ไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือลดลงแต่อย่างใด การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสารตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์ Apple ได้เกิดขึ้น Apple หรือผู้สืบทอดกรรมสิทธิสิทธิ์์ของ Apple เป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของรายการต่อไปนี้ได้ทางออนไลน์


ข้อมูลบริการสนับสนุนทั่วโลก

ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ร้านค้าปลีกของ Apple

การสนับสนุนและบริการของ Apple

การสนับสนุนที่ให้บริการฟรีของ Appleผู้มีภาระผูกพันตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่มีการซื้อสินค้า


ภูมิภาค/ประเทศที่มีการซื้อสินค้าAppleที่อยู่
เอเชียแปซิฟิก
ออสเตรเลีย ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตูApple Pty LimitedPO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia โทร: 133 622
ฮ่องกงApple Asia Limited2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
อินเดียApple India Private Ltd.19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
ญี่ปุ่นApple Japan, Inc.6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
มาเลเซียApple Malaysia Sdn BhdLevel 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia
นิวซีแลนด์Apple Sales New ZealandC/o 88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland, 1010 , New Zealand
อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา กวม อินโดนีเซีย ลาว สิงคโปร์ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกาApple South Asia Pte Ltd.7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
สาธารณรัฐประชาชนจีนApple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.Building 6, Block C, 88 Maji Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131, China
ประเทศไทยบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดชั้น 44 ห้องเลขที่ HH4401-6 อาคารสำนักงานดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 ประเทศไทย
ไต้หวันApple Asia LLC19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
เวียดนาม
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกApple Inc.1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U.S.A.


© 2016 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิสิทธิ์์ Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

100615-iOS-Warranty-Rest-of-APAC-Thai-v1.2

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของแอปเปิล –iOS

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราของแอปเปิลเท่านั้น

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร


การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่รัฐ (หรือตามประเทศ หรือเขตปกครอง) นอกเหนือจากเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ การรับประกันนี้ของแอปเปิลไม่เป็นการยกเว้น จำกัด หรือระงับไว้ซึ่งสิทธิอื่นใดที่ท่านอาจมี รวมถึงสิทธิที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย เพื่อเข้าใจสิทธิของท่านอย่างเต็มที่ ท่านควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครองหรือรัฐที่ท่านอยู่


ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค


เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้ และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาทั้งสิ้น และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต แอปเปิลปฏิเสธเป็นการเฉพาะในเรื่องการรับประกันตามกฎหมาย หรือโดยปริยายใดๆทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในเรื่องความสามารถที่จะนำออกวางตลาดและความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หากแอปเปิลไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนที่แอปเปิลกำหนดไว้ข้างท้าย ตามที่แอปเปิลมีสิทธิเลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย(หรือมีเงื่อนไข)ให้มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่ใช้กับท่าน

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้


แอปเปิลรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องของไอโฟน ไอแพด หรือไอพอดและอุปกรณ์เสริมที่มีตราของแอปเปิลที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (ผลิตภัณฑ์แอปเปิล) ในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในการใช้ตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล เป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันซื้อปลีกโดยผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้รายแรก (“ระยะเวลารับประกัน”) แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ


โปรดทราบ: คำเรียกร้องใดๆที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของแอปเปิลให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้


สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้


การรับประกันนี้ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่อง หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มิใช่ของแอปเปิล ถึงแม้จะบรรจุในหีบห่อหรือขายพร้อมกับตัวเครื่องของแอปเปิลก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือ ผู้พิมพ์ นอกจากแอปเปิล อาจให้การรับประกันของตนเองแก่ท่านก็ได้ โปรดติดต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดยแอปเปิลโดยมีหรือไม่มีตราของแอปเปิล (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้ โปรดดูรายละเอียดของสิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ที่สัญญาให้ใช้สิทธิ ซึ่งให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ แอปเปิลไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์แอปเปิลจะปราศจากการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิล


การรับประกันนี้ไม่ใช้กับ (ก) ชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวซึ่งถูกกำหนดให้ลดน้อยลงไปตามระยะเวลา เว้นแต่ความล้มเหลวได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต (ข) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุ๋ม และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ (ค) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น (ง) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (จ) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลนอกเหนือแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล (ฉ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการยกระดับ และการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลซึ่งมิใช่ผู้แทนของแอปเปิล หรือมิใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (“AASP”) (ช) ผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอปเปิล (ซ) การชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการมีอายุตามปกติของผลิตภัณฑ์แอปเปิล หรือ (ฌ) ถ้าหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ถูกแกะออกหรือขีดฆ่า


ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการไอโฟนและไอแพด


แอปเปิลมีสิทธิจำกัดการให้บริการตามที่รับประกันสำหรับไอโฟนและไอแพดเฉพาะในประเทศที่ แอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น


ความรับผิดชอบของท่าน


ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์แอปเปิลเป็นระยะๆ เพื่อปกป้องเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้ และเพื่อป้องกันกรณีความล้มเหลวในการทำงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้


ก่อนที่ท่านจะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลหรือตัวแทนของแอปเปิล อาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับบริการตามที่รับประกันก็ได้ ก่อนที่ท่านจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แอปเปิลเพื่อรับบริการตามที่รับประกัน ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านต้องการปกป้อง และปลดการทำงานของรหัสผ่านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยใดๆ


ในระหว่างการให้บริการตามที่รับประกัน เนื้อหาที่อยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลของท่านจะถูกลบออก และจะถูกจัดรูปแบบใหม่ในกระบวนการให้บริการตามที่รับประกัน แอปเปิลและตัวแทนของแอปเปิล จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่นำเข้ารับบริการ


หลังเข้ารับบริการตามที่รับประกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนให้จะถูกส่งคืนให้ท่านโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยมีการปรับให้ทันสมัยตามแต่กรณี แอปเปิลอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่ได้ปรับให้ทันสมัยในฐานะที่เป็นการให้บริการตามที่รับประกัน ซึ่งจะป้องกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลมิให้ย้อนกลับไปอยู่ในรุ่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์ระบบ ระบบงานของบุคคลอื่นที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจไม่สามารถเข้ากับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้อันเป็นผลจากการปรับให้ซอฟต์แวร์ทันสมัยก็ได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้ใหม่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้


ข้อสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิล การเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้ เฉพาะแอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) เท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอปเปิล


สิ่งที่แอปเปิลจะทำในกรณีการผิดการรับประกัน


ภายในระยะเวลารับประกัน ถ้าท่านส่งคำเรียกร้องที่สมบูรณ์แก่แอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) แอปเปิลมีสิทธิเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลโดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลกับอุปกรณ์ที่อย่างน้อยสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์แอปเปิลชิ้นเดิม และเป็นของที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ (3) คืนเงินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์แอปเปิล


แอปเปิลอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แอปเปิลบางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่เปลี่ยนแทนที่ ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำที่ให้โดยแอปเปิล ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือ เก้าสิบ (90) วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแทนที่หรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านยาวนานกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนแทนที่หรือมีการคืนเงิน การเปลี่ยนแทนที่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของท่าน และชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่หรือมีการคืนเงินให้ตกเป็นทรัพย์สินของแอปเปิล


การรับบริการตามที่รับประกัน


โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการตามที่รับประกัน ถ้าผลิตภัณฑ์แอปเปิลยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้แหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อผู้แทนของแอปเปิล หรือร้านค้าปลีกที่เป็นของแอปเปิล (“ร้านค้าปลีกแอปเปิล”) หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) (ถ้ามี) ซึ่งจะหาได้โดยใช้ข้อมูลข้างล่างนี้ ผู้แทนของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) จะช่วยตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจำเป็นต้องเข้ารับการบริการหรือไม่ และหากจำเป็นก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปเปิลจะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับแอปเปิลทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆด้วย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน


แหล่งข้อมูลออนไลน์ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริการตามที่รับประกัน ได้บรรยายไว้ข้างล่างนี้


ทางเลือกในการให้บริการตามที่รับประกัน


แอปเปิลจะให้การบริการตามที่รับประกัน อย่างใดอย่างหนึ่งคือ


(1) บริการ ณ สถานที่ตั้ง ท่านสามารถคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล อาจส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านไปยังที่ตั้งของสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล (“ARS”) เพื่อการบริการ เมื่อท่านได้รับแจ้งว่าการให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิลได้ทันที หรือไม่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจะได้รับการจัดส่งจากที่ตั้งของสถานที่ที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล ไปยังสถานที่ของท่านโดยตรง


(2) บริการทางไปรษณีย์ ถ้าแอปเปิลตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านสามารถส่งเข้ามารับบริการโดยทางไปรษณีย์ได้ แอปเปิลจะส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วไปให้ท่าน (และถ้าท่านไม่มีหีบห่ออันเดิม แอปเปิลอาจส่งหีบห่อไปให้ท่านด้วย) เพื่อให้ท่านสามารถส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลนั้นไปยังที่ให้ที่ตั้งสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล หรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ตามคำแนะนำของแอปเปิล เมื่อบริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิลหรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล จะส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลให้ท่าน โดยแอปเปิลจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด


(3) บริการทำด้วยตนเอง บริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองทำให้ท่านสามารถให้บริการแก่ ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเองได้ หากบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองสามารถทำได้ในสภาพการณ์ต่างๆ ก็จะใช้ขั้นตอนต่อไป


(ก) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลกำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลอาจกำหนดให้ท่านอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่นำไปเปลี่ยน และค่าขนส่งที่ต้องจ่าย ถ้าท่านไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ ท่านก็อาจไม่สามารถใช้บริการแบบทำด้วยตัวเองได้ และแอปเปิลจะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่ท่าน แอปเปิลจะส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนไปให้ท่านพร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) และข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ ถ้าท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ แอปเปิลจะยกเลิกการอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านก็จะไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับค่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนและค่าขนส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน ถ้าท่านไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลจะหักบัญชีตามบัตรเครดิตเป็นจำนวนตามที่อนุญาตไว้(ข) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลจะจัดส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนเพื่อให้ท่านนำไปเปลี่ยนด้วยตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้


(ค) แอปเปิลไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่ท่านต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเอง หากท่านต้องการความช่วยเหลือประการใด กรุณาติดต่อแอปเปิลที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง


แอปเปิลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการให้บริการตามที่รับประกันแก่ท่าน และสิทธิในการนำผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเข้าบริการตามวิธีการให้บริการที่กำหนดไว้เฉพาะ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ ชิ้นส่วนที่มีพร้อมจ่ายให้ และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ได้ขอรับบริการ ถ้าท่านขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมด ในกรณีที่การให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ แอปเปิลอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนด้วยผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้


ข้อจำกัดความรับผิด


เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้ และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในเรื่องความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจาการผิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดหมาย (รวมทั้งการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสีย ความเสียหายต่อ การตกอยู่ในอันตรายหรือความผิดเพี้ยนของข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือความล้มเหลวใดๆในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล


ข้อจำกัดข้างต้นไม่ใช้กับคำเรียกร้องในกรณีมรณกรรม หรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามกฎหมายใดๆในเรื่องการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำโดยจงใจ และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แอปเปิลปฏิเสธการแสดงข้อความจริงใดๆว่าตนสามารถที่จะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ โดยไม่มีความเสี่ยง หรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล


บางรัฐ (ประเทศและและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้น หรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้นอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน


ความเป็นส่วนตัว


แอปเปิลจะเก็บรักษาและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของแอปเปิล ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.apple.com/legal/warranty/privacy.


บททั่วไป


ไม่มีผู้ขายช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของแอปเปิลรายใด ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ ถ้าข้อกำหนดใดถูกถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบหรือเสียไป การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้เกิดขึ้น แอปเปิล ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสาร ตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้เกิดขึ้น แอปเปิลหรือผู้สืบสิทธิ์ของแอปเปิลเป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์


การกล่าวถึงแหล่งข้อมูลของแอปเปิลดังเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ สามารถหาได้ทางออนไลน์ดังนี้


ข้อมูลการสนับสนุนระหว่างประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล support.apple.com/kb/HT1937 | support.apple.com/kb/HT1434

ร้านค้าปลีกของแอปเปิล

การสนับสนุนและการบริการของแอปเปิล

การสนับสนุนที่ให้บริการฟรีของแอปเปิล


ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อ


ภูมิภาค/ประเทศที่ซื้อแอปเปิลที่อยู่
เอเชีย แปซิฟิก

ประเทศไทยApple South Asia (Thailand) Limitedเลขที่ 999/9 อาคาร ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องเลขที่ เอชเอช 4401-6 ชั้นที่ 44 ถนนพระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
10330
ประเทศในเอเชีย แปซิฟิกอื่นๆ Apple Inc1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, USA

© 2013 แอปเปิล อิงค์ สงวนสิทธิ์ทุกประการ แอปเปิลและเครื่องหมายแอปเปิล เป็นเครื่องหมายการค้าของแอปเปิล อิงค์ ที่จดทะเบียนในสหรัฐ และประเทศอื่นๆ


090613 iOS Warranty Rest of APAC Thai v1.1

Your Hardware Warranty

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของแอปเปิล –iOS
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราของแอปเปิลเท่านั้น

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

สำหรับผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือรับประกันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายทั้งหลายที่ท่านพึงมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ (major failure) และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งท่านยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ ทั้งนี้ การซ่อมแซมสินค้าอาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้ สินค้าที่นำเข้ารับการซ่อมแซมอาจมีการเปลี่ยนให้ด้วยสินค้าที่ซ่อมแซมแล้ว (refurbished goods) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแทนการซ่อมแซม อาจมีการนำชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว (refurbished parts) มาใช้ในการซ่อมแซมสินค้าก็ได้

การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่รัฐ (หรือตามประเทศ หรือเขตปกครอง) นอกเหนือจากเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ การรับประกันนี้ของแอปเปิลไม่เป็นการยกเว้น จำกัด หรือระงับไว้ซึ่งสิทธิอื่นใดที่ท่านอาจมี รวมถึงสิทธิที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย เพื่อเข้าใจสิทธิของท่านอย่างเต็มที่ ท่านควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครองหรือรัฐที่ท่านอยู่

ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้ และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาทั้งสิ้น และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต แอปเปิลปฏิเสธเป็นการเฉพาะในเรื่องการรับประกันตามกฎหมาย หรือโดยปริยายใดๆทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในเรื่องความสามารถที่จะนำออกวางตลาดและความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หากแอปเปิลไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนที่แอปเปิลกำหนดไว้ข้างท้าย ตามที่แอปเปิลมีสิทธิเลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย(หรือมีเงื่อนไข)ให้มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่ใช้กับท่าน

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

แอปเปิลรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องของไอโฟน ไอแพด หรือไอพอดและอุปกรณ์เสริมที่มีตราของแอปเปิลที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (ผลิตภัณฑ์แอปเปิล) ในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในการใช้ตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล เป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันซื้อปลีกโดยผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้รายแรก (“ระยะเวลารับประกัน”) แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

โปรดทราบ: คำเรียกร้องใดๆที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของแอปเปิลให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่อง หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มิใช่ของแอปเปิล ถึงแม้จะบรรจุในหีบห่อหรือขายพร้อมกับตัวเครื่องของแอปเปิลก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือ ผู้พิมพ์ นอกจากแอปเปิล อาจให้การรับประกันของตนเองแก่ท่านก็ได้ โปรดติดต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดยแอปเปิลโดยมีหรือไม่มีตราของแอปเปิล (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้ โปรดดูรายละเอียดของสิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ที่สัญญาให้ใช้สิทธิ ซึ่งให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ แอปเปิลไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์แอปเปิลจะปราศจากการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิล

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับ (ก) ชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวซึ่งถูกกำหนดให้ลดน้อยลงไปตามระยะเวลา เว้นแต่ความล้มเหลวได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต (ข) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุ๋ม และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ (ค) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น (ง) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (จ) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลนอกเหนือแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล (ฉ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการยกระดับ และการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลซึ่งมิใช่ผู้แทนของแอปเปิล หรือมิใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (“AASP”) (ช) ผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอปเปิล (ซ) การชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการมีอายุตามปกติของผลิตภัณฑ์แอปเปิล หรือ (ฌ) ถ้าหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ถูกแกะออกหรือขีดฆ่า

ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการไอโฟนและไอแพด

แอปเปิลมีสิทธิจำกัดการให้บริการตามที่รับประกันสำหรับไอโฟนและไอแพดเฉพาะในประเทศที่ แอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์แอปเปิลเป็นระยะๆ เพื่อปกป้องเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้ และเพื่อป้องกันกรณีความล้มเหลวในการทำงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

ก่อนที่ท่านจะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลหรือตัวแทนของแอปเปิล อาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับบริการตามที่รับประกันก็ได้ ก่อนที่ท่านจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แอปเปิลเพื่อรับบริการตามที่รับประกัน ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านต้องการปกป้อง และปลดการทำงานของรหัสผ่านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยใดๆ

ในระหว่างการให้บริการตามที่รับประกัน เนื้อหาที่อยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลของท่านจะถูกลบออก และจะถูกจัดรูปแบบใหม่ในกระบวนการให้บริการตามที่รับประกัน แอปเปิลและตัวแทนของแอปเปิล จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่นำเข้ารับบริการ

หลังเข้ารับบริการตามที่รับประกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนให้จะถูกส่งคืนให้ท่านโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยมีการปรับให้ทันสมัยตามแต่กรณี แอปเปิลอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่ได้ปรับให้ทันสมัยในฐานะที่เป็นการให้บริการตามที่รับประกัน ซึ่งจะป้องกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลมิให้ย้อนกลับไปอยู่ในรุ่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์ระบบ ระบบงานของบุคคลอื่นที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจไม่สามารถเข้ากับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้อันเป็นผลจากการปรับให้ซอฟต์แวร์ทันสมัยก็ได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้ใหม่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

ข้อสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิล การเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้ เฉพาะแอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) เท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอปเปิล

สิ่งที่แอปเปิลจะทำในกรณีการผิดการรับประกัน

ภายในระยะเวลารับประกัน ถ้าท่านส่งคำเรียกร้องที่สมบูรณ์แก่แอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) แอปเปิลมีสิทธิเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลโดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลกับอุปกรณ์ที่อย่างน้อยสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์แอปเปิลชิ้นเดิม และเป็นของที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ (3) คืนเงินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์แอปเปิล

แอปเปิลอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แอปเปิลบางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่เปลี่ยนแทนที่ ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำที่ให้โดยแอปเปิล ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือ เก้าสิบ (90) วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแทนที่หรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านยาวนานกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนแทนที่หรือมีการคืนเงิน การเปลี่ยนแทนที่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของท่าน และชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่หรือมีการคืนเงินให้ตกเป็นทรัพย์สินของแอปเปิล

การรับบริการตามที่รับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการตามที่รับประกัน ถ้าผลิตภัณฑ์แอปเปิลยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้แหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อผู้แทนของแอปเปิล หรือร้านค้าปลีกที่เป็นของแอปเปิล (“ร้านค้าปลีกแอปเปิล”) หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) (ถ้ามี) ซึ่งจะหาได้โดยใช้ข้อมูลข้างล่างนี้ ผู้แทนของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) จะช่วยตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจำเป็นต้องเข้ารับการบริการหรือไม่ และหากจำเป็นก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปเปิลจะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับแอปเปิลทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆด้วย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน

แหล่งข้อมูลออนไลน์ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริการตามที่รับประกัน ได้บรรยายไว้ข้างล่างนี้

ทางเลือกในการให้บริการตามที่รับประกัน

แอปเปิลจะให้การบริการตามที่รับประกัน อย่างใดอย่างหนึ่งคือ

(1) บริการ ณ สถานที่ตั้ง ท่านสามารถคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล อาจส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านไปยังที่ตั้งของสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล (“ARS”) เพื่อการบริการ เมื่อท่านได้รับแจ้งว่าการให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิลได้ทันที หรือไม่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจะได้รับการจัดส่งจากที่ตั้งของสถานที่ที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล ไปยังสถานที่ของท่านโดยตรง

(2) บริการทางไปรษณีย์ ถ้าแอปเปิลตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านสามารถส่งเข้ามารับบริการโดยทางไปรษณีย์ได้ แอปเปิลจะส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วไปให้ท่าน (และถ้าท่านไม่มีหีบห่ออันเดิม แอปเปิลอาจส่งหีบห่อไปให้ท่านด้วย) เพื่อให้ท่านสามารถส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลนั้นไปยังที่ให้ที่ตั้งสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล หรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ตามคำแนะนำของแอปเปิล เมื่อบริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิลหรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล จะส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลให้ท่าน โดยแอปเปิลจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด

(3) บริการทำด้วยตนเอง บริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองทำให้ท่านสามารถให้บริการแก่ ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเองได้ หากบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองสามารถทำได้ในสภาพการณ์ต่างๆ ก็จะใช้ขั้นตอนต่อไป

(ก) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลกำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลอาจกำหนดให้ท่านอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่นำไปเปลี่ยน และค่าขนส่งที่ต้องจ่าย ถ้าท่านไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ ท่านก็อาจไม่สามารถใช้บริการแบบทำด้วยตัวเองได้ และแอปเปิลจะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่ท่าน แอปเปิลจะส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนไปให้ท่านพร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) และข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ ถ้าท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ แอปเปิลจะยกเลิกการอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านก็จะไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับค่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนและค่าขนส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน ถ้าท่านไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลจะหักบัญชีตามบัตรเครดิตเป็นจำนวนตามที่อนุญาตไว้

(ข) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลจะจัดส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนเพื่อให้ท่านนำไปเปลี่ยนด้วยตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้

(ค) แอปเปิลไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่ท่านต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเอง หากท่านต้องการความช่วยเหลือประการใด กรุณาติดต่อแอปเปิลที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง

แอปเปิลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการให้บริการตามที่รับประกันแก่ท่าน และสิทธิในการนำผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเข้าบริการตามวิธีการให้บริการที่กำหนดไว้เฉพาะ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ ชิ้นส่วนที่มีพร้อมจ่ายให้ และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ได้ขอรับบริการ ถ้าท่านขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมด ในกรณีที่การให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ แอปเปิลอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนด้วยผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้ และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในเรื่องความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจาการผิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดหมาย (รวมทั้งการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสีย ความเสียหายต่อ การตกอยู่ในอันตรายหรือความผิดเพี้ยนของข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือความล้มเหลวใดๆในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล

ข้อจำกัดข้างต้นไม่ใช้กับคำเรียกร้องในกรณีมรณกรรม หรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามกฎหมายใดๆในเรื่องการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำโดยจงใจ และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แอปเปิลปฏิเสธการแสดงข้อความจริงใดๆว่าตนสามารถที่จะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ โดยไม่มีความเสี่ยง หรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล

บางรัฐ (ประเทศและและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้น หรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้นอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน

ความเป็นส่วนตัว

แอปเปิลจะเก็บรักษาและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของแอปเปิล ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.apple.com/legal/internet-services/privacy

บททั่วไป

ไม่มีผู้ขายช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของแอปเปิลรายใด ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ ถ้าข้อกำหนดใดถูกถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบหรือเสียไป การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้เกิดขึ้น แอปเปิล ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสาร ตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้เกิดขึ้น แอปเปิลหรือผู้สืบสิทธิ์ของแอปเปิลเป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์

การกล่าวถึงแหล่งข้อมูลของแอปเปิลดังเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ สามารถหาได้ทางออนไลน์ดังนี้

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อ

ภูมิภาค/ประเทศที่ซื้อ แอปเปิล ที่อยู่
เอเชีย แปซิฟิก
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตูู Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622
ฮ่องกง Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
อินเดีย Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
ญี่ปุ่น Apple Japan Inc. 6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
เกาหลีี Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมภูพูชา กวม อินโดนนีเซีย ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
สาธารณรัฐประชาชนจีน Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
ประเทศไทย Apple South Asia (Thailand) Limited 44th Floor, Room No. HH4401-6, The Offices at Central World, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
ไต้หวัน Apple Asia LLC 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
ประเทศในเอเชีย แปซิฟิกอื่นๆ Apple Inc 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, USA

Your Hardware Warranty

การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีของแอปเปิล –iOS
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตราของแอปเปิลเท่านั้น

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวข้องกับการรับประกันนี้อย่างไร

สำหรับผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย: บรรดาสิทธิต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือรับประกันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายทั้งหลายที่ท่านพึงมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าและผู้บริโภค ค.ศ. 2010 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นใดว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บังคับในออสเตรเลีย สินค้าของเรามาพร้อมการรับประกันซึ่งไม่อาจยกเว้นได้ตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ท่านมีสิทธิได้รับการเปลี่ยนสินค้าหรือได้รับเงินคืนหากมีความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ (major failure) และมีสิทธิได้รับค่าชดเชยในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่สามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร อีกทั้งท่านยังมีสิทธินำสินค้าเข้ารับการซ่อมแซมหรือได้รับการเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีคุณภาพไม่เป็นที่ยอมรับ และความชำรุดบกพร่องนั้นไม่ถึงขนาดเป็นความชำรุดบกพร่องในสาระสำคัญ ทั้งนี้ การซ่อมแซมสินค้าอาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลได้ สินค้าที่นำเข้ารับการซ่อมแซมอาจมีการเปลี่ยนให้ด้วยสินค้าที่ซ่อมแซมแล้ว (refurbished goods) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกันแทนการซ่อมแซม อาจมีการนำชิ้นส่วนที่ได้รับการซ่อมแซมแล้ว (refurbished parts) มาใช้ในการซ่อมแซมสินค้าก็ได้

การรับประกันนี้ให้สิทธิตามกฎหมายเฉพาะอย่างแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่รัฐ (หรือตามประเทศ หรือเขตปกครอง) นอกเหนือจากเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ การรับประกันนี้ของแอปเปิลไม่เป็นการยกเว้น จำกัด หรือระงับไว้ซึ่งสิทธิอื่นใดที่ท่านอาจมี รวมถึงสิทธิที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย เพื่อเข้าใจสิทธิของท่านอย่างเต็มที่ ท่านควรศึกษากฎหมายของประเทศ เขตปกครองหรือรัฐที่ท่านอยู่

ข้อจำกัดการรับประกันตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต การรับประกันนี้ และทางแก้ไขเยียวยาที่กำหนดข้างต้นเป็นการรับประกันและทางแก้ไขเยียวยาทั้งสิ้น และแทนที่การรับประกัน ทางแก้ไขเยียวยา และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะทำด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมาย โดยชัดแจ้ง หรือปริยาย เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต แอปเปิลปฏิเสธเป็นการเฉพาะในเรื่องการรับประกันตามกฎหมาย หรือโดยปริยายใดๆทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในเรื่องความสามารถที่จะนำออกวางตลาดและความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับประกันในเรื่องความบกพร่องที่ซ่อนอยู่หรือไม่เห็นประจักษ์ หากแอปเปิลไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันในส่วนดังกล่าวได้ ก็ให้การรับประกันทั้งหมดนั้นมีเวลาจำกัดเท่ากับระยะเวลาและทางแก้ไขเยียวยาของการรับประกันโดยชัดแจ้ง และจำกัดเฉพาะบริการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนที่แอปเปิลกำหนดไว้ข้างท้าย ตามที่แอปเปิลมีสิทธิเลือกก็ได้ บางรัฐ (ประเทศและเขตปกครองต่างๆ) ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่การรับประกันโดยปริยาย(หรือมีเงื่อนไข)ให้มีผลบังคับ ดังนั้น ข้อจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้นจึงอาจไม่ใช้กับท่าน

สิ่งที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

แอปเปิลรับประกันผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องของไอโฟน ไอแพด หรือไอพอดและอุปกรณ์เสริมที่มีตราของแอปเปิลที่บรรจุในหีบห่อที่ซื้อครั้งแรก (ผลิตภัณฑ์แอปเปิล) ในกรณีมีข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือการผลิตในการใช้ตามปกติตามแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล เป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันซื้อปลีกโดยผู้ซื้อที่เป็นผู้ใช้รายแรก (“ระยะเวลารับประกัน”) แนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค คู่มือสำหรับผู้ใช้ และการติดต่อขอรับบริการ

โปรดทราบ: คำเรียกร้องใดๆที่ได้กระทำภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของแอปเปิลให้บังคับตามข้อกำหนดในเอกสารการรับประกันนี้

สิ่งที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวเครื่อง หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มิใช่ของแอปเปิล ถึงแม้จะบรรจุในหีบห่อหรือขายพร้อมกับตัวเครื่องของแอปเปิลก็ตาม ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือ ผู้พิมพ์ นอกจากแอปเปิล อาจให้การรับประกันของตนเองแก่ท่านก็ได้ โปรดติดต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ที่จำหน่ายโดยแอปเปิลโดยมีหรือไม่มีตราของแอปเปิล (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบ) ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้ โปรดดูรายละเอียดของสิทธิของท่านในการใช้ซอฟต์แวร์ที่สัญญาให้ใช้สิทธิ ซึ่งให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ แอปเปิลไม่รับประกันว่าการทำงานของผลิตภัณฑ์แอปเปิลจะปราศจากการหยุดชะงัก หรือปราศจากความผิดพลาด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิล

การรับประกันนี้ไม่ใช้กับ (ก) ชิ้นส่วนที่ใช้สิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หรือสารเคลือบป้องกันผิวซึ่งถูกกำหนดให้ลดน้อยลงไปตามระยะเวลา เว้นแต่ความล้มเหลวได้เกิดขึ้นจากความบกพร่องในด้านวัสดุหรือฝีมือการผลิต (ข) ความเสียหายต่อความสวยงาม ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะรอยขีดข่วน รอยบุ๋ม และพลาสติกแตกตามช่องต่างๆ (ค) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น (ง) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ การใช้งานผิดวิธี การสัมผัสกับของเหลว ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (จ) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลนอกเหนือแนวทางการใช้ที่จัดพิมพ์โดยแอปเปิล (ฉ) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการ (ซึ่งรวมถึงการยกระดับ และการขยาย) ที่ทำโดยบุคคลซึ่งมิใช่ผู้แทนของแอปเปิล หรือมิใช่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (“AASP”) (ช) ผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือความสามารถโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแอปเปิล (ซ) การชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ หรือโดยประการอื่นอันเนื่องจากการมีอายุตามปกติของผลิตภัณฑ์แอปเปิล หรือ (ฌ) ถ้าหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ถูกแกะออกหรือขีดฆ่า

ข้อจำกัดประการสำคัญสำหรับการให้บริการไอโฟนและไอแพด

แอปเปิลมีสิทธิจำกัดการให้บริการตามที่รับประกันสำหรับไอโฟนและไอแพดเฉพาะในประเทศที่ แอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ขายอุปกรณ์ที่มีการซื้อมาแต่แรกเท่านั้น

ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของผลิตภัณฑ์แอปเปิลเป็นระยะๆ เพื่อปกป้องเนื้อหาต่างๆ นั้นไว้ และเพื่อป้องกันกรณีความล้มเหลวในการทำงานซึ่งอาจเกิดขึ้นได้

ก่อนที่ท่านจะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลหรือตัวแทนของแอปเปิล อาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานพิสูจน์รายละเอียดของการซื้อ ตอบคำถามที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวินิจฉัยอาการที่อาจเป็นไปได้ และให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนในการรับบริการตามที่รับประกันก็ได้ ก่อนที่ท่านจะส่งมอบผลิตภัณฑ์แอปเปิลเพื่อรับบริการตามที่รับประกัน ท่านควรต้องเก็บรักษาสำเนาสำรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลของ ลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านต้องการปกป้อง และปลดการทำงานของรหัสผ่านต่างๆ เพื่อความปลอดภัยใดๆ

ในระหว่างการให้บริการตามที่รับประกัน เนื้อหาที่อยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลของท่านจะถูกลบออก และจะถูกจัดรูปแบบใหม่ในกระบวนการให้บริการตามที่รับประกัน แอปเปิลและตัวแทนของแอปเปิล จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่นำเข้ารับบริการ

หลังเข้ารับบริการตามที่รับประกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านหรืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนให้จะถูกส่งคืนให้ท่านโดยมีการกำหนดค่าต่างๆ ตามที่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเป็นอยู่เมื่อซื้อครั้งแรก โดยมีการปรับให้ทันสมัยตามแต่กรณี แอปเปิลอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบที่ได้ปรับให้ทันสมัยในฐานะที่เป็นการให้บริการตามที่รับประกัน ซึ่งจะป้องกันผลิตภัณฑ์แอปเปิลมิให้ย้อนกลับไปอยู่ในรุ่นก่อนหน้าของซอฟต์แวร์ระบบ ระบบงานของบุคคลอื่นที่ติดตั้งบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจไม่สามารถเข้ากับหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้อันเป็นผลจากการปรับให้ซอฟต์แวร์ทันสมัยก็ได้ ท่านจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้อื่นๆ ทั้งหมดใหม่ การกู้คืนและการติดตั้งโปรแกรมซอฟต์แวร์ ข้อมูล และข้อมูลผู้ใช้ใหม่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันอย่างจำกัดนี้

ข้อสำคัญ: อย่าเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิล การเปิดผลิตภัณฑ์แอปเปิลอาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันนี้ เฉพาะแอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) เท่านั้นที่ควรให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอปเปิล

สิ่งที่แอปเปิลจะทำในกรณีการผิดการรับประกัน

ภายในระยะเวลารับประกัน ถ้าท่านส่งคำเรียกร้องที่สมบูรณ์แก่แอปเปิลหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) แอปเปิลมีสิทธิเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลโดยใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลกับอุปกรณ์ที่อย่างน้อยสามารถทำงานได้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์แอปเปิลชิ้นเดิม และเป็นของที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนที่เป็นของใหม่ และ/หรือชิ้นส่วนที่ใช้แล้วซึ่งเทียบเท่าของใหม่ทางด้านความสามารถทำงานและความเชื่อถือได้ หรือ (3) คืนเงินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์แอปเปิล

แอปเปิลอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แอปเปิลบางชิ้นที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์แอปเปิลที่เปลี่ยนแทนที่ ซึ่งรวมทั้งชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ที่ได้ติดตั้งตามคำแนะนำที่ให้โดยแอปเปิล ให้มีการรับประกันตามส่วนของข้อกำหนดการรับประกัน หรือ เก้าสิบ (90) วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแทนที่หรือซ่อมแซม แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านยาวนานกว่า เมื่อผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนได้รับการเปลี่ยนแทนที่หรือมีการคืนเงิน การเปลี่ยนแทนที่ให้ตกเป็นทรัพย์สินของท่าน และชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่หรือมีการคืนเงินให้ตกเป็นทรัพย์สินของแอปเปิล

การรับบริการตามที่รับประกัน

โปรดเข้าไปและอ่านดูแหล่งช่วยเหลือออนไลน์ข้างล่างนี้ก่อนการขอรับบริการตามที่รับประกัน ถ้าผลิตภัณฑ์แอปเปิลยังคงไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากที่ได้ใช้แหล่งช่วยเหลือเหล่านี้แล้ว โปรดติดต่อผู้แทนของแอปเปิล หรือร้านค้าปลีกที่เป็นของแอปเปิล (“ร้านค้าปลีกแอปเปิล”) หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) (ถ้ามี) ซึ่งจะหาได้โดยใช้ข้อมูลข้างล่างนี้ ผู้แทนของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) จะช่วยตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจำเป็นต้องเข้ารับการบริการหรือไม่ และหากจำเป็นก็จะแจ้งให้ท่านทราบว่าแอปเปิลจะให้บริการอย่างไร เมื่อติดต่อกับแอปเปิลทางโทรศัพท์ อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นๆด้วย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของท่าน

แหล่งข้อมูลออนไลน์ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริการตามที่รับประกัน ได้บรรยายไว้ข้างล่างนี้

ทางเลือกในการให้บริการตามที่รับประกัน

แอปเปิลจะให้การบริการตามที่รับประกัน อย่างใดอย่างหนึ่งคือ

(1) บริการ ณ สถานที่ตั้ง ท่านสามารถคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล (AASP) ซึ่งจะเป็นที่ให้การบริการตามที่รับประกัน ณ ที่ตั้งนั้น หรือร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล อาจส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านไปยังที่ตั้งของสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล (“ARS”) เพื่อการบริการ เมื่อท่านได้รับแจ้งว่าการให้บริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิล ณ ที่ตั้งของร้านค้าปลีกของแอปเปิล หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิลได้ทันที หรือไม่ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านจะได้รับการจัดส่งจากที่ตั้งของสถานที่ที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล ไปยังสถานที่ของท่านโดยตรง

(2) บริการทางไปรษณีย์ ถ้าแอปเปิลตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านสามารถส่งเข้ามารับบริการโดยทางไปรษณีย์ได้ แอปเปิลจะส่งใบกำกับของที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้วไปให้ท่าน (และถ้าท่านไม่มีหีบห่ออันเดิม แอปเปิลอาจส่งหีบห่อไปให้ท่านด้วย) เพื่อให้ท่านสามารถส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลนั้นไปยังที่ให้ที่ตั้งสถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิล หรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล ตามคำแนะนำของแอปเปิล เมื่อบริการตามที่รับประกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานที่ให้บริการซ่อมของแอปเปิลหรือที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของแอปเปิล จะส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลให้ท่าน โดยแอปเปิลจะเป็นผู้ชำระค่าขนส่งไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน หากปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด

(3) บริการทำด้วยตนเอง บริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองทำให้ท่านสามารถให้บริการแก่ ผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเองได้ หากบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเองสามารถทำได้ในสภาพการณ์ต่างๆ ก็จะใช้ขั้นตอนต่อไป

(ก) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลกำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลอาจกำหนดให้ท่านอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่นำไปเปลี่ยน และค่าขนส่งที่ต้องจ่าย ถ้าท่านไม่สามารถอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิตได้ ท่านก็อาจไม่สามารถใช้บริการแบบทำด้วยตัวเองได้ และแอปเปิลจะเสนอการดำเนินการทางเลือกอื่นในการให้บริการแก่ท่าน แอปเปิลจะส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนไปให้ท่านพร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) และข้อกำหนดใดๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ ถ้าท่านปฏิบัติตามคำแนะนำ แอปเปิลจะยกเลิกการอนุญาตให้หักบัญชีตามบัตรเครดิต ดังนั้น ท่านก็จะไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับค่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนและค่าขนส่งผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนไปยังสถานที่ตั้งของท่านและจากสถานที่ตั้งของท่าน ถ้าท่านไม่ส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ตามที่แนะนำ หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่ ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะได้รับบริการตามที่รับประกัน แอปเปิลจะหักบัญชีตามบัตรเครดิตเป็นจำนวนตามที่อนุญาตไว้

(ข) เมื่อให้บริการแบบบริการทำด้วยตนเองในกรณีที่แอปเปิลไม่ได้กำหนดให้คืนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้ แอปเปิลจะจัดส่งผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนเพื่อให้ท่านนำไปเปลี่ยนด้วยตนเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมคู่มือการติดตั้ง (ถ้ามี) รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในการกำจัดผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนให้

(ค) แอปเปิลไม่รับผิดชอบค่าแรงใดๆ ที่ท่านต้องรับภาระเกี่ยวกับบริการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วยตัวเอง หากท่านต้องการความช่วยเหลือประการใด กรุณาติดต่อแอปเปิลที่หมายเลขโทรศัพท์ตามที่ระบุไว้ข้างล่าง

แอปเปิลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการให้บริการตามที่รับประกันแก่ท่าน และสิทธิในการนำผลิตภัณฑ์แอปเปิลของท่านเข้าบริการตามวิธีการให้บริการที่กำหนดไว้เฉพาะ บริการตามที่รับประกันจะจำกัดเพียงทางเลือกในการให้บริการต่างๆ ตามที่มีในประเทศซึ่งมีการขอรับบริการเท่านั้น ทั้งนี้ ทางเลือกในการให้บริการ ชิ้นส่วนที่มีพร้อมจ่ายให้ และระยะเวลาในการตอบสนองอาจแตกต่างกันไปตามแต่ประเทศที่ได้ขอรับบริการ ถ้าท่านขอรับบริการในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่ซื้อมาแต่แรก ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกทุกประการ และรับผิดชอบในค่าภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นๆทั้งหมด ในกรณีที่การให้บริการระหว่างประเทศสามารถทำได้ แอปเปิลอาจซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือชิ้นส่วนด้วยผลิตภัณฑ์แอปเปิลและชิ้นส่วนที่เทียบเคียงกันได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของท้องถิ่นก็ได้

ข้อจำกัดความรับผิด

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้ในการรับประกันนี้ และเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตไว้สูงสุด แอปเปิลไม่รับผิดชอบในเรื่องความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ที่เกิดจาการผิดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือตามทฤษฎีกฎหมายอื่นใด ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียการใช้ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดหมาย (รวมทั้งการสูญเสียกำไรตามสัญญา) การสูญเสียการใช้เงิน การสูญเสียการออมที่คาดหมาย การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาส การสูญเสียค่าความนิยม การสูญเสียชื่อเสียง การสูญเสีย ความเสียหายต่อ การตกอยู่ในอันตรายหรือความผิดเพี้ยนของข้อมูล หรือการสูญเสียหรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำใดๆ ไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไร รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์และทรัพย์สิน ต้นทุนใดๆในการกู้คืน ตั้งโปรแกรม หรือทำซ้ำใดๆ ซึ่งโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ที่เก็บไว้ในหรือใช้กับผลิตภัณฑ์แอปเปิลหรือความล้มเหลวใดๆในการรักษาความลับของข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล

ข้อจำกัดข้างต้นไม่ใช้กับคำเรียกร้องในกรณีมรณกรรม หรือการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคล หรือความรับผิดตามกฎหมายใดๆในเรื่องการกระทำ และ/หรือการละเว้นการกระทำโดยจงใจ และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แอปเปิลปฏิเสธการแสดงข้อความจริงใดๆว่าตนสามารถที่จะซ่อมแซมผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆตามการรับประกันนี้ หรือทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้ โดยไม่มีความเสี่ยง หรือไม่มีการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลที่เก็บไว้ในผลิตภัณฑ์แอปเปิล

บางรัฐ (ประเทศและและเขตปกครอง) ไม่อนุญาตให้ยกเว้น หรือจำกัดค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายที่ไม่เกิดโดยตรงแต่เกิดต่อเนื่องจากผลของการกระทำ ดังนั้น การจำกัด หรือการยกเว้นข้างต้นอาจจะไม่ใช้บังคับกับท่าน

ความเป็นส่วนตัว

แอปเปิลจะเก็บรักษาและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้าตามนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของแอปเปิล ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.apple.com/legal/internet-services/privacy

บททั่วไป

ไม่มีผู้ขายช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของแอปเปิลรายใด ได้รับอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือเพิ่มเติมการรับประกันนี้ ถ้าข้อกำหนดใดถูกถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับได้ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะไม่ถูกกระทบหรือเสียไป การรับประกันอย่างจำกัดนี้ให้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้เกิดขึ้น แอปเปิล ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของเอกสาร ตามประเทศหรือภูมิภาคที่การซื้อขายผลิตภัณฑ์แอปเปิลได้เกิดขึ้น แอปเปิลหรือผู้สืบสิทธิ์ของแอปเปิลเป็นผู้รับประกันตามการรับประกันนี้

แหล่งข้อมูลออนไลน์

การกล่าวถึงแหล่งข้อมูลของแอปเปิลดังเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้ สามารถหาได้ทางออนไลน์ดังนี้

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามการรับประกันในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อ

ภูมิภาค/ประเทศที่ซื้อ แอปเปิล ที่อยู่
เอเชีย แปซิฟิก
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ ปาปัวนิวกินี วานูอาตูู Apple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel: 133 622
ฮ่องกง Apple Asia Limited 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong Kong
อินเดีย Apple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
ญี่ปุ่น Apple Japan Inc. 6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
เกาหลีี Apple Korea Ltd. 3901, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of Korea
อัฟกานิสถาน บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมภูพูชา กวม อินโดนนีเซีย ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม Apple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
สาธารณรัฐประชาชนจีน Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd. Room 1815, No. 1 Jilong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131 China
ประเทศไทย Apple South Asia (Thailand) Limited 44th Floor, Room No. HH4401-6, The Offices at Central World, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
ไต้หวัน Apple Asia LLC 19F., No.1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
ประเทศในเอเชีย แปซิฟิกอื่นๆ Apple Inc 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, USA