Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie – (NEDERLAND)

Alleen voor producten van het Apple merk

CONSUMENTENWETGEVING

Apple's Eenjarige Beperkte Garantie is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De rechten die u op grond van deze garantie hebt, staan los van de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet, met inbegrip van, maar niet uitsluitend rechten ten aanzien van non-conforme goederen.

De voordelen die u volgens Apple's Eenjarige Beperkte Garantie hebt, komen dan ook niet in de plaats van, maar vormen een aanvulling op de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet. 

Als een product een gebrek vertoont, kunnen consumenten zich in het bijzonder beroepen op de rechten die zij op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving genieten, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 

Consumenten kunnen zelf kiezen of zij zich beroepen op de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of op hun consumentenrechten. 

Belangrijk: De voorwaarden van Apple's Eenjarige Beperkte Garantie zijn niet van toepassing op claims onder de consumentenwetgeving. 

Ga naar de Apple website (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) en klik op Nederland of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie voor meer informatie over de Nederlandse consumentenwetgeving.

WAT DEKT DEZE GARANTIE PRECIES?

Apple Distribution International Ltd., gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, (of diens rechtsopvolger) (“Apple”) garandeert dat hardwareproducten en accessoires met het Apple merk in de oorspronkelijke verpakking (“Apple product”) vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij gebruik overeenkomstig de gebruikershandleidingen van Apple, technische specificaties en andere gepubliceerde richtlijnen voor het Apple product, gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker/koper (“Garantieperiode”). 

U kunt aanspraak maken op uw rechtsmiddelen onder de Eenjarige Beperkte Garantie voor uw Apple product via de plaatselijke Apple servicelocaties in de meeste delen van de wereld (raadpleeg het onderdeel 'Het verkrijgen van garantieservice').  In het geval van materiaal- of fabricagefouten kunt u uw claims rechtstreeks bij Apple indienen, ook als u het Apple product via een wederverkoper hebt gekocht.

Onthoud het volgende: alle claims op grond van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple vallen onder de voorwaarden die worden beschreven in dit garantiedocument.

Daarnaast kunt u gedurende een periode van negentig (90) dagen, gerekend vanaf de datum van levering van de Apple producten, gebruikmaken van telefonische technische ondersteuning van Apple.

WAT DEKT DEZE GARANTIE NIET?

Deze garantie is niet van toepassing op niet-Apple hardware producten of software, zelfs als deze artikelen samen met het Apple hardware product worden meegeleverd of worden verkocht. 

Voor producten zonder het Apple merk is mogelijk de garantie van de fabrikant van toepassing, die voordelen biedt in aanvulling op de consumentenrechten – raadpleeg hiervoor de verpakking en eventuele andere documentatie bij of over het product. 

Raadpleeg de licentieovereenkomst bij de software voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software.

U kunt in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland service verkrijgen zonder dat u verzend- en administratiekosten hoeft te betalen.   Buiten deze regio kunnen de serviceopties beperkter zijn. Als in een dergelijk land geen service voor het Apple product beschikbaar is, zal Apple of een van haar vertegenwoordigers u informeren over eventuele bijkomende verzend- en administratiekosten alvorens service te verlenen.  Er zijn geen verzend- en administratiekosten van toepassing in landen waar een Apple Store is gevestigd of waar zich een erkende Apple serviceprovider ('AASP') bevindt (een lijst met de huidige servicelocaties kunt u vinden op locate.apple.com/nl/nl/).

Indien u telefonisch contact opneemt met Apple, moet u mogelijk gesprekskosten betalen afhankelijk van uw locatie. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Deze garantie geldt niet: a) voor verbruiksartikelen, zoals batterijen of beschermlagen die door de tijd heen aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; b) bij cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen, deuken en gebroken plastic op de poorten, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; c) bij schade die veroorzaakt is door gebruik met een onderdeel of product van een derde dat niet voldoet aan de Apple productspecificaties (de Apple productspecificaties zijn beschikbaar op www.apple.com/nl onder de technische specificaties voor elk product en deze zijn tevens beschikbaar in de Stores); d) bij schade die veroorzaakt is door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, contact met vloeistoffen, brand, aardbeving of een andere externe oorzaak; e) bij schade die is ontstaan door het Apple product niet te gebruiken conform de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen betreffende het Apple product; f) bij schade ontstaan door een reparatie (inclusief upgrades en uitbreidingen) die is uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een erkende Apple serviceprovider (“AASP”) is; g) voor een Apple product dat zonder schriftelijke toestemming van Apple is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen; h) voor gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan het normale verouderingsproces van het Apple product; i) voor een Apple product waarvan het serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt; of j) als Apple van de desbetreffende autoriteiten of registers informatie heeft ontvangen dat het product gestolen is of als u met wachtwoord beveiligde of andere veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om onbevoegde toegang tot het Apple product te voorkomen, niet kunt uitschakelen en u niet kunt aantonen dat u de bevoegde gebruiker bent van het product (bijvoorbeeld door overlegging van het aankoopbewijs). Voor zover de plaatselijke wetgeving dit toestaat, kan Apple informatie leveren over de hardware-ID van het Apple product aan dergelijke autoriteiten of registers omwille van beveiliging en fraudepreventie.

BELANGRIJKE BEPERKINGEN

Apple kan de garantieservice voor hardwareproducten beperken tot het land of de regio waarin Apple of geautoriseerde resellers van Apple het apparaat oorspronkelijk hebben verkocht. Voor hardwareproducten die zijn aangeschaft in de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland, kan Apple de garantieservice beperken tot de EER en Zwitserland.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

ALS UW APPLE PRODUCT IN STAAT IS OM SOFTWAREPROGRAMMA’S, GEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE OP TE SLAAN, DIENT U PERIODIEK RESERVEKOPIEËN TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE OP HET APPLE PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN, TENEINDE DE INHOUD TE BESCHERMEN EN ALS VOORZORGSMAATREGEL VOOR MOGELIJKE OPERATIONELE STORINGEN. 

Voordat u het Apple product voor garantieservice aanbiedt, dient u een aparte back-up te maken van het materiaal dat op dit product is opgeslagen, alle persoonlijke gegevens te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen. Het materiaal dat op het Apple product is opgeslagen, kan tijdens de service worden verwijderd, vervangen en/of opnieuw worden geformatteerd.

Na de garantieservice krijgt u uw Apple product of een vervangend product terug met dezelfde configuratie als uw oorspronkelijke aankoop plus eventuele toepasselijke updates. In het kader van de garantieservice kan Apple updates van de systeemsoftware installeren waarbij geen oudere versies van de systeemsoftware voor het Apple product kunnen worden hersteld. Na een dergelijke systeemsoftware-update kan het voorkomen dat programma’s van derden die op het Apple product geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op het Apple product. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie. Herstel en het opnieuw installeren van andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie vallen niet onder deze garantie.

Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten. 

WAT DOET APPLE ALS U EEN GARANTIECLAIM INDIENT?

Als u tijdens de garantieperiode een claim indient in overeenstemming met de garantie, kan Apple, naar eigen inzicht, het volgende (laten) uitvoeren:

(i) reparatie van het Apple product waarbij nieuwe of gebruikte originele Apple onderdelen worden gebruikt die zijn getest en geslaagd voor functionele vereisten van Apple, of 

(ii) vervanging van het Apple product door een vervangend product van hetzelfde model (of met uw toestemming een product dat dezelfde of substantieel vergelijkbare functies heeft als het originele product – bijv. een ander model met dezelfde functies of hetzelfde model in een andere kleur) dat nieuw is of bestaat uit nieuwe en/of eerder gebruikte originele Apple onderdelen en is getest en geslaagd voor functionele vereisten van Apple, of 

(iii) restitutie van de aankoopprijs in ruil voor retournering van uw Apple product.

Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen of hiervoor restitutie wordt gedaan, wordt het vervangende product of onderdeel uw eigendom en wordt het vervangen of vergoede product of onderdeel eigendom van Apple.

Op een vervangend onderdeel of product of een gerepareerd Apple product is de resterende Garantieperiode van het Apple product van toepassing of een periode van negentig (90) dagen gerekend vanaf de datum van de vervanging of reparatie, indien dit een langere dekking biedt. 

Bij service die wordt aangevraagd in een ander land dan het land van aankoop voor het Apple product, kan Apple producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare producten of onderdelen die voldoen aan de lokale normen. Apple gebruikt voor service mogelijk Apple producten of vervangende onderdelen die afkomstig zijn uit een ander land dan het land waaruit het Apple product of de originele onderdelen afkomstig waren.

HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Raadpleeg de volgende online informatiebronnen voordat u garantieservice aanvraagt:

Internationale ondersteuningsinformatie

www.apple.com/support/country

Geautoriseerde Apple serviceproviders, geautoriseerde Apple wederverkopers en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl/

Apple ondersteuning en service

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Gratis Apple support

www.apple.com/support/complimentary/

Als u geen internettoegang hebt of als het Apple product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u deze informatiebronnen hebt geraadpleegd, neemt u contact op met een Apple medewerker of, indien van toepassing, een winkel van Apple zelf (“Apple Store”) of een AASP. Zij kunnen u helpen vast te stellen of uw Apple product service nodig heeft en zo ja, welke van de volgende garantieserviceopties van Apple van toepassing zijn. 

Voordat garantieservice wordt verleend, kan Apple of een vertegenwoordiger van Apple u verzoeken een aankoopbewijs te overleggen, vragen te beantwoorden die zijn bedoeld om een diagnose van mogelijke problemen vast te stellen en aan te tonen dat u procedures van Apple voor het verkrijgen van garantieservice naleeft, zoals de instructies voor verpakking en verzending van Apple producten bij de Mail-in Service zoals hieronder beschreven. 

U hoeft niet te bewijzen dat de non-conformiteit waarop de klacht betrekking heeft al bestond op de datum van levering om in aanmerking te komen voor service en ondersteuning onder Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie, tenzij dit onverenigbaar zou zijn met de aard van de non-conformiteit.

OPTIES VOOR GARANTIESERVICE

Apple biedt garantieservice aan via een van de volgende opties:

(i) Afgifteservice (carry-in-service). Apple kan u vragen uw Apple product af te leveren bij een Apple Store of AASP-locatie die carry-in-service aanbiedt. Uw Apple product kan voor service worden opgestuurd naar een Apple Repair Service (“ARS”). Zodra u bericht krijgt dat de service is uitgevoerd, haalt u het Apple product op bij de Apple Store of AASP-locatie, tenzij Apple u informeert dat het Apple product rechtstreeks naar uw adres wordt gestuurd vanaf de ARS-locatie.

(ii) Opsturen per post/Mail-in Service. Indien Apple ervoor kiest service te verlenen via de mail-in-service, stuurt Apple u vooruitbetaalde portostickers en, indien van toepassing, verpakkingsmateriaal en instructies over de wijze waarop u het Apple product moet verpakken en adresseren, zodat u het Apple product kunt opsturen naar een ARS- of AASP-locatie. Zodra de service is uitgevoerd, wordt het Apple product vanuit de ARS- of AASP-locatie naar uw adres teruggestuurd. Apple betaalt de verzending vanaf en naar uw locatie als u alle instructies voor het verpakken en versturen van het Apple product opvolgt.

(iii) Do-it-Yourself (“DIY”) service. Bij DIY-service levert Apple een vervangend product of eenvoudig te vervangen onderdelen of accessoires van een product, bijvoorbeeld een muis of toetsenbord, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen.  Opmerking: Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die u maakt in verband met de DIY-service. Indien u meer hulp nodig hebt bij het vervangen, kunt u contact opnemen met Apple op onderstaand telefoonnummer of kunt u een Apple Store of AASP-locatie bezoeken. Indien Apple kiest voor DIY-service, is de volgende procedure van toepassing: 

(a) Service waarbij Apple retourzending van het vervangen product, onderdeel of accessoire vereist: Apple kan een creditcardautorisatie vereisen als waarborg voor de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product of onderdeel. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product of onderdeel en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen.

(b) Service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen apparaat, onderdeel of accessoire vereist: Apple stuurt u gratis een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

A) Gehele overeenkomst:  Behalve de consumentenrechten waarop u aanspraak kunt maken zoals beschreven aan het begin van dit document, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit garantiedocument worden beschreven, uitgesloten van Apple's Eenjarige Beperkte Garantie.

Voor zover deze garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, worden ze, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot de duur van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie en, naar inzicht van Apple, de garantieserviceopties die zijn beschreven onder het kopje ‘Wat doet Apple als u een garantieclaim indient?’.

In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.

B) Disclaimer in verband met gegevens:

Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder deze garantie Apple producten te repareren of te vervangen zonder risico tot en/of verlies ten aanzien van informatie en/of data die op het Apple product zijn opgeslagen. 

C) Beperking van aansprakelijkheid:

 • Onder voorbehoud van paragraaf ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met Apple's Eenjarige Beperkte Garantie, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van deze garantie beperkt tot de levering (op haar kosten en naar haar keuze) van de garantieserviceopties die hierboven zijn beschreven onder het kopje 'Wat doet Apple als u een garantieclaim indient?'.
 • In geen geval is Apple aansprakelijk voor:
 • verlies van winst; of
 • verlies van zaken; of
 • verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
 • verlies van verwachte besparingen; of
 • verlies van goederen; of
 • verlies van contracten; of
 • verlies van gebruik; of
 • verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of
 • bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.
 • De bepalingen in paragraaf i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, fraude of bedrog en/of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten. 

ALGEMEEN

Apple wederverkopers, vertegenwoordigers of werknemers zijn niet bevoegd deze garantie te wijzigen, te verlengen of uit te breiden. 

Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van deze garantie en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn. 

Deze garantie wordt beheerst door en zal uitgelegd worden volgens het recht van het land waarin de aankoop van het Apple Product plaatsvond. 

© 2023 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

030123 Netherlands Universal Warranty v1.5

Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie
(NEDERLAND)

Alleen voor producten van het Apple-merk

CONSUMENTENWETGEVING

De Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De rechten die u op grond van deze garantie hebt, staan los van de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet, met inbegrip van, maar niet uitsluitend rechten ten aanzien van non-conforme goederen.

De voordelen die u volgens Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie hebt, komen dan ook niet in de plaats van, maar vormen een aanvulling op de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet.

Als een product een gebrek vertoont, kunnen consumenten zich in het bijzonder beroepen op de rechten die zij op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving genieten, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Consumenten kunnen zelf kiezen of zij zich beroepen op de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of op hun consumentenrechten.

Belangrijk: De voorwaarden van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie zijn niet van toepassing op claims onder de consumentenwetgeving.

Ga naar de Apple website (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) en klik op Nederland of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie voor meer informatie over de Nederlandse consumentenwetgeving.

WAT DEKT DEZE GARANTIE PRECIES?

Apple Distribution International Ltd., gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland, (of diens rechtsopvolger) (“Apple”) garandeert dat hardwareproducten en accessoires met het Apple merk in de oorspronkelijke verpakking (“Apple product”) vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij gebruik overeenkomstig de gebruikershandleidingen van Apple, technische specificaties en andere gepubliceerde richtlijnen voor het Apple product, gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker/koper (“Garantieperiode”).

U kunt aanspraak maken op uw rechtsmiddelen onder de Eenjarige Beperkte Garantie voor uw Apple product via de plaatselijke Apple servicelocaties in de meeste delen van de wereld (raadpleeg: ‘Het verkrijgen van garantieservice’). In het geval van materiaal- of fabricagefouten kunt u uw claims rechtstreeks bij Apple indienen, ook als u het Apple product via een wederverkoper hebt gekocht.

Onthoud het volgende: Alle claims op grond van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie vallen onder de voorwaarden die worden beschreven in dit garantiedocument.

Daarnaast kunt u gedurende een periode van negentig (90) dagen, gerekend vanaf de datum van levering van de Apple Producten, gebruikmaken van telefonische technische ondersteuning van Apple.

WAT DEKT DEZE GARANTIE NIET?

Deze garantie is niet van toepassing op niet-Apple hardware producten of software, zelfs als deze artikelen samen met het Apple hardware Product worden meegeleverd of worden verkocht.

Voor producten zonder het Apple-merk is mogelijk de garantie van de fabrikant van toepassing, die voordelen biedt in aanvulling op de consumentenrechten – raadpleeg hiervoor de verpakking en eventuele andere documentatie bij of over het product.

Raadpleeg de licentieovereenkomst bij de software voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software.

U kunt in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland service verkrijgen zonder dat u verzend- en administratiekosten hoeft te betalen. Buiten deze regio kunnen de serviceopties beperkter zijn. Als in een dergelijk land geen service voor het Product van Apple beschikbaar is, zal Apple of een van haar vertegenwoordigers u informeren over eventuele bijkomende verzend- en administratiekosten alvorens service te verlenen. Er zijn geen verzend- en administratiekosten van toepassing in landen waar een Apple Store is gevestigd of waar zich een erkende Apple serviceprovider (“AASP”) bevindt (een lijst met de huidige servicelocaties kunt u vinden op locate.apple.com/nl/nl/).

Indien u telefonisch contact opneemt met Apple, moet u mogelijk gesprekskosten betalen afhankelijk van uw locatie. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Deze garantie geldt niet: a) voor verbruiksartikelen, zoals batterijen of beschermlagen die door de tijd heen aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; b) bij cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen, deuken en gebroken plastic op de poorten, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; c) bij schade die veroorzaakt is door gebruik met een onderdeel of product van een derde dat niet voldoet aan de Apple productspecificaties (de Apple productspecificaties zijn beschikbaar op www.apple.com/nl onder de technische specificaties voor elk product en deze zijn tevens beschikbaar in de Stores); d) bij schade die veroorzaakt is door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, contact met vloeistoffen, brand, aardbeving of een andere externe oorzaak; e) bij schade die is ontstaan door het Apple product niet te gebruiken conform de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen betreffende het Apple product; f) bij schade ontstaan door een reparatie (inclusief upgrades en uitbreidingen) die is uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een erkende Apple serviceprovider (“AASP”) is; g) voor een Apple product dat zonder schriftelijke toestemming van Apple is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen; h) voor gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan het normale verouderingsproces van het Apple product; i) voor een Apple product waarvan het serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt; of j) als Apple van de desbetreffende autoriteiten of registers informatie heeft ontvangen dat het product gestolen is of als u met wachtwoord beveiligde of andere veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om onbevoegde toegang tot het Apple product te voorkomen, niet kunt uitschakelen en u niet kunt aantonen dat u de bevoegde gebruiker bent van het product (bijvoorbeeld door overlegging van het aankoopbewijs). Voor zover de plaatselijke wetgeving dit toestaat, kan Apple informatie leveren over de hardware-ID van het Apple product aan dergelijke autoriteiten of registers omwille van beveiliging en fraudepreventie.

BELANGRIJKE BEPERKINGEN

Apple kan de garantieservice voor Apple TV beperken tot landen waarin Apple of erkende resellers van Apple het apparaat verkopen.

Voor iPad-apparaten met mobiele dekking en iPhone-apparaten biedt de garantie servicedekking in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Buiten deze regio kunnen de serviceopties beperkt zijn als gevolg van technische problemen buiten de invloedssfeer van Apple. Ga voor meer informatie over iPad-apparaten met mobiele dekking en iPhone-apparaten naar www.apple.com/iphone/LTE/ en www.apple.com/ipad/LTE/.

Voor iPad-apparaten biedt de garantie geen servicedekking in China als gevolg van verschillen in de Wi-Fi-verbinding buiten de invloedssfeer van Apple.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

ALS UW APPLE PRODUCT IN STAAT IS OM SOFTWAREPROGRAMMA’S, GEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE OP TE SLAAN, DIENT U PERIODIEK RESERVEKOPIEËN TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE OP HET APPLE PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN, TENEINDE DE INHOUD TE BESCHERMEN EN ALS VOORZORGSMAATREGEL VOOR MOGELIJKE OPERATIONELE STORINGEN.

Voordat u het Apple-product voor garantieservice aanbiedt, dient u een aparte back-up te maken van het materiaal dat op dit product is opgeslagen, alle persoonlijke gegevens te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen. Het materiaal dat op het Apple product is opgeslagen, kan tijdens de service worden verwijderd, vervangen en/of opnieuw worden geformatteerd.

Na de garantieservice krijgt u uw Apple-product of een vervangend product terug met dezelfde configuratie als uw oorspronkelijke aankoop plus eventuele toepasselijke updates. In het kader van de garantieservice kan Apple updates van de systeemsoftware installeren waarbij geen oudere versies van de systeemsoftware voor het Apple-product kunnen worden hersteld. Na een dergelijke systeemsoftware-update kan het voorkomen dat programma’s van derden die op het Apple-product geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op het Apple-product. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie. Herstel en het opnieuw installeren van andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie vallen niet onder deze garantie.

Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten.

WAT DOET APPLE ALS U EEN GARANTIECLAIM INDIENT?

Als u tijdens de garantieperiode een claim indient in overeenstemming met de garantie, kan Apple, naar eigen inzicht, het volgende (laten) uitvoeren:

(i) reparatie van het Apple product waarbij nieuwe of gebruikte originele Apple onderdelen worden gebruikt die zijn getest en geslaagd voor functionele vereisten van Apple, of

(ii) vervanging van het Apple product door een vervangend product van hetzelfde model (of met uw toestemming een product dat dezelfde of substantieel vergelijkbare functies heeft als het originele product – bijv. een ander model met dezelfde functies of hetzelfde model in een andere kleur) dat nieuw is of bestaat uit nieuwe en/of eerder gebruikte originele Apple onderdelen en is getest en geslaagd voor functionele vereisten van Apple, of

(iii) restitutie van de aankoopprijs in ruil voor retournering van uw Apple product.

Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen of hiervoor restitutie wordt gedaan, wordt het vervangende product of onderdeel uw eigendom en wordt het vervangen of vergoede product of onderdeel eigendom van Apple.

Op een vervangend onderdeel of product of een gerepareerd Apple-product is de resterende Garantieperiode van het Apple-product van toepassing of een periode van negentig (90) dagen gerekend vanaf de datum van de vervanging of reparatie, indien dit een langere dekking biedt.

Bij service die wordt aangevraagd in een ander land dan het land van aankoop voor het Apple-product, kan Apple producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare producten of onderdelen die voldoen aan de lokale normen. Apple gebruikt voor service mogelijk Apple producten of vervangende onderdelen die afkomstig zijn uit een ander land dan het land waaruit het Apple product of de originele onderdelen afkomstig waren.

HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Raadpleeg de volgende online informatiebronnen voordat u garantieservice aanvraagt:

Internationale ondersteuningsinformatie

www.apple.com/support/country

Geautoriseerde Apple-serviceproviders, geautoriseerde Apple-wederverkopers en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl/

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Gratis Apple-support

www.apple.com/support/complimentary/

Als u geen internettoegang hebt of als het Apple-product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u deze informatiebronnen hebt geraadpleegd, neemt u contact op met een Apple-medewerker of, indien van toepassing, een winkel van Apple zelf (“Apple Store”) of een AASP. Zij kunnen u helpen vast te stellen of uw Apple-product service nodig heeft en zo ja, welke van de volgende garantieserviceopties van Apple van toepassing zijn.

Voordat garantieservice wordt verleend, kan Apple of een vertegenwoordiger van Apple u verzoeken een aankoopbewijs te overleggen, vragen te beantwoorden die zijn bedoeld om een diagnose van mogelijke problemen vast te stellen en aan te tonen dat u procedures van Apple voor het verkrijgen van garantieservice naleeft, zoals de instructies voor verpakking en verzending van Apple-producten bij de Mail-in Service zoals hieronder beschreven.

U hoeft niet te bewijzen dat de non-conformiteit waarop de klacht betrekking heeft al bestond op de datum van levering om in aanmerking te komen voor service en ondersteuning onder Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie, tenzij dit onverenigbaar zou zijn met de aard van de non-conformiteit.

OPTIES VOOR GARANTIESERVICE

Apple biedt garantieservice aan via een van de volgende opties:

(i) Afgifteservice (carry-in-service). Apple kan u vragen uw Apple product af te leveren bij een Apple Store of AASP-locatie die carry-in-service aanbiedt. Uw Apple-product kan voor service worden opgestuurd naar een Apple Repair Service (“ARS”). Zodra u bericht krijgt dat de service is uitgevoerd, haalt u het Apple product op bij de Apple Store of AASP-locatie, tenzij Apple u informeert dat het Apple product rechtstreeks naar uw adres wordt gestuurd vanaf de ARS-locatie.

(ii) Opsturen per post/Mail-in Service. Indien Apple ervoor kiest service te verlenen via de mail-in-service, stuurt Apple u vooruitbetaalde portostickers en, indien van toepassing, verpakkingsmateriaal evenals instructies over de wijze waarop u het Apple product moet verpakken en adresseren, zodat u het Apple product kunt opsturen naar een ARS- of AASP-locatie. Zodra de service is uitgevoerd, wordt het Apple-product vanuit de ARS- of AASP-locatie naar uw adres teruggestuurd. Apple betaalt de verzending vanaf en naar uw locatie als u alle instructies voor het verpakken en versturen van het Apple-product opvolgt.

(iii) Do-it-Yourself (“DIY”) service. Bij DIY-service levert Apple een vervangend product of eenvoudig te vervangen onderdelen of accessoires van een product, bijvoorbeeld een muis of toetsenbord, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Opmerking: Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die u maakt in verband met de DIY-service. Indien u meer hulp nodig hebt bij het vervangen, kunt u contact opnemen met Apple op onderstaand telefoonnummer of kunt u een Apple Store of AASP-locatie bezoeken. Indien Apple kiest voor DIY-service, is de volgende procedure van toepassing:

(a) Service waarbij Apple retourzending van het vervangen product, onderdeel of accessoire vereist: Apple kan een creditcardautorisatie vereisen als waarborg voor de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product of onderdeel. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product of onderdeel en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen.

(b) Service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen apparaat, onderdeel of accessoire vereist: Apple stuurt u gratis een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

A) Gehele overeenkomst: Behalve de consumentenrechten waarop u aanspraak kunt maken zoals beschreven aan het begin van dit document, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit garantiedocument worden beschreven, uitgesloten van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie.

Voor zover deze garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, worden ze, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot de duur van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie en, naar inzicht van Apple, de garantieserviceopties die zijn beschreven onder het kopje ‘Wat doet Apple als u een garantieclaim indient?’.

In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.

B) Disclaimer in verband met gegevens:

Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder deze garantie Apple-producten te repareren of te vervangen zonder risico tot en/of verlies ten aanzien van informatie en/of data die op het Apple-product zijn opgeslagen.

C) Beperking van aansprakelijkheid:

 • Onder voorbehoud van paragraaf ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van deze garantie, beperkt tot de levering (op haar kosten en naar haar keuze) van de garantieserviceopties die hierboven zijn beschreven onder het kopje ‘Wat doet Apple als u een garantieclaim indient?’


 • In geen geval is Apple aansprakelijk voor:
 • verlies van winst; of
 • verlies van zaken; of
 • verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
 • verlies van verwachte besparingen; of
 • verlies van goederen; of
 • verlies van contracten; of
 • verlies van gebruik; of
 • verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of
 • bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.
 • De bepalingen in paragraaf i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, fraude of bedrog en/of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

ALGEMEEN

Apple wederverkopers, vertegenwoordigers of werknemers van Apple zijn niet bevoegd deze garantie te wijzigen, te verlengen of uit te breiden.

Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van deze garantie en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.

Deze garantie wordt beheerst door en zal uitgelegd worden volgens het recht van het land waarin de aankoop van het Apple Product plaatsvond.

© 2022 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

010122 Netherlands Universal Warranty v1.4

Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie
Nederland

Alleen voor producten van het Apple-merk

CONSUMENTENWETGEVING

Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De rechten die u op grond van deze garantie hebt, staan los van de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet, met inbegrip van, maar niet uitsluitend rechten ten aanzien van non-conforme goederen.

De voordelen die u volgens Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie hebt, komen dan ook niet in de plaats van, maar vormen een aanvulling op de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet. 

Als een product een gebrek vertoont, kunnen consumenten zich in het bijzonder beroepen op de rechten die zij op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving genieten, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek. 

Consumenten kunnen zelf kiezen of zij zich beroepen op de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of op hun consumentenrechten. 

Belangrijk: De voorwaarden van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie zijn niet van toepassing op claims onder consumentwetgeving. 

Ga naar de Apple website (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) en klik op Nederland of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie voor meer informatie over de Nederlandse consumentenwetgeving.

WAT DEKT DEZE GARANTIE PRECIES?

Apple Distribution International Ltd., gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (of diens rechtsopvolger) (“Apple”) garandeert dat hardwareproducten en accessoires met het Apple merk in de oorspronkelijke verpakking (“Apple product”) vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij gebruik overeenkomstig de gebruikershandleidingen van Apple, technische specificaties en andere gepubliceerde richtlijnen voor het Apple product, gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker/koper (“Garantieperiode”). 

U kunt aanspraak maken op uw rechtsmiddelen onder de Eenjarige Beperkte Garantie voor uw Apple product via de plaatselijke Apple servicelocaties in de meeste delen van de wereld (raadpleeg: ‘Het verkrijgen van garantieservice’).  In het geval van materiaal- of fabricagefouten kunt u uw claims rechtstreeks bij Apple indienen, ook als u het Apple product via een wederverkoper hebt gekocht.

Onthoud het volgende: Alle claims op grond van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie vallen onder de voorwaarden die worden beschreven in dit garantiedocument.

Daarnaast kunt u gedurende een periode van negentig (90) dagen, gerekend vanaf de datum van levering van de Apple Producten, gebruikmaken van telefonische technische ondersteuning van Apple.

WAT DEKT DEZE GARANTIE NIET?

Deze garantie is niet van toepassing op niet-Apple hardwareproducten of software, zelfs als deze artikelen samen met het Apple hardwareproduct worden meegeleverd of worden verkocht. 

Voor producten zonder het Apple merk is mogelijk de garantie van de fabrikant van toepassing, die voordelen biedt in aanvulling op de consumentenrechten – raadpleeg hiervoor de verpakking en eventuele andere documentatie bij of over het product. 

Raadpleeg de licentieovereenkomst bij de software voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software.

U kunt in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland service verkrijgen zonder dat u verzend- en administratiekosten hoeft te betalen.  Buiten deze regio kunnen de serviceopties beperkter zijn. Als in een dergelijk land geen service voor het Apple product beschikbaar is, zal Apple of een van haar vertegenwoordigers u informeren over eventuele bijkomende verzend- en administratiekosten alvorens service te verlenen.  Er zijn geen verzend- en administratiekosten van toepassing in landen waar een Apple Store is gevestigd of waar zich een erkende Apple serviceprovider (“AASP”) bevindt (een lijst met de huidige servicelocaties kunt u vinden op locate.apple.com/nl/nl/).

Indien u telefonisch contact opneemt met Apple, moet u mogelijk gesprekskosten betalen afhankelijk van uw locatie. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Deze garantie geldt niet: a) voor verbruiksartikelen, zoals batterijen of beschermlagen die door de tijd heen aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; b) bij cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen, deuken en gebroken plastic op de poorten, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; c) bij schade die veroorzaakt is door gebruik met een onderdeel of product van een derde dat niet voldoet aan de Apple productspecificaties (de Apple productspecificaties zijn beschikbaar op www.apple.com/nl onder de technische specificaties voor elk product en deze zijn tevens beschikbaar in de Stores); d) bij schade die veroorzaakt is door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, contact met vloeistoffen, brand, aardbeving of een andere externe oorzaak; e) bij schade die is ontstaan door het Apple product niet te gebruiken conform de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen betreffende het Apple product; f) schade die is ontstaan door een reparatie (inclusief upgrades en uitbreidingen) die is uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een erkende Apple serviceprovider (“AASP”) is; g) voor een Apple product dat zonder schriftelijke toestemming van Apple is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen; h) voor gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan het normale verouderingsproces van het Apple product; i) voor een Apple product waarvan het serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt; of j) voor een product waarvan Apple van de desbetreffende autoriteiten informatie heeft ontvangen dat het gestolen is of als u met wachtwoord beveiligde of andere veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om onbevoegde toegang tot het Apple product te voorkomen niet kunt uitschakelen en u niet kunt aantonen dat u de bevoegde gebruiker bent van het product (bijvoorbeeld door overlegging van het aankoopbewijs).

BELANGRIJKE BEPERKINGEN

Apple kan de garantieservice voor Apple TV beperken tot landen waarin Apple of erkende resellers van Apple het apparaat verkopen.

Voor iPad-apparaten met mobiele dekking en iPhone-apparaten biedt de garantie servicedekking in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Buiten deze regio kunnen de serviceopties beperkt zijn als gevolg van technische problemen buiten de invloedssfeer van Apple. Ga voor meer informatie over iPad-apparaten met mobiele dekking en iPhone-apparaten naar www.apple.com/iphone/LTE/ en www.apple.com/ipad/LTE/.

Voor iPad-apparaten biedt de garantie geen servicedekking in China als gevolg van verschillen in de Wi-Fi-verbinding buiten de invloedssfeer van Apple.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

ALS UW APPLE PRODUCT IN STAAT IS OM SOFTWAREPROGRAMMA’S, GEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE OP TE SLAAN, DIENT U PERIODIEK RESERVEKOPIEËN TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE OP HET APPLE PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN TENEINDE DE INHOUD TE BESCHERMEN EN ALS VOORZORGSMAATREGEL VOOR MOGELIJKE OPERATIONELE STORINGEN. 

Voordat u het Apple product voor garantieservice aanbiedt, dient u een aparte reservekopie te maken van het materiaal dat op dit product is opgeslagen, alle persoonlijke gegevens te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen. Het materiaal dat op het Apple product is opgeslagen, kan tijdens de service worden verwijderd, vervangen en/of opnieuw worden geformatteerd.

Na de garantieservice krijgt u uw Apple product of een vervangend product terug met dezelfde configuratie als uw oorspronkelijke aankoop plus eventuele toepasselijke updates. In het kader van de garantieservice kan Apple updates van de systeemsoftware installeren waarbij geen oudere versies van de systeemsoftware voor het Apple product kunnen worden hersteld. Na een dergelijke systeemsoftware-update kan het voorkomen dat programma’s van derden die op het Apple product geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op het Apple product. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie. Herstel en het opnieuw installeren van andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie vallen niet onder deze garantie.

Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten. 

Belangrijk: probeer het Apple product niet te openen, tenzij in de gebruikershandleiding wordt beschreven hoe het kan worden geopend, en probeer beschermkapjes die zijn bevestigd aan het Apple product niet te verwijderen. Het openen van het Apple product of het verwijderen van beschermkapjes kan schade veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantie. Service aan dit Apple product mag uitsluitend worden verricht door Apple of een AASP.

WAT DOET APPLE ALS U EEN GARANTIECLAIM INDIENT?

Als u tijdens de garantieperiode een claim indient in overeenstemming met de garantie, kan Apple, naar eigen inzicht, het volgende (laten) uitvoeren:

(i) reparatie van het Apple product waarbij nieuwe of gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen, worden gebruikt, of 

(ii) vervanging van het Apple product door hetzelfde model (of, met uw toestemming, een product met soortgelijke functionaliteit) samengesteld uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die gelijk zijn aan nieuw voor wat betreft prestaties en betrouwbaarheid, of 

(iii) de aankoopprijs aan u restitueren in ruil voor retournering van uw Apple product.

Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen of hiervoor restitutie wordt gedaan, wordt het vervangende product of onderdeel uw eigendom en wordt het vervangen of vergoede product of onderdeel eigendom van Apple.

Op een vervangend onderdeel of product of een gerepareerd Apple product is de resterende Garantieperiode van het Apple product van toepassing of een periode van negentig (90) dagen gerekend vanaf de datum van de vervanging of reparatie, indien dit een langere dekking biedt. 

Bij service die wordt aangevraagd in een ander land dan het land van aankoop voor het Apple-product, kan Apple producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare producten of onderdelen die voldoen aan de lokale normen.

HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Raadpleeg de volgende online informatiebronnen voordat u garantieservice aanvraagt:

Internationale ondersteuningsinformatie

www.apple.com/support/country

Geautoriseerde Apple-serviceproviders, geautoriseerde Apple-wederverkopers en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl/

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Gratis Apple-support

www.apple.com/support/complimentary/

Als u geen internettoegang hebt of als het Apple product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u deze informatiebronnen hebt geraadpleegd, neemt u contact op met een Apple medewerker of, indien van toepassing, een winkel van Apple zelf (“Apple Store”) of een AASP. Zij kunnen u helpen vast te stellen of uw Apple product service nodig heeft en zo ja, welke van de volgende garantieserviceopties van Apple van toepassing zijn. 

Voordat garantieservice wordt verleend, kan Apple of een vertegenwoordiger van Apple u verzoeken een aankoopbewijs te overleggen, vragen te beantwoorden die zijn bedoeld om een diagnose van mogelijke problemen vast te stellen en aan te tonen dat u procedures van Apple voor het verkrijgen van garantieservice naleeft, zoals de instructies voor verpakking en verzending van Apple producten bij de mail-in-service zoals hieronder beschreven. 

U hoeft niet te bewijzen dat de non-conformiteit waarop de klacht betrekking heeft al bestond op de datum van levering om in aanmerking te komen voor service en ondersteuning onder Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie, tenzij dit onverenigbaar zou zijn met de aard van de non-conformiteit.

OPTIES VOOR GARANTIESERVICE

Apple biedt garantieservice aan via een van de volgende opties:

(i) Afgifteservice (carry-in-service). Apple kan u vragen uw Apple product af te leveren bij een Apple Store of AASP-locatie die carry-in-service aanbiedt. Uw Apple product kan voor service worden opgestuurd naar een Apple Repair Service (“ARS”). Zodra u bericht krijgt dat de service is uitgevoerd, haalt u het Apple product op bij de Apple Store of AASP-locatie, tenzij Apple u informeert dat het Apple product rechtstreeks naar uw adres wordt gestuurd vanaf de ARS-locatie.

(ii) Opsturen per post/mail-in-service. Indien Apple ervoor kiest service te verlenen via de mail-in-service, stuurt Apple u vooruitbetaalde portostickers en, indien van toepassing, verpakkingsmateriaal evenals instructies over de wijze waarop u het Apple product moet verpakken en adresseren, zodat u het Apple product kunt opsturen naar een ARS- of AASP-locatie. Zodra de service is uitgevoerd, wordt het Apple product vanuit de ARS- of AASP-locatie naar uw adres teruggestuurd. Apple betaalt de verzending vanaf en naar uw locatie als u alle instructies voor het verpakken en versturen van het Apple product opvolgt.

(iii) Do-it-Yourself (“DIY”) service. Bij DIY-service levert Apple een vervangend product of eenvoudig te vervangen onderdelen of accessoires van een product, bijvoorbeeld een muis of toetsenbord, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen.  Opmerking: Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die u maakt in verband met de DIY-service. Indien u meer hulp nodig hebt bij het vervangen, kunt u contact opnemen met Apple op onderstaand telefoonnummer of kunt u een Apple Store of AASP-locatie bezoeken. Indien Apple kiest voor DIY-service, is de volgende procedure van toepassing: 

(a) Service waarbij Apple retourzending van het vervangen product, onderdeel of accessoire vereist: Apple kan een creditcardautorisatie vereisen als waarborg voor de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product of onderdeel. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product of onderdeel en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen.

(b) Service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen apparaat, onderdeel of accessoire vereist: Apple stuurt u gratis een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor vervanging, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire. 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

A) Gehele overeenkomst:  Behalve de consumentenrechten waarop u aanspraak kunt maken zoals beschreven aan het begin van dit document, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit garantiedocument worden beschreven, uitgesloten van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie.

Voor zover deze garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, worden ze, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot de duur van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie en, naar inzicht van Apple, de garantieserviceopties die zijn beschreven onder het kopje ‘Wat doet Apple als u een garantieclaim indient?’.

In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.

B) Disclaimer in verband met gegevens:

Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder deze garantie Apple producten te repareren of te vervangen zonder risico tot en/of verlies ten aanzien van informatie en/of gegevens die op het Apple product zijn opgeslagen. 

C) Beperking van aansprakelijkheid:

 • Onder voorbehoud van paragraaf ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van deze garantie beperkt tot de levering (op haar kosten en naar haar keuze) van de garantieserviceopties die hierboven zijn beschreven onder het kopje ‘Wat doet Apple als u een garantieclaim indient?’.
 • In geen geval is Apple aansprakelijk voor:
 • verlies van winst; of
 • verlies van zaken; of
 • verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
 • verlies van verwachte besparingen; of
 • verlies van goederen; of
 • verlies van contracten; of
 • verlies van gebruik; of
 • verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of
 • bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.
 • De bepalingen in paragraaf i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op claims in verband met overlijden of lichamelijk letsel, fraude of bedrog en/of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten. 

ALGEMEEN

Apple resellers, vertegenwoordigers of werknemers van Apple zijn niet bevoegd deze garantie te wijzigen, te verlengen of uit te breiden. 

Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van deze garantie en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn. 

Deze garantie wordt beheerst door en zal uitgelegd worden volgens het recht van het land waarin de aankoop van het Apple product plaatsvond. 

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

060120-Netherlands-Universal-Warranty-v1.3

Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie – (NEDERLAND)

Alleen van toepassing op Apple producten

CONSUMENTENWETGEVING

De Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De rechten die u op grond van deze garantie hebt, staan los van de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet, met inbegrip van, maar niet uitsluitend rechten ten aanzien van non-conforme goederen.

De voordelen die u volgens de Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar hebt, komen dan ook niet in de plaats van, maar vormen een aanvulling op de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet.

Indien een product defect is, kunnen consumenten zich beroepen op de rechten die zij op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving genieten, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Consumenten kunnen zelf kiezen of zij zich beroepen op de Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar of op consumentenwetgeving.

Belangrijk: De voorwaarden van de Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar zijn niet van toepassing op vorderingen onder consumentwetgeving.

Ga naar de Apple-website (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) en klik op Nederland of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie voor meer informatie over de Nederlandse consumentenwetgeving.

WAT DEKT DEZE GARANTIE PRECIES?

Apple Distribution International, gevestigd te Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Ierland (of diens rechtsopvolger) (“Apple”) garandeert dat hardwareproducten en accessoires met het Apple-merk in de oorspronkelijke verpakking (“Apple-product”) vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij gebruik overeenkomstig de gebruikershandleidingen van Apple, technische specificaties en andere gepubliceerde richtlijnen voor het Apple-product, gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker/koper (“Garantieperiode”).

U kunt aanspraak maken op uw rechtsmiddelen onder de Eenjarige Beperkte Garantie voor uw Apple-product via de plaatselijke Apple-servicelocaties in de meeste delen van de wereld (raadpleeg: ‘Het verkrijgen van garantieservice’). In het geval van materiaal- of fabricagefouten kunt u uw vorderingen rechtstreeks bij Apple indienen, ook als u het Apple Product via een wederverkoper hebt gekocht.

Let op: Alle vorderingen op grond van de Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar worden beheerst door de voorwaarden die zijn vastgelegd in dit garantiedocument.

Daarnaast kunt u gedurende een periode van negentig (90) dagen, gerekend vanaf de datum van levering van de Apple Producten, gebruikmaken van telefonische technische ondersteuning van Apple.

WAT DEKT DEZE GARANTIE NIET?

Deze garantie is niet van toepassing op niet-Apple hardware producten of software, zelfs als deze artikelen samen met het Apple hardware Product worden meegeleverd of worden verkocht.

Voor producten zonder het Apple-merk is mogelijk de garantie van de fabrikant van toepassing, die voordelen biedt in aanvulling op de consumentenrechten – raadpleeg hiervoor de verpakking en eventuele andere documentatie bij of over het product.

Raadpleeg de licentieovereenkomst bij de software voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software.

U kunt in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland service verkrijgen zonder dat u verzend- en administratiekosten hoeft te betalen. Buiten deze regio kunnen de serviceopties beperkter zijn. Als in een dergelijk land geen service voor het Product van Apple beschikbaar is, zal Apple of een van haar vertegenwoordigers u informeren over eventuele bijkomende verzend- en administratiekosten alvorens service te verlenen. Er zijn geen verzend- en administratiekosten van toepassing in landen waar een Apple Store is gevestigd of waar zich een erkende serviceprovider van Apple (“AASP”) bevindt (een lijst met de huidige servicelocaties kunt u vinden op locate.apple.com/nl/nl/).

Indien u telefonisch contact opneemt met Apple, moet u mogelijk gesprekskosten betalen afhankelijk van uw locatie. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Deze garantie geldt niet: a) voor verbruiksartikelen, zoals batterijen of beschermlagen die door de tijd heen aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; b) bij cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen, deuken en gebroken plastic op de poorten, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; c) bij schade die veroorzaakt is door gebruik met een component of product van een derde die niet voldoet aan de Productspecificaties van Apple (de Apple-productspecificaties zijn beschikbaar op www.apple.com/nl onder de technische specificaties voor elk product en deze zijn tevens beschikbaar in de Stores); d) bij schade die veroorzaakt is door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, contact met vloeistoffen, brand, aardbeving of een andere externe oorzaak; e) bij schade die is ontstaan door het Apple-product niet te gebruiken conform de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen betreffende het Apple-product; f) schade die is ontstaan door een reparatie (inclusief upgrades en uitbreidingen) die is uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een door Apple erkende serviceprovider (“AASP”) is; g) voor een Apple-product dat zonder schriftelijke toestemming van Apple is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen; h) voor gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan het normale verouderingsproces van het Apple-product; i) voor een Apple product waarvan het serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt; of j) voor een product waarvan Apple van de desbetreffende autoriteiten informatie heeft ontvangen dat het gestolen is of als u met wachtwoord beveiligde of andere veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om onbevoegde toegang tot het Apple-product te voorkomen niet kunt uitschakelen en u niet kunt aantonen dat u de bevoegde gebruiker bent van het product (bijvoorbeeld door overlegging van het aankoopbewijs).

BELANGRIJKE BEPERKINGEN

Apple kan het verkrijgen van garantie voor Apple TV beperken tot landen waar Apple of zijn erkende wederverkopers het apparaat verkopen.

Voor iPad-apparaten met mobiele dekking en iPhone-apparaten biedt de garantie servicedekking in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Buiten deze regio kunnen de serviceopties beperkt zijn als gevolg van technische problemen buiten de invloedssfeer van Apple. Ga voor meer informatie over iPad-apparaten met mobiele dekking en iPhone-apparaten naar www.apple.com/iphone/LTE/ en www.apple.com/ipad/LTE/.

Voor iPad-apparaten biedt de garantie geen servicedekking in China als gevolg van verschillen in de Wi-Fi-verbinding buiten de invloedssfeer van Apple.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

ALS UW APPLE-PRODUCT IN STAAT IS OM SOFTWAREPROGRAMMA’S, DATA EN ANDERE INFORMATIE OP TE SLAAN, DIENT U PERIODIEK BACK-UPKOPIEËN TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE OP HET APPLE-PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN TENEINDE DE INHOUD TE BESCHERMEN EN ALS VOORZORGSMAATREGEL VOOR MOGELIJKE OPERATIONELE STORINGEN.

Voordat u het Apple-product voor garantieservice aanbiedt, dient u een aparte back-up te maken van het materiaal dat op dit product is opgeslagen, alle persoonlijke gegevens te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen. Het materiaal dat op het Apple-product is opgeslagen, kan tijdens de service worden verwijderd, vervangen en/of opnieuw worden geformatteerd.

Na de garantieservice krijgt u uw Apple-product of een vervangend product terug met dezelfde configuratie als uw oorspronkelijke aankoop plus eventuele toepasselijke updates. In het kader van de garantieservice kan Apple updates van de systeemsoftware installeren waarbij geen oudere versies van de systeemsoftware voor het Apple-product kunnen worden hersteld. Na een dergelijke systeemsoftware-update kan het voorkomen dat programma’s van derden die op het Apple-product geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op het Apple-product. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie. Herstel en het opnieuw installeren van andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie vallen niet onder deze garantie.

Indien u service aanvraagt in een ander land dan het land van aankoop, dient u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving na te leven en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten.

Belangrijk: probeer het Apple-product niet te openen, tenzij in de gebruikershandleiding wordt beschreven hoe het kan worden geopend, en probeer beschermkapjes die zijn bevestigd aan het Apple-product niet te verwijderen. Het openen van het Apple-product of het verwijderen van beschermkapjes kan schade veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantie. Service aan dit Apple-product mag uitsluitend worden verricht door Apple of een AASP.

WAT DOET APPLE ALS U EEN GARANTIECLAIM INDIENT?

Als u tijdens de garantieperiode een claim indient in overeenstemming met de garantie, kan Apple, naar eigen inzicht, het volgende (laten) uitvoeren:

(i) reparatie van het Apple-product waarbij nieuwe of gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen, worden gebruikt, of

(ii) vervanging van het Apple-product door hetzelfde model (of, met uw toestemming, een product met soortgelijke functionaliteit) samengesteld uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die gelijk zijn aan nieuw voor wat betreft prestaties en betrouwbaarheid, of

(iii) de aankoopprijs aan u restitueren in ruil voor retournering van uw Apple-product.

Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen of hiervoor restitutie wordt gedaan, wordt het vervangend product of onderdeel uw eigendom en wordt het vervangen of vergoede product of onderdeel eigendom van Apple.

Op een vervangend onderdeel of product of een gerepareerd Apple-product is de resterende Garantieperiode van het Apple-product van toepassing of een periode van negentig (90) dagen gerekend vanaf de datum van de vervanging of reparatie, indien dit een langere dekking biedt.

Bij service die wordt aangevraagd in een ander land dan het land van aankoop voor het Apple-product, kan Apple producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare producten of onderdelen die voldoen aan de lokale normen.

HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Raadpleeg de volgende online informatiebronnen voordat u garantieservice aanvraagt:


Internationale ondersteuningsinformatie

Geautoriseerde Apple-serviceproviders, geautoriseerde Apple-wederverkopers en Apple Stores

Apple-ondersteuning en -service

Gratis Apple-supportAls u geen internettoegang hebt of als het Apple-product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u deze informatiebronnen hebt geraadpleegd, neemt u contact op met een Apple-medewerker of, indien van toepassing, een winkel van Apple zelf (“Apple Store”) of een AASP. Zij kunnen u helpen vast te stellen of uw Apple-product service nodig heeft en zo ja, welke van de volgende garantieserviceopties van Apple van toepassing zijn.

Voordat garantieservice wordt verleend, kan Apple of een vertegenwoordiger van Apple u verzoeken een aankoopbewijs te overleggen, vragen te beantwoorden die zijn bedoeld om een diagnose van mogelijke problemen vast te stellen en aan te tonen dat u procedures van Apple voor het verkrijgen van garantieservice naleeft, zoals de instructies voor verpakking en verzending van Apple-producten bij de Mail-in Service zoals hieronder beschreven.

U hoeft niet te bewijzen dat de non-conformiteit waarop de klacht betrekking heeft al bestond op de datum van levering om in aanmerking te komen voor service en ondersteuning onder Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie, tenzij dit onverenigbaar zou zijn met de aard van de non-conformiteit.

OPTIES VOOR GARANTIESERVICE

Apple biedt garantieservice aan via een van de volgende opties:

(i) Afgifteservice (carry-in-service). Apple kan u vragen uw Apple-product af te leveren bij een Apple Store of AASP-locatie die carry-in service aanbiedt. Uw Apple-product kan voor service worden opgestuurd naar een Apple Repair Service (“ARS”). Zodra u bericht krijgt dat de service is uitgevoerd, haalt u het Apple-product op bij de Apple Retail of AASP-locatie, tenzij Apple u informeert dat het Apple-product rechtstreeks naar uw adres wordt gestuurd vanaf de ARS-locatie.

(ii) Opsturen per post/Mail-in Service. Indien Apple ervoor kiest service te verlenen via de mail-in service, stuurt Apple u vooruitbetaalde portostickers en, indien van toepassing, verpakkingsmateriaal evenals instructies over de wijze waarop u het Apple-product moet verpakken en adresseren, zodat u het Apple-product kunt opsturen naar een ARS- of AASP-locatie. Zodra de service is uitgevoerd, wordt het Apple-product vanuit de ARS- of AASP-locatie naar uw adres teruggestuurd. Apple betaalt de verzending vanaf en naar uw locatie als u alle instructies voor het verpakken en versturen van het Apple-product opvolgt.

(iii) Do-it-Yourself (“DIY”) service. Bij DIY-service levert Apple een vervangend product of eenvoudig te vervangen onderdelen of accessoires van een product, bijvoorbeeld een muis of toetsenbord, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Opmerking: Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die u maakt in verband met de DIY-service. Indien u meer hulp nodig hebt bij het vervangen, kunt u contact opnemen met Apple op onderstaand telefoonnummer of kunt u een Apple Store of AASP-locatie bezoeken. Indien Apple kiest voor DIY-service, is de volgende procedure van toepassing:

(a) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire naar Apple moet worden teruggestuurd: Apple kan u hiervoor vragen een creditcardautorisatie af te geven als waarborg ter waarde van de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire plus eventuele verzendkosten. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product of onderdeel. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product of onderdeel en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen.

(b) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire niet naar Apple hoeft worden teruggestuurd: Apple stuurt u kosteloos een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

A) Gehele overeenkomst: behalve de consumentenrechten waarop u aanspraak kunt maken zoals beschreven aan het begin van dit document, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit garantiedocument worden beschreven, uitgesloten van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie.

Voor zover deze garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, worden ze, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot de duur van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie en, naar inzicht van Apple, de garantieserviceopties die zijn beschreven onder het kopje ‘Wat doet Apple als u een garantieclaim indient?’.

In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.

B) Disclaimer in verband met gegevens:

Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder deze garantie Apple-producten te repareren of te vervangen zonder risico tot en/of verlies ten aanzien van informatie en/of data die op het Apple-product zijn opgeslagen.

C) Beperking van aansprakelijkheid:

Onder voorbehoud van paragraaf ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van deze garantie beperkt tot de levering (op haar kosten en naar haar keuze) van de garantieserviceopties die hierboven zijn beschreven onder het kopje ‘Wat doet Apple als u een garantieclaim indient?’.

In geen geval is Apple aansprakelijk voor:

verlies van winst; of

verlies van zaken; of

verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen;

verlies van verwachte besparingen;

verlies van goederen;

verlies van contracten;

verlies van gebruik;

verlies of beschadiging van gegevens of informatie;

bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.

De bepalingen in paragraaf i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, fraude of bedrog en/of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

ALGEMEEN

Apple wederverkopers, vertegenwoordigers of werknemers van Apple zijn niet bevoegd deze garantie te wijzigen, te verlengen of uit te breiden.

Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van deze garantie en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.

Deze garantie wordt beheerst door en zal uitgelegd worden volgens het recht van het land waarin de aankoop van het Apple Product plaatsvond.

© 2016 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

071816-Netherlands-Universal-Warranty-v1.2

Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie – (NEDERLAND)

Alleen van toepassing op Apple producten

CONSUMENTENWETGEVING

De Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De rechten die u op grond van deze garantie hebt, staan los van de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet, met inbegrip van, maar niet uitsluitend rechten ten aanzien van non-conforme goederen.

De voordelen die u volgens de Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar hebt, komen dan ook niet in de plaats van, maar vormen een aanvulling op de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving geniet.

Indien een product defect is, kunnen consumenten zich beroepen op de rechten die zij op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving genieten, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Consumenten kunnen zelf kiezen of zij zich beroepen op de Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar of op consumentenwetgeving.

Belangrijk: De voorwaarden van de Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar zijn niet van toepassing op vorderingen onder consumentwetgeving.

Ga naar de Apple-website (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) en klik op Nederland of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie voor meer informatie over de Nederlandse consumentenwetgeving.

WAT DEKT DEZE GARANTIE PRECIES?

Apple Distribution International, gevestigd te Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Ierland (of diens rechtsopvolger) (“Apple”) garandeert dat hardwareproducten en accessoires met het Apple-merk in de oorspronkelijke verpakking (“Apple-product”) vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij gebruik overeenkomstig de gebruikershandleidingen van Apple, technische specificaties en andere gepubliceerde richtlijnen voor het Apple-product, gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de oorspronkelijke eindgebruiker/koper (“Garantieperiode”).

U kunt aanspraak maken op uw rechtsmiddelen onder de Eenjarige Beperkte Garantie voor uw Apple-product via de plaatselijke Apple-servicelocaties in de meeste delen van de wereld (raadpleeg: ‘Het verkrijgen van garantieservice’). In het geval van materiaal- of fabricagefouten kunt u uw vorderingen rechtstreeks bij Apple indienen, ook als u het Apple Product via een wederverkoper hebt gekocht.

Let op: Alle vorderingen op grond van de Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar worden beheerst door de voorwaarden die zijn vastgelegd in dit garantiedocument.

Daarnaast kunt u gedurende een periode van negentig (90) dagen, gerekend vanaf de datum van levering van de Apple Producten, gebruikmaken van telefonische technische ondersteuning van Apple.

WAT DEKT DEZE GARANTIE NIET?

Deze garantie is niet van toepassing op niet-Apple hardware producten of software, zelfs als deze artikelen samen met het Apple hardware Product worden meegeleverd of worden verkocht.

Voor producten zonder het Apple-merk is mogelijk de garantie van de fabrikant van toepassing, die voordelen biedt in aanvulling op de consumentenrechten – raadpleeg hiervoor de verpakking en eventuele andere documentatie bij of over het product.

Raadpleeg de licentieovereenkomst bij de software voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik van de software.

U kunt in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland service verkrijgen zonder dat u verzend- en administratiekosten hoeft te betalen. Buiten deze regio kunnen de serviceopties beperkter zijn. Als in een dergelijk land geen service voor het Product van Apple beschikbaar is, zal Apple of een van haar vertegenwoordigers u informeren over eventuele bijkomende verzend- en administratiekosten alvorens service te verlenen. Er zijn geen verzend- en administratiekosten van toepassing in landen waar een Apple Store is gevestigd of waar zich een erkende serviceprovider van Apple (“AASP”) bevindt (een lijst met de huidige servicelocaties kunt u vinden op locate.apple.com/nl/nl/).

Indien u telefonisch contact opneemt met Apple, moet u mogelijk gesprekskosten betalen afhankelijk van uw locatie. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Deze garantie geldt niet: a) voor verbruiksartikelen, zoals batterijen of beschermlagen die door de tijd heen aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; b) bij cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, krassen, deuken en gebroken plastic op de poorten, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; c) bij schade die veroorzaakt is door gebruik met een component of product van een derde die niet voldoet aan de Productspecificaties van Apple (de Apple-productspecificaties zijn beschikbaar op www.apple.com/nl onder de technische specificaties voor elk product en deze zijn tevens beschikbaar in de Stores); d) bij schade die veroorzaakt is door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, contact met vloeistoffen, brand, aardbeving of een andere externe oorzaak; e) bij schade die is ontstaan door het Apple-product niet te gebruiken conform de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen betreffende het Apple-product; f) schade die is ontstaan door een reparatie (inclusief upgrades en uitbreidingen) die is uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een door Apple erkende serviceprovider (“AASP”) is; g) voor een Apple-product dat zonder schriftelijke toestemming van Apple is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen; h) voor gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan het normale verouderingsproces van het Apple-product; i) voor een Apple product waarvan het serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt; of j) voor een product waarvan Apple van de desbetreffende autoriteiten informatie heeft ontvangen dat het gestolen is of als u met wachtwoord beveiligde of andere veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om onbevoegde toegang tot het Apple-product te voorkomen niet kunt uitschakelen en u niet kunt aantonen dat u de bevoegde gebruiker bent van het product (bijvoorbeeld door overlegging van het aankoopbewijs).

BELANGRIJKE BEPERKINGEN

Apple kan het verkrijgen van garantie voor Apple Watch en Apple TV beperken tot landen waar Apple of zijn erkende wederverkopers het apparaat verkopen.

Voor iPad-apparaten met mobiele dekking en iPhone-apparaten biedt de garantie servicedekking in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Buiten deze regio kunnen de serviceopties beperkt zijn als gevolg van technische problemen buiten de invloedssfeer van Apple. Ga voor meer informatie over iPad-apparaten met mobiele dekking en iPhone-apparaten naar www.apple.com/iphone/LTE/ en www.apple.com/ipad/LTE/.

Voor iPad-apparaten biedt de garantie geen servicedekking in China als gevolg van verschillen in de Wi-Fi-verbinding buiten de invloedssfeer van Apple.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

ALS UW APPLE-PRODUCT IN STAAT IS OM SOFTWAREPROGRAMMA’S, DATA EN ANDERE INFORMATIE OP TE SLAAN, DIENT U PERIODIEK BACK-UPKOPIEËN TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE OP HET APPLE-PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN TENEINDE DE INHOUD TE BESCHERMEN EN ALS VOORZORGSMAATREGEL VOOR MOGELIJKE OPERATIONELE STORINGEN.

Voordat u het Apple-product voor garantieservice aanbiedt, dient u een aparte back-up te maken van het materiaal dat op dit product is opgeslagen, alle persoonlijke gegevens te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen. Het materiaal dat op het Apple-product is opgeslagen, kan tijdens de service worden verwijderd, vervangen en/of opnieuw worden geformatteerd.

Na de garantieservice krijgt u uw Apple-product of een vervangend product terug met dezelfde configuratie als uw oorspronkelijke aankoop plus eventuele toepasselijke updates. In het kader van de garantieservice kan Apple updates van de systeemsoftware installeren waarbij geen oudere versies van de systeemsoftware voor het Apple-product kunnen worden hersteld. Na een dergelijke systeemsoftware-update kan het voorkomen dat programma’s van derden die op het Apple-product geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op het Apple-product. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie. Herstel en het opnieuw installeren van andere softwareprogramma’s, gegevens en informatie vallen niet onder deze garantie.

Indien u service aanvraagt in een ander land dan het land van aankoop, dient u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving na te leven en bent u verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten.

Belangrijk: probeer het Apple-product niet te openen, tenzij in de gebruikershandleiding wordt beschreven hoe het kan worden geopend, en probeer beschermkapjes die zijn bevestigd aan het Apple-product niet te verwijderen. Het openen van het Apple-product of het verwijderen van beschermkapjes kan schade veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantie. Service aan dit Apple-product mag uitsluitend worden verricht door Apple of een AASP.

WAT DOET APPLE ALS U EEN GARANTIECLAIM INDIENT?

Als u tijdens de garantieperiode een claim indient in overeenstemming met de garantie, kan Apple, naar eigen inzicht, het volgende (laten) uitvoeren:

(i) reparatie van het Apple-product waarbij nieuwe of gebruikte onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen, worden gebruikt, of

(ii) vervanging van het Apple-product door hetzelfde model (of, met uw toestemming, een product met soortgelijke functionaliteit) samengesteld uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die gelijk zijn aan nieuw voor wat betreft prestaties en betrouwbaarheid, of

(iii) de aankoopprijs aan u restitueren in ruil voor retournering van uw Apple-product.

Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen of hiervoor restitutie wordt gedaan, wordt het vervangend product of onderdeel uw eigendom en wordt het vervangen of vergoede product of onderdeel eigendom van Apple.

Op een vervangend onderdeel of product of een gerepareerd Apple-product is de resterende Garantieperiode van het Apple-product van toepassing of een periode van negentig (90) dagen gerekend vanaf de datum van de vervanging of reparatie, indien dit een langere dekking biedt.

Bij service die wordt aangevraagd in een ander land dan het land van aankoop voor het Apple-product, kan Apple producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare producten of onderdelen die voldoen aan de lokale normen.

HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Raadpleeg de volgende online informatiebronnen voordat u garantieservice aanvraagt:


Internationale ondersteuningsinformatie

Geautoriseerde Apple-serviceproviders, geautoriseerde Apple-wederverkopers en Apple Stores

Apple-ondersteuning en -service

Gratis Apple-supportAls u geen internettoegang hebt of als het Apple-product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u deze informatiebronnen hebt geraadpleegd, neemt u contact op met een Apple-medewerker of, indien van toepassing, een winkel van Apple zelf (“Apple Store”) of een AASP. Zij kunnen u helpen vast te stellen of uw Apple-product service nodig heeft en zo ja, welke van de volgende garantieserviceopties van Apple van toepassing zijn.

Voordat garantieservice wordt verleend, kan Apple of een vertegenwoordiger van Apple u verzoeken een aankoopbewijs te overleggen, vragen te beantwoorden die zijn bedoeld om een diagnose van mogelijke problemen vast te stellen en aan te tonen dat u procedures van Apple voor het verkrijgen van garantieservice naleeft, zoals de instructies voor verpakking en verzending van Apple-producten bij de Mail-in Service zoals hieronder beschreven.

U hoeft niet te bewijzen dat de non-conformiteit waarop de klacht betrekking heeft al bestond op de datum van levering om in aanmerking te komen voor service en ondersteuning onder Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie, tenzij dit onverenigbaar zou zijn met de aard van de non-conformiteit.

OPTIES VOOR GARANTIESERVICE

Apple biedt garantieservice aan via een van de volgende opties:

(i) Afgifteservice (carry-in-service). Apple kan u vragen uw Apple-product af te leveren bij een Apple Store of AASP-locatie die carry-in service aanbiedt. Uw Apple-product kan voor service worden opgestuurd naar een Apple Repair Service (“ARS”). Zodra u bericht krijgt dat de service is uitgevoerd, haalt u het Apple-product op bij de Apple Retail of AASP-locatie, tenzij Apple u informeert dat het Apple-product rechtstreeks naar uw adres wordt gestuurd vanaf de ARS-locatie.

(ii) Opsturen per post/Mail-in Service. Indien Apple ervoor kiest service te verlenen via de mail-in service, stuurt Apple u vooruitbetaalde portostickers en, indien van toepassing, verpakkingsmateriaal evenals instructies over de wijze waarop u het Apple-product moet verpakken en adresseren, zodat u het Apple-product kunt opsturen naar een ARS- of AASP-locatie. Zodra de service is uitgevoerd, wordt het Apple-product vanuit de ARS- of AASP-locatie naar uw adres teruggestuurd. Apple betaalt de verzending vanaf en naar uw locatie als u alle instructies voor het verpakken en versturen van het Apple-product opvolgt.

(iii) Do-it-Yourself (“DIY”) service. Bij DIY-service levert Apple een vervangend product of eenvoudig te vervangen onderdelen of accessoires van een product, bijvoorbeeld een muis of toetsenbord, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Opmerking: Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die u maakt in verband met de DIY-service. Indien u meer hulp nodig hebt bij het vervangen, kunt u contact opnemen met Apple op onderstaand telefoonnummer of kunt u een Apple Store of AASP-locatie bezoeken. Indien Apple kiest voor DIY-service, is de volgende procedure van toepassing:

(a) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire naar Apple moet worden teruggestuurd: Apple kan u hiervoor vragen een creditcardautorisatie af te geven als waarborg ter waarde van de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire plus eventuele verzendkosten. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product of onderdeel. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product of onderdeel en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen.

(b) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire niet naar Apple hoeft worden teruggestuurd: Apple stuurt u kosteloos een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

A) Gehele overeenkomst: behalve de consumentenrechten waarop u aanspraak kunt maken zoals beschreven aan het begin van dit document, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet in dit garantiedocument worden beschreven, uitgesloten van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie.

Voor zover deze garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, worden ze, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot de duur van Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie en, naar inzicht van Apple, de garantieserviceopties die zijn beschreven onder het kopje ‘Wat doet Apple als u een garantieclaim indient?’.

In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.

B) Disclaimer in verband met gegevens:

Apple wijst elke verklaring en/of garantie van de hand dat Apple in staat is om onder deze garantie Apple-producten te repareren of te vervangen zonder risico tot en/of verlies ten aanzien van informatie en/of data die op het Apple-product zijn opgeslagen.

C) Beperking van aansprakelijkheid:

Onder voorbehoud van paragraaf ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met Apple’s Eenjarige Beperkte Garantie, hetzij op basis van overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), of anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van deze garantie beperkt tot de levering (op haar kosten en naar haar keuze) van de garantieserviceopties die hierboven zijn beschreven onder het kopje ‘Wat doet Apple als u een garantieclaim indient?’.

In geen geval is Apple aansprakelijk voor:

verlies van winst; of

verlies van zaken; of

verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen;

verlies van verwachte besparingen;

verlies van goederen;

verlies van contracten;

verlies van gebruik;

verlies of beschadiging van gegevens of informatie;

bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.

De bepalingen in paragraaf i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, fraude of bedrog en/of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden beperkt of uitgesloten.

ALGEMEEN

Apple wederverkopers, vertegenwoordigers of werknemers van Apple zijn niet bevoegd deze garantie te wijzigen, te verlengen of uit te breiden.

Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van deze garantie en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.

Deze garantie wordt beheerst door en zal uitgelegd worden volgens het recht van het land waarin de aankoop van het Apple Product plaatsvond.

© 2016 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

100615-Netherlands-Universal-Warranty-v1.1

Hardwaregarantie

Apple's Eenjarige Beperkte Garantie - (NEDERLAND)
Alleen voor producten van het Apple-merk

CONSUMENTENWETGEVING

Apple's Eenjarige Beperkte Garantie is een fabrieksgarantie op vrijwillige basis. De garantie biedt rechten naast de rechten die voortvloeien uit de consumentenwetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot rechten op het gebied van niet-conforme goederen.

In die hoedanigheid vormen de voordelen van Apple's Eenjarige Beperkte Garantie een aanvulling op en geen vervanging voor de rechten die op grond van de consumentenwetgeving worden verleend.

Als een product defect is, kunnen consumenten zich in het bijzonder beroepen op de rechten die worden verleend onder de Nederlandse consumentenwetgeving, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Consumenten kunnen zelf kiezen of ze aanspraak willen maken op Apple's Eenjarige Beperkte Garantie of hun consumentenrechten.

Belangrijk: De voorwaarden in Apple's Eenjarige Beperkte Garantie zijn niet van toepassing op vorderingen onder de consumentwetgeving.

Ga naar de Apple-website (http://www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty/) of neem contact op met uw lokale consumentenbond voor meer informatie over de Nederlandse consumentenwetgeving.

WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE GARANTIE?

Apple Distribution International van Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republiek Ierland (of hun rechtsopvolger) ("Apple") garandeert dat het hardwareproduct en de accessoires van het Apple-merk in de oorspronkelijke verpakking ("Apple-product") vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten bij gebruik overeenkomstig Apple's gebruikershandleidingen, technische specificaties en andere gepubliceerde richtlijnen voor het Apple-product, voor een periode van één jaar vanaf de datum van aanschaf door de oorspronkelijke eindgebruiker/koper ("Garantieperiode").

U kunt aanspraak maken op uw rechtsmiddelen onder de Eenjarige Beperkte Garantie voor uw Apple-product via de lokale Apple-servicelocaties in de meeste delen van de wereld (raadpleeg de sectie 'Garantieservice verkrijgen'). In het geval van materiaal- of fabricagefouten kunt u uw vorderingen bij Apple indienen, zelfs als u het Apple-product hebt aangeschaft bij derden.

Opmerking: Alle vorderingen op grond van Apple's Eenjarige Beperkte Garantie vallen onder de voorwaarden die worden beschreven in dit garantiedocument.

Daarnaast komt u in aanmerking voor telefonische technische ondersteuning door Apple voor een periode van negentig (90) dagen vanaf de levering van de Apple-producten.

WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DEZE GARANTIE?

Deze garantie is niet van toepassing op hardwareproducten of software zonder het Apple-merk, zelfs als deze artikelen worden meegeleverd bij of samen worden verkocht met Apple-hardware.

Producten zonder het Apple-merk vallen mogelijk onder een garantie van de fabrikant die voordelen biedt in aanvulling op de consumentenrechten. Meer informatie hierover vindt u op de doos en in de documentatie van uw product.

Raadpleeg de licentieovereenkomst bij de software voor meer informatie over uw rechten ten aanzien van het gebruik van de software.

De serviceopties zijn mogelijk beperkt als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop voor het Apple-product is. Indien er geen service voor het Apple-product beschikbaar is in een dergelijk land, zal Apple u op de hoogte stellen van eventuele bijkomende administratie- en verzendkosten alvorens service te verlenen.

Afhankelijk van uw locatie kunnen er gesprekskosten in rekening worden gebracht als u telefonisch contact opneemt met Apple. Neem contact op met uw telecommunicatiedienstverlener voor meer informatie.

Deze garantie is niet van toepassing op het volgende: (a) verbruiksonderdelen, zoals batterijen of beschermlagen die in de loop van de tijd slijten, tenzij het defect optrad wegens een materiaal- of fabricagefout; (b) cosmetische schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic aan poorten; (c) schade veroorzaakt door gebruik in combinatie met een ander product; (d) schade veroorzaakt door een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (e) schade veroorzaakt door ander gebruik van het Apple-product dan wordt beschreven in Apple's gebruikershandleidingen, technische specificaties en andere gepubliceerde richtlijnen voor het Apple-product; (f) schade veroorzaakt door service (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of geen Geautoriseerde Apple-serviceprovider (AASP) is; (g) een Apple-product of -onderdeel dat is aangepast om de werking of mogelijkheden te veranderen, zonder schriftelijke toestemming van Apple; (h) beschadigingen als gevolg van natuurlijke slijtage van het Apple-product; of (i) een Apple-product waarvan het serienummer is verwijderd of onleesbaar is gemaakt, of (j) een product dat is gestolen of waarvan Apple redelijkerwijs aanneemt dat het product is gestolen op basis van informatie die is verstrekt door de politie.

BELANGRIJKE BEPERKING VOOR iPHONE- EN iPAD-SERVICE.

Apple kan de dienst voor de iPad en iPhone beperken tot het gebied van de EER en Zwitserland. Service van iPhone- of iPad-producten mag uitsluitend worden verricht door Apple of een AASP.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

ALS U SOFTWAREPROGRAMMA'S, GEGEVENS EN ANDERE INFORMATIE KUNT OPSLAAN OP UW APPLE-PRODUCT, MOET U PERIODIEK BACK-UPS MAKEN VAN DE INFORMATIE OP HET OPSLAGMEDIUM VAN UW APPLE-PRODUCT OM DE INHOUD TE BESCHERMEN EN ALS VOORZORGSMAATREGEL TEGEN EVENTUELE STORINGEN.

Voordat u uw Apple-product indient voor garantieservice, moet u een afzonderlijke back-up maken van de inhoud van het opslagmedium, alle persoonlijke gegevens verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden verwijderen. De inhoud van het opslagmedium van uw Apple-product kan tijdens de service worden verwijderd, vervangen en/of opnieuw worden geformatteerd.

Na de garantieservice krijgt u uw Apple-product of een vervangend product terug met dezelfde configuratie als uw oorspronkelijke aankoop plus eventuele toepasselijke updates. In het kader van de garantieservice kan Apple updates van de systeemsoftware installeren waarbij geen oudere versies van de systeemsoftware voor het Apple-product kunnen worden hersteld. De update van de systeemsoftware kan ertoe leiden dat programma's van derden op het Apple-product niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op het Apple-product. U bent zelf verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en informatie. Herstel en hernieuwde installatie van andere softwareprogramma's, gegevens en informatie vallen niet onder deze garantie.

Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten.

Belangrijk: Open het Apple-product niet, tenzij in de gebruikershandleiding wordt beschreven hoe u het product kunt openen. Het openen van het Apple-product kan schade veroorzaken die niet wordt gedekt door de garantie.

HOE HANDELT APPLE BIJ EEN GARANTIEVORDERING?

Als u een geldige vordering onder deze garantie indient, zal Apple als volgt handelen, naar eigen goeddunken:

(i) het Apple-product repareren met nieuwe onderdelen of gebruikte onderdelen die in prestaties en betrouwbaarheid als nieuw zijn, of

(ii) het Apple-product vervangen door een product dat functioneel gelijkwaardig is aan het Apple-product en dat is uitgerust met nieuwe onderdelen en/of gebruikte onderdelen die in prestaties en betrouwbaarheid als nieuw zijn, of

(iii) de aankoopprijs terugbetalen in ruil voor retournering van uw Apple-product.

Als een product of onderdeel is vervangen of een terugbetaling is gedaan, wordt een vervangend artikel uw eigendom en wordt het vervangen of terugbetaalde artikel het eigendom van Apple.

Voor een vervangend onderdeel of product of een gerepareerd Apple-product geldt de resterende garantie van het oorspronkelijke Apple-product of negentig (90) dagen vanaf de datum van de vervanging of reparatie (indien dit een langere dekking biedt).

Bij service die wordt aangevraagd in een ander land dan het land van aankoop voor het Apple-product, kan Apple producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare producten of onderdelen die voldoen aan de lokale normen.

GARANTIESERVICE VERKRIJGEN

Raadpleeg de volgende online hulpbronnen voordat u garantieservice aanvraagt:

Als u geen internettoegang hebt of als het Apple-product nog steeds niet goed werkt nadat u deze informatiebronnen hebt geraadpleegd, neemt u contact op met een Apple-medewerker of, indien van toepassing, een Apple Store ("Apple Retail") of een AASP via de hierboven genoemde informatie. Zij kunnen bepalen of uw Apple-product service nodig heeft en zo ja, welke van de volgende garantieserviceopties van Apple hierop van toepassing is.

Voordat garantieservice wordt verleend, kunnen Apple of hun agenten vereisen dat u een aankoopbewijs overlegt, antwoord geeft op vragen die zijn bedoeld om een diagnose van mogelijke problemen te stellen en de procedures van Apple voor het verkrijgen van garantieservice naleeft, zoals de instructies voor verpakking en verzending van Apple-producten bij de Mail-in Service zoals hieronder beschreven.

U hoeft niet te bewijzen dat de non-conformiteit waarop de klacht betrekking heeft al bestond op de datum van levering om in aanmerking te komen voor service en ondersteuning onder Apple's Eenjarige Beperkte Garantie, tenzij dit onverenigbaar zou zijn met de aard van de non-conformiteit.

GARANTIESERVICEOPTIES

Apple levert garantieservice, naar eigen goeddunken en afhankelijk van individuele omstandigheden, met name het type Apple-product, via een of meer van de volgende serviceopties:

(i) Afgifte service (carry-in-service). Apple kan u vragen uw Apple-product af te leveren bij een Apple Retail- of AASP-locatie die carry-in-service biedt. Uw Apple-product kan worden opgestuurd naar de Apple-reparatieservice (ARS) voor onderhoud. Als u bericht krijgt dat de reparatie is voltooid, haalt u het Apple-product zelf zo snel mogelijk weer op bij de Apple Retail- of AASP-locatie of wordt het Apple-product rechtstreeks naar uw locatie gestuurd vanaf de ARS-locatie.

(ii) Mail-in Service. Als Apple kiest voor service via de Mail-in Service, ontvangt u vooruitbetaalde vervoersbiljetten en, indien van toepassing, verpakkingsmateriaal waarmee u uw Apple-product naar een ARS- of AASP-locatie kunt versturen volgens de instructies van Apple. Als de service is voltooid, stuurt de ARS- of AASP-locatie het Apple-product naar u terug. Als u alle instructies opvolgt, betaalt Apple de verzending vanaf en naar uw locatie.

(iii) Do-it-Yourself ("DIY") service. Bij de DIY-service levert Apple een vervangend product of eenvoudig te vervangen onderdelen of accessoires van een product, bijvoorbeeld een muis of toetsenbord, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Opmerking: Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de DIY-service met zich meebrengt. Als u meer hulp bij de vervanging nodig hebt, neemt u contact op met Apple op het telefoonnummer hieronder of gaat u naar een Apple Retail- of AASP-locatie. Als Apple kiest voor DIY-service, geldt de volgende procedure:

(a) Service waarbij Apple terugzending van het vervangen product of onderdeel of de vervangen accessoire vereist: Apple kan een creditcardautorisatie vereisen als waarborgsom voor de verkoopprijs van het vervangende product of onderdeel of de vervangende accessoire en eventuele verzendkosten. U ontvangt van Apple een vervangend product of onderdeel of een vervangende accessoire met instructies voor vervanging, indien van toepassing, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product of onderdeel. Als u de instructies opvolgt, annuleert Apple de creditcardautorisatie, zodat het product of onderdeel en de verzending naar en vanaf uw locatie niet bij u in rekening worden gebracht. Als u het vervangen product of onderdeel of de vervangen accessoire niet retourneert volgens de instructies of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple uw creditcard met het geautoriseerde bedrag. Als u geen creditcardautorisatie kunt geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere servicemogelijkheden voorstellen.

(b) Service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen product of onderdeel of de vervangen accessoire vereist: U ontvangt van Apple gratis een vervangend product of onderdeel of een vervangende accessoire met instructies voor vervanging, indien van toepassing, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product of onderdeel of de vervangen accessoire.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

A) Volledige overeenkomst:Behalve de consumentenrechten waarop u aanspraak kunt maken zoals beschreven aan het begin van dit document, zijn alle garanties, voorwaarden en andere bepalingen die niet worden beschreven in dit garantiedocument uitgesloten van Apple's Eenjarige Beperkte Garantie.

Voor zover deze garanties, voorwaarden en andere bepalingen niet kunnen worden uitgesloten, worden ze, voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot de duur van Apple's Beperkte Eenjarige Garantie en, naar goeddunken van Apple, de garantieserviceopties die zijn beschreven onder het kopje 'Hoe handelt Apple bij een garantievordering?'.

In sommige landen wordt beperking van de geldigheidsduur van dergelijke garanties, voorwaarden en/of geïmpliceerde bepalingen niet toegestaan, zodat de hierboven beschreven beperkingen mogelijk niet voor u gelden.

B) Disclaimer in verband met gegevens:

Apple geeft geen garantie of belofte dat een Apple-product kan worden gerepareerd of vervangen onder deze garantie zonder gevaar voor en/of verlies van informatie en/of gegevens die zijn opgeslagen op het Apple-product.

C) Beperking van aansprakelijkheid:

 1. Onder voorbehoud van clausules ii) en iii) hieronder en voor zover dit wettelijk is toegestaan, wordt de maximale aansprakelijkheid van Apple die voortvloeit uit en/of verband houdt met Apple's Beperkte Eenjarige Garantie, hetzij op basis van contractuele bepalingen, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) of anderszins ten aanzien van de uitvoering of voorgenomen uitvoering van deze garantie beperkt tot de levering (afhankelijk van kosten en optie) van de garantieserviceopties die hierboven zijn beschreven onder het kopje 'Hoe handelt Apple bij een garantievordering?'.
 2. In geen geval is Apple aansprakelijk voor:
  1. winstderving; of
  2. zakelijke verliezen; of
  3. verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
  4. verlies van verwachte besparingen; of
  5. verlies van goederen; of
  6. verlies van contracten; of
  7. verlies van gebruik; of
  8. verlies of beschadiging van gegevens of informatie; of
  9. bijzondere schade, indirecte schade of gevolgschade of puur economische verliezen, kosten, schade of onkosten.
 3. De bepalingen in clausules i) en ii) hierboven zijn niet van toepassing op vorderingen voor dodelijk of persoonlijk letsel, fraude of onrechtmatige verstrekking van onjuiste informatie en/of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten in wettelijke zin.

PRIVACY

Apple zal gegevens van klanten bewaren en gebruiken in overeenstemming met het Apple-privacybeleid, dat u kunt raadplegen op http://www.apple.com/nl/privacy/.

ALGEMEEN

Geen enkele Apple-wederverkoper, -agent of -werknemer is gemachtigd om deze garantie te wijzigen, te verlengen of uit te breiden.

Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van deze garantie en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.

Deze garantie valt onder de wetgeving van het land waarin het Apple-product is gekocht.

Hardwaregarantie

Apple Beperkte Garantie voor iOS voor één (1) jaar
Alleen van toepassing op Apple producten

HOE CONSUMENTENRECHT ZICH VERHOUDT TOT DEZE GARANTIE

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN. VOORTS HEEFT U DE MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE PER LAND, STAAT OF PROVINCIE KUNNEN VERSCHILLEN. BEHOUDENS VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN DE MOGELIJK ANDERE RECHTEN DIE U HEEFT, WAARONDER DE RECHTEN DIE MOGELIJKERWIJS VOORTVLOEIEN UIT NON-CONFORMITEIT VAN EEN VERKOOPOVEREENKOMST, NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT DOOR DEZE GARANTIE. VOOR EEN VOLLEDIG BEGRIP VAN UW RECHTEN DIENT U DE WETGEVING VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

GARANTIEBEPERKINGEN DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN CONSUMENTENRECHT

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE BESCHREVEN VERHAALSMOGELIJKHEDEN EXCLUSIEF EN KOMEN DEZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE -MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE, WETTELIJKE, EXPLICIETE EN/OF IMPLICIETE- GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT WIJST APPLE IN HET BIJZONDER ALLE WETTELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GARANTIES TEGEN VERBORGEN OF LATENTE GEBREKEN. VOORZOVER APPLE DERGELIJKE GARANTIES NIET RECHTMATIG VAN DE HAND KAN WIJZEN, BEPERKT APPLE, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, DE DUUR VAN AL DEZE GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN TOT DE DUUR VAN DEZE EXPLICIETE GARANTIE EN - ZULKS TER KEUZE VAN APPLE- TOT DE REPARATIE OF VERVANGINGSSERVICE. IN BEPAALDE LANDEN, STATEN EN PROVINCIES IS EEN BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

WAT VALT ONDER DEZE GARANTIE?

Apple garandeert dat dit Apple iPhone, iPad of iPod hardwareproduct en de Apple toebehoren die zich in de originele verpakking bevinden (het "Apple Product") -bij normaal gebruik in overeenstemming met de door Apple verstrekte instructies- vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van ÉÉN (1) JAAR na de datum van aankoop in de winkel door de koper ("Garantieperiode"). De door Apple verstrekte instructies omvatten maar zijn niet beperkt tot informatie die te vinden is in technische specificaties, gebruikershandleidingen en service mededelingen.

Nb: alle vorderingen of aanspraken onder de Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar worden beheerst door de voorwaarden zoals uiteengezet in dit garantie document.WAT VALT NIET

ONDER DEZE GARANTIE?

Deze garantie is niet van toepassing op niet-Apple hardware- of software(producten), ook indien deze producten/software verpakt of verkocht zijn in combinatie met Apple hardware. Het is mogelijk dat fabrikanten, leveranciers of uitgevers –niet zijnde Apple- hun eigen garanties aan de koper verstrekken, neemt u alstublieft contact met hen op voor meer informatie. Software die door Apple gedistribueerd wordt met of zonder de merknaam APPLE (inclusief maar niet beperkt tot systeemsoftware), valt niet onder deze garantie. Wij verwijzen u naar de bij de software behorende licentieovereenkomst voor informatie over uw rechten met betrekking tot het gebruik hiervan. Apple garandeert niet dat de werking van het Apple Product ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Apple is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van het niet opvolgen van instructies betreffende het gebruik van het Apple Product.

Deze garantie is niet van toepassing op: (a) verbruiksartikelen, zoals batterijen of beschermlagen die door de tijd heen aan natuurlijke slijtage onderhevig zijn, tenzij de storing te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout; (b) cosmetische schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op de in- en uitgangen; (c) schade die veroorzaakt wordt door gebruik in combinatie met (een) niet-Apple product(en); (d) schade die veroorzaakt wordt door een ongeval, misbruik, verkeerde toepassing, blootstelling aan vocht, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (e) schade die ontstaat door het Apple Product te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met dan wel buiten de reikwijdte valt van de door Apple verstrekte instructies; (f) schade ontstaan door een dienst (waaronder upgrades en uitbreidingen) die is uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een Apple Authorized Service Provider (“AASP”) is; (g) schade aan een Apple Product dat zonder de schriftelijke toestemming van Apple gewijzigd is teneinde de functionaliteit of het vermogen te veranderen; (h) gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage van het Apple Product of anderszins te wijten zijn aan het normale verouderingsproces; of (i) schade indien het serienummer van het Apple Product is verwijderd of onleesbaar gemaakt is.

BELANGRIJKE BEPERKING VOOR DE iPHONE EN iPAD SERVICE

Apple kan de garantie(service) voor de iPhone en iPad beperken tot het land waarin Apple of haar Erkende Distributeurs het Apple product oorspronkelijk hebben verkocht.

UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

U DIENT PERIODIEKE BACK-UP KOPIEËN TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE OP HET OPSLAGMEDIUM VAN HET APPLE PRODUCT STAAN TENEINDE UW GEGEVENS TE BESCHERMEN EN ALS VOORZORGSMAATREGEL TEGEN EVENTUELE OPERATIONELE FOUTEN.

Voordat u aanspraak kunt maken op de garantieservice, kan Apple of haar tussenpersoon van u verlangen dat u een aankoopbewijs overhandigt, vragen beantwoordt die bedoeld zijn om u te helpen bij het diagnosticeren van mogelijke problemen, en de procedures van Apple opvolgt met betrekking tot het verkrijgen van de garantieservice. Voordat u uw Apple Product overhandigt voor garantieservice, dient u een afzonderlijke kopie van de gegevens op het opslagmedium te maken en te bewaren, alle persoonlijke informatie die u wilt beschermen te verwijderen en alle beveiligingswachtwoorden uit te schakelen.

DE INFORMATIE OP HET OPSLAGMEDIUM GAAT VERLOREN EN WORDT OPNIEUW GEFORMATTEERD TIJDENS DE GARANTIESERVICE. APPLE EN HAAR TUSSENPERSONEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN OF ENIG VERLIES VAN SOFTWARE PROGRAMMA’S, GEGEVENS, OF ANDERE INFORMATIE DIE IS OPGESLAGEN OP HET OPSLAGMEDIUM OF OP EEN ANDER ONDERDEEL VAN HET APPLE PRODUCT WAAROP SERVICE WORDT UITGEVOERD.

Na de garantieservice wordt uw Apple Product of een vervangend product aan u geretourneerd met de originele configuratie van uw originele product bij aankoop, inclusief toepasselijke updates. Het is mogelijk dat Apple als onderdeel van de garantieservice systeemsoftware-updates installeert om te voorkomen dat het Apple Product wordt hersteld naar een oudere versie van de systeemsoftware. Als gevolg van een dergelijke systeemsoftware-update kunnen reeds op het Apple Product geïnstalleerde toepassingen van derden mogelijk niet meer “compatible” zijn met of geschikt zijn het Apple Product. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle overige software programma’s, gegevens en informatie. Herstel en het opnieuw installeren van andere software, data en informatie vallen niet onder deze garantie.

Belangrijk: Maak het Apple Product niet open. Het openen van het Apple Product kan schade veroorzaken die niet is gedekt door deze garantie. Alleen Apple of een AASP dient service te verlenen met betrekking tot dit Apple Product.

WAT DOET APPLE ALS DE GARANTIE WORDT INGEROEPEN?

Indien u binnen de Garantieperiode een geldige vordering indient bij Apple of bij een AASP, dan zal Apple, ter uitsluitende keuze van Apple, (i) het Apple Product repareren, waarbij nieuwe of eerder gebruikte onderdelen, die qua prestatie en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen, zullen worden gebruikt; (ii) het Apple Product vervangen door een product dat qua functionaliteit ten minste gelijk is aan het Apple Product, en is samengesteld uit nieuwe en/of eerder gebruikte onderdelen die qua prestatie en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe onderdelen; of (iii) het Apple Product houden en de aankoopprijs aan u restitueren.

Apple kan u verzoeken om bepaalde onderdelen of producten te vervangen die door de gebruiker kunnen worden geïnstalleerd. Op een vervangend onderdeel of product, inclusief een door de gebruiker te installeren onderdeel dat geïnstalleerd is overeenkomstig de door Apple verstrekte instructies, is de resterende Garantieperiode van het Apple Product van toepassing, of een periode van negentig (90) dagen vanaf de datum van herstel of vervanging, indien dat u een langere dekking biedt. Wanneer een product of onderdeel wordt vervangen of hiervoor restitutie wordt gegeven, wordt elk vervangend product of onderdeel uw eigendom en wordt het vervangen of vergoede product of onderdeel eigendom van Apple.

HET VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Bekijk eerst de hieronder beschreven online bronnen/hulpmiddelen voordat u garantieservice aanvraagt. Indien het Apple Product nog steeds niet naar behoren functioneert nadat u gebruik hebt gemaakt van deze bronnen/hulpmiddelen, neemt u dan contact op met een medewerker van Apple of, indien van toepassing, met een Apple retail winkel ("Apple Retail") of met een AASP, die u kunt vinden met behulp van de informatie hieronder. Een medewerker van Apple of een AASP zal u vervolgens helpen vast te stellen of uw Apple Product service nodig heeft, en deze zal, indien dit het geval is, u informeren hoe Apple de service zal leveren. Wanneer u telefonisch contact opneemt met Apple, kunnen, afhankelijk van waar vandaan u belt, overige kosten van toepassing zijn.

Hieronder vindt u een lijst met online-informatiebronnen waar u meer informatie met betrekking tot de garantieservice kunt vinden.

OPTIES VOOR GARANTIESERVICE

Apple biedt garantieservice doormiddel van een of meer van de volgende opties:

(i) Carry-in service. U kunt uw Apple Product terugsturen naar een Apple Retail of naar een AASP-locatie die carry-in service biedt. De service wordt op deze locatie uitgevoerd, of de Apple Retail of een AASP kan uw Apple Product naar een Apple Repair Service (“ARS”) locatie sturen voor service. Als u bericht ontvangt dat de service is uitgevoerd, dan krijgt u direct het Apple Product van de Apple Retail locatie of AASP-locatie retour, of het Apple Product wordt direct naar uw adres gestuurd vanuit de ARS-locatie.

(ii) Mail-in service. Indien Apple bepaalt dat uw Apple Product in aanmerking komt voor mail-in service, dan stuurt Apple u voorgefrankeerde vrachtbrieven en, indien van toepassing, verpakkingsmateriaal waarmee u uw Apple Product naar een ARS- of AASP-locatie kunt sturen overeenkomstig de instructies die Apple hiervoor geeft. Wanneer de service is uitgevoerd, dan retourneert de ARS- of AASP-locatie het Apple Product naar u. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies zijn opgevolgd.

(iii) Do-it-Yourself (DIY-) service. DIY-service biedt u de mogelijkheid om de service uit te voeren op uw eigen Apple Product. Indien DIY-service onder de gegeven omstandigheden beschikbaar is, dan is de volgende procedure van toepassing.

(a) Service waarbij Apple verlangt dat het vervangen product of onderdeel wordt geretourneerd. Apple kan u hiervoor vragen om een creditcard-autorisatie af te geven ter waarde van de verkoopprijs van het vervangende product of onderdeel plus verzendkosten. Indien u niet in staat bent om een creditcard-autorisatie te geven, dan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de DIY-service en zal Apple u een alternatieve servicemogelijkheid bieden. Een vervangend product of onderdeel wordt door Apple naar u verzonden tezamen met instructies voor installatie, indien van toepassing, en de eventuele vereisten voor retourzending van het vervangen product of onderdeel. Indien u de instructies opvolgt, dan trekt Apple de creditcard-autorisatie in zodat de kosten voor het product of onderdeel en de verzendkosten naar en vanaf uw adres niet aan u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product of onderdeel niet retourneert overeenkomstig de instructies, of een vervangen product of onderdeel retourneert dat niet voor service in aanmerking komt, dan belast Apple uw creditcard voor het geautoriseerde bedrag.

(b) Service waarvoor niet is vereist dat het vervangen product of onderdeel wordt geretourneerd. Apple stuur u gratis een vervangend product of onderdeel, tezamen met instructies voor installatie, indien van toepassing, en eventuele vereisten voor het wegwerpen van het vervangen product of onderdeel.

(c) Apple is niet verantwoordelijk voor arbeidskosten die u maakt in verband met de DIY-service. Indien u verdere hulp nodig heeft, neem dan contact op met Apple via het hieronder vermelde telefoonnummer.

Apple behoudt zich het recht voor om de eventueel aan u door Apple aangeboden garantieservice te wijzigen, alsmede de voorwaarden om voor een bepaalde service voor het Apple Product in aanmerking te komen. De service wordt beperkt tot de opties die in het land waarin om de service wordt verzocht, beschikbaar zijn. De service-opties, de beschikbaarheid van onderdelen en de responstijden kunnen per land verschillen. U kunt verantwoordelijk zijn voor de verzend- en handlingkosten indien er geen service kan worden verricht op het Apple Product in het land waarin het Apple Product zich bevindt. Indien u om service verzoekt in een land dat niet het oorspronkelijke land van aankoop is, dan dient u te voldoen aan alle van toepassing zijnde (wettelijke) import- en exportregels en bent u verantwoordelijk voor betaling van alle invoerrechten, BTW en andere hiermee verband houdende belastingen en toeslagen. Ingeval internationale service beschikbaar is, dan kan Apple producten en onderdelen repareren of vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die voldoen aan de locale standaarden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BEHALVE ZOALS BEPAALD IN DEZE GARANTIE EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT IS APPLE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN NIET-NAKOMING VAN EEN GARANTIEBEPALING OF ANDERE VOORWAARDE, OF OP BASIS VAN ENIGE ANDERE RECHTSGROND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK; GEDERFDE INKOMSTEN; GEDERFDE WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (WAARONDER GEDERFDE WINST OP CONTRACTEN); VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD; VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN; VERLIES VAN HANDEL; VERLIES VAN MOGELIJKHEDEN; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; SCHADE AAN, VERLIES, COMPROMITTERING OF VERMINKING VAN GEGEVENS; OF ELKE ANDERE VORM VAN INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK, WAARONDER DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN GOEDEREN, DE KOSTEN VAN HERSTEL, PROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET HET APPLE PRODUCT, EN HET NIET BEHOUDEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN OP HET APPLE PRODUCT.

DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP VORDERINGEN OP GROND VAN OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL OF ENIGE WETELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR OPZETTELIJK HANDELEN EN/OF VERZUIMEN EN/OF GROVE NALATIGHEID. APPLE WIJST ELKE VERKLARING EN/OF GARANTIE VAN DE HAND DAT APPLE IN STAAT IS OM ONDER DEZE GARANTIE APPLE PRODUCTEN TE REPAREREN OF HET APPLE PRODUCT TE VERVANGEN ZONDER RISICO OF VERLIES TEN AANZIEN VAN INFORMATIE DIE OP HET APPLE PRODUCT IS OPGESLAGEN.

IN BEPAALDE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR U MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

PRIVACY

Apple bewaart en onderhoudt consumentengegevens in overeenstemming met de Apple Customer Privacy Policy. Dit Apple Privacybeleid is beschikbaar en kunt u nalezen op www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ALGEMEEN

Apple wederverkopers, tussenpersonen en medewerkers zijn niet gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen, uitbreidingen of toevoegingen in deze garantie. Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal hierdoor de afdwingbaarheid of wettigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast of beïnvloed. Deze garantie wordt beheerst door en zal worden uitgelegd volgens het recht van het land waarin de aankoop van het Apple Product plaatsvond. Apple of zijn rechtsopvolger, de garantiegever ingevolge deze garantie, wordt aan het einde van dit document, een en ander afhankelijk van het land of de regio waarin de aankoop van het Apple product heeft plaatsgevonden, nader geïdentificeerd.

ONLINE-INFORMATIE

Meer informatie over de volgende onderwerpen is online beschikbaar:

GARANTIEGEVER PER REGIO OF LAND VAN AANKOOP

Regio/Land van Aankoop Apple Adres
Europa, Midden Oosten en Afrika
Alle landen Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland