AppleCare Protection Plan voor iPad

Nederland

Voorwaarden
 
Consumentenwetgeving
 
De rechten waarop u krachtens het AppleCare Protection Plan voor iPad aanspraak kunt maken, vormen een aanvulling op de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving hebt, inclusief maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. Geen van de volgende voorwaarden zal enige afbreuk doen aan uw rechten onder de consumentenwetgeving.
 
Als een product een gebrek vertoont, kunnen consumenten zich in het bijzonder beroepen op de rechten die zij op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving genieten, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
 
Als u rechten conform de consumentenwetgeving kunt laten gelden in aanvulling op rechten die u onder het plan hebt, kunt u kiezen of u een vordering overeenkomstig de consumentenwetgeving of onder het plan wilt indienen.
 
Belangrijk: de voorwaarden van het plan zijn niet van toepassing op vorderingen die zijn gebaseerd op de consumentenwetgeving.
 
Ga naar de Apple-website (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie voor meer informatie over consumentenwetgeving.
 
1. Het Plan.
 
Dit servicecontract is van toepassing op de hardwareservice en de technische ondersteuning die aan u worden verstrekt door Apple Distribution International of diens rechtsopvolger ("Apple") onder het bovengenoemde plan (het "Plan") voor het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking ("Gedekte apparatuur") die zijn vermeld in uw garantiebewijsdocument ("Bevestiging").
 
2. Begin- en einddatum van de dekking.
 
De dekking gaat in wanneer u het Plan aanschaft en loopt af op de datum die is opgegeven in uw Bevestiging (“Dekkingsperiode”). U ontvangt uw Bevestiging als u uw Gedekte apparatuur en het registratienummer van uw Plan (“Nummer Overeenkomst Plan”) bij Apple registreert. Als de optie voor automatisch registreren beschikbaar is, bestaat uw Bevestiging uit uw originele ontvangstbewijs. De voorwaarden van dit Plan, het originele ontvangstbewijs voor uw Plan en uw Bevestiging maken allemaal deel uit van uw servicecontract. De prijs van het Plan staat vermeld op het originele ontvangstbewijs. De hardwareservice en technische ondersteuning die onder het Plan worden verstrekt, vormen een aanvulling op de dekking die door de hardwaregarantie en de gratis technische ondersteuning van de fabrikant wordt geboden.
 
3. Wat is er gedekt?
 
3.1 Hardwareservice
 
Als u tijdens de Dekkingsperiode een geldige vordering indient door Apple te kennen te geven dat (i) er materiaal- en/of fabricagefouten zijn opgetreden in de Gedekte apparatuur of (ii) dat de capaciteit van een batterij in de Gedekte apparatuur om een elektrische lading vast te houden met vijftig procent (50%) of meer is afgenomen ten opzichte van de originele specificaties, zal Apple (a) het defect kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, of (b) de Gedekte Apparatuur omruilen voor een vervangend product dat nieuw is of dat qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met een nieuw product en dat ten minste functioneel vergelijkbaar is met het originele product. Als Apple de Gedekte apparatuur omruilt, wordt het originele product eigendom van Apple en is het vervangende product uw eigendom met een dekking voor de resterende periode van het Plan.
 
3.2 Gedekte apparatuur
 
Naast het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking, bevat de "Gedekte apparatuur" een AirPort Extreme-kaart, een AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation en een Time Capsule indien deze zijn gebruikt met de Gedekte apparatuur en niet meer dan twee jaar voor de aanschaf van de Gedekte apparatuur oorspronkelijk door u zijn gekocht.
 
3.3 Technische ondersteuning
 
Tijdens de Dekkingsperiode biedt Apple u telefonisch en via internet toegang tot technische ondersteuningsbronnen. Technische ondersteuning kan bestaan uit hulp bij installatie, implementatie, configuratie, probleemoplossing en herstel (behalve gegevensherstel), inclusief het bewaren, terughalen en beheren van bestanden; de interpretatie van systeemfoutmeldingen; en vaststellen wanneer hardwareservice noodzakelijk is. Apple biedt ondersteuning voor de op dat moment geldende versie van de ondersteunde software en de vorige Grote release. In het kader van dit onderdeel betekent "Grote release" een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals "1.0" of "2.0" en die geen bètaversie of prerelease-versie is.
 
3.4 Omvang van de technische ondersteuning
 
Onder het Plan zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, het iPad-besturingssysteem ("iOS") en de softwareprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (beide worden "Consumentensoftware" genoemd) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een “Ondersteunde computer”. Dit is een computer die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur.
 
4. Wat is er niet gedekt?
 
4.1 Hardwareservice.
 
BELANGRIJK: Apple kan de service voor de Gedekte apparatuur beperken tot het oorspronkelijke land van aankoop. Het Plan is niet van toepassing op:
 
(i) Installatie, verwijdering of vernietiging van de Gedekte apparatuur of levering van apparatuur terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur wordt uitgevoerd;
 
(ii) Schade veroorzaakt door (a) een ander product dan de Gedekte apparatuur, (b) een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, brand, aardbeving of andere externe oorzaken, (c) de bediening van de Gedekte apparatuur buiten het toegestane of bedoelde gebruik zoals is beschreven door de fabrikant in de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen voor de Gedekte apparatuur of (d) onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) dat wordt uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een geautoriseerde Apple-serviceprovider ("AASP") is;
 
(iii) Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant;
 
(iv) Gedekte apparatuur die is verloren of gestolen. Dit Plan dekt alleen Gedekte apparatuur die in zijn geheel aan Apple is geretourneerd;
 
(v) Cosmetische schade aan de Gedekte Apparatuur met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op poorten;
 
(vi) Preventief onderhoud op de Gedekte apparatuur; of
 
(vii) Gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan de normale slijtage van het product;
 
4.2 Technische ondersteuning
 
Het Plan omvat niet het volgende:
 
(i) Uw gebruik van het iOS en Consumentensoftware als serverprogramma's of uw gebruik van of aanpassing van de Gedekte apparatuur, het iOS of Consumentensoftware op een manier waarvoor de Gedekte apparatuur of software niet is bedoeld om te worden gebruikt of aangepast volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen van de fabrikant voor de Gedekte apparatuur;
 
(ii) Problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden naar de op dat moment geldende versie;
 
(iii) Producten van andere fabrikanten of hun effecten op of interacties met de Gedekte apparatuur, het iOS of Consumentensoftware;
 
(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(v) Andere Apple-software dan het iOS of Consumentensoftware die is gedekt onder het van toepassing zijnde Plan;
 
(vi) iOS-software of andere software van het merk Apple die is bestempeld als "bèta", "prerelease" of "preview" of software met vergelijkbare labels; of
 
(vii) Schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen. Herstel en hernieuwde installatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder dit Plan.
 
5. Hoe krijgt u service en ondersteuning?
 
U kunt hardwareservices en technische ondersteuning krijgen via de ondersteuningsbronnen van Apple die hieronder zijn beschreven of door te bellen met Apple op het telefoonnummer dat word genoemd in de Aan de slag-handleiding (de "Handleiding"). De Handleiding is te vinden in de verpakking van het Plan. Als u belt, wordt u te woord gestaan door een medewerker van de technische ondersteuning van Apple. Deze zal u vragen om uw Nummer Overeenkomst Plan of het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er assistentie wordt geboden. Bewaar uw Bevestiging en het originele ontvangstbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Plan, omdat deze documenten vereist zijn als er vragen zijn over in hoeverre uw product voor dekking in aanmerking komt.
 
 
Internationale ondersteuningsinformatie
Erkende Apple-serviceproviders en Apple Stores
Apple-ondersteuning en -service
 
6. Opties hardwareservice.

 
6.1 Apple biedt volgens eigen inzicht hardwareservices aan via een of meer van de volgende opties:
 
(i) Afgifte service (carry-in-service). Breng de Gedekte apparatuur terug naar een Apple Store of een AASP-locatie die een afgifte service (carry-in-service) aanbiedt. De service wordt ter plekke uitgevoerd, of de winkel of serviceaanbieder kan de Gedekte Apparatuur naar een Apple-reparatieservice ("ARS") sturen om de service uit te voeren. Zodra u bericht ontvangt dat de service is voltooid, zal u worden gevraagd om de Gedekte apparatuur weer op te halen.
 
(ii) Opsturen per post/Mail-in Service. Als Apple bepaalt dat uw Gedekte apparatuur in aanmerking komt voor de Mail-in Service, stuurt Apple u een bewijs van vooruitbetaling van de verzendkosten (als u niet meer over de originele verpakking beschikt, kan Apple u ook verpakkingsmateriaal sturen). Vervolgens verzendt u de Gedekte apparatuur naar een ARS-locatie conform de instructies van Apple. Als de service is voltooid, stuurt de ARS-locatie de Gedekte apparatuur of een vervangend product naar u terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies zijn opgevolgd.
 
(iii) Express Replacement Service ("ERS") of Do-it-Yourself ("DIY"-) service. De ERS-service is beschikbaar voor bepaalde producten van de Gedekte apparatuur en de DIY-service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als de ERS- of DIY-service in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.
 
 (a) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire naar Apple moet worden teruggestuurd. Apple kan u hiervoor vragen een creditcardautorisatie af te geven als waarborg ter waarde van de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire plus eventuele verzendkosten. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, onderdeel of accessoire en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple de creditcard met het geautoriseerde bedrag.
 
(b)  Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire niet naar Apple hoeft te worden teruggestuurd. Apple stuurt u kosteloos een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire.
 
(c)  Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de ERS- of DIY-service met zich meebrengt. Indien u meer hulp nodig hebt, belt u met Apple op het telefoonnummer dat is vermeld in de hierboven beschreven online informatiebronnen of bezoekt u een Apple Store of AASP-locatie.
 
6.2 Service in landen die niet het land van aankoop zijn, is beperkt tot de opties die in het land beschikbaar zijn. U bent wellicht aansprakelijk voor de verzend- en afhandelingskosten als voor de Gedekte apparatuur geen service kan worden verleend in het land waar de service is aangevraagd, als dit niet het land van aankoop is. Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten. Voor de internationale service kan Apple defecte producten en onderdelen repareren of ze vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die voldoen aan de lokale standaarden.
 
7. Uw verantwoordelijkheden
 
Als u onder het Plan service of ondersteuning wilt ontvangen, moet u zich houden aan het volgende:
 
(i) Verstrek uw Nummer Overeenkomst Plan en een kopie van het originele aankoopbewijs van uw Plan als hierom wordt gevraagd;
 
(ii) Verschaf informatie over de symptomen en oorzaken van de problemen met de Gedekte apparatuur;
 
(iii) Reageer op verzoeken om informatie, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;
 
(iv) Volg de instructies die Apple u geeft, inclusief maar niet beperkt tot het niet opsturen van producten en accessoires van Apple die niet in aanmerking komen voor reparatie of de vervangingsservice, en het verpakken van de Gedekte apparatuur in overeenstemming met de verzendinstructies;
 
(v) Werk software bij met de op dat moment gepubliceerde releases voordat u service aanvraagt; en
 
(vi) Zorg ervoor dat u een back-up maakt van software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. TIJDENS DE SERVICE ONDER APP VOOR IPAD, VERWIJDERT APPLE DE INHOUD VAN DE IPAD EN WORDEN DE OPSLAGMEDIA OPNIEUW GEFORMATTEERD. Apple stuurt uw iPad terug of levert een vervangende iPad zoals de iPad oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de hardwareservice kan Apple iOS-updates installeren, waarbij geen oudere versies van het iOS voor de iPad kunnen worden hersteld. Na een dergelijke iOS-update kan het voorkomen dat programma's van andere fabrikanten die op de iPad waren geïnstalleerd, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de iPad. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.
 
8. Beperking van aansprakelijkheid
 
8.1       Voor consumenten
 
De rechten waarop u krachtens dit Plan aanspraak kunt maken, zijn een aanvulling op alle rechten en rechtsmiddelen waarover u krachtens de van toepassing zijnde verplichte (consumenten)wetgeving beschikt, inclusief uw recht om schadevergoeding te eisen in het geval van een volledige of gedeeltelijke non-conformiteit of ontoereikende prestaties van Apple ten aanzien van haar contractuele verplichtingen.
 
8.2       Voor niet-consumenten
 
In dit Plan worden alle verplichtingen en aansprakelijkheden van Apple met betrekking tot de prestaties van alle services onder dit Plan uiteengezet. Er zijn geen andere garanties of voorwaarden waaraan Apple is gebonden, behalve de garanties of voorwaarden die uitdrukkelijk zijn vermeld in dit Plan. Enige garantie of voorwaarde betreffende de producten of services die anders in dit Plan zou kunnen worden geïmpliceerd of opgenomen op grond van enige toepasselijke wetgeving (met inbegrip van maar niet beperkt tot een geïmpliceerde voorwaarde betreffende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of redelijke zorg en vaardigheid) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan. In het bijzonder is Apple er niet voor verantwoordelijk dat het Plan geschikt is voor uw doeleinden.
 
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn Apple en haar medewerkers en agenten, wat u of een eventuele volgende eigenaar betreft, onder geen beding aansprakelijk voor enigerlei indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van het herstellen, opnieuw programmeren of reproduceren van een programma of gegevens of het niet kunnen bewaren van het vertrouwelijke karakter van gegevens buiten het bereik van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen, als gevolg van de verplichtingen van Apple onder dit Plan.
 
8.3       Voor alle kopers van het Plan
 
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de maximale aansprakelijkheid van Apple en haar medewerkers en agenten, wat u en een eventuele volgende eigenaar betreft, naar eigen goeddunken van Apple beperkt tot de oorspronkelijke prijs die voor het Plan is betaald of het vervangen of repareren van de Gedekte apparatuur.
 
Apple garandeert uitdrukkelijk niet dat zij in staat zal zijn om de Gedekte apparatuur te repareren of te vervangen zonder risico's voor of verlies van programma's of gegevens.
 
Deze overeenkomst is op geen enkel punt bedoeld als beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Apple voor (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Apple; (ii) fraude of (iii) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de leidinggevenden van Apple.
 
9. Annulering
 
U mag dit Plan op elk moment en om welke reden dan ook annuleren. Als u besluit dit Plan te annuleren, kunt u Apple bellen op het telefoonnummer dat wordt genoemd in de Aan de slag-handleiding of stuurt of faxt u een schriftelijke kennisgeving met uw Nummer Overeenkomst Plan naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917). Uw kennisgeving moet vergezeld gaan van een kopie van het originele aankoopbewijs van het Plan. Als u een consument bent en u dit Plan via een op afstand gesloten contract (dat wil zeggen via de Apple-website of via de telefoon) hebt aangeschaft, mag u het Plan annuleren binnen veertien (14) dagen na aankoop van dit Plan, tenzij Apple al binnen deze periode van veertien (14) dagen is begonnen met de services die onder het Plan worden geleverd.  Tenzij anders bepaald in lokale wetgeving, wordt het door u betaalde bedrag voor het Plan volledig gerestitueerd minus de waarde van eventuele service die onder het Plan is verleend indien u binnen dertig (30) dagen na aankoop van uw Plan of na ontvangst van deze Voorwaarden annuleert, afhankelijk van welk moment later plaatsvindt. Als u na meer dan dertig (30) dagen na uw ontvangst van dit Plan annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato van de oorspronkelijke aankoopprijs, gebaseerd op het percentage van de Dekkingsperiode vanaf de aankoopdatum van het Plan dat niet is verlopen, minus (a) annuleringskosten van € 25,00 of tien procent (10%) van de pro rata terugbetaling (waarbij het kleinste bedrag geldt), en (b) de waarde van eventuele service die onder het Plan aan u is verleend. Deze annuleringskosten zijn niet van toepassing wanneer de annulering is gebaseerd op een wettelijk recht van de consument op terugtrekking of teruggave (zoals tijdens een wettelijk vastgelegde bezinningsperiode). Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan annuleren vanwege fraude of omdat er onjuiste informatie is verstrekt. Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan ook met een opzegtermijn van dertig (30) dagen annuleren als er geen serviceonderdelen meer voor de Gedekte apparatuur beschikbaar zijn. Als Apple dit Plan annuleert omdat er geen serviceonderdelen meer beschikbaar zijn, ontvangt u een restitutie naar rato voor de nog niet vervallen termijn van het Plan.
 
10. Overdracht van het Plan
 
(i) Met de Overdracht van de Gedekte Apparatuur naar een Nieuwe Eigenaar. Onderhevig aan de onderstaande beperkingen is het u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot het Plan blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht een kopie van het originele aankoopbewijs, de Bevestiging en al het verpakkingsmateriaal van het Plan bevat, inclusief gedrukt materiaal en deze Voorwaarden; (b) u Apple op de hoogte brengt van de overdracht door een kennisgeving van de overdracht te sturen of te faxen naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917); en (c) de derde die het Plan ontvangt zich akkoord verklaart met de Voorwaarden van het Plan. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht van het Plan, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, het serienummer van de Gedekte apparatuur die wordt overgedragen, een kopie van het originele aankoopbewijs van het Plan en naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar doorgeven.
 
(ii) Met de Overdracht van Originele Gedekte apparatuur naar Nieuwe Gedekte apparatuur. Het is u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de dekking onder het Plan blijvend over te dragen naar een nieuw Apple-product dat uw eigendom is en door u wordt gekocht binnen dertig (30) dagen na aanschaf van de Gedekte apparatuur. Het nieuwe product moet voor dekking onder het Plan in aanmerking komen en op het moment van de overdracht moeten beide producten zijn gedekt onder de beperkte garantie van één (1) jaar voor hardware van Apple. Apple verstrekt een Bevestiging voor het nieuwe product, dat vervolgens de Gedekte apparatuur wordt. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, de serienummers en de aankoopbewijzen van de producten die worden overgedragen, doorgeven door een kennisgeving van de overdracht naar Apple te verzenden of te faxen zoals in het gedeelte onmiddellijk hierboven is beschreven.
 
11. Privacy
 
Apple zal gegevens van klanten bewaren en gebruiken in overeenstemming met het Apple-privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Algemeen
 
(i)        Geen enkele Apple-wederverkoper, -agent of -werknemer is gemachtigd om de voorwaarden van dit servicecontract te wijzigen, te verlengen of uit te breiden.
 
(ii)       Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van dit servicecontract en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.
 
(iii)      U erkent dat alle informatie of gegevens die u onder dit Plan aan Apple verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en niet uw exclusieve eigendom zijn.
 
(iv)      U moet het Plan kopen en registreren binnen twaalf (12) maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van de Gedekte apparatuur.
 
(v)       De financiële verplichtingen van dit Plan worden gesteund door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Indien Apple Distribution International deze verplichtingen niet kan vervullen, worden de verplichtingen overgenomen door Apple Operations Europe, een onderneming die is gevestigd volgens de wetten van de Republiek Ierland.
 
(vi)      Dit Plan wordt aangeboden en is alleen geldig als u een inwoner bent van een land waarin Apple of haar gelieerde ondernemingen het Plan aanbieden dat hier wordt beschreven: https://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/emeaipadcountrylist.html. Dit Plan wordt niet aangeboden aan personen die nog niet meerderjarig zijn. Dit Plan is niet beschikbaar waar dit volgens de wet verboden is.
 
(vii)     Dit servicecontract valt onder de wetgeving van het land waarin het Plan is gekocht.
 
040213 APP for iPad Netherlands v2

AppleCare Protection Plan voor iPad

Nederland

Voorwaarden
 
Consumentenwetgeving
 
De rechten waarop u krachtens het AppleCare Protection Plan voor iPad aanspraak kunt maken, vormen een aanvulling op de rechten die u op grond van de consumentenwetgeving hebt, inclusief maar niet beperkt tot rechten ten aanzien van niet-conforme goederen. Geen van de volgende voorwaarden zal enige afbreuk doen aan uw rechten onder de consumentenwetgeving.
 
Als een product een gebrek vertoont, kunnen consumenten zich in het bijzonder beroepen op de rechten die zij op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving genieten, zoals vastgelegd in het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
 
Als u rechten conform de consumentenwetgeving kunt laten gelden in aanvulling op rechten die u onder het plan hebt, kunt u kiezen of u een vordering overeenkomstig de consumentenwetgeving of onder het plan wilt indienen.
 
Belangrijk: de voorwaarden van het plan zijn niet van toepassing op vorderingen die zijn gebaseerd op de consumentenwetgeving.
 
Ga naar de Apple-website (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) of neem contact op met uw lokale consumentenorganisatie voor meer informatie over consumentenwetgeving.
 
1. Het Plan.
 
Dit servicecontract is van toepassing op de hardwareservice en de technische ondersteuning die aan u worden verstrekt door Apple Distribution International of diens rechtsopvolger ("Apple") onder het bovengenoemde plan (het "Plan") voor het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking ("Gedekte apparatuur") die zijn vermeld in uw garantiebewijsdocument ("Bevestiging").
 
2. Begin- en einddatum van de dekking.
 
De dekking gaat in wanneer u het Plan aanschaft en loopt af op de datum die is opgegeven in uw Bevestiging (“Dekkingsperiode”). U ontvangt uw Bevestiging als u uw Gedekte apparatuur en het registratienummer van uw Plan (“Nummer Overeenkomst Plan”) bij Apple registreert. Als de optie voor automatisch registreren beschikbaar is, bestaat uw Bevestiging uit uw originele ontvangstbewijs. De voorwaarden van dit Plan, het originele ontvangstbewijs voor uw Plan en uw Bevestiging maken allemaal deel uit van uw servicecontract. De prijs van het Plan staat vermeld op het originele ontvangstbewijs. De hardwareservice en technische ondersteuning die onder het Plan worden verstrekt, vormen een aanvulling op de dekking die door de hardwaregarantie en de gratis technische ondersteuning van de fabrikant wordt geboden.
 
3. Wat is er gedekt?
 
3.1 Hardwareservice
 
Als u tijdens de Dekkingsperiode een geldige vordering indient door Apple te kennen te geven dat (i) er materiaal- en/of fabricagefouten zijn opgetreden in de Gedekte apparatuur of (ii) dat de capaciteit van een batterij in de Gedekte apparatuur om een elektrische lading vast te houden met vijftig procent (50%) of meer is afgenomen ten opzichte van de originele specificaties, zal Apple (a) het defect kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar zijn met nieuwe onderdelen, of (b) de Gedekte Apparatuur omruilen voor een vervangend product dat nieuw is of dat qua prestaties en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met een nieuw product en dat ten minste functioneel vergelijkbaar is met het originele product. Als Apple de Gedekte apparatuur omruilt, wordt het originele product eigendom van Apple en is het vervangende product uw eigendom met een dekking voor de resterende periode van het Plan.
 
3.2 Gedekte apparatuur
 
Naast het product en de accessoires van het merk Apple in de originele verpakking, bevat de "Gedekte apparatuur" een AirPort Extreme-kaart, een AirPort Express- of AirPort Extreme-basisstation en een Time Capsule indien deze zijn gebruikt met de Gedekte apparatuur en niet meer dan twee jaar voor de aanschaf van de Gedekte apparatuur oorspronkelijk door u zijn gekocht.
 
3.3 Technische ondersteuning
 
Tijdens de Dekkingsperiode biedt Apple u telefonisch en via internet toegang tot technische ondersteuningsbronnen. Technische ondersteuning kan bestaan uit hulp bij installatie, implementatie, configuratie, probleemoplossing en herstel (behalve gegevensherstel), inclusief het bewaren, terughalen en beheren van bestanden; de interpretatie van systeemfoutmeldingen; en vaststellen wanneer hardwareservice noodzakelijk is. Apple biedt ondersteuning voor de op dat moment geldende versie van de ondersteunde software en de vorige Grote release. In het kader van dit onderdeel betekent "Grote release" een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals "1.0" of "2.0" en die geen bètaversie of prerelease-versie is.
 
3.4 Omvang van de technische ondersteuning
 
Onder het Plan zal Apple technische ondersteuning leveren voor de Gedekte apparatuur, het iPad-besturingssysteem ("iOS") en de softwareprogramma's die vooraf zijn geïnstalleerd op de Gedekte apparatuur (beide worden "Consumentensoftware" genoemd) en voor verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een “Ondersteunde computer”. Dit is een computer die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur.
 
4. Wat is er niet gedekt?
 
4.1 Hardwareservice.
 
BELANGRIJK: Apple kan de service voor de Gedekte apparatuur beperken tot het oorspronkelijke land van aankoop. Het Plan is niet van toepassing op:
 
(i) Installatie, verwijdering of vernietiging van de Gedekte apparatuur of levering van apparatuur terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur wordt uitgevoerd;
 
(ii) Schade veroorzaakt door (a) een ander product dan de Gedekte apparatuur, (b) een ongeval, verkeerd gebruik, misbruik, vloeistof, brand, aardbeving of andere externe oorzaken, (c) de bediening van de Gedekte apparatuur buiten het toegestane of bedoelde gebruik zoals is beschreven door de fabrikant in de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen voor de Gedekte apparatuur of (d) onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) dat wordt uitgevoerd door iemand die geen medewerker van Apple of een geautoriseerde Apple-serviceprovider ("AASP") is;
 
(iii) Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd of dat is aangepast om de functionaliteit of mogelijkheden te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant;
 
(iv) Gedekte apparatuur die is verloren of gestolen. Dit Plan dekt alleen Gedekte apparatuur die in zijn geheel aan Apple is geretourneerd;
 
(v) Cosmetische schade aan de Gedekte Apparatuur met inbegrip van, maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic op poorten;
 
(vi) Preventief onderhoud op de Gedekte apparatuur; of
 
(vii) Gebreken die het gevolg zijn van natuurlijke slijtage of anderszins te wijten zijn aan de normale slijtage van het product;
 
4.2 Technische ondersteuning
 
Het Plan omvat niet het volgende:
 
(i) Uw gebruik van het iOS en Consumentensoftware als serverprogramma's of uw gebruik van of aanpassing van de Gedekte apparatuur, het iOS of Consumentensoftware op een manier waarvoor de Gedekte apparatuur of software niet is bedoeld om te worden gebruikt of aangepast volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere gepubliceerde richtlijnen van de fabrikant voor de Gedekte apparatuur;
 
(ii) Problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden naar de op dat moment geldende versie;
 
(iii) Producten van andere fabrikanten of hun effecten op of interacties met de Gedekte apparatuur, het iOS of Consumentensoftware;
 
(iv) Uw gebruik van een computer of besturingssysteem dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;
 
(v) Andere Apple-software dan het iOS of Consumentensoftware die is gedekt onder het van toepassing zijnde Plan;
 
(vi) iOS-software of andere software van het merk Apple die is bestempeld als "bèta", "prerelease" of "preview" of software met vergelijkbare labels; of
 
(vii) Schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen. Herstel en hernieuwde installatie van softwareprogramma's en gebruikersgegevens vallen niet onder dit Plan.
 
5. Hoe krijgt u service en ondersteuning?
 
U kunt hardwareservices en technische ondersteuning krijgen via de ondersteuningsbronnen van Apple die hieronder zijn beschreven of door te bellen met Apple op het telefoonnummer dat word genoemd in de Aan de slag-handleiding (de "Handleiding"). De Handleiding is te vinden in de verpakking van het Plan. Als u belt, wordt u te woord gestaan door een medewerker van de technische ondersteuning van Apple. Deze zal u vragen om uw Nummer Overeenkomst Plan of het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er assistentie wordt geboden. Bewaar uw Bevestiging en het originele ontvangstbewijs van uw Gedekte apparatuur en uw Plan, omdat deze documenten vereist zijn als er vragen zijn over in hoeverre uw product voor dekking in aanmerking komt.
 
 
Internationale ondersteuningsinformatie
Erkende Apple-serviceproviders en Apple Stores
Apple-ondersteuning en -service
 
6. Opties hardwareservice.

 
6.1 Apple biedt volgens eigen inzicht hardwareservices aan via een of meer van de volgende opties:
 
(i) Afgifte service (carry-in-service). Breng de Gedekte apparatuur terug naar een Apple Store of een AASP-locatie die een afgifte service (carry-in-service) aanbiedt. De service wordt ter plekke uitgevoerd, of de winkel of serviceaanbieder kan de Gedekte Apparatuur naar een Apple-reparatieservice ("ARS") sturen om de service uit te voeren. Zodra u bericht ontvangt dat de service is voltooid, zal u worden gevraagd om de Gedekte apparatuur weer op te halen.
 
(ii) Opsturen per post/Mail-in Service. Als Apple bepaalt dat uw Gedekte apparatuur in aanmerking komt voor de Mail-in Service, stuurt Apple u een bewijs van vooruitbetaling van de verzendkosten (als u niet meer over de originele verpakking beschikt, kan Apple u ook verpakkingsmateriaal sturen). Vervolgens verzendt u de Gedekte apparatuur naar een ARS-locatie conform de instructies van Apple. Als de service is voltooid, stuurt de ARS-locatie de Gedekte apparatuur of een vervangend product naar u terug. Apple betaalt de verzendkosten naar en vanaf uw adres indien alle instructies zijn opgevolgd.
 
(iii) Express Replacement Service ("ERS") of Do-it-Yourself ("DIY"-) service. De ERS-service is beschikbaar voor bepaalde producten van de Gedekte apparatuur en de DIY-service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als de ERS- of DIY-service in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.
 
 (a) Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire naar Apple moet worden teruggestuurd. Apple kan u hiervoor vragen een creditcardautorisatie af te geven als waarborg ter waarde van de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire plus eventuele verzendkosten. Indien u niet in staat bent een creditcardautorisatie af te geven, komt u mogelijk niet in aanmerking voor deze service en zal Apple andere serviceopties voorstellen. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien u de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, onderdeel of accessoire en de verzendkosten van en naar uw adres niet bij u in rekening worden gebracht. Indien u het vervangen product, onderdeel of accessoire niet overeenkomstig de instructies retourneert of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple de creditcard met het geautoriseerde bedrag.
 
(b)  Service waarbij het vervangen product, onderdeel of accessoire niet naar Apple hoeft te worden teruggestuurd. Apple stuurt u kosteloos een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire.
 
(c)  Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die de ERS- of DIY-service met zich meebrengt. Indien u meer hulp nodig hebt, belt u met Apple op het telefoonnummer dat is vermeld in de hierboven beschreven online informatiebronnen of bezoekt u een Apple Store of AASP-locatie.
 
6.2 Service in landen die niet het land van aankoop zijn, is beperkt tot de opties die in het land beschikbaar zijn. U bent wellicht aansprakelijk voor de verzend- en afhandelingskosten als voor de Gedekte apparatuur geen service kan worden verleend in het land waar de service is aangevraagd, als dit niet het land van aankoop is. Als u service aanvraagt in een land dat niet het land van aankoop is, moet u alle toepasselijke import- en exportwetgeving en -regelgeving naleven en bent u zelf verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende toeslagen en kosten. Voor de internationale service kan Apple defecte producten en onderdelen repareren of ze vervangen door vergelijkbare producten en onderdelen die voldoen aan de lokale standaarden.
 
7. Uw verantwoordelijkheden
 
Als u onder het Plan service of ondersteuning wilt ontvangen, moet u zich houden aan het volgende:
 
(i) Verstrek uw Nummer Overeenkomst Plan en een kopie van het originele aankoopbewijs van uw Plan als hierom wordt gevraagd;
 
(ii) Verschaf informatie over de symptomen en oorzaken van de problemen met de Gedekte apparatuur;
 
(iii) Reageer op verzoeken om informatie, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;
 
(iv) Volg de instructies die Apple u geeft, inclusief maar niet beperkt tot het niet opsturen van producten en accessoires van Apple die niet in aanmerking komen voor reparatie of de vervangingsservice, en het verpakken van de Gedekte apparatuur in overeenstemming met de verzendinstructies;
 
(v) Werk software bij met de op dat moment gepubliceerde releases voordat u service aanvraagt; en
 
(vi) Zorg ervoor dat u een back-up maakt van software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. TIJDENS DE SERVICE ONDER APP VOOR IPAD, VERWIJDERT APPLE DE INHOUD VAN DE IPAD EN WORDEN DE OPSLAGMEDIA OPNIEUW GEFORMATTEERD. Apple stuurt uw iPad terug of levert een vervangende iPad zoals de iPad oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de hardwareservice kan Apple iOS-updates installeren, waarbij geen oudere versies van het iOS voor de iPad kunnen worden hersteld. Na een dergelijke iOS-update kan het voorkomen dat programma's van andere fabrikanten die op de iPad waren geïnstalleerd, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de iPad. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.
 
8. Beperking van aansprakelijkheid
 
8.1       Voor consumenten
 
De rechten waarop u krachtens dit Plan aanspraak kunt maken, zijn een aanvulling op alle rechten en rechtsmiddelen waarover u krachtens de van toepassing zijnde verplichte (consumenten)wetgeving beschikt, inclusief uw recht om schadevergoeding te eisen in het geval van een volledige of gedeeltelijke non-conformiteit of ontoereikende prestaties van Apple ten aanzien van haar contractuele verplichtingen.
 
8.2       Voor niet-consumenten
 
In dit Plan worden alle verplichtingen en aansprakelijkheden van Apple met betrekking tot de prestaties van alle services onder dit Plan uiteengezet. Er zijn geen andere garanties of voorwaarden waaraan Apple is gebonden, behalve de garanties of voorwaarden die uitdrukkelijk zijn vermeld in dit Plan. Enige garantie of voorwaarde betreffende de producten of services die anders in dit Plan zou kunnen worden geïmpliceerd of opgenomen op grond van enige toepasselijke wetgeving (met inbegrip van maar niet beperkt tot een geïmpliceerde voorwaarde betreffende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of redelijke zorg en vaardigheid) wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan. In het bijzonder is Apple er niet voor verantwoordelijk dat het Plan geschikt is voor uw doeleinden.
 
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn Apple en haar medewerkers en agenten, wat u of een eventuele volgende eigenaar betreft, onder geen beding aansprakelijk voor enigerlei indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten van het herstellen, opnieuw programmeren of reproduceren van een programma of gegevens of het niet kunnen bewaren van het vertrouwelijke karakter van gegevens buiten het bereik van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens, misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen, als gevolg van de verplichtingen van Apple onder dit Plan.
 
8.3       Voor alle kopers van het Plan
 
Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de maximale aansprakelijkheid van Apple en haar medewerkers en agenten, wat u en een eventuele volgende eigenaar betreft, naar eigen goeddunken van Apple beperkt tot de oorspronkelijke prijs die voor het Plan is betaald of het vervangen of repareren van de Gedekte apparatuur.
 
Apple garandeert uitdrukkelijk niet dat zij in staat zal zijn om de Gedekte apparatuur te repareren of te vervangen zonder risico's voor of verlies van programma's of gegevens.
 
Deze overeenkomst is op geen enkel punt bedoeld als beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Apple voor (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Apple; (ii) fraude of (iii) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de leidinggevenden van Apple.
 
9. Annulering
 
U mag dit Plan op elk moment en om welke reden dan ook annuleren. Als u besluit dit Plan te annuleren, kunt u Apple bellen op het telefoonnummer dat wordt genoemd in de Aan de slag-handleiding of stuurt of faxt u een schriftelijke kennisgeving met uw Nummer Overeenkomst Plan naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353 (0)21-428-3917). Uw kennisgeving moet vergezeld gaan van een kopie van het originele aankoopbewijs van het Plan. Als u een consument bent en u dit Plan via een op afstand gesloten contract (dat wil zeggen via de Apple-website of via de telefoon) hebt aangeschaft, mag u het Plan annuleren binnen veertien (14) dagen na aankoop van dit Plan, tenzij Apple al binnen deze periode van veertien (14) dagen is begonnen met de services die onder het Plan worden geleverd.  Tenzij anders bepaald in lokale wetgeving, wordt het door u betaalde bedrag voor het Plan volledig gerestitueerd minus de waarde van eventuele service die onder het Plan is verleend indien u binnen dertig (30) dagen na aankoop van uw Plan of na ontvangst van deze Voorwaarden annuleert, afhankelijk van welk moment later plaatsvindt. Als u na meer dan dertig (30) dagen na uw ontvangst van dit Plan annuleert, ontvangt u een restitutie naar rato van de oorspronkelijke aankoopprijs, gebaseerd op het percentage van de Dekkingsperiode vanaf de aankoopdatum van het Plan dat niet is verlopen, minus (a) annuleringskosten van € 25,00 of tien procent (10%) van de pro rata terugbetaling (waarbij het kleinste bedrag geldt), en (b) de waarde van eventuele service die onder het Plan aan u is verleend. Deze annuleringskosten zijn niet van toepassing wanneer de annulering is gebaseerd op een wettelijk recht van de consument op terugtrekking of teruggave (zoals tijdens een wettelijk vastgelegde bezinningsperiode). Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan annuleren vanwege fraude of omdat er onjuiste informatie is verstrekt. Tenzij anders bepaald in van toepassing zijnde lokale wetgeving, mag Apple dit Plan ook met een opzegtermijn van dertig (30) dagen annuleren als er geen serviceonderdelen meer voor de Gedekte apparatuur beschikbaar zijn. Als Apple dit Plan annuleert omdat er geen serviceonderdelen meer beschikbaar zijn, ontvangt u een restitutie naar rato voor de nog niet vervallen termijn van het Plan.
 
10. Overdracht van het Plan
 
(i) Met de Overdracht van de Gedekte Apparatuur naar een Nieuwe Eigenaar. Onderhevig aan de onderstaande beperkingen is het u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot het Plan blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat (a) de overdracht een kopie van het originele aankoopbewijs, de Bevestiging en al het verpakkingsmateriaal van het Plan bevat, inclusief gedrukt materiaal en deze Voorwaarden; (b) u Apple op de hoogte brengt van de overdracht door een kennisgeving van de overdracht te sturen of te faxen naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917); en (c) de derde die het Plan ontvangt zich akkoord verklaart met de Voorwaarden van het Plan. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht van het Plan, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, het serienummer van de Gedekte apparatuur die wordt overgedragen, een kopie van het originele aankoopbewijs van het Plan en naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de nieuwe eigenaar doorgeven.
 
(ii) Met de Overdracht van Originele Gedekte apparatuur naar Nieuwe Gedekte apparatuur. Het is u toegestaan eenmalig al uw rechten met betrekking tot de dekking onder het Plan blijvend over te dragen naar een nieuw Apple-product dat uw eigendom is en door u wordt gekocht binnen dertig (30) dagen na aanschaf van de Gedekte apparatuur. Het nieuwe product moet voor dekking onder het Plan in aanmerking komen en op het moment van de overdracht moeten beide producten zijn gedekt onder de beperkte garantie van één (1) jaar voor hardware van Apple. Apple verstrekt een Bevestiging voor het nieuwe product, dat vervolgens de Gedekte apparatuur wordt. Wanneer u Apple op de hoogte brengt van de overdracht, moet u het Nummer Overeenkomst Plan, de serienummers en de aankoopbewijzen van de producten die worden overgedragen, doorgeven door een kennisgeving van de overdracht naar Apple te verzenden of te faxen zoals in het gedeelte onmiddellijk hierboven is beschreven.
 
11. Privacy
 
Apple zal gegevens van klanten bewaren en gebruiken in overeenstemming met het Apple-privacybeleid, dat u kunt raadplegen op www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Algemeen
 
(i)        Geen enkele Apple-wederverkoper, -agent of -werknemer is gemachtigd om de voorwaarden van dit servicecontract te wijzigen, te verlengen of uit te breiden.
 
(ii)       Indien enige bepaling onwettig of niet-afdwingbaar is, zal deze bepaling niet langer deel uitmaken van dit servicecontract en zullen de overige bepalingen niettemin bindend en afdwingbaar zijn.
 
(iii)      U erkent dat alle informatie of gegevens die u onder dit Plan aan Apple verstrekt, niet vertrouwelijk zijn en niet uw exclusieve eigendom zijn.
 
(iv)      U moet het Plan kopen en registreren binnen twaalf (12) maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van de Gedekte apparatuur.
 
(v)       De financiële verplichtingen van dit Plan worden gesteund door Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland. Indien Apple Distribution International deze verplichtingen niet kan vervullen, worden de verplichtingen overgenomen door Apple Operations Europe, een onderneming die is gevestigd volgens de wetten van de Republiek Ierland.
 
(vi)      Dit Plan wordt aangeboden en is alleen geldig als u een inwoner bent van een land waarin Apple of haar gelieerde ondernemingen het Plan aanbieden dat hier wordt beschreven: https://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/emeaipadcountrylist.html. Dit Plan wordt niet aangeboden aan personen die nog niet meerderjarig zijn. Dit Plan is niet beschikbaar waar dit volgens de wet verboden is.
 
(vii)     Dit servicecontract valt onder de wetgeving van het land waarin het Plan is gekocht.
 
040213 APP for iPad Netherlands v2