AppleCare+ voor Mac
AppleCare+ voor Apple beeldscherm

Voorwaarden - Nederland
Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw Mac of Apple beeldscherm en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl/legal/statutory-warranty. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

Voorwaarden – Nederland

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A. (‘AIG’), dat ermee akkoord gaat om Uw Mac of Apple beeldscherm te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis. 

AppleCare+ biedt U dekking voor een reparatie of vervanging van Uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausule 4.5).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van Uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in Uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door Uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.14). 

1. Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1. ‘Onopzettelijke schade’ betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van Uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop U geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van Uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2. ‘AIG’ betekent AIG Europe S.A. wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. AIG is werkzaam via haar filiaal in Nederland dat is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Dit filiaal van AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 71305491.

1.3. ‘Apple’ betekent Apple Distribution International Limited (of haar benoemde agenten), die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4. ‘Erkende Apple serviceprovider’ betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl

1.5. ‘Geautoriseerde Apple-wederverkoper’ betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6. ‘Details van AppleCare+’ betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7. ‘Beperkte Garantie van Apple’ betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8. ‘Ingebrekestelling’ verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin U wordt gemeld dat U een termijn niet hebt betaald en/of dat U onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9. ‘Niet volledig op te laden batterij’ verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10. ‘Zakelijke klant’ betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven. 

1.11. ‘Consumentensoftware’ betekent de softwareprogramma’s van het merk Apple die vooraf zijn geïnstalleerd of ontworpen zijn om te draaien op de Gedekte apparatuur.

1.12. ‘Dekkingsperiode’ heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.1. 

1.13. ‘Gedekte apparatuur’ betekent de Mac-desktop- of -laptopcomputers van Apple of het Apple beeldscherm (inclusief een Apple standaard en/of VESA-montageadapter die is meegeleverd met of is gekocht op hetzelfde moment als Uw Apple beeldscherm) die wordt/worden geïdentificeerd aan de hand van het serienummer van het product dat wordt weergegeven op Uw garantiebewijs (of wordt aangetoond door Uw garantiebewijs in het geval van een Apple standaard en/of VESA-montageadapter), plus de Apple accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Erkende Apple reseller zijn gekocht en mag niet meer dan zestig (60) dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of geleased. Indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan U is overgedragen, moet de Polis aan U zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.

1.14. ‘Hardwaredekking’ betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij. 

1.15. ‘Assurantiebelasting’ betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform de tarieven die op de aankoopdatum van de Polis van toepassing zijn en die voor de Gedekte apparatuur 21% is. Dit tarief kan aan wijziging onderhevig zijn.

1.16. ‘Termijn’ verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door U dient te worden voldaan.

1.17. ‘Verzekerde gebeurtenis’ betekent (a) Onopzettelijke schade aan Uw Gedekte apparatuur en/of(b)  (c) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode. 

1.18. ‘macOS’ betekent het besturingssysteem van het merk Apple van de Gedekte apparatuur.

1.19. ‘macOS Server’ betekent de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple. 

1.20. ‘Betalingsplanovereenkomst’ verwijst naar de overeenkomst tussen U en de Erkende Apple reseller om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.21. ‘Garantiebewijs’ betekent het garantiebewijsdocument dat U ontvangt wanneer U deze Polis koopt en dit document bevat Uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als U deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Erkende Apple reseller, kan het originele aankoopbewijs ook als Uw Garantiebewijs dienen.

1.22. ‘Polis’ betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat U hebt ontvangen toen U AppleCare+ kocht, Uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.23. ‘Eigen risico’ betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Mac

Apple beeldscherm

Vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 1:

- Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm

- Onopzettelijke schade aan alleen Externe behuizing

€99

€99

Vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 2:

- Alle andere onopzettelijke schade

€ 259

€ 259

 

dit bedrag wordt door U betaald als U een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen U erop dat wanneer U een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Het Eigen risico voor een vordering voor onopzettelijke schade van niveau 1 is van toepassing wanneer de Gedekte apparatuur geen andere schade heeft dan de schade aan het scherm (indien van toepassing) of de schade aan de externe behuizing (indien van toepassing) waarbij dergelijke aanvullende schade voorkomt dat Apple het scherm of de externe behuizing van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Reparaties aan uitsluitend het scherm zijn alleen beschikbaar voor Gedekte apparatuur met een scherm. Onopzettelijke schade aan de Apple standaard en/of de VESA-montageadapter die wordt gebruikt met Uw Apple beeldscherm, wordt behandeld als Onopzettelijke schade aan alleen de externe behuizing. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld als Alle andere vorderingen met betrekking tot Onopzettelijke schade en wordt de prijs van het Eigen risico voor een vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 2 in rekening gebracht.

1.24. ‘Premie’ betekent het bedrag dat U hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.25. ‘Technische ondersteuning’ betekent toegang tot de technische ondersteuning van Apple als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Anders kan Apple hiervoor een vergoeding per incident in rekening brengen.

1.26. ‘U/Uw’ betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11. 

2. De Polis

2.1. Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van Uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en Uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om U ervan te vergewissen dat deze documenten U de dekking bieden die U wilt hebben. Als Uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op Uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2. Mocht U een vervangend Garantiebewijs of een exemplaar van Uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3. De Premie voor Uw Polis is als volgt:

iMac:

€ 219

iMac Pro:

€ 219

Mac mini:

€ 119

Mac Pro:

€ 349

MacBook:

€ 249

MacBook Air:

€ 249

MacBook Pro 13-inch:

€ 299

MacBook Pro 15-inch:

€ 449

MacBook Pro 16-inch:

€ 449

Apple beeldscherm: 

€ 499

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief. 

Als U de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3. Dekkingsperiode

3.1. Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal zestig (60) dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide dekkingstypen eindigen 36 maanden na de datum waarop U Uw Polis hebt gekocht. De aankoopdatum van Uw Polis wordt vermeld op Uw Garantiebewijs.

3.2. Uw dekking kan eerder worden beëindigd als U Uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als U niet langer in aanmerking komt voor een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft Uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode.

3.3. Op grond van deze Polis bent U niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4. Dekking

4.1. Hardwaredekking. Als U een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG, naar eigen goeddunken,  dat Apple: 

4.1.1. de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of 

4.1.2. als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur. 

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als U een vordering indient.

4.2. Als er een vervanging aan U wordt verstrekt onder clausule 4.1 kan Apple, of de Erkende Apple serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleaset, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3. Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die U indient op grond van deze Polis, moet U, voordat U in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule4.1, het van toepassing zijnde Eigen risico betalen. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple serviceprovider. 

4.4. Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode. 

4.5. Technische ondersteuning. Als U een geldige vordering indient onder dit gedeelte van Uw Polis, hebt U prioritaire toegang tot de Apple hulplijn voor technische ondersteuning als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op het macOS, de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. De ondersteuning biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van het macOS en de Consumentensoftware en de vorige Grote release. ‘Grote release’ betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals ‘1.0’ of ‘2.0’ en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de macOS Server-software van Apple op een Mac.

5. Uitsluitingen

5.1. Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1. een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2. preventief onderhoud, zoals routinematig onderhoud aan of het schoonmaken van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software is;

5.1.3. schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door:

5.1.3.1. verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.3.2. daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of 

5.1.3.3. service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Erkende Apple serviceprovider is;

5.1.4. Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd, of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.5. verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur; 

5.1.6. Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.7. cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.8. schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur; 

5.1.9. schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door brand of schade aan Gedekte apparatuur die voortvloeit uit een natuurramp;

5.1.10. buitensporige of onherstelbare fysieke schade aan Gedekte apparatuur (bijvoorbeeld apparatuur die is geplet of gebogen) of buitensporige of onherstelbare schade aan Gedekte apparatuur (bijvoorbeeld apparatuur die is ondergedompeld in vloeistof);

5.1.11. schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door materialen of veroorzaakt door de aanwezigheid van materialen, die een risico vormen voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld biologische materialen);

5.1.12. services om de Gedekte apparatuur te installeren, verwijderen of vernietigen; 

5.1.13. de levering van apparatuur aan U terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur onder Hardwaredekking  wordt uitgevoerd; 

5.1.14. storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten van Gedekte apparatuur, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door Uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2. Technische ondersteuning. Met deze Polis bent U niet gedekt voor het volgende:

5.2.1. het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur, het macOS  of Consumentensoftware op een manier waarop deze niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2. problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief het macOS en de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3. producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur, het macOS, macOS Server of Consumentensoftware.

5.2.4. het gebruik van een computer of besturingssysteem die/dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;

5.2.5. andere software dan het macOS, macOS Server of Consumentensoftware;

5.2.6. macOS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als ‘bèta’, ‘prerelease’ of ‘preview’ of software met vergelijkbare labels;

5.2.7. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen; 

5.2.8. macOS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op macOS Server op de Gedekte apparatuur wordt gebruikt;

5.2.9. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen, inclusief herstel en herinstallatie van deze softwareprogramma’s en gebruikersgegevens;

5.2.10. webbrowsers, e-mailprogramma’s en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of configuraties van het macOS die nodig zijn om deze producten te gebruiken; of 

5.2.11. advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6. Algemene voorwaarden

6.1. Als U over de volledige bescherming van Uw Polis wilt beschikken, moet U voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 

6.2. De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1. Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen.

6.2.2. Polisbeperkingen. De dekking onder Uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 

6.2.3. Premiebetaling. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat U gebruik kunt maken van Hardwaredekkingen Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen vorderingen geaccepteerd als de Premie niet volledig is betaald. Als er een Betalingsplanovereenkomst van kracht is tussen U en de Erkende Apple reseller, kunt U gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat U de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient Uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van Uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.4. Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en U Uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple reseller namens U verzoeken dat AIG Uw polis annuleert. AIG annuleert Uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple reseller.

6.2.5. Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.6. Uw woonplaats en leeftijd. 

6.2.6.1. Als U geen Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U in Nederland woonachtig bent en U achttien (18) jaar of ouder bent op de aankoopdatum van deze Polis.

6.2.6.2. Als U een Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.7. Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt U nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om U dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis.

7. Hoe U een vordering indient

7.1. Voor Hardwaredekking. U moet Uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Erkende Apple serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat U kunt vinden op. support.apple.com/nl-nl/HT201232. Apple heeft het serienummer van Uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2. Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Erkende Apple serviceprovider eventuele gegevens op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat U een vordering indient, een reservekopie van al Uw gegevens maken.

7.3. Indien hierom wordt gevraagd, moet U een aankoopbewijs van Uw Gedekte apparatuur en Uw Garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat Uw Apple product onder de Gedekte apparatuur valt. 

7.4. Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1. Afgifteservice (carry-in-service). U kunt Uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Erkende Apple serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt U gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple serviceprovider te komen om Uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail.

7.4.2. Service op locatie. Een service op locatie is beschikbaar voor Gedekte apparatuur als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 80 kilometer van een Erkende Apple serviceprovider op locatie bevindt. Als Apple bepaalt dat service op locatie beschikbaar is, stuurt Apple een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. Een reparatie wordt ofwel ter plekke uitgevoerd of de servicetechnicus vervoert de Gedekte apparatuur naar een Erkende Apple serviceprovider of een Apple reparatieservicelocatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd op een locatie van een Erkende Apple serviceprovider of een Apple reparatieservice, regelt Apple dat de Gedekte apparatuur na de reparatie naar Uw locatie wordt vervoerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen. Overeenkomstig clausule 4.1 als een reparatie niet beschikbaar is, wordt een vervangend product geleverd en regelt Apple dat de vervangende Gedekte apparatuur naar Uw locatie wordt getransporteerd.

7.4.3. Doe-het-zelf -service (DIY). Een DIY-service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, zoals muizen of toetsenborden, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als een DIY-service in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.

7.4.3.1. DIY-service waarbij Apple retourzending van het vervangen product, onderdeel of accessoire vereist. Apple kan mogelijk vereisen dat een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als U geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze DIY-service niet voor U beschikbaar en zal Apple andere servicemogelijkheden voorstellen voor reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien U de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, onderdeel of accessoire en de verzendkosten van en naar Uw adres niet bij U in rekening worden gebracht. Als U het vervangen product, onderdeel of accessoire niet retourneert volgens de instructies of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple Uw creditcard met het geautoriseerde bedrag.

7.4.3.2. DIY-service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen apparaat, onderdeel of accessoire vereist. Apple stuurt U een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor vervanging, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire. Met deze DIY-service is er geen vereiste voor een creditcardautorisatie.

7.4.3.3. Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die U maakt in verband met de DIY-service. Indien U meer hulp nodig hebt, kunt U contact opnemen met Apple op bovenstaand telefoonnummer of kunt U een Apple Store of AASP-locatie bezoeken.

7.5. De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

7.6. Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 

7.7. Als U van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet U voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent U verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8. Voor Technische ondersteuning, kunt U een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend. 

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8. Uw verantwoordelijkheden wanneer U een vordering indient

8.1. Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet U voldoen aan het volgende:

8.1.1. U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2. Om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of U op een andere manier met Uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3. U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Erkende Apple serviceprovider aan U worden verstrekt en U moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Erkende Apple serviceprovider; 

8.1.4. U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5. U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat U een reservekopie hebt gemaakt van Uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6. U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van Uw claim kan beoordelen. 

8.2. Apple stuurt Uw Gedekte apparatuur terug of levert een vervangend product zoals de Gedekte apparatuur oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de reparatie aan of vervanging van Uw Gedekte apparatuur kan Apple updates van het macOS installeren waarbij geen oudere versies van het macOS voor het Apple product kunnen worden hersteld. Na de macOS-update kan het voorkomen dat programma’s van derden die op de Gedekte apparatuur geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de Gedekte apparatuur. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma’s, gegevens en wachtwoorden.

8.3. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Erkende Apple serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die U lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma’s of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9. Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1. Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2. Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10. Annulering

10.1. U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen via het nummer dat vermeld staat op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. 

Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt U annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple reseller en verzoeken dat de Erkende Apple reseller de Polis namens U annuleert.

10.2. Als U een restitutie wilt ontvangen, moet U Uw originele aankoopbewijs en/of Uw Garantiebewijs overleggen. 

10.3. Als U annuleert, komt U wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U de volledige door U betaalde Premie retour.

10.3.2. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U de volledige door U betaalde Premie retour van  de Erkende Apple reseller.

10.3.3. Als er geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is tussen U en de Erkende Apple reseller en als U deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U een deel van de door U betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode.Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, hebt U geen recht op teruggave van de reeds door U betaalde termijn.

10.3.4. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop U recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee U de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4. Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11. Overdracht van Polis

11.1. Wanneer U de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt U deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die achttien (18) jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2. U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of huurder, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of huurder kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3. Nadat Apple de overdracht  van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG,  een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.

12. Klachten

12.1. AIG en Apple vinden dat U een  hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat U voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die U ontvangt niet aan Uw verwachtingen voldoet, neemt U contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt U Uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple Uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar U woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

Alle Apple Stores die worden weergegeven in apple.com/nl/retail/storelist

 

12.2. AlsApple niet in staat is om een klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te bevestigen, U  op de hoogte te houden over de voortgang, en problemen binnen acht (8) weken tot Uw volle tevredenheid op te lossen, bent U wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die Uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe U dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3. Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag

www.kifid.nl/

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 

D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch:      +353 16620899

Via e-mail: info@fspo.ie 

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor Uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4. Als U een klacht hebt over een verzekeringspolis die U online hebt gekocht, kunt U mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5. Aangezien AIG Europe S.A. een in Luxemburg gevestigde verzekeraar is, hebt u, in aanvulling op de hiervoor beschreven klachtenprocedure, toegang tot de Luxemburgse bemiddelingsorganisaties voor klachten die u hebt met betrekking tot deze Polis. De contactgegevens van de Luxemburgse bemiddelingsorganisaties zijn te vinden op de website van AIG Europe S.A.: www.aig.lu/.

13. Algemene informatie

13.1. Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en U en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan. 

13.2. De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

13.3. Deze verzekering wordt onderschreven door AIG Europe S.A, een verzekeraar die is opgericht overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving met Luxemburgs RCS-nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd op het adres: 35D Avenue John F. Kennedy en heeft het btw-nummer: LU30100608, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. verstrekt geen levensverzekeringen en is als verzekeraar geautoriseerd door het Luxemburgse Ministère des Finances en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, caa.lu/.

Het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A., tevens handelend onder de handelsnaam AIG Europe, Netherlands, heeft zijn statutaire filiaalkantoor op dit adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle a/d IJssel. KvK-nummer: 71305491 Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Tel.: (+31) (0) 10 453 5455. Fax: (+31) (0)10 452 8502. Btw-nummer van het Nederlandse filiaal: NL858662590B01.

Als het gaat om risico’s in Nederland, moet AIG Europe S.A. ook voldoen aan de regelgeving voor financiële handelwijzen die voortkomt uit de Nederlandse Wet op het financieel toezicht en die wordt overzien door de Autoriteit Financiële Markten. De contactgegevens van de Autoriteit Financiële Markten zijn te vinden op www.afm.nl/. In sommige of alle aspecten is het rechtssysteem dat van toepassing is in andere landen waar het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A. zaken doet anders dan het rechtssysteem van Luxemburg. 

Indien er een verslag over de solvabiliteit en financiële positie van AIG Europe S.A. beschikbaar is, is dit te vinden op www.aig.lu/.

13.4. Apple Distribution International Limited en haar geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International Limited heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International Limited wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Alleen U (of Uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van Uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

Hoe AIG Uw Persoonlijke gegevens gebruikt 

Uw Persoonlijke gegevens (hierna ‘Gegevens’ genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen (‘Gedragscode’). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op www.aig.com/nl-privacybeleid.

021320 AC+ Mac Netherlands v1.3 - Dutch

AppleCare+ voor Mac
AppleCare+ voor Apple beeldscherm

Voorwaarden - Nederland
Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw Mac of Apple beeldscherm en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl/legal/statutory-warranty. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

Voorwaarden – Nederland

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A. (‘AIG’), dat ermee akkoord gaat om Uw Mac of Apple beeldscherm te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis. 

AppleCare+ biedt U dekking voor een reparatie of vervanging van Uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausule 4.5).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van Uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in Uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door Uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.14). 

1. Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1. ‘Onopzettelijke schade’ betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van Uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop U geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van Uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2. ‘AIG’ betekent AIG Europe S.A. wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. AIG is werkzaam via haar filiaal in Nederland dat is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Dit filiaal van AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 71305491.

1.3. ‘Apple’ betekent Apple Distribution International (of haar benoemde agenten), die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4. ‘Erkende Apple serviceprovider’ betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl

1.5. ‘Geautoriseerde Apple-wederverkoper’ betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6. ‘Details van AppleCare+’ betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7. ‘Beperkte Garantie van Apple’ betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8. ‘Ingebrekestelling’ verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin U wordt gemeld dat U een termijn niet hebt betaald en/of dat U onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9. ‘Niet volledig op te laden batterij’ verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10. ‘Zakelijke klant’ betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven. 

1.11. ‘Consumentensoftware’ betekent de softwareprogramma’s van het merk Apple die vooraf zijn geïnstalleerd of ontworpen zijn om te draaien op de Gedekte apparatuur.

1.12. ‘Dekkingsperiode’ heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.1. 

1.13. ‘Gedekte apparatuur’ betekent de Mac-desktop- of -laptopcomputers van Apple of het Apple beeldscherm (inclusief een Apple standaard en/of VESA-montageadapter die is meegeleverd met of is gekocht op hetzelfde moment als Uw Apple beeldscherm) die wordt/worden geïdentificeerd aan de hand van het serienummer van het product dat wordt weergegeven op Uw garantiebewijs (of wordt aangetoond door Uw garantiebewijs in het geval van een Apple standaard en/of VESA-montageadapter), plus de Apple accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Erkende Apple reseller zijn gekocht en mag niet meer dan zestig (60) dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of geleased. Indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan U is overgedragen, moet de Polis aan U zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.

1.14. ‘Hardwaredekking’ betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij. 

1.15. ‘Assurantiebelasting’ betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform de tarieven die op de aankoopdatum van de Polis van toepassing zijn en die voor de Gedekte apparatuur 21% is. Dit tarief kan aan wijziging onderhevig zijn.

1.16. ‘Termijn’ verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door U dient te worden voldaan.

1.17. ‘Verzekerde gebeurtenis’ betekent (a) Onopzettelijke schade aan Uw Gedekte apparatuur en/of(b)  (c) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode. 

1.18. ‘macOS’ betekent het besturingssysteem van het merk Apple van de Gedekte apparatuur.

1.19. ‘macOS Server’ betekent de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple. 

1.20. ‘Betalingsplanovereenkomst’ verwijst naar de overeenkomst tussen U en de Erkende Apple reseller om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.21. ‘Garantiebewijs’ betekent het garantiebewijsdocument dat U ontvangt wanneer U deze Polis koopt en dit document bevat Uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als U deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Erkende Apple reseller, kan het originele aankoopbewijs ook als Uw Garantiebewijs dienen.

1.22. ‘Polis’ betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat U hebt ontvangen toen U AppleCare+ kocht, Uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.23. ‘Eigen risico’ betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Mac

Apple beeldscherm

Vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 1:

- Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm

- Onopzettelijke schade aan alleen Externe behuizing

€99

€99

Vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 2:

- Alle andere onopzettelijke schade

€ 259

€ 259

 

dit bedrag wordt door U betaald als U een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen U erop dat wanneer U een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Het Eigen risico voor een vordering voor onopzettelijke schade van niveau 1 is van toepassing wanneer de Gedekte apparatuur geen andere schade heeft dan de schade aan het scherm (indien van toepassing) of de schade aan de externe behuizing (indien van toepassing) waarbij dergelijke aanvullende schade voorkomt dat Apple het scherm of de externe behuizing van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Reparaties aan uitsluitend het scherm zijn alleen beschikbaar voor Gedekte apparatuur met een scherm. Onopzettelijke schade aan de Apple standaard en/of de VESA-montageadapter die wordt gebruikt met Uw Apple beeldscherm, wordt behandeld als Onopzettelijke schade aan alleen de externe behuizing. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld als Alle andere vorderingen met betrekking tot Onopzettelijke schade en wordt de prijs van het Eigen risico voor een vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 2 in rekening gebracht.

1.24. ‘Premie’ betekent het bedrag dat U hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.25. ‘Technische ondersteuning’ betekent toegang tot de technische ondersteuning van Apple als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Anders kan Apple hiervoor een vergoeding per incident in rekening brengen.

1.26. ‘U/Uw’ betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11. 

2. De Polis

2.1. Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van Uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en Uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om U ervan te vergewissen dat deze documenten U de dekking bieden die U wilt hebben. Als Uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op Uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2. Mocht U een vervangend Garantiebewijs of een exemplaar van Uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3. De Premie voor Uw Polis is als volgt:

iMac:

€ 219

iMac Pro:

€ 219

Mac mini:

€ 119

Mac Pro:

€ 349

MacBook:

€ 249

MacBook Air:

€ 249

MacBook Pro 13-inch:

€ 299

MacBook Pro 15-inch:

€ 449

MacBook Pro 16-inch:

€ 449

Apple beeldscherm: 

€ 499

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief. 

Als U de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3. Dekkingsperiode

3.1. Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal zestig (60) dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide dekkingstypen eindigen 36 maanden na de datum waarop U Uw Polis hebt gekocht. De aankoopdatum van Uw Polis wordt vermeld op Uw Garantiebewijs.

3.2. Uw dekking kan eerder worden beëindigd als U Uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als U niet langer in aanmerking komt voor een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft Uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode.

3.3. Op grond van deze Polis bent U niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4. Dekking

4.1. Hardwaredekking. Als U een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG, naar eigen goeddunken,  dat Apple: 

4.1.1. de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of 

4.1.2. als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur. 

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als U een vordering indient.

4.2. Als er een vervanging aan U wordt verstrekt onder clausule 4.1 kan Apple, of de Erkende Apple serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleaset, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3. Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die U indient op grond van deze Polis, moet U, voordat U in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule4.1, het van toepassing zijnde Eigen risico betalen. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple serviceprovider. 

4.4. Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode. 

4.5. Technische ondersteuning. Als U een geldige vordering indient onder dit gedeelte van Uw Polis, hebt U prioritaire toegang tot de Apple hulplijn voor technische ondersteuning als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op het macOS, de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. De ondersteuning biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van het macOS en de Consumentensoftware en de vorige Grote release. ‘Grote release’ betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals ‘1.0’ of ‘2.0’ en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de macOS Server-software van Apple op een Mac.

5. Uitsluitingen

5.1. Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1. een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2. preventief onderhoud, zoals routinematig onderhoud aan of het schoonmaken van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software is;

5.1.3. schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door:

5.1.3.1. verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.3.2. daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of 

5.1.3.3. service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Erkende Apple serviceprovider is;

5.1.4. Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd, of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.5. verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur; 

5.1.6. Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.7. cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.8. schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur; 

5.1.9. schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door brand of schade aan Gedekte apparatuur die voortvloeit uit een natuurramp;

5.1.10. buitensporige of onherstelbare fysieke schade aan Gedekte apparatuur (bijvoorbeeld apparatuur die is geplet of gebogen) of buitensporige of onherstelbare schade aan Gedekte apparatuur (bijvoorbeeld apparatuur die is ondergedompeld in vloeistof);

5.1.11. schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door materialen of veroorzaakt door de aanwezigheid van materialen, die een risico vormen voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld biologische materialen);

5.1.12. services om de Gedekte apparatuur te installeren, verwijderen of vernietigen; 

5.1.13. de levering van apparatuur aan U terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur onder Hardwaredekking  wordt uitgevoerd; 

5.1.14. storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten van Gedekte apparatuur, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door Uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2. Technische ondersteuning. Met deze Polis bent U niet gedekt voor het volgende:

5.2.1. het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur, het macOS  of Consumentensoftware op een manier waarop deze niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2. problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief het macOS en de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3. producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur, het macOS, macOS Server of Consumentensoftware.

5.2.4. het gebruik van een computer of besturingssysteem die/dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;

5.2.5. andere software dan het macOS, macOS Server of Consumentensoftware;

5.2.6. macOS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als ‘bèta’, ‘prerelease’ of ‘preview’ of software met vergelijkbare labels;

5.2.7. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen; 

5.2.8. macOS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op macOS Server op de Gedekte apparatuur wordt gebruikt;

5.2.9. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen, inclusief herstel en herinstallatie van deze softwareprogramma’s en gebruikersgegevens;

5.2.10. webbrowsers, e-mailprogramma’s en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of configuraties van het macOS die nodig zijn om deze producten te gebruiken; of 

5.2.11. advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6. Algemene voorwaarden

6.1. Als U over de volledige bescherming van Uw Polis wilt beschikken, moet U voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 

6.2. De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1. Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen.

6.2.2. Polisbeperkingen. De dekking onder Uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 

6.2.3. Premiebetaling. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat U gebruik kunt maken van Hardwaredekkingen Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen vorderingen geaccepteerd als de Premie niet volledig is betaald. Als er een Betalingsplanovereenkomst van kracht is tussen U en de Erkende Apple reseller, kunt U gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat U de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient Uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van Uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.4. Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en U Uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple reseller namens U verzoeken dat AIG Uw polis annuleert. AIG annuleert Uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple reseller.

6.2.5. Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.6. Uw woonplaats en leeftijd. 

6.2.6.1. Als U geen Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U in Nederland woonachtig bent en U achttien (18) jaar of ouder bent op de aankoopdatum van deze Polis.

6.2.6.2. Als U een Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.7. Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt U nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om U dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis.

7. Hoe U een vordering indient

7.1. Voor Hardwaredekking. U moet Uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Erkende Apple serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat U kunt vinden op. support.apple.com/nl-nl/HT201232. Apple heeft het serienummer van Uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2. Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Erkende Apple serviceprovider eventuele gegevens op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat U een vordering indient, een reservekopie van al Uw gegevens maken.

7.3. Indien hierom wordt gevraagd, moet U een aankoopbewijs van Uw Gedekte apparatuur en Uw Garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat Uw Apple product onder de Gedekte apparatuur valt. 

7.4. Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1. Afgifteservice (carry-in-service). U kunt Uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Erkende Apple serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt U gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple serviceprovider te komen om Uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail.

7.4.2. Service op locatie. Een service op locatie is beschikbaar voor Gedekte apparatuur als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 80 kilometer van een Erkende Apple serviceprovider op locatie bevindt. Als Apple bepaalt dat service op locatie beschikbaar is, stuurt Apple een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. Een reparatie wordt ofwel ter plekke uitgevoerd of de servicetechnicus vervoert de Gedekte apparatuur naar een Erkende Apple serviceprovider of een Apple reparatieservicelocatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd op een locatie van een Erkende Apple serviceprovider of een Apple reparatieservice, regelt Apple dat de Gedekte apparatuur na de reparatie naar Uw locatie wordt vervoerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen. Overeenkomstig clausule 4.1 als een reparatie niet beschikbaar is, wordt een vervangend product geleverd en regelt Apple dat de vervangende Gedekte apparatuur naar Uw locatie wordt getransporteerd.

7.4.3. Doe-het-zelf -service (DIY). Een DIY-service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, zoals muizen of toetsenborden, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als een DIY-service in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.

7.4.3.1. DIY-service waarbij Apple retourzending van het vervangen product, onderdeel of accessoire vereist. Apple kan mogelijk vereisen dat een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als U geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze DIY-service niet voor U beschikbaar en zal Apple andere servicemogelijkheden voorstellen voor reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien U de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, onderdeel of accessoire en de verzendkosten van en naar Uw adres niet bij U in rekening worden gebracht. Als U het vervangen product, onderdeel of accessoire niet retourneert volgens de instructies of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple Uw creditcard met het geautoriseerde bedrag.

7.4.3.2. DIY-service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen apparaat, onderdeel of accessoire vereist. Apple stuurt U een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor vervanging, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire. Met deze DIY-service is er geen vereiste voor een creditcardautorisatie.

7.4.3.3. Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die U maakt in verband met de DIY-service. Indien U meer hulp nodig hebt, kunt U contact opnemen met Apple op bovenstaand telefoonnummer of kunt U een Apple Store of AASP-locatie bezoeken.

7.5. De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

7.6. Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 

7.7. Als U van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet U voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent U verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8. Voor Technische ondersteuning, kunt U een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend. 

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8. Uw verantwoordelijkheden wanneer U een vordering indient

8.1. Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet U voldoen aan het volgende:

8.1.1. U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2. Om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of U op een andere manier met Uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3. U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Erkende Apple serviceprovider aan U worden verstrekt en U moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Erkende Apple serviceprovider; 

8.1.4. U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5. U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat U een reservekopie hebt gemaakt van Uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6. U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van Uw claim kan beoordelen. 

8.2. Apple stuurt Uw Gedekte apparatuur terug of levert een vervangend product zoals de Gedekte apparatuur oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de reparatie aan of vervanging van Uw Gedekte apparatuur kan Apple updates van het macOS installeren waarbij geen oudere versies van het macOS voor het Apple product kunnen worden hersteld. Na de macOS-update kan het voorkomen dat programma’s van derden die op de Gedekte apparatuur geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de Gedekte apparatuur. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma’s, gegevens en wachtwoorden.

8.3. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Erkende Apple serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die U lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma’s of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9. Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1. Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2. Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10. Annulering

10.1. U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen via het nummer dat vermeld staat op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. 

Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt U annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple reseller en verzoeken dat de Erkende Apple reseller de Polis namens U annuleert.

10.2. Als U een restitutie wilt ontvangen, moet U Uw originele aankoopbewijs en/of Uw Garantiebewijs overleggen. 

10.3. Als U annuleert, komt U wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U de volledige door U betaalde Premie retour.

10.3.2. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U de volledige door U betaalde Premie retour van  de Erkende Apple reseller.

10.3.3. Als er geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is tussen U en de Erkende Apple reseller en als U deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U een deel van de door U betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode.Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, hebt U geen recht op teruggave van de reeds door U betaalde termijn.

10.3.4. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop U recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee U de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4. Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11. Overdracht van Polis

11.1. Wanneer U de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt U deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die achttien (18) jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2. U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of huurder, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of huurder kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3. Nadat Apple de overdracht  van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG,  een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.

12. Klachten

12.1. AIG en Apple vinden dat U een  hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat U voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die U ontvangt niet aan Uw verwachtingen voldoet, neemt U contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt U Uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple Uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar U woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

Alle Apple Stores die worden weergegeven in apple.com/nl/retail/storelist

 

12.2. AlsApple niet in staat is om een klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te bevestigen, U  op de hoogte te houden over de voortgang, en problemen binnen acht (8) weken tot Uw volle tevredenheid op te lossen, bent U wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die Uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe U dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3. Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag

www.kifid.nl/

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 

D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch:      +353 16620899

Via e-mail: info@fspo.ie 

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor Uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4. Als U een klacht hebt over een verzekeringspolis die U online hebt gekocht, kunt U mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5. Aangezien AIG Europe S.A. een in Luxemburg gevestigde verzekeraar is, hebt u, in aanvulling op de hiervoor beschreven klachtenprocedure, toegang tot de Luxemburgse bemiddelingsorganisaties voor klachten die u hebt met betrekking tot deze Polis. De contactgegevens van de Luxemburgse bemiddelingsorganisaties zijn te vinden op de website van AIG Europe S.A.: www.aig.lu/.

13. Algemene informatie

13.1. Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en U en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan. 

13.2. De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

13.3. Deze verzekering wordt onderschreven door AIG Europe S.A, een verzekeraar die is opgericht overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving met Luxemburgs RCS-nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd op het adres: 35D Avenue John F. Kennedy en heeft het btw-nummer: LU30100608, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. verstrekt geen levensverzekeringen en is als verzekeraar geautoriseerd door het Luxemburgse Ministère des Finances en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, caa.lu/.

Het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A., tevens handelend onder de handelsnaam AIG Europe, Netherlands, heeft zijn statutaire filiaalkantoor op dit adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle a/d IJssel. KvK-nummer: 71305491 Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Tel.: (+31) (0) 10 453 5455. Fax: (+31) (0)10 452 8502. Btw-nummer van het Nederlandse filiaal: NL858662590B01.

Als het gaat om risico’s in Nederland, moet AIG Europe S.A. ook voldoen aan de regelgeving voor financiële handelwijzen die voortkomt uit de Nederlandse Wet op het financieel toezicht en die wordt overzien door de Autoriteit Financiële Markten. De contactgegevens van de Autoriteit Financiële Markten zijn te vinden op www.afm.nl/. In sommige of alle aspecten is het rechtssysteem dat van toepassing is in andere landen waar het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A. zaken doet anders dan het rechtssysteem van Luxemburg. 

Indien er een verslag over de solvabiliteit en financiële positie van AIG Europe S.A. beschikbaar is, is dit te vinden op www.aig.lu/.

13.4. Apple Distribution International en haar geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Alleen U (of Uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van Uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

Hoe AIG Uw Persoonlijke gegevens gebruikt 

Uw Persoonlijke gegevens (hierna ‘Gegevens’ genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen (‘Gedragscode’). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op www.aig.com/nl-privacybeleid.

031919 AC+ Mac Netherlands v1.2 - Dutch

AppleCare+ voor Mac

Voorwaarden - Nederland
Polisoverzicht   Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan uw Mac en de noodzaak van technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar apple.com/nl/legal/statutory-warranty. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A. (‘AIG’), dat ermee akkoord gaat om Uw Mac te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis. 

AppleCare+ biedt U dekking voor een reparatie of vervanging van Uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot  Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausule 4.5).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van Uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in Uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door Uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.14). 

1. Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1. ‘Onopzettelijke schade’ betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van Uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop U geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van Uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2. ‘AIG’ betekent AIG Europe S.A. wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg. AIG is werkzaam via haar filiaal in Nederland dat is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Dit filiaal van AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 71305491.

1.3. ‘Apple’ betekent Apple Distribution International (of haar benoemde agenten), die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4. ‘Erkende Apple serviceprovider’ betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl

1.5. ‘Geautoriseerde Apple-wederverkoper’ betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6. ‘Details van AppleCare+’ betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7. ‘Beperkte Garantie van Apple’ betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8. ‘Ingebrekestelling’ verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin U wordt gemeld dat U een termijn niet hebt betaald en/of dat U onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9. ‘Niet volledig op te laden batterij’ verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10. ‘Zakelijke klant’ betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven. 

1.11. ‘Consumentensoftware’ betekent de softwareprogramma’s van het merk Apple die vooraf zijn geïnstalleerd of ontworpen zijn om te draaien op de Gedekte apparatuur.

1.12. ‘Dekkingsperiode’ heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.1. 

1.13. 'Gedekte apparatuur' betekent deMac-desktop- of laptopcomputers van Apple, die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op Uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Erkende Apple reseller zijn gekocht en mag niet meer dan zestig (60) dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of geleased. Indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan U is overgedragen, moet de Polis aan U zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.

1.14. ‘Hardwaredekking’ betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij. 

1.15. ‘Assurantiebelasting’ betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform de tarieven die op de aankoopdatum van de Polis van toepassing zijn en die voor de Gedekte apparatuur 21% is. Dit tarief kan aan wijziging onderhevig zijn.

1.16. ‘Termijn’ verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door U dient te worden voldaan.

1.17. ‘Verzekerde gebeurtenis’ betekent (a) Onopzettelijke schade aan Uw Gedekte apparatuur en/of(b)  (c) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode. 

1.18. ‘macOS’ betekent het besturingssysteem van het merk Apple van de Gedekte apparatuur.

1.19. ‘macOS Server’ betekent de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple. 

1.20. ‘Betalingsplanovereenkomst’ verwijst naar de overeenkomst tussen U en de Erkende Apple reseller om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.21. ‘Garantiebewijs’ betekent het garantiebewijsdocument dat U ontvangt wanneer U deze Polis koopt en dit document bevat Uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als U deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Erkende Apple reseller, kan het originele aankoopbewijs ook als Uw Garantiebewijs dienen.

1.22. ‘Polis’ betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat U hebt ontvangen toen U AppleCare+ kocht, Uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.23. ‘Eigen risico’ betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Mac

Vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 1:

  • Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm
  • Onopzettelijke schade aan alleen Externe behuizing

€99

Vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 2:

  • Alle andere onopzettelijke schade

€ 259

 

dit bedrag wordt door U betaald als U een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen U erop dat wanneer U een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Het Eigen risico voor een vordering voor onopzettelijke schade van niveau 1 is van toepassing wanneer de Gedekte apparatuur geen andere schade heeft dan de schade aan het scherm (indien van toepassing) of de schade aan de externe behuizing (indien van toepassing) waarbij dergelijke aanvullende schade voorkomt dat Apple het scherm of de externe behuizing van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Reparaties aan uitsluitend het scherm zijn alleen beschikbaar voor Gedekte apparatuur met een scherm. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld als Alle andere vorderingen met betrekking tot Onopzettelijke schade en wordt de prijs van het Eigen risico voor een vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 2 in rekening gebracht.

1.24. ‘Premie’ betekent het bedrag dat U hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.25. ‘Technische ondersteuning’ betekent toegang tot de technische ondersteuning van Apple als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

1.26. ‘U/Uw’ betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11. 

2. De Polis

2.1. Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van Uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en Uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om U ervan te vergewissen dat deze documenten U de dekking bieden die U wilt hebben. Als Uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op Uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2. Mocht U een vervangend Garantiebewijs of een exemplaar van Uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3. De Premie voor Uw Polis is als volgt:

iMac:

€ 219

iMac Pro:

€ 219

Mac mini:

€ 119

Mac Pro:

€ 249

MacBook:

€ 249

MacBook Air:

€ 249

MacBook Pro 13-inch:

€ 299

MacBook Pro 15-inch:

€ 449

MacBook Pro 16-inch:

€ 449

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief. 

Als U de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3. Dekkingsperiode

3.1. Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal zestig (60) dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide dekkingstypen eindigen 36 maanden na de datum waarop U Uw Polis hebt gekocht. De aankoopdatum van Uw Polis wordt vermeld op Uw Garantiebewijs.

3.2. Uw dekking kan eerder worden beëindigd als U Uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als U niet langer in aanmerking komt voor een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft Uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode.

3.3. Op grond van deze Polis bent U niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4. Dekking

4.1. Hardwaredekking. Als U een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG, naar eigen goeddunken,  dat Apple: 

4.1.1. de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of 

4.1.2. als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur. 

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als U een vordering indient.

4.2. Als er een vervanging aan U wordt verstrekt onder clausule 4.1 kan Apple, of de Erkende Apple serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleaset, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3. Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die U indient op grond van deze Polis, moet U, voordat U in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule4.1, het van toepassing zijnde Eigen risico betalen. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple serviceprovider. 

4.4. Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode. 

4.5. Technische ondersteuning. Als U een geldige vordering indient onder dit gedeelte van Uw Polis, hebt U prioritaire toegang tot de Apple hulplijn voor technische ondersteuning als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op het macOS, de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. De ondersteuning biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van het macOS en de Consumentensoftware en de vorige Grote release. ‘Grote release’ betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals ‘1.0’ of ‘2.0’ en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de macOS Server-software van Apple op een Mac.

5. Uitsluitingen

5.1. Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1. een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2. preventief onderhoud, zoals routinematig onderhoud aan of het schoonmaken van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software is;

5.1.3. schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door:

5.1.3.1. verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.3.2. daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of 

5.1.3.3. service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Erkende Apple serviceprovider is;

5.1.4. Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd, of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.5. verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur; 

5.1.6. Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.7. cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.8. schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur; 

5.1.9. schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door brand of schade aan Gedekte apparatuur die voortvloeit uit een natuurramp;

5.1.10. buitensporige of onherstelbare fysieke schade aan Gedekte apparatuur (bijvoorbeeld apparatuur die is geplet of gebogen) of buitensporige of onherstelbare schade aan Gedekte apparatuur (bijvoorbeeld apparatuur die is ondergedompeld in vloeistof);

5.1.11. schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door materialen of veroorzaakt door de aanwezigheid van materialen, die een risico vormen voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld biologische materialen);

5.1.12. services om de Gedekte apparatuur te installeren, verwijderen of vernietigen; 

5.1.13. de levering van apparatuur aan U terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur onder Hardwaredekking  wordt uitgevoerd; 

5.1.14. storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten van Gedekte apparatuur, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door Uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2. Technische ondersteuning. Met deze Polis bent U niet gedekt voor het volgende:

5.2.1. het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur, het macOS  of Consumentensoftware op een manier waarop deze niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2. problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief het macOS en de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3. producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur, het macOS, macOS Server of Consumentensoftware.

5.2.4. het gebruik van een computer of besturingssysteem die/dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;

5.2.5. andere software dan het macOS, macOS Server of Consumentensoftware;

5.2.6. macOS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als ‘bèta’, ‘prerelease’ of ‘preview’ of software met vergelijkbare labels;

5.2.7. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen; 

5.2.8. macOS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op macOS Server op de Gedekte apparatuur wordt gebruikt;

5.2.9. schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen, inclusief herstel en herinstallatie van deze softwareprogramma’s en gebruikersgegevens;
 

5.2.10. webbrowsers, e-mailprogramma’s en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of configuraties van het macOS die nodig zijn om deze producten te gebruiken; of 

5.2.11. advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6. Algemene voorwaarden

6.1. Als U over de volledige bescherming van Uw Polis wilt beschikken, moet U voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 

6.2. De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1. Originele onderdelen. Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen.

6.2.2. Polisbeperkingen. De dekking onder Uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 

6.2.3. Premiebetaling. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat U gebruik kunt maken van Hardwaredekkingen Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen vorderingen geaccepteerd als de Premie niet volledig is betaald. Als er een Betalingsplanovereenkomst van kracht is tussen U en de Erkende Apple reseller, kunt U gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat U de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient Uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van Uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.4. Niet-betaling van Termijnen. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en U Uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple reseller namens U verzoeken dat AIG Uw polis annuleert. AIG annuleert Uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple reseller.

6.2.5. Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.6. Uw woonplaats en leeftijd. 

6.2.6.1. Als U geen Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U in Nederland woonachtig bent en U achttien (18) jaar of ouder bent op de aankoopdatum van deze Polis.

6.2.6.2. Als U een Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.7. Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt U nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om U dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis.

7. Hoe U een vordering indient

7.1. Voor Hardwaredekking. U moet Uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Erkende Apple serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat U kunt vinden op. support.apple.com/nl-nl/HT201232. Apple heeft het serienummer van Uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2. Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Erkende Apple serviceprovider eventuele gegevens op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat U een vordering indient, een reservekopie van al Uw gegevens maken.

7.3. Indien hierom wordt gevraagd, moet U een aankoopbewijs van Uw Gedekte apparatuur en Uw Garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat Uw Apple product onder de Gedekte apparatuur valt. 

7.4. Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1. Afgifteservice (carry-in-service). U kunt Uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Erkende Apple serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt U gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple serviceprovider te komen om Uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail.

7.4.2. Service op locatie. Een service op locatie is beschikbaar voor Gedekte apparatuur als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 80 kilometer van een Erkende Apple serviceprovider op locatie bevindt. Als Apple bepaalt dat service op locatie beschikbaar is, stuurt Apple een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. Een reparatie wordt ofwel ter plekke uitgevoerd of de servicetechnicus vervoert de Gedekte apparatuur naar een Erkende Apple serviceprovider of een Apple reparatieservicelocatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd op een locatie van een Erkende Apple serviceprovider of een Apple reparatieservice, regelt Apple dat de Gedekte apparatuur na de reparatie naar Uw locatie wordt vervoerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen. Overeenkomstig clausule 4.1 als een reparatie niet beschikbaar is, wordt een vervangend product geleverd en regelt Apple dat de vervangende Gedekte apparatuur naar Uw locatie wordt getransporteerd.

7.4.3. Doe-het-zelf-service (DIY). Een DIY-service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, zoals muizen of toetsenborden, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als een DIY-service in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.

7.4.3.1. DIY-service waarbij Apple retourzending van het vervangen product, onderdeel of accessoire vereist. Apple kan mogelijk vereisen dat een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als U geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze DIY-service niet voor U beschikbaar en zal Apple andere servicemogelijkheden voorstellen voor reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien U de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, onderdeel of accessoire en de verzendkosten van en naar Uw adres niet bij U in rekening worden gebracht. Als U het vervangen product, onderdeel of accessoire niet retourneert volgens de instructies of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple Uw creditcard met het geautoriseerde bedrag.

7.4.3.2. DIY-service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen apparaat, onderdeel of accessoire vereist. Apple stuurt U een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor vervanging, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire. Met deze DIY-service is er geen vereiste voor een creditcardautorisatie.

7.4.3.3. Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die U maakt in verband met de DIY-service. Indien U meer hulp nodig hebt, kunt U contact opnemen met Apple op bovenstaand telefoonnummer of kunt U een Apple Store of AASP-locatie bezoeken.

7.5. De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

7.6. Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 

7.7. Als U van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet U voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent U verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8. Voor Technische ondersteuning, kunt U een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend. 

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8. Uw verantwoordelijkheden wanneer U een vordering indient

8.1. Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet U voldoen aan het volgende:

8.1.1. U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2. Om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of U op een andere manier met Uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3. U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Erkende Apple serviceprovider aan U worden verstrekt en U moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Erkende Apple serviceprovider; 

8.1.4. U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5. U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat U een reservekopie hebt gemaakt van Uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6. U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van Uw claim kan beoordelen. 

8.2. Apple stuurt Uw Gedekte apparatuur terug of levert een vervangend product zoals de Gedekte apparatuur oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de reparatie aan of vervanging van Uw Gedekte apparatuur kan Apple updates van het macOS installeren waarbij geen oudere versies van het macOS voor het Apple product kunnen worden hersteld. Na de macOS-update kan het voorkomen dat programma’s van derden die op de Gedekte apparatuur geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de Gedekte apparatuur. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma’s, gegevens en wachtwoorden.

8.3. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Erkende Apple serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die U lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma’s of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9. Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1. Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2. Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10. Annulering

10.1. U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen via het nummer dat vermeld staat op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. 

Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt U annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple reseller en verzoeken dat de Erkende Apple reseller de Polis namens U annuleert.

10.2. Als U een restitutie wilt ontvangen, moet U Uw originele aankoopbewijs en/of Uw Garantiebewijs overleggen. 

10.3. Als U annuleert, komt U wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U de volledige door U betaalde Premie retour.

10.3.2. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U de volledige door U betaalde Premie retour van  de Erkende Apple reseller.

10.3.3. Als er geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is tussen U en de Erkende Apple reseller en als U deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U een deel van de door U betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode.Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, hebt U geen recht op teruggave van de reeds door U betaalde termijn.

10.3.4. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop U recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee U de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4. Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11. Overdracht van Polis

11.1. Wanneer U de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt U deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die achttien (18) jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2. U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of huurder, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of huurder kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3. Nadat Apple de overdracht  van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG,  een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.

12. Klachten

12.1. AIG en Apple vinden dat U een  hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat U voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die U ontvangt niet aan Uw verwachtingen voldoet, neemt U contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt U Uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple Uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar U woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact

Persoonlijk:

Alle Apple Stores die worden weergegeven in apple.com/nl/retail/storelist

 

12.2. AlsApple niet in staat is om een klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te bevestigen, U  op de hoogte te houden over de voortgang, en problemen binnen acht (8) weken tot Uw volle tevredenheid op te lossen, bent U wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die Uw geval zullen beoordelen. Apple verschaft informatie over hoe U dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3. Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag

http://www.kifid.nl/

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 

D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch: +353 16620899

Via e-mail: info@fspo.ie 

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor Uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4. Als U een klacht hebt over een verzekeringspolis die U online hebt gekocht, kunt U mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5. Aangezien AIG Europe S.A. een in Luxemburg gevestigde verzekeraar is, hebt u, in aanvulling op de hiervoor beschreven klachtenprocedure, toegang tot de Luxemburgse bemiddelingsorganisaties voor klachten die u hebt met betrekking tot deze Polis. De contactgegevens van de Luxemburgse bemiddelingsorganisaties zijn te vinden op de website van AIG Europe S.A.: www.aig.lu/.

13. Algemene informatie

13.1. Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en U en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan. 

13.2. De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

13.3. Deze verzekering wordt onderschreven door AIG Europe S.A, een verzekeraar die is opgericht overeenkomstig de Luxemburgse wetgeving met Luxemburgs RCS-nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd op het adres: 35D Avenue John F. Kennedy en heeft het btw-nummer: LU30100608, www.aig.lu/. AIG Europe S.A. verstrekt geen levensverzekeringen en is als verzekeraar geautoriseerd door het Luxemburgse Ministère des Finances en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, caa.lu/.

Het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A., tevens handelend onder de handelsnaam AIG Europe, Netherlands, heeft zijn statutaire filiaalkantoor op dit adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle a/d IJssel. KvK-nummer: 71305491 Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Tel.: (+31) (0) 10 453 5455. Fax: (+31) (0)10 452 8502. Btw-nummer van het Nederlandse filiaal: NL858662590B01.

Als het gaat om risico’s in Nederland, moet AIG Europe S.A. ook voldoen aan de regelgeving voor financiële handelwijzen die voortkomt uit de Nederlandse Wet op het financieel toezicht en die wordt overzien door de Autoriteit Financiële Markten. De contactgegevens van de Autoriteit Financiële Markten zijn te vinden op www.afm.nl/. In sommige of alle aspecten is het rechtssysteem dat van toepassing is in andere landen waar het Nederlandse filiaal van AIG Europe S.A. zaken doet anders dan het rechtssysteem van Luxemburg. 

Indien er een verslag over de solvabiliteit en financiële positie van AIG Europe S.A. beschikbaar is, is dit te vinden op www.aig.lu/.

13.4. Apple Distribution International en haar geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Alleen U (of Uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van Uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

 Hoe AIG Uw Persoonlijke gegevens gebruikt 

Uw Persoonlijke gegevens (hierna ‘Gegevens’ genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen (‘Gedragscode’). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op http://www.aig.com/nl-privacybeleid.

031919 AC+ Mac Netherlands v1.1a - Dutch

AppleCare+ voor Mac

Voorwaarden - Nederland
Polisoverzicht  Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan Uw Mac en de behoefte aan technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe S.A. ('AIG') die ermee akkoord gaat om Uw Mac  te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis. 


AppleCare+ biedt U dekking voor een reparatie of vervanging van Uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot  Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausule 4.5).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van Uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in Uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door Uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.13). 

1.              Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1.           'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van Uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop U geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van Uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2.           'AIG' betekent AIG Europe S.A. wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: 35D Avenue John F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg . AIG is werkzaam via haar vestiging in Nederland die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 71305491.

1.3.           'Apple' betekent Apple Distribution International (of haar benoemde agenten), die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4.           'Erkende Apple serviceprovider' betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl

1.5.           'Geautoriseerde Apple-wederverkoper' betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6.           'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplus.

1.7.           'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8.           'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin U wordt gemeld dat U een termijn niet hebt betaald en/of dat U onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9.           'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10.        'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven. 

1.11.        'Consumentensoftware' betekent de softwareprogramma's van het merk Apple die vooraf zijn geïnstalleerd of ontworpen zijn om te draaien op de Gedekte apparatuur.

1.12.        'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.1. 

1.13.        'Gedekte apparatuur' betekent deMac-desktop- of laptopcomputers van Apple, die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op Uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Erkende Apple reseller zijn gekocht en mag niet meer dan zestig (60) dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of geleased. Indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan U is overgedragen, moet de Polis aan U zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.

1.14.        'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij. 

1.15.        'Assurantiebelasting' betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform de tarieven die op de aankoopdatum van de Polis van toepassing zijn endie voor de Gedekte apparatuur 21% is. Dit tarief kan aan wijziging onderhevig zijn.

1.16.        'Termijn' verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door U dient te worden voldaan.

1.17.        'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan Uw Gedekte apparatuur en/of(b)  (c) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode. 

1.18.        'macOS' betekent het besturingssysteem van het merk Apple van de Gedekte apparatuur.

1.19.        'macOS Server' betekent de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple. 

1.20.        'Betalingsplanovereenkomst' verwijst naar de overeenkomst tussen U en de Erkende Apple reseller om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.21.        'Garantiebewijs' betekent het garantiebewijsdocument dat U ontvangt wanneer U deze Polis koopt en dit document bevat Uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als U deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Erkende Apple reseller, kan het originele aankoopbewijs ook als Uw Garantiebewijs dienen.

1.22.        'Polis' betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat U hebt ontvangen toen U AppleCare+ kocht, Uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.23.        'Eigen risico' betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 1:

€ 99

Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm

Onopzettelijke schade aan alleen Externe behuizing

Vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 2:

€ 259

Alle andere onopzettelijke schade

 

dit bedrag wordt door U betaald als U een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen U erop dat wanneer U een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Het Eigen risico voor een vordering voor onopzettelijke schade van niveau 1 is van toepassing wanneer de Gedekte apparatuur geen andere schade heeft dan de schade aan het scherm (indien van toepassing) of de schade aan de externe behuizing (indien van toepassing) waarbij dergelijke aanvullende schade voorkomt dat Apple het scherm of de externe behuizing van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Reparaties aan uitsluitend het scherm zijn alleen beschikbaar voor Gedekte apparatuur met een scherm. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld als Alle andere vorderingen met betrekking tot Onopzettelijke schade en wordt de prijs van het Eigen risico voor een vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 2 in rekening gebracht.

1.24.        'Premie' betekent het bedrag dat U hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.25.        'Technische ondersteuning' betekent toegang tot de technische ondersteuning van Apple als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

1.26.        'U/Uw' betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11. 

2.              De Polis

2.1.           Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van Uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en Uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om U ervan te vergewissen dat deze documenten U de dekking bieden die U wilt hebben. Als Uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op Uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2.           Mocht U een vervangend Garantiebewijs of een exemplaar van Uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3.           De Premie voor Uw Polis is als volgt:

iMac:

€ 219

iMac Pro:

€ 219

Mac mini:

€ 119

Mac Pro:

€ 249

MacBook:

€ 249

MacBook Air:

€ 249

MacBook Pro 13-inch:

€ 299

MacBook Pro 15-inch:

€ 449

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief. 

Als U de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3.              Dekkingsperiode

3.1.           Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal zestig (60) dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide dekkingstypen eindigen 36 maanden na de datum waarop U Uw Polis hebt gekocht. De aankoopdatum van Uw Polis wordt vermeld op Uw Garantiebewijs.

3.2.           Uw dekking kan eerder worden beëindigd als U Uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als U niet langer in aanmerking komt voor een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft Uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode.

3.3.           Op grond van deze Polis bent U niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4.              Dekking

4.1.           Hardwaredekking. Als U een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG, naar eigen goeddunken,  dat Apple: 

4.1.1.       de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of 

4.1.2.       als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur. 

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als U een vordering indient.

4.2.           Als er een vervanging aan U wordt verstrekt onder clausule 4.1 kan Apple, of de Erkende Apple serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleaset, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3.           Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die U indient op grond van deze Polis, moet U, voordat U in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule4.1, het van toepassing zijnde Eigen risico betalen. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple serviceprovider. 

4.4.           Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode. 

4.5.           Technische ondersteuning. Als U een geldige vordering indient onder dit gedeelte van Uw Polis, hebt U toegang tot de Apple hulplijn voor technische ondersteuning als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op het macOS, de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. De ondersteuning biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van het macOS en de Consumentensoftware en de vorige Grote release. 'Grote release' betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals '1.0' of '2.0' en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de macOS Server-software van Apple op een Mac.

5.              Uitsluitingen

5.1.           Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1.       een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2.       preventief onderhoud, zoals routinematig onderhoud aan of het schoonmaken van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software is;

5.1.3.       schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door:

5.1.3.1.   verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.3.2.   daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of   

5.1.3.3.   service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Erkende Apple serviceprovider is;

5.1.4.       Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd, of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.5.       verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur; 

5.1.6.       Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.7.       cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.8.       schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur; 

5.1.9.       schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door brand of schade aan Gedekte apparatuur die voortvloeit uit een natuurramp;

5.1.10.    buitensporige of onherstelbare fysieke schade aan Gedekte apparatuur (bijvoorbeeld apparatuur die is geplet of gebogen) of buitensporige of onherstelbare schade aan Gedekte apparatuur (bijvoorbeeld apparatuur die is ondergedompeld in vloeistof);

5.1.11.    schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door materialen of veroorzaakt door de aanwezigheid van materialen, die een risico vormen voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld biologische materialen);

5.1.12.    services om de Gedekte apparatuur te installeren, verwijderen of vernietigen; 

5.1.13.    de levering van apparatuur aan U terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur onder Hardwaredekking  wordt uitgevoerd; 

5.1.14.    storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten van Gedekte apparatuur, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door Uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2.           Technische ondersteuning. Met deze Polis bent U niet gedekt voor het volgende:

5.2.1.       het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur, het macOS  of Consumentensoftware op een manier waarop deze niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2.       problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief het macOS en de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3.       producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur, het macOS, macOS Server of Consumentensoftware.

5.2.4.       het gebruik van een computer of besturingssysteem die/dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;

5.2.5.       andere software dan het macOS, macOS Server of Consumentensoftware;

5.2.6.       macOS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.7.       schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen; 

5.2.8.       macOS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op macOS Server op de Gedekte apparatuur wordt gebruikt;

5.2.9.       schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen, inclusief herstel en herinstallatie van deze softwareprogramma's en gebruikersgegevens; 

5.2.10.    webbrowsers, e-mailprogramma's en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of configuraties van het macOS die nodig zijn om deze producten te gebruiken; of 

5.2.11.    advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6.              Algemene voorwaarden

6.1.           Als U over de volledige bescherming van Uw Polis wilt beschikken, moet U voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 

6.2.           De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1.       Originele onderdelen.Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen. 

6.2.2.       Polisbeperkingen. De dekking onder Uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 

6.2.3.       Premiebetaling. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat U gebruik kunt maken van Hardwaredekkingen Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen vorderingen geaccepteerd als de Premie niet volledig is betaald. Als er een Betalingsplanovereenkomst van kracht is tussen U en de Erkende Apple reseller, kunt U gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat U de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient Uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van Uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.4.       Niet-betaling van Termijnen.  Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en U Uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple reseller namens U verzoeken dat AIG Uw polis annuleert. AIG annuleert Uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple reseller. 

6.2.5.       Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.6.       Uw woonplaats en leeftijd. 

6.2.6.1.   Als U geen Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U in Nederland woonachtig bent en U achttien (18) jaar of ouder bent op de aankoopdatum van deze Polis.

6.2.6.2.   Als U een Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.7.       Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt U nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om U dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis. 

7.              Hoe U een vordering indient

7.1.           Voor Hardwaredekking. U moet Uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Erkende Apple serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat U kunt vinden op.support.apple.com/nl-nl/HT201232.Apple heeft het serienummer van Uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2.           Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Erkende Apple serviceprovider eventuele gegevens op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat U een vordering indient, een reservekopie van al Uw gegevens maken.

7.3.           Indien hierom wordt gevraagd, moet U een aankoopbewijs van Uw Gedekte apparatuur en Uw Garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat Uw Apple product onder de Gedekte apparatuur valt. 

7.4.           Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1.       Afgifteservice (carry-in-service). U kunt Uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Erkende Apple serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt U gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple serviceprovider te komen om Uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail.

7.4.2.       Service op locatie. Een service op locatie is beschikbaar voor Gedekte apparatuur als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 80 kilometer van een Erkende Apple serviceprovider op locatie bevindt. Als Apple bepaalt dat service op locatie beschikbaar is, stuurt Apple een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. Een reparatie wordt ofwel ter plekke uitgevoerd of de servicetechnicus vervoert de Gedekte apparatuur naar een Erkende Apple serviceprovider of een Apple reparatieservicelocatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd op een locatie van een Erkende Apple serviceprovider of een Apple reparatieservice, regelt Apple dat de Gedekte apparatuur na de reparatie naar Uw locatie wordt vervoerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen. Overeenkomstig clausule 4.1 als een reparatie niet beschikbaar is, wordt een vervangend product geleverd en regelt Apple dat de vervangende Gedekte apparatuur naar Uw locatie wordt getransporteerd.

7.4.3.       Doe-het-zelf-service (DIY). Een DIY-service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, zoals muizen of toetsenborden, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als een DIY-service in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.

7.4.3.1.     DIY-service waarbij Apple retourzending van het vervangen product, onderdeel of accessoire vereist. Apple kan mogelijk vereisen dat een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als U geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze DIY-service niet voor U beschikbaar en zal Apple andere servicemogelijkheden voorstellen voor reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien U de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, onderdeel of accessoire en de verzendkosten van en naar Uw adres niet bij U in rekening worden gebracht. Als U het vervangen product, onderdeel of accessoire niet retourneert volgens de instructies of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple Uw creditcard met het geautoriseerde bedrag.

7.4.3.2.     DIY-service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen apparaat, onderdeel of accessoire vereist. Apple stuurt U een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor vervanging, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire. Met deze DIY-service is er geen vereiste voor een creditcardautorisatie.

7.4.3.3.     Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die U maakt in verband met de DIY-service. Indien U meer hulp nodig hebt, kunt U contact opnemen met Apple op bovenstaand telefoonnummer of kunt U een Apple Store of AASP-locatie bezoeken.

7.5.           De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

7.6.           Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 

7.7.           Als U van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet U voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent U verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8.           Voor Technische ondersteuning, kunt U een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend. 

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8.              Uw verantwoordelijkheden wanneer U een vordering indient

8.1.           Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet U voldoen aan het volgende:

8.1.1.       U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2.       Om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of U op een andere manier met Uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3.       U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Erkende Apple serviceprovider aan U worden verstrekt en U moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Erkende Apple serviceprovider; 

8.1.4.       U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5.       U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat U een reservekopie hebt gemaakt van Uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6.       U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van Uw claim kan beoordelen. 

8.2.           Apple stuurt Uw Gedekte apparatuur terug of levert een vervangend product zoals de Gedekte apparatuur oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de reparatie aan of vervanging van Uw Gedekte apparatuur kan Apple updates van het macOS installeren waarbij geen oudere versies van het macOS voor het Apple product kunnen worden hersteld. Na de macOS-update kan het voorkomen dat programma's van derden die op de Gedekte apparatuur geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de Gedekte apparatuur. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3.           Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Erkende Apple serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die U lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9.              Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1.           Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2.           Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10.            Annulering

10.1.        U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen via het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. 

Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt U annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple reseller en verzoeken dat de Erkende Apple reseller de Polis namens U annuleert.

10.2.        Als U een restitutie wilt ontvangen, moet U Uw originele aankoopbewijs en/of Uw Garantiebewijs overleggen. 

10.3.        Als U annuleert, komt U wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1.    Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U de volledige door U betaalde Premie retour. 

10.3.2.    Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U de volledige door U betaalde Premie retour van  de Erkende Apple reseller. 

10.3.3.    Als er geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is tussen U en de Erkende Apple reseller en als  U deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U een deel van de door U betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode.Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, hebt U geen recht op teruggave van de reeds door U betaalde termijn.

10.3.4.    Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop U recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee U de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4.        Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11.            Overdracht van Polis

11.1.        Wanneer U de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt U deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die achttien (18) jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2.        U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl-HT201232 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of huurder, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of huurder kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3.        Nadat Apple de overdracht  van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG,  een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.

12.            Klachten

12.1.        AIG en Apple vinden dat U een  hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat U voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die U ontvangt niet aan Uw verwachtingen voldoet, neemt U contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt U Uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple Uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar U woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact 

Persoonlijk:

Alle Apple Stores die worden weergegeven in www.apple.com/nl/retail/storelist

 

12.2.        AlsApple niet in staat is om een klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te bevestigen, U  op de hoogte te houden over de voortgang, en problemen binnen acht (8) weken tot Uw volle tevredenheid op te lossen, bent U wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die Uw geval zullen beoordelen. Apple  verschaft informatie over hoe U dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3.        Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 2509 AG Den Haag

kifid.nl

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2, D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch:   +353 16620899

Via e-mail:    info@fspo.ie 

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor Uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4.        Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr.

12.5.        AIG Europe S.A. is in Luxemburg gevestigd. Daarom hebt u in aanvulling op bovenstaande klachtenprocedure toegang tot Luxemburgse instanties  voor klachten of geschillen die u mocht hebben met betrekking tot deze polis. Contactgegevens van deze Luxemburgse klachten- en geschilleninstanties kunt u vinden op de website van AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu.

13.            Algemene informatie

13.1.        Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en U en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan. 

13.2.        De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

13.3.        U sluit deze verzekering met AIG Europe S.A. AIG Europe S.A. is een verzekeringsonderneming met rechtspersoonlijkheid, opgericht naar het recht van Luxemburg en geregistreerd bij de Luxemburgse Kamer van Koophandel onder nummer B218806. Het hoofdkantoor van AIG Europe S.A. is gevestigd aan de 35D Avenue John F. Kennedy te (L-1855) Luxemburg. BTW LUX: LU30100608. http://www.aig.lu/.

AIG Europe S.A. is een schadeverzekeraar, heeft een vergunning van de Luxemburgse Minister van Financiën en staat onder toezicht van Commissariat aux Assurances, 7 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg. Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.

U sluit deze verzekering via het Nederlandse bijkantoor van AIG Europe S.A., ook wel handelend onder de naam AIG Europe, Netherlands, is gevestigd aan de Crystal Building B, Rivium Boulevard 216 te (2909 LK) Capelle a/d IJssel. Kamer van Koophandel nummer: 71305491. Correspondentieadres: AIG Europe, Netherlands, Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. Tel.: +31 (0)10 453 54 55. BTW NL: 858662590B01.

Voor wat betreft de in Nederland gelegen risico’s heeft AIG Europe S.A. mede te voldoen aan de toezichtrechtelijke gedragsregels die voortvloeien uit de Wet op het Financieel Toezicht. Het toezicht hierop wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten. Contactinformatie van de Autoriteit Financiële Markten kunt u vinden op www.afm.nl.

Indien er een rapport over de solvabiliteit en de financiële sta.  Indien er een rapport over de solvabiliteit en de financiële staat van AIG Europe S.A. beschikbaar is, kan dit worden gevonden op http://www.aig.lu/.

13.4.        Apple Distribution International en haar geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Alleen U (of Uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van Uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

 Hoe AIG Uw Persoonlijke gegevens gebruikt 

Uw Persoonlijke gegevens (hierna 'Gegevens' genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen ('Gedragscode'). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216, (2909 LK) Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op aig.com/nl-privacybeleid.

102218 AC+ Mac Netherlands v1.1 - Dutch

AppleCare+ voor Mac

Voorwaarden - Nederland
Polisoverzicht  Algemene Voorwaarden

OPMERKING OVER CONSUMENTENWETGEVING:

AppleCare+ is een verzekeringspolis voor de dekking van het risico op schade aan Uw Mac en de behoefte aan technische ondersteuning. AppleCare+ biedt geen dekking voor storingen die het gevolg zijn van ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten. Dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased. In Nederland hebben consumenten die een product van een professionele verkoper hebben gekocht op grond van het Nederlands Burgerlijk Wetboek recht op gratis reparatie of vervanging door de verkoper van goederen die, gezien de aard van het product en de informatie die door de verkoper is verstrekt, niet over de eigenschappen beschikken die de koper overeenkomstig het contract redelijkerwijs zou kunnen verwachten. Ga voor meer informatie naar www.apple.com/nl/legal/statutory-warranty. Als u de producten leaset, kunnen soortgelijke of andere rechten van toepassing zijn onder de consumentenwetgeving, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst.

 

AIG Europe Limited ('AEL') onderneemt een herstructurering als onderdeel van haar plannen met betrekking tot het verlaten van de Europese Unie door het Verenigd Koninkrijk en is van plan haar Europese zakelijke activiteiten over te dragen aan AIG Europe S.A. ('AIG Europe'). Dit zal naar verwachting vanaf 1 december 2018 ingaan.AIG Europe is lid van dezelfde groep bedrijven als AEL. Als gevolg van de herstructurering wordt Uw Polis overgedragen aan AIG Europe, maar dit heeft geen effect op de dekking die onder de Polis wordt geboden. Ga naar www.aig.com/Brexit voor meer informatie over de voorgestelde overdracht en de rechten die U hebt.

Bedankt voor het aanschaffen van AppleCare+, een verzekeringspolis die is verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited ('AIG') die ermee akkoord gaat om Uw Mac  te verzekeren in overeenstemming met de voorwaarden in deze Polis. 


AppleCare+ biedt U dekking voor een reparatie of vervanging van Uw apparaat in het geval van Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij, alsmede toegang tot  Technische ondersteuning van Apple (zoals genoemd in clausule 4.5).

De Polis wordt verkocht door Apple en Geautoriseerde Apple-wederverkopers. Apple handelt, namens AIG, ook alle vorderingen en eventuele klachten af die u kunt hebben (de volledige informatie over dit onderwerp is te vinden in clausule 12).

AppleCare+ biedt geen dekking tegen verlies of diefstal van Uw apparaat, of voor storingen als gevolg van fouten in Uw apparaat, hoewel dergelijke storingen afzonderlijk worden gedekt door Uw rechten op grond van consumentenwetgeving of de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased (zoals genoemd in clausule 5.1.13). 

1.              Definities

Elk woord dat of elke uitdrukking die met een hoofdletter in deze Polis is vermeld, is gedefinieerd in deze paragraaf en heeft overal in deze Polis dezelfde betekenis:

1.1.          'Onopzettelijke schade' betekent fysieke schade, of het kapot gaan of een storing van Uw Gedekte apparatuur vanwege een onvoorziene en onbedoelde gebeurtenis die het gevolg is van het hanteren van de apparatuur (bijvoorbeeld de Gedekte apparatuur laten vallen of contact met vloeistoffen) of van een externe gebeurtenis waarop U geen invloed hebt (bijvoorbeeld extreme omgevings- of weersomstandigheden). De schade moet gevolgen hebben voor het functioneren van Uw Gedekte apparatuur en dit geldt dus ook voor barsten in het scherm waardoor het beeldscherm minder goed zichtbaar is.

1.2.          'AIG' betekent AIG Europe Limited wier statutaire zetel is gevestigd op het volgende adres: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. AIG is werkzaam via haar vestiging in Nederland die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. AIG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 56375700.

1.3.          'Apple' betekent Apple Distribution International (of haar benoemde agenten), die deze Polis uitgeeft, verkoopt en beheert en die vorderingen en klachten namens AIG afhandelt.

1.4.          'Erkende Apple serviceprovider' betekent een externe serviceprovider die is benoemd tot agent van Apple om vorderingen namens AIG af te handelen. Een lijst van deze providers is beschikbaar via locate.apple.com/nl/nl

1.5.          'Geautoriseerde Apple-wederverkoper' betekent een derde partij die door Apple is geautoriseerd om deze Polis uit te geven op het moment dat de wederverkoper uw Gedekte apparatuur aan u verkoopt of leaset.

1.6.          'Details van AppleCare+' betekent de supportwebsite apple.com/legal/sales-support/applecare/applecareplusmac.

1.7.          'Beperkte Garantie van Apple' betekent de vrijwillige fabrieksgarantie die door Apple (onder afzonderlijke servicevoorwaarden) aan kopers of leasenemers van de Gedekte apparatuur wordt verstrekt en die voordelen biedt in aanvulling op, en niet in plaats van, rechten waarin door consumentenwetgeving wordt voorzien.

1.8.          'Ingebrekestelling' verwijst naar de kennisgeving van een Erkende Apple reseller waarin U wordt gemeld dat U een termijn niet hebt betaald en/of dat U onder de Betalingsplanovereenkomst verzuimt om termijnbetalingen te voldoen.

1.9.          'Niet volledig op te laden batterij' verwijst, in verband met Gedekte apparatuur, naar de omstandigheid dat de capaciteit van de batterij van die Gedekte apparatuur om elektrische lading vast te houden minder bedraagt dan tachtig procent (80%) van de originele specificatie.

1.10.       'Zakelijke klant' betekent een klant die zich heeft geregistreerd bij en de Gedekte apparatuur heeft gekocht via de online Apple Store voor bedrijven. 

1.11.       'Consumentensoftware' betekent de softwareprogramma's van het merk Apple die vooraf zijn geïnstalleerd of ontworpen zijn om te draaien op de Gedekte apparatuur.

1.12.       'Dekkingsperiode' heeft de betekenis die wordt genoemd in clausule 3.1. 

1.13.       'Gedekte apparatuur' betekent deMac-desktop- of laptopcomputers van Apple, die wordt geïdentificeerd door het serienummer van het product dat wordt weergegeven op Uw Garantiebewijs, plus de originele accessoires die in dezelfde verpakking worden geleverd. De Gedekte apparatuur moet nieuw bij Apple of een Erkende Apple reseller zijn gekocht en mag niet meer dan zestig (60) dagen eerder dan de aanschafdatum van deze Polis zijn gekocht of geleased. Indien de wettelijke eigendom of de lease van de Gedekte apparatuur aan U is overgedragen, moet de Polis aan U zijn overgedragen overeenkomstig clausule 11 van deze Polis.

1.14.       'Hardwaredekking' betekent de dekking die zorgt voor de reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur vanwege bepaalde gebeurtenissen, zoals Onopzettelijke schade of een Niet volledig op te laden batterij. 

1.15.       'Assurantiebelasting' betekent de assurantiebelasting die in de Premie is opgenomen en die moet worden betaald conform de tarieven die op de aankoopdatum van de Polis van toepassing zijn endie voor de Gedekte apparatuur 21% is. Dit tarief kan aan wijziging onderhevig zijn.

1.16.       'Termijn' verwijst naar een bedrag dat onder de Betalingsplanovereenkomst door U dient te worden voldaan.

1.17.       'Verzekerde gebeurtenis' betekent (a) Onopzettelijke schade aan Uw Gedekte apparatuur en/of(b)  (c) een Niet volledig op te laden batterij en/of (c) de noodzaak om Technische ondersteuning te gebruiken; een dergelijke gebeurtenis treedt op tijdens de Dekkingsperiode. 

1.18.       'macOS' betekent het besturingssysteem van het merk Apple van de Gedekte apparatuur.

1.19.       'macOS Server' betekent de besturingssysteemsoftware voor servers van Apple. 

1.20.       'Betalingsplanovereenkomst' verwijst naar de overeenkomst tussen U en de Erkende Apple reseller om betaling van de Premie in Termijnen te voldoen.

1.21.       'Garantiebewijs' betekent het garantiebewijsdocument dat U ontvangt wanneer U deze Polis koopt en dit document bevat Uw verzekeringsgegevens en het serienummer van de Gedekte apparatuur waarop deze Polis van toepassing is. Als U deze Polis hebt gekocht in een Apple Store of van een Erkende Apple reseller, kan het originele aankoopbewijs ook als Uw Garantiebewijs dienen.

1.22.       'Polis' betekent dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van AppleCare+ worden genoemd. Dit document vormt, samen met het Garantiebewijs dat U hebt ontvangen toen U AppleCare+ kocht, Uw verzekeringsovereenkomst met AIG.

1.23.       'Eigen risico' betekent het relevante eigen risico voor de Gedekte apparatuur. Het bedrag van het Eigen risico is als volgt:

Vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 1:

€ 99

Onopzettelijke schade aan uitsluitend het scherm

Onopzettelijke schade aan alleen Externe behuizing

Vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 2:

€ 259

Alle andere onopzettelijke schade

 

dit bedrag wordt door U betaald als U een vordering voor Onopzettelijke schade in Nederland indient onder deze Polis. We wijzen U erop dat wanneer U een vordering in een ander land indient op grond van deze Polis, het Eigen risico moet worden betaald in de valuta van dat land en volgens het tarief dat in dat land geldt. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

Het Eigen risico voor een vordering voor onopzettelijke schade van niveau 1 is van toepassing wanneer de Gedekte apparatuur geen andere schade heeft dan de schade aan het scherm (indien van toepassing) of de schade aan de externe behuizing (indien van toepassing) waarbij dergelijke aanvullende schade voorkomt dat Apple het scherm of de externe behuizing van de Gedekte apparatuur kan vervangen. Reparaties aan uitsluitend het scherm zijn alleen beschikbaar voor Gedekte apparatuur met een scherm. Gedekte apparatuur met aanvullende schade wordt ingedeeld als Alle andere vorderingen met betrekking tot Onopzettelijke schade en wordt de prijs van het Eigen risico voor een vordering voor Onopzettelijke schade van niveau 2 in rekening gebracht.

1.24.       'Premie' betekent het bedrag dat U hebt toegezegd te betalen voor de dekking op grond van deze Polis, zoals is beschreven in clausule 2.3. De Premie omvat de Assurantiebelasting tegen het toepasselijke tarief.

1.25.       'Technische ondersteuning' betekent toegang tot de technische ondersteuning van Apple als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier functioneert. Deze ondersteuning is anders van Apple verkrijgbaar door de kosten per incident te betalen.

1.26.       'U/Uw' betekent de persoon die eigenaar is van de Gedekte apparatuur of die de Gedekte apparatuur leaset en iedereen aan wie de Polis is overgedragen overeenkomstig clausule 11. 

2.              De Polis

2.1.          Uw Polis bestaat uit dit verzekeringsdocument waarin de voorwaarden van Uw dekking onder AppleCare+ worden genoemd en Uw Garantiebewijs. Controleer deze zorgvuldig om U ervan te vergewissen dat deze documenten U de dekking bieden die U wilt hebben. Als Uw Polis moet worden gewijzigd of als bepaalde informatie waarop de Polis is gebaseerd, wordt gewijzigd, is het wellicht noodzakelijk dat Apple en AIG hun gegevens bijwerken en kan het nodig zijn dat de gegevens op Uw Garantiebewijs moeten worden aangepast.

2.2.          Mocht U een vervangend Garantiebewijs of een exemplaar van Uw verzekeringsgegevens nodig hebben, ga dan naar mysupport.apple.com/products en volg de instructies.

2.3.          De Premie voor Uw Polis is als volgt:

iMac:

€ 219

iMac Pro:

€ 219

Mac mini:

€ 119

Mac Pro:

€ 249

MacBook:

€ 249

MacBook Air:

€ 249

MacBook Pro 13-inch:

€ 299

MacBook Pro 15-inch:

€ 449

 

Deze prijzen zijn inclusief Assurantiebelasting tegen het geldende tarief. 

Als U de Premie vooraf betaalt, moet de Premie contant of via bankpas of creditcard worden betaald wanneer de Polis wordt aangeschaft. Als uw betaling niet op de juiste manier wordt voltooid (bijvoorbeeld als uw bankpas of creditcard wordt geweigerd) ontvangt u hierover bericht en moet u actie ondernemen om de betaling te voltooien. Als er een Verzekerde gebeurtenis plaatsvindt en uw betaling niet is voltooid, komt u niet in aanmerking voor het ontvangen van dekking.

3.              Dekkingsperiode

3.1.          Uw Hardwaredekking begint op de datum dat u uw Polis koopt. Dit houdt in dat als u AppleCare+ koopt binnen maximaal zestig (60) dagen nadat u uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen, u pas Hardwaredekking ontvangt vanaf die datum. Uw dekking voor Technische ondersteuning begint na het vervallen van de gratis dekking voor technische ondersteuning die door de fabrikant wordt verstrekt en die begint op de dag dat U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. Beide dekkingstypen eindigen 36 maanden na de datum waarop U Uw Polis hebt gekocht. De aankoopdatum van Uw Polis wordt vermeld op Uw Garantiebewijs.

3.2.          Uw dekking kan eerder worden beëindigd als U Uw recht op annulering hebt uitgeoefend op grond van clausule 10. Als U niet langer in aanmerking komt voor een vordering voor Onopzettelijke schade, blijft Uw Hardwaredekking voor een Niet volledig op te laden batterij en Technische ondersteuning van kracht tot het einde van de Dekkingsperiode.

3.3.          Op grond van deze Polis bent U niet gedekt tegen schade aan de Gedekte apparatuur door een Verzekerde gebeurtenis die plaatsvond voordat deze Polis werd gekocht.

4.              Dekking

4.1.          Hardwaredekking. Als U een geldige vordering indient onder het element Hardwaredekking van deze Polis, regelt AIG, naar eigen goeddunken,  dat Apple: 

4.1.1.      de Gedekte apparatuur repareert met behulp van nieuwe of gereviseerde onderdelen die qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoen voor nieuwe onderdelen; of 

4.1.2.      als het praktisch of economisch niet haalbaar is om een reparatie uit te voeren, een vervanging voor de Gedekte apparatuur levert met een nieuw apparaat van het merk Apple of een apparaat van het merk Apple dat qua prestaties en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een nieuw apparaat, en dat van hetzelfde type is als het origineel. Als er geen apparaat van het merk Apple dat overeenkomt met uw Gedekte apparatuur beschikbaar is, wordt er een apparaat van het merk Apple verstrekt dat ten minste qua functionaliteit overeenkomt met de originele Gedekte apparatuur (onderhevig aan updates van Consumentensoftware die van toepassing zijn). Het vervangende apparaat van het merk Apple wordt de nieuwe Gedekte apparatuur onder deze Polis. In het geval van een vervanging, behoudt Apple of de geautoriseerde Apple-serviceprovider de originele Gedekte apparatuur. 

De Gedekte apparatuur kan alleen worden gerepareerd of vervangen en er wordt geen geld uitgekeerd door AIG als U een vordering indient.

4.2.          Als er een vervanging aan U wordt verstrekt onder clausule 4.1 kan Apple, of de Erkende Apple serviceprovider, de nieuwste software en het nieuwste besturingssysteem installeren dat van toepassing is voor de Gedekte apparatuur als deel van de dekking die door deze Polis wordt verstrekt. Programma’s van derden die op de originele Gedekte apparatuur zijn geïnstalleerd, zijn mogelijk niet compatibel met de Gedekte apparatuur ten gevolge van de update van de software en het besturingssysteem. Als u een vordering indient in een ander land dan het land waar u de Gedekte apparatuur hebt gekocht of geleaset, kan Apple of de Geautoriseerde Apple-serviceprovider producten en onderdelen omruilen of repareren met lokale producten en onderdelen die vergelijkbaar zijn.

4.3.          Eigen risico. Met betrekking tot elke vordering voor Onopzettelijke schade die U indient op grond van deze Polis, moet U, voordat U in aanmerking komt voor de voordelen die worden genoemd in clausule4.1, het van toepassing zijnde Eigen risico betalen. Het Eigen risico kan contant of via bankpas of creditcard worden betaald aan Apple of de Erkende Apple serviceprovider. 

4.4.          Limiet voor vorderingen. Er kunnen maximaal twee vorderingen voor Onopzettelijke schade worden ingediend tijdens de Dekkingsperiode. Nadat de tweede vordering is vereffend, zal de dekking voor Onopzettelijke schade op deze Polis worden beëindigd. Uw dekking voor Technische ondersteuning en een Niet volledig op te laden batterij blijven echter doorlopen tot het einde van de Dekkingsperiode. 

4.5.          Technische ondersteuning. Als U een geldige vordering indient onder dit gedeelte van Uw Polis, hebt U toegang tot de Apple hulplijn voor technische ondersteuning als Uw Gedekte apparatuur niet meer op de juiste manier werkt. Deze ondersteuning is ook verkrijgbaar door kosten per incident te betalen. Deze dekking begint op de vervaldatum van de gratis ondersteuningsperiode die begint op de datum waarop U Uw Gedekte apparatuur hebt gekocht of bent gaan leasen. De Technische ondersteuning is van toepassing op het macOS, de Consumentensoftware en eventuele verbindingsproblemen tussen de Gedekte apparatuur en een AirPort-apparaat, Apple TV en een compatibel draadloos apparaat of computer dat/die voldoet aan de verbindingsspecificaties van de Gedekte apparatuur. De ondersteuning biedt dekking voor de op dat moment geldende versie van het macOS en de Consumentensoftware en de vorige Grote release. 'Grote release' betekent een belangrijke versie van de software die commercieel door Apple wordt uitgebracht met een releasenummer zoals '1.0' of '2.0' en die geen bètaversie of pre-releaseversie is. Apple biedt ook technische ondersteuning via de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op de macOS Server-software van Apple op een Mac.

5.              Uitsluitingen

5.1.          Hardwaredekking. Met deze Polis bent u niet gedekt voor het volgende:

5.1.1.      een ander product dan de Gedekte apparatuur;

5.1.2.      preventief onderhoud, zoals routinematig onderhoud aan of het schoonmaken van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software is;

5.1.3.      schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door:

5.1.3.1.  verkeerd gebruik of misbruik, waarmee wordt bedoeld opzettelijk veroorzaakte schade inclusief het willens en wetens gebruiken van de Gedekte apparatuur voor een doel of op een manier waarvoor deze niet is bedoeld;

5.1.3.2.  daadwerkelijke wijzigingen of aanpassingen van de Gedekte apparatuur of pogingen daartoe; of 

5.1.3.3.  service of reparaties (inclusief upgrades) die zijn uitgevoerd door iemand die niet in dienst is van Apple of die geen Erkende Apple serviceprovider is;

5.1.4.      Gedekte apparatuur met een serienummer dat is gewijzigd, beschadigd of verwijderd, of Gedekte apparatuur die is geopend, gerepareerd, gewijzigd of aangepast door iemand anders dan Apple of een bevoegde vertegenwoordiger van Apple of Gedekte apparatuur die onderdelen bevat die niet zijn geautoriseerd door Apple;

5.1.5.      verlies of diefstal van uw gedekte apparatuur; 

5.1.6.      Gedekte apparatuur (inclusief alle belangrijke componenten) die niet wordt geretourneerd naar Apple;

5.1.7.      cosmetische schade aan de Gedekte apparatuur die geen gevolgen heeft voor de functionaliteit van de Gedekte apparatuur, inclusief, maar niet beperkt tot, haarscheurtjes, krassen, deuken, gebroken plastic op poorten en verkleuring;

5.1.8.      schade of storingen die worden veroorzaakt door natuurlijke slijtage en/of het gebruik van de Gedekte apparatuur; 

5.1.9.      schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door brand of schade aan Gedekte apparatuur die voortvloeit uit een natuurramp;

5.1.10.   buitensporige of onherstelbare fysieke schade aan Gedekte apparatuur (bijvoorbeeld apparatuur die is geplet of gebogen) of buitensporige of onherstelbare schade aan Gedekte apparatuur (bijvoorbeeld apparatuur die is ondergedompeld in vloeistof);

5.1.11.   schade aan Gedekte apparatuur veroorzaakt door materialen of veroorzaakt door de aanwezigheid van materialen, die een risico vormen voor de menselijke gezondheid (bijvoorbeeld biologische materialen);

5.1.12.   services om de Gedekte apparatuur te installeren, verwijderen of vernietigen; 

5.1.13.   de levering van apparatuur aan U terwijl er onderhoud op de Gedekte apparatuur onder Hardwaredekking  wordt uitgevoerd; 

5.1.14.   storingen vanwege materiaal- en/of fabricage- en/of ontwerpfouten van Gedekte apparatuur, maar dergelijke storingen worden afzonderlijk gedekt door Uw rechten op grond van consumentenwetgeving of door de Beperkte Garantie van Apple of door Apple zelf tijdens dezelfde periode als de Dekkingsperiode van AppleCare+, zelfs als U Uw Apple product niet bij Apple hebt gekocht of geleased.

5.2.          Technische ondersteuning. Met deze Polis bent U niet gedekt voor het volgende:

5.2.1.      het gebruiken of wijzigen van de Gedekte apparatuur, het macOS  of Consumentensoftware op een manier waarop deze niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd volgens de gebruikershandleiding, de technische specificaties of andere richtlijnen die op de Apple website voor de Gedekte apparatuur zijn gepubliceerd;

5.2.2.      problemen die kunnen worden opgelost door de software te upgraden (inclusief het macOS en de Consumentensoftware) naar de nieuwste versie;

5.2.3.      producten van derden of andere producten of software van het merk Apple (anders dan de Gedekte apparatuur of Consumentensoftware) of de effecten van dergelijke producten op interacties met de Gedekte apparatuur, het macOS, macOS Server of Consumentensoftware.

5.2.4.      het gebruik van een computer of besturingssysteem die/dat niet is gerelateerd aan Consumentensoftware of verbindingsproblemen met de Gedekte apparatuur;

5.2.5.      andere software dan het macOS, macOS Server of Consumentensoftware;

5.2.6.      macOS-software of andere Consumentensoftware die is bestempeld als 'bèta', 'prerelease' of 'preview' of software met vergelijkbare labels;

5.2.7.      schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen; 

5.2.8.      macOS-software voor servers, behalve wanneer de grafische gebruikersinterface voor problemen met server- en netwerkbeheer op macOS Server op de Gedekte apparatuur wordt gebruikt;

5.2.9.      schade aan of verlies van bepaalde software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan of hiermee zijn opgenomen, inclusief herstel en herinstallatie van deze softwareprogramma's en gebruikersgegevens; 

5.2.10.   webbrowsers, e-mailprogramma's en internetaanbiedersoftware van andere fabrikanten of configuraties van het macOS die nodig zijn om deze producten te gebruiken; of 

5.2.11.   advies met betrekking tot het dagelijkse gebruik van de Gedekte apparatuur wanneer er geen onderliggend probleem met de hardware of software bestaat.

6.              Algemene voorwaarden

6.1.          Als U over de volledige bescherming van Uw Polis wilt beschikken, moet U voldoen aan deze clausule en de clausules 7, 8 en 9 die voorwaarden van deze Polis zijn. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan uw vordering worden afgewezen. 

6.2.          De volgende voorwaarden zijn op deze Polis van toepassing:

6.2.1.      Originele onderdelen.Als voorwaarde voor het verkrijgen van gedekte service moet alle Gedekte apparatuur in zijn geheel worden geretourneerd aan Apple, met inbegrip van alle originele onderdelen of door Apple geautoriseerde vervangende onderdelen. 

6.2.2.      Polisbeperkingen. De dekking onder Uw Polis is onderhevig aan de uitsluitingen die zijn genoemd in clausule 5. 

6.2.3.      Premiebetaling. Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, dient de Premie te worden betaald voordat U gebruik kunt maken van Hardwaredekkingen Technische ondersteuning en worden er onder deze Polis geen vorderingen geaccepteerd als de Premie niet volledig is betaald. Als er een Betalingsplanovereenkomst van kracht is tussen U en de Erkende Apple reseller, kunt U gebruikmaken van de Hardwaredekking en Technische ondersteuning vanaf het moment dat U de Betalingsplanovereenkomst aangaat. U dient Uw Termijnen overeenkomstig de voorwaarden van Uw Betalingsplanovereenkomst te voldoen.

6.2.4.      Niet-betaling van Termijnen.  Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en U Uw verschuldigde Termijnen niet op de in de Ingebrekestelling vermelde datum hebt voldaan, kan de Erkende Apple reseller namens U verzoeken dat AIG Uw polis annuleert. AIG annuleert Uw Polis dan onmiddellijk na ontvangst van een dergelijk verzoek van de Erkende Apple reseller. 

6.2.5.      Uw zorgplicht. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de Gedekte apparatuur te beschermen tegen een Verzekerde gebeurtenis en om de Gedekte apparatuur conform de instructies te onderhouden.

6.2.6.      Uw woonplaats en leeftijd. 

6.2.6.1.  Als U geen Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U in Nederland woonachtig bent en U achttien (18) jaar of ouder bent op de aankoopdatum van deze Polis.

6.2.6.2.  Als U een Zakelijke klant bent, kunt U deze Polis alleen kopen als U de Gedekte apparatuur hebt gekocht om te worden gebruikt in een bedrijf, een stichting, een liefdadigheidsinstelling of een andere instelling zonder rechtspersoonlijkheid die in Nederland is gevestigd.

6.2.7.      Andere verzekering. Als er nog een andere verzekeringspolis met betrekking tot de Gedekte apparatuur van kracht is tijdens de Dekkingsperiode, kunt U nog steeds een vordering onder deze Polis indienen, omdat AIG is overeengekomen om U dekking te verlenen zonder rekening te houden met en ongeacht een eventuele andere polis. 

7.              Hoe U een vordering indient

7.1.          Voor Hardwaredekking. U moet Uw vordering zo snel mogelijk doorgeven door naar een Apple Store of naar een Erkende Apple serviceprovider te gaan, door naar support.apple.com/nl-nl te gaan of door ons te bellen op het nummer dat U kunt vinden op.support.apple.com/nl-nl/HT201232.Apple heeft het serienummer van Uw Gedekte apparatuur nodig voordat er assistentie kan worden verleend. Uw vordering wordt vereffend door middel van de opties die zijn genoemd in clausule 7.4.

7.2.          Tijdens de service voor Hardwaredekking zal Apple of de Erkende Apple serviceprovider eventuele gegevens op de Gedekte apparatuur verwijderen en het opslagmedium opnieuw formatteren. U moet regelmatig, en indien mogelijk ook voordat U een vordering indient, een reservekopie van al Uw gegevens maken.

7.3.          Indien hierom wordt gevraagd, moet U een aankoopbewijs van Uw Gedekte apparatuur en Uw Garantiebewijs kunnen overleggen om te valideren dat Uw Apple product onder de Gedekte apparatuur valt. 

7.4.          Geldige vorderingen voor Hardwaredekking kunnen worden ingediend met behulp van een van de volgende opties:

7.4.1.      Afgifteservice (carry-in-service). U kunt Uw Gedekte apparatuur retourneren naar een Apple Store of een Erkende Apple serviceprovider. Er wordt een reparatie uitgevoerd of een vervanging aangeboden overeenkomstig clausule 4.1. Zodra de reparatie is voltooid of een vervanging beschikbaar is (zoals van toepassing), wordt U gevraagd om naar de Apple Store of de Erkende Apple serviceprovider te komen om Uw Gedekte apparatuur op te halen.

Als u de Gedekte apparatuur retourneert naar een Apple Store, kunnen sommige reparaties ter plekke worden uitgevoerd. Het is raadzaam om vooraf te reserveren via apple.com/nl/retail.

7.4.2.      Service op locatie. Een service op locatie is beschikbaar voor Gedekte apparatuur als de locatie van de Gedekte apparatuur zich binnen een straal van 80 kilometer van een Erkende Apple serviceprovider op locatie bevindt. Als Apple bepaalt dat service op locatie beschikbaar is, stuurt Apple een servicetechnicus naar de locatie van de Gedekte apparatuur. Een reparatie wordt ofwel ter plekke uitgevoerd of de servicetechnicus vervoert de Gedekte apparatuur naar een Erkende Apple serviceprovider of een Apple reparatieservicelocatie. Als de Gedekte apparatuur is gerepareerd op een locatie van een Erkende Apple serviceprovider of een Apple reparatieservice, regelt Apple dat de Gedekte apparatuur na de reparatie naar Uw locatie wordt vervoerd. Als de servicetechnicus op de afgesproken tijd geen toegang wordt verleend tot de Gedekte apparatuur, kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht als de technicus later opnieuw moet langskomen. Overeenkomstig clausule 4.1 als een reparatie niet beschikbaar is, wordt een vervangend product geleverd en regelt Apple dat de vervangende Gedekte apparatuur naar Uw locatie wordt getransporteerd.

7.4.3.      Doe-het-zelf-service (DIY). Een DIY-service is beschikbaar voor eenvoudig te vervangen producten, onderdelen of accessoires, zoals muizen of toetsenborden, die zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Als een DIY-service in het desbetreffende geval beschikbaar is, is de volgende procedure van toepassing.

7.4.3.1.    DIY-service waarbij Apple retourzending van het vervangen product, onderdeel of accessoire vereist. Apple kan mogelijk vereisen dat een creditcardautorisatie wordt afgegeven voor de verkoopprijs van het vervangende product, onderdeel of accessoire en voor de verzendkosten die van toepassing zijn. Als U geen creditcardautorisatie kunt afgeven, is deze DIY-service niet voor U beschikbaar en zal Apple andere servicemogelijkheden voorstellen voor reparatie of vervanging van Uw Gedekte apparatuur. U ontvangt van Apple een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor installatie, en eventuele voorwaarden voor de retournering van het vervangen product, onderdeel of accessoire. Indien U de instructies opvolgt, trekt Apple de creditcardautorisatie in zodat de kosten voor het product, onderdeel of accessoire en de verzendkosten van en naar Uw adres niet bij U in rekening worden gebracht. Als U het vervangen product, onderdeel of accessoire niet retourneert volgens de instructies of een vervangen product, onderdeel of accessoire terugstuurt dat niet in aanmerking komt voor service, belast Apple Uw creditcard met het geautoriseerde bedrag.

7.4.3.2.    DIY-service waarbij Apple geen terugzending van het vervangen apparaat, onderdeel of accessoire vereist. Apple stuurt U een vervangend product, onderdeel of accessoire, zo nodig met instructies voor vervanging, en eventuele verwijderingsinstructies voor het vervangen product, onderdeel of accessoire. Met deze DIY-service is er geen vereiste voor een creditcardautorisatie.

7.4.3.3.    Apple is niet aansprakelijk voor eventuele arbeidskosten die U maakt in verband met de DIY-service. Indien U meer hulp nodig hebt, kunt U contact opnemen met Apple op bovenstaand telefoonnummer of kunt U een Apple Store of AASP-locatie bezoeken.

7.5.          De serviceopties voor Hardwaredekking kunnen afhankelijk van de lokale mogelijkheden per land verschillen. Ga naar Details van AppleCare+ voor meer informatie.

7.6.          Wanneer het niet mogelijk is om een bepaalde servicemethode te leveren die hierboven wordt genoemd, behoudt Apple zich het recht voor om de polisvoorwaarden op dit punt te wijzigen. 

7.7.          Als U van plan bent om onder deze Polis een vordering in te dienen in een land dat niet het land van aankoop is, moet U voldoen aan alle import- en exportwetten en regelgeving die van toepassing zijn en bent U verantwoordelijk voor alle douanerechten, btw en andere bijbehorende belastingen en kosten die van toepassing kunnen zijn.

7.8.          Voor Technische ondersteuning, kunt U een vordering indienen door te bellen met Apple via het telefoonnummer dat beschikbaar is op support.apple.com/nl-nl/HT201232. De adviseur vraagt om het serienummer van de Gedekte apparatuur voordat er ondersteuning wordt verleend. 

U kunt ook informatie krijgen via de volgende gratis ondersteuningsbronnen die hieronder zijn beschreven:

Internationale ondersteuningsinformatie

support.apple.com/nl-nl/HT201232

Erkende Apple serviceproviders en Apple Stores

locate.apple.com/nl/nl

Apple-ondersteuning en -service

support.apple.com/nl-nl/contact

 

8.              Uw verantwoordelijkheden wanneer U een vordering indient

8.1.          Wanneer U een vordering indient onder deze Polis, moet U voldoen aan het volgende:

8.1.1.      U moet informatie verschaffen over de symptomen en oorzaken van de schade aan of problemen met de Gedekte apparatuur;

8.1.2.      Om Apple de mogelijkheid te bieden om problemen op te lossen of U op een andere manier met Uw vordering te helpen, moet U, indien hierom wordt gevraagd, informatie verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot het serienummer van de Gedekte apparatuur, het model, de versie van het besturingssysteem en de geïnstalleerde software, eventuele randapparatuur die op de Gedekte apparatuur is geïnstalleerd of hiermee is verbonden, eventuele foutberichten die worden weergegeven, acties die zijn uitgevoerd voordat de Gedekte apparatuur met het probleem te maken kreeg en stappen die zijn genomen om het probleem op te lossen;

8.1.3.      U moet de instructies opvolgen die door Apple of de Erkende Apple serviceprovider aan U worden verstrekt en U moet de Gedekte apparatuur verpakken overeenkomstig de verzendinstructies die zijn verstrekt door Apple of de Erkende Apple serviceprovider; 

8.1.4.      U moet geen producten en accessoires opsturen die niet onderhevig zijn aan een vordering inzake Hardwaredekking (zoals hoesjes, autoladers enzovoort.) aangezien deze niet kunnen worden geretourneerd;

8.1.5.      U moet er, indien mogelijk, voor zorgen dat U een reservekopie hebt gemaakt van Uw software en gegevens die op de Gedekte apparatuur staan. Apple verwijdert de inhoud van de Gedekte apparatuur en formatteert het opslagmedium opnieuw. Behoudens clausule 8.3, is noch AIG noch Apple verantwoordelijk voor een eventueel verlies van software of gegevens die op de Gedekte apparatuur staan wanneer deze wordt ingediend als onderdeel van een vordering onder deze Polis; en

8.1.6.      U moet aan Apple alle belangrijke onderdelen verstrekken van het product waarop de Hardwaredekking van toepassing is, zodat Apple de geldigheid van Uw claim kan beoordelen. 

8.2.          Apple stuurt Uw Gedekte apparatuur terug of levert een vervangend product zoals de Gedekte apparatuur oorspronkelijk was geconfigureerd, eventuele updates voorbehouden. In het kader van de reparatie aan of vervanging van Uw Gedekte apparatuur kan Apple updates van het macOS installeren waarbij geen oudere versies van het macOS voor het Apple product kunnen worden hersteld. Na de macOS-update kan het voorkomen dat programma's van derden die op de Gedekte apparatuur geïnstalleerd waren, niet meer compatibel zijn met of niet meer werken op de Gedekte apparatuur. U bent verantwoordelijk voor het opnieuw installeren van alle andere softwareprogramma's, gegevens en wachtwoorden.

8.3.          Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn AIG, Apple, Erkende Apple serviceproviders en hun medewerkers en agenten niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die U lijdt, bijvoorbeeld de kosten voor het herstellen, opnieuw programmeren of opnieuw produceren van eventuele programma's of gegevens, of eventuele misgelopen omzet, winst, inkomsten of verwachte besparingen als gevolg van het niet nakomen van hun verplichtingen onder deze Polis.

9.              Misleiding, fraude en illegaal gebruik

9.1.          Als een vordering frauduleus blijkt te zijn of als u willens en wetens misleidende informatie verstrekt wanneer u een vordering indient, wordt de vordering afgewezen en wordt uw Polis geannuleerd. Eventuele Premie die aan u is verschuldigd, wordt niet terugbetaald. Apple of AIG kunnen de politie of andere overheidsorganen inschakelen.

9.2.          Deze Polis kan onmiddellijk worden geannuleerd door AIG in het geval dat de Gedekte apparatuur wordt gebruikt bij criminele activiteiten of bij het mogelijk maken of uitvoeren van een criminele daad.

10.           Annulering

10.1.       U kunt deze Polis op elk moment en om elke reden annuleren door Apple te bellen via het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl/HT201232 of te schrijven naar: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. 

Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is, kunt U annuleren door contact op te nemen met de Erkende Apple reseller en verzoeken dat de Erkende Apple reseller de Polis namens U annuleert.

10.2.       Als U een restitutie wilt ontvangen, moet U Uw originele aankoopbewijs en/of Uw Garantiebewijs overleggen. 

10.3.       Als U annuleert, komt U wellicht in aanmerking voor een restitutie van de Premie die op de volgende basis wordt berekend:

10.3.1.   Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U de volledige door U betaalde Premie retour. 

10.3.2.   Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis binnen dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U de volledige door U betaalde Premie retour van  de Erkende Apple reseller. 

10.3.3.   Als er geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is tussen U en de Erkende Apple reseller en als  U deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, ontvangt U een deel van de door U betaalde Premie retour; het daadwerkelijke bedrag wordt berekend aan de hand van de resterende Dekkingsperiode.Als er tussen U en de Erkende Apple reseller een Betalingsplanovereenkomst van kracht is en als U deze Polis meer dan dertig (30) dagen na aanschaf van Uw Polis annuleert, hebt U geen recht op teruggave van de reeds door U betaalde termijn.

10.3.4.   Als er tussen U en de Erkende Apple reseller geen Betalingsplanovereenkomst van kracht is, wordt een terugbetaling of premie waarop U recht hebt, betaald via de betaalmethode (betaalkaart of creditcard) waarmee U de Polis hebt aangeschaft of, als dit niet mogelijk blijkt, door een bankoverschrijving.

10.4.       Een eventuele restitutie die verschuldigd is, kan netto zijn zonder Assurantiebelasting die in de Premie was opgenomen als deze belasting niet kan worden teruggevorderd van de belastingautoriteiten.

11.           Overdracht van Polis

11.1.       Wanneer U de Gedekte apparatuur overdraagt, kunt U deze Polis overdragen aan iemand anders die in Nederland woont en die achttien (18) jaar of ouder is, waardoor deze nieuwe partij vervolgens zal zijn gedekt gedurende het restant van de Dekkingsperiode. Een Zakelijke klant mag deze Polis alleen overdragen aan een andere Zakelijke klant.

11.2.       U dient Apple, namens AIG, zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de overdracht door Apple te bellen op het nummer dat is vermeld op support.apple.com/nl-nl-HT201232 of door te schrijven naar Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Wanneer u Apple op de hoogte stelt van de overdracht van de Polis, moet u het serienummer van de Gedekte apparatuur verstrekken plus de naam, het adres en e-mailadres van de nieuwe eigenaar of huurder, zodat Apple een bijgewerkt Garantiebewijs naar de nieuwe eigenaar of huurder kan sturen. U moet deze voorwaarden aan de nieuwe eigenaar of leasenemer verstrekken en hem of haar, indien van toepassing, op de hoogte stellen van het aantal vorderingen dat u voor Onopzettelijke schade hebt ingediend.

11.3.       Nadat Apple de overdracht  van de Polis voor kennisgeving heeft aangenomen, zal Apple, namens AIG,  een gewijzigd Garantiebewijs aan de nieuwe eigenaar verstrekken.

12.           Klachten

12.1.       AIG en Apple vinden dat U een  hoffelijke, eerlijke en snelle service verdient. AIG heeft Apple gevraagd om namens AIG klachten met betrekking tot vorderingen en verzekeringen af te handelen om ervoor te zorgen dat U voor alle problemen één aanspreekpunt hebt. Mocht het voorkomen dat de service die U ontvangt niet aan Uw verwachtingen voldoet, neemt U contact op met Apple met behulp van de onderstaande contactgegevens en verstrekt U Uw naam en het serienummer van de Gedekte apparatuur, zodat Apple Uw opmerkingen efficiënter kan afhandelen. Apple kan een verzoek afhandelen in de Europese taal van het land waar U woont.

Schriftelijk:

Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland

Telefonisch:

lokaal nummer, beschikbaar op support.apple.com/nl-nl/HT201232

Online:

via Contact opnemen met Apple Support op support.apple.com/nl-nl/contact 

Persoonlijk:

Alle Apple Stores die worden weergegeven in www.apple.com/nl/retail/storelist

 

12.2.       AlsApple niet in staat is om een klacht binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te bevestigen, U  op de hoogte te houden over de voortgang, en problemen binnen acht (8) weken tot Uw volle tevredenheid op te lossen, bent U wellicht gerechtigd om de klacht door te verwijzen naar een van de volgende ombudsmannen die Uw geval zullen beoordelen. Apple  verschaft informatie over hoe U dit moet doen wanneer Apple de brief met de definitieve reactie stuurt waarin de aangekaarte problemen worden afgehandeld.

12.3.       Onthoud het volgende: een ombudsman neemt een klacht wellicht niet in behandeling als u Apple niet eerst de kans hebt gegeven om het probleem op te lossen. U kunt uw klacht doorverwijzen naar:

Klachteninstituut financiële dienstverlening 

Postbus 93257, 

2509 AG Den Haag

kifid.nl

 

The Republic of Ireland Financial Services and Pensions Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2 

, D02 VH29

Republiek Ierland

Telefonisch:   +353 16620899

Via e-mail:            info@fspo.ie 

De Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman is wellicht niet in staat om een klacht in behandeling te nemen als de klager een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is met een jaarlijkse omzet van meer dan EUR 3 miljoen. 

 

Het volgen van deze klachtenprocedure heeft geen gevolgen voor Uw recht om juridische stappen te ondernemen.

12.4.       Als u een klacht hebt over een verzekeringspolis die u online hebt gekocht, kunt u mogelijk het platform Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie gebruiken. Dit is te vinden op ec.europa.eu/consumers/odr.

13.           Financial Services Compensation Scheme (FSCS)

13.1.       AIG wordt gedekt door de compensatieregeling Financial Services Compensation Scheme ('FSCS'). Als AIG niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, hebt u mogelijk recht op compensatie uit de compensatieregeling, afhankelijk van of u een in aanmerking komende vordering hebt, het soort verzekering en de omstandigheden van de vordering. Meer informatie over de afspraken in de compensatieregeling is beschikbaar op www.fscs.org.uk en via +44 20 7741 4100 of +44 800 678 1100.

13.2.       Als U een Zakelijke klant bent, hangt het van het type bedrijf en de omstandigheden van de vordering af of U een vordering ten laste van het FSCS kunt indienen.

14.           Algemene informatie

14.1.       Deze Polis wordt beheerst door Nederlands recht en U en AIG komen overeen dat de Polis wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechtbanken om geschillen op te lossen die onder deze Polis of in verband met deze Polis kunnen ontstaan. 

14.2.       De voorwaarden van deze Polis zijn alleen beschikbaar in het Nederlands en alle communicatie met betrekking tot deze Polis vindt plaats in het Nederlands.

14.3. De verzekering wordt verstrekt door de Nederlandse vestiging van AIG Europe Limited die is gevestigd op het volgende adres: Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel . Deze AIG-vestiging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nr. 56375700. AIG Europe Limited is geautoriseerd door de Prudential Regulation Authority en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority en de Prudential Regulation Authority (bedrijfsreferentienummer 202628). Deze informatie kan worden bekeken als U naar het Financial Services Register gaat (fsa.gov.uk/register/home.do).Geregistreerd in Engeland: bedrijfsnummer 1486260. Adres van statutaire kantoor: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londen EC3M 4AB, Verenigd Koninkrijk. AIG Europe Limited is lid van de Association of British Insurers.

14.4.       Apple Distribution International en haar geautoriseerde agenten of vertegenwoordigers verstrekken, verkopen en beheren deze Polis en handelen vorderingen namens AIG af onder deze Polis. Apple Distribution International heeft haar statutaire kantoor op dit adres: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland. Apple Distribution International wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland.

Alleen U (of Uw wettelijke vertegenwoordiger in het geval van Uw overlijden) en AIG mogen de voorwaarden van deze Polis afdwingen.

 Hoe AIG Uw Persoonlijke gegevens gebruikt 

Uw Persoonlijke gegevens (hierna 'Gegevens' genoemd) worden door AIG verzameld en verwerkt overeenkomstig de gedragscode voor de verwerking van persoonlijke gegevens door financiële instellingen ('Gedragscode'). AIG is de beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze Gegevens en voor het feit dat de verwerking wordt gemeld aan de Commissie Wet bescherming persoonsgegevens. De Gegevens worden verwerkt met als doel om te worden gebruikt voor de services die worden geleverd door AIG, inclusief het afhandelen van klachten en het voorkomen van criminaliteit (zoals fraude) maar ook om AIG in staat te stellen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. In verband met de activiteiten van AIG en voor het verlenen van een goede service mag AIG deze Gegevens overdragen aan andere bedrijven van de bedrijvengroep waar het deel van uitmaakt en aan serviceproviders. Deze bedrijven kunnen zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Gemeenschap die niet noodzakelijkerwijs hetzelfde beschermingsniveau bieden als Nederland. Gegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar overzeese groepsmaatschappijen in de Verenigde Staten die gecentraliseerde IT-ondersteuning leveren. AIG zal met betrekking tot deze overdrachten voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van Gegevens in deze landen zo goed mogelijk te waarborgen. Volgens de Gedragscode bent u gerechtigd om toegang te krijgen tot de Gegevens, om de Gegevens te wijzigen of om (op goede gronden) bezwaar te maken tegen de verwerking van Gegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u op elk moment schriftelijk contact opnemen met AIG door een brief te sturen naar Crystal Building B, Rivium Boulevard 216-218, 2909 LK Capelle aan den IJssel. Meer informatie over de mechanismen voor de verwerking van uw Gegevens door AIG vindt u in het volledige internationale privacybeleid van AIG op aig.com/nl-privacybeleid.

091418 AC+ Mac Netherlands v1.0 - Dutch