Apple Retail Netherlands BV, Reparatievoorwaarden

(NL Retail Reparaties)

Deze algemene voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op de service door Apple Retail Netherlands BV (“Apple”) van uw product.

1. Apple voert de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden op uw product uit zoals beschreven en tegen de kosten vermeld in de werkautorisatie, plus eventueel van toepassing zijnde belasting. Apple kan de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden beperken tot een (1) product per klant tijdens uw bezoek aan de Apple Store. Als de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden vallen onder de garantie van Apple, een extra servicecontract of de consumentenwetgeving, zijn de desbetreffende voorwaarden of is de toepasselijke wetgeving van toepassing.

Apple begrijpt dat uw gegevens belangrijk voor u zijn. Er bestaat altijd een risico dat gegevens verloren gaan tijdens onderhoud of reparatie. In sommige gevallen zijn gegevens niet meer te herstellen of worden ze permanent gewist of opnieuw geformatteerd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het onderhoud/de reparatie een back-up te maken van alle gegevens, software en/of apps op uw product en dergelijke gegevens op uw product eventueel te wissen. Apple is niet verantwoordelijk voor het verlies, herstel of in gevaar brengen van gegevens, software of apps, of het gebruiksverlies van uw product of andere apparatuur die ontstaat door de services die door Apple worden geleverd. U verklaart dat uw product geen illegale bestanden of gegevens bevat.

U gaat ermee akkoord dat uw apparaat mogelijk via een gangbare pakketvervoerder wordt verstuurd naar een externe serviceprovider. Om die reden is het belangrijk dat u een back-up maakt van uw apparaat en uw gegevens wist voordat u het apparaat inlevert voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

2. Als de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden nodig zijn vanwege een defect aan niet-originele onderdelen of vanwege schade ten gevolge van misbruik, verkeerd gebruik of een externe oorzaak, behoudt Apple zich het recht voor om het product aan u te retourneren zonder er reparatie of onderhoud aan te hebben gepleegd, en om u eventuele inspectiekosten in rekening te brengen. Apple is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product die tijdens het onderhoud/de reparatie optreedt als gevolg van ongeoorloofde aanpassingen, reparaties of vervangen onderdelen die niet zijn uitgevoerd door Apple of een AASP. Bij schade neemt Apple contact met u op en wordt u gevraagd of u akkoord gaat met eventuele extra kosten om het onderhoud/de reparatie te kunnen afronden, zelfs als het product onder een garantie of AppleCare-dekking valt. Als u niet akkoord gaat, stuurt Apple uw product mogelijk in beschadigde staat terug zonder dat het onderhoud/de reparatie is afgerond. Apple is hiervoor niet aansprakelijk.

3. Als onderdeel van de service installeert Apple mogelijk updates van de systeemsoftware waardoor uw Apple product niet meer terug kan worden gezet naar een eerdere versie van de systeemsoftware. Het bijwerken van de systeemsoftware kan tot gevolg hebben dat apps van andere fabrikanten die op uw Apple product zijn geïnstalleerd, niet meer compatibel zijn of niet meer werken met uw Apple product.

4. Indien de behandeling arbeid en/of onderdelen vergt die niet eerder zijn gespecificeerd dan mag Apple uw toestemming vragen voor een nieuwe schatting van de kosten. Indien u niet akkoord gaat met deze kosten dan mag Apple uw product retourneren en u verantwoordelijk houden voor de kosten van de diagnose.

5. Apple kan nieuwe of gebruikte originele Apple onderdelen gebruiken die zijn getest en voldoen aan de functionele vereisten van Apple. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Apple, alle vervangende onderdelen worden uw eigendom. Over het algemeen zijn de vervangen onderdelen te repareren en worden deze onderdelen ingewisseld of gerepareerd door Apple voor hun waarde. Apple kan bij onderhoud of reparatie Apple producten of vervangende onderdelen gebruiken die afkomstig zijn uit een ander land dan het land waaruit het Apple product of de originele onderdelen afkomstig waren. Als de toepasselijke wetgeving vereist dat Apple een vervangen onderdeel terugstuurt, stemt u ermee in om Apple de extra kosten van het vervangende onderdeel te betalen.

6. Apple garandeert voor een periode van negentig (90) dagen na het verlenen van de service (1) dat de behandeling op een juiste en professionele wijze zal worden uitgevoerd en (2) dat alle onderdelen die worden gebruikt voor de behandeling van uw product geen gebreken zullen tonen, behoudens indien anders gespecificeerd door Apple. Apple garandeert verder, voor zover dit wettelijk is toegestaan, dat batterijen die worden geïnstalleerd in het kader van de batterijvervangingsservice van Apple voor draagbare Mac-computers, vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van één (1) jaar vanaf de reparatiedatum. Als een vervangend onderdeel gedurende de garantieperiode van het onderdeel een gebrek vertoont, zal Apple, naar eigen keuze: (1) het onderdeel repareren door gebruik te maken van nieuwe, gebruikte of herstelde vervangende onderdelen, (2) het onderdeel vervangen door een nieuw, gebruikt of hersteld gelijkwaardig onderdeel of (3) de reële marktwaarde van het onderdeel vergoeden als u geen Consument bent. Om aanspraak te maken op de garantie moet u voor eigen rekening uw product terugbrengen naar de locatie waar de service werd verleend.

7. In deze Reparatievoorwaarden is een "Consument" een persoon die anders dan voor de uitoefening van een bedrijf of beroep handelt. Als u Consument bent, heeft u mogelijk bepaalde extra rechten. Voor informatie over deze rechten met betrekking tot de reparatiediensten die conform deze Voorwaarden worden verleend, kunt u contact opnemen met een consumentenbelangenorganisatie. Deze Voorwaarden bevatten niets wat de verantwoordelijkheid van Apple tegenover u aangaande deze rechten beperkt of uitsluit.

8. ALS U GEEN CONSUMENT BENT, DAN ZIJN DEZE GARANTIE EN DAARMEE SAMENHANGENDE RECHTEN UW ENIGE AANSPRAAK EN GELDEN ZIJ IN PLAATS ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTEN, VOORWAARDEN, ONGEACHT OF DEZE MONDELING OF SCHRIFTELIJK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET ZIJN TOEGEZEGD. APPLE DOET UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN ALGEMENE GESCHIKTHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ALS APPLE DERGELIJKE GARANTIE NIET RECHTSGELDIG KAN UITSLUITEN, DAN IS DE TIJDSDUUR DAARVAN BEPERKT TOT DE TIJDSDUUR VAN DE UITDRUKKELIJKE, BEPERKTE GARANTIE. SOMMIGE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) STAAN NIET TOE DAT EEN IMPLICIETE GARANTIE (OF VOORWAARDE) IN TIJD WORDT BEPERKT, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

9. ALS U GEEN CONSUMENT BENT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN APPLE EN DE AAN HAAR VERBONDEN ENTITEITEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TEN GEVOLGE VAN GELEVERDE DIENSTEN OF UIT ENIGE ANDERE HOOFDE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN OMZET; VERLIES VAN WERKELIJKE OF GEANTICIPEERDE WINST (MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN WINST UIT CONTRACTEN); VERLIES VAN DE MOGELIJKHEID OM TE BESCHIKKEN OVER GELD; VERLIES VAN GEANTICIPEERDE KORTINGEN; VERLIES VAN HANDELSMOGELIJKHEDEN; VERLIES VAN KANSEN; VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN REPUTATIE; VERLIES VAN, SCHADE AAN, OF VERVORMING VAN GEGEVENS; DE KOSTEN VAN HET HERSTELLEN, PROGRAMMEREN, OF RECONSTRUEREN VAN PROGRAMMATUUR OF DATA DIE IS OPGESLAGEN OF WORDT GEBRUIKT IN COMBINATIE MET UW PRODUCT EN ENIGERLEI SCHENDING VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN OP UW PRODUCT. DE VOORGAANDE BEPERKING ZAL NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP DOOD OF LICHAMELIJK LETSEL. APPLE GARANDEERT UITDRUKKELIJK NIET DAT ZIJ IN STAAT IS OM (i) UW APPLE PRODUCT TE REPAREREN OF TE VERVANGEN ZONDER RISICO VOOR OF VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS, EN (ii) ZONDER SCHENDING VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS. ALS EEN PRODUCT WORDT BESCHADIGD OF WORDT VERLOREN TERWIJL APPLE HET ONDER ZICH HOUDT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE BEPERKT TOT DE KOSTEN VAN REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT IN KWESTIE. IN ALLE ANDERE GEVALLEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE NIET MEER BEDRAGEN DAN DE BETALINGEN DIE APPLE HEEFT ONTVANGEN VOOR DE DIENSTEN DIE APPLE UIT HOOFDE VAN DEZE VOORWAARDEN HEEFT GELEVERD. DE AANSPRAKEN DIE IN DEZE VOORWAARDE ZIJN UITEENGEZET ZIJN UW ENIGE EN UITSLUITENDE RECHTSMIDDEL VOOR EEN SCHENDING DOOR APPLE VAN DEZE VOORWAARDEN. SOMMIGE STATEN (LANDEN EN PROVINCIES) STAAN NIET TOE DAT INCIDENTELE- OF GEVOLGSCHADE WORDT UITGESLOTEN OF BEPERKT, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

10. Indien u uw product niet hebt opgehaald en niet alle verschuldigde kosten hebt voldaan binnen zestig (60) dagen nadat u door Apple schriftelijk in kennis bent gesteld van het feit dat uw product gerepareerd is, neemt Apple aan dat u afstand hebt gedaan van uw product en mag Apple het product van de hand doen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Als bij de behandeling gegevens moeten worden overgezet of software moet worden geïnstalleerd, erkent u dat u wettelijk gerechtigd bent de gegevens te kopiëren en gaat u akkoord met de voorwaarden van de desbetreffende softwarelicentie en geeft u Apple toestemming om de gegevens namens u over te zetten en namens u akkoord te gaan met de voorwaarden van de desbetreffende softwarelicentie, opdat Apple de behandeling kan uitvoeren.

12. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

13. Enkel deze Voorwaarden zijn van toepassing op de behandeling van uw Apple product.

14. U erkent en begrijpt dat het voor Apple noodzakelijk is om uw gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om de behandelingsverplichtingen ingevolge deze Voorwaarden te kunnen uitvoeren. Apple beschermt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de richtlijnen van het privacybeleid van Apple voor consumenten welke u kunt raadplegen op https://www.apple.com/nl/privacy.