PRESSEMELDING 23. april 2013

Apple mer enn dobler utbytteprogrammet

Et utbytte på 100 milliarder dollar til aksjonærene innen utgangen av 2015

CUPERTINO, California – 23. april 2013 – I dag kunngjorde Apple at styret har godkjent en betydelig økning av selskapets program for utbetaling av utbytte til aksjonærer. Selskapet forventer å bruke totalt 100 milliarder dollar under det utvidede programmet innen utgangen av kalenderåret 2015. Det betyr at programmet som ble kunngjort i fjor, er økt med 55 milliarder dollar, noe som gir et gjennomsnitt på 30 milliarder dollar per år fra første utbetaling av utbytte i august 2012 til desember 2015.
Som en del av dette programmet har styret godkjent tilbakekjøp av egne aksjer for 60 milliarder dollar, opp fra 10 milliarder dollar som ble kunngjort i fjor. Dette er den største enkeltstående godkjenningen av tilbakekjøp av aksjer noensinne og forventes å finne sted innen utgangen av 2015. Apple forventer ogsåå bruke 1 milliard dollar hvert år på netto aksjeoppgjør for bundne aksjer.
Videre har styret godkjent en 15 % økning av selskapets kvartalsutbytte og i dag kunngjort et utbytte på 3,05 dollar per ordinære aksje. Utbyttet kommer til utbetaling 16. mai 2013 til registrerte aksjonærer per arbeidsdagens slutt 13. mai 2013. Apple er blant de selskapene i verden som utbetaler størst utbytte, med årlige utbetalinger på om lag 11 milliarder dollar.
I forbindelse med det utvidede programmet for utbytte planlegger selskapet å ta opp lån og antas å gi mer informasjon om dette i nærmeste fremtid.
Ledergruppen og styret vil fortsette å gå gjennom hver del av utbytteprogrammet påårlig basis.
«Vi er svært fornøyd med å kunne mer enn doble utbytteprogrammet vi kunngjorde i fjor», sa Apple-sjef Tim Cook. «Vi mener tilbakekjøp av egne aksjer er en så gunstig måte å bruke kapitalen på at mesteparten av økningen av utbytteprogrammet vil gå til tilbakekjøp av aksjer.»
«Vi vil fortsette å utbetale utbytte i form av dividende, tilbakekjøp av aksjer og netto aksjeoppgjør for bundne aksjer», sa finansdirektør i Apple, Peter Oppenheimer. «Vi fortsetter å generere overskudd til å drive virksomheten, investere i fremtiden og ha fleksibilitet til å gripe strategiske muligheter.»
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder framtidige utsikter for virksomheten og planer for utbytte, tilbakekjøp av aksjer og opptak av lån. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for kvartalet som sluttet 29. september 2012, 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 29. desember 2012 og 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 30. mars 2013, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Pressekontakter:
Petter Ahrnstedt
Apple
ahrnstedt.p@apple.com
+46 8-703 3056
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

    © 2013 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.