SISTE NYTT 22. juli 2014

Apple presenterer resultatene for tredje kvartal

Vekst for iPhone, Mac og tjenester ga rekordinntekt for junikvartalet og 20 % vekst i fortjeneste per aksje

CUPERTINO, California – 22. juli 2014 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for tredje regnskapskvartal i 2014, som ble avsluttet 28. juni 2014. Selskapet kunne melde om en kvartalsinntekt på 37,4 milliarder dollar og et nettooverskudd på 7,7 milliarder dollar, eller 1,28 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var inntekten for tilsvarende kvartal i fjor på 35,3 milliarder dollar og nettooverskuddet på 6,9 milliarder dollar, eller 1,07 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 39,4 prosent, sammenlignet med 36,9 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 59 prosent av inntektene for kvartalet.
Apples styre har annonsert et utbytte på 0,47 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbyttet utbetales 14. august 2014 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 11. august 2014.
«Rekordinntekten i junikvartalet skyldes blant annet sterke salgstall for iPhone og Mac, samt stadig økende inntekter fra Apples økosystem, som har ført til vår høyeste vekstrate for fortjeneste per aksje på sju kvartaler», sa Tim Cook, Apples administrerende direktør. «Vi er veldig spente på de kommende lanseringene av iOS 8 og OS X Yosemite, samt andre nye produkter og tjenester vi gleder oss til å presentere.»
«I løpet av junikvartalet genererte vi en kontantstrøm fra drift på 10,3 milliarder dollar og returnerte over 8 milliarder dollar til aksjonærene i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer», forteller Apples økonomidirektør Luca Maestri. «Vi har nå dekket over 74 milliarder av utbytteprogrammet på 130 milliarder dollar, og det gjenstår seks kvartaler før det er fullført.»
Apple gir følgende veiledning for fjerde regnskapskvartal i 2014:
  • inntekter på mellom 37 og 40 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 37 og 38 prosent
  • driftskostnader på mellom 4,75 og 4,85 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 250 millioner dollar
  • skattesats på 26,1 prosent


Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for tredje kvartal 2014. Denne starter 22. juli 2014 kl. 23.00 på www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq314. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.
Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede inntekter, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater, vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for kvartalet som sluttet 28. september 2013, 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 28. desember 2013, 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 29. mars 2014, og 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 28. juni 2014, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Pressekontakt:
Josh Rosenstock
Apple
jrosenstock@apple.com
+44 (0) 20 3284 6045
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

    © 2014 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.