Witamy w iCloud

NINIEJSZA UMOWA ZAWIERANA POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A APPLE REGULUJE KWESTIE ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PRODUKTU, OPROGRAMOWANIA, USŁUG I WITRYN INTERNETOWYCH iCLOUD (ŁĄCZNIE ZWANYCH DALEJ „USŁUGĄ”). WAŻNE JEST, ABY UŻYTKOWNIK ZAPOZNAŁ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I JE ZROZUMIAŁ. KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „AKCEPTUJĘ” OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA OBOWIĄZYWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW W RAZIE UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO USŁUGI LUB KORZYSTANIA Z NIEJ.

Apple jest dostawcą Usługi, która umożliwia korzystanie z niektórych usług internetowych, w tym przechowywanie treści osobistych (takich jak kontakty, kalendarze, zdjęcia, notatki, przypomnienia, dokumenty, dane aplikacji lub poczta email iCloud) oraz udostępnianie ich na zgodnych urządzeniach i komputerach Użytkownika, jak również korzystanie z niektórych usług opartych na lokalizacji, wyłącznie na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Usługa iCloud jest włączana automatycznie, kiedy Użytkownik korzysta z urządzeń z systemem iOS 9 lub nowszym i loguje się przy użyciu konta Apple ID podczas konfiguracji urządzenia, chyba że urządzenie jest uaktualnianie, a wcześniej usługa iCloud nie została włączona. Użytkownik może też wyłączyć usługę iCloud w Ustawieniach. Gdy usługa iCloud jest włączona, treści Użytkownika będą automatycznie przechowywane przez Apple na serwerach Apple lub serwerach dostawców zewnętrznych, aby zapewnić do nich później dostęp lub bezprzewodowo przesłać je na inne urządzenia lub komputery z włączoną usługą iCloud. 

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUGI

          A. Wiek. Usługa jest dostępna wyłącznie dla osób powyżej 13. roku życia (lub równoważnego minimalnego wieku w danej jurysdykcji), chyba że Użytkownik ma mniej niż 13 lat, a jego konto Apple ID zostało mu przekazane na wniosek zaakceptowanej instytucji edukacyjnej lub wygenerowane w ramach funkcji Chmura rodzinna przez jego rodzica lub opiekuna prawnego. Apple w sposób świadomy nie zbiera ani nie ujawnia danych osobowych dzieci poniżej 13. roku życia lub równoważnego minimalnego wieku obowiązującego w danej jurysdykcji bez zgody rodziców, którą można zweryfikować, ani nie korzysta z takich danych.  Rodzice i opiekunowie prawni powinni również zadbać o przypominanie nieletnim, że rozmowa z nieznajomymi w Internecie może być niebezpieczna, oraz podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony dzieci, w tym monitorować ich sposób korzystania z Usługi.

Z Usługi nie mogą korzystać osoby, w przypadku których jest to zabronione na mocy prawa Stanów Zjednoczonych lub innych obowiązujących przepisów w danej jurysdykcji, w tym przepisów kraju zamieszkania Użytkownika lub jego miejsca korzystania z Usługi. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik oświadcza, że rozumie i akceptuje powyższe postanowienia.

          B. Urządzenia i Konta. Korzystanie z Usługi może wymagać zgodnych urządzeń, dostępu do Internetu oraz określonego oprogramowania (co może wiązać się z opłatami); może także wymagać okresowych uaktualnień; a czynniki te mogą mieć wpływ na korzystanie z Usługi. Apple zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby kont iCloud („Kont”), które mogą zostać utworzone z poziomu urządzenia, oraz liczby urządzeń powiązanych z jednym Kontem. W przypadku określonych transakcji lub funkcji może być potrzebna najnowsza wersja wymaganego oprogramowania. Użytkownik wyraża zgodę na to, że odpowiada za spełnienie tych wymagań. 

          C. Ograniczenia korzystania z Usługi.  Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usługi wyłącznie w celach przewidzianych w niniejszej Umowie i tylko w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje i ogólnie przyjętą w danej jurysdykcji praktykę. Do Konta przydzielone jest 5 GB pojemności dyskowej zgodnie z opisem na stronach funkcji iCloud. Dodatkowe miejsce na dysku można dokupić zgodnie z poniższym opisem. Przekraczanie wszelkich obowiązujących lub uzasadnionych ograniczeń przepustowości lub pojemności dyskowej (na przykład przeznaczonej do tworzenia backupów lub przechowywania wiadomości na koncie email) jest zabronione i może uniemożliwić tworzenie kolejnych backupów w usłudze iCloud, dodawanie dokumentów lub otrzymywanie nowych wiadomości email wysyłanych na adres iCloud Użytkownika. Jeśli sposób korzystania z Usługi lub inne zachowanie Użytkownika umyślnie lub nieumyślnie zagraża możliwości dalszego świadczenia Usługi przez Apple, firma Apple będzie uprawniona do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony Usługi i systemów Apple, co może obejmować zawieszenie dostępu Użytkownika do Usługi. Powtarzające się naruszenia tych ograniczeń mogą skutkować zamknięciem Konta Użytkownika.

Jeśli Użytkownik jest jednostką chronioną prawem, partnerem biznesowym lub przedstawicielem jednostki chronionej prawem bądź partnera biznesowego (zgodnie z definicjami tych pojęć określonymi w przepisie 45 CFR § 160.103), Użytkownik zgadza się nie używać żadnego komponentu, funkcji ani innej opcji usługi iCloud w celu tworzenia, otrzymywania, utrzymywania lub przekazywania jakichkolwiek „chronionych informacji zdrowotnych” (zgodnie z definicją podaną w przepisie 45 CFR § 160.103) ani nie używać usługi iCloud w jakikolwiek sposób, który uczyniłby z firmy Apple (lub jakiejkolwiek Spółki zależnej firmy Apple) partnera biznesowego Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

          D. Dostępność Usługi. Usługa ani jej jakiekolwiek funkcje lub części mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub krajach, a Apple nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa ani jej jakiejkolwiek funkcje lub części są odpowiednie lub dostępne do korzystania w konkretnej lokalizacji. W zakresie, w jakim Użytkownik decyduje się korzystać z Usługi, robi to z własnej inicjatywy oraz odpowiada za zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami prawa.

          E. Zmiana Usługi.  Apple zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Umowy i wprowadzenia nowych lub dodatkowych warunków korzystania z Usługi w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że Apple powiadomi Użytkownika z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich istotnych niekorzystnych zmianach w Usłudze lub jej obowiązujących warunkach, chyba że byłoby to nieuzasadnione ze względu na okoliczności wynikające z działań prawnych, regulacyjnych lub rządowych; w celu rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa użytkownika, prywatności użytkownika lub integralności technicznej; w celu uniknięcia zakłóceń usług u innych użytkowników; lub z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, wojny lub innego podobnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą Apple. W odniesieniu do płatnych usług iCloud, np. usługi iCloud+ zdefiniowanej poniżej, Apple nie wprowadzi żadnych istotnych niekorzystnych zmian w Usłudze przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego, chyba że zmiana jest z uzasadnionych względów konieczna w związku z działaniami prawnymi, regulacyjnymi lub rządowymi; w celu rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa użytkownika, prywatności użytkownika lub integralności technicznej; w celu uniknięcia zakłóceń usług u innych użytkowników; lub uniknięcia problemów wynikających z klęski żywiołowej, katastrofy, wojny lub innego podobnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą Apple. Jeżeli Apple wprowadzi istotne niekorzystne zmiany w Usłudze lub warunkach korzystania, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i zamknięcia konta, a w takim przypadku Apple przekaże Użytkownikowi proporcjonalny zwrot wszelkich przedpłaconych kwot za opłacony wówczas okres rozliczeniowy. Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje Usługi lub warunków świadczenia usług wprowadzone zgodnie z niniejszym punktem E.

II. FUNKCJE I USŁUGI

          A. Zdjęcia

            1.  Zdjęcia iCloud. Po włączeniu funkcji Zdjęcia iCloud zdjęcia, filmy, metadane Użytkownika i wszelkie zmiany wprowadzone przez niego w aplikacji Zdjęcia na urządzeniu z systemem iOS, komputerze z systemem macOS lub komputerze z systemem Windows zostaną automatycznie przesłane do iCloud i będą tam przechowywane, a następnie zostaną przesłane na wszystkie inne urządzenia i komputery Użytkownika z włączoną funkcją Zdjęcia iCloud. Rozdzielczość zdjęć i filmów może się różnić w zależności od ustawień urządzenia i dostępnego miejsca.  Użytkownik może w dowolnym momencie pobrać zdjęcia i filmy w pełnej rozdzielczości.

            2. Albumy udostępniane.  Kiedy Użytkownik korzysta z Albumów udostępnianych, Apple przechowuje wszystkie udostępnione przez niego zdjęcia i filmy, dopóki nie zostaną przez niego usunięte. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich udostępnionych zdjęć i filmów z dowolnego urządzenia Apple, na którym jest włączona funkcja Albumy udostępniane. Osoby zaproszone przez Użytkownika do korzystania z udostępnionych albumów mogą wyświetlać, zachowywać, kopiować i udostępniać te zdjęcia i filmy, a także dodawać zdjęcia i filmy oraz komentarze.  Jeśli Użytkownik zdecyduje się korzystać z Albumów udostępnianych w celu udostępniania zdjęć za pośrednictwem łącza internetowego, te zdjęcia będą ogólnie dostępne dla każdego, kto uzyskał lub ma dostęp do tego łącza. Jeśli Użytkownik chce przestać udostępniać pojedyncze zdjęcia, filmy, komentarze lub całe Albumy udostępniane, może je usunąć w dowolnym momencie.  Treści skopiowane wcześniej na inne urządzenie lub komputer z Albumów udostępnianych nie zostaną jednak usunięte.  

            3. Udostępniana biblioteka zdjęć.  Jeśli Użytkownik ma włączoną usługę Zdjęcia iCloud, może utworzyć lub dołączyć do jednej Biblioteki udostępnianej z maksymalnie pięcioma innymi osobami.  Gdy Użytkownik dodaje zdjęcia i wideo do Udostępnianej biblioteki zdjęć, są one przenoszone z jego Biblioteki osobistej do Biblioteki udostępnianej. Wszyscy uczestnicy mają jednakowe uprawnienia do dodawania, edytowania i usuwania treści w Bibliotece udostępnianej. Uczestnicy Biblioteki udostępnianej mają dostęp do jej zawartości, ale zawartość Biblioteki udostępnianej jest liczona tylko do limitu miejsca w iCloud osoby, która utworzyła Bibliotekę udostępnianą.  Jeśli właścicielowi biblioteki skończy się miejsce w iCloud, nie będzie można już dodawać treści do Biblioteki udostępnianej, a zmiany, takie jak edycje, ulubione i dostosowania metadanych, nie będą już synchronizowane.  Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 lat (lub równoważnego minimalnego wieku w danej jurysdykcji), posiadający konto Apple ID założone przez rodzica lub opiekuna, mogą uczestniczyć w Udostępnianej bibliotece zdjęć tylko z innymi członkami rodziny.

          B. Udostępnianie plików i folderów. Kiedy Użytkownik korzysta z Udostępniania plików i folderów przez iCloud, Apple przechowuje wszystkie udostępnione przez niego pliki, dopóki nie zostaną przez niego usunięte.  Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich udostępnianych plików ze swojego dowolnego urządzenia Apple z włączoną usługą iCloud Drive. Użytkownik może udzielić innym osobom dostępu do przeglądania, zachowywania, kopiowania lub edycji tych plików.  Użytkownik może wedle własnego uznania przyznać innym osobom uprawnienia do edycji lub wyłącznie do wyświetlania plików.  Jeśli Użytkownik korzysta z usługi Udostępnianie plików i folderów przez iCloud w celu udostępnienia plików za pomocą łącza internetowego, pliki te będą ogólnie dostępne dla każdego, kto otrzymał takie łącze.  Użytkownik może w dowolnym momencie przestać udostępniać pliki.  Jeśli Użytkownik przestanie udostępniać pliki, zostaną one usunięte z usługi iCloud Drive na wszystkich urządzeniach. Pliki skopiowane wcześniej na inne urządzenie lub inny komputer nie zostaną jednak usunięte.

          C. Mail Drop. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do iCloud i używa aplikacji Mail dla macOS lub aplikacji iCloud Mail na stronie internetowej do wysłania wiadomości email z dużymi załącznikami, będzie mógł skorzystać z funkcji Mail Drop.  Za pomocą tej funkcji duże załączniki będą tymczasowo przechowywane na serwerach iCloud, aby ułatwić ich dostarczenie. Apple wyśle odbiorcom podgląd lub łącze do załącznika w zależności od aplikacji klienta poczty email odbiorcy. Tymczasowe przechowywanie dużych załączników do wiadomości email nie będzie wliczane do limitu miejsca w usłudze iCloud. Więcej informacji na temat funkcji Mail Drop można znaleźć na stronie https://support.apple.com/pl-pl/HT203093

          D. Aplikacje innych firm. Jeśli Użytkownik loguje się do niektórych aplikacji innych firm przy użyciu poświadczeń iCloud, zezwala tym aplikacjom na przechowywanie danych na jego osobistym koncie iCloud oraz wyraża zgodę na to, by firma Apple gromadziła, przechowywała i przetwarzała takie dane w imieniu odpowiedniego zewnętrznego dewelopera aplikacji w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi i takich aplikacji. Dane przechowywane przez aplikację na osobistym koncie iCloud Użytkownika będą wliczane do limitu miejsca.  Takie dane mogą być udostępniane innej aplikacji pobranej od tego samego dewelopera aplikacji. 

          E. Chmura rodzinna. Dzięki funkcji Chmura rodzinna Użytkownik może udostępniać członkom rodziny niektóre zakupione treści lub subskrypcje Apple. Użytkownik może także udostępniać określone treści, takie jak zdjęcia, kalendarze, lokalizację i dane o czasie spędzonym przed ekranem, w zależności od tego, co postanowi udostępniać jego rodzina.  Może też udostępniać określone subskrypcje oraz zakupy w aplikacjach innych firm.  Więcej informacji dotyczących udostępniania zakupów treści można znaleźć w Warunkach świadczenia usług Apple Media na stronie https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/ww/.  Więcej informacji dotyczących udostępniania treści, sposobu użytkowania urządzenia i informacji o lokalizacji członkom rodziny można znaleźć na stronie https://www.apple.com/family-sharing/.

          F. Konto internetowe iCloud.  Jeśli Użytkownik zarejestruje się w Usłudze za pomocą konta internetowego na urządzeniu lub komputerze marki innej niż Apple, będzie miał dostęp tylko do ograniczonego pakietu funkcji Usługi. Otrzyma 1 GB bezpłatnego miejsca i nie będzie mógł zwiększyć tej ilości za pomocą konta internetowego. Warunkiem uzyskania dostępu do Usługi za pomocą konta internetowego jest zaakceptowanie wszystkich odpowiednich warunków i postanowień niniejszej Umowy, w tym między innymi wszystkich wymagań w zakresie korzystania z Usługi, ograniczeń użytkowania, dostępności, publicznej wersji beta, wyłączeń odpowiedzialności z tytułu gwarancji, zasad dotyczących treści i postępowania Użytkownika oraz zamknięcia Konta. Warunki zawarte w niniejszej Umowie dotyczące funkcji niedostępnych dla użytkowników internetowych nie będą obowiązywać Użytkownika. Obejmują one na przykład korzystanie z usług opartych na lokalizacji oraz uiszczanie opłat za zwiększenia miejsca w iCloud. Ponadto Użytkownik akceptuje fakt, że jeśli później uzyska dostęp do swojego konta internetowego z urządzenia lub komputera marki Apple, niezależnie od tego, czy są one jego własnością, Apple może automatycznie uaktualnić konto internetowe Użytkownika do pełnego konta usługi iCloud i zapewnić Użytkownikowi wszystkie dostępne funkcje Usługi, w tym większe bezpłatne miejsce. Jeśli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do konta internetowego z urządzenia lub komputera marki Apple, a następnie uzyska uaktualnienie do pełnej funkcjonalności Usługi, Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszystkie warunki i postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą korzystania przez niego z Usługi. Jeśli Użytkownik nie chce mieć pełnego konta iCloud, nie powinien logować się na konto internetowe z urządzenia lub komputera marki Apple.

          G. iCloud+.  iCloud+ to subskrypcja premium usługi iCloud, która obejmuje dostęp do dodatkowego miejsca i określonych funkcji premium („iCloud+”).  Pakiety subskrypcyjne dla iCloud+ to Subskrypcje iCloud+.  W zależności od wymagań lokalizacji Użytkownika może on uzyskać niektóre lub wszystkie z następujących funkcji iCloud+, jeśli ma Subskrypcję iCloud+ lub ktoś z jego grupy Chmury rodzinnej dysponuje Subskrypcją iCloud+, którą mu udostępnia:

            1. Przekazywanie prywatne.  Funkcja Przekazywanie prywatne pozwala na bardziej prywatne i bezpieczne komunikowanie się oraz przeglądanie stron internetowych przez szyfrowanie ruchu internetowego i przesyłanie go przez co najmniej dwa przekaźniki internetowe.  Podczas korzystania z funkcji Przekazywanie prywatne niektóre witryny mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami, na przykład wyświetlać zawartość dla niewłaściwego regionu lub wymagać dodatkowych czynności w celu zalogowania się. Funkcję Przekazywanie prywatne w można w każdej chwili włączać i wyłączać w Ustawieniach iCloud. Ponadto funkcja Przekazywanie prywatne może mieć wpływ na możliwość wyłączenia przez dostawcę Internetu wykorzystania danych z limitu danych i może skutkować dodatkowymi opłatami dla dostawcy Internetu.  Funkcja Przekazywanie prywatne może być początkowo dostępna w wersji beta, a jeśli tak, to jest to Funkcja Beta podlegająca postanowieniom punktu VI.C. (Publiczna wersja beta).

             2. Funkcja Ukryj mój adres email.  Funkcja Ukryj mój adres email pozwala na generowanie unikatowych, losowych adresów email, które przekazują wiadomości na wybrany przez Użytkownika adres email.  Firma Apple zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby adresów email dostępnych w ramach tej funkcji lub do zakończenia używania aliasu, jeśli jego używanie narusza warunki określone w niniejszym dokumencie.  

             3. Prywatny monitoring w HomeKit.  Funkcja Prywatny monitoring w HomeKit w usłudze iCloud+ pozwala przechowywać nagrania ze zgodnych domowych kamer bezpieczeństwa w iCloud i oglądać je z dowolnego miejsca.  Korzystanie z funkcji Prywatny monitoring w HomeKit wymaga obsługiwanego pakietu iCloud+, kamery bezpieczeństwa zgodnej z technologią HomeKit oraz HomePoda, Apple TV lub iPada pełniącego rolę centrum akcesoriów.  Niektóre pakiety iCloud+ mogą ograniczać liczbę kamer lub strumieni wideo dostępnych dla Użytkownika.  

             4. Niestandardowe domeny email.  Użytkownik może spersonalizować swój adres w aplikacji iCloud Mail za pomocą niestandardowej nazwy domeny (jeśli funkcja ta jest dostępna) i zaprosić członków swojej rodziny do korzystania z tej samej domeny na kontach iCloud Mail.  Każda osoba może mieć do trzech adresów email w domenie.  Poczta przechowywana w iCloud zajmuje miejsce w iCloud. Jeśli Użytkownikowi zabraknie miejsca w iCloud, utraci możliwość odbierania nowych wiadomości na niestandardowe adresy email do czasu udostępnienia większej ilości miejsca.  Firma Apple zastrzega sobie prawo do odmówienia personalizacji adresu iCloud Mail przy użyciu niestandardowej nazwy domeny, która jest niezgodna z prawem, zawiera groźby, ma charakter napastliwy, szkodliwy, niedozwolony, oszczerczy, zniesławiający, obelżywy, agresywny, obsceniczny, wulgarny, naruszający prywatność innej osoby, szerzący nienawiść, obraźliwy ze względów rasowych lub etnicznych albo niestosowny z innych przyczyn.  

Niektóre funkcje iCloud+ nie są dostępne we wszystkich krajach lub regionach.  

          H. Uwierzytelnianie dwupoziomowe i automatycznie wybierane połączenia/wiadomości tekstowe. Jeśli Użytkownik zdecyduje się włączyć uwierzytelnianie dwupoziomowe na swoim koncie Apple ID, wyraża zgodę na (a) podanie Apple co najmniej jednego numeru telefonu; oraz (b) odbieranie od Apple automatycznie wybieranych lub wcześniej nagranych połączeń i wiadomości tekstowych na dowolny z podanych numerów telefonów. Apple może wykonywać takie połączenia lub wysyłać takie wiadomości tekstowe, aby (i) ułatwić zabezpieczenie Konta Użytkownika podczas logowania; (ii) pomóc Użytkownikowi uzyskać dostęp do Konta, gdy zapomni hasła; lub (iii) w innych przypadkach, gdy jest to konieczne do obsługi Konta Użytkownika lub egzekwowania postanowień niniejszej Umowy, zasad Apple, obowiązującego prawa lub postanowień innej dowolnej umowy, którą firma Apple mogła zawrzeć z Użytkownikiem.

          I. Pomoc dotycząca odzyskiwania konta.  Użytkownik może dodać jedną lub więcej osób jako osoby kontaktowe ds. odzyskiwania. Osoba taka może użyć swojego urządzenia do wygenerowania kodu, który pomoże Użytkownikowi odzyskać dostęp do konta i danych.  Osoba kontaktowa ds. odzyskiwania musi mieć ukończone 13 lat (lub równoważny minimalny wiek w danej jurysdykcji), posiadać konto Apple ID, uwierzytelnianie dwupoziomowe oraz urządzenie Apple z włączonym kodem.  Nie będzie ona w stanie uzyskać bezpośredniego dostępu do konta Użytkownika.  Obowiązkiem Użytkownika jest uaktualnianie osób kontaktowych ds. odzyskiwania. 

          J. Zaawansowana ochrona danych. Zaawansowana ochrona danych umożliwia korzystanie z kompleksowego szyfrowania w celu większej ochrony dodatkowych kategorii danych w usłudze iCloud, w tym backupu, zdjęć, notatek iCloud oraz plików przechowywanych w iCloud Drive. Aby włączyć zaawansowaną ochronę danych, Użytkownik musi mieć włączone uwierzytelnianie dwupoziomowe na swoim Apple ID oraz zaufane urządzenie (urządzenia, na których Użytkownik zalogował się na swoje Konto przy użyciu uwierzytelniania dwupoziomowego) dla tego konta z włączonym kodem lub hasłem.  Ponadto Użytkownik będzie musiał wygenerować klucz odzyskiwania lub wyznaczyć co najmniej jeden kontakt odzyskiwania konta, który pomoże mu odzyskać dostęp do Konta i danych w przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła do Konta, nie będzie miał dostępu do żadnego z zaufanych urządzeń i zapomni kodów lub haseł do urządzeń. Kontakty odzyskiwania można zmienić w dowolnym momencie, ale muszą one mieć ponad 13 lat (lub równoważny minimalny wiek w miejscu zamieszkania kontaktu odzyskiwania), mieć Apple ID z włączonym uwierzytelnianiem dwupoziomowym i mieć urządzenie Apple z ustawionym kodem lub hasłem.  Po włączeniu zaawansowanej ochrony danych firma Apple nie będzie mogła pomóc w odzyskaniu danych chronionych przy użyciu tej funkcji, dlatego Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie klucza odzyskiwania lub uaktualnianie kontaktów odzyskiwania.  Apple nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania dostępu do konta lub danych w związku z niezabezpieczeniem klucza odzyskiwania lub tym, że kontakt odzyskiwania nie jest w stanie lub nie chce pomóc Użytkownikowi w odzyskaniu dostępu do konta i danych. Zarządzane konta Apple ID i konta dzieci nie kwalifikują się do zaawansowanej ochrony danych. Zaawansowaną ochronę danych można w każdej chwili wyłączyć.

          K. Klucze bezpieczeństwa. Klucze bezpieczeństwa pozwalają wymagać fizycznego klucza bezpieczeństwa, który będzie używany do logowania się za pomocą Apple ID. Klucze bezpieczeństwa wymagają włączenia uwierzytelniania dwupoziomowego na koncie Apple ID Użytkownika oraz użycia klucza bezpieczeństwa innej firmy z certyfikatem FIDO jako jednego z dwóch poziomów.  Klucze bezpieczeństwa umożliwiają użycie zaufanego urządzenia w celu dodania nowego klucza lub całkowitego wyłączenia kluczy bezpieczeństwa w celu zachowania dostępu do konta. Jeśli jednak Użytkownik utraci wszystkie klucze bezpieczeństwa oraz zaufane urządzenia, utraci na stałe dostęp do swojego konta, a Apple nie będzie w stanie pomóc mu w odzyskaniu dostępu do konta ani danych. Apple nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania dostępu do konta lub danych w związku z niezabezpieczeniem fizycznych kluczy bezpieczeństwa lub nieprawidłowym działaniem fizycznych kluczy bezpieczeństwa.  Zarządzane konta Apple ID i konta dzieci nie kwalifikują się do kluczy bezpieczeństwa.

          L. Spadek cyfrowy.  Funkcja Spadek cyfrowy pozwala dodać jedną lub więcej osób kontaktowych, które będą mogły uzyskać dostęp do konta Użytkownika i pobrać z niego określone dane po jego śmierci.  Jeśli wyznaczone przez Użytkownika osoby kontaktowe dostarczą Apple akt zgonu i będą dysponować wymaganym kluczem, automatycznie uzyskają dostęp do określonych danych konta, a ze wszystkich urządzeń Użytkownika zostanie usunięta blokada aktywacji.  W związku z tym obowiązkiem Użytkownika jest uaktualnianie informacji o osobach kontaktowych ds. spadku cyfrowego.  Więcej informacji na temat usługi Spadek cyfrowy można znaleźć na stronach http://support.apple.com/pl-pl/HT212360http://support.apple.com/pl-pl/HT212361.    

          M. Korzystanie z usług opartych na lokalizacji

Firma Apple oraz jej partnerzy i licencjodawcy mogą dostarczać niektóre funkcje lub usługi oparte na informacjach o lokalizacji urządzenia za pomocą GPS (lub podobnej technologii, jeśli jest dostępna) oraz zbieranych z różnych źródeł informacji o lokalizacji punktów dostępu Wi-Fi i punktów przekaźnikowych sieci komórkowych. Aby świadczyć takie funkcje lub usługi, o ile są dostępne, firma Apple oraz jej partnerzy i licencjodawcy muszą gromadzić, wykorzystywać, przekazywać, przetwarzać i utrzymywać dane dotyczące lokalizacji Użytkownika, w tym między innymi dane o położeniu geograficznym urządzenia i informacje związane z Kontem Użytkownika oraz wszelkimi zarejestrowanymi na nim urządzeniami, w tym między innymi identyfikator Apple ID, identyfikator i nazwę urządzenia oraz typ urządzenia. 

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie, przetwarzanie i utrzymywanie danych dotyczących lokalizacji i Kont przez firmę Apple oraz jej partnerów i licencjobiorców poprzez niekorzystanie z funkcji opartych na lokalizacji i wyłączenie Lokalizatora (w tym wcześniejszych aplikacji Znajdź mój iPhone i Znajdź moich znajomych, łącznie określanych dalej jako „Lokalizator”) lub wyłączenie usług lokalizacji w Ustawieniach (odpowiednio) na swoim urządzeniu. Korzystając z usług osób trzecich, które wykorzystują lub dostarczają dane dotyczące lokalizacji w ramach Usługi, Użytkownik podlega warunkom świadczenia usług i polityce prywatności tych osób trzecich w zakresie wykorzystywania danych dotyczących lokalizacji i powinien się z nimi zapoznać. Na danych dotyczących lokalizacji dostarczanych przez Usługę nie należy polegać w sytuacjach, gdy są niezbędne dokładne dane dotyczące lokalizacji lub gdy błędne, niedokładne lub niekompletne dane dotyczące lokalizacji mogą skutkować śmiercią, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi lub szkodami w środowisku. Apple będzie świadczyć Usługę, wykazując dostateczne umiejętności i dokładając należytej staranności, jednak ani firma Apple, ani żaden z jej dostawców usług i/lub treści nie gwarantują dostępności, prawidłowości, kompletności, niezawodności ani aktualności danych dotyczących lokalizacji ani żadnych innych danych wyświetlanych za pośrednictwem Usługi. USŁUGI OPARTE NA LOKALIZACJI NIE SĄ PRZEZNACZONE ANI ODPOWIEDNIE DO STOSOWANIA JAKO SYSTEM LOKALIZACJI W SYTUACJACH AWARYJNYCH.

          N. Aplikacja Znajdź 

Po włączeniu usługi iCloud i usług lokalizacji na urządzeniu z systemem iOS 13, iPad OS, macOS Catalina lub nowszym na tym urządzeniu i połączonych z nim w parę akcesoriach Apple zostanie automatycznie włączona aplikacja Lokalizator (Znajdź mój iPhone w przypadku urządzeń z systemem iOS 8 do iOS 12).  Po włączeniu aplikacji urządzenie Użytkownika zostanie automatycznie powiązane z kontem Apple ID Użytkownika i przed wyłączeniem aplikacji Lokalizator, wylogowaniem się z iCloud, wymazaniem lub aktywowaniem urządzenia wymagane będzie podanie hasła Apple ID.  Firma Apple i jej autoryzowani przedstawiciele nie mogą świadczyć usług wsparcia w zakresie sprzętu lub oprogramowania, w tym usług objętych ograniczoną gwarancją Apple, jeśli Użytkownik nie wyłączy aplikacji Lokalizator przed rozpoczęciem świadczenia usługi.  Apple nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczenie urządzenia z systemem iOS hasłem, niewłączenie trybu Utracony i/lub nieodbieranie powiadomień i informacji oraz niereagowanie na nie przez Użytkownika.  Apple nie ponosi również odpowiedzialności za zwrot Użytkownikowi urządzenia z systemem iOS lub utratę danych na tym urządzeniu.

Znajdź moją sieć to funkcja zbierania informacji z różnych źródeł, która może pomóc Użytkownikowi i innym osobom zlokalizować zaginione urządzenia, gdy nie mają połączenia z Internetem. Jeśli funkcja Znajdź moją sieć jest włączona na urządzeniu, może ona wykryć obecność pobliskich urządzeń będących poza siecią za pośrednictwem połączenia Bluetooth (lub podobnych technologii). Jeśli urządzenie wykryje zaginione urządzenie będące poza siecią, użyje połączenia Wi-Fi lub komórkowego, aby w bezpieczny sposób zgłosić przybliżoną lokalizację tego urządzenia do powiązanego z nim konta Apple ID, dzięki czemu właściciel zobaczy jego lokalizację w aplikacji Lokalizator. Zgłaszanie lokalizacji jest szyfrowane na całej drodze przesyłu, a Apple nie ma dostępu do informacji o lokalizacji urządzenia zgłaszającego ani żadnego urządzenia będącego poza siecią. Użytkownik może wyłączyć usługę Znajdź moją sieć w Ustawieniach.

          O. Backup

Backup w iCloud okresowo tworzy automatyczne backupy w przypadku urządzeń z systemem iOS, gdy urządzenie ma zablokowany ekran, jest podłączone do źródła zasilania i ma połączenie z Internetem przez sieć Wi-Fi. Jeśli urządzenie nie utworzyło backupu w usłudze iCloud przez okres stu osiemdziesięciu (180) dni, Apple zastrzega sobie prawo do usunięcia backupów powiązanych z tym urządzeniem. Backup może obejmować ustawienia urządzenia, cechy urządzenia, zdjęcia i filmy, dokumenty, wiadomości Użytkownika, dzwonki, dane aplikacji Zdrowie i inne dane aplikacji. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://support.apple.com/pl-pl/HT207428.  Następujące treści nie są uwzględniane w backupie iCloud: treści zakupione w sklepie iTunes Store, App Store lub Apple Books, multimedia zsynchronizowane z komputera Użytkownika oraz biblioteka zdjęć, jeśli Użytkownik włączył funkcję Biblioteka zdjęć iCloud. Apple będzie świadczyć Usługę, wykazując dostateczne umiejętności i dokładając należytej staranności, jednak W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO APPLE NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK TREŚCI PRZECHOWYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB UDOSTĘPNIANE MU ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI NIE ULEGNĄ NIEUMYŚLNEMU USZKODZENIU, ZNISZCZENIU, UTRACIE LUB USUNIĘCIU ZGODNIE Z WARUNKAMI TEJ UMOWY. APPLE NIE ODPOWIADA ZA TAKIE USZKODZENIE, ZNISZCZENIE, UTRATĘ LUB USUNIĘCIE W RAZIE ICH WYSTĄPIENIA. Odpowiedzialność za utrzymywanie odpowiedniego alternatywnego backupu informacji i danych ponosi Użytkownik.

III. PODWYŻSZANIE POZIOMU SUBSKRYPCJI

Pakiety Subskrypcji iCloud+ są dostępne do zakupu na zasadzie subskrypcji.

          A. Płatność

Po przejściu Użytkownika na Subskrypcję iCloud+ oferującą więcej miejsca i dodatkowe funkcje firma Apple będzie automatycznie regularnie pobierać opłatę za wybrany pakiet, w tym wszelkie obowiązujące podatki, przy użyciu metody płatności powiązanej z kontem Apple ID Użytkownika (tj. metody płatności stosowanej do płacenia za zakupy w sklepach iTunes Store, App Store lub Apple Books, jeśli dotyczące jej dane są dostępne) lub metody płatności powiązanej z kontem rodzinnym Użytkownika. Szczegółowe informacje na temat pakietów i cen znajdują się na stronie https://support.apple.com/pl-pl/HT201238.  Jeśli Użytkownik jest organizatorem w rodzinie, zgadza się na regularne obciążanie przez Apple jego konta przy użyciu danej metody płatności za członków jego rodziny, którzy zwiększą swój pakiet. Apple może również uzyskać wstępną zgodę na kwotę do maksymalnej kwoty transakcji i okresowo kontaktować się z Użytkownikiem pocztą elektroniczną przy użyciu adresu email powiązanego z kontem Apple ID w celu wysyłania przypomnień o rozliczeniach i innych informacji dotyczących konta subskrypcji.  

Subskrypcję można zmienić, zwiększając lub zmniejszając pakiet w sekcji iCloud w Ustawieniach na urządzeniu lub w panelu iCloud w Preferencjach systemowych na komputerze Mac, lub w aplikacji iCloud dla Windows na komputerze PC.

Obowiązująca opłata za zwiększony pakiet zacznie obowiązywać natychmiast; zmniejszenia pakietu zaczną obowiązywać od następnej daty rocznego lub miesięcznego rozliczenia. UŻYTKOWNIK PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TERMINOWE UISZCZANIE WSZYSTKICH OPŁAT ORAZ ZA PRZEKAZANIE APPLE WAŻNYCH DANYCH KARTY KREDYTOWEJ LUB RACHUNKU PŁATNICZEGO DO UISZCZANIA WSZYSTKICH OPŁAT. Jeśli firma Apple nie będzie mogła pomyślnie obciążyć karty kredytowej lub rachunku płatniczego Użytkownika z tytułu należnych opłat, zastrzega sobie prawo do zablokowania lub ograniczenia dostępu do przechowywanych treści, ich usunięcia lub zamknięcia Konta Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce wskazać inną kartę kredytową lub inny rachunek płatniczy lub jeśli nastąpiła zmiana statusu karty kredytowej lub rachunku płatniczego, Użytkownik musi zmienić swoje dane online w sekcji Informacje o koncie w usłudze iCloud; może to tymczasowo zakłócić dostęp do Usług, dopóki Apple nie zweryfikuje nowych danych dotyczących płatności. Apple może kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie jego konta pocztą elektroniczną, w tym między innymi w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia limitu miejsca dla wybranego pakietu. 

Jeśli Użytkownik znajduje się na terenie Brazylii, niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie:

W przypadku wszelkich płatności, którymi Użytkownik jest obciążany przez Apple, Apple może korzystać z usług spółki stowarzyszonej w celu podjęcia działań w zakresie pobierania i przekazów pieniężnych, aby naliczyć Użytkownikowi wszelkie należne kwoty w związku z korzystaniem z konta iCloud.  Ponadto pełna kwota będzie obejmować cenę zwiększenia (pakietu) oraz wszelkie obowiązujące opłaty za użycie karty kredytowej. Użytkownik odpowiada za opłacenie wszelkich obowiązujących go podatków z wyjątkiem wszelkich obowiązujących podatków potrącanych u źródła, które pobierze spółka stowarzyszona Apple. Użytkownik musi podać wszystkie informacje o koncie wymagane przez Apple w celu umożliwienia takich transakcji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jeśli nie poda wszystkich wymaganych informacji o koncie, firma Apple będzie miała prawo zamknąć jego konto. 

          B. Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli Użytkownik zdecyduje się anulować subskrypcję po jej początkowym zakupie lub jeśli obowiązuje go roczny plan rozliczania płatności, może to zrobić po rozpoczęciu okresu odnowienia, przekazując Apple wyraźne oświadczenie (zob. odpowiednie dane adresowe w sekcji „Informacje ogólne” poniżej) w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości email z potwierdzeniem poprzez skontaktowanie się z działem obsługi klienta. Użytkownik nie musi podawać powodu anulowania. 

Aby dotrzymać terminu anulowania, należy wysłać zawiadomienie o anulowaniu przed upływem 14-dniowego okresu. 

Klienci znajdujący się na terenie UE i Norwegii mają również prawo do poinformowania Apple za pomocą przykładowego formularza anulowania poniżej:

Do:  Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland:

Niniejszym zawiadamiam, że odstępuję od umowy dotyczącej: 

[PAKIET I OKRES SUBSKRYPCJI, np. ZWIĘKSZENIA PAKIETU DO 200 GB W RAMACH MIESIĘCZNEJ SUBSKRYPCJI USŁUGI iCLOUD]

Zamówiono w dniu [WSTAWIĆ DATĘ] 

Imię i nazwisko klienta

Adres klienta

Data 

Skutki anulowania 

Zmniejszymy miejsce Użytkownika do 5 GB i zwrócimy mu koszty nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez nas zawiadomienia o anulowaniu. Jeśli Użytkownik wykorzystał w tym okresie ponad 5 GB miejsca na dysku, może nie mieć możliwości utworzenia większej liczby backupów w usłudze iCloud lub korzystania z niektórych funkcji, dopóki nie zmniejszy swojego miejsca. Użyjemy takich samych metod płatności, z jakich skorzystał Użytkownik w celu zrealizowania transakcji, i Użytkownik nie poniesie w związku z takim zwrotem żadnych opłat. 

IV. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika

          A. Konto Użytkownika

Jako zarejestrowany użytkownik Usługi Użytkownik musi założyć Konto. Użytkownikowi nie wolno ujawniać informacji o Koncie innym osobom. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego Konta oraz za wszelkie działania, które mają miejsce na jego koncie lub za jego pośrednictwem, i zgadza się niezwłocznie powiadomić Apple o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa Konta. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Usługa została opracowana i jest przeznaczona do użytku osobistego, indywidualnie, i nie należy udostępniać danych Konta ani hasła do niego innym osobom. Jeżeli Apple wykaże dostateczne umiejętności i dołoży należytej staranności, nie odpowiada za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego korzystania z Konta na skutek nieprzestrzegania tych zasad przez Użytkownika.

Aby korzystać z Usługi, Użytkownik musi podać Apple ID i hasło w celu uwierzytelnienia swojego Konta. Użytkownik wyraża zgodę na podanie dokładnych i kompletnych informacji podczas rejestracji w Usłudze i korzystania z niej („Dane rejestracji w Usłudze”) oraz zgadza się uaktualniać swoje Dane rejestracji w Usłudze, aby zachować ich dokładność i kompletność. Nieprzekazanie dokładnych, aktualnych i kompletnych danych rejestracji w Usłudze może spowodować zawieszenie i/lub zamknięcie Konta. Użytkownik wyraża zgodę na to, by firma Apple przechowywała Dane rejestracji w Usłudze przekazane przez Użytkownika oraz z nich korzystała w celach związanych z utrzymaniem Konta Użytkownika i obciążaniem go opłatami.

          B. Korzystanie z innych produktów i usług Apple

Poszczególne komponenty lub funkcje Usługi świadczonej przez firmę Apple i/lub jej licencjodawców, w tym między innymi możliwość pobierania poprzednich zakupów oraz usługa iTunes Match i/lub biblioteka muzyczna iCloud (obowiązują dodatkowe opłaty), wymagają osobnego oprogramowania lub innych umów licencyjnych bądź warunków korzystania. Warunkiem korzystania z takich określonych komponentów lub funkcji Usługi jest przeczytanie takiej osobnej umowy, zaakceptowanie jej oraz wyrażenie zgody na przestrzeganie jej postanowień.

          C. Brak możliwości przeniesienia praw

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako przekazanie Użytkownikowi jakichkolwiek udziałów, tytułów własności lub licencji związanych z kontem Apple ID, adresem email, nazwą domeny, identyfikatorem iChat lub podobnym zasobem, z którego korzysta Użytkownik w związku z Usługą.

          D. Brak prawa do dziedziczenia

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach usługi Spadek cyfrowy i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik akceptuje fakt, że jego Konto jest bez prawa przeniesienia, a wszelkie prawa do jego Apple ID lub treści w ramach tego Konta wygasają po jego śmierci. Po otrzymaniu kopii aktu zgonu Konto Użytkownika może zostać zamknięte, a wszystkie znajdujące się na nim treści usunięte. Dalszą pomoc można uzyskać na stronie wsparcia iCloud pod adresem https://support.apple.com/pl-pl/icloud.

          E. Brak możliwości odsprzedaży Usługi

Użytkownik zobowiązuje się w żadnym celu nie odtwarzać, kopiować, powielać, sprzedawać, odsprzedawać, wynajmować ani wymieniać Usługi (ani jej żadnej części).

V. Treści i postępowanie Użytkownika

          A. Treści

„Treści” oznaczają wszelkie informacje, które mogą zostać wygenerowane lub które można napotkać podczas korzystania z Usługi, takie jak pliki danych, charakterystyki urządzeń, teksty pisane, oprogramowanie, muzyka, grafika, zdjęcia, obrazy, dźwięki, filmy wideo, wiadomości lub inne materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wszelkie Treści, niezależnie od tego, czy zostały podane do wiadomości publicznej, czy przekazane prywatnie w ramach Usługi, odpowiada wyłącznie osoba, od której pochodzą. Oznacza to, że to Użytkownik, a nie firma Apple ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie Treści przesyłane, pobierane, publikowane, przesyłane pocztą email, przekazywane, przechowywane lub w inny sposób udostępniane w wyniku korzystania z Usługi przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z Usługi, może napotkać Treści, które mogą okazać się dla niego obraźliwe, nieprzyzwoite lub niewłaściwe, oraz że może narazić inne osoby na kontakt z Treściami, które te osoby mogą uznać za niewłaściwe. Apple nie kontroluje Treści publikowanych za pośrednictwem Usługi i nie gwarantuje ich prawidłowości, rzetelności ani jakości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzysta z Usługi oraz wszelkich Treści wyłącznie na własne ryzyko.

          B. Postępowanie Użytkownika

Użytkownik zgadza się, że NIE będzie korzystać z Usługi w następujących celach:

a. przesyłanie, pobieranie, publikowanie, przesyłanie pocztą email, przekazywanie, przechowywanie, udostępnianie, importowanie lub udostępnianie w inny sposób jakiejkolwiek Treści niezgodnej z prawem, zawierającej groźby, mającej charakter napastliwy, szkodliwy, niedozwolony, oszczerczy, zniesławiający, obelżywy, agresywny, obsceniczny, wulgarny, naruszający prywatność innej osoby, szerzący nienawiść, obraźliwy ze względów rasowych lub etnicznych lub niestosowny z innych przyczyn;

b. prześladowanie, nękanie, grożenie lub krzywdzenie innych osób;

c. jeśli Użytkownik jest osobą dorosłą, proszenie osoby nieletniej (dowolnej osoby poniżej 18. roku życia lub w innym wieku, który według lokalnych przepisów stanowi wiek osoby nieletniej), której Użytkownik nie zna osobiście, o podanie między innymi jakichkolwiek następujących informacji: pełnego imienia lub nazwiska, adresu domowego, kodu pocztowego, numeru telefonu, zdjęcia lub nazw szkoły, kościoła, zespołu sportowego osoby nieletniej lub imion bądź nazwisk jej znajomych;

d. podawanie się za inną osobę lub podmiot — Użytkownik nie może składać nieprawdziwych oświadczeń dotyczących swojej tożsamości ani podawać się za inną osobę (w tym sławną), inny podmiot, innego użytkownika usługi iCloud, pracownika Apple, działacza społecznego lub przedstawiciela organów samorządowych ani w inny sposób składać nieprawdziwych oświadczeń dotyczących swoich powiązań z taką osobą lub podmiotem (Apple zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zablokowania jakiegokolwiek konta Apple ID lub adresu email, w przypadku których można uznać, że mają one na celu podanie się za Użytkownika lub składanie nieprawdziwych oświadczeń dotyczących jego tożsamości bądź zawłaszczenie nazwiska lub tożsamości innej osoby);

e. udział w naruszeniu praw autorskich lub innej własności intelektualnej (w tym przekazanie jakichkolwiek treści, do których przekazania Użytkownik nie ma prawa) lub ujawnienie jakiejkolwiek tajemnicy handlowej lub informacji poufnych z naruszeniem umowy o poufności, o pracę lub o zakazie ujawniania informacji;

f. publikowanie, wysyłanie, przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób dowolnych niechcianych lub nieautoryzowanych wiadomości email, reklam, materiałów promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu lub łańcuszków internetowych, w tym między innymi masowych reklam handlowych i anonsów informacyjnych;

g. fałszowanie dowolnego nagłówka pakietu TCP-IP lub dowolnej części informacji o nagłówku w wiadomości email lub poście grupy dyskusyjnej lub umieszczanie w nagłówku informacji mających na celu wprowadzenie odbiorców w błąd co do pochodzenia dowolnych Treści przekazywanych za pośrednictwem Usługi („spoofing”);

h. przesyłanie, publikowanie, przesyłanie pocztą elektroniczną, przekazywanie, przechowywanie lub udostępnianie w inny sposób wszelkich materiałów zawierających wirusy lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy opracowane z zamiarem uszkodzenia, zakłócenia lub ograniczenia typowego działania Usługi (lub jakiejkolwiek jej części) lub jakiegokolwiek innego oprogramowania lub sprzętu komputerowego;

i. zakłócanie lub przerywanie działania Usługi (w tym uzyskiwanie dostępu do Usługi za pomocą środków automatycznych takich jak skrypty lub roboty internetowe) lub jakichkolwiek serwerów lub sieci podłączonych do Usługi lub naruszanie jakichkolwiek zasad, wymogów lub regulaminów sieci podłączonych do Usługi (w tym nieuprawnione używanie lub monitorowanie danych lub ruchu w tych sieciach lub uzyskiwanie do nich dostępu);

j. planowanie wszelkich nielegalnych działań lub angażowanie się w nie; i/lub

k. gromadzenie i przechowywanie danych osobowych dotyczących jakichkolwiek innych użytkowników Usługi do wykorzystania w związku z jakimikolwiek wspomnianymi powyżej zakazanymi działaniami.

          C. Usuwanie Treści

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści dostarczane przez inne osoby i nie ma obowiązku monitorowania takich Treści. Apple zastrzega sobie jednak prawo do ustalenia, czy Treści są odpowiednie i zgodne z niniejszą Umową oraz w dowolnym momencie może monitorować, przenosić, odrzucać, modyfikować i/lub usuwać Treści bez uprzedniego powiadomienia i wedle własnego uznania, jeśli okaże się, że naruszają one postanowienia niniejszej Umowy lub są niedopuszczalne z innych względów.

          D. Tworzenie backupów Treści

Użytkownik odpowiada za tworzenie na swoim komputerze lub innym urządzeniu backupów wszelkich ważnych dokumentów, obrazów lub innych Treści przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Usługi. Apple będzie świadczyć Usługę, wykazując dostateczne umiejętności i dokładając należytej staranności, jednak Apple nie gwarantuje, że Treści przechowywane przez Użytkownika lub udostępniane mu za pośrednictwem Usługi nie zostaną przypadkowo zniszczone, uszkodzone lub utracone.

          E. Dostęp do Konta i Treści Użytkownika

Apple zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, jakie w sposób zasadny uzna za niezbędne lub odpowiednie w celu wyegzekwowania i/lub zweryfikowania zgodności z jakąkolwiek częścią niniejszej Umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Apple może, bez obciążania odpowiedzialnością Użytkownika, uzyskać dostęp do informacji o Koncie i Treści Użytkownika, wykorzystywać je, chronić i/lub ujawniać je organom ścigania, urzędnikom państwowym i/lub osobom trzecim, gdy uzna to w sposób zasadny za konieczne lub właściwe, jeśli jest to wymagane na mocy przepisów prawa lub jeśli w dobrej wierze uzna, że taki dostęp, takie wykorzystanie, ujawnienie lub zachowanie jest w sposób zasadny konieczne, by: (a) postępować zgodnie z procesem prawnym lub wnioskiem; (b) egzekwować postanowienia niniejszej Umowy, w tym badać wszelkie potencjalne przypadki jej naruszenia; (c) wykrywać problemy związane z bezpieczeństwem lub oszustwami bądź problemy techniczne, zapobiegać im lub w inny sposób je rozwiązywać; lub (d) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Apple, jej użytkowników, osób trzecich lub ogółu społeczeństwa zgodnie z wymogami prawa lub w zakresie dozwolonym przez prawo.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści dostarczane przez inne osoby i nie ma obowiązku monitorowania takich Treści. Zgodnie ze swoimi zasadami ochrony prywatności Apple zastrzega sobie jednak prawo do ustalenia, czy Treści są odpowiednie i zgodne z niniejszą Umową oraz w dowolnym momencie może monitorować, przenosić, odrzucać, modyfikować i/lub usuwać Treści bez uprzedniego powiadomienia i wedle własnego uznania, jeśli okaże się, że naruszają one postanowienia niniejszej Umowy lub są niedopuszczalne z innych względów.

          F. Informacja o prawach autorskich — DMCA

Jeśli Użytkownik uważa, że jego prawa autorskie, które rości sobie do Treści, zostały naruszone przez jakąkolwiek osobę korzystającą z Usługi, powinien skontaktować się z agentem ds. praw autorskich Apple, jak opisano w zasadach Apple dotyczących praw autorskich na stronie https://www.apple.com/pl/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple może, wedle własnego uznania, zawiesić i/lub zamknąć Konta użytkowników, których uzna za osoby wielokrotnie naruszające prawa autorskie.

          G. Naruszenia niniejszej Umowy

Jeśli podczas korzystania z Usługi Użytkownik napotka Treści, które uzna za nieodpowiednie lub naruszające niniejszą Umowę w inny sposób, może to zgłosić, wysyłając wiadomość email na adres abuse@iCloud.com.

          H. Treści przekazane lub udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi

1. Licencja uzyskana od Użytkownika. Z wyjątkiem materiałów, na które Apple może udzielać Użytkownikowi licencji, Apple nie rości sobie prawa własności do materiałów ani Treści, które Użytkownik przesyła lub udostępnia za pośrednictwem Usługi. Przesyłając lub publikując takie Treści w obszarach Usługi dostępnych dla użytkowników publicznych lub innych, którym Użytkownik zgadza się udostępniać takie Treści, Użytkownik udziela jednak Apple ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i korzystanie z takich Treści w ramach Usługi wyłącznie w celu, w którym zostały przesłane lub udostępnione, bez żadnego wynagrodzenia dla Użytkownika ani zobowiązania wobec niego. Użytkownik wyraża zgodę na to, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przesyłane lub publikowane przez niego Treści, nie będą one naruszać praw żadnej innej strony ani żadnych przepisów prawa, przyczyniać się ani zachęcać do ich naruszenia, ani do innego postępowania niezgodnego z prawem oraz nie będą nieprzyzwoite, niewłaściwe lub obraźliwe. Przesyłając lub publikując takie Treści w obszarach Usługi dostępnych dla użytkowników publicznych lub innych, Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem takich materiałów i/lub ma wszelkie niezbędne prawa, licencje i upoważnienia niezbędne do ich rozpowszechniania.

2. Zmiany Treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu świadczenia Usługi i udostępniania Treści Użytkownika Apple może przekazywać Treści Użytkownika za pośrednictwem różnych sieci publicznych i różnych mediów oraz modyfikować Treści Użytkownika, aby zachować zgodność z wymaganiami technicznymi sieci, urządzeń lub komputerów zapewniających połączenie. Użytkownik akceptuje fakt, że niniejsza licencja zezwala Apple na podejmowanie takich działań.

3. Informacje dotyczące znaków towarowych. Apple, logo Apple, iCloud, logo iCloud oraz inne znaki towarowe, znaki usługowe, grafika i loga Apple wykorzystywane w związku z Usługą stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki Apple Inc. w USA i/lub innych krajach. Lista znaków towarowych Apple znajduje się tutaj — https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Inne znaki towarowe, znaki usługowe, elementy graficzne oraz logo używane w związku z Usługą mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Użytkownik nie uzyskuje prawa ani licencji na korzystanie z jakiegokolwiek z powyższych znaków towarowych. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie ukrywać ani nie zmieniać jakichkolwiek informacji o własności (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), jakie mogą być widoczne lub zawarte w Usłudze.

VI. Oprogramowanie

          A. Prawa własności Apple. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Apple i/lub jej licencjodawcy są właścicielami wszystkich praw, tytułów własności do Usługi oraz udziałów w niej, w tym między innymi grafiki, interfejsu użytkownika, skryptów i oprogramowania używanych do wdrażania Usługi, oraz wszelkiego oprogramowania dostarczanego Użytkownikowi w ramach Usługi i/lub w związku z nią („Oprogramowanie”), wraz ze wszelkimi istniejącymi prawami własności intelektualnej do nich, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane czy nie, oraz od tego, gdzie na świecie obowiązują. Ponadto Użytkownik akceptuje fakt, że Usługa (w tym Oprogramowanie lub jakakolwiek inna jego część) zawiera informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności intelektualnej oraz przepisy innego typu, w tym między innymi prawo autorskie. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich zastrzeżonych informacji lub materiałów w jakikolwiek inny sposób niż korzystanie z Usługi zgodnie z niniejszą Umową. Żadna część Usługi nie może być powielona w żadnej formie ani w żaden sposób, chyba że niniejsze postanowienia wyraźnie na to zezwalają.

          B. Licencja Apple. KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB DOWOLNEJ CZĘŚCI USŁUGI, Z WYJĄTKIEM KORZYSTANIA Z USŁUGI DOZWOLONEGO NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, JEST SUROWO ZABRONIONE I STANOWI NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH OSÓB ORAZ MOŻE NARAZIĆ UŻYTKOWNIKA NA SANKCJE CYWILNE I KARNE, W TYM ODSZKODOWANIA PIENIĘŻNE ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH.

          C. Publiczna wersja beta. Co jakiś czas Apple może zaoferować nowe i/lub uaktualnione funkcje Usługi („Funkcje w wersji beta”) w ramach Publicznego Programu Beta („Program”) w celu uzyskania opinii na temat jakości i użyteczności Funkcji w wersji beta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nie powoduje ustanowienia stosunku prawnego partnerstwa, relacji na zasadzie agencji ani relacji zatrudnienia między Użytkownikiem a Apple, a także że firma Apple nie jest zobowiązana do dostarczenia Użytkownikowi żadnych Funkcji w wersji beta. Apple może udostępnić takie Funkcje w wersji beta uczestnikom Programu poprzez rejestrację online lub rejestrację za pośrednictwem Usługi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Apple może gromadzić i wykorzystywać informacje z Konta, urządzeń i urządzeń peryferyjnych Użytkownika w celu zarejestrowania Użytkownika w Programie i/lub ustalenia, czy Użytkownik kwalifikuje się do uczestnictwa w nim. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po zarejestrowaniu się w Programie może nie być w stanie powrócić do wcześniejszej wersji danej Funkcji w wersji beta niebędącej w wersji beta. W przypadku gdy taki powrót jest możliwy, Użytkownik może nie być w stanie przenieść danych utworzonych w ramach Funkcji w wersji beta z powrotem do wcześniejszej wersji niebędącej w wersji beta. Korzystanie z Funkcji w wersji beta i uczestnictwo w Programie podlega niniejszej Umowie i wszelkim dodatkowym warunkom licencyjnym, które mogą być niezależnie dołączone do Funkcji w wersji beta. Funkcje w wersji beta są dostarczane „W POSTACI, W JAKIEJ SĄ” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” i mogą zawierać błędy lub nieścisłości, które mogą powodować awarie, uszkodzenie lub utratę danych i/lub informacji z urządzenia Użytkownika i podłączonych do niego urządzeń peryferyjnych (w tym między innymi serwerów i komputerów). Apple zdecydowanie zachęca Użytkownika do utworzenia backupów wszystkich danych i informacji znajdujących się na urządzeniu oraz wszelkich urządzeniach peryferyjnych przed wzięciem udziału w jakimkolwiek Programie. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że korzystanie z Funkcji w wersji beta odbywa się na jego wyłączne ryzyko. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZELKIE RYZYKO I WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE ZE SWOIM UDZIAŁEM W JAKIMKOLWIEK PROGRAMIE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE OPŁATY ZA DOSTĘP DO INTERNETU, KOSZTY TWORZENIA BACKUPÓW, KOSZTY PONIESIONE Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE SWOJEGO URZĄDZENIA I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH ORAZ Z RACJI USZKODZENIA DOWOLNEGO SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, INFORMACJI LUB DANYCH. Apple może zapewniać Użytkownikowi wsparcie techniczną i/lub inne w związku z Funkcjami w wersji beta, ale nie musi tego robić. Jeśli wsparcie zostanie zapewnione, będzie ono stanowić uzupełnienie zwykłego zakresu wsparcia dotyczącego Usługi i będzie dostępne tylko za pośrednictwem Programu. Aby mieć możliwość uzyskania takiego wsparcia, Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich zasad dotyczących wsparcia technicznej przekazanych Użytkownikowi przez Apple. Apple zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie, po uprzednim zawiadomieniu lub bez niego, warunków, postanowień lub zasad Programu (w tym do przerwania Programu) i może w dowolnym momencie odwołać udział Użytkownika w Programie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Apple nie ma obowiązku dostarczenia komercyjnej wersji Funkcji w wersji beta i że jeśli taka wersja zostanie udostępniona, może obejmować funkcje inne niż te zawarte w Funkcjach w wersji beta. W ramach Programu firma Apple zapewni Użytkownikowi możliwość przesyłania uwag, sugestii lub innych opinii dotyczących korzystania z Funkcji w wersji beta. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku braku osobnej pisemnej umowy, która będzie stanowić inaczej, firma Apple będzie mogła wykorzystać w dowolnym celu wszelkie opinie przekazane przez Użytkownika.

          D. Kontrola eksportu. Używanie Usługi i Oprogramowania, w tym przekazywanie, publikowanie lub przesyłanie danych, oprogramowania lub innych Treści za pośrednictwem Usługi, może podlegać przepisom dotyczącym eksportu i importu, przyjętym w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów dotyczących eksportu i importu. W szczególności Oprogramowanie nie może być eksportowane ani reeksportowane (a) do krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone ani (b) do osób znajdujących się na listach sankcyjnych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (Specially Designated Nationals List) lub Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (Denied Person’s List or Entity List). Używając Oprogramowania lub Usługi, Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się w żadnym takim kraju ani na żadnej takiej liście sankcyjnej. Ponadto Użytkownik zgadza się nie używać Oprogramowania ani Usługi w celach zakazanych przez przepisy prawa przyjęte w Stanach Zjednoczonych, w tym w szczególności w celu opracowywania, projektowania, wytwarzania lub produkcji broni jądrowej, chemicznej, biologicznej lub rakietowej. Ponadto Użytkownik zgadza się nie przesyłać na swoje Konto żadnych danych ani żadnego oprogramowania, które: (a) podlegają przepisom dotyczącym międzynarodowego handlu bronią; lub (b) nie mogą zostać wyeksportowane bez uprzedniego rządowego zezwolenia, w tym między innymi niektórych typów oprogramowania szyfrującego i kodu źródłowego, bez uprzedniego uzyskania takiego zezwolenia. To zapewnienie i zobowiązanie zachowuje moc prawną po wypowiedzeniu Umowy.

          E. Uaktualnienia. Apple może okresowo uaktualniać Oprogramowanie używane przez Usługę. W celu dalszego korzystania z Usługi przez Użytkownika takie uaktualnienia mogą być automatycznie pobierane i instalowane na jego urządzeniu lub komputerze. Takie uaktualnienia mogą zawierać wersje z usuniętymi błędami, rozszerzenia lub udoskonalenia właściwości lub całkowicie nowe wersje Oprogramowania. 

VII. Wygaśnięcie licencji

          A. Dobrowolne zamknięcie konta przez Użytkownika

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto Apple ID i/lub zaprzestać korzystania z Usługi. Jeśli Użytkownik chce zaprzestać korzystania z usługi iCloud na swoim urządzeniu, może ją wyłączyć, otwierając okno Ustawienia na urządzeniu i dotykając pozycji iCloud, a następnie przycisku Wyloguj się. Aby zamknąć Konto i usunąć Apple ID, należy skontaktować się ze Wsparciem Apple za pomocą strony https://support.apple.com/pl-pl/contact. Jeśli Użytkownik zamknie swoje Konto i usunie swój Apple ID, nie będzie mieć dostępu do innych produktów i usług Apple lub innych firm skonfigurowanych za pomocą tego Apple ID. To działanie może być nieodwracalne. Wszelkie opłaty uiszczone przez Użytkownika przed zamknięciem Konta nie podlegają zwrotowi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy), co dotyczy między innymi wszelkich opłat uiszczonych z góry za rok rozliczeniowy, w którym następuje zamknięcie. Zamknięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania naliczonych opłat lub obciążeń.

          B. Wypowiedzenie przez Apple

Apple może w dowolnym momencie, w niektórych okolicznościach i bez uprzedniego powiadomienia, natychmiast zamknąć lub zawiesić całe Konto lub jego część i/lub zablokować lub zawiesić dostęp do Usługi. Takie zamknięcie może wynikać z następujących przyczyn: (a) naruszenia niniejszej Umowy lub jakichkolwiek innych zasad lub wytycznych wspomnianych w niniejszym dokumencie i/lub opublikowanych w Usłudze; (b) prośba Użytkownika o anulowanie lub zamknięcie jego Konta; (c) prośba i/lub nakaz organu ścigania, organu sądowego lub innej agencji rządowej; (d) sytuacja, gdy świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika jest lub może stać się niezgodne z prawem; (e) niespodziewane problemy techniczne lub związane z bezpieczeństwem; (f) udział Użytkownika w działaniach związanych z oszustwem lub niezgodnych z prawem; lub (g) nieuregulowanie przez Użytkownika opłat należnych w związku z korzystaniem z Usługi, z zastrzeżeniem, że w razie nieistotnego naruszenia firma Apple będzie mogła zamknąć Konto wyłącznie po upływie 30-dniowego okresu wypowiedzenia i tylko jeśli Użytkownik nie usunie skutków takiego naruszenia w ciągu takiego 30-dniowego okresu. Każde takie zamknięcie lub zawieszenie zostanie przeprowadzone przez firmę Apple wedle jej własnego uznania i Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej osoby trzeciej za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z takiego zamknięcia lub zawieszenia Konta i/lub dostępu do Usługi. Ponadto Apple może zamknąć Konto Użytkownika z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając wiadomość email na adres powiązany z Kontem, jeśli (a) Konto Użytkownika było nieaktywne przez jeden (1) rok; lub (b) Usługa lub jakakolwiek jej część przestanie być świadczona. Zawiadomienie o ogólnym zaprzestaniu świadczenia Usługi zostanie dostarczone w sposób określony w niniejszym dokumencie, chyba że byłoby to nieuzasadnione ze względu na okoliczności wynikające z działań prawnych, regulacyjnych lub rządowych; w celu rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa użytkownika, prywatności użytkownika lub integralności technicznej; w celu uniknięcia zakłóceń w świadczeniu usług innym użytkownikom; lub z powodu klęski żywiołowej, katastrofy, wojny lub innego podobnego zdarzenia pozostającego poza kontrolą Apple. W przypadku takiego zamknięcia Apple zapewni proporcjonalny zwrot wszelkich przedpłat za aktualnie opłacony okres. Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje Usługi lub warunków świadczenia usługi zgodnie z tym punktem VIIB.

          C. Skutki zamknięcia Konta

Po zamknięciu Konta Użytkownik może utracić cały dostęp do Usługi i jej wszelkich części, w tym między innymi do swojego Konta, Apple ID, konta email i Treści. Ponadto po pewnym czasie Apple usunie informacje i dane przechowywane na Koncie Użytkownika lub jako część tego Konta. Poszczególne komponenty Usługi, z których Użytkownik mógł korzystać na podstawie odrębnych umów licencyjnych na oprogramowanie, zostaną również zablokowane zgodnie z tymi umowami licencyjnymi.

VIII. Łącza i inne materiały osób trzecich

Niektóre Treści, komponenty lub funkcje Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich i/lub hiperłącza do innych witryn internetowych, zasobów lub Treści. Ponieważ Apple może nie mieć kontroli nad takimi witrynami i/lub materiałami osób trzecich, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Apple nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich witryn lub zasobów, a także nie potwierdza ani nie gwarantuje ich prawidłowości, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, reklamy, produkty lub materiały znajdujące się w takich witrynach lub zasobach lub dostępne z ich poziomu. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniesie Użytkownik lub które według niego zostały poniesione, w sposób bezpośredni lub pośredni, w wyniku korzystania z takich Treści, reklam, produktów lub materiałów w takich witrynach lub zasobach bądź z nich dostępnych i/lub w wyniku polegania na nich.

IX. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH GWARANCJI. ZATEM WYBRANE WYŁĄCZENIA WYMIENIONE PONIŻEJ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA, JEŚLI ZOSTAŁY WYRAŹNIE ZAKAZANE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

APPLE WYKAŻE PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTATECZNE UMIEJĘTNOŚCI I DOŁOŻY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. NASTĘPUJĄCE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PODLEGAJĄ NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ GWARANCJI.

APPLE NIE GWARANTUJE ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE NIEPRZERWANE I ŻE PODCZAS KORZYSTANIA Z NIEJ NIE WYSTĄPIĄ BŁĘDY, A UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE FAKT, ŻE FIRMA APPLE MOŻE CO PEWIEN CZAS USUNĄĆ USŁUGĘ NA NIEOKREŚLONY OKRES LUB JĄ ANULOWAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE USŁUGA JEST ŚWIADCZONA „W POSTACI, W JAKIEJ JEST” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. FIRMA APPLE, JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE I PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY ORAZ LICENCJODAWCY WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW. W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA APPLE ORAZ JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE I PODMIOTY ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY I LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE (I) USŁUGA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (II) KORZYSTANIE Z USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE PRZEBIEGAĆ BEZ OPÓŹNIEŃ, PRZERW LUB BŁĘDÓW ORAZ BĘDZIE BEZPIECZNE; (III) WSZELKIE INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUGI BĘDĄ PRAWIDŁOWE I RZETELNE; ORAZ (IV) ŻE WSZELKIE BŁĘDY I WADY OPROGRAMOWANIA DOSTARCZONEGO UŻYTKOWNIKOWI W RAMACH USŁUGI ZOSTANĄ SKORYGOWANE.

APPLE NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUGI NIE DOJDZIE DO STRATY, USZKODZENIA, ATAKU, ZAINFEKOWANIA WIRUSAMI, ZAKŁÓCEŃ, ZHAKOWANIA LUB INNEGO NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I APPLE WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEGO TYTUŁU.

WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE W RAMACH UŻYWANIA USŁUGI SĄ UDOSTĘPNIANE UŻYTKOWNIKOWI WEDŁUG UZNANIA I NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK BĘDZIE PONOSIĆ CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KAŻDĄ SZKODĘ WYRZĄDZONĄ W JEGO URZĄDZENIU LUB KOMPUTERZE LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW. PONADTO UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGA NIE JEST PRZEZNACZONA LUB NIE NADAJE SIĘ DO UŻYWANIA W OKOLICZNOŚCIACH LUB ŚRODOWISKACH, W KTÓRYCH WADY, OPÓŹNIENIA, BŁĘDY LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH W RAMACH USŁUGI MOGĄ PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, SZKÓD NA OSOBIE LUB POWAŻNYCH USZKODZEŃ FIZYCZNYCH LUB ŚRODOWISKOWYCH.

          OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ USŁUGODAWCÓW NIE JEST DOZWOLONE. W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA SĄ WYRAŹNIE ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIEKTÓRE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA OKREŚLONE PONIŻEJ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

APPLE WYKAŻE PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTATECZNE UMIEJĘTNOŚCI I DOŁOŻY NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. PONIŻSZE OGRANICZENIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO STRAT WYNIKAJĄCYCH Z (A) NIEWYKAZANIA DOSTATECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI LUB NIEDOŁOŻENIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZEZ APPLE; (B) RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, UMYŚLNEGO PRZEWINIENIA LUB OSZUSTWA APPLE; LUB (C) ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIELESNYCH.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I AKCEPTUJE FAKT, ŻE FIRMA APPLE ORAZ JEJ PODMIOTY POWIĄZANE I ZALEŻNE, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, PARTNERZY ORAZ LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, W TYM MIĘDZY INNYMI ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH, KOSZT ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH BĄDŹ INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI FIRMA APPLE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT) NA SKUTEK: (I) UŻYCIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYCIA USŁUGI; (II) JAKICHKOLWIEK ZMIAN WPROWADZONYCH DO USŁUGI LUB KAŻDEJ CZASOWEJ LUB TRWAŁEJ PRZERWY W DZIAŁANIU USŁUGI LUB DOWOLNEJ JEJ CZĘŚCI; (III) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO LUB ZMIANIE W ZAKRESIE TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA; (IV) USUNIĘCIA, USZKODZENIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZECHOWYWANIA I/LUB WYSYŁANIA LUB ODBIERANIA DANYCH ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI; (V) OŚWIADCZEŃ LUB ZACHOWANIA JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZWIĄZANEGO Z USŁUGĄ; ORAZ (VI) WSZELKICH INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ.

NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, JEŚLI ZASTOSOWANIE MA JAPOŃSKA USTAWA O UMOWACH KONSUMENCKICH, POSTANOWIENIA, KTÓRE OGRANICZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ APPLE ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO POPEŁNIONEGO PRZEZ APPLE, NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA, JEŚLI TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ Z UMYŚLNEGO DZIAŁANIA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA APPLE.

          PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

W zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez przepisy prawa, Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić firmę Apple, jej podmioty powiązane i zależne, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, partnerów, kontrahentów i licencjodawców z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń i żądań, w tym między innymi uzasadnionych opłat za obsługę prawną wniesionych przez osoby trzecie, wynikających bezpośrednio lub pośrednio z: (a) wszelkich Treści przesyłanych, publikowanych, przekazywanych lub udostępnianych w inny sposób za pośrednictwem Usługi; (b) korzystania przez Użytkownika z Usługi; (c) jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika; (d) jakiegokolwiek działania podjętego przez Apple, na podstawie uzasadnionych przesłanek, w ramach dochodzenia w sprawie podejrzewanego naruszenia niniejszej Umowy lub w wyniku ustalenia lub zdecydowania, że doszło do naruszenia niniejszej Umowy; lub (e) naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek praw innej osoby. Oznacza to, że Użytkownik nie może pozwać firmy Apple, jej podmiotów powiązanych i zależnych, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, partnerów, kontrahentów ani licencjodawców w wyniku decyzji Apple, podjętej na podstawie uzasadnionych przesłanek, o usunięciu jakichkolwiek informacji lub Treści lub o odmowie ich przetwarzania, o ostrzeżeniu Użytkownika, zawieszeniu lub zablokowaniu mu dostępu do Usługi lub o podjęciu jakiegokolwiek innego działania podczas dochodzenia w sprawie podejrzewanego naruszenia lub na skutek stwierdzenia przez Apple, że doszło do naruszenia niniejszej Umowy. Niniejsze postanowienie dotyczące zrzeczenia się roszczeń i zwolnienia z odpowiedzialności dotyczy wszelkich naruszeń opisanych w niniejszej Umowie lub w niej rozpatrywanych. To zobowiązanie będzie nadal obowiązywać po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy i/lub zaprzestaniu korzystania z Usługi przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność za wszelkie korzystanie z Usługi przy użyciu swojego Konta oraz że niniejsza Umowa ma zastosowanie do każdego użycia Konta. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy oraz chronić, zabezpieczyć i zwolnić Apple z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i żądań wynikających z korzystania z Konta Użytkownika, niezależnie od tego, czy takie korzystanie odbywa się za wyraźną zgodą Użytkownika.

X. INFORMACJE OGÓLNE

          A. Powiadomienia

Apple może przekazywać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące Usługi, w tym zmian w niniejszej Umowie, za pośrednictwem poczty email na adres email usługi iCloud (i/lub inny alternatywny adres email powiązany z Kontem Użytkownika, jeśli został podany), przy użyciu aplikacji iMessage lub wiadomości SMS, pocztą tradycyjną lub poprzez publikacje w witrynie internetowej Apple i/lub w ramach Usługi.

W przypadku Użytkowników z Indii, zgodnie z dokumentem „Zasady dotyczące technologii informatycznej (wytyczne dla średniozaawansowanych) (2021)”, wszelkie zażalenia/skargi należy kierować do następującego specjalisty ds. zażaleń:

W przypadku spraw istotnych na mocy „Wytycznych dla średniozaawansowanych”:

Specjalista ds. zażaleń:  Nikhil Pai 

Formularz WWW:  Apple.co/IndiaGrievanceIntermediaries

Ważna uwaga: 

Łącza do formularza WWW specjalisty ds. zażaleń są przeznaczone wyłącznie dla zażaleń dotyczących iCloud w zakresie objętym dokumentem „Zasady dotyczące technologii informatycznej (wytyczne dla średniozaawansowanych) (2021)”.

          B. Prawo właściwe

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w poniższym akapicie niniejsza Umowa oraz relacja między Użytkownikiem a Apple podlegają przepisom stanu Kalifornia z wyłączeniem postanowień stanowiących przepisy kolizyjne. Użytkownik i Apple zgadzają się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia w celu rozwiązania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. Jeśli (a) Użytkownik nie jest obywatelem USA; (b) nie mieszka w USA; (c) nie uzyskuje dostępu do Usługi z USA; oraz (d) jest obywatelem jednego z krajów wskazanych poniżej, niniejszym akceptuje fakt, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy będą podlegać obowiązującemu prawu określonemu poniżej, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach, i Użytkownik niniejszym bez odwołania poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów na terenie stanu, prowincji lub kraju wskazanych poniżej, których prawem właściwym jest:

Jeśli Użytkownik jest obywatelem dowolnego kraju Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii, prawo właściwe i forum rozstrzygania sporów stanowią przepisy prawa i sądy w jego zwykłym miejscu zamieszkania.

Jeśli Użytkownik jest obywatelem Japonii, prawem właściwym będzie prawo japońskie, a forum rozstrzygania sporów będzie Tokio.

Wyraźne wyłączone z zastosowania do postanowień niniejszej Umowy są przepisy zwane Konwencją Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

          C. Całość Umowy

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Apple, reguluje sposób korzystania z tej Usługi i całkowicie zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia między Użytkownikiem a Apple dotyczące Usługi. Użytkownika mogą również obowiązywać dodatkowe warunki i postanowienia, które mogą mieć zastosowanie, gdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych przez podmioty powiązane oraz treści lub oprogramowania osób trzecich. Jeśli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wykonania, część ta zostanie zinterpretowana w sposób zgodny z przepisami prawa właściwego tak, aby w jak największym stopniu oddać pierwotne intencje stron, pozostałe części Umowy pozostają natomiast w mocy. Niewykonanie lub niedochodzenie przez Apple któregokolwiek z postanowień lub praw wynikających z Umowy nie jest równoznaczne z odstąpieniem od wykonania takiego prawa lub postanowienia. Użytkownik akceptuje fakt, że o ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszej Umowie, nie ma żadnych beneficjentów niniejszej Umowy będących osobami trzecimi.

          D. Słowo „Apple” w rozumieniu niniejszego dokumentu oznacza:

• Apple Inc., z siedzibą przy One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia (dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, w tym w Portoryko);

• Apple Canada Inc., z siedzibą przy 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8, Kanada (dla użytkowników w Kanadzie);

• Apple Services LATAM LLC, z siedzibą pod adresem 1 Alhambra Plaza, Ste 700 Coral Gables, Florida (dla użytkowników w Meksyku, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej lub w jakimkolwiek państwie lub terytorium karaibskim, z wyłączeniem Portoryko);

• iTunes K.K., z siedzibą przy Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio (dla użytkowników w Japonii). 

• Apple Pty Limited, z siedzibą pod adresem Level 3, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australia (dla użytkowników w Australii lub Nowej Zelandii, w tym na wszystkich ich terytoriach lub w stowarzyszonych jurysdykcjach); oraz

• Apple Distribution International Ltd., z siedzibą przy Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia (dla wszystkich pozostałych użytkowników). 

ZAWIERANIE UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Korzystanie przez Użytkownika z Usługi obejmuje możliwość zawierania umów i/lub dokonywania transakcji drogą elektroniczną. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE JEGO ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE STANOWIĄ JEGO ZGODĘ ORAZ INTENCJĘ PRZYJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TAKICH UMÓW I TRANSAKCJI ORAZ ZAPŁATY ZA NIE. ZGODA UŻYTKOWNIKA ORAZ INTENCJA PRZYJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE ZGŁOSZEŃ ELEKTRONICZNYCH DOTYCZĄ WSZELKIEJ DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ ZE WSZYSTKIMI TRANSAKCJAMI REALIZOWANYMI W RAMACH NINIEJSZEJ USŁUGI, W TYM ZAWIADOMIENIAMI O ANULOWANIU, ZASADAMI, UMOWAMI ORAZ WNIOSKAMI. Do uzyskania dostępu do dokumentacji elektronicznej i jej zachowania może być konieczny określony sprzęt i oprogramowania, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

          E. Prywatność

Używanie Usługi przez Użytkownika podlega zasadom ochrony prywatności firmy Apple dostępnym pod adresem https://www.apple.com/pl/legal/privacy/.

Ostatnie zmiany: 18 września 2023 r.