Warunki korzystania z usługi TestFlight

Podsumowanie najważniejszych warunków:

* W ramach TestFlight dzienniki awarii i informacje statystyczne związane z korzystaniem ze wszystkich Aplikacji w wersji beta będą automatycznie dostarczane do Apple i do Dostawcy aplikacji.

* Można przesyłać propozycje i pomysły do dostawcy Aplikacji w wersji beta

* Aplikacje w wersji beta mogą ulegać awariom, powodując utratę wszelkich zapisanych w nich danych

* Jeśli masz już pełną wersję aplikacji, instalacja jej wersji beta może skutkować utratą danych

* Aby zrezygnować z testowania Aplikacji w wersji beta, usuń ją ze swojego urządzenia

-----

Korzystanie z usługi TestFlight („TestFlight”), w tym testowanie aplikacji wszelkich wersji przedpremierowych w wersji beta dla iPhone’a, iPada, Apple Watch i Apple TV w wersji beta pobranych z TestFlight („Aplikacje w wersji beta”), podlega następującym warunkom („Warunki korzystania z usługi TestFlight”). Z wyjątkiem przypadków wyraźnie zmienionych poniżej obowiązują Warunki korzystania z usługi serwisu iTunes Store właściwe dla Twojego regionu włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie, a określone warunki należy interpretować zgodnie z ich znaczeniem ujętym w Warunkach korzystania z usług Apple Media Services, o ile jednoznacznie nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie. Na potrzeby niniejszych Warunków korzystania z usługi TestFlight termin "Licencjonowana aplikacja" obejmuje Aplikacje w wersji beta. Zobacz Warunki korzystania z usługi Apple Media Services: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/

Warunki dotyczące Testerów wersji beta

Dzieci poniżej 13 roku życia lub równorzędnego minimalnego wieku na danym obszarze geograficznym nie mogą korzystać z TestFlight. Jeśli masz 13 lat lub równorzędny minimalny wiek na danym obszarze prawnym, ale mniej niż 18 lat, zapoznaj się z treścią niniejszej Umowy wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym, aby upewnić się, że zarówno Ty, jak i rodzic/opiekun prawny rozumiecie jej postanowienia i je akceptujecie.

TestFlight ma na celu pomóc zewnętrznym programistom („Dostawcom Aplikacji”) w testowaniu i poprawianiu wydajności swoich aplikacji w wersji przedpremierowej na iPhone'a, iPada, Apple Watch i Apple TV oraz zapewnić beta-testerom Aplikacje w wersji beta. Jeśli Dostawca Aplikacji wyda Ci upoważnienie do testowania wersji beta i zdecydujesz się pobrać odpowiednią Aplikację w wersji beta od Dostawcy Aplikacji za pośrednictwem TestFlight, wówczas pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków korzystania z usługi TestFlight, przyznaje Ci ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną, niepodlegającą podlicencjonowaniu licencję na uzyskanie dostępu, pobranie i używanie Aplikacji w wersji beta, której testowanie Ci powierzono, wraz z całą odpowiednią dokumentacją dostępną online wyłącznie do celów związanych z testowaniem wersji beta aplikacji na ograniczony czas i zgodnie z niniejszymi Warunkami serwisu TestFlight.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Tobą a Dostawcą aplikacji i poza ograniczoną licencją określoną powyżej Dostawca aplikacji posiada wszelkie prawa, tytuły oraz prawo do zysków z tytułu Aplikacji w wersji beta, w tym m.in. prawa własności intelektualnej. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, nie możesz: (a) modyfikować, poddawać inżynierii wstecznej, dekompilować ani demontować jakiejkolwiek Aplikacji w wersji beta; (b) użyczać, wypożyczać, sprzedawać, udzielać podlicencji, dystrybuować, przesyłać ani w żaden inny sposób przekazywać jakiejkolwiek Aplikacji w wersji beta; (c) kopiować ani w żaden inny sposób powielać jakichkolwiek Aplikacji w wersji beta; a także (d) wyświetlać jakiejkolwiek Aplikacji w wersji beta nieuprawnionym stronom trzecim bez zgody Dostawcy aplikacji.

Niniejszym wyrażasz zgodę na podjęcie racjonalnych wysiłków w celu testowania Aplikacji w wersji beta.

Przyjmujesz do wiadomości, że rozumiesz, iż Aplikacje Beta są oprogramowaniem w wersji przedpremierowej, alfa lub beta, i mogą być niekompletne lub mogą zawierać błędy bądź nieścisłości. Nie należy korzystać z Aplikacji w wersji Beta w komercyjnym środowisku operacyjnym ani z ważnymi danymi. Przed użyciem dowolnej Aplikacji Beta na urządzeniu Apple należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych. Ani Apple, ani Dostawca Aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, wydatki lub inne zobowiązania, które możesz ponieść w wyniku korzystania z jakichkolwiek Aplikacji w wersji beta, w tym między innymi za wszelkie szkody, straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek oprogramowania, informacji lub danych. Ponadto Aplikacje Beta mogą nie być kompatybilne z aplikacjami produkcyjnymi. Jeśli masz już zainstalowaną wersję produkcyjną Aplikacji Beta na urządzeniu Apple, powinieneś wykonać kopię zapasową wszelkich danych związanych z taką aplikacją zanim zainstalujesz wersję beta, ponieważ dane mogą zostać uszkodzone lub utracone między różnymi wersjami tej samej aplikacji. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jakiekolwiek korzystanie z Aplikacji Beta wykonuje całkowicie na własne ryzyko.

Ponadto, jeśli masz pełną wersję aplikacji zainstalowaną na urządzeniu i instaluje tę samą Aplikację w wersji beta, dane aplikacji mogą zostać uszkodzone lub utracone i mogą nie być możliwe do odzyskania. Przed zainstalowaniem Aplikacji w wersji beta należy wykonać kopię zapasową swoich danych. Wyłącznie w celu testowania Aplikacji w wersji beta i tylko przez czas trwania takiego testu, wszelkie zakupy w aplikacji dokonane w ramach Aplikacji w wersji beta zostaną udostępnione bez żadnych opłat, a takie zakupy nie będą obciążały Twojego konta. Jeśli kupujesz lub pobierasz aplikację ze sklepu App Store, Twoje dane mogą nie być dostępne w pełnej wersji aplikacji. Zaleca się utworzenie kopii zapasowej danych przed usunięciem Aplikacji w wersji beta lub przed zakupem pełnej wersji w sklepie App Store.

Aplikacje w wersji beta dostarczane przez Apple i/lub programistów zewnętrznych mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach, a Apple nie gwarantuje, że Aplikacje w wersji beta są odpowiednie lub dostępne do użycia w dowolnej lokalizacji. W zakresie, w jakim zdecydujesz się uzyskać dostęp do Aplikacji w wersji beta i korzystać z nich za pośrednictwem TestFlight, robisz to z własnej inicjatywy i odpowiadasz za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów. Aplikacje w wersji beta są ograniczone w czasie, a TestFlight może zmienić, ograniczyć lub zaprzestać udostępniania Aplikacji w wersji beta w dowolnym momencie, bez powiadomienia lub odpowiedzialności wobec użytkownika. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że niektóre informacje o Aplikacji w wersji beta pobrane poprzez TestFlight mogą nie być dla Ciebie dostępne przed pobraniem, w tym między innymi ocena wiekowa Aplikacji w wersji beta, minimalne wymagania sprzętowe oraz dostępność elementów dostępnych do zakupu w Aplikacji w wersji Beta (tzn. zakupy w aplikacji). Pobierając Aplikację w wersji beta wyrażasz zgodę na korzystanie z Aplikacji w wersji beta bez takich informacji i ujawnień.

Zaświadczasz, że wiesz i zgadzasz się, że nie otrzymasz wynagrodzenia, rekompensaty ani odszkodowania za ocenę Aplikacji w wersji beta, jak również za Dane zebrane w trakcie testów beta, a także, że poniesiesz wszelkie koszty osobiste związane z korzystaniem z serwisu TestFlight oraz Aplikacji w wersji beta (np. opłaty naliczone przez operatora sieci komórkowej i koszty transmisji danych). Ponadto zaświadczasz, że wiesz i zgadzasz się, iż wszelkie materiały zawarte w Aplikacji w wersji beta, a także informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z Aplikacji w wersji beta, które nie są dostępne publicznie, będą uznawane za poufne, chyba że Dostawca Aplikacji wyraźnie wyrazi zgodę na ich upublicznienie. Zgadzasz się zachować poufność Aplikacji w wersji beta i traktować ją jako poufną, np. nie udostępniać jej innym podmiotom, które nie mają zainstalowanej Aplikacji w wersji beta.

Wszelkie skargi i roszczenia dotyczące Aplikacji w wersji beta należy kierować bezpośrednio do Dostawcy Aplikacji. Niniejszym zaświadczasz, że wiesz i zgadzasz się, iż pełną odpowiedzialność za Aplikacje w wersji beta ponosi Dostawca Aplikacji, a nie spółka Apple, ponosi pełną odpowiedzialność za każdą Aplikację w wersji beta, chyba że Apple jest licencjodawcą takiej Aplikacji w wersji beta.

Dane beta-testów i opinie o wersji beta

W przypadku korzystania z Aplikacji Beta za pośrednictwem TestFlight, Apple i Dostawca Aplikacji automatycznie gromadzą dzienniki awarii i dane dotyczące użytkowania („Dane Beta Testów”) i nie możesz zrezygnować z gromadzenia Danych Beta Testów.

TestFlight zapewni również możliwość przesyłania pisemnych lub wizualnych opinii (np. zrzutów ekranu i komentarzy) o Aplikacji w wersji Beta do Apple i/lub Dostawców Aplikacji („Opinia o Wersji Beta”). Jeśli użytkownik prześle Opinię o Wersji Beta, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że robi to z własnej inicjatywy i że Dostawca Aplikacji (w tym Apple, jeśli jest to Aplikacja w wersji beta firmy Apple) będzie mieć prawo do korzystania z Opinii o Wersji Beta, jak przedstawiono poniżej. Oświadczasz Dostawcy Aplikacji, że posiadasz wszystkie niezbędne prawa do przekazania Opinii o Wersji Beta oraz do przyznania praw Dostawcy Aplikacji.

Dostawca Aplikacji może korzystać z Danych Beta Testów i Opinii o Wersji Beta w celu ulepszenia swojej Aplikacji i powiązanych produktów oraz może skontaktować się z użytkownikiem w sprawie korzystania z ich Aplikacji Beta. Wykorzystanie przez Dostawcę Aplikacji z Danych Beta Testów i Opinii o Wersji Beta podlega ograniczeniom i wymogom określonym przez Apple w umowie licencyjnej Apple Developer Program oraz Zasadom Ochrony Prywatności, obowiązującym u Dostawcy Aplikacji. Apple może korzystać z Danych Beta Testów do ulepszania swoich produktów i usług.

Dane Beta Testów i Opinie o Wersji Beta mogą obejmować dane osobowe i informacje o urządzeniu, w tym między innymi różne niepowtarzalne identyfikatory urządzeń, specyfikacje sprzętu i systemu operacyjnego, statystyki wydajności oraz dane dotyczące sposobu korzystania z urządzenia, systemu oraz oprogramowania, informacje sieciowe i o urządzeniach peryferyjnych. Podczas korzystania z TestFlight i Aplikacji w wersji beta użytkownik otrzyma szczegóły dotyczące tego, jakie dane są przesyłane do Apple i do Dostawcy Aplikacji oraz w jaki sposób można wykorzystać te informacje. Więcej można się dowiedzieć odwiedzając https://testflight.apple.com/#privacy-data . Przez cały czas Apple będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z naszymi Zasadami Ochrony Prywatności, z którymi można się zapoznać pod adresem https://www.apple.com/legal/privacy/ .

Apple realizuje zasady różnorodności i wszystkim zapewnia bezpieczne oraz wolne od nękania doświadczenie. Opinia o Wersji Beta powinna być pełna szacunku i nie może zawierać obraźliwych, złośliwych ani uwłaczających zapisów, obrazów lub zrzutów ekranu.

BRAK GWARANCJI

JEDNOZNACZNIE POTWIERDZASZ I AKCEPTUJESZ FAKT, ŻE KORZYSTASZ Z TESTFLIGHT I JAKICHKOLWIEK APLIKACJI POZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM TESTFLIGHT NA WŁASNE WYŁĄCZNE RYZYKO ORAZ, ŻE PONOSISZ CAŁKOWITE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ, FUNKCJONOWANIEM I PRZYDATNOŚCIĄ APLIKACJI DO OKREŚLONEGO CELU, JAK RÓWNIEŻ WYSIŁKAMI ZWIĄZANYMI Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI. APLIKACJE W WERSJI BETA MOGĄ ZAWIERAĆ WADLIWE OPROGRAMOWANIE, USŁUGI I INNE BŁĘDY, A KORZYSTANIE PRZEZ CIEBIE Z SERWISU TESTFLIGHT I/LUB APLIKACJI W WERSJI BETA POBRANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TESTFLIGHT MOŻE NIE BYĆ STALE MOŻLIWE, WOLNE OD BŁĘDÓW, WIRUSÓW, SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA, A TAKŻE MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z NIEPRAWIDŁOWYM PRZECHOWYWANIEM DANYCH LUB W OGÓLE BRAKIEM MOŻLIWOŚCI ICH ZAPISU. FUNKCJE SERWISU TESTFLIGHT I APLIKACJI W WERSJI BETA POBRANYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TESTFLIGHT MOGĄ SIĘ ZMIENIAĆ I MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE W DOWOLNYM MOMENCIE Z POWIADOMIENIEM LUB BEZ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO SERWIS TESTFLIGHT, APLIKACJE W WERSJI BETA POZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU TESTFLIGHT, A TAKŻE WSZELKIE USŁUGI DOSTARCZANE LUB ZAPEWNIANE

PRZEZ TESTFLIGHT I/LUB PRZEZ TAKIE APLIKACJE W WERSJI BETA SĄ DOSTĘPNE „TAK JAK SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” ZE WSZELKIMI BŁĘDAMI I BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, A SPÓŁKA APPLE I DOSTAWCA APLIKACJI WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I RĘKOJMIE W ODNIESIENIU DO SERWISU TESTFLIGHT, APLIKACJI W WERSJI BETA I JAKICHKOLWIEK USŁUG WYRAŻONE WPROST, DOROZUMIANE I USTAWOWE, W TYM M.IN. GWARANCJE DOROZUMIANE LUB DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. SPÓŁKA APPLE I DOSTAWCA LICENCJI NIE GWARANTUJĄ NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA Z TESTFLIGHT I/LUB APLIKACJI W WERSJI BETA, JAK RÓWNIEŻ NIE GWARANTUJĄ, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W APLIKACJI LUB USŁUGI ŚWIADCZONE BĄDŹ UDOSTĘPNIANE PRZEZ TESTFLIGHT I/LUB APLIKACJĘ W WERSJI BETA SPEŁNIĄ TWOJE OCZEKIWANIA, ANI ŻE DZIAŁANIE APLIKACJE APLIKACJI W WERSJI BETA I SERWISU TESTFLIGHT BĘDĄ WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW, ORAZ NIE GWARANTUJĄ NAPRAWIENIA BŁĘDÓW I WAD SERWISU TESTFLIGHT I APLIKACJI W WERSJI BETA. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE I PORADY PODANE PRZEZ DOSTAWCĘ APLIKACJI LUB JEGO UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA NIE BĘDĄ STANOWIŁY UDZIELENIA GWARANCJI. W PRZYPADKU WADLIWEGO DZIAŁANIA APLIKACJI W WERSJI BETA LUB SERWISU TESTFLIGHT PONOSISZ CAŁKOWITE KOSZTY SERWISU I NAPRAWY URZĄDZENIA. ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB OGRANICZANIE USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA NIE JEST DOZWOLONE, POWYŻSZE WYKLUCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

Wyłączenie

Aby zakończyć udział w testach beta określonej Aplikacji w wersji beta, usuń Aplikację w wersji beta ze swojego urządzenia. Usunięcie Aplikacji w wersji beta z urządzenia spowoduje usunięcie wszelkich danych wygenerowanych przez Ciebie przy użyciu tej aplikacji i może wiązać się także z usunięciem danych utworzonych za pomocą wcześniej używanej pełnej wersji aplikacji. Usunięcie Aplikacji w wersji beta nie spowoduje usunięcia Danych Testów Beta ani Danych Wejściowych Beta, uprzednio przekazanych dostarczonych przez Ciebie, TestFlight lub Aplikację w wersji beta do Dostawcy aplikacji i Apple. Aby zażądać usunięcia swoich danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z Dostawcą Aplikacji lub Apple. Apple i/lub Dostawca Aplikacji zastrzegają sobie prawo do zakończenia Twego uczestnictwa użytkownika w testach beta dowolnej Aplikacji w wersji beta w dowolnej chwili, według własnego uznania. Na przykład wypowiedzenie może nastąpić, jeśli przekażesz Dostawcy Aplikacji Opinie o Wersji Beta zawierające obraźliwe i nieodpowiednie obrazy.

2019-06-03