Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla iPadów

Polska

Postanowienia

Prawo konsumenckie

Korzyści wynikające z planu ochrony AppleCare Protection Plan dla iPadów uzupełniają (ale nie zastępują) przysługujących użytkownikowi uprawnień wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ("prawo konsumenckie"). Postanowienia Planu są uzupełnieniem praw ustawowych i w żaden sposób nie wyłączają ani nie ograniczają tych praw. Złożenie roszczenia w ramach planu nie wyłącza możliwości składania roszczeń na mocy przepisów prawa konsumenckiego.

Ważne: Roszczenie z tytułu Planu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Więcej informacji na temat przysługujących im praw użytkownicy będący konsumentami mogą znaleźć na stronie Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać u właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

1. Plan

Niniejsza umowa serwisowa reguluje usługi naprawy sprzętu i wsparcia technicznego świadczone użytkownikowi przez spółkę Apple Distribution International Limited lub jej następców prawnych („Apple”) w ramach wyżej wymienionego planu („Plan”) w związku z produktem marki Apple i akcesoriami marki Apple znajdującymi się w oryginalnym opakowaniu („Sprzęt objęty planem”) wymienionymi na dowodzie objęcia planem („Potwierdzenie objęcia planem”).

2. Początek i koniec okresu objęcia planem

Objęcie planem rozpoczyna się w chwili zakupu Planu i kończy w dniu określonym na Potwierdzeniu objęcia planem („Okres objęcia planem”). Aby uzyskać Potwierdzenie objęcia planem, należy zarejestrować Sprzęt objęty planem oraz numer rejestracyjny Planu („Numer umowy o objęcie planem”) w Apple. Jeśli dostępna jest opcja auto rejestracji, i użytkownik nie otrzymuje oddzielnego Potwierdzenia objęcia planem, otrzymany przez użytkownika oryginalny paragon będzie spełniać funkcję takiego Potwierdzenia objęcia planem. Postanowienia niniejszego Planu, oryginalny paragon zakupu Planu oraz Potwierdzenie objęcia planem stanowią część umowy serwisowej użytkownika. Cena Planu znajduje się na oryginalnym paragonie. Uprawnienie do naprawy sprzętu i wsparcia technicznego w ramach Planu stanowi dodatek do uprawnień przewidzianych w gwarancji producenta na sprzęt oraz bezpłatnego wsparcia technicznego.

3. Zakres Planu

3.1 Naprawa sprzętu

Jeśli w Okresie objęcia planem użytkownik zgłosi ważne roszczenie, powiadamiając Apple, że (i) w Sprzęcie objętym planem wystąpiły wady materiałowe i wykonawcze lub (ii) zdolność baterii Sprzętu objętego planem do przechowywania ładunku elektrycznego jest mniejsza niż osiemdziesiąt procent (80%) pierwotnej pojemności podanej w danych technicznych, Apple (a) bezpłatnie naprawi wadę przy użyciu nowych lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo (b) wymieni Sprzęt objęty planem na taki sam model (lub za zgodą użytkownika - na produkt o podobnej funkcjonalności) zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności. Jeśli Apple wymieni Sprzęt objęty planem, oryginalny produkt staje się własnością Apple, a produkt zamienny staje się własnością użytkownika i jest objęty Planem przez pozostały okres obowiązywania Planu.

3.2 Sprzęt objęty planem

Oprócz produktu marki Apple i akcesoriów zawartych w oryginalnym opakowaniu termin „Sprzęt objęty planem” obejmuje kartę AirPort Extreme, stację bazową AirPort Express lub AirPort Extreme i urządzenie AirPort Time Capsule, o ile produkty te są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.

3.3 Wsparcie techniczne

W Okresie objęcia planem Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznych i internetowych zasobów wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne może obejmować pomoc przy instalacji, uruchomieniu, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i odzyskiwaniu (z wyjątkiem odzyskiwania danych), w tym przechowywaniu i pobieraniu plików oraz zarządzaniu nimi, interpretowaniu komunikatów o błędach systemu oraz określaniu, czy sprzęt wymaga serwisowania. Apple udzieli wsparcia dla ostatniej aktualnej wersji obsługiwanego oprogramowania oraz wcześniejszej Wersji głównej. Na potrzeby niniejszego punktu „Wersja główna” oznacza ważną wersję oprogramowania wydanego przez Apple o numerze wersji takim jak „1.0” lub „2.0”, która nie jest wersją beta ani wersją wstępną.

3.4 Zakres wsparcia technicznego

W ramach Planu Apple udzieli wsparcia technicznego dla Sprzętu objętego planem, systemu operacyjnego iPada („iOS”) i aplikacji wstępnie zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem (wspólnie określanych jako „Oprogramowanie konsumenta”), a także w przypadku problemów z łącznością między Sprzętem objętym planem a „Obsługiwanym komputerem” oznaczającym komputer zgodny z parametrami łączności Sprzętu objętego planem.

4. Poza zakresem planu

4.1 Naprawa sprzętu

Plan nie obejmuje:

(i) Instalacji, usunięcia lub utylizacji Sprzętu objętego planem ani udostępnienia sprzętu w czasie, gdy Sprzęt objęty planem jest w naprawie;

(ii) Uszkodzeń powstałych w wyniku (a) działania produktu niebędącego Sprzętem objętym planem; (b) wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (c) używania Sprzętu objętego planem niezgodnie z dozwolonym zastosowaniem lub przeznaczeniem opisanymi przez producenta w podręcznikach użytkownika, danych technicznych lub innych opublikowanych wytycznych dotyczących Sprzętu objętego planem lub (d) wykonywania czynności serwisowych (w tym aktualizacji, modernizacji i rozszerzeń) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani autoryzowanym dostawcą usług Apple („Autoryzowany dostawca usług Apple”)innych niż uaktualnienia i aktualizacje automatycznie sugerowane lub wymagane przez oprogramowanie Produktu Apple;

(iii) Sprzętu objętego planem, którego numer seryjny został zmieniony, usunięty lub zatarty lub który bez pisemnej zgody producenta został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania;

(iv) Sprzętu objętego planem, który został zgubiony lub skradziony. Niniejszy Plan dotyczy wyłącznie Sprzętu objętego planem zwracanego do Apple w całości;

(v) Drobnych uszkodzeń Sprzętu objętego planem, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów;

(vi) Profilaktycznej konserwacji Sprzętu objętego planem lub

(vii) Uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się produktu.

4.2 Wsparcie techniczne

Plan nie obejmuje:

(i) Używania Systemu iOS i Oprogramowania konsumenta jako aplikacji serwerowych ani używania i modyfikowania przez użytkownika Sprzętu objętego planem, Systemu iOS lub Oprogramowania konsumenta w sposób, który nie jest zamierzonym sposobem używania lub modyfikowania Sprzętu objętego planem lub oprogramowania zgodnie z opublikowanymi przez producenta podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi wytycznymi dotyczącymi Sprzętu objętego planem;

(ii) Problemów, które można rozwiązać przez zaktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji;

(iii) Produktów innych firm oraz ich wpływu na Sprzęt objęty planem, System iOS lub Oprogramowanie konsumenta, ani też interakcji tych produktów ze Sprzętem objętym planem, Systemem iOS lub Oprogramowaniem konsumenta;

(iv) Korzystania przez użytkownika z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku z problemami z Oprogramowaniem konsumenta lub możliwością podłączenia Sprzętu objętego planem;

(v) Oprogramowania Apple innego niż System iOS lub Oprogramowanie konsumenta, zgodnie z zakresem Planu;

(vi) Systemu iOS oraz oprogramowania marki Apple oznaczonego jako wersja beta, wersja wstępna lub oprogramowania oznaczonego w podobny sposób oraz

(vii) Uszkodzeń lub utraty oprogramowania lub danych przechowywanych lub nagranych na Sprzęcie objętym planem. Niniejszy Plan nie obejmuje odzyskiwania danych użytkownika ani ponownej instalacji programów.

5. Korzystanie z usług serwisowych i wsparcia

Aby skorzystać z usług naprawy sprzętu i wsparcia technicznego, użytkownik musi uzyskać dostęp do opisanych poniżej zasobów wsparcia Apple. W przypadku kontaktu telefonicznego przed udzieleniem pomocy przedstawiciel działu wsparcia technicznego poprosi użytkownika o podanie Numeru umowy o objęcie planem lub numeru seryjnego Sprzętu objętego planem. Potwierdzenie objęcia planem, oryginalny paragon zakupu Sprzętu objętego planem oraz Plan należy zachować, ponieważ są to dokumenty wymagane w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy produkt użytkownika jest objęty stosownym planem.


Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie

www.apple.com/support/country

Autoryzowane Serwisy Apple i sklepy detaliczne Apple Store

locate.apple.com/pl/pl/

Wsparcie i serwis Apple

support.apple.com/pl-pl/HT201232


6. Opcje naprawy sprzętu.

6.1 Apple dokona naprawy poprzez jedną z następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Użytkownik zwraca Sprzęt objęty planem do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple oferującego serwis stacjonarny. Naprawa zostanie wykonana na miejscu. Sklep lub dostawca usług może również wysłać Sprzęt objęty planem do Serwisu Apple Repair Service („ARS”) w celu naprawy lub wymiany. Po otrzymaniu powiadomienia o ukończeniu naprawy użytkownik musi niezwłocznie odebrać Sprzęt objęty planem.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple uzna, że można naprawić Sprzęt objęty planem w ramach serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe (i opakowanie, jeśli użytkownik nie ma już oryginalnego opakowania)oraz instrukcje dotyczące właściwego zapakowania i zaadresowania produktu Apple, a użytkownik wyśle Sprzęt objęty planem do serwisu ARS zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple. Instrukcje mogą zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną razem z opakowaniem. Po zakończeniu naprawy serwis ARS zwróci użytkownikowi Sprzęt objęty planem albo produkt zamienny. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z adresu i na adres użytkownika. Apple lub Autoryzowany dostawca usług Apple może też odebrać od użytkownika Sprzęt objęty planem, a następnie po ukończeniu serwisowania odesłać go bezpośrednio użytkownikowi.

(iii) Usługa ekspresowej wymiany lub samodzielnej naprawy dla Sprzętu objętego planem. Usługa ekspresowej wymiany jest dostępna w przypadku niektórych Sprzętów objętych planem, a usługa samodzielnej naprawy jest dostępna w przypadku produktów, części lub akcesoriów takich jak słuchawki, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Jeśli usługi ekspresowej wymiany lub samodzielnej naprawy są dostępne, obowiązuje następująca procedura.

(a) Naprawa, w której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa ta może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje mu alternatywne opcje naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium. Jeśli użytkownik zastosuje się do tych instrukcji, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od niego opłata za produkt, część lub akcesorium ani za ich wysyłkę z adresu i na adres użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Naprawa, w której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: w razie potrzeby Apple wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.

(c) Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą ekspresowej wymiany lub usługą samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą należy zadzwonić do Apple pod numer telefonu podany w zasobach online opisanych powyżej albo udać się do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple.

6.2 Opcje naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu będą ograniczone do opcji dostępnych w tym kraju. Jeśli Sprzęt objęty planem nie może być naprawiony w kraju, w którym został oddany do naprawy, a kraj ten nie jest krajem zakupu, użytkownik może być zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki i obsługi. Jeśli użytkownik chce oddać urządzenie do naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu, użytkownik musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty. W przypadku naprawy międzynarodowej Apple może naprawić albo wymienić uszkodzone produkty lub części albo wymienić je na porównywalne produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.

7. Obowiązki użytkownika

Aby skorzystać z naprawy lub uzyskać wsparcie w ramach Planu, użytkownik musi spełnić następujące warunki:

(i) W razie potrzeby podać Numer umowy o objęcie planem oraz przedstawić kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu;

(ii) Podać informacje na temat objawów i przyczyn problemów ze Sprzętem objętym planem;

(iii) Przekazać wymagane informacje, w tym między innymi numer seryjny, model i wersję systemu operacyjnego Sprzętu objętego planem oraz informacje na temat zainstalowanego oprogramowania, wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem lub do niego podłączonych, wszelkich wyświetlanych komunikatach o błędach, działaniach wykonanych przed wystąpieniem problemu ze Sprzętem objętym planem i działaniach podjętych w celu rozwiązania problemu;

(iv) Postępować zgodnie z instrukcjami uzyskanymi od Apple, w tym między innymi nie wysyłać do Apple produktów i akcesoriów niepodlegających naprawie lub wymianie oraz zapakować Sprzęt objęty planem zgodnie ze stosownymi instrukcjami;

(v) Przed oddaniem produktu do naprawy uaktualnić oprogramowanie do aktualnie opublikowanej wersji (jeśli to możliwe) , tzn. zainstalować wszystkie aktualizacje i rozszerzenia automatycznie sugerowane lub wymagane przez oprogramowanie Produktu Apple, chyba że nie jest to możliwe ze względu na wadę Produktu Apple, oraz

(vi) Utworzyć kopię zapasową oprogramowania i danych znajdujących się na Sprzęcie objętym planem. PODCZAS NAPRAWY SPRZĘTU APPLE USUNIE ZAWARTOŚĆ IPADA I PONOWNIE SFORMATUJE NOŚNIK PAMIĘCI MASOWEJ. Apple zwróci iPada użytkownika lub zamiennego iPada w oryginalnej konfiguracji, z uwzględnieniem stosownych uaktualnień. W ramach naprawy sprzętu Apple może zainstalować uaktualnienia Systemu iOS, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji Systemu iOS. W wyniku takiego uaktualnienia zainstalowane na iPadzie aplikacje innych firm mogą nie być zgodne lub nie działać z iPadem. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i haseł spoczywa na użytkowniku.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 Całość umowy

Plan ochrony AppleCare oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy konsumenckie, w sposób wyczerpujący opisują prawa użytkownika.

8.2 Zastrzeżenie dotyczące danych:

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszego Planu będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Sprzęt objęty planem bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych na tym Sprzęcie objętym planem lub utraty takich informacji lub danych.

8.3 Ograniczenie odpowiedzialności:

Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niespowodowane z winy Apple ani za przypadki utraty danych. Ponadto Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub zysków przez użytkowników będących przedsiębiorcami.

Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.

9. Wypowiedzenie

Jeśli użytkownik jest konsumentem i zakupił niniejszy Plan za pośrednictwem sklepu Apple Online Store lub centrum kontaktu, może odstąpić od niego w ciągu 14 dni od daty zakupu Planu, chyba że wyraźnie zgodził się na to, iż okres objęcia niniejszym Planem ma rozpocząć się przed upływem początkowego 14-dniowego okresu — w takim przypadku prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi. Skorzystanie przez użytkownika z prawa do odstąpienia od Planu nie jest uwarunkowane żadnymi płatnościami.

Bez względu na to, czy użytkownik jest konsumentem, może pisemnie wypowiedzieć niniejszy Plan w dowolnej chwili za trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg w dacie dostarczenia wypowiedzenia do Apple.

W razie wypowiedzenia użytkownik otrzyma zwrot oryginalnej ceny zakupu proporcjonalny do części pozostałego Okresu objęcia planem liczonej od daty zakupu Planu, pomniejszony o (a) opłatę za odstąpienie w wysokości 25 EUR lub 10% proporcjonalnej kwoty (zależnie od tego, która kwota jest niższa) oraz (b) wartość wszelkich usług wykonanych na rzecz użytkownika w ramach Planu.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na odstąpienie lub wypowiedzenie, może w tej sprawie zadzwonić do Apple pod numer telefonu dla kraju, z którego dzwoni (z listy podanej w artykule support.apple.com/pl-pl/HT201232), albo wysłać pisemne powiadomienie z Numerem umowy o objęcie planem na adres Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia. Do powiadomienia należy dołączyć kopię oryginalnego dowodu zakupu.

Zgodnie z bewzględnie obowiązującymi przepisami prawa, użytkownik oraz Apple mogą uchylić się od skutków oświadczenia woli dotyczącego Planu w szczególności w następujących okolicznościach:

(i) w razie błędu co do treści czynności prawnej, uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)

(ii) jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, nawet jeśli błąd nie był istotny, jak również wtedygdy nie dotyczył treści czynności prawnej; lub

(iii) jeżeli oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe

Apple może wypowiedzieć niniejszy Plan z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia z powodu niedostępności części zamiennych a użytkownik otrzyma zwrot proporcjonalny do pozostałego okresu obowiązywania Planu, chyba że użytkownik powiadomi Apple ( w toku 30 dniowego terminu wypowiedzenia), że pragnie nadal korzystać z Planu bez względu na niedostępność części zamiennych. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg w dacie dostarczenia wypowiedzenia użytkownikowi.

10. Przeniesienie Planu

(i) Z przekazaniem Sprzętu objętego planem nowemu właścicielowi. Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych poniżej użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia wszystkich uprawnień przysługujących mu w ramach Planu na inny podmiot, o ile: (a) przeniesienie obejmuje kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu, Potwierdzenie objęcia planem oraz całe opakowanie Planu, w tym materiały drukowane oraz niniejsze Postanowienia; (b) użytkownik powiadomi Apple o przeniesieniu, wysyłając powiadomienie o przeniesieniu pocztą na adres Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia; (c) podmiot otrzymujący Plan zaakceptuje jego Postanowienia. Powiadamiając Apple o przeniesieniu Planu, użytkownik musi przedstawić Numer umowy o objęcie planem, numer seryjny przekazywanego Sprzętu objętego planem, kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu oraz imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail nowego właściciela.

(ii) Z przeniesieniem z pierwotnego Sprzętu objętego planem na nowy Sprzęt objęty planem. Użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia uprawnienia do objęcia Planem na nowy produkt Apple będący jego własnością, który został zakupiony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu Sprzętu objętego planem. Nowy produkt musi kwalifikować się do objęcia Planem, a w chwili przeniesienia Planu oba produkty muszą być objęte roczną ograniczoną gwarancją Apple na sprzęt. Apple wyda Potwierdzenie objęcia planem dla nowego produktu, który stanie się Sprzętem objętym planem. Powiadamiając Apple o przeniesieniu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numery seryjne i dowody zakupu produktów, których dotyczy przeniesienie, wysyłając do Apple pocztą powiadomienie o przeniesieniu, zgodnie z opisem w powyższym punkcie.

11. Prywatność

Apple będzie przechowywać dane osobowe i korzystać z nich w celu umożliwienia klientom wykonywania praw przysługującym im na podstawie niniejszego Planu oraz w celach związanych z zapewnieniem jakości i świadczeniem usług. Apple nie będzie wykorzystywać danych użytkownika w celach marketingu bezpośredniego bez uprzedniej zgody użytkownika.

12. Postanowienia ogólne

(i) Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia postanowień niniejszej umowy serwisowej.

(ii) Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania z mocy prawa, zostanie ono wyłączone z Planu bez uszczerbku dla pozostałych postanowień.

(iii) Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje lub dane ujawnione Apple w ramach niniejszego Planu nie są poufne. W przypadku danych osobowych, Apple będzie przechowywać dane osobowe i korzystać z nich w celu umożliwienia klientom wykonywania praw przysługujących im na mocy niniejszej gwarancji oraz w celach związanych z zapewnieniem jakości i świadczeniem usług. Apple nie będzie wykorzystywać danych użytkownika w celach marketingu bezpośredniego bez uprzedniej zgody użytkownika.

(iv) Użytkownik musi zakupić i zarejestrować Plan w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwotnego zakupu Sprzętu objętego planem.

(v) Pokrycie finansowych zobowiązań w ramach niniejszego Planu zapewnia Apple Distribution International Limited z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W razie niewywiązania się z tych zobowiązań przez Apple Distribution International Limited przejmuje je Apple Operations Europe Ltd. zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego.

(vi) Niniejszy Plan jest dostępny i ważny tylko wtedy, gdy użytkownik jest mieszkańcem kraju, w którym Apple lub spółki stowarzyszone Apple udostępniają Plan i który znajduje się na liście opublikowanej pod adresem www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html.

Niniejszy Plan nie jest dostępny dla osób niepełnoletnich.

(vii) Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy serwisowej jest prawo kraju, w którym Plan został zakupiony.

021320 APP for iPad Poland v2.3

Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla iPadów

Polska

Postanowienia
 
Prawo konsumenckie
 
Korzyści przyznawane w ramach planu ochrony AppleCare Protection Plan dla iPadów stanowią dodatek do wszelkich uprawnień użytkownika przewidzianych przez prawo konsumenckie, w tym między innymi uprawnień dotyczących produktów niezgodnych z umową. Żadne z poniższych postanowień nie będzie negatywnie wpływać na uprawnienia użytkownika przewidziane w prawie konsumenckim.
 
Jeśli oprócz wszelkich uprawnień przysługujących użytkownikowi w ramach planu użytkownik może dochodzić także uprawnień z tytułu prawa konsumenckiego, może wybrać zgłoszenie roszczenia z tytułu prawa konsumenckiego albo z tytułu planu.
 
Ważne: postanowienia tego planu nie mają zastosowania do roszczeń z tytułu prawa konsumenckiego.
 
Więcej informacji na temat prawa konsumenckiego można znaleźć w witrynie Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać w urzędzie ochrony konkurencji i konsumentów.
 
1. Plan
 
Niniejsza umowa serwisowa reguluje usługi naprawy sprzętu użytkownika i wsparcia technicznego świadczone użytkownikowi przez spółkę Apple Distribution International lub jej następców prawnych („Apple”) w ramach wyżej wymienionego planu („Plan”) w związku z produktem marki Apple i akcesoriami znajdującymi się w jego oryginalnym opakowaniu („Sprzęt objęty planem”) wymienionymi na dowodzie objęcia planem („Potwierdzenie objęcia planem”).
 
2. Początek i koniec okresu objęcia planem
 
Objęcie planem rozpoczyna się w chwili zakupu Planu i kończy w dniu określonym na Potwierdzeniu objęcia planem („Okres objęcia planem”). Aby uzyskać Potwierdzenie objęcia planem, należy zarejestrować Sprzęt objęty planem oraz numer rejestracyjny Planu („Numer umowy o objęcie planem”) w Apple. Jeśli dostępna jest opcja autorejestracji, użytkownik może otrzymać oddzielne Potwierdzenie objęcia planem. Jeśli dostępna jest opcja autorejestracji i użytkownik nie otrzymuje oddzielnego Potwierdzenia objęcia planem, otrzymany przez użytkownika oryginalny paragon będzie spełniać funkcję takiego Potwierdzenia objęcia planem. Postanowienia niniejszego Planu, oryginalny paragon zakupu Planu oraz Potwierdzenie objęcia planem stanowią część umowy serwisowej użytkownika. Cena Planu znajduje się na oryginalnym paragonie. Uprawnienie do naprawy sprzętu i wsparcia technicznego w ramach Planu stanowi dodatek do uprawnień przewidzianych w gwarancji producenta na sprzęt oraz bezpłatnego wsparcia technicznego.
 
3. Zakres Planu
 
3.1 Naprawa sprzętu
 
Jeśli w Okresie objęcia planem użytkownik zgłosi ważne roszczenie, powiadamiając Apple, że (i) w Sprzęcie objętym planem wystąpiły wady materiałowe i jakościowe lub (ii) zdolność Sprzętu objętego planem do przechowywania ładunku elektrycznego jest niższa o osiemdziesiąt procent (80%) w stosunku do oryginalnych parametrów, Apple (a) bezpłatnie usunie wadę przy użyciu nowych części lub części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo (b) wymieni Sprzęt objęty planem na produkt zamienny, który jest nowy lub równoważny nowemu pod względem działania i niezawodności i który ma funkcje równoważne funkcjom oryginalnego produktu. Jeśli Apple wymieni Sprzęt objęty planem, oryginalny produkt staje się własnością Apple, a produkt zamienny staje się własnością użytkownika i jest objęty Planem przez pozostały okres obowiązywania Planu.
 
3.2 Sprzęt objęty planem
 
Oprócz produktu marki Apple i akcesoriów zawartych w oryginalnym opakowaniu termin „Sprzęt objęty planem” obejmuje kartę AirPort Extreme, stację bazową AirPort Express lub AirPort Extreme i urządzenie AirPort Time Capsule, o ile produkty te są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.
 
3.3 Wsparcie techniczne
 
W Okresie objęcia planem Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznych i internetowych zasobów wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne może obejmować pomoc przy instalacji, uruchomieniu, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i odzyskiwaniu (z wyjątkiem odzyskiwania danych), w tym przechowywaniu i pobieraniu plików oraz zarządzaniu nimi, interpretowaniu komunikatów o błędach systemu oraz określaniu, czy sprzęt wymaga naprawy. Apple udzieli wsparcia dla aktualnej w danej chwili wersji obsługiwanego oprogramowania oraz wcześniejszej Wersji głównej. Na potrzeby niniejszego punktu „Wersja główna” oznacza ważną wersję oprogramowania wydanego przez Apple o numerze wersji takim jak „1.0” lub „2.0”, która nie jest wersją beta ani wersją wstępną.
 
3.4 Zakres wsparcia technicznego
 
W ramach niniejszego Planu Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem, systemem operacyjnym iPada („System iOS”) i programami wstępnie zainstalowanymi na Sprzęcie objętym planem (łącznie „Oprogramowanie konsumenta”) oraz problemami związanymi z podłączaniem Sprzętu objętego planem do „Obsługiwanego komputera”, czyli komputera zgodnego z parametrami dotyczącymi podłączania Sprzętu objętego planem.
 
4. Poza zakresem planu
 
4.1 Naprawa sprzętu
 
WAŻNE: Apple może ograniczyć świadczenie usługi naprawy Sprzętu objętego planem do kraju zakupu sprzętu. Plan nie obejmuje:
 
(i) instalacji, usunięcia lub utylizacji Sprzętu objętego planem ani udostępnienia sprzętu w czasie, gdy Sprzęt objęty planem jest w naprawie;
 
(ii) uszkodzeń powstałych w wyniku (a) działania produktu niebędącego Sprzętem objętym planem; (b) wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (c) używania Sprzętu objętego planem w niedozwolony lub niezgodny z przeznaczeniem sposób opisany w opublikowanych przez producenta podręcznikach użytkownika, danych technicznych lub innych instrukcjach dotyczących Sprzętu objętego planem lub (d) wykonywania czynności serwisowych (łącznie z aktualizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani autoryzowanymi serwisami Apple („Autoryzowany serwis Apple”);
 
(iii) Sprzętu objętego planem, którego numer seryjny został zmieniony, usunięty lub zatarty lub który bez pisemnej zgody producenta został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania;
 
(iv) Sprzętu objętego planem, który został zagubiony lub skradziony. Niniejszy Plan dotyczy wyłącznie Sprzętu objętego planem zwracanego Apple w całości;
 
(v) drobnych uszkodzeń Sprzętu objętego planem, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów;
 
(vi) profilaktycznej konserwacji Sprzętu objętego planem; oraz
 
(vii) uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się produktu.
 
4.2 Wsparcie techniczne
 
Plan nie obejmuje:
 
(i) używania Systemu iOS i Oprogramowania konsumenta jako aplikacji serwerowych ani  używania i modyfikowania przez użytkownika Sprzętu objętego planem, Systemu iOS lub Oprogramowania konsumenta w sposób, który nie jest zamierzonym sposobem używania lub modyfikowania Sprzętu objętego planem lub oprogramowania zgodnie z opublikowanymi przez producenta podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Sprzętu objętego planem;
 
(ii) problemów, które można rozwiązać przez uaktualnienie oprogramowania do wersji aktualnej w danej chwili;
 
(iii) produktów innych firm oraz ich wpływu na Sprzęt objęty planem, System iOS lub Oprogramowanie konsumenta, ani też interakcji tych produktów ze Sprzętem objętym planem, Systemem iOS lub Oprogramowaniem konsumenta;
 
(iv) korzystania przez użytkownika z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku problemami związanymi z Oprogramowaniem konsumenta lub możliwością podłączenia Sprzętu objętego planem;
 
(v) oprogramowania Apple innego niż System iOS lub Oprogramowanie konsumenta, zgodnie z zakresem Planu;
 
(vi) oprogramowania iOS oraz oprogramowania marki Apple oznaczonego jako wersja beta, wersja wstępna lub oprogramowania oznaczonego w podobny sposób; oraz
 
(vii) uszkodzeń lub utraty oprogramowania lub danych przechowywanych lub zapisanych na Sprzęcie objętym planem. Niniejszy Plan nie obejmuje odzyskiwania danych użytkownika ani ponownej instalacji programów.
 
5. Korzystanie z usług serwisowych i wsparcia
 
Aby skorzystać z usług naprawy sprzętu i wsparcia technicznego, użytkownik musi uzyskać dostęp do opisanych poniżej zasobów wsparcia Apple lub zadzwonić do Apple pod numer podany w Podręczniku „Pierwsze kroki” („Podręcznik”). Podręcznik ten znajduje się w opakowaniu Planu. W przypadku kontaktu telefonicznego przed udzieleniem pomocy przedstawiciel działu wsparcia technicznego poprosi użytkownika o podanie Numeru umowy o objęcie planem lub numeru seryjnego Sprzętu objętego planem. Potwierdzenie objęcia planem, oryginalny paragon zakupu Sprzętu objętego planem oraz Plan należy zachować, ponieważ są to dokumenty wymagane w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy produkt użytkownika jest objęty stosownym planem.
 
Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie
Autoryzowane serwisy Apple i sklepy Apple Retail Store
Wsparcie i serwis Apple
 
6. Opcje naprawy sprzętu
 
6.1 Apple dokona naprawy sprzętu wedle własnego uznania w ramach następujących opcji:
 
(i) Serwis stacjonarny. Użytkownik zwraca Sprzęt objęty planem do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny. Naprawa zostanie wykonana na miejscu. Sklep lub dostawca usług może również wysłać Sprzęt objęty planem do Serwisu Apple Repair Service („ARS”) w celu naprawy lub wymiany. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi bezzwłocznie odebrać Sprzęt objęty planem.
 
(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple uzna, że może naprawić Sprzęt objęty planem w ramach serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe (oraz może wysłać do niego opakowanie, jeśli użytkownik nie ma już oryginalnego opakowania), a użytkownik wyśle Sprzęt objęty planem do serwisu ARS zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple. Po zakończeniu naprawy serwis ARS zwróci użytkownikowi Sprzęt objęty planem albo produkt zamienny. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Alternatywnie Apple lub Autoryzowany serwis Apple może odebrać od użytkownika Sprzęt objęty planem, a następnie po wykonaniu usługi odesłać go bezpośrednio użytkownikowi.
 
(iii) Usługa ekspresowej wymiany lub serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. Usługa ekspresowej wymiany jest dostępna w przypadku niektórych Sprzętów objętych planem, a usługa serwisu z częściami do samodzielnej naprawy jest dostępna w przypadku produktów, części lub akcesoriów, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Jeśli usługi ekspresowej wymiany lub serwisu z częściami do samodzielnej naprawy są dostępne, obowiązuje poniższa procedura.
 
(a) W przypadku naprawy, w której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium, Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa ta może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje mu alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za produkt lub część ani za ich wysyłkę z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.
 
(b) W przypadku naprawy, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium, Apple w razie potrzeby wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.
 
(c) Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą ekspresowej wymiany lub usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą należy zadzwonić do Apple pod numer telefonu podany w zasobach online opisanych powyżej lub udać się do sklepu Apple Retail lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple.
 
6.2 Opcje naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu będą ograniczone do opcji dostępnych w tym kraju. Jeśli Sprzęt objęty planem nie może zostać naprawiony w kraju, w którym został oddany do naprawy i który nie jest krajem zakupu, użytkownik może być zobowiązany do poniesienia kosztów wysyłki i obsługi. W przypadku potrzeby dokonania naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu użytkownik musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty. W przypadku naprawy międzynarodowej Apple może naprawić albo wymienić uszkodzone produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.
 
7. Obowiązki użytkownika
 
Aby skorzystać z naprawy lub uzyskać wsparcie w ramach Planu, użytkownik musi spełnić następujące warunki:
 
(i) W razie potrzeby podać Numer umowy o objęcie planem oraz przedstawić kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu;
 
(ii) Podać informacje na temat objawów i przyczyn problemów ze Sprzętem objętym planem;
 
(iii) Przekazać wymagane informacje, w tym między innymi numer seryjny, model i wersję systemu operacyjnego Sprzętu objętego planem oraz informacje na temat zainstalowanego oprogramowania, wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem lub do niego podłączonych, wszelkich wyświetlanych komunikatach o błędach, działaniach wykonanych przed wystąpieniem problemu ze Sprzętem objętym planem i działaniach podjętych w celu rozwiązania problemu;
 
(iv) Wykonać instrukcje uzyskane od Apple, w tym między innymi nie wysyłać do Apple produktów i akcesoriów niepodlegających naprawie lub wymianie oraz zapakować Sprzęt objęty planem zgodnie ze stosownymi instrukcjami;
 
(v) Przed oddaniem produktu do naprawy zaktualizować oprogramowanie do aktualnie opublikowanej wersji; oraz
 
(vi) Utworzyć kopię zapasową oprogramowania i danych znajdujących się na Sprzęcie objętym planem. PODCZAS NAPRAWY W RAMACH PLANU APP DLA IPADÓW APPLE USUNIE ZAWARTOŚĆ IPADA I PONOWNIE SFORMATUJE NOŚNIK PAMIĘCI MASOWEJ. Apple zwróci iPada użytkownika lub zamiennego iPada w oryginalnej konfiguracji, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach naprawy sprzętu Apple może zainstalować aktualizacje Systemu iOS, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji Systemu iOS. W wyniku takiej aktualizacji zainstalowane na iPadzie programy innych firm mogą nie być zgodne lub nie działać z iPadem. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i haseł spoczywa na użytkowniku.
 
8. Ograniczenie odpowiedzialności
 
8.1 Całość umowy
 
Poza uprawnieniami przewidzianymi w prawie konsumenckim, które przysługują użytkownikowi zgodnie z opisem na początku niniejszego dokumentu, wszelkie gwarancje, warunki lub inne postanowienia niewymienione w niniejszej umowie serwisowej (zarówno ustne, pisemne, wyraźne lub dorozumiane na podstawie ustawy lub prawa zwyczajowego), są w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączone z Planu. W niektórych krajach nie są dozwolone ograniczenia dotyczące okresu obowiązywania takich gwarancji, warunków lub postanowień dorozumianych, w związku z czym opisane powyżej ograniczenie może nie mieć zastosowania.
 
8.2 Zastrzeżenie dotyczące danych:
 
Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszego Planu będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Sprzęt objęty planem bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych na tym Sprzęcie objętym planem lub utraty takich informacji lub danych.
 
8.3 Ograniczenie odpowiedzialności:
 
Apple nie ponosi odpowiedzialności za:
 
a.      straty niespowodowane naruszeniem przez Apple postanowień niniejszego dokumentu gwarancyjnego;
b.      
c.      straty lub szkody, które w chwili zakupu produktu nie stanowiły dających się racjonalnie przewidzieć konsekwencji naruszenia przez Apple postanowień niniejszego dokumentu gwarancyjnego; lub
d.      
c.    straty związane z jakąkolwiek działalnością użytkownika, utratę danych, utracone zyski lub utracone korzyści.
 
Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.
 
9. Anulowanie
 
Jeśli użytkownik jest konsumentem, który zakupił niniejszy Plan za pośrednictwem sklepu Apple Online Store lub centrum kontaktu, może wycofać się z niego w ciągu 10 dni od daty zakupu Planu, chyba że wyraźnie zgodził się na to, że okres objęcia niniejszym Planem ma rozpocząć się przed upływem początkowego 10-dniowego okresu. W takim przypadku prawo do wycofania się zostaje anulowane. Wykonanie prawa użytkownika do wycofania się z Planu nie jest uwarunkowane żadnymi płatnościami.
 
Bez względu na to, czy użytkownik jest konsumentem, może pisemnie wypowiedzieć niniejszy Plan w dowolnej chwili za trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem.
 
W razie wypowiedzenia użytkownik otrzyma zwrot oryginalnej ceny zakupu proporcjonalny do części pozostałego Okresu objęcia planem liczonej od daty zakupu Planu, pomniejszony o (a) opłatę anulacyjną w wysokości 25 EUR lub 10% proporcjonalnej kwoty (zależnie od tego, która kwota jest niższa) oraz (b) wartość wszelkich usług wykonanych na rzecz użytkownika w ramach Planu.
 
Jeśli użytkownik zdecyduje się na wycofanie się lub wypowiedzenie, może w tej sprawie zadzwonić do Apple na numer telefonu podany poniżej lub wysłać pocztą lub faksem pisemne powiadomienie z podaniem Numeru umowy o objęcie planem na adres: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faks: +353-(0)21-428-3917). Do powiadomienia należy dołączyć oryginalny dowód zakupu.
 
O ile prawo właściwe nie stanowi inaczej, Apple może wypowiedzieć niniejszy Plan z powodu oszustwa lub istotnego wprowadzenia w błąd lub braku dostępności części zamiennych do Sprzętu objętego planem, składając pisemne powiadomienie z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Jeśli Apple wypowie niniejszy Plan z powodu niedostępności części zamiennych, użytkownik otrzyma zwrot proporcjonalny do pozostałego okresu obowiązywania Planu.
 
10. Przeniesienie Planu
 
(i) Razem z przekazaniem Sprzętu objętego planem nowemu właścicielowi. Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych poniżej użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia wszystkich uprawnień przysługujących użytkownikowi w ramach Planu na inną stronę, o ile: (a) przeniesienie obejmuje kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu, Potwierdzenie objęcia planem oraz całe opakowanie Planu, w tym materiały drukowane oraz niniejsze Postanowienia, (b) użytkownik powiadomi Apple o przeniesieniu, wysyłając powiadomienie o przeniesieniu odpowiednio pocztą na adres: Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland lub faksem pod numer: +353 (0)21 428 3917), oraz (c) strona otrzymująca Plan zaakceptuje jego Postanowienia. Powiadamiając Apple o przeniesieniu Planu, użytkownik musi przedstawić Numer umowy o objęcie planem, numer seryjny przekazywanego Sprzętu objętego planem, kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu oraz imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail nowego właściciela.
 
(ii) Razem ze zmianą z pierwotnego Sprzętu objętego planem na nowy Sprzęt objęty planem. Użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia uprawnienia do objęcia Planem na nowy produkt Apple będący jego własnością, który został zakupiony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu Sprzętu objętego planem. Nowy produkt musi kwalifikować się do objęcia Planem, a w chwili przeniesienia Planu oba produkty muszą być objęte roczną gwarancją Apple na sprzęt. Apple wyda Potwierdzenie objęcia planem dla nowego produktu, który stanie się Sprzętem objętym planem. Powiadamiając Apple o przeniesieniu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numery seryjne i dowody zakupu produktów, których dotyczy przeniesienie, wysyłając do Apple pocztą lub faksem (w stosownych przypadkach) powiadomienie o przeniesieniu, zgodnie z opisem w powyższym punkcie.
 
11. Prywatność
 
Apple będzie przechowywać informacje klientów i korzystać z nich zgodnie z Polityką Prywatności Klientów Apple dostępną pod adresem www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Postanowienia ogólne
 
(i)      Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia postanowień niniejszej umowy serwisowej.
 
(ii)      Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, zostanie ono wyłączone z niniejszej umowy serwisowej bez uszczerbku dla zgodności z prawem lub wykonalności pozostałych postanowień.
 
(iii)     Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje lub dane ujawnione Apple w ramach niniejszego Planu nie są poufne ani nie są zastrzeżonymi informacjami lub danymi użytkownika.
 
(iv)     Użytkownik musi zakupić i zarejestrować Plan w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwotnego zakupu Sprzętu objętego planem.
 
(v)     Pokrycie finansowych zobowiązań w ramach niniejszego Planu zapewnia Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W razie niewywiązania się z tych zobowiązań przez Apple Distribution International przejmuje je spółka Apple Operations Europe zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego.
 
(vi)     Niniejszy Plan jest dostępny i ważny tylko wtedy, gdy użytkownik jest mieszkańcem kraju, w którym Apple lub spółki stowarzyszone Apple udostępniają Plan i który znajduje się na liście opublikowanej pod adresem www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Niniejszy Plan nie jest dostępny dla osób niepełnoletnich. Niniejszy Plan nie jest dostępny w sytuacjach, gdy jest niedozwolony na mocy przepisów prawa.
 
(vii) Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy serwisowej jest prawo kraju, w którym Plan został zakupiony.
 
061915 APP for iPad Poland v2.1

Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla iPadów

Polska

Postanowienia
 
Prawo konsumenckie
 
Korzyści przyznawane w ramach planu ochrony AppleCare dla iPadów stanowią dodatek do wszelkich uprawnień użytkownika przewidzianych przez prawo konsumenckie, w tym między innymi uprawnień dotyczących produktów niezgodnych z umową. Żadne z poniższych postanowień nie będzie negatywnie wpływać na uprawnienia użytkownika przewidziane w prawie konsumenckim.
 
Jeśli oprócz wszelkich uprawnień przysługujących użytkownikowi w ramach planu użytkownik może dochodzić także uprawnień z tytułu prawa konsumenckiego, może wybrać zgłoszenie roszczenia z tytułu prawa konsumenckiego albo z tytułu planu.
 
Ważne: postanowienia tego planu nie mają zastosowania do roszczeń z tytułu prawa konsumenckiego.
 
Więcej informacji na temat prawa konsumenckiego można znaleźć na stronie (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać w urzędzie ochrony konkurencji i konsumentów.
 
1. Plan
 
Niniejsza umowa serwisowa reguluje usługi naprawy sprzętu użytkownika i wsparcia technicznego świadczone użytkownikowi przez spółkę Apple Distribution International lub jej następców prawnych („Apple”) w ramach wyżej wymienionego planu („Plan”) w związku z produktem marki Apple i akcesoriami znajdującymi się w jego oryginalnym opakowaniu („Sprzęt objęty planem”) wymienionymi na dowodzie objęcia planem („Potwierdzenie objęcia planem”).
 
2. Początek i koniec okresu objęcia planem
 
Objęcie planem rozpoczyna się w chwili zakupu Planu i kończy w dniu określonym na Potwierdzeniu objęcia planem („Okres objęcia planem”). Aby uzyskać Potwierdzenie objęcia planem, należy zarejestrować Sprzęt objęty planem oraz numer rejestracyjny Planu („Numer umowy o objęcie planem”) w Apple. W przypadku automatycznej rejestracji Potwierdzeniem objęcia planem jest oryginalny paragon. Postanowienia niniejszego Planu, oryginalny paragon zakupu Planu oraz Potwierdzenie objęcia planem stanowią część umowy serwisowej użytkownika. Cena Planu znajduje się na oryginalnym paragonie. Uprawnienie do naprawy sprzętu i wsparcia technicznego w ramach Planu stanowi dodatek do uprawnień przewidzianych w gwarancji producenta na sprzęt oraz bezpłatnego wsparcia technicznego.
 
3. Zakres Planu
 
3.1 Naprawa sprzętu
 
Jeśli w Okresie objęcia planem użytkownik zgłosi ważne roszczenie, powiadamiając Apple, że (i) w Sprzęcie objętym planem wystąpiły wady materiałowe i jakościowe lub (ii) zdolność baterii Sprzętu objętego planem do przechowywania ładunku elektrycznego zmniejszyła się o co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) w stosunku do oryginalnych parametrów, Apple (a) bezpłatnie usunie wadę przy użyciu nowych części lub części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo (b) wymieni Sprzęt objęty planem na produkt zamienny, który jest nowy lub równoważny nowemu pod względem działania i niezawodności i który ma funkcje równoważne funkcjom oryginalnego produktu. Jeśli Apple wymieni Sprzęt objęty planem, oryginalny produkt staje się własnością Apple, a produkt zamienny staje się własnością użytkownika i jest objęty Planem przez pozostały okres obowiązywania Planu.
 
3.2 Sprzęt objęty planem
 
Oprócz produktu marki Apple i akcesoriów zawartych w oryginalnym opakowaniu termin „Sprzęt objęty planem” obejmuje kartę AirPort Extreme, stację bazową AirPort Express lub AirPort Extreme i urządzenie Time Capsule, o ile produkty te są używane razem ze Sprzętem objętym planem i zostały zakupione przez użytkownika nie wcześniej niż dwa lata przed zakupem Sprzętu objętego planem.
 
3.3 Wsparcie techniczne
 
W Okresie objęcia planem Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznych i internetowych zasobów wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne może obejmować pomoc przy instalacji, uruchomieniu, konfiguracji, rozwiązywaniu problemów i odzyskiwaniu (z wyjątkiem odzyskiwania danych), w tym przechowywaniu i pobieraniu plików oraz zarządzaniu nimi, interpretowaniu komunikatów o błędach systemu oraz określaniu, czy sprzęt wymaga naprawy. Apple udzieli wsparcia dla aktualnej w danej chwili wersji obsługiwanego oprogramowania oraz wcześniejszej Wersji głównej. Na potrzeby niniejszego punktu „Wersja główna” oznacza ważną wersję oprogramowania wydanego przez Apple o numerze wersji takim jak „1.0” lub „2.0”, która nie jest wersją beta ani wersją wstępną.
 
3.4 Zakres wsparcia technicznego
 
W ramach niniejszego Planu Apple udzieli wsparcia technicznego w związku ze Sprzętem objętym planem, systemem operacyjnym iPada („System iOS”) i programami wstępnie zainstalowanymi na Sprzęcie objętym planem (łącznie „Oprogramowanie konsumenta”) oraz problemami związanymi z podłączaniem Sprzętu objętego planem do „Obsługiwanego komputera”, czyli komputera zgodnego z parametrami dotyczącymi podłączania Sprzętu objętego planem.
 
4. Poza zakresem planu
 
4.1 Naprawa sprzętu
 
WAŻNE: Apple może ograniczyć świadczenie usługi naprawy Sprzętu objętego planem do kraju zakupu sprzętu. Plan nie obejmuje:
 
(i) instalacji, usunięcia lub utylizacji Sprzętu objętego planem ani udostępnienia sprzętu w czasie, gdy Sprzęt objęty planem jest w naprawie;
 
(ii) uszkodzeń powstałych w wyniku (a) działania produktu niebędącego Sprzętem objętym planem; (b) wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (c) używania Sprzętu objętego planem w niedozwolony lub niezgodny z przeznaczeniem sposób opisany w opublikowanych przez producenta podręcznikach użytkownika, danych technicznych lub innych instrukcjach dotyczących Sprzętu objętego planem; lub (d) wykonywania czynności serwisowych (łącznie z aktualizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani autoryzowanymi dostawcami usług Apple („Autoryzowany dostawca usług Apple”);
 
(iii) Sprzętu objętego planem, którego numer seryjny został zmieniony, usunięty lub zatarty lub który bez pisemnej zgody producenta został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania;
 
(iv) Sprzętu objętego planem, który został zagubiony lub skradziony. Niniejszy Plan dotyczy wyłącznie Sprzętu objętego planem zwracanego Apple w całości;
 
(v) drobnych uszkodzeń Sprzętu objętego planem, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów;
 
(vi) profilaktycznej konserwacji Sprzętu objętego planem; oraz
 
(vii) uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się produktu.
 
4.2 Wsparcie techniczne
 
Plan nie obejmuje:
 
(i) używania Systemu iOS i Oprogramowania konsumenta jako aplikacji serwerowych ani używania i modyfikowania przez użytkownika Sprzętu objętego planem, Systemu iOS lub Oprogramowania konsumenta w sposób, który nie jest zamierzonym sposobem używania lub modyfikowania Sprzętu objętego planem lub oprogramowania zgodnie z opublikowanymi przez producenta podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Sprzętu objętego planem;
 
(ii) problemów, które można rozwiązać przez uaktualnienie oprogramowania do wersji aktualnej w danej chwili;
 
(iii) produktów innych firm oraz ich wpływu na Sprzęt objęty planem, System iOS lub Oprogramowanie konsumenta, ani też interakcji tych produktów ze Sprzętem objętym planem, Systemem iOS lub Oprogramowaniem konsumenta;
 
(iv) korzystania przez użytkownika z komputera lub systemu operacyjnego, które nie ma związku problemami związanymi z Oprogramowaniem konsumenta lub możliwością podłączenia Sprzętu objętego planem;
 
(v) oprogramowania Apple innego niż System iOS lub Oprogramowanie konsumenta, zgodnie z zakresem Planu;
 
(vi) oprogramowania iOS oraz oprogramowania marki Apple oznaczonego jako wersja beta, wersja wstępna lub oprogramowania oznaczonego w podobny sposób; oraz
 
(vii) uszkodzeń lub utraty oprogramowania lub danych przechowywanych lub zapisanych na Sprzęcie objętym planem. Niniejszy Plan nie obejmuje odzyskiwania danych użytkownika ani ponownej instalacji programów.
 
5. Korzystanie z usług serwisowych i wsparcia
 
Aby skorzystać z usług naprawy sprzętu i wsparcia technicznego, użytkownik musi uzyskać dostęp do opisanych poniżej zasobów wsparcia Apple lub zadzwonić do Apple pod numer podany w Podręczniku „Pierwsze kroki” („Podręcznik”). Podręcznik ten znajduje się w opakowaniu Planu. W przypadku kontaktu telefonicznego przed udzieleniem pomocy przedstawiciel działu wsparcia technicznego poprosi użytkownika o podanie Numeru umowy o objęcie planem lub numeru seryjnego Sprzętu objętego planem. Potwierdzenie objęcia planem, oryginalny paragon zakupu Sprzętu objętego planem oraz Plan należy zachować, ponieważ są to dokumenty wymagane w przypadku pojawienia się wątpliwości, czy produkt użytkownika jest objęty stosownym planem.
 
 
Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie
Autoryzowani dostawcy usług Apple i sklepy Apple Retail Store
Wsparcie i serwis Apple
 
6. Opcje naprawy sprzętu
 
6.1 Apple dokona naprawy sprzętu wedle własnego uznania w ramach następujących opcji:
 
(i) Serwis stacjonarny. Użytkownik zwraca Sprzęt objęty planem do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny. Naprawa zostanie wykonana na miejscu. Sklep lub dostawca usług może również wysłać Sprzęt objęty planem do Serwisu Apple Repair Service („ARS”) w celu naprawy lub wymiany. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi bezzwłocznie odebrać Sprzęt objęty planem.
 
(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple uzna, że może naprawić Sprzęt objęty planem w ramach serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe (oraz może wysłać do niego opakowanie, jeśli użytkownik nie ma już oryginalnego opakowania), a użytkownik wyśle Sprzęt objęty planem do serwisu ARS zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple. Po zakończeniu naprawy serwis ARS zwróci użytkownikowi Sprzęt objęty planem lub produkt zamienny. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika.
 
(iii) Usługa ekspresowej wymiany lub serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. Usługa ekspresowej wymiany jest dostępna w przypadku niektórych Sprzętów objętych planem, a usługa serwisu z częściami do samodzielnej naprawy jest dostępna w przypadku produktów, części lub akcesoriów, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Jeśli usługi ekspresowej wymiany lub serwisu z częściami do samodzielnej naprawy są dostępne, obowiązuje poniższa procedura.
 
(a) W przypadku naprawy, w której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium, Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa ta może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje mu alternatywne możliwości naprawy. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za produkt lub część ani za ich wysyłkę z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.
 
(b) W przypadku naprawy, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium, Apple w razie potrzeby wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.
 
(c) Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą ekspresowej wymiany lub usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą należy zadzwonić do Apple pod numer telefonu podany w zasobach online opisanych powyżej lub udać się do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple.
 
6.2 Opcje naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu będą ograniczone do opcji dostępnych w tym kraju. Jeśli Sprzęt objęty planem nie może zostać naprawiony w kraju, w którym został oddany do naprawy i który nie jest krajem zakupu, użytkownik może być zobowiązany do poniesienia kosztów wysyłki i obsługi. W przypadku potrzeby dokonania naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu użytkownik musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty. W przypadku naprawy międzynarodowej Apple może naprawić albo wymienić uszkodzone produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.
 
7. Obowiązki użytkownika
 
Aby skorzystać z naprawy lub uzyskać wsparcie w ramach Planu, użytkownik musi spełnić następujące warunki:
 
(i) W razie potrzeby podać Numer umowy o objęcie planem oraz przedstawić kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu;
 
(ii) Podać informacje na temat objawów i przyczyn problemów ze Sprzętem objętym planem;
 
(iii) Przekazać wymagane informacje, w tym między innymi numer seryjny, model i wersję systemu operacyjnego Sprzętu objętego planem oraz informacje na temat zainstalowanego oprogramowania, wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych na Sprzęcie objętym planem lub do niego podłączonych, wszelkich wyświetlanych komunikatach o błędach, działaniach wykonanych przed wystąpieniem problemu ze Sprzętem objętym planem i działaniach podjętych w celu rozwiązania problemu;
 
(iv) Wykonać instrukcje uzyskane od Apple, w tym między innymi nie wysyłać do Apple produktów i akcesoriów niepodlegających naprawie lub wymianie oraz zapakować Sprzęt objęty planem zgodnie ze stosownymi instrukcjami;
 
(v) Przed oddaniem produktu do naprawy zaktualizować oprogramowanie do aktualnie opublikowanej wersji; oraz
 
(vi) Utworzyć kopię zapasową oprogramowania i danych znajdujących się na Sprzęcie objętym planem. PODCZAS NAPRAWY W RAMACH PLANU APP DLA IPADÓW APPLE USUNIE ZAWARTOŚĆ IPADA I PONOWNIE SFORMATUJE NOŚNIK PAMIĘCI MASOWEJ. Apple zwróci iPada użytkownika lub zamiennego iPada w oryginalnej konfiguracji, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach naprawy sprzętu Apple może zainstalować aktualizacje Systemu iOS, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji Systemu iOS. W wyniku takiej aktualizacji zainstalowane na iPadzie programy innych firm mogą nie być zgodne lub nie działać z iPadem. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i haseł spoczywa na użytkowniku.
 
8. Ograniczenie odpowiedzialności
 
8.1 Całość umowy
 
Poza uprawnieniami przewidzianymi w prawie konsumenckim, które przysługują użytkownikowi zgodnie z opisem na początku niniejszego dokumentu, wszelkie gwarancje, warunki lub inne postanowienia niewymienione w niniejszej umowie serwisowej (zarówno ustne, pisemne, wyraźne lub dorozumiane na podstawie ustawy lub prawa zwyczajowego), są w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo wyłączone z Planu. W niektórych krajach nie są dozwolone ograniczenia dotyczące okresu obowiązywania takich gwarancji, warunków lub postanowień dorozumianych, w związku z czym opisane powyżej ograniczenie może nie mieć zastosowania.
 
8.2 Zastrzeżenie dotyczące danych:
 
Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszego Planu będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Sprzęt objęty planem bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych na tym Sprzęcie objętym planem lub utraty takich informacji lub danych.
 
8.3 Ograniczenie odpowiedzialności:
 
Apple nie ponosi odpowiedzialności za:
 
a.      straty niespowodowane naruszeniem przez Apple postanowień niniejszego dokumentu gwarancyjnego;
b.     straty lub szkody, które w chwili zakupu produktu nie stanowiły dających się racjonalnie przewidzieć konsekwencji naruszenia przez Apple postanowień niniejszego dokumentu gwarancyjnego; lub
c.    straty związane z jakąkolwiek działalnością użytkownika, utratę danych, utracone zyski lub utracone korzyści.
 
Postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.
 
9. Anulowanie
 
Jeśli użytkownik jest konsumentem, który zakupił niniejszy Plan za pośrednictwem sklepu Apple Online Store lub centrum kontaktu, może wycofać się z niego w ciągu 10 dni od daty zakupu Planu, chyba że wyraźnie zgodził się na to, że okres objęcia niniejszym Planem ma rozpocząć się przed upływem początkowego 10-dniowego okresu. W takim przypadku prawo do wycofania się zostaje anulowane. Wykonanie prawa użytkownika do wycofania się z Planu nie jest uwarunkowane żadnymi płatnościami.
 
Bez względu na to, czy użytkownik jest konsumentem, może pisemnie wypowiedzieć niniejszy Plan w dowolnej chwili za trzydziestodniowym (30) wypowiedzeniem.
 
 
 
W razie wypowiedzenia użytkownik otrzyma zwrot oryginalnej ceny zakupu proporcjonalny do części pozostałego Okresu objęcia planem liczonej od daty zakupu Planu, pomniejszony o (a) opłatę anulacyjną w wysokości 25 EUR lub 10% proporcjonalnej kwoty (zależnie od tego, która kwota jest niższa) oraz (b) wartość wszelkich usług wykonanych na rzecz użytkownika w ramach Planu.
 
Jeśli użytkownik zdecyduje się na wycofanie się lub wypowiedzenie, może w tej sprawie zadzwonić do Apple na numer telefonu podany poniżej lub wysłać pocztą lub faksem pisemne powiadomienie z podaniem Numeru umowy o objęcie planem na adres: Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faks: +353-(0)21-428-3917). Do powiadomienia należy dołączyć oryginalny dowód zakupu.
 
O ile prawo właściwe nie stanowi inaczej, Apple może wypowiedzieć niniejszy Plan z powodu oszustwa lub istotnego wprowadzenia w błąd lub braku dostępności części zamiennych do Sprzętu objętego planem, składając pisemne powiadomienie z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem. Jeśli Apple wypowie niniejszy Plan z powodu niedostępności części zamiennych, użytkownik otrzyma zwrot proporcjonalny do pozostałego okresu obowiązywania Planu.
 
10. Przeniesienie Planu
 
(i) Razem z przekazaniem Sprzętu objętego planem nowemu właścicielowi. Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych poniżej użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia wszystkich uprawnień przysługujących użytkownikowi w ramach Planu na inną stronę, o ile: (a) przeniesienie obejmuje kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu, Potwierdzenie objęcia planem oraz całe opakowanie Planu, w tym materiały drukowane oraz niniejsze Postanowienia, (b) użytkownik powiadomi Apple o przeniesieniu, wysyłając powiadomienie o przeniesieniu odpowiednio pocztą na adres: Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland lub faksem pod numer: +353 (0)21 428 3917), oraz (c) strona otrzymująca Plan zaakceptuje jego Postanowienia. Powiadamiając Apple o przeniesieniu Planu, użytkownik musi przedstawić Numer umowy o objęcie planem, numer seryjny przekazywanego Sprzętu objętego planem, kopię oryginalnego dowodu zakupu Planu oraz imię i nazwisko lub nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail nowego właściciela.
 
(ii) Razem ze zmianą z pierwotnego Sprzętu objętego planem na nowy Sprzęt objęty planem. Użytkownik może dokonać jednorazowego trwałego przeniesienia uprawnienia do objęcia Planem na nowy produkt Apple będący jego własnością, który został zakupiony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty zakupu Sprzętu objętego planem. Nowy produkt musi kwalifikować się do objęcia Planem, a w chwili przeniesienia Planu oba produkty muszą być objęte roczną gwarancją Apple na sprzęt. Apple wyda Potwierdzenie objęcia planem dla nowego produktu, który stanie się Sprzętem objętym planem. Powiadamiając Apple o przeniesieniu, użytkownik musi podać Numer umowy o objęcie planem, numery seryjne i dowody zakupu produktów, których dotyczy przeniesienie, wysyłając do Apple pocztą lub faksem (w stosownych przypadkach) powiadomienie o przeniesieniu, zgodnie z opisem w powyższym punkcie.
 
11. Prywatność
 
Apple będzie przechowywać informacje klientów i korzystać z nich zgodnie z Polityką Prywatności Klientów Apple dostępną pod adresem www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Postanowienia ogólne
 
(i)      Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia postanowień niniejszej umowy serwisowej.
 
(ii)      Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, zostanie ono wyłączone z niniejszej umowy serwisowej bez uszczerbku dla zgodności z prawem lub wykonalności pozostałych postanowień.
 
(iii)     Użytkownik zgadza się, że wszelkie informacje lub dane ujawnione Apple w ramach niniejszego Planu nie są poufne ani nie są zastrzeżonymi informacjami lub danymi użytkownika.
 
(iv)     Użytkownik musi zakupić i zarejestrować Plan w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty pierwotnego zakupu Sprzętu objętego planem.
 
(v)     Pokrycie finansowych zobowiązań w ramach niniejszego Planu zapewnia Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii. W razie niewywiązania się z tych zobowiązań przez Apple Distribution International przejmuje je spółka Apple Operations Europe zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa irlandzkiego.
 
(vi)     Niniejszy Plan jest dostępny i ważny tylko wtedy, gdy użytkownik jest mieszkańcem kraju, w którym Apple lub stowarzyszone spółki Apple udostępniają Plan i który znajduje się na następującej liście: https://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/emeaipadcountrylist.html. Niniejszy Plan nie jest dostępny dla osób niepełnoletnich. Niniejszy Plan nie jest dostępny w sytuacjach, gdy jest niedozwolony na mocy przepisów prawa.
 
(vii)    Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy serwisowej jest prawo kraju, w którym Plan został zakupiony.
 
040213 APP for iPad Poland v2