Warunki naprawy

WAŻNE: NINIEJSZE WARUNKI NAPRAWY („UMOWA”) OKREŚLAJĄ POROZUMIENIE UŻYTKOWNIKA Z APPLE (ZGODNIE Z OPISEM W SEKCJACH SPECYFIKI KRAJOWEJ ROZMIESZCZONYCH W RÓŻNYCH MIEJSCACH UMOWY) I MAJĄ ZASTOSOWANIE DO ZLECENIA ZŁOŻONEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA, JEŚLI USŁUGA SERWISOWA WYKRACZA POZA POSTANOWIENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI APPLE LUB ROZSZERZONEJ UMOWY SERWISOWEJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ APPLE ALBO USTAWOWE PRAWA KONSUMENTA.


PRAWO KONSUMENCKIE: W PRZYPADKU KONSUMENTÓW OBJĘTYCH PRZEPISAMI LUB REGULACJAMI O OCHRONIE KONSUMENTÓW W KRAJU ZAMIESZKANIA ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY UZUPEŁNIAJĄ WSZELKIE PRAWA I ŚRODKI PRAWNE PRZEWIDZIANE PRZEZ TE PRZEPISY I REGULACJE O OCHRONIE KONSUMENTÓW. W CELU UZYSKANIA DOKŁADNIEJSZYCH INFORMACJI O TYCH PRAWACH UŻYTKOWNIK POWINIEN SIĘ ZWRÓCIĆ DO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH LUB RZECZNIKA OCHRONY KONSUMENTÓW W SWOIM KRAJU.


 1. Usługi i produkty.

1.1 Usługi serwisowe. W ramach zleceń serwisowych Apple będzie serwisować produkt Apple należący do Użytkownika zgodnie z podanym opisem za podaną szacunkową cenę, chyba że cena zostanie wcześniej zmieniona na mocy ustnego lub pisemnego porozumienia z Użytkownikiem. O ile nie określono inaczej, Apple zrealizuje naprawę lub wymianę w celu usunięcia wady materiałowej lub wykonawczej produktu. Usługa serwisowa nie jest świadczona w odniesieniu do problemów spowodowanych awarią lub niezgodnością z jakimkolwiek oprogramowaniem lub danymi znajdującymi się lub zarejestrowanymi w produkcie. W ramach usługi Apple może zainstalować uaktualnienia oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego w produkcie Apple należącym do Użytkownika. Wskutek uaktualnienia oprogramowania systemowego aplikacje innych firm zainstalowane w produkcie Apple należącym do Użytkownika mogą utracić zgodność lub przestać współpracować z produktem. Usługa serwisowa będzie ograniczona do opcji dostępnych w kraju, w którym jest wymagana usługa serwisowa. Opcje serwisowe, dostępność części i czasy reakcji mogą się różnić w zależności od kraju.


1.2 Usługi przesyłania danych. Jeśli produkt Apple Mac należący do Użytkownika jest w stanie przechowywać aplikacje komputerowe, dane lub inne informacje („Dane”), Apple może podjąć próbę przeniesienia tych Danych do nowego urządzenia. W trakcie wykonywania czynności serwisowych istnieje ryzyko utraty Danych. W takim przypadku Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę Danych.


a. W ramach każdej usługi przesyłania Danych, bez względu na to, czy Apple skutecznie przeniesie Dane z oryginalnego urządzenia do nowego urządzenia, Apple usunie wszelkie Dane z oryginalnego urządzenia. Użytkownik powinien wykonać osobny backup Danych urządzenia, usunąć wszystkie informacje osobiste wymagające ochrony oraz zdezaktywować wszystkie hasła zabezpieczające. W trakcie wykonywania czynności serwisowych istnieje ryzyko utraty, zastąpienia lub zmiany formatu Danych. W takim przypadku Apple i przedstawiciele Apple nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za utratę aplikacji komputerowych, Danych ani innych informacji znajdujących się w urządzeniu.


b. Usługa przesyłania Danych obejmuje przesłanie Danych bezpośrednio z oryginalnego urządzenia do nowego urządzenia lub do zgodnego zewnętrznego urządzenia pamięci masowej dostarczonego przez Użytkownika. Apple nie przekaże Danych do żadnego systemu lub urządzenia pamięci masowej będącego własnością Apple lub osoby trzeciej ani nie będzie przechowywać kopii Danych w ramach jakiejkolwiek usługi przesyłania Danych.


1.3 Części i robocizna. Apple może zapewniać zarówno części, jak i robociznę, ale może też zalecić Użytkownikowi samodzielną wymianę niektórych łatwych do zamontowania części, zgodnie z opisem poniżej. Do serwisowania produktu Apple może używać części lub produktów składających się z nowych części Apple i/lub używanych oryginalnych części Apple, które zostały przetestowane i spełniają wymagania funkcjonalne Apple, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Apple zachowa część lub produkt wymieniony w trakcie serwisu i przejdzie ona na własność Apple, natomiast nowa część lub produkt stanie się własnością Użytkownika. Wymienione części i produkty zasadniczo nadają się do naprawy i są wymieniane lub naprawiane przez Apple w celu odzyskania pozostałej w nich wartości. W usłudze serwisowej Apple może wykorzystywać Produkty Apple lub części zamienne pochodzące z kraju innego niż kraj, z którego pochodzi Produkt Apple lub oryginalne części. Jeśli obowiązujące prawo wymaga od Apple zwrotu wymienionego podzespołu na prośbę Użytkownika, Użytkownik zgadza się zapłacić Apple cenę detaliczną za nowy podzespół oraz pokryć koszty przesyłki.


1.4 Opcje serwisowe. Apple będzie świadczyć usługę serwisową na jeden z poniższych sposobów, dokonując wyboru metody według własnego uznania z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, odpowiednio do okoliczności, w tym szczególnie w zależności od rodzaju produktu Apple:


A Serwis z samodzielnym montażem części (DIY). Serwis z samodzielnym montażem części pozwala Użytkownikowi samodzielnie dokonywać napraw produktu. Jeśli Apple postanowi udostępnić Użytkownikowi usługę Serwisu z samodzielnym montażem części, wyśle mu część zamienną do odnośnego produktu Apple. Do części zamiennej będzie dołączona instrukcja montażu oraz wszelkie informacje o konieczności zwrotu wymienionej części. W usłudze Serwisu z samodzielnym montażem części wymagającego zwrotu wymienionej części należy podać dane karty kredytowej jako zabezpieczenie operacji zwrotu. Wszystkie wymienione części wymagające zwrotu należy odesłać do Apple w ciągu dziesięciu (10) dni od wysłania przez Apple części zamiennej do Użytkownika („Okres Zwrotu”). Jeśli (i) Użytkownik nie zwróci wymienionej części zgodnie z instrukcją w Okresie Zwrotu lub (ii) wymieniona część nie kwalifikuje się do serwisowania ze względu na Wyłączenie z Serwisu, zgodnie z opisem poniżej, Użytkownik zapłaci kwotę uzgodnioną podczas zlecania serwisu. Jeżeli Apple nie wymaga zwrotu wymienionej części, Apple wyśle Użytkownikowi część zamienną lub produkt wraz z instrukcjami montażu oraz wszelkimi informacjami o konieczności utylizacji wymienionej części. Apple nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty robocizny ponoszone podczas Serwisu z samodzielną wymianą części.


B Serwis z bezpośrednią wysyłką pocztową. Jeśli Apple stwierdzi, że produkt Użytkownika kwalifikuje się do usługi Serwisu z bezpośrednią wysyłką pocztową, Użytkownik wyśle produkt do punktu serwisowego Apple zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Apple. Apple może dostarczyć opłacony list przewozowy (a jeśli Użytkownik nie posiada już oryginalnego opakowania, Apple może wysłać odpowiednie materiały opakowaniowe). Jeśli Apple nie dostarczy opłaconego listu przewozowego ani opakowania, Użytkownik musi samodzielnie zorganizować zapakowanie i wysyłkę produktu do punktu serwisowego Apple, zgodnie z wyjaśnieniami otrzymanymi przy składaniu zlecenia. Warto również rozważyć ubezpieczenie przesyłki na wypadek uszkodzenia lub zagubienia podczas transportu. Po zakończeniu czynności serwisowych punkt serwisowy Apple odeśle naprawiony produkt lub dostarczy produkt zamienny.


C Serwis z ekspresową wymianą (ERS).


i. Jeśli Apple stwierdzi, że produkt Użytkownika kwalifikuje się do serwisu ERS, a Użytkownik postanowi z niego skorzystać przez podanie Apple danych swojej karty kredytowej, Apple wyśle produkt zamienny do lokalizacji wskazanej przez Użytkownika. Użytkownik zwróci dotychczasowy produkt w sposób zapewniający dostarczenie go do Apple w ciągu dziesięciu (10) dni od wysłania przez Apple produktu zamiennego („Okres Zwrotu”). Oryginalny produkt należy zwrócić w opakowaniu pozostałym po produkcie zamiennym, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Apple. Apple zatrzyma oryginalny produkt, a Użytkownik zachowa produkt zamienny.


ii. Z tytułu serwisu ERS Apple obciąży kartę kredytową Użytkownika Opłatą za serwis ERS opisaną na stronie internetowej Serwis — często zadawane pytania wymienionej w poniższej tabeli („Serwis — często zadawane pytania”). Obciążenie nastąpi w momencie wysyłki produktu zamiennego. W momencie wysyłki produktu zamiennego Apple ustanowi na karcie kredytowej Użytkownika blokadę autoryzacyjną pokrywającą pełną wartość zastąpienia produktu („Wartość Zastąpienia”), zgodnie z opisem na stronie Serwis — często zadawane pytania. Ta blokada autoryzacyjna będzie utrzymywana przez Apple na pokrycie wszelkich strat spowodowanych uszkodzeniami oryginalnego produktu niekwalifikującymi się do serwisu pogwarancyjnego lub zagubieniem oryginalnego produktu albo innych płatności należnych Apple. Naprawy są uznawane za pogwarancyjne w następujących przypadkach:


 • Produkt Użytkownika nie jest już objęty gwarancją Apple, planem serwisowym AppleCare ani prawem konsumenckim.
 • Zgłaszany problem został spowodowany przypadkowym uszkodzeniem lub nieautoryzowanymi modyfikacjami albo wspomniane przypadkowe uszkodzenie lub nieautoryzowane modyfikacje uniemożliwiają firmie Apple rozwiązanie zgłaszanego problemu.
  ProduktSerwis — często zadawane pytania
  Produkt
  iPhone
  Serwis — często zadawane pytania
  Produkt
  iPad
  Serwis — często zadawane pytania

iii. Jeśli Apple otrzyma oryginalny produkt w Okresie Zwrotu, ale w stanie niekwalifikującym się do serwisu pogwarancyjnego, karta kredytowa Użytkownika zostanie obciążona dodatkową kwotą stanowiącą różnicę między wartością zastąpienia nowego produktu („Wartość Zastąpienia”) a Opłatą za serwis pogwarancyjny, zgodnie z opisem na stronie internetowej Serwis — często zadawane pytania. Przykładem produktu, który nie kwalifikuje się do serwisu pogwarancyjnego, jest oryginalny produkt, który nie nadaje się do użytku z powodu nieautoryzowanych modyfikacji lub uległ awarii z powodu nieodwracalnych uszkodzeń, takich jak rozpad produktu na wiele części.


iv. Jeśli oryginalny produkt zostanie zwrócony do Apple w Okresie Zwrotu, pozostała kwota Wartości Zastąpienia zostanie zwrócona na rachunek karty kredytowej Użytkownika natychmiast po potwierdzeniu uiszczenia wszystkich pozostałych należnych opłat. Jeżeli Apple nie otrzyma oryginalnego produktu w Okresie Zwrotu, karta kredytowa Użytkownika zostanie obciążona kwotą Wartości Zastąpienia. Wszystkie opłaty i prowizje opisane w niniejszym dokumencie nie obejmują podatków.


1.5 Zmiany w opcjach serwisowych. Apple ma prawo w dowolnym momencie zmienić udostępniane opcje serwisowe. Zmiany nie wpływają na usługi, których świadczenie już się rozpoczęło.


1.6 Tylko użytkownicy końcowi. Apple serwisuje, sprzedaje i dostarcza produkty wyłącznie klientom końcowym. Nie można ich kupować w celu dalszej odsprzedaży. Apple zastrzega sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia, jeśli ma podstawy sądzić, że zakup jest dokonywany w celu odsprzedaży.


1.7 Zakaz sprzedaży osobom nieletnim. Zakupu na niniejszych warunkach mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.


1.8 Wyłączenia z Serwisu i Opłata Diagnostyczna. Apple ma prawo pobrać od Użytkownika opłatę diagnostyczną (w tym koszty wysyłki) zgodnie z poniższą tabelą Specyfika krajowa („Opłata Diagnostyczna”), jeśli po sprawdzeniu produktu stwierdzi, że (i) nie wymaga on serwisu, (ii) uległ awarii z powodu oprogramowania lub danych znajdujących się lub zarejestrowanych w produkcie albo jest z nimi niezgodny, (iii) serwis jest konieczny z powodu awarii części, które nie zostały dostarczone przez Apple ani nie są sygnowane marką Apple, (iv) jest wymagana dodatkowa robocizna lub części, które nie zostały wskazane w pierwotnych szacunkowych kosztach, a Użytkownik nie akceptuje wykonania usługi serwisowej według skorygowanych szacunkowych opłat wyliczonych przez Apple, lub (v) nie można wykonać usługi serwisowej z powodu zmiany, zatarcia lub usunięcia numeru seryjnego albo produkt uległ uszkodzeniu z powodu wypadku, nadmiernej eksploatacji, zalania cieczą lub zanurzenia, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania (w tym nieprawidłowego montażu, naprawy lub bieżącego serwisowania przez jakiekolwiek osoby inne niż pracownicy Apple lub Autoryzowanego Serwisu Apple), nieautoryzowanych modyfikacji, wystawienia na działanie ekstremalnych warunków środowiskowych (w tym skrajnych temperatur lub wilgotności), poddania ekstremalnym obciążeniom lub zakłóceniom fizycznym lub elektrycznym, wahań lub skoków napięcia elektrycznego, wyładowań atmosferycznych, działania ładunków elektrostatycznych, pożaru, działania siły wyższej lub innych przyczyn zewnętrznych („Wyłączenia z Serwisu”). Apple zwróci Użytkownikowi produkt bez wykonania czynności serwisowych i może go obciążyć Opłatą Diagnostyczną.


Kraj lub regionOpłata diagnostyczna
Kraj lub region
Australia
Opłata diagnostyczna
Maksymalnie sto (100) dolarów australijskich (AUD)
Kraj lub region
Kanada
Opłata diagnostyczna
Maksymalnie sto (100) dolarów kanadyjskich (CAD)
Kraj lub region
Kraje UE/EOG/Wielka Brytania
Opłata diagnostyczna
Maksymalnie sto (100) euro (EUR)
100 £ w Wielkiej Brytanii
993 NOK w Norwegii
744 DKK w Danii
1029 SEK w Szwecji
105 CHF w Szwajcarii
450 zł w Polsce
Kraj lub region
Hongkong
Opłata diagnostyczna
Maksymalnie siedemset osiemdziesiąt (780) dolarów hongkońskich (HKD) plus właściwy podatek
Kraj lub region
Japonia
Opłata diagnostyczna
Maksymalnie dziesięć tysięcy (10 000) jenów (JPY) plus właściwy podatek
Kraj lub region
Malezja
Opłata diagnostyczna
Maksymalnie dwieście pięćdziesiąt (250) ringgitów malezyjskich (RM) plus właściwy podatek
Kraj lub region
Nowa Zelandia
Opłata diagnostyczna
Maksymalnie sto trzydzieści (130) dolarów nowozelandzkich (NZD)
Kraj lub region
Singapur
Opłata diagnostyczna
Maksymalnie sto osiemdziesiąt (180) dolarów singapurskich (SGD) plus właściwy podatek
Kraj lub region
Stany Zjednoczone Ameryki
Opłata diagnostyczna
Maksymalnie sto (100) dolarów amerykańskich (USD) plus właściwy podatek

1.9 Wyjątki od zakresu usługi. Usługa serwisowa świadczona na mocy niniejszej Umowy jest oferowana i skuteczna wyłącznie dla mieszkańców Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Czech, Danii (z wyłączeniem Grenlandii i Wysp Owczych), Finlandii (z wyłączeniem Wysp Alandzkich), Francji (z wyłączeniem Korsyki oraz departamentów i terytoriów zamorskich), Hiszpanii (włącznie z Balearami, ale z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melili), Hongkongu, Irlandii, Japonii, Kanady, Liechtensteinu, Luksemburga, Malezji, Monako, Niderlandów, Niemiec, Norwegii (z wyłączeniem Svalbardu), Nowej Zelandii, Polski, Singapuru, Szwajcarii, Szwecji, Tajlandii, Turcji, Węgier, Wielkiej Brytanii (z wyłączeniem Wyspy Man), Wietnamu, Włoch (z wyłączeniem Sardynii) oraz mieszkańców pięćdziesięciu stanów Stanów Zjednoczonych Ameryki i Dystryktu Kolumbii. Usługa serwisowa świadczona na mocy niniejszej Umowy jest niedostępna w miejscach, gdzie zakazuje jej prawo.


1.10 Dostawa. Apple może szacować termin wysłania Użytkownikowi produktu zamiennego lub opakowania zastępczego w ramach usługi serwisowej. Gdy zlecony produkt lub części zostaną przygotowane do wysyłki lub wysłane, Apple nie jest w stanie zmienić adresu wysyłki. Należy pamiętać, że w przypadku dostaw wymagających pisemnego potwierdzenia odbioru Użytkownik może upoważnić Apple do doręczenia przesyłki bez konieczności składania podpisu, jeśli jest gotowy podjąć ryzyko, że pod wskazanym adresem doręczenia nie będzie żadnego z domowników.


1.11 Odpowiedzialność klienta.


1.11.1 Apple przekaże Użytkownikowi instrukcje wysyłki i pakowania. W razie nieprzestrzegania instrukcji Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zagubienie lub uszkodzenie produktów lub części.


1.11.2 Przed skorzystaniem z usługi serwisowej Użytkownik musi we własnym zakresie utworzyć backupy wszystkich istniejących danych, oprogramowania i aplikacji oraz usunąć wszystkie dane istniejące na urządzeniu. Apple nie odpowiada za utratę lub naruszenie bezpieczeństwa danych i aplikacji, nie ma obowiązku odzyskiwać danych ani aplikacji oraz nie odpowiada za utratę możliwości korzystania ze sprzętu w związku ze świadczonymi przez siebie usługami serwisowymi. Użytkownik zaświadcza, że jego produkt nie zawiera plików ani danych niezgodnych z prawem.


1.11.3 Porzucona własność. O ile Użytkownik nie poinstruuje nas inaczej, Apple wyśle naprawiony lub wymieniony produkt na adres pocztowy podany w trakcie zlecania serwisu. Jeśli produkt Użytkownika zostanie zwrócony do Apple z powodu niemożności zrealizowania dostawy pod wskazanym adresem, Apple spróbuje skontaktować się z Użytkownikiem w celu ustalenia alternatywnego adresu pocztowego. Jeżeli w ciągu sześćdziesięciu (60) dni (poniżej w punktach Specyfika krajowa wymieniono wszelkie obowiązujące wyjątki) od pierwotnej próby dostarczenia produktu Użytkownik nie poda adresu, pod który firma Apple lub jej przedstawiciel może dostarczyć produkt, Apple zawiadomi Użytkownika, iż uznaje jego produkt za porzucony. Apple wyśle powiadomienie na adres pocztowy wskazany w trakcie zlecania serwisu. Jeżeli dojdzie do porzucenia produktu, Apple może się go pozbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności może go sprzedać na aukcji prywatnej lub publicznej w celu odzyskania pieniędzy za wykonany serwis. Apple zastrzega sobie prawo do ustanowienia zastawu przewidzianego ustawą i wszelkimi innymi właściwymi przepisami prawa w celu odzyskania należnych zaległych opłat.


Klienci w Europie, z wyjątkiem mieszkańców Austrii, Czech i Niemiec: Jeśli w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania od Apple powiadomienia o naprawieniu produktu Użytkownik nie odbierze produktu i nie ureguluje wszystkich należnych opłat, Apple wyznaczy termin, w którym można odebrać produkt. Apple wyśle takie powiadomienie na adres pocztowy podany w trakcie zlecania naprawy. Jeśli po tym powiadomieniu Użytkownik nadal nie będzie odbierał produktu, Apple może dochodzić od niego odszkodowania za wszelkie poniesione szkody, w tym za koszty składowania produktu. Apple zastrzega sobie prawo do ustanowienia zastawu przewidzianego ustawą i wszelkimi innymi właściwymi przepisami prawa w celu odzyskania należnych zaległych opłat.


Klienci w Austrii, Czechach i Niemczech: Apple ma prawo zatrzymać produkt do czasu całkowitego uregulowania przez Użytkownika wszystkich opłat należnych za naprawę. Jeśli w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania od Apple powiadomienia o naprawieniu produktu Użytkownik nie odbierze produktu i nie ureguluje wszystkich należnych opłat, Apple poprosi Użytkownika o odbiór produktu oraz/lub odebranie dostawy produktu w zamian za uiszczenie opłat. Użytkownik ma obowiązek pokryć wszelkie opłaty poniesione przez Apple w związku z opieką nad produktami, a dodatkowo Apple może dochodzić wszelkich przysługujących praw w kwestii uzyskania odszkodowania za szkody. Apple zastrzega sobie prawo do ustanowienia zastawu przewidzianego ustawą i wszelkimi innymi właściwymi przepisami prawa w celu odzyskania należnych zaległych opłat.


1.11.4 Informacje o usłudze serwisowej. Podczas zlecania serwisu Użytkownik musi opisać problem występujący w produkcie, tak aby firma Apple poznała charakter usterki i mogła ją odtworzyć.


1.11.5 Apple zachęca do sprawdzania informacji o statusie zlecenia serwisowego na stronie www.apple.com/support/repairstatus/.


1.11.6 Ujawnianie nieautoryzowanych modyfikacji i czynności serwisowych wykonanych poza Apple. Podczas zlecania serwisu należy powiadomić Apple o wszelkich nieautoryzowanych modyfikacjach oraz wszelkich naprawach lub wymianach wykonanych w produkcie przez podmioty inne niż Apple lub Autoryzowany Serwis Apple („AASP”). Apple nie odpowiada za żadne uszkodzenia produktu powstałe w trakcie serwisowania, które są wynikiem jakichkolwiek nieautoryzowanych modyfikacji, napraw lub wymian wykonanych przez podmioty inne Apple lub AASP. Jeśli dojdzie do uszkodzenia z powodów opisanych powyżej, Apple zwróci się do Użytkownika o zgodę na pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów wykonania czynności serwisowych, nawet jeśli produkt jest objęty gwarancją lub planem serwisowym AppleCare. W razie odmowy Użytkownika Apple może mu zwrócić nienaprawiony, uszkodzony produkt, nie ponosząc z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.


2. Zamówienia, zlecenia i zapłata.


2.1 Zapłata. Warunki płatności są ustalane według wyłącznego uznania Apple i jeśli Apple nie postanowi inaczej, Użytkownik musi dostarczyć wszelkie dane płatnicze, zanim Apple przyjmie jakiekolwiek zlecenie.

2.2 Metody płatności. Apple umożliwia dokonywanie zakupów i składanie zamówień/zleceń (wymagających bezpieczeństwa ze względu na operacje zwrotu wymienianych części lub produktów) przy użyciu karty kredytowej, debetowej lub czekowej, jeśli opcje te są stosowane i dopuszczane w kraju świadczenia usługi serwisowej (z wyjątkiem Hongkongu, Japonii i Singapuru), lub przy użyciu innej ustalonej wcześniej metody płatności, chyba że firma Apple zaakceptowała inne formy uznawania rachunku bankowego. Kiedy Użytkownik poda Apple dane swojej karty, Apple uzyska od wystawcy karty wstępną zgodę na obciążenie kwotą zamówienia/zlecenia, co może skutkować zablokowaniem odpowiedniej kwoty na rachunku przez cały czas obowiązywania tej wstępnej zgody. Apple nie obciąży rachunku karty kredytowej Użytkownika ani nie sfinalizuje transakcji z użyciem jego karty debetowej lub czekowej do momentu realizacji zamówienia/zlecenia. Apple może nie akceptować kart kredytowych, debetowych lub czekowych powiązanych z adresem rozliczeniowym poza krajem, w którym dokonano zakupu lub złożono zamówienie/zlecenie. Karty debetowe i czekowe mogą mieć dzienne limity wydatków, które istotnie opóźniają realizację zamówienia/zlecenia. Apple wymaga podania kodu bezpieczeństwa karty kredytowej, debetowej lub czekowej, co ma służyć ochronie przed nieuprawnionym użyciem karty przez inne osoby. Kod bezpieczeństwa to indywidualny, trzy- lub czterocyfrowy numer specyficzny dla karty, wydrukowany na awersie karty nad wytłoczonym numerem konta lub na odwrocie karty w polu podpisu.


2.3 Ceny. Apple stara się oferować swoje produkty i usługi w atrakcyjnych cenach. Całkowita kwota zamówienia/zlecenia uwzględnia cenę produktu lub usługi obowiązującą w dniu realizacji zamówienia/zlecenia. Apple ma prawo w dowolnym momencie zmieniać prezentowane ceny produktów lub usług, w tym w szczególności poprawiać zauważone błędy. Zmiana cen nie dotyczy usług, których świadczenie już się rozpoczęło.


2.4 Potwierdzenie. Po otrzymaniu zamówienia/zlecenia Apple jak najszybciej wyśle Użytkownikowi potwierdzenie pocztą elektroniczną. Apple powiadomi również Użytkownika pocztą zwykłą lub elektroniczną o przyjęciu zamówienia/zlecenia.


2.5 Zwroty pieniędzy. Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej w punkcie Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności Apple nie refunduje wpłat dokonanych z tyłu zleceń serwisowych.


3. Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności


3.1 Gwarancja serwisowa. W odniesieniu do wszystkich zleceń serwisowych Apple gwarantuje, że (1) wykonane usługi będą zgodne z opisem przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wykonania serwisu, (2) z wyjątkiem akumulatorów opisanych w podpunkcie poniżej wszystkie części lub produkty użyte do wykonania prac serwisowych będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty wykonania serwisu, oraz (3) akumulatory zamontowane w ramach usługi wymiany baterii Apple w przenośnych Macach Apple będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres jednego roku od daty wykonania serwisu. Niniejsza gwarancja ma charakter wyraźnej ograniczonej gwarancji. Jeżeli w odnośnym okresie gwarancji usługa zostanie wykonana niezgodnie z wymaganiami albo część lub produkt zamienny ulegnie awarii, Apple, według własnego uznania lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (a) ponownie wykona usługi, tym razem zgodnie z ich opisem, (b) naprawi lub wymieni część lub produkt na nowe oraz/lub na wcześniej używane oryginalne części lub produkty Apple, które zostały przetestowane i spełniły wymagania funkcjonalne Apple, albo (c) zwróci Użytkownikowi kwoty zapłacone przez niego Apple za usługę.


Australia: Uprawnienia opisane w tych zasadach w odniesieniu do zwrotów produktów, zwrotów pieniędzy i gwarancji stanowią uzupełnienie praw ustawowych, które mogą przysługiwać Użytkownikowi na mocy Ustawy o konkurencji i konsumentach z 2010 r. (Competition and Consumer Act 2010) oraz innych obowiązujących w Australii przepisów chroniących prawa konsumenta. Nasze towary i usługi są objęte gwarancjami, których zgodnie z prawem konsumenckim obowiązującym w Australii nie można wykluczyć.


W razie poważnych uchybień w świadczeniu przez nas usług serwisowych Użytkownik może: (1) anulować zleconą nam usługę serwisową; lub (2) otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część usługi albo odszkodowanie za jej obniżoną wartość. Jeśli uchybienie w świadczeniu usługi serwisowej nie jest poważne, Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia uchybienia w rozsądnym terminie. Jeżeli uchybienie nie zostanie usunięte, Użytkownik ma prawo anulować zlecenie serwisowe i otrzymać zwrot pieniędzy za jego niewykorzystaną część. Użytkownik ma również prawo do rekompensaty za wszelkie inne dające się racjonalnie przewidzieć straty lub szkody spowodowane uchybieniem w usłudze.


Użytkownikowi przysługuje także prawo do naprawy, wymiany albo zwrotu pieniędzy w przypadku poważnego uchybienia w naszych urządzeniach oraz do rekompensaty za wszelkie straty lub szkody dające się racjonalnie przewidzieć. Użytkownik ma także prawo do naprawy lub wymiany produktów, jeśli ich jakość jest niezadowalająca, a uchybienie nie jest poważne. Jeżeli Użytkownik nie otrzyma takiego świadczenia, ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy. Apple może używać części lub produktów składających się z nowych części Apple i/lub wcześniej używanych oryginalnych części Apple, które zostały przetestowane i spełniają wymagania funkcjonalne Apple, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naprawa sprzętu może skutkować utratą danych. Nie wpływa to w żaden sposób na prawa konsumenckie przysługujące względem innych aspektów usług naprawczych wykonywanych w jego urządzeniu na mocy niniejszej gwarancji. Niektóre przepisy, w tym Ustawa o konkurencji i konsumentach z 2010 r., mogą przez domniemanie określać gwarancje lub deklaracje albo nakładać na Apple zobowiązania niepodlegające wykluczeniu, ograniczeniu ani modyfikowaniu w całości lub części. Niniejsze Warunki należy interpretować z uwzględnieniem owych postanowień ustawowych. Jeżeli postanowienia ustawowe mają zastosowanie, to w zakresie dozwolonym przez prawo Apple ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikających z tych postanowień do (1) ponownego wykonania usług lub (2) pokrycia kosztów ponownego wykonania usług, według własnego uznania.


Brazylia: Podczas serwisowania produktów Apple firma Apple nie stosuje regenerowanych lub wcześniej używanych produktów ani części.


Kanada: Mieszkańcy Quebecu podlegają nie tylko przepisom prawa wymienionym w niniejszej Umowie, ale również ustawodawstwu o ochronie konsumentów obowiązującemu w tej prowincji.


Czechy: W odniesieniu do konsumentów w Czechach prawa określone w tej Umowie stanowią jedynie uzupełnienie ustawowych praw przysługujących konsumentom i w żaden sposób ich nie zastępują. Więcej informacji o prawach konsumenckich można znaleźć w sekcji 6(B) niniejszej Umowy.


Dania: W odniesieniu do konsumentów w Danii prawa określone w tej gwarancji stanowią jedynie uzupełnienie ustawowych praw przysługujących konsumentom, w tym zawartych w Ustawie o sprzedaży towarów, między innymi ustanawiającej prawo do reklamacji z tytułu niezgodności do upływu dwuletniego okresu reklamacyjnego określonego w tym dokumencie, tj. przez 2 lata od dnia zakupu. Ponadto jeśli serwisowany produkt ulegnie awarii po wygaśnięciu 90-dniowej gwarancji, ale przed upływem 2 lat od wykonania usług, konsumenci według uznania Apple uzyskają ponowne wykonanie usług albo zwrot kwoty zapłaconej za usługi, jeżeli można dowieść, że awaria jest spowodowana niewłaściwym wykonaniem usługi.


Nowa Zelandia: Uprawnienia opisane w tych zasadach w odniesieniu do zwrotów produktów, zwrotów pieniędzy i gwarancji stanowią uzupełnienie praw ustawowych, które mogą przysługiwać Użytkownikowi na mocy Ustawy o gwarancjach konsumenckich z 1993 r. (Consumer Guarantees Act 1993) oraz innych przepisów chroniących prawa konsumenta obowiązujących w Nowej Zelandii.


W odniesieniu do naszych towarów Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany albo zwrotu towaru w przypadku uchybienia o istotnym charakterze oraz do odszkodowania za wszelkie dające się racjonalnie przewidzieć straty lub szkody wynikające z takiego uchybienia. Użytkownikowi może również przysługiwać prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli ich jakość nie jest zadowalająca, a uchybienie nie jest klasyfikowane jako uchybienie o istotnym charakterze.


W przypadku uchybienia o istotnym charakterze naszej usługi Użytkownik ma prawo: (1) anulować zleconą nam usługę serwisową; lub (2) otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystaną część usługi albo odszkodowanie za jej obniżoną wartość. Użytkownik ma również prawo do rekompensaty za wszelkie inne dające się racjonalnie przewidzieć straty lub szkody. Jeśli uchybienie nie jest poważne, Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia uchybienia w świadczeniu usługi serwisowej w rozsądnym terminie, a jeżeli uchybienie nie zostanie usunięte, Użytkownik ma prawo anulować zlecenie serwisowe i otrzymać zwrot pieniędzy za jego niewykorzystaną część.


Apple może używać części lub produktów składających się z nowych części Apple i/lub wcześniej używanych oryginalnych części Apple, które zostały przetestowane i spełniają wymagania funkcjonalne Apple, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że naprawa sprzętu może skutkować utratą danych. Nie wpływa to w żaden sposób na prawa konsumenckie przysługujące względem innych aspektów usług naprawczych wykonywanych w jego urządzeniu na mocy niniejszej gwarancji.


Finlandia: W odniesieniu do konsumentów w Finlandii prawa wynikające z niniejszej Umowy stanowią jedynie uzupełnienie ustawowych praw konsumenta określonych w fińskiej Ustawie o ochronie konsumentów (38/1978, z późniejszymi zmianami).


Norwegia: W odniesieniu do konsumentów w Norwegii prawa wynikające z niniejszej Umowy stanowią jedynie uzupełnienie ustawowych praw określonych w norweskiej ustawie o usługach rzemieślniczych dla konsumentów (håndverkertjenesteloven) i/lub norweskiej ustawie o zakupach konsumenckich (forbrukerkjøpsloven), w tym prawa do korzystania z najdłuższego dostępnego okresu reklamacji, czyli w tym przypadku dwóch lat od dnia naprawy lub zakupu.


3.2 Wyłączenie gwarancji.


W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO JEDNOZNACZNE GWARANCJE, DEKLARACJE I ŚRODKI ZARADCZE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNY ORAZ ZASTĘPUJĄ WSZELKIE USTNE, PISEMNE, USTAWOWE, JEDNOZNACZNE LUB DOROZUMIANE INNE GWARANCJE, DEKLARACJE, WARUNKI, PRZYRZECZENIA, ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO APPLE JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA I WYKLUCZA WSZELKIE USTAWOWE I DOROZUMIANE GWARANCJE, DEKLARACJE, WARUNKI, PRZYRZECZENIA, ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB WYNIKAJĄCE Z NIEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB DEKLARACJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, STARANNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI LUB PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU.


3.3 Ograniczenie odpowiedzialności.JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST KONSUMENTEM, MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ PEWNE DODATKOWE PRAWA WZGLĘDEM USŁUG I PRODUKTÓW ŚWIADCZONYCH I DOSTARCZANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY. WIĘCEJ INFORMACJI O TYCH PRAWACH MOŻNA UZYSKAĆ W MIEJSCOWYM URZĘDZIE OCHRONY KONSUMENTÓW. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE JEST OBJĘTY TYMI PRAWAMI, APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKRACZAJĄCEJ POZA ŚRODKI PRAWNE WYMIENIONE W TYM DOKUMENCIE, W TYM MIĘDZY INNYMI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU DO UŻYTKOWANIA, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH, ZA UTRATĘ, USZKODZENIE LUB NARAŻENIE DANYCH LUB OPROGRAMOWANIA ANI ZA JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW JEDNOZNACZNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE APPLE NIE ODPOWIADA ZA ŻADNE SZKODY WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB POWODUJĄCE STRATY MORALNE, NAWET MIMO OTRZYMANIA INFORMACJI O RYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, JAK RÓWNIEŻ ZA ŻADNE ROSZCZENIA JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, IŻ W KONTEKŚCIE ZAKUPU PRZEZ NIEGO PRODUKTU WARTOŚĆ FINANSOWA ODPOWIEDZIALNOŚCI APPLE OGRANICZA SIĘ DO KWOTY FIGURUJĄCEJ W ZAMÓWIENIU NA PRODUKT. W ODNIESIENIU DO KONSUMENTÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA (1) ŚMIERĆ I OBRAŻENIA CIAŁA ORAZ (2) OSZUSTWO MOŻE WYKRACZAĆ POZA STRATY SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM, I W TAKICH PRZYPADKACH APPLE NIE UCHYLA SIĘ OD TEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.


3.4 Niektóre jednostki administracyjne i jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne ani wyłączeń lub ograniczeń w kwestii czasu trwania dorozumianych gwarancji lub deklaracji, dlatego te ograniczenia lub wyłączenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Wyraźna ograniczona gwarancja przyznaje Użytkownikowi określone prawa, ale mogą mu także przysługiwać inne prawa różniące się w zależności od jednostki administracyjnej lub jurysdykcji.


Japonia: Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy, jeśli zastosowanie ma japońska Ustawa o umowach konsumenckich, postanowienia, które ograniczają odpowiedzialność Apple za szkody wynikające z naruszenia umowy lub czynu niedozwolonego popełnionego przez Apple, nie mają zastosowania, jeśli takie szkody wynikają z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania Apple.


4. Kontrola eksportu. Użytkownik nie może wykorzystywać ani w inny sposób eksportować lub reeksportować serwisowanych produktów, o ile nie jest do tego upoważniony na mocy przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji, w której produkty zostały nabyte. W szczególności produkty nie mogą być eksportowane ani reeksportowane z naruszeniem przepisów eksportowych, w tym do krajów objętych embargiem nałożonym przez Stany Zjednoczone ani do osób znajdujących się na listach sankcyjnych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (Specially Designated Nationals List) lub Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (Denied Person’s List or Entity List). Użytkownik zaświadcza, że nie ma siedziby w żadnym kraju ani nie figuruje na żadnej liście osób skutkującej naruszeniem prawa w przypadku dostarczenia mu produktu. Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie wykorzystywał produktów do żadnych celów zabronionych przez obowiązujące prawo.


5. Postanowienia ogólne.


5.1 Błędy typograficzne. Apple nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne. Apple zastrzega sobie prawo do anulowania dowolnego zamówienia/zlecenia złożonego przez Użytkownika, jeśli przy składaniu wystąpił błąd typograficzny dotyczący ceny lub dostępności któregokolwiek produktu.


5.2 Zmiana warunków. Apple zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Zmiany nie wpływają na usługi, których świadczenie już się rozpoczęło.

5.3 Anulowanie. Akceptując zlecenie serwisowe, Użytkownik wyraźnie zezwala na rozpoczęcie świadczenia usługi serwisowej przez Apple oraz przyjmuje do wiadomości, że nie może anulować zlecenia ani skorzystać z prawa odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi serwisowej.


5.4 Zmiany w produktach/usługach. Apple może wprowadzać zmiany we wszystkich produktach i usługach oferowanych przez Internet oraz zmieniać ceny takich produktów i usług w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Informacje o produktach i usługach publikowane w Internecie mogą być nieaktualne, a Apple nie zobowiązuje się w żaden sposób do ich bieżącego uaktualniania.


Osoby zamieszkałe w Europie: Przed zawarciem umowy z Apple Użytkownik otrzyma rzetelne informacje o najważniejszych cechach produktów lub usług, a także o ich cenach i kosztach dostawy, w tym wszystkich podatkach.


5.5 Dostęp przez Internet. Apple zastrzega sobie prawo do podejmowania w dowolnym momencie następujących czynności bez uprzedniego powiadomienia: (1) modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia działania lub dostępu do swoich stron internetowych albo dowolnej części swojej witryny internetowej, z dowolnej przyczyny; (2) modyfikacji lub zmiany swoich stron internetowych lub ich dowolnej części, a także obowiązujących w nich zasad i warunków; (3) przerwania działania swojej witryny internetowej lub jej dowolnej części w związku z rutynowymi i nierutynowymi czynnościami konserwacyjnymi, poprawianiem błędów lub innymi zmianami.


5.6 Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega ustawodawstwu kraju, w którym Użytkownik zamówił usługę lub produkt, chyba że poniżej w tabeli Specyfika krajowa określono inaczej.


Kraj lub region

Australia

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie zlecenia serwisowe otrzymane od mieszkańców Australii podlegają ustawodawstwu stanu Nowa Południowa Walia.

Brazylia

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie zlecenia serwisowe otrzymane od mieszkańców Brazylii podlegają ustawodawstwu brazylijskiemu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych.

Kanada

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie zlecenia serwisowe otrzymane od mieszkańców Kanady podlegają ustawodawstwu prowincji Ontario, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Klienci w Quebecu podlegają ustawodawstwu o ochronie konsumentów obowiązującemu w tej prowincji.

Kraje UE/EOG/EFTA/Wielka Brytania

W odniesieniu do klientów niebędących konsumentami niniejsze warunki podlegają ustawodawstwu Republiki Irlandii i zgodnie z nim będą interpretowane, a wszelkie roszczenia należy wnosić do sądów w Republice Irlandii.

W odniesieniu do klientów niebędących konsumentami niniejsze warunki podlegają ustawodawstwu Anglii i Walii i zgodnie z nim będą interpretowane, a wszelkie roszczenia należy wnosić do sądów w Anglii i Walii.

Hongkong

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie zlecenia serwisowe otrzymane od mieszkańców Hongkongu podlegają ustawodawstwu hongkońskiemu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych.

Malezja

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie zlecenia serwisowe otrzymane od mieszkańców Malezji podlegają ustawodawstwu Malezji.

Nowa Zelandia

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie zlecenia serwisowe otrzymane od mieszkańców Nowej Zelandii podlegają ustawodawstwu nowozelandzkiemu.

Singapur

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie zlecenia serwisowe otrzymane od mieszkańców Singapuru podlegają ustawodawstwu singapurskiemu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych.

Stany Zjednoczone Ameryki

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo wszystkie zlecenia serwisowe otrzymane od mieszkańców Stanów Zjednoczonych podlegają ustawodawstwu stanu Kalifornia Ontario, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych.


5.7 Zakaz wprowadzania zmian w umowie. Żaden pracownik ani przedstawiciel Apple nie ma prawa zmieniać żadnych warunków regulujących jakąkolwiek transakcję.


5.8 Warunki niewykonalne. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków zostanie uznany przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważny lub niewykonalny, nie wpływa na pozostałe postanowienia niniejszej Umowy. Warunek zostanie ograniczony lub usunięty w niezbędnym minimalnym zakresie oraz zastąpiony ważnym postanowieniem, które najlepiej oddaje intencję warunku, tak aby cała treść dokumentu pozostawała w pełnej mocy i skuteczności.


5.9 Zrzeczenie się. Nieegzekwowanie przez Apple ścisłego przestrzegania Umowy nie będzie interpretowane jako dobrowolne odstąpienie przez Apple od wykonywania jakiegokolwiek przysługującego Apple prawa do egzekwowania Umowy lub zrzeczenie się prawa do ich egzekwowania, a żadne działania podjęte między Apple a Użytkownikiem lub osobą trzecią nie będą stanowić jakiejkolwiek modyfikacji Umowy.


5.10 Brak beneficjentów zewnętrznych. Niniejsza Umowa nie może być interpretowana w sposób, który oznacza przeniesienie jakichkolwiek praw lub uprawnień na osoby trzecie.


5.11 Międzynarodowe produkty/usługi. Apple zapewnia dostęp do danych dotyczących działalności Apple w różnych krajach, dlatego mogą one zawierać wzmianki i odsyłacze dotyczące produktów, programów i usług Apple, które nie są dostępne w kraju Użytkownika. Obecność takich wzmianek i odsyłaczy nie oznacza, że Apple zamierza udostępnić takie produkty, programy i usługi w kraju Użytkownika.


5.12 Ochrona danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że Apple musi gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać jego dane w celu realizacji sprzedaży, świadczenia usług i przestrzegania obowiązujących przepisów. Apple będzie przechowywać i wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu egzekwowania praw przysługujących w związku z serwisowaniem posiadanego produktu Apple oraz do celów związanych z jakością i obsługą. Aby wyegzekwować przysługujące prawa i możliwości wyboru, należy przejść do Portalu ochrony prywatności Apple pod adresem privacy.apple.com, a w razie jego niedostępności w danym regionie należy odwiedzić stronę apple.com/legal/privacy/contact. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez Apple można znaleźć w naszym Portalu ochrony prywatności pod adresem apple.com/pl/legal/privacy.


5.13 Podwykonawcy. Apple może zlecić serwisowanie produktu Użytkownika innym usługodawcom.


5.14 Sprzeczność warunków; obsługa w języku angielskim. W razie sprzeczności między treścią warunków wynikającą z różnic w tłumaczeniach obowiązuje treść w języku angielskim. Niektóre usługi serwisowe i powiązana dokumentacja mogą być dostępne wyłącznie w języku angielskim.


5.15 Całość porozumienia; siła wyższa. Niniejsza Umowa reguluje transakcje serwisowe akceptowane przez Apple. Nie mają zastosowania żadne inne warunki ustne ani pisemne. Apple nie zezwala na żadne warianty ani modyfikacje tej Umowy. Apple nie ponosi odpowiedzialności za żadne uchybienia ani opóźnienia w świadczeniu usługi lub dostarczeniu produktu naprawionego lub zamiennego, które wynikają ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Apple.


5.16 Podmioty Apple


Na potrzeby niniejszej umowy podmioty Apple są wymienione w tabeli poniżej i obsługują Użytkowników odpowiednio do miejsc ich zamieszkania:

Region/kraj zakupu

Gwarant

Adres

Australia

Apple Pty. Limited.

PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, Australia Tel.: 133 622

Brazylia

Apple Computer Brasil Ltda

Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brasil 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support

Kanada

Apple Canada Inc.

120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto, Ontario, M5J 0A8, Canada

Hongkong

Apple Asia Limited

2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay, Hongkong

Japonia

Apple Japan, Inc

6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan

Malezja

Apple Malaysia Sdn Bhd

Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia

Nowa Zelandia

Apple Sales New Zealand

PO Box 912015, Auckland Mail Centre, Auckland 1142

Singapur

Apple Computer South Asia PTE Ltd

7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore 569086

Tajlandia

Apple South Asia (Tajlandia) Limited

The Offices at CentralWorld Building, 44th Floor, Room No. HH4401-6, and HH4408-9, 999/9 Rama 1 Road
Pathumwan Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

Turcja

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi

Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul

Stany Zjednoczone Ameryki

Apple Inc

One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014

Wietnam

Apple Vietnam LLC

Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam

Inne kraje UE/EOG/EFTA/ Wielka Brytania

Apple Distribution International, Ltd.

Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

Inne kraje

Apple Inc.

One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014, U.S.A.

6. Specyfika krajowa


A)Kraje UE/EOG


Informacje dla konsumentów dotyczące internetowego rozstrzygania sporów (zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013): Jeżeli Użytkownik jest konsumentem i zawarł niniejszą umowę z Apple przez Internet, zaistniałe spory można rozstrzygać za pomocą internetowej procedury pozasądowej. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępniła platformę do internetowego rozstrzygania sporów. Apple nie ma obowiązku stosować internetowego rozstrzygania sporów i nie zamierza tego czynić.

Informacje dla konsumentów dotyczące alternatywnych metod rozstrzygania sporów: Apple nie ma obowiązku stosować alternatywnych metod rozstrzygania sporów i nie zamierza tego czynić.


B) Stany Zjednoczone Ameryki


i) Interpretacja. Postanowienia w tym punkcie mają pierwszeństwo w razie sprzeczności z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy.


ii) UWAGI DLA KONSUMENTÓW W KALIFORNII


a) Zgodnie z obowiązującym prawem (punkt 9844 Kalifornijskiego kodeksu prowadzenia działalności gospodarczej i zawodów) operator punktu serwisowego dostarczy klientowi pisemny kosztorys napraw. Bez zgody klienta operator punktu serwisowego nie może pobrać opłat za wykonaną pracę lub dostarczone części w kwocie przekraczającej kwotę z kosztorysu. Z zastrzeżeniem wcześniejszego podania tej informacji na piśmie operator punktu serwisowego może pobrać rozsądną opłatę za usługi wykonane w celu ustalenia charakteru usterki w ramach przygotowania do sporządzenia pisemnego kosztorysu naprawy. Po szczegółowe informacje należy się zwrócić do biura napraw elektroniki i sprzętu działającego przy departamencie spraw konsumenckich: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, U.S.b) Osoba kupująca ten produkt w stanie Kalifornia ma prawo uzyskać serwisowanie i naprawy tego produktu w okresie gwarancji. Okres gwarancji jest przedłużany o liczbę pełnych dni, przez które produkt pozostawał poza kontrolą kupującego w celu wykonania napraw gwarancyjnych. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, gwarancja nie wygasa do czasu usunięcia wady. Okres gwarancji ulega przedłużeniu także w przypadku, gdy naprawy gwarancyjne nie zostały wykonane z powodu opóźnień spowodowanych okolicznościami niezależnymi od kupującego lub gdy nie przyniosły usunięcia wady, a kupujący powiadomił producenta lub sprzedawcę o stwierdzeniu nieskuteczności napraw w terminie 60 dni od ich zakończenia. Jeżeli po rozsądnej liczbie prób wada nie zostanie usunięta, nabywca może zwrócić ten produkt i w zamian otrzymać nowy produkt lub zwrot pieniędzy, w obu przypadkach po potrąceniu rozsądnej opłaty za użytkowanie. Przedłużenie okresu gwarancji nie wpływa na ochronę ani środki zaradcze przysługujące kupującemu na mocy innych przepisów.


c) Podatek od sprzedaży. W odnośnych transakcjach do ceny zakupu Apple doliczy podatek od sprzedaży, odpowiednio do adresu wysyłki i stawki podatku od sprzedaży obowiązującej w momencie rozliczenia zamówienia. Jeżeli stawka podatku od sprzedaży obowiązująca w stanie, do którego jest wysyłany produkt zamówiony przez Użytkownika, ulegnie zmianie przed wysyłką produktu, zastosowanie ma stawka obowiązująca w momencie wystawienia faktury za zamówienie. Dowód zakupu wysyłany przez Apple będzie uwzględniał obowiązujący podatek od sprzedaży.


020124 Service Terms Polish v12.4