VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ÅTERBETALNING ("VILLKOREN")

1. Om dessa villkor

1.1 Följande villkor för försäljning till företagskunder (”villkoren”) gäller mellan Apple Retail Sweden AB, med säte på c/o TMF Sweden AB, Sergels Torg 12, 111 57, Stockholm, Sweden, vid inköp i en Apple Store-butik, eller Apple Distribution International Ltd., ett företag som är etablerat i Republiken Irland med registrerad kontorsadress på Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland med registreringsnummer 470672 vid Companies Registration Office i Irland, vid inköp från Apple Online Store (båda butiksformerna kallas här ”Apple”) och kunden, vad gäller försäljning av hårdvara, mjukvara och tillbehör från Apple samt tillbehör och mjukvara från tredje part (gemensamt kallade ”produkterna”) och Apples tjänster (”tjänsterna”) från Apple till kunden.
Orden ”vi” och ”oss” i det här avtalet syftar på Apple. Orden ”du” och ”dig” syftar på kunden. Inga andra villkor gäller, till exempel villkor som anges på beställningar du gör, om inte Apple uttryckligen går med på dessa villkor skriftligen, undertecknat av en behörig undertecknare för Apple. Inga andra parter än du och Apple har några juridiska rättigheter enligt de här villkoren.
1.2 Ytterligare villkor vid köp av iPhone och iPad: Trådlösa tjänster för iPhone och/eller iPad tillhandahålls av och ansvaras för av den leverantör du valt för trådlösa tjänster. Apple förbehåller rätten att, efter eget skön, begränsa beställningskvantitet och att neka eller avbryta beställningar som överstiger gränsen. Lägg märke till att ditt avtal med en leverantör av trådlösa tjänster inte avslutas automatiskt om du returnerar din iPhone och/eller iPad i enlighet med punkt 7 nedan. Läs mer i villkoren som gäller för avtalet med din leverantör av trådlösa tjänster.

Tillbaka till början

2. Beställa

2.1 När du gör en beställning från Apple erbjuder du dig att köpa de produkter eller tjänster som du har valt i enlighet med dessa villkor. Vi kan efter eget gottfinnande välja att godkänna eller avslå detta erbjudande och andra relaterade beställningar.
2.2 Det finns olika sätt att göra beställningar från Apple:
2.2.1 Beställning utanför butik: Du kan skicka din beställning via vanlig post, e-post eller fax till Apple Store-butiken på någon av de adresser som anges i dessa villkor. När du gör en beställning utanför butik får du ett beställningsnummer från Apple. Observera att Apples beställningsnummer endast är avsett som referens och inte ska tolkas som att din beställning har godkänts. Om vi godkänner din beställning får du meddelande om detta i form av en beställningsbekräftelse. Om vi däremot inte godkänner din beställning kommer vi att försöka kontakta dig via e-post, telefon eller brev. Priset för beställda produkter och tjänster är det pris som anges när vi godkänner din beställning och som framkommer av den faktura som skickas till dig (”fakturan”). Du förväntas även betala moms och andra lagstadgade skatter och tilläggsavgifter i enlighet med vad som framkommer av fakturan. Betalningsanvisningar och fakturan kommer att skickas till den faktureringsadress som du har angett på beställningsformuläret samt via mejl om du har angett en e-postadress.
2.2.2 Beställning i butik: Du kan även göra din beställning i en Apple Store-butik. Då tar du med dig ett dokument med företagets brevhuvud innehållande ditt Apple-kundnummer samt information om vilka produkter som ska beställas (”beställningsformuläret”), visitkort tillhörande den person som gör beställningen samt den personens fotolegitimation, som överensstämmer med informationen på visitkortet. När du gör en beställning i butik som godkänns av Apple får du ett kassakvitto. Priset för beställda produkter och tjänster, inklusive moms och eventuella andra lagstadgade skatter och tilläggsavgifter, är det pris som anges när vi godkänner din beställning och som framkommer av kassakvittot. Betalningsanvisningar och en kopia på kassakvittot skickas till den faktureringsadress som du har angett på beställningsformuläret samt via mejl om du har angett en e-postadress.
2.2.3 Beställning på webben: Du kan göra en beställning genom att fylla i beställningsformuläret på Apple Store-webbplatsen för företag, ange användar-ID och lösenord och skicka. Du kan även faxa din beställning till: 0800 039 0550. När du faxar en beställning är det ditt ansvar att kontrollera att beställningen (i) har undertecknats av en behörig representant för kunden och (ii) antingen bär kundens officiella stämpel eller är utskriven på papper med kundens eget brevhuvud. Beställningar som görs på något annat sätt, inklusive men inte begränsat till beställningar som görs via telefon eller e-post, är inte giltiga och kommer inte att godkännas av oss. När du gör din beställning får du ett webbeställningsnummer via Apple Store-webbplatsen för företag. Observera att webbeställningsnumret endast är avsett som referens och inte ska tolkas som att din beställning har godkänts.
När du gör en beställning erbjuder du dig att köpa de produkter och/eller tjänster som du har valt i enlighet med dessa villkor. Vi kan efter eget gottfinnande välja att godkänna eller avslå detta erbjudande.
Om vi godkänner din beställning får du meddelande om detta i form av en beställningsbekräftelse. Beställningsbekräftelsen skickas till dig via e-post, förutsatt att du har angett en e-postadress i beställningsformuläret eller i den faxade beställningen. Annars skickas beställningsbekräftelsen med vanlig post eller fax. Beställningsbekräftelsen gäller från det datum den skickas. Om vi inte godkänner din beställning kommer vi att försöka kontakta dig via vanlig post, e-post eller per telefon.
Vi kommer att göra vårt bästa för att du ska få de produkter och/eller tjänster som anges på beställningsbekräftelsen, men under vissa omständigheter kan vi vara förhindrade att genomföra beställningen. Det kan till exempel bero på (i) att produkterna eller tjänsterna inte längre tillverkas eller inte längre finns tillgängliga, (ii) att vi inte kan köpa in relevanta komponenter eller (iii) att det förekommer felaktiga prisuppgifter på Apple Store-webbplatsen för företag eller i Apple Store-butikerna. I så fall kommer vi att meddela dig om detta och kan även komma att ge förslag på alternativa produkter eller tjänster som kan intressera dig. Om du inte är intresserad av våra alternativa förslag avbryts beställningen och du får tillbaka de pengar som du eventuellt redan har betalat för beställningen. Med förbehåll för punkt 12.4 utgör återbetalning av sådana belopp hela omfattningen av våra skyldigheter gentemot dig i de fall då vi inte kan leverera de produkter och/eller tjänster som du har beställt.
Information i annonser, broschyrer och annat skriftligt material, som tillhandahålls på webbplatser eller som erbjuds dig av våra ombud eller medarbetare, utgör en inbjudan till förhandling. Sådan information utgör inte något erbjudande från oss att leverera produkter och/eller tjänster.

Tillbaka till början

3. Tillhandahållande av Produkter och/eller Tjänster

I enlighet med dessa villkor tillhandahåller vi (men installerar inte) de Produkter och/eller Tjänster som finns med på Beställningsbekräftelsen.

Tillbaka till början

4. Priser

4.1 Priset för Produkterna och Tjänsterna är detsamma som står angivet på Beställningsbekräftelsen.
4.2 Moms betalas av Kunden. Momssatsen står på Beställningsbekräftelsen.

Tillbaka till början

5. Betalning av Produkter och/eller Tjänster

5.1 Du betalar för Produkter och/eller Tjänster med något av de betalningssätt som vid aktuell tidpunkt visas i avsnittet om betalning på webbplatsen Apple Store för företag.
5.2 Du måste betala i den valuta som anges på Fakturan.
5.3 Om du betalar med konto- eller kreditkort anger du din konto- eller kreditkortsinformation när du gör Beställningen. Ditt kort debiteras när vi utfärdar Fakturan eller vid leveransen av dina Produkter. Vi kommer inte att påbörja tillverkningen av dina Produkter eller leverera dem till dig, och inte heller utföra några Tjänster förrän kortutfärdaren har godkänt att kortet används för köp av de beställda Produkterna. Om vi inte får något sådant godkännande informerar vi dig om detta.
5.4 Om du betalar med konto- eller kreditkort anger du din konto- eller kreditkortsinformation när du gör Beställningen. Ditt kort debiteras när vi utfärdar Fakturan eller vid leveransen av dina Produkter. Vi kommer inte att påbörja tillverkningen av dina Produkter eller leverera dem till dig, och inte heller utföra några Tjänster förrän kortutfärdaren har godkänt att kortet används för köp av de beställda Produkterna. Om vi inte får något sådant godkännande informerar vi dig om detta. Faktureringsadressen för ditt kreditkort måste vara i Sverige. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera identiteten hos betal-/kreditkortsinnehavaren genom att begära relevant dokumentation.
5.5 Om vi har skälig anledning att tro att (i) du inte kommer att betala för en Beställning i enlighet medpunkt 5 ovan eller enligt de överenskomna kreditvillkoren och/eller (ii) att du kommer att överskrida den högsta kredit som vi har beviljat, har vi rätt att skjuta upp eller vägra att leverera en Beställning.
5.6 Vi kommer att skicka betalningsbegäran, Faktura och Produkter till dig på den faktureringsadress som anges i din Beställningsbekräftelse. Vi kan emellertid välja att endast skicka dem via e-post om du har angett en e-postadress på Beställningsformuläret.

Tillbaka till början

6. Leverans, ansvar och äganderätt

6.1 Alla Produkter levereras till den leveransadress som vi har godkänt. Leveransdatum som anges på Beställningen, Beställningsbekräftelsen eller på annat meddelande från oss (oavsett om meddelandet är muntligt eller skriftligt) eller på webbplatsen Apple Store för företag, är enbart uppskattningar och vi har inget ansvar gentemot dig ifall vi inte kan leverera ett visst datum.
6.2 Leveranser sker på vardagar under kontorstid.
6.3 Vi levererar inte Produkter eller tillhandahåller Tjänster till adresser utanför Sverige.
6.4 Vi kan dela upp dina Beställningar i flera separata leveranser, som faktureras separat och betalas senast per förfallodatum. Förseningar i leverans fritar dig inte från din skyldighet att emotta återstående leveranser.
6.5 Om inte något annat skriftligen överenskommits, anses alla leveranser (vilket i denna punkt inkluderar allt innehåll i förpackade Produkter, själva förpackningarna och antalet förpackningar) vara korrekta och oskadade, om du inte vid leveranstillfället på vårt exemplar av leveransdokumentationen anger exakta brister eller fel i leveransen eller skriftligen informerar oss om sådana brister eller fel inom fjorton (14) dagar efter det ursprungliga leveransdatumet av den aktuella leveransen. Om du inte informerar oss på ovan angivet sätt, avsäger du dig automatiskt rätten att ställa krav avseende felaktigheter eller skador. All kommunikation med oss måste innehålla Webbeställningsnumret och noggrant beskriva avvikelserna mellan Beställning och leverans vad gäller antal eller typ av Produkt som levererats. Om leveransen varit ofullständig kommer vi, efter eget gottfinnande, att göra en ny leverans eller kreditera ditt konto inom trettio (30) dagar från det att vi tagit emot din skriftliga felanmälan.
6.6 Äganderätten och risken för förlust av beställda produkter övergår till dig när de skickas från Apple. För produkter som du själv hämtar på Apple Store övergår risken för förlust av och skada på produkterna till dig när du har hämtat din beställning på Apple Store. Äganderätten av beställda produkter övergår till dig när de blir tillgängliga för hämtning och du får mejlet som bekräftar detta. Kontakta Apple om det uppstår problem med hämtningen.

Tillbaka till början

7. Produktreturer och uppsägning av serviceavtal

Produkter som returneras i oöppnad originalförpackning kan bytas ut eller återbetalas av Apple med samma betalningsmetod som vid köpet (förutsatt att produkterna returneras tillsammans med originalkvittot och originalförpackningen) inom fjorton (14) kalenderdagar efter att produkterna har mottagits.
Lägg märke till följande:
• Specialkonfigurerade produkter, inklusive anpassade iPod-enheter, kan inte returneras eller bytas.
• AppleCare Protection Plan kan avbeställas upp till 45 dagar efter köpet mot återbetalning av det fullständiga beloppet (förutsatt att köparen inte har utnyttjat service och support).
• AppleCare Protection Plan kan även avbeställas när som helst efter de inledande 45 dagarna, men då återbetalas endast ett proportionerligt belopp baserat på återstående giltighetsperiod.
Produkter kan endast returneras i Sverige.
Det ovanstående begränsar inte dina lagstadgade garantirättigheter.

Tillbaka till början

8. Lösenord och behörighet

8.1 Vid beställning på Apple Store-webbplatsen för företag kommer Apple, efter att ha mottagit och godkänt det ansökningsformulär som du hittar på
http://register.euro.apple.com/cgi-bin/WebObjects/SMBReg.woa/wa/submit?url=uk, att utfärda ett lösenord, användar-ID och kundkontonummer, som du kan använda för att göra beställningar på Apple Store-webbplatsen för företag.

Tillbaka till början

9. Program

9.1 Alla Program licensieras till dig enligt villkoren i tillämpligt licensavtal. Licensavtalet följer med Programmen eller tillhandahålls när Programmen laddas ner från webben i enlighet med punkt 7.3.
9.2 Du har ansvaret för att de Program och Produktlösningar som du beställer uppfyller dina krav och är kompatibla med dina befintliga system och arbetsmetoder.
9.3 Du kan också köpa nedladdningsbara Program som finns för hämtning på webbplatsen Apple Store för företag genom att ange ditt lösenord och användar-ID. Du kan endast betala för dessa Program med kredit- eller kontokort. När vi har mottagit ett betalningsgodkännande från kortutfärdaren får du instruktioner i form av en länk för att börja hämtningen av Programmen. Om överföringen avbryts under nerladdningen bör du starta om nerladdningsprocessen. Om du inte kan slutföra hämtningen, kan du inom 30 dagar skriftligen be om återbetalning genom att använda återbetalningsformuläret för elektronisk hämtning av Program. Begäran om återbetalning skall skickas till oss per post till den adress som visas i kontaktinformationen nedan. Med förbehåll för punkt 10.4 är vårt hela ansvar för Program som inte går att ladda ner begränsat till återbetalning av inköpspriset.

Tillbaka till början

10. Telefonassistans

10.1 Om det inte står något annat på webbplatsen Apple Store för företag när du gör din Beställning, ger vi utan extra kostnad assistans via telefon för Maskinvara, enligt definitionen nedan, och Apple-märkta program (programpaket och fristående), enligt nedan, som du köper via webbplatsen Apple Store för företag. Tjänsten gäller i 90 dagar från det att du köpte Produkten (fakturadatum). Om du vill ha assistans för icke Apple-märkta produkter, kontaktar du tillverkaren.
10.2 Telefonassistansen består av rådgivning och vägledning via telefon enbart i samband med installation och därtill hörande användningsfrågor.
10.3 Telefonassistansen finns tillgänglig vardagar mellan 8.00 och 20.00. Telefonnumret till telefonassistansen följer antingen med Produkten eller skickas till dig via post tillsammans med ditt kundnummer efter det att Produkten levererats. Du står för samtalskostnaden för samtal du ringer till oss enligt din nationella taxa.
10.4 Vid tillhandahållandet av telefonassistans försöker vi att besvara din fråga första gången du ringer till oss. Vi kan inte garantera att du får svar på alla dina frågor. Ibland kan vi behöva ringa upp dig igen för att föreslå en lösning.

Tillbaka till början

11. Ett (1) års begränsad garanti

11.1 Alla nya Maskinvaruprodukter från Apple har ett års begränsad garanti för brister i material och arbete. Villkoren för garantin, som är en del av och ingår i detta Avtal genom hänvisning, visas om du klickar på rätt hyperlänk nedan. Garantivillkoren finns också i kartongen med Apple-maskinvaran. Innan du handlar kan du se en kopia av den begränsade garantin för Apple-maskinvaran, inklusive dess begränsningar och undantag, genom att klicka på rätt länk nedan. Den begränsade garantin gäller endast för Apples Maskinvaruprodukter (enligt definitionen nedan). Den gäller inte för Program, Tjänster eller andra Produkter. Eventuella garantier för program finns angivna i programlicensen. Ett års begränsad garanti på nya produkter förutom iPod och iSight Ett års begränsad garanti på iPod och iSight
Innan du lämnar in Apple-maskinvaran för garantiservice, ansvarar du för att säkerhetskopiera systemprogrammet, tillämpningsprogrammet och alla data samt avaktivera alla lösenord. Du ansvarar själv för att installera om alla sådana program, data och lösenord. Vi ansvarar inte för dataförluster till följd av garantiservice.
Du kan ringa oss angående garantifrågor vardagar mellan 8.00 och 19.00. Uppge Apple-maskinvarans serienummer. Telefonnumret till garantiservicen följer med Apple-maskinvaran. Du står samtalskostnaden för samtal du ringer till oss enligt din nationella taxa.
11.2 Icke Apple-märkta produkter/produkter från andra tillverkare
För icke Apple-märkta produkter (inklusive icke Apple-märkta produkter som ingår i produktpaket eller kampanjer), ska alla garantianspråk göras i enlighet med villkoren i tillverkarens garanti som eventuellt följer med de köpta produkterna. Avseende existerande garantier från andra tillverkare skall garantianspråk först riktas antingen direkt till tillverkaren eller till oss via telefon (varvid vi kommer att anstränga oss, inom rimliga gränser, för att lösa detta å dina vägnar).

Tillbaka till början

12. Vårt ansvar

12.1 Dessa villkor anger till fullo alla våra förpliktelser och allt vårt ansvar när det gäller tillhandahållandet av Produkter (och utförandet av telefonassistans och garantiservice) och utförandet av våra Tjänster.
12.2 Inga garantier eller villkor är bindande för oss förutom vad som uttryckligen anges i Avtalet.
12.3 Garantier eller villkor som gäller Produkter eller Tjänster, som kan tolkas in i eller införlivas i detta Avtal genom lag, rättspraxis eller gällande lagstiftning i landet där Produkterna eller Tjänsterna köptes, eller på annat sätt, (inklusive men inte begränsat till villkor om kvalitet, lämplighet, skälig omsorg och kunskap) utesluts härmed ur Avtalet i den utsträckning som lagen maximalt tillåter. Framför allt garanterar vi inte att Produkterna lämpar sig för dina syften.
12.4 Ingenting i Avtalet begränsar eller utesluter vårt ansvar (i) ifall vår vårdslöshet leder till dödsfall eller personskador eller (ii) för bedrägeri eller (iii) om vi inte uppfyller de förpliktelser som tillämplig lagstiftning ålägger oss vad gäller rättigheter eller (iv) andra förpliktelser som inte får exkluderas enligt lag.
12.5 Med förbehåll för punkt 12.4 ansvarar vi inte, enligt Avtalet, för inkomstbortfall, utebliven vinst, kontraktsförlust, förlust av data eller följdförlust eller indirekta skador av något slag, hur den än har uppkommit och även om den orsakats av en skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt.
12.6 Med förbehåll för punkt 12.4 ska vårt maximala sammanlagda ansvar i enlighet med Avtalet, oavsett om det gäller på grund av avtal, skadeståndsgrundande kränkning (inklusive vårdslöshet) eller annat, under inga omständigheter överstiga det belopp som du är ålagd att betala oss för Produkterna och/eller Tjänsterna i fråga.

Tillbaka till början

13. Hur du kontaktar Apple

Du kan nå oss
• per telefon på vårt avgiftsfria telefonnummer (020-160 56 33) Vardagar 09.00 - 19.00;
• via email: businessexperts@apple.com; eller
• per brev till adress AppleStore Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland.
När du kontaktar oss ombeds du uppge ditt Beställningsnummer.

Tillbaka till början

14. Exportkontroll

Du förbinder dig att följa alla Exportlagar. Du samtycker till (i) att inte exportera Produkter till ett land i strid mot någon exportlag och (ii) att inte exportera Produkter till länder för vilka det krävs en exportlicens eller annat statligt tillstånd, utan att först skaffa alla nödvändiga licenser och andra tillstånd. Du garanterar att du inte bor i, lyder under, är medborgare eller bosatt i ett land till vilket Exportlagar förbjuder att Produkterna exporteras.

Tillbaka till början

15. Dataskydd

Genom att göra en beställning bekräftar du att du förstår och godkänner att vi kan spara, behandla och använda uppgifter som inhämtas från din beställning i syfte att behandla beställningen samt mer allmänt för att garantera hantering och uppföljning av våra affärsrelationer. Dina uppgifter kan även behandlas och sparas av säkerhetsskäl, i syfte att följa gällande lagstiftning samt för marknadsföringsändamål. Endast personer på Apple med en viss behörighetsnivå har tillgång till dina uppgifter.

Dina uppgifter kommer att överföras till Apple Inc. i Cupertino, Kalifornien (USA) för att kunna användas för de ändamål som anges ovan. Överföringen av personlig information till Apple Inc. sker i enlighet med de krav för internationell överföring av personuppgifter som tillämpas i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. För att skydda din personliga information kommer Apple Inc. att använda sig av lämpliga rättsliga instrument avseende internationell överföring av personuppgifter till USA, alternativt förbinda sig att följa kontraktsmässiga överenskommelser (såsom standardavtalsklausuler godkända av EU-kommissionen) eller bindande företagsinterna regler. Dina uppgifter kan även komma att delas med personer vid andra företag som ingår i Apples företagsgrupp inom EES och användas för de ändamål som anges ovan.

Vi samarbetar med andra företag, inom och utanför EES (inklusive i länder som inte erbjuder samma skyddsnivå som ditt land), som hjälper oss att leverera produkter och tjänster som du har beställt. För att skydda din personliga information kommer vi att säkerställa att dessa företag antingen uppfyller EU-lagstiftningen för personuppgiftsskydd eller annat regelverk som säkerställer tillräckligt skydd, alternativt förbinder sig att följa kontraktsmässiga överenskommelser eller bindande företagsinterna regler.

Vi kan till exempel dela dina uppgifter med dessa företag för att möjliggöra att produkter levereras till dig eller för att se till att du kan dra fördel av särskilda rabatter eller villkor i samband med köp. Om du har valt att utnyttja en finansieringslösning för att betala för de beställda produkterna kommer en del av den information som du lämnar till oss att vidarebefordras till det företag som tillhandahåller finansieringslösningen för köpet. Mer information om hur vi skyddar din personliga information finns i vår integritetspolicy på www.apple.com/se/legal/privacy.

Du har rätt att få tillgång till, ändra och ta bort din information och, på lagliga grunder, motsätta dig bearbetningen av dina uppgifter. Du kan när som helst tacka nej till annonser, direktmarknadsföring och produktinformation. Klicka på appleid.apple.com/se och uppdatera dina personliga kontaktinställningar om du vill utnyttja dessa rättigheter. Du kan även kontakta Apple på www.apple.com/se/privacy/contact.

Tillbaka till början

16. Omständigheter utanför vår rimliga kontroll

Vi kommer att göra allt för att uppfylla alla våra förpliktelser enligt Avtalet.?Vi ansvarar dock inte för förseningar eller misslyckanden att utföra begärd åtgärd om sådana förseningar eller misslyckanden beror på omständigheter som ligger utanför vår rimliga kontroll. I händelse av försening, kommer vi att uppfylla våra förpliktelser så snabbt som möjligt.

Tillbaka till början

17. Tvist, tillämplig lag och jurisdiktion

Avtalet ska i alla hänseenden regleras och tolkas i enlighet med irländsk lag och parterna är överens om att irländsk domstol har exklusiv domsrätt att pröva och avgöra alla tvister som uppstår ur eller i förbindelse med Avtalet och de Beställningar som görs i enlighet med det.

Tillbaka till början

18. Övrigt

18.1 Om det inte uttryckligen anges i detta Avtal, innebär varken vår eller din underlåtenhet att hävda något av villkoren i kontraktet att villkoret utesluts ur Avtalet. Sådan underlåtenhet påverkar inte på något sätt rätten att vid ett senare tillfälle hävda ett sådant villkor.
18.2 Om en domstol eller annan tribunal anser att någon av bestämmelserna i Avtalet inte kan upprätthållas eller är olaglig eller ogiltig på annat sätt, gäller fortfarande resten av Avtalet fullt ut och ska tolkas på ett sätt som ligger så nära avtalsparternas ursprungliga målsättning som möjligt.
18.3 Om (a) en förvaltare, konkursförvaltare, administrativ förvaltare, god man eller liknande förtroendeman eller befattningshavare utses åt dig eller din egendom, om du inleder ackordsförfarande, om ett förfarande inleds av, för eller emot dig under konkurs eller insolvens eller ditt företag avvecklas eller upplöses eller om någon ansöker om en tvångslikvidation, upphör eller hotar att upphöra med verksamheten eller vidtar åtgärder på grund av skuld eller någonting liknande förekommer i någon jurisdiktion, eller (b) du inte uppfyller något av villkoren i Avtalet eller något annat avtal mellan dig och oss, kan vi välja att vägra ytterligare leveranser och/eller säga upp Avtalet utan föregående varning.
18.4 Du får inte överlåta vare sig Avtalet eller någon Beställning på tredje part och du kan inte överlåta dina förpliktelser enligt Avtalet utan vårt skriftliga medgivande, som inte oskäligen skall vägras dig. Vi kan överlåta Avtalet utan ditt samtycke under förutsättning att det sker till ett Apple-företag inom Apple-koncernen.

Tillbaka till början

19. Definierade termer

19.1 Nedanstående uttryck har följande betydelse i dessa villkor:
"Ansökningsformulär" är det registreringsformulär som finns tillgängligt från Apple och som Kunden måste fylla i på korrekt sätt och skicka till Apple;
"Auktoriserat Apple-serviceställe" är ett serviceställe som av oss fått behörighet att utföra garantiservice;
"Avtal" innebär dessa villkor;
"Beställning" är en beställning gjord av dig i enlighet med dessa villkor;
"Beställningsbekräftelse" är den beställningsbekräftelse som utfärdas av oss till dig och som visar att vi har godkänt din Beställning;
"Beställningsformulär" är det elektroniska beställningsformuläret på webbplatsen Apple Store for Business;
"Kund" innebär den juridiska person som bedriver affärsverksamhet (enligt vår definition av oss vid aktuell tidpunkt), som har godkänts för köp av Produkter och Tjänster som, vid den aktuella tidpunkten, finns tillgängliga via webbplatsen Apple Store for Business;
"Exportlagar" är alla lagar, föreskrifter och regler som rör export, återexport, överföring eller återförsäljning av produkter i USA eller inom EU samt i Sverige;
"Faktura" är den faktura som utfärdas av oss till dig, med priset för Produkterna och/eller Tjänsterna;
"Maskinvara" är alla Apple-märkta produkter som inte är program, tjänster eller Tillbehör;
"Produkt" är de produkter som finns tillgängliga på webbplatsen Apple Store for Business och som vi samtycker till att leverera till dig på dessa villkor;
"Program" är alla produkter som är program, inklusive, utan begränsningar, operativsystem, programpaket, fristående program och program som kan laddas ner från Internet;
"Tillbehör" är en underordnad produkt som t.ex. en mus eller en väska till en bärbar dator;
"Tjänster" är de debiterbara tjänster samt andra tjänster (exklusive tjänster som rör garanti eller telefonassistans) som finns tillgängliga på webbplatsen Apple Store for Business och som vi samtycker till att leverera till dig på dessa villkor;
"Vardag" är alla dagar utom lördagar, söndagar och allmänna helgdagar i Sverige;
"Webbeställningsnummer" är det beställningsnummer som utfärdas av oss till dig;
"Webbplatsen Apple Store för företag" är vår webbplats för Kunder i Sverige. Adressen är http://www.apple.com/swedenstore.

Tillbaka till början