Apple Watch.

Hjälper dina patienter att upptäcka tidiga varningssignaler.

Apple Watch har kraftfulla appar som gör klockan till den perfekta enheten för ett hälsosamt liv. Nya notiser och EKG-appen förser dig och dina patienter med viktig information om deras hjärthälsa.

Pulsnotiser.

Apple Watch håller koll i bakgrunden och upptäcker om användaren har ovanligt hög eller låg puls, vilket kan vara tecken på ett allvarligt underliggande sjukdomstillstånd. På så sätt kan du och dina patienter upptäcka tillstånd som eventuellt behöver utredas vidare.

Patienten får en notis om pulsen är högre än 120 slag per minut eller lägre än 40 slag per minut, när användaren tycks ha varit inaktiv i tio minuter. Patienterna kan själva justera tröskelvärdet för antalet slag per minut samt aktivera eller avaktivera notiserna. Alla pulsnotiser kan visas i appen Hälsa på iPhone, tillsammans med datum, tid och puls.

Notiser om oregelbunden hjärtrytm.

Notiser om oregelbunden hjärtrytm kontrollerar då och då om hjärtrytmen är oregelbunden, något som kan tyda på förmaksflimmer. Funktionen upptäcker inte alla tecken på förmaksflimmer, men kan upptäcka sådant som ger patienten en tidig indikation på att det kan vara bra att undersöka symptomen vidare.

Funktionen känner av pulsvågen vid användarens handled med hjälp av den optiska hjärtsensorn och upptäcker variationer i intervallet mellan hjärtslagen vid vilopuls. Om algoritmen upprepade gånger registrerar en oregelbunden hjärtrytm som tyder på förmaksflimmer, får patienten en notis om detta och datum, tid och puls registreras i appen Hälsa.

Funktionen för notiser om oregelbunden rytm är CE-märkt och godkänd att användas i vissa EU-länder av personer som är minst 22 år och som inte har någon tidigare sjukdomshistoria av förmaksflimmer.

Kontroll av varningar om oregelbunden rytm.

Mellan 2017 och 2018 samarbetade Apple med Stanford University School of Medicine i Apple Heart Study. Studien handlade om upptäckt av förmaksflimmer, en oregelbundenhet i hjärtrytmen som är en vanlig orsak till stroke och påföljande sjukhusvistelse. Över 400 000 Apple Watch-användare deltog i studien och hjälpte till att kontrollera hur kroppsburen teknik kan bidra till tidig upptäckt av det här tillståndet. Studien resulterade i den första versionen av notiser om oregelbunden hjärtrytm. Funktionen uppdaterades i början av 2022 med avancerade maskininlärningsmetoder som förbättrade algoritmen för upptäckt av förmaksflimmer.

Se resultaten från Apple Heart Study

EKG-appen.

Med EKG-appen på Apple Watch Series 4 och senare* kan patienter med symptom som hög puls eller överhoppade hjärtslag, eller som får notiser om oregelbunden hjärtrytm, ta ett EKG och registrera sina symptom. Utifrån dessa realtidsdata kan man sedan i god tid fatta mer välgrundade beslut om ytterligare undersökning eller vård.

EKG-appen använder den elektriska hjärtsensorn som är inbyggd i Digital Crown och safirglaset på baksidan av Apple Watch Series 4 eller senare* till att registrera ett EKG med en avledning som liknar avledning I EKG. EKG-appen visar sedan resultatet sinusrytm, förmaksflimmer, förmaksflimmer med hög puls eller dålig registrering. Användaren uppmanas även att ange eventuella symtom, till exempel snabba eller bultande hjärtslag, yrsel eller trötthet. Vågform, resultat, datum, tid och eventuella symtom registreras och kan exporteras från appen Hälsa till en pdf-fil som patienten kan dela med sin läkare. Patienter som känner av symtom som tyder på något allvarligt sjukdomstillstånd uppmanas att omedelbart ringa 112.

EKG-appen är CE-märkt och godkänd att användas i vissa EU-länder av personer som är minst 22 år.

Läs mer om EKG-appen

Tolka resultaten i EKG-appen

EKG-appens vågform liknar en avledning I EKG och kan användas för att klassificera förmaksflimmer och sinusrytm. Appen kan däremot inte upptäcka andra tillstånd, till exempel en hjärtattack.

När du har tagit ett EKG kontrollerar EKG-appen om resultatet kan tolkas som sinusrytm eller förmaksflimmer. Appen kan inte registrera förmaksflimmer om pulsen ligger under 50 slag per minut eller över 150 slag per minut, men pulsen registreras och EKG-mätningen sparas. EKG-appen kan ge ett obedömbart resultat, till exempel om användaren har andra arytmier än förmaksflimmer, en hjärtdefibrillator (ICD) eller pacemaker eller på grund av en svag elektrisk signal vid registreringen, vilket kan uppstå till följd av att den högra axeln avviker. Ett obedömbart resultat kan även bero på att signalen är svag på grund av rörelseartefakter eller en dålig elektrodkontakt.

I en klinisk studie jämfördes rytmklassificeringen från EKG-appen med en enda avledning på Apple Watch med en kardiologs rytmklassificering av ett EKG med tolv avledningar som utfördes sam­tidigt. EKG-appen uppvisade en exakthet på 99,3 procent för klassificering av sinusrytm och en sensitivitet på 98,5 procent för klassificering av förmaksflimmer för de klassificerbara resultaten.

Läs mer om kontrollen av detektering av arytmi (pdf)

Jämför Apple Watch-modeller

 • Notiser om hög och låg puls
 • Notiser om oregelbunden hjärtrytm
 • EKG-appen
 • Notiser om låg kondition
 • Syrenivå i blodet
 • Falldetektering
 • Sensorer
 • Optisk pulsmätare
 • Optisk pulsmätare
 • Elektrisk hjärtsensor
 • Optisk hjärtsensor och plats
 • Optisk pulsmätare
 • Accelerometer och gyroskop
 • Apple Watch Series 3
 • Apple Watch SE
 • Apple Watch Series 4 och Series 5
 • Apple Watch Series 6 eller senare

Motorik och kondition

Motorik och kondition kan vara starka indikatorer på den övergripande fysiska hälsan och en variabel för långsiktigt välbefinnande. Apple Watch och iPhone kan ge beräknade motorikvärden för att ge dig och dina patienter en bättre förståelse av hur de påverkar motoriken idag och ge verktyg för att övervaka dessa faktorer över tid. Motorikvärden omfattar kondition (VO2 max), sex minuters gångdistans och andra värden som används för att mäta gångkvalitet (gånghastighet, steglängd, tid med båda fötterna på marken och asymmetrisk gång). Dessa värden kan användas för forskning och apputveckling med användarens tillåtelse.

Läs mer om hur de här värdena utvecklades och validerades:

Använda Apple Watch för att beräkna kondition med VO2 max (pdf)

Använda Apple Watch för att beräkna sex minuters gångdistans (pdf)

Mäta gångkvalitet med motorikvärden på iPhone (pdf)

Falldetektering.

När Apple Watch Series 4 eller senare känner av ett hårt fall visas en varning. Användaren kan då enkelt välja att ringa 112 eller avvisa varningen. Om användaren inte reagerar på en minut, rings ett nödsamtal auto­matiskt och ett meddelande skickas till användarens nödkontakter. Alla fall som upptäcks registreras i appen Hälsa. Funktionen aktiveras auto­matiskt för användare över 55 år och vem som helst kan aktivera den i Apple Watch-appen på iPhone.

Medicinskt ID

Med ett medicinskt ID kan räddningspersonal och vårdpersonal på akutmottagningar få åtkomst till viktig medicinsk information från låsskärmen på en patients iPhone eller Apple Watch utan att ha åtkomst till lösenordet och utan att äventyra patientens integritet. Genom att ställa in ett medicinskt ID i appen Hälsa på iPhone kan en användare lista viktig information om till exempel allergier, mediciner, sjukdomstillstånd, önskemål om organdonation och nödkontakter.

Designad med säkerhet och integritet i åtanke

När en användares iPhone är låst med ett lösenord, Touch ID eller Face ID är hälsouppgifterna i appen Hälsa krypterade på enheten. Data krypteras vid överföring och lagring om användaren väljer att synka sina hälsouppgifter med iCloud.

Framtidens sjukvård ligger i dina händer

Läs mer om Apple inom sjukvården

Och framtidens hälsa finns inom räckhåll.

Läs mer om Apple Watch