Apple Watch.

Hjälper dina patienter att upptäcka tidiga varningssignaler.

Apple Watch har kraftfulla sensorer som gör den till den perfekta enheten för ett hälsosamt liv. Nya notiser och EKG-appen förser dig och dina patienter med viktig information om deras hjärthälsa.

Pulsnotiser

Apple Watch håller koll i bakgrunden och upptäcker om användaren har ovanligt hög eller låg puls, vilket kan vara tecken på ett allvarligt underliggande sjukdomstillstånd. På så sätt kan du och dina patienter upptäcka tillstånd som eventuellt behöver utredas vidare.

Patienten får en notis om pulsen är högre än 120 slag per minut eller lägre än 40 slag per minut, när användaren tycks ha varit inaktiv i tio minuter. Patienterna kan själva justera tröskelvärdet för antalet slag per minut samt aktivera eller avaktivera notiserna. Alla pulsnotiser kan visas i appen Hälsa på iPhone, tillsammans med datum, tid och puls.

Notiser om oregelbunden hjärtrytm

Notiser för oregelbunden hjärtrytm kontrollerar då och då om hjärtrytmen är oregelbunden, något som kan tyda på förmaksflimmer. Funktionen upptäcker inte alla tecken på förmaksflimmer, men kan upptäcka sådant som ger patienten en tidig indikation på att det kan vara bra att undersöka symptomen vidare.

Funktionen känner av pulsvågen vid användarens handled med hjälp av den optiska hjärtsensorn och upptäcker variationer i intervallet mellan hjärtslagen vid vilopuls. Om algoritmen upprepade gånger registrerar en oregelbunden hjärtrytm som tyder på förmaksflimmer, får patienten en notis om detta och datum, tid och puls registreras i appen Hälsa.

Funktionen för notiser om oregelbunden rytm är CE-märkt och godkänd att användas i vissa EU-länder av personer som är minst 22 år och som inte har någon tidigare sjukdomshistoria av förmaksflimmer.

Appen EKG.

Med EKG-appen på Apple Watch Series 4 kan patienter med symptom såsom hög puls eller överhoppade hjärtslag, eller som får notiser om oregelbunden hjärtrytm, ta ett EKG och registrera sina symptom. Utifrån dessa realtidsdata kan man sedan i god tid fatta mer välgrundade beslut om ytterligare undersökning eller vård.

EKG-appen använder den elektriska hjärtsensor som är inbyggd i Digital Crown och safirglaset på baksidan av Apple Watch Series 4 till att registrera ett EKG med en avledning som liknar avledning I EKG. EKG-appen visar sedan resultatet sinusrytm, förmaksflimmer eller obedömbart. Användaren uppmanas även att ange eventuella symptom, till exempel snabba eller bultande hjärtslag, yrsel eller trötthet. Vågform, resultat, datum, tid och eventuella symptom registreras och kan exporteras från appen Hälsa till en pdf-fil som patienten kan dela med sin läkare. Patienter som känner av symptom som tyder på något allvarligt sjukdomstillstånd uppmanas att omedelbart ringa 112.

EKG-appen är CE-märkt och godkänd att användas i vissa EU-länder av personer som är minst 22 år.

Läs mer om EKG-appen

Tolka resultaten i EKG-appen

EKG-appens vågform liknar en avledning I EKG och kan användas för att klassificera förmaksflimmer och sinusrytm. Appen kan däremot inte upptäcka andra tillstånd, till exempel en hjärtattack.

När du har tagit ett EKG kontrollerar EKG-appen om resultatet kan tolkas som sinusrytm eller förmaksflimmer. Appen kan inte registrera förmaksflimmer om pulsen ligger under 50 slag per minut eller över 120 slag per minut, men pulsen och EKG-mätningen registreras. EKG-appen kan ge ett obedömbart resultat, till exempel om signalen är svag på grund av användarens rörelser eller en dålig elektrodkontakt, om pulsen ligger mellan 100 och 120 slag per minut eller på grund av andra faktorer såsom andra arytmier än förmaksflimmer. Ett obedömbart resultat kan även bero på att användaren har en hjärtdefibrillator (ICD) eller pacemaker eller på en svag elektrisk signal vid registreringen, vilket kan uppstå till följd av att den högra axeln avviker.

I en klinisk studie jämfördes rytmklassificeringen från EKG-appen med en enda avledning på Apple Watch med en kardiologs rytmklassificering av ett EKG med tolv avledningar som utfördes samtidigt. EKG-appen uppvisade en exakthet på 99,6 procent för klassificering av sinusrytm och en sensitivitet på 98,3 procent för klassificering av förmaksflimmer för de klassificerbara resultaten. 12,2 procent av resultaten kunde inte klassificeras.

Läs mer om detektering av arytmi (pdf)

Jämför Apple Watch-modeller

 • Notiser om hög puls
 • Notiser om låg puls
 • Notiser om oregelbunden rytm
 • Appen EKG
 • Falldetektering
 • Sensorer
 • Optisk hjärtsensor/PPG
 • Optisk hjärtsensor/PPG
 • Optisk hjärtsensor/PPG
 • Elektrisk hjärtsensor/elektroder
 • Ny generation accelerometer och gyroskop
 • Apple Watch Series 1, 2, 3
 • Notiser om hög puls Optisk hjärtsensor/PPG
 • Notiser om låg puls Optisk hjärtsensor/PPG
 • Notiser om oregelbunden rytm Optisk hjärtsensor/PPG
 • Appen EKG Elektrisk hjärtsensor/elektroder
 • Falldetektering Ny generation accelerometer och gyroskop
 • Apple Watch Series 4
 • Notiser om hög puls Optisk hjärtsensor/PPG
 • Notiser om låg puls Optisk hjärtsensor/PPG
 • Notiser om oregelbunden rytm Optisk hjärtsensor/PPG
 • Appen EKG Elektrisk hjärtsensor/elektroder
 • Falldetektering Ny generation accelerometer och gyroskop

* Obs! Den första versionen av Apple Watch stöder inte de här funktionerna

Falldetektering

När Apple Watch Series 4 känner av ett hårt fall visas en varning och användaren kan enkelt välja att ringa 112 eller avvisa varningen. Om användaren inte reagerar på en minut, rings ett nödsamtal automatiskt och ett meddelande skickas till användarens nödkontakter. Alla fall som upptäcks registreras i appen Hälsa. Funktionen aktiveras automatiskt för användare över 65 år och vem som helst kan aktivera den i Apple Watch-appen på iPhone.

Medicinskt ID

Med ett medicinskt ID kan räddningspersonal och vårdpersonal på akutmottagningar få åtkomst till viktig medicinsk information från låsskärmen på en patients iPhone eller Apple Watch utan att ha åtkomst till lösenordet och utan att äventyra patientens integritet. Genom att ställa in ett medicinskt ID i appen Hälsa på iPhone kan en användare lista viktig information om till exempel allergier, mediciner, sjukdomstillstånd, önskemål om organdonation och nödkontakter.

Designad med säkerhet och integritet i åtanke

När en användares iPhone är låst med ett lösenord, Touch ID eller Face ID är hälsouppgifterna i appen Hälsa krypterade på enheten. Data krypteras vid överföring och lagring om användaren väljer att synka sina hälsouppgifter med iCloud.

Framtidens sjukvård ligger i dina händer

Läs mer om Apple inom sjukvården

Allt är nytt.
För ditt nya jag.

Läs mer om Apple Watch