Apple Watch.

Ge dina patienter möjlighet att leva ett hälsosammare liv.

Apple Watch har kraftfulla appar som gör klockan till den perfekta enheten för ett hälsosamt liv. Du och dina patienter kan dessutom använda den till att följa upp hjärthälsa, rörlighet, aktivitet, mediciner och andra hälsofaktorer.

Pulsnotiser.

Apple Watch håller koll i bakgrunden och upptäcker om användaren har ovanligt hög eller låg puls, vilket kan vara tecken på ett allvarligt underliggande sjukdomstillstånd. På så sätt kan du och dina patienter upptäcka tillstånd som eventuellt behöver utredas vidare.

Patienten får en notis om pulsen är högre än 120 slag per minut eller lägre än 40 slag per minut, när användaren tycks ha varit inaktiv i tio minuter. Patienterna kan själva justera tröskelvärdet för antalet slag per minut samt aktivera eller avaktivera notiserna. Alla pulsnotiser kan visas i appen Hälsa på iPhone, tillsammans med datum, tid och puls.

Notiser om oregelbunden hjärtrytm.

Notiser om oregelbunden hjärtrytm kontrollerar då och då om hjärtrytmen är oregelbunden, något som kan tyda på förmaksflimmer. Funktionen upptäcker inte alla tecken på förmaksflimmer, men kan upptäcka sådant som ger patienten en tidig indikation på att det kan vara bra att undersöka symtomen vidare.

Funktionen känner av pulsvågen vid användarens handled med hjälp av den optiska hjärtsensorn och upptäcker variationer i intervallet mellan hjärtslagen vid vilopuls. Om algoritmen upprepade gånger registrerar en oregelbunden hjärtrytm som tyder på förmaksflimmer, får patienten en notis om detta och datum, tid och puls registreras i appen Hälsa.

Funktionen för notiser om oregelbunden rytm är CE-märkt och godkänd att användas i vissa EU-länder av personer som är minst 22 år och som inte har någon tidigare sjukdomshistoria av förmaksflimmer.

EKG-appen.

Med EKG-appen kan patienter med hög puls eller överhoppade hjärtslag och andra symtom, eller som får notiser om oregelbunden hjärtrytm, ta ett EKG och registrera sina symtom. Utifrån dessa realtidsdata kan man sedan i god tid fatta mer välgrundade beslut om ytterligare undersökning eller vård.

EKG-appen använder den elektriska hjärtsensorn som är inbyggd i Digital Crown och safirglaset på baksidan till att registrera ett EKG med en avledning som liknar avledning I EKG. EKG-appen visar sedan resultatet sinusrytm, förmaksflimmer, förmaksflimmer med hög puls, obedömbart eller dålig registrering. Användaren uppmanas även att ange eventuella symtom, till exempel snabba eller bultande hjärtslag, yrsel eller trötthet. Ett obedömbart resultat kan bero på andra arytmier än förmaksflimmer eller på att användaren har en intern defibrillator eller pacemaker. Det kan också bero på en svag elektrisk signal, som kan uppstå till följd av att den högra axeln avviker. Vågform, resultat, datum, tid och eventuella symtom registreras och kan exporteras från appen Hälsa till en pdf-fil som patienten kan dela med sin läkare. Patienter som känner av symtom som tyder på något allvarligt sjukdomstillstånd uppmanas att omedelbart ringa 112.

I en klinisk studie där man använde en EKG-referensenhet med tolv avledningar uppvisade EKG-appen en specificitet på 99,6 procent för klassificering av sinusrytm och en sensitivitet på 98,3 procent för klassificering av förmaksflimmer för de klassificerbara resultaten.

EKG-appen är CE-märkt och godkänd att användas i vissa EU-länder av personer som är minst 22 år.

Läs mer om EKG-appen

Historik för förmaksflimmer.

Historik för förmaksflimmer är en helt unik funktion som ger patienter som har diagnostiseras med förmaksflimmer möjlighet att se över sin livsstil och hålla långsiktig koll på hur ofta de visar tecken på förmaksflimmer. Patienterna får notiser med en uppskattning av hur lång tid de har haft förmaksflimmer respektive vecka när de har haft Apple Watch på sig. Patienter kan även se en detaljerad historik i appen Hälsa.

De kan också hålla koll på livsstilsfaktorer som kan påverka tillståndet, till exempel vikt, motion, sömn, alkoholkonsumtion och mindfulness-minuter. Faktorerna kartläggs tillsammans med information om förmaksflimmer så att patienterna bättre kan förstå förhållandet mellan livsstil och förmaksflimmer.

Historik för förmaksflimmer är CE-märkt och godkänt för användare som är minst 22 år gamla och som inte har någon tidigare sjukdomshistoria av förmaksflimmer.

Validering av upptäckt av förmaksflimmer och övervakningsfunktioner.

Alla Apple Watch-funktioner genomgår noggrann vetenskaplig validering för att patienterna ska få tillförlitlig information. Mellan 2017 och 2018 samarbetade Apple med Stanford University School of Medicine i Apple Heart Study. Fler än 400 000 Apple Watch-användare deltog för att kontrollera hur kroppsburen teknik kan bidra till tidig upptäckt av förmaksflimmer och bidrog till lanseringen av funk­tionen för varning om oregelbunden rytm. Sedan dess har Apple genomfört flera prospektiva kliniska multicenterstudier för att ta fram ytterligare produkter, däribland EKG-appen och förbättringar av funk­tionen för varning om oregelbunden hjärtrytm.

Se resultaten från Apple Heart Study

Läs mer om kontrollen av detektering av arytmi (pdf)

Jämför Apple Watch-modeller

 • Notiser om puls och oregelbunden hjärtrytm
 • Historik för förmaksflimmer
 • EKG-appen
 • Notiser om låg kondition
 • Syrenivå i blodet
 • Falldetektering
 • Sensorer
 • Optisk pulsmätare
 • Optisk pulsmätare
 • Elektrisk hjärtsensor
 • Optisk hjärtsensor och plats
 • Optisk pulsmätare
 • Accelerometer och gyroskop
 • Apple Watch Series 3
 • Apple Watch SE
 • Apple Watch Series 4 och Series 5
 • Apple Watch Series 6 eller senare
 • Apple Watch Ultra

Motorik och kondition

Motorik och kondition kan vara starka indikatorer på den övergripande fysiska hälsan och en variabel för långsiktigt välbefinnande. Apple Watch och iPhone kan ge beräknade motorikvärden för att ge dig och dina patienter en bättre förståelse av hur de påverkar motoriken idag och ge verktyg för att övervaka dessa faktorer över tid. Motorikvärden omfattar kondition (VO2 max), sex minuters gångdistans och andra värden som används för att mäta gångkvalitet (gånghastighet, steglängd, tid med båda fötterna på marken och asymmetrisk gång). Dessa värden kan användas för forskning och apputveckling med användarens tillåtelse.

Läs mer om hur de här värdena utvecklades och validerades:

Använda Apple Watch för att beräkna kondition med VO2 max (pdf)

Använda Apple Watch för att beräkna sex minuters gångdistans (pdf)

Mäta gångkvalitet med motorikvärden på iPhone (pdf)

Falldetektering.

När Apple Watch Series 4 eller senare känner av ett hårt fall visas en varning. Användaren kan då enkelt välja att ringa 112 eller avvisa varningen. Om användaren inte reagerar på en minut, rings ett nödsamtal auto­matiskt och ett meddelande skickas till användarens nödkontakter. Alla fall som upptäcks registreras i appen Hälsa. Funktionen aktiveras auto­matiskt för användare över 55 år och vem som helst kan aktivera den i Apple Watch-appen på iPhone.

Medicinskt ID

Med ett medicinskt ID kan räddningspersonal och vårdpersonal på akutmottagningar få åtkomst till viktig medicinsk information från låsskärmen på en patients iPhone eller Apple Watch utan att ha åtkomst till lösenordet och utan att äventyra patientens integritet. Genom att ställa in ett medicinskt ID i appen Hälsa på iPhone kan en användare lista viktig information om till exempel allergier, mediciner, sjukdomstillstånd, önskemål om organdonation och nödkontakter.

Läkemedel.

Med funk­tionen Läkemedel på iPhone, iPad och Apple Watch kan patienterna hantera och ha koll på de mediciner som de tar. De kan få påminnelser om att logga schemalagda läkemedel, se hur konsekventa de är med medicineringen och granska listan över aktuella läkemedel.

Cykelkoll.

Med Cykelkoll på iPhone, iPad och Apple Watch kan dina patienter följa sin menscykel, logga symtom och få notiser om kommande menstruationer och fertila perioder. De kan också få notiser när deras loggade cykel visar tecken på en möjlig avvikelse, såsom oregelbundna eller sporadiska menstruationer, vilket kan vara förknippat med ett underliggande medicinskt tillstånd.

Designad med säkerhet och integritet i åtanke

När en användares iPhone eller iPad är låst med ett lösenord, Touch ID eller Face ID är hälsouppgifterna i appen Hälsa krypterade på enheten. Data krypteras vid överföring och lagring om användaren väljer att synka sina hälsouppgifter med iCloud.

Framtidens sjukvård ligger i dina händer

Läs mer om Apple inom sjukvården

Och framtidens hälsa finns inom räckhåll.

Läs mer om Apple Watch