öppnas i ett nytt fönster
PRESSMEDDELANDEN 25 januari 2024

Apple presenterar ändringar i iOS, Safari och App Store inom EU

För utvecklare omfattar ändringarna nya alternativ för distribution av appar och hantering av betalning

För användare inkluderar ändringarna nya kontroller och upplysningar samt utökat skydd för att minimera de integritets- och säkerhetsrisker som DMA medför
Symboler som representerar iOS, Safari och App Store.
CUPERTINO, KALIFORNIEN Apple presenterade idag ändringar i iOS, Safari och App Store som påverkar utvecklares appar inom Europeiska unionen (EU) för att följa förordningen om digitala marknader (DMA). Ändringarna omfattar fler än 600 nya API:er, utökad appanalys, funktionalitet för alternativa webbläsarmotorer samt alternativ för att hantera appbetalningar och distribuera iOS-appar. För varje ändring presenterar Apple nya skyddsåtgärder som minimerar – men inte eliminerar – nya risker som DMA innebär för EU-användare. Med de här åtgärderna vill Apple fortsätta erbjuda bästa och säkrast möjliga upplevelse för EU-användare.
De nya alternativen för att hantera betalningar och ladda ner appar i iOS öppnar upp nya vägar för skadeprogram, bedrägerier, otillåtet och skadligt innehåll samt andra integritets- och säkerhetshot. Därför presenterar Apple skydd – inklusive attestering för iOS-appar, godkännande för marknadsplatsutvecklare och upplysningar om alternativa betalningar – för att minska riskerna och erbjuda bästa och säkrast möjliga upplevelse för användare inom EU. Trots dessa skyddsåtgärder kvarstår många risker.
Utvecklare kan läsa mer om ändringarna på Apple Developer-supportsidan och kan börja testa nya funktioner redan idag i betaversionen av iOS 17.4. De nya funktionerna blir tillgängliga för användare i de 27 EU-länderna från och med mars 2024.
”De ändringar vi presenterar idag uppfyller de krav inom EU som förordningen om digitala marknader ställer, samtidigt som de hjälper till att skydda EU-användare från de oundvikligt förhöjda hot mot integritet och säkerhet som den här bestämmelsen medför. Vår prioritet är alltid att skapa bästa och säkrast möjliga upplevelse för våra användare inom EU och runt om i världen”, säger Phil Schiller, Apple Fellow. ”Utvecklare kan nu lära sig om de nya verktyg och villkor som finns för alternativ distribution av appar och hantering av betalning, nya funktioner för alternativa webbläsarmotorer, kontaktlösa betalningar med mera. Framför allt kan utvecklare välja att behålla samma avtalsvillkor som de har idag om de vill.”
Ändringarna för EU-appar speglar Europeiska kommissionens benämning av iOS, Safari och App Store som ”centrala plattformstjänster” under förordningen om digitala marknader. I mars delar Apple nya resurser för att hjälpa EU-användare att förstå vilka ändringar de kan förvänta sig. I resurserna ingår vägledning för att hjälpa EU-användare navigera komplexiteten som DMA:s ändringar innebär – bland annat en mindre intuitiv användarupplevelse – och goda exempel för att tackla nya risker i samband med att ladda ner appar och hantera betalning utanför App Store.
För utvecklares appar runt om i världen presenterade Apple också nya alternativ för att streama spel tillsammans med fler än 50 kommande rapporter inom områden som engagemang, handel, appanvändning med mera.

Ändringar i iOS

Inom EU gör Apple ett flertal ändringar i iOS för att följa DMA. För utvecklare innebär ändringarna nya alternativ för distribution av appar. De kommande ändringarna i iOS inom EU omfattar:
 • Nya alternativ för distribution av iOS-appar från alternativa marknadsplatser för appar – bland annat nya API:er och verktyg som gör det möjligt för utvecklare att erbjuda sina iOS-appar för nedladdning från alternativa marknadsplatser för appar.
 • Nytt ramverk och nya API:er för att skapa alternativa marknadsplatser för appar – vilket gör det möjligt för marknadsplatsutvecklare att installera appar och hantera uppdatering å andra utvecklares vägnar från deras marknadsplatsapp.
 • Nytt ramverk och nya API:er för alternativa webbläsarmotorer – vilket gör det möjligt för utvecklare att använda andra webbläsarmotorer än WebKit för webbläsarappar och appar med surfupplevelser i appen.
 • Formulär för begäran om interoperabilitet – där utvecklare kan skicka in ytterligare begäran om interoperabilitet med hårdvaru- och mjukvarufunktioner för iPhone och iOS.
Som Europeiska kommissionen meddelat delar Apple också DMA-kompatibla ändringar som påverkar kontaktlösa betalningar. Det inkluderar nya API:er som gör det möjligt för utvecklare att använda NFC-teknik i sina bank- och plånboksappar i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Och inom EU presenterar Apple nya kontroller som låter användare välja en tredjepartsapp för kontaktlös betalning eller en alternativ marknadsplats för appar som standard.
De nya alternativen för utvecklarnas EU-appar skapar oundvikligen nya risker för Apple-användare och deras enheter. Apple kan inte eliminera de riskerna, men inom restriktionerna för DMA kommer företaget att vidta åtgärder för att minska dem. Skyddsåtgärderna kommer att finnas på plats när användare laddar ner iOS 17.4 eller senare, från och med mars, och omfattar:
 • Attestering för iOS-appar – en referensgranskning som gäller för alla appar, oavsett distributionskanal, som fokuserar på plattformens integritet och att skydda användare. Attestering omfattar en kombination av automatiska kontroller och mänsklig granskning. 
 • Information om installering av appar – som använder information från attesteringsprocessen för att ge lättöverskådliga beskrivningar av appar och deras funktionalitet innan de laddas ner, inklusive utvecklare, skärmdumpar och övrig väsentlig information.
 • Godkännande för marknadsplatsutvecklare – för att säkerställa att marknadsplatsutvecklare förbinder sig till gällande krav för att skydda användare och utvecklare.
 • Ytterligare skydd mot skadeprogram – som förhindrar iOS-appar från att öppnas om det upptäcks att de innehåller skadeprogram efter att ha installerats på en användares enhet.
De här skydden – inklusive attestering för iOS-appar och godkännande för marknadsplatsutvecklare – bidrar till att minska några av integritets- och säkerhetsriskerna för iOS-användare inom EU. Det omfattar hot som skadeprogram eller skadlig kod samt risker med att installera appar som ger en vilseledande bild av deras funktionalitet eller den ansvariga utvecklaren.
Apple har dock mindre möjlighet att hantera andra risker – bland annat appar som innehåller bedrägerier och kränkningar eller som utsätter användarna för otillåtet, stötande eller skadligt innehåll. Dessutom kan appar som använder alternativa webbläsarmotorer – andra än Apples WebKit – påverka användarupplevelsen negativt, till exempel inverka på systemets prestanda och batteritid.
Inom DMA:s begränsningar åtar sig Apple att skydda integriteten, säkerheten och kvaliteten av iOS-användarupplevelsen inom EU som mycket som möjligt. Insyn i appspårning kommer till exempel att fortsätta fungera med appar som distribueras utanför App Store – och ber om användarnas tillåtelse innan en utvecklare spårar deras data i appar eller på webbsidor. Men DMA:s krav innebär att App Store-funktioner – som Delning av köp och Be om att köpa – inte kommer att vara kompatibla med appar som laddas ner utanför App Store.
När de här ändringarna träder i kraft i mars kommer Apple dela mer detaljerad information som förklarar vilka alternativ som är tillgängliga för användare – bland annat goda exempel för att skydda sin integritet och säkerhet.

Förändringar i Safari

Idag har iOS-användare redan möjligheten att ställa in en webbläsare från tredje part – en annan än Safari – som standard. För att spegla DMA:s krav presenterar Apple även en ny sida med val som dyker upp när användarna öppnar Safari i iOS 17.4 eller senare för första gången. Sidan kommer att uppmana EU-användare att välja en webbläsare som standard från en lista med alternativ.
Den här ändringen är ett resultat av DMA:s krav och innebär att EU-användare kommer att mötas av en lista med standardwebbläsare innan de har möjligheten att förstå vilka alternativ som är tillgängliga för dem. Sidan rubbar också EU-användarnas upplevelse första gången de öppnar Safari för att navigera till en webbsida.

Ändringar i App Store

I App Store delar Apple flertalet ändringar för utvecklare med appar inom EU, vilket påverkar appar i Apples alla operativsystem: iOS, iPadOS, macOS, watchOS och tvOS. Ändringarna omfattar dessutom nya upplysningar som informerar EU-användare om riskerna kopplade till att använda alternativ till App Stores säkra betalningshantering.
För utvecklare omfattar dessa ändringar:
 • Nya alternativ för att använda betaltjänstleverantörer – i en utvecklares app för att hantera betalningar för digitala varor och tjänster.
 • Nya alternativ för att hantera betalningar via utlänk – där användare kan slutföra en transaktion för digitala varor och tjänster på utvecklarens externa webbsida. Utvecklare kan också informera EU-användare om kampanjer, rabatter och andra erbjudanden som är tillgängliga utanför deras appar.
 • Verktyg för verksamhetsplanering – för utvecklare för att beräkna avgifter och förstå mätvärden kopplade till Apples nya avtalsvillkor för appar inom EU.
Ändringarna omfattar även nya steg för att skydda och informera EU-användare, bland annat:
 • Information på App Stores produktsidor – som informerar användare när en app de laddar ner använder alternativ hantering av betalning.
 • Information i appen – som meddelar användarna när de inte längre utför transaktioner med Apple och när en utvecklare leder dem vidare för transaktioner med en alternativ betalningsleverantör.
 • Nya appgranskningsprocesser – för att verifiera att utvecklare på ett korrekt sätt kommunicerar information om transaktioner som använder alternativa betalningsleverantörer.
 • Utökad portabilitet för data på Apples Data och integritet-sida – där EU-användare kan hämta nya data om sin användning av App Store och exportera dem till en auktoriserad tredje part.
För appar som använder alternativ betalningshantering kommer Apple inte att kunna göra återbetalningar och kommer dessutom ha mindre möjlighet att hjälpa kunder som stöter på problem eller utsätts för bedrägeri. Praktiska App Store-funktioner – som Rapportera ett problem, Familjedelning och Be att få köpa – visar inte heller de här transaktionerna. Användare måste kanske dela sin betalningsinformation med ytterligare parter, vilket skapar fler möjligheter för oseriösa aktörer att stjäla känslig ekonomisk information. Och i App Store visar användarnas köphistorik och hantering av prenumerationer endast genomförda transaktioner med App Stores system för köp i appar.

Nya avtalsvillkor för appar inom EU

Idag delar Apple även nya avtalsvillkor som är tillgängliga för utvecklares appar inom EU. Utvecklare kan välja att anta de nya villkoren eller fortsätta med Apples nuvarande villkor. Utvecklare måste anta de nya avtalsvillkoren för EU-appar för att använda de nya funktionerna för alternativ distribution eller alternativ betalningshantering.
De nya avtalsvillkoren för appar inom EU är nödvändiga för att uppfylla DMA:s krav på alternativ distribution och betalningshantering. Det omfattar en avgiftsstruktur som speglar de många sätt som Apple skapar värde för utvecklares verksamheter – bland annat distribution och att upptäckas på App Store, den säkra betalningshanteringen på App Store, Apples pålitliga och säkra mobila plattform samt alla verktyg och all teknik för att bygga och dela med sig av innovativa appar till användare världen över. 
Oavsett vilka villkor utvecklarna antar kan de fortsätta att använda App Stores säkra betalningshantering och dela sina appar på App Store inom EU. Och de båda villkorsalternativen speglar Apples långsiktiga arbete för att göra apparnas ekosystem det bästa alternativet för alla utvecklare.
Utvecklare som antar de nya avtalsvillkoren har möjligheten att distribuera sina iOS-appar från App Store och/eller alternativa marknadsplatser för appar. De här utvecklarna kan även välja att använda alternativa betalningsleverantörer i sina EU-appar i App Store i Apples alla operativsystem.
De nya avtalsvillkoren för iOS-appar inom EU har tre beståndsdelar:
 • Reducerad provision – iOS-appar i App Store betalar en reducerad provision på antingen 10 procent (för majoriteten av utvecklare, och prenumerationer efter första året) eller 17 procent på transaktioner för digitala varor och tjänster.
 • Avgift för betalningshantering – iOS-appar i App Store kan använda App Stores betalningshantering för en avgift på 3 procent. Utvecklare kan använda en betalningstjänstleverantör i sin app eller länka användare vidare till sin webbsida för att hantera betalningar utan någon extra avgift till Apple.
 • Avgift för basteknik – iOS-appar som distribueras från App Store och/eller en alternativ marknadsplats för appar betalar 0,50 EUR för varje första årlig installation per år över ett tröskelvärde på en miljon.
Infografik som visar: ”Under nya avtalsvillkor för EU-appar beräknar Apple att 99 procent av utvecklarna sänker eller behåller de avgifter de betalar till Apple och mindre än 1 procent av utvecklarna får betala en avgift för basteknik för sina EU-appar.”
För appar i iPadOS, macOS, watchOS och tvOS inom EU kommer utvecklare som hanterar betalningar med en betalningstjänstleverantör eller genom att länka till sin webbsida få 3 procents rabatt på provisionen som de betalar till Apple.
Apple delar också ett verktyg för att räkna ut avgifter och nya rapporter om de nya avtalsvillkoren för deras appföretag. Utvecklare kan läsa mer om ändringarna för EU-appar på en ny Apple Developer-supportsida och börja testa funktionerna redan idag i betaversionen av iOS 17.4.
Dela artikeln

Media

 • Texten i den här artikeln

 • Bilder i den här artikeln

Presskontakter

Caroline Alexandersson

Apple

caroline.alexandersson@apple.com

08-703 30 48

Apples mediesupport

media.se@apple.com

08-703 30 48