Điều khoản sử dụng trang web của Apple

Thông tin pháp lý và thông báo

Quyền sở hữu trang web; Đồng ý với Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản và điều kiện Sử dụng này (“Điều khoản sử dụng”) áp dụng cho trang web của Apple tại www.apple.com, cũng như tất cả các trang web liên quan được liên kết với www.apple.com bởi Apple, các công ty con và công ty liên kết của Apple, bao gồm các trang web của Apple trên toàn thế giới (gọi chung là “Trang web”). Trang web là tài sản của Apple Inc. (“Apple”) và bên cấp phép của Apple. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY; NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB.

Apple bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần của Điều khoản sử dụng này, theo quyết định riêng của mình, vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản sử dụng này định kỳ để cập nhật các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận và đồng ý với các thay đổi đó. Apple trao cho bạn quyền lợi cá nhân, không độc quyền, không chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, miễn là bạn tuân thủ các Điều khoản sử dụng này.

Nội dung

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh chụp, nhãn hiệu, logo, âm thanh, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và mã máy tính (gọi chung là “Nội dung”), bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, biểu hiện, “giao diện” và cách sắp xếp của Nội dung đó, có trên Trang web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi hoặc cho Apple và được bảo vệ bởi pháp luật về trang phục thương mại, quyền tác giả, sáng chế và nhãn hiệu cũng như các quyền sở hữu trí tuệ và luật chống cạnh tranh không lành mạnh khác.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không  phần nào của Trang web hay bất cứ Nội dung nào có thể được sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa, chuyển ngữ, truyền bá hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm “mô phỏng”) tới bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện nào khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc tới bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng thuận rõ ràng bằng văn bản từ Apple.

Bạn có thể sử dụng thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Apple (chẳng hạn như bảng dữ liệu, bài viết chia sẻ kiến thức, và các tài liệu tương tự) do Apple cung cấp có chủ đích để tải xuống từ Trang web, với điều kiện là bạn (1) không xóa bất kỳ ngôn ngữ thông báo độc quyền nào trong tất cả các bản sao của các tài liệu đó, (2) chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích  cá nhân, phi thương mại của riêng bạn mà không sao chép hoặc đăng thông tin đó trên bất kỳ máy tính nối mạng nào, hay phát thông tin trên bất kỳ phương tiện nào, (3) không sửa đổi bất kỳ thông tin nào, và (4) không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào khác liên quan đến các tài liệu đó.

Khi bạn sử dụng Trang web

Bạn không được sử dụng bất kỳ “liên kết sâu”, “công cụ điều chỉnh trang”, “rô bốt”, “nhện” hoặc thiết bị tự động, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp khác hoặc bất kỳ quá trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào, để truy cập, có được, thiết kế đối chiếu, sao chép hoặc theo dõi bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Nội dung bất kỳ, hoặc theo bất kỳ cách nào tái tạo hoặc phá vỡ cơ cấu điều hướng hoặc trình bày của Trang web hoặc Nội dung bất kỳ, để lấy hoặc cố lấy bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ hình thức nào không được cung cấp có chủ ý thông qua Trang web. Apple bảo lưu quyền cấm bất kỳ hoạt động nào như trên.

Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ thành phần hoặc tính năng nào của Trang web, hoặc bất kỳ hệ thống hay mạng nào khác được kết nối với Trang web, hoặc với bất kỳ máy chủ nào của Apple, hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web bằng cách hack, “dò” mật khẩu, hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Bạn không được thăm dò, quét hoặc thử nghiệm các lỗ hổng của Trang web hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web, hay vi phạm bảo mật hoặc các biện pháp xác thực trên Trang web hoặc bất cứ mạng nào được kết nối với Trang web. Bạn không được tra cứu ngược, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi bất kỳ thông tin nào về bất kỳ người dùng hoặc người truy cập Trang web nào, hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của Apple, bao gồm mọi tài khoản Apple không thuộc sở hữu của bạn, cho tới nguồn gốc của tài khoản đó, hoặc khai thác Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hay thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web, với mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhận dạng cá nhân hoặc thông tin, ngoài thông tin của riêng bạn, mà Trang web cung cấp.

Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt một lượng tải lớn không hợp lý hay không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của Trang web hoặc hệ thống hay mạng của Apple, hoặc bất kỳ hệ thống hay mạng nào được kết nối với Trang web hoặc Apple.

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web hay bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Trang web, hoặc với bất kỳ hoạt động sử dụng Trang web nào của người khác.

Bạn không được giả mạo các tiêu đề, hoặc thao túng các số nhận dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ tin nhắn hay thông tin truyền đạt nào mà bạn gửi cho Apple trên hoặc thông qua Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web. Bạn không được giả vờ là người khác hay giả vờ đại diện cho người khác, hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.

Bạn không được sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm theo các Điều khoản sử dụng này, hoặc khuyến khích thực hiện hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động khác xâm phạm quyền của Apple cũng như người khác.

Mua hàng; Các điều khoản và Điều kiện khác

Các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ và cho các thành phần hoặc tính năng cụ thể của Trang web, bao gồm các cuộc thi, khuyến mãi hoặc các tính năng tương tự, tất cả các điều khoản đó đều được coi là một phần của Điều khoản sử dụng theo tham chiếu này. Bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung đó, bao gồm cả việc xác nhận bạn đủ tuổi hợp pháp để sử dụng hoặc tham gia các dịch vụ hoặc tính năng đó (nếu có). Nếu có xung đột giữa các Điều khoản sử dụng này và các điều khoản được đăng hay áp dụng cho một phần cụ thể của Trang web, hoặc cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, các điều khoản nêu sau sẽ quy định việc bạn sử dụng thành phần đó trên Trang web hoặc dịch vụ cụ thể đó.

Các nghĩa vụ của Apple, nếu có, đối với sản phẩm và dịch vụ của Apple chỉ được điều chỉnh bởi các thỏa thuận theo đó chúng được cung cấp, và không có nội dung nào trên Trang web này được hiểu là làm thay đổi các thỏa thuận đó.

Apple có thể thay đổi bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web cũng như giá của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ đó vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các tài liệu trên Trang web liên quan đến sản phẩm và dịch vụ có thể lỗi thời và Apple không cam kết cập nhật các tài liệu trên Trang web liên quan đến sản phẩm và dịch vụ đó.

Các điều khoản sau đây cũng điều chỉnh và áp dụng khi bạn sử dụng Trang web, và được bao gồm ở đây theo tham chiếu này:

Mỗi chính sách này có thể được thay đổi theo thời gian và có hiệu lực ngay khi những thay đổi đó được đăng trên Trang web.

Tài khoản, mật khẩu và bảo mật

Một số tính năng hoặc dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web có thể yêu cầu bạn mở một tài khoản (bao gồm thiết lập Tài khoản Apple và mật khẩu). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ  bảo mật thông tin tài khoản của mình, bao gồm cả mật khẩu và đối với bất kỳ và tất cả hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn như là kết quả của việc bạn không giữ thông tin này an toàn và bảo mật. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Apple về mọi trường hợp sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc mọi trường hợp vi phạm bảo mật khác. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Apple hoặc bất kỳ người dùng hoặc khách truy cập nào khác của Trang web phải chịu do người khác sử dụng Tài khoản Apple, mật khẩu hoặc tài khoản của bạn do bạn không giữ an toàn và bảo mật thông tin tài khoản của mình.

Bạn không được sử dụng Tài khoản Apple, mật khẩu hoặc tài khoản của bất kỳ ai khác vào bất kỳ lúc nào mà không có sự cho phép và đồng ý rõ ràng của chủ sở hữu Tài khoản Apple, mật khẩu hoặc tài khoản đó. Apple không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ này.

Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của Apple áp dụng cho việc sử dụng Trang web này và các điều khoản của chính sách này được coi là một phần của Điều khoản sử dụng này theo tham chiếu này. Ngoài ra, bằng cách sử dụng Trang web, bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc truyền tải qua Internet không bao giờ hoàn toàn riêng tư hoặc an toàn. Bạn hiểu rằng bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin nào bạn gửi đến Trang web đều có thể bị người khác đọc hoặc chặn, ngay cả khi có thông báo đặc biệt rằng một đường truyền cụ thể (ví dụ: thông tin thẻ tín dụng) đã được mã hóa.

Liên kết đến các trang web khác và trang web của Apple

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web độc lập khác của bên thứ ba (“Các trang web được liên kết”). Các trang web được liên kết này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho người dùng truy cập vào Trang web của chúng tôi. Các trang web được liên kết như vậy không thuộc quyền kiểm soát của Apple và Apple không chịu trách nhiệm cũng như không xác nhận nội dung của Các trang web được liên kết, bao gồm mọi thông tin hoặc tài liệu có trên Các trang web được liên kết đó. Bạn cần phải đưa ra lựa chọn của riêng mình khi tương tác với Các trang web được liên kết này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

APPLE KHÔNG CAM ĐOAN RẰNG TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG, DỊCH VỤ HOẶC TÍNH NĂNG NÀO CỦA TRANG WEB SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, HOẶC BẤT KỲ SAI SÓT NÀO CŨNG SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB SẼ MANG ĐẾN CÁC KẾT QUẢ CỤ THỂ NÀO. TRANG WEB VÀ NỘI DUNG TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ  “NGUYÊN GỐC” VÀ “KHI CÓ SẴN”. TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC. APPLE KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM BẤT KỲ TỆP HAY DỮ LIỆU NÀO KHÁC MÀ BẠN TẢI XUỐNG TỪ TRANG WEB SẼ KHÔNG CHỨA VI-RÚT HOẶC THÀNH PHẦN ĐỘC HẠI HOẶC CÓ CÁC TÍNH NĂNG GÂY PHÁ HOẠI. APPLE TỪ CHỐI MỌI SỰ ĐẢM BẢO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM MỌI SỰ ĐẢM BẢO VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, SỰ KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ VÀ TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NÀO. APPLE TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG, THIẾU SÓT VÀ HÀNH VI CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ/HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO CỦA APPLE. BẠN CHỊU TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỂ CHỐNG LẠI APPLE KHI KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO LÀ DỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC CÁC NỘI DUNG ĐÓ. GIỚI HẠN VỀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA THỎA THUẬN GIỮA CÁC BÊN.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trên áp dụng cho mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc thương tổn do bất kỳ lỗi vận hành, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, việc xóa, lỗi, chậm trễ trong vận hành hoặc truyền tải, vi-rút máy tính, lỗi đường truyền, sự đánh cắp hoặc phá hủy hoặc sự truy cập, thay đổi hoặc sử dụng trái phép, bất kể là do vi phạm hợp đồng, tắc trách, sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Apple bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ điều nào sau đây vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước: (1) sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động hay quyền truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web vì bất kỳ lý do nào; (2) sửa đổi hoặc thay đổi Trang web hoặc bất kỳ thành phần nào của Trang web cũng như các chính sách hoặc điều khoản hiện hành; và (3) làm gián đoạn hoạt động của Trang web hoặc bất kỳ thành phần nào của Trang web khi cần thiết để thực hiện bảo trì định kỳ hoặc không thường xuyên, để sửa lỗi hoặc thực hiện các thay đổi khác.

Giới hạn trách nhiệm

Trừ khi bị luật ngăn cấm, trong mọi trường hợp, Apple sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản bồi thường gián tiếp, hậu quả, răn đe, thứ yếu hoặc mang tính trừng phạt, kể cả việc mất lợi nhuận, ngay cả khi Apple đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Bất kể các điều khoản khác của Điều khoản sử dụng này, nếu Apple phải chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh hoặc có liên quan dưới mọi hình thức đến việc bạn sử dụng Trang web hay bất kỳ Nội dung nào, thì trách nhiệm pháp lý của Apple sẽ không bao giờ vượt quá giá trị lớn hơn của (1) tổng của bất kỳ khoản phí đăng ký hoặc phí tương tự nào đối với bất kỳ dịch vụ hay tính năng nào của hoặc trên Trang web đã được thanh toán trong sáu tháng trước ngày khiếu nại ban đầu tới Apple (nhưng không bao gồm giá mua bán bất kỳ sản phẩm phần cứng hoặc phần mềm nào của Apple, AppleCare hoặc các chương trình hỗ trợ tương tự khác), hoặc (2) US$100,00. Một số quốc gia không cho phép giới hạn trách nhiệm pháp lý, vì vậy giới hạn trên có thể không được áp dụng với trường hợp của bạn.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo đảm và giữ cho Apple, các cán bộ, giám đốc, cổ đông, người tiền nhiệm, người kế thừa quyền lợi, nhân viên, đại lý, công ty con và công ty liên kết của Apple, không bị tổn hại bởi bất kỳ yêu cầu, mất mát, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại hoặc chi phí nào (bao gồm phí luật sư) được đưa ra để chống lại Apple bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web.

Vi phạm các Điều khoản sử dụng này

Apple có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có về bạn (kể cả danh tính của bạn) nếu chúng tôi xác định rằng việc tiết lộ đó là cần thiết liên quan đến bất kỳ cuộc điều tra hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, hoặc để xác định, liên hệ hoặc khiếu kiện ai đó gây ra gây thiệt hại hoặc can thiệp vào (có chủ ý hoặc vô ý) các quyền hoặc tài sản của Apple, hoặc các quyền hoặc tài sản của khách truy cập hoặc người dùng Trang web, kể cả khách hàng của Apple. Apple luôn có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà Apple thấy cần thiết để tuân thủ luật pháp hiện hành, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ. Apple cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi Apple xác định rằng luật pháp hiện hành yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ thông tin đó, bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác cho mục đích chống gian lận.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple có thể lưu giữ bất kỳ thông tin truyền tải hoặc nội dung giao tiếp nào của bạn với Apple thông qua Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, và Appe cũng có thể tiết lộ dữ liệu đó nếu pháp luật yêu cầu hoặc Apple xác định rằng việc lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và hợp lý để (1) tuân thủ quy trình pháp lý, (2) thực thi Điều khoản sử dụng này, (3) phản hồi các khiếu nại rằng bất kỳ dữ liệu nào trong đó vi phạm quyền của người khác hoặc (4) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân, nhân viên của Apple, người dùng hoặc khách truy cập Trang web, và công chúng.

Bạn đồng ý rằng Apple có thể, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo trước, chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và/hoặc chặn quyền truy cập trong tương lai của bạn vào Trang web nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc các thỏa thuận hoặc nguyên tắc khác có liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn. Bạn cũng đồng ý rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản sử dụng này sẽ cấu thành hành vi thương mại bất hợp pháp và không công bằng và sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho Apple, vì sự bồi thường bằng tiền sẽ không thỏa đáng, và bạn chấp thuận việc Apple được nhận mọi sự đền bù theo lệnh hoặc công bằng mà Apple thấy cần thiết hoặc phù hợp trong những trường hợp như vậy. Những biện pháp khắc phục này bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà Apple có thể có theo luật hoặc theo quyền lợi hợp lý.

Bạn đồng ý rằng Apple có thể đơn phương chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và không cần thông báo trước, vì lý do, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) (1) yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, (2) yêu cầu từ phía bạn (tự xóa tài khoản), (3) ngừng cung cấp hoặc sửa đổi tài liệu Trang web hay bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, hoặc (4) vấn đề hoặc sự cố kỹ thuật không mong muốn.

Nếu Apple thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại bạn do bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này, Apple sẽ có quyền thu hồi từ bạn, và bạn đồng ý thanh toán, tất cả các khoản phí và chi phí hợp lý cho luật sư cho hành động pháp lý đó, bên cạnh bất kỳ sự đền bù nào khác cho Apple. Bạn đồng ý rằng Apple sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web do bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản sử dụng này.

Luật điều chỉnh; Giải quyết tranh chấp

Bạn đồng ý rằng tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web, bao gồm mọi tranh chấp, sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ và luật pháp của Bang California mà không xét đến các điều khoản về xung đột pháp luật. Bạn đồng ý với quyền xét xử của và địa điểm xét xử tại các tòa án tiểu bang và liên bang tại Quận Santa Clara, California và từ bỏ bất kỳ sự phản đối nào đối với quyền xét xử hoặc địa điểm xét xử đó. Điều khoản trước liên quan đến địa điểm xét xử không áp dụng nếu bạn là người tiêu dùng tại Liên Minh Châu Âu. Nếu bạn là người tiêu dùng tại Liên Minh Châu Âu, bạn có thể đưa ra khiếu nại tại tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú. Bất kỳ khiếu nại nào theo các Điều khoản sử dụng này phải được đưa ra trong vòng một (1) năm sau khi lý do khiếu nại phát sinh, hoặc yêu cầu hay lý do khiếu nại đó sẽ bị ngăn cấm. Các khiếu nại được đưa ra theo các điều khoản và điều kiện mua hàng hóa và dịch vụ riêng biệt không phải tuân theo giới hạn này. Không thể yêu cầu hoặc nhận bất kỳ sự thu hồi nào cho các thiệt hại không phải chi phí tự trả, ngoại trừ việc bên thắng kiện sẽ được hưởng chi phí và phí luật sư. Trong trường hợp có bất kỳ tranh cãi hoặc tranh chấp nào giữa Apple và bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, các bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp nhanh chóng và với thiện chí. Nếu chúng ta không thể giải quyết tranh chấp như vậy trong khoảng thời gian hợp lý (không quá ba mươi (30) ngày), thì một trong hai bên có thể đệ trình sự tranh cãi hoặc tranh chấp đó để hòa giải. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết thông qua hòa giải, thì các bên sẽ được tự do theo đuổi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào có sẵn cho họ theo luật hiện hành.

Vô hiệu nơi bị cấm

Apple quản lý và điều hành Trang web www.apple.com từ địa điểm ở Cupertino, California, Hoa Kỳ; các trang web khác của Apple có thể được quản lý và vận hành từ nhiều địa điểm khác nhau bên ngoài Hoa Kỳ. Mặc dù Trang web có thể truy cập được trên toàn thế giới, nhưng không phải tất cả các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ được nhắc tới, tham chiếu, cung cấp hoặc chào bán thông qua hoặc trên Trang web đều có sẵn cho tất cả mọi người hoặc ở tất cả các địa điểm, cũng như phù hợp hay có sẵn để sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ. Apple bảo lưu quyền hạn chế việc cung cấp và số lượng của bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào đối với bất kỳ người nào hoặc khu vực địa lý nào, theo quyết định riêng của mình. Việc cung cấp bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện đối với Trang web đều không có hiệu lực trong trường hợp bị cấm. Nếu bạn chọn truy cập Trang web từ bên ngoài Hoa Kỳ, thì bạn đã chủ động thực hiện điều đó và bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật địa phương hiện hành.

Mục khác

Bạn không được sử dụng, xuất hoặc tái xuất bất kỳ Nội dung nào hay bất kỳ bản sao, bản chuyển thể nào của Nội dung đó, cũng như bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Trang web, hay vi phạm bất kỳ điều luật hoặc quy định hiện hành nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật và quy định xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác quyết định là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì những điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ trong phạm vi tối thiểu cần thiết và được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ thể hiện rõ nhất ý định trong các Điều khoản sử dụng này, để các Điều khoản sử dụng này duy trì hiệu lực đầy đủ. Các Điều khoản sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Apple về việc bạn sử dụng Trang web, và bất kỳ và tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời nói khác tồn tại trước đây giữa bạn và Apple liên quan đến việc sử dụng đó đều được thay thế và hủy bỏ. Ngoài những điều khoản được cung cấp trong thỏa thuận mua hàng mà bạn ký kết với Apple, Apple sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi đề nghị nào đối với các Điều khoản sử dụng này và tất cả các đề nghị đó đều sẽ bị từ chối một cách rõ ràng. Việc Apple không yêu cầu hoặc thực thi nghiêm ngặt các Điều khoản sử dụng này sẽ không được coi là sự khước từ bất kỳ điều khoản nào của Apple hoặc bất kỳ quyền nào mà Apple có để thực thi các Điều khoản sử dụng này, cũng như cách hành xử giữa Apple và bạn hoặc bất kỳ bên nào khác sẽ không được xem xét để sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này. Các Điều khoản sử dụng này sẽ không được diễn giải hoặc sử dụng để trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào cho bên thứ ba.

Apple cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu quốc tế của Apple và do đó, có thể chứa các tham chiếu hoặc tham chiếu chéo tới các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Apple không được công bố tại quốc gia của bạn. Tham chiếu như vậy không ngụ ý rằng Apple ở nước bạn dự định công bố các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ đó.

Phản hồi và Thông tin

Bất kỳ phản hồi nào bạn cung cấp tại trang web này sẽ được coi là không bí mật. Apple sẽ được tự do sử dụng thông tin đó trên cơ sở không hạn chế.

Thông tin trong trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.