AppleCare Protection Plan til Mac ("APP til Mac")
AppleCare Protection Plan til iPod ("APP til iPod")
AppleCare Protection Plan til Apple-skærm ("APP til Apple-skærm")
AppleCare Protection Plan til Apple TV ("APP til Apple TV")

Forbrugerlovgivning

De fordele, du får med ovennævnte Protection Plan, er et supplement til de rettigheder, du har i henhold til forbrugerlovgivningen, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder i forbindelse med mangler ved produktet. Vilkår i disse aftaler berører ikke de rettigheder, du har i henhold til forbrugerlovgivningen.

Hvis et produkt er fejlbehæftet, kan forbrugeren særligt gøre brug af rettighederne i den danske købelov.  Det fremgår blandt andet af den danske købelov, at forbrugeren, forudsat at denne har foretaget en reklamation inden for en rimelig tid, i en periode på to år gældende fra leveringsdatoen har ret til at gøre et krav gældende direkte over for sælger for så vidt angår mangler ved det købte produkt, og som udgangspunkt har du efter eget valg ret til 1) at få produktet repareret, 2) at anmode om levering af et erstatningsprodukt, 3) at anmode om et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller 4) at ophæve aftalen, hvis manglen må anses som væsentlig. Der er dog mange faktorer, der har indflydelse på, om du er berettiget til at gøre brug af disse rettigheder. Apples et-årige begrænsede garanti, som fortolkes i henhold til dansk lovgivning, giver dig et supplement til dine forbrugerrettigheder i en periode på et år på følgende områder: 1) du skal ikke bevise, at den reklamerede mangel allerede eksisterede på leveringsdatoen, medmindre dette er uforeneligt med manglens art (i henhold til købeloven overdrages denne bevisbyrde til dig 6 måneder efter leveringen), 2) du har mulighed for at gøre brug af rettighederne i henhold til Apples et-årige begrænsede garanti for dit Apple-produkt gennem Apples lokale salgssteder i næsten hele verden, 3) i tilfælde af fejl eller fejlfunktioner på dit Apple-produkt kan du gøre dine krav gældende over for Apple, også selv om du har købt produktet af tredjepart. Denne garanti er baseret på følgende bestemmelse i den europæiske garanti, der sikrer forbrugernes rettigheder i Europa. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den europæiske tekst og ovenstående referencer for, hvordan den danske forbrugerlovgivning forholder sig til garantien, herunder hvordan garantien fortolkes i henhold til dansk lovgivning, har sidstnævnte forrang ved forbrugerkøb undergivet dansk lovgivning.  Disse krav gælder med forbehold af gældende betingelser og krav i henhold til lokal lovgivning.

Hvis du ud over de rettigheder, du har i henhold til aftalen, har mulighed for at gøre rettigheder gældende i henhold til forbrugerlovgivningen, kan du vælge, om du vil gøre dit krav gældende i henhold til forbrugerlovgivningen eller i henhold til aftalen.

Vigtigt: Vilkår i aftalen gælder ikke for krav i henhold til forbrugerlovgivningen.

Yderligere oplysninger om forbrugerlovgivningen fås på Apples hjemmeside (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller ved henvendelse til din lokale forbrugerorganisation.

1. Aftalen. Denne serviceaftale fastsætter bestemmelser for hardwareservice og teknisk support, som Apple Distribution International Limited eller dennes retmæssige efterfølger ("Apple") yder i henhold til ovennævnte Protection Plans (herefter hver især kaldt "aftalen") for det Apple-produkt og det tilbehør, som er indeholdt i den originale emballage ("dækket udstyr"), og som er anført på dit dækningsbevis ("aftalebekræftelse").

2. Dækningens start og ophør.

Dækningen starter på tidspunktet for køb af aftalen og ophører på den dato, der er anført i din aftalebekræftelse ("dækningsperiode"). Du modtager din aftalebekræftelse, når du registrerer dit dækkede udstyr og aftalens registreringsnummer ("aftalenummer") hos Apple. Hvis en autoregistrering er mulig, er dit originale købsbevis din aftalebekræftelse. Vilkårene for denne aftale får du muligvis tilsendt i en særskilt aftalebekræftelse.  Hvis en autoregistrering er mulig, og du ikke modtager en særskilt aftalebekræftelse, er dit originale købsbevis for din aftale og aftalebekræftelsen hver især en del af din serviceaftale. Prisen for aftalen er anført på det originale købsbevis. Den hardwareservice og den tekniske support, som aftalen dækker, er et supplement til den dækning, som du får gennem fabrikantens hardwaregaranti og den gratis tekniske support.

3. Hvad er dækket af aftalen?

3.1 Hardwareservice

Hvis du i løbet af dækningsperioden fremsætter et gyldigt krav ved at meddele Apple, (i) at en materiale- eller fabrikationsfejl er opstået på det dækkede udstyr, eller (ii) at et dækket batteris evne til at holde strøm er lavere end firs procent (80 %) af de originale specifikationer, vil Apple enten (a) reparere fejlen gratis ved brug af nye dele eller dele, der i ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, eller (b) udskifte det dækkede udstyr med et nyt erstatningsprodukt eller et erstatningsprodukt, der i ydeevne og stabilitet svarer til et nyt produkt og funktionsmæssigt mindst svarer til det originale produkt. Hvis Apple udskifter det dækkede udstyr, bliver det originale produkt Apples ejendom, og erstatningsproduktet bliver din ejendom og dækkes af aftalen i den resterende dækningsperiode.

3.2 Dækket udstyr

Ud over det Apple-produkt og det tilbehør, der er indeholdt i den originale emballage, omfatter "det dækkede udstyr" følgende i henhold til din aftale:

(i) Med APP til Mac: (a) en kompatibel Apple-skærm, såfremt denne er købt på samme tidspunkt som det dækkede udstyr, (b) en Apple-mus, Magic Trackpad, Apple-batterioplader og Apple-tastatur, såfremt disse leveres sammen med det dækkede udstyr (e eller er købt sammen med en Mac mini eller Mac Pro), og (c) en AirPort Express eller AirPort Extreme-base, AirPort Time Capsule, Apple-hukommelsesmoduler (RAM) og Apple USB SuperDrive, såfremt disse anvendes sammen med det dækkede udstyr, og du ikke har købt dem tidligere end to år inden købet af det dækkede udstyr.

(ii) Med APP til Apple TV: en AirPort Express eller AirPort Extreme-base og AirPort Time Capsule, såfremt disse anvendes sammen med det dækkede udstyr, og du ikke har købt dem tidligere end to år inden købet af det dækkede udstyr.

3.3 Teknisk support

I løbet af dækningsperioden giver Apple dig adgang til telefonisk og webbaseret teknisk support. Den tekniske support kan omfatte hjælp til installation, start, konfiguration, fejlfinding og gendannelse (med undtagelse af gendannelse af data), herunder lagring, hentning og administration af filer, tolkning af systemfejlmeddelelser og bestemmelse af tidspunktet for, hvornår hardwareservice er påkrævet. Apple yder service for den pågældende aktuelle version af den understøttede software og den seneste større version. I dette afsnit betyder "større version" en væsentlig softwareversion, som Apple frigiver til kommercielt brug med et versionsnummer, f.eks. "1.0" eller "2.0", og som ikke er en betaversion. Omfanget af den tekniske support, der ydes, varierer i henhold til din aftale som beskrevet nedenfor.

3.4 Omfanget af teknisk support

(i) Med APP til Mac yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr, Apples operativsystemsoftware ("Mac OS") og Apple-mærkede forbrugerapplikationer, der er forudinstalleret på det dækkede udstyr ("forbruger-software"). Apple yder ligeledes teknisk support via den grafiske brugergrænseflade til løsning af problemer med serveradministration og netværksstyring af Apples operativsystem til serversoftware ("Mac OS-server") på en Mac.

(ii) Med APP til iPod yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr, iPod OS og programmer, der er forudinstalleret på det dækkede udstyr (samlet kaldt "iPod-software"), og i forbindelse med problemer med tilslutning af det dækkede udstyr til en "understøttet computer", dvs. en computer, der lever op til det dækkede udstyrs tilslutningsspecifikationer, og som har et operativsystem, der understøttes af det dækkede udstyr.

(iii) Med APP til Apple-skærm yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr og i forbindelse med problemer med tilslutning af det dækkede udstyr til en understøttet computer.

(iv) Med APP til Apple TV yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr, programmer, der er forudinstalleret på det dækkede udstyr ("Apple TV-software"), og i forbindelse med problemer med tilslutning af det dækkede udstyr til en understøttet computer eller et "understøttet tv", dvs. et tv, der lever op til det dækkede udstyrs tilslutningsspecifikationer.

4. Hvad er ikke dækket af aftalen?

4.1 Hardwareservice.

 Denne aftale gælder ikke for:

(i) installation, fjernelse eller bortskaffelse af det dækkede udstyr eller levering af udstyr i den periode, hvor der udføres service på det dækkede udstyr,

(ii) skader som følge af

(a) anvendelse sammen med et produkt, der ikke er omfattet af det dækkede udstyr,

(b) uheld, misbrug, kontakt med væske, ild, jordskælv eller andre udefra kommende årsager,

(c) anvendelse af det dækkede udstyr, der ikke er i overensstemmelse med de tilsigtede eller tilladte formål beskrevet i brugerhåndbogen, de tekniske specifikationer eller andre offentlige retningslinjer for det dækkede udstyr, eller

(d) service (herunder opgraderinger og udvidelser), der ikke er udført af en Apple-repræsentant eller en Autoriseret Apple-serviceudbyder ("AASP"),

(iii) dækket udstyr, hvis serienummer er blevet ændret, gjort ulæseligt eller fjernet, eller der uden fabrikantens skriftlige tilladelse er blevet ændret med hensyn til funktionalitet eller ydeevne,

(iv) dækket udstyr, der er mistet eller er blevet stjålet (denne aftale gælder kun for dækket udstyr, der tilbageleveres til Apple i sin helhed),

(v) kosmetiske skader på det dækkede udstyr, herunder, men ikke begrænset til, ridser, buler og defekte plastdele omkring porte,

(vi) forbrugsdele, f.eks. batterier, med forbehold af batteridækningen med APP til iPod eller APP til Mac, eller hvis skaden kan føres tilbage til en materiale- eller fabrikationsfejl,

(vii) forebyggende vedligeholdelse af det dækkede udstyr, eller

(viii) fejl som følge af normalt slid eller produktets alder.

4.2 Teknisk support.

Denne aftale dækker ikke:

(i) problemer, der kan løses med en opgradering af softwaren til den pågældende aktuelle version,

(ii) en anvendelse eller en ændring af det dækkede udstyr, Mac OS, iPod-software, Apple TV-software eller forbrugersoftware, som det dækkede udstyr eller software ikke er beregnet til i henhold til fabrikantens brugerhåndbog, tekniske specifikationer eller andre offentlige retningslinjer for det dækkede udstyr,

(iii) produkter fra tredjepart eller deres indvirkning på eller interaktion med det dækkede udstyr, Mac OS, Mac OS-server, iPod-software, Apple TV-software eller forbruger-software,

(iv) din anvendelse af en computer eller et operativsystem omfattet af APP til iPod, der ikke er relateret til iPod-software eller problemer med tilslutning til det dækkede udstyr,

(v) din anvendelse af en computer eller et operativsystem omfattet af APP til Apple-skærm, der ikke er relateret til problemer med tilslutning til det dækkede udstyr,

(vi) din anvendelse af en computer eller et operativsystem under APP til Apple TV, der ikke er relateret til Apple TV-software eller problemer med tilslutning til det dækkede udstyr,

(vii) Apple-software, der ikke er Mac OS, Mac OS-server, iPod-software, Apple TV-software eller forbruger-software dækket af den pågældende aftale,

(viii) Mac OS-software for servere, medmindre den grafiske brugergrænseflade bruges til løsning af problemer med serveradministration og netværksstyring på Mac OS-server på en Mac,

(ix) Mac OS-software eller en hvilken som helst Apple-software med angivelsen "betaversion" eller "smagsprøve" eller lignende,

(x) webbrowsere fra tredjepart, e-mail-programmer og internetprogrammer fra serviceudbydere eller de Mac OS-konfigurationer, der er nødvendige for at bruge disse, eller

(xi) skader på eller tab af software eller data, der opbevares eller optages på det dækkede udstyr. Gendannelse eller geninstallation af softwareprogrammer og brugerdata er ikke dækket af denne aftale.

5. Hvordan opnås service og support?

Du kan modtage hardwareservice og teknisk support via nedenstående links til Apple-support eller via det telefonnummer, der er anført i introduktionsvejledningen ("vejledningen"). Vejledningen er vedlagt i aftalens emballage. Kontakter du Apple telefonisk, vil en repræsentant fra Apples tekniske support svare dig og anmode om dit aftalenummer eller serienummeret på det dækkede udstyr, inden der ydes hjælp. Opbevar din aftalebekræftelse og det originale købsbevis for dit dækkede udstyr og din aftale, idet disse dokumenter kræves som bevis for, at dit produkt opfylder betingelserne for dækning.

Oplysninger om international supportwww.apple.com/support/country
Autoriserede Apple-serviceudbydere og Apple-detailforretningersupport.apple.com/kb/HT1434
Apple-support og -servicewww.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

 

6. Muligheder for hardwareservice

6.1 Apple yder efter eget skøn hardwareservice ud fra én eller flere af følgende muligheder:

(i) Indleveringsservice. Indleveringsservice er en mulighed for størstedelen af dækket udstyr. Det dækkede udstyr skal afleveres i en Apple-detailforretning eller hos en AASP, der tilbyder indleveringsservice. Service udføres på stedet, eller butikken eller serviceudbyderen sender det dækkede udstyr til service hos en Apple-reparationsservice ("ARS"). Når du modtager en besked om, at service er afsluttet, kan det dækkede udstyr afhentes.

(ii) Service hos kunden. Service hos kunden er en mulighed for mange stationære computere, såfremt det dækkede udstyr befinder sig inden for en radius på 80 kilometer (50 mil) fra en Apple-autoriseret serviceudbyder, der tilbyder service hos kunden. Hvis Apple afgør, at der er mulighed for service hos kunden, sender Apple en servicetekniker ud til det dækkede udstyrs lokalitet. Service udføres på lokaliteten, eller teknikeren transporterer det dækkede udstyr til en AASP eller ARS til reparation. Hvis det dækkede udstyr repareres hos en AASP eller ARS, står Apple for transport af det dækkede udstyr til din lokalitet, når service er afsluttet. Hvis serviceteknikeren ikke får adgang til det dækkede udstyr på det varslede tidspunkt, kan yderligere besøg hos kunden medføre ekstra gebyrer.

(iii) Service med fremsendelse. Service med direkte fremsendelse er en mulighed for størstedelen af dækket udstyr. Hvis Apple afgør, at dit dækkede udstyr er berettiget til service med fremsendelse til Apple, sender Apple et forudbetalt fragtbrev (og, hvis den originale emballage ikke længere haves, emballagemateriale), hvorefter du sender det dækkede udstyr til en ARS i overensstemmelse med Apples instruktioner. Når service er afsluttet, returnerer ARS det dækkede udstyr til dig. Apple betaler for forsendelsen til og fra din lokalitet, såfremt alle instruktioner følges. Alternativt kan Apple eller en Apple-autoriseret serviceudbyder arrangere, at det dækkede udstyr hentes hos dig og sendes direkte tilbage til dig efter endt service.

(iv) Service med ekspreserstatning eller service med gør det selv-dele for dækket udstyr. Service med ekspreserstatning er en mulighed for bestemte produkter af dækket udstyr, og service med gør det selv-dele er en mulighed for letudskiftelige produkter, dele eller tilbehør, f.eks. mus eller tastatur, som kan udskiftes uden brug af værktøj. Hvis service med ekspreserstatning eller service med gør det selv-dele er en mulighed i forhold til de pågældende omstændigheder, gælder følgende procedure.

(a) Service, hvor Apple kræver, at det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør returneres: Apple kan kræve kreditkortgodkendelse som sikkerhed for detailprisen på erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret samt eventuelle forsendelsesomkostninger. Hvis du ikke kan levere en kreditkortgodkendelse, kan du muligvis ikke benytte servicen, og Apple vil tilbyde alternative serviceløsninger. Apple fremsender et erstatningsprodukt, en erstatningsdel eller erstatningstilbehør til dig med eventuelle instruktioner om installation og krav om returnering af det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør. Hvis du følger Apples instruktioner, vil Apple annullere kreditkortgodkendelsen, således at du ikke bliver opkrævet betaling for produktet, delen og forsendelsen til og fra din lokalitet. Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør i henhold til instruktionerne, eller du returnerer et udskiftet produkt, en udskiftet del eller udskiftet tilbehør, der ikke er berettiget til service, vil Apple hæve det godkendte beløb på kreditkortet.

(b) Service, hvor Apple ikke kræver, at det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør returneres: Apple sender gratis et erstatningsprodukt, en erstatningsdel eller erstatningstilbehør sammen med eventuelle instruktioner om installation og anvisninger til bortskaffelse af det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør.

(c) Apple er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til arbejdsløn, som du har i forbindelse med service med ekspreserstatning eller service med gør det selv-dele. Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Apple på ovenstående telefonnummer eller besøge en Apple-detailforretning eller AASP.

6.2 Service i et andet land end det land, hvor Apple-produktet er købt, vil være begrænset til de servicemuligheder, der tilbydes i det pågældende land. Du skal eventuelt betale forsendelses- og administrationsgebyrer, hvis der ikke kan udføres service på det dækkede udstyr i det land, hvor der anmodes om service, hvis dette er et andet land end det land, hvor du har købt produktet. Hvis du har brug for service i et andet land end det land, hvor du har købt Apple-produktet, er du forpligtet til at overholde den gældende lovgivning og de gældende bestemmelser for import og eksport og betale afgifter for told, moms samt andre skatter og afgifter. I forbindelse med international service, har Apple ret til at reparere eller erstatte fejlbehæftede produkter eller dele med sammenlignelige produkter og dele, der lever op til den lokale standard.

7. Dine forpligtelser

For at kunne modtage service eller support i henhold til aftalen skal du overholde følgende:

(i) fremlægge dit aftalenummer og på anmodning en kopi af det originale købsbevis for din aftale,

(ii) give oplysninger om symptomer og virkninger af problemer med det dækkede udstyr,

(iii) svare på anmodninger om oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om det dækkede udstyrs serienummer, model, operativsystemets version og installeret software, eksterne enheder tilsluttet eller installeret på det dækkede udstyr, viste fejlmeddelelser, handlinger udført, inden problemet på det dækkede udstyr opstod, og trin udført til løsning af problemet,

(iv) følge Apples instruktioner, herunder, men ikke begrænset til, instruktioner om at undlade at fremsende Apple-produkter og -tilbehør, der ikke er omfattet af reparations- eller erstatningsservice, og følge Apples instruktioner om emballage af det dækkede udstyr,

(v) opdatere software til de seneste versioner, inden der anmodes om service, og

(vi) SØRGE FOR AT TAGE EN SIKKERHEDSKOPI AF DEN SOFTWARE OG DE DATA, DER OPBEVARES PÅ DET DÆKKEDE UDSTYR. APPLE FORBEHOLDER SIG RET TIL AT GENINSTALLERE DET DÆKKEDE UDSTYRS ORIGINALE SOFTWAREKONFIGURATIONER OG EFTERFØLGENDE OPDATEREDE VERSIONER UNDER SERVICEN, HVORVED AL SOFTWARE OG ALLE DATA, DER OPBEVARES PÅ DET DÆKKEDE UDSTYR FORUD FOR SERVICEN, VIL BLIVE SLETTET. UNDER SERVICE MED APP TIL IPOD VIL APPLE SLETTE INDHOLDET, DER ER LAGRET PÅ IPOD'EN OG FORMATERE LAGRINGSMEDIET PÅ NY. Apple returnerer din iPod eller leverer en erstatnings-iPod med de samme konfigurationer, som iPod'en oprindeligt havde, med forbehold af eventuelle opdateringer. Apple forbeholder sig ret til at installere iPod OS-opdateringer som en del af hardwareservicen med henblik på at forhindre, at iPod'en gendanner tidligere versioner af iPod OS. Programmer fra tredjepart, der er installeret på iPod'en, er muligvis ikke kompatible eller funktionsdygtige med iPod'en efter iPod OS-opdateringen. Du skal selv sørge for at geninstallere alle andre softwareprogrammer, data og adgangskoder.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Hele aftalen.

Alle garantier, betingelser og andre vilkår, der ikke er anført i denne serviceaftale (uanset om de er mundtlige, skriftlige eller udtrykkeligt og/eller stiltiende fastsat ved almindelig lov eller sædvaneret), er, i det omfang loven tillader, udelukket fra aftalen.

For så vidt sådanne garantier, betingelser og andre vilkår ikke kan udelukkes, er disse begrænset, i det omfang loven tillader, dog højst til denne aftales løbetid, og, efter Apples skøn, til de service- og supportmuligheder, der er anført i det ovenstående under overskrifterne "Teknisk support" og "Muligheder for hardwareservice".

I visse lande er en begrænsning af løbetiden for de pågældende garantier, betingelser og/eller stiltiende fastsatte vilkår ikke tilladt. I disse tilfælde finder den ovenfor anførte begrænsning ikke anvendelse.

8.2 Ansvarsfraskrivelse for så vidt angår data:

Apple garanterer ikke, at det er muligt at reparere eller erstatte det dækkede udstyr, der er omfattet af denne aftale, uden risiko for og/eller tab af oplysninger og/eller data, der er lagret på det dækkede udstyr.

8.3 Ansvarsbegrænsning:

(i)   Med forbehold af nedenstående litra ii) og iii) og i det omfang, loven tillader det, går Apples maksimale ansvar i og/eller i henhold til denne aftale, hverken i eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller på anden vis i forbindelse med overholdelsen eller den tilsigtede overholdelse af denne aftale, ikke ud over ydelsen (for Apples omkostninger og i henhold til Apples skøn) af de support- og servicemuligheder, der er anført i det ovenstående under overskrifterne "Teknisk support" og "Muligheder for hardwareservice".

(ii)  Apple er under ingen omstændigheder ansvarlig for:

a)   tabt indtægt eller

b)   tabt fortjeneste eller

c)   forringelse af goodwill og/eller lignende tab eller

d)   tab af forventede besparelser eller

e)   tab af varer eller

f)    tab af kontrakter eller

g)   brugstab eller

h)   tab eller beskadigelse af data eller information eller

i)    særlige tab, indirekte tab, følgetab eller økonomiske tab af enhver art eller omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter som følge heraf.

(iii) Bestemmelserne i ovenstående litra i) og ii) finder ikke anvendelse i tilfælde af krav i forbindelse med dødsfald eller personskader, svig eller afgivelse af falske oplysninger og/eller i forbindelse med ethvert andet ansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov.

(iv) Ansvarsbegrænsningen anført i afsnit 8 finder ikke anvendelse i tilfælde af tab og/eller skader som følge af forsætlige handlinger eller grov forsømmelse. Dette gælder, uanset om et sådant ansvar er fastsat ved kontrakt eller baseret på et andet grundlag.

(v)  Det obligatoriske ansvar i henhold til produktansvarsloven berøres ikke af det i afsnit 8 anførte ansvar.

9. Annullering

Du har til enhver tid ret til at annullere denne aftale med en hvilken som helst begrundelse. Hvis du beslutter dig for at annullere denne aftale, skal du ringe til Apple på det i introduktionsvejledningen anførte telefonnummer eller sende eller faxe en skriftlig meddelelse med dit aftalenummer til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917). En kopi af det originale købsbevis for aftalen skal vedlægges din meddelelse. Hvis du er en forbruger, der har indgået denne aftale via hjemmesiden for Apples Online Store eller via en anden fjernaftale (f.eks. via telefon), kan du annullere aftalen inden for 14 dage efter datoen for dit køb af aftalen eller modtagelsen af disse vilkår og betingelser - alt efter hvilken dato der ligger senest - og du vil få refunderet hele købesummen i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven.  Medmindre andet er fastsat ved national lovgivning, vil du, hvis du annullerer aftalen inden for tredive (30) dage efter datoen for dit køb af aftalen eller for modtagelsen af disse vilkår og betingelser - alt efter hvilken dato der ligger senest - få refunderet hele købesummen med fradrag af eventuelle omkostninger for service, der er ydet i henhold til aftalen. Hvis du annullerer dit køb senere end tredive (30) dage efter datoen for modtagelsen af denne aftale, dog allersenest 6 måneder efter købet, vil du få en del af købesummen refunderet med fradrag af et annulleringsgebyr på DKK 180 eller af 10 procent af den del af købesummen, der tilbagebetales, alt efter hvilket beløb der er lavest. Hvis du annullerer dit køb efter den i det ovenstående nævnte periode på 6 måneder, vil du få en en del af købesummen refunderet, uden at der opkræves et annulleringsgebyr i henhold til den danske lov om visse forbrugeraftaler.  Det forudsættes, at værdien af en hvilken som helst service, der er ydet forud for annulleringen, fratrækkes en udestående refundering. Annulleringsgebyret finder ikke anvendelse, såfremt annulleringen er baseret på en lovbestemt forbrugerrettighed (f.eks. i løbet af en lovbestemt fortrydelsesfrist). Medmindre andet er fastsat i national lovgivning, har Apple ret til at annullere denne aftale i forbindelse med svig eller afgivelse af væsentligt urigtige oplysninger. Medmindre andet er fastsat i lokal lovgivning, har Apple ligeledes ret til efter et skriftligt varsel på tredive (30) dage at annullere denne aftale, hvis reservedele for det dækkede udstyr ikke længere er tilgængelige. Hvis Apple annullerer denne aftale, fordi reservedele ikke længere er tilgængelige, får du refunderet en del af købesummen for de af aftalens vilkår, der ikke er udløbet.

10. Overdragelse af aftalen

(i) Med overdragelse af det dækkede udstyr til en ny ejer. Med forbehold af de begrænsninger, der er anført i det nedenstående, kan du overdrage alle dine rettigheder i henhold til aftalen én gang til tredjepart under følgende forudsætninger: (a) Overdragelsen omfatter det originale købsbevis for aftalen, aftalebekræftelsen og al emballagemateriale for aftalen, herunder trykt dokumentation og disse vilkår og betingelser, (b) du informerer Apple om overdragelsen ved at sende eller faxe en meddelelse om overdragelsen til Apples kundesupport Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republikken Irland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917), og (c) tredjepart, der modtager aftalen, accepterer aftalens vilkår og betingelser. Når du informerer Apple om overdragelsen af aftalen, skal du angive aftalenummer, serienummer for det dækkede udstyr, der overdrages, samt navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse på den nye ejer.

(ii) Med overdragelse fra originalt dækket udstyr til nyt dækket udstyr. Du kan overdrage aftalens dækning én gang til et nyt Apple-produkt, der ejes og er købt af dig, inden for tredive (30) dage efter køb af det dækkede udstyr. Det nye produkt skal være berettiget til dækning, og på overdragelsestidspunktet skal begge produkter være dækkede af Apple - Et (1) års begrænset hardwaregaranti. Apple udsteder en aftalebekræftelse for det nye produkt, som herefter bliver det dækkede udstyr. Når du informerer Apple om overdragelsen, skal du angive aftalenummer, serienumre og købsbeviser for de produkter, der overdrages, når du sender eller faxer en meddelelse om overdragelsen til Apple i henhold til det herover anførte afsnit.

11. Databeskyttelse

Apple opbevarer og bruger kundeoplysninger i henhold til Apples Politik for Behandling af Personlige Oplysninger, der er tilgængelig på www.apple.com/legal/warranty/privacy.

12. Øvrige oplysninger

(i) Ingen Apple-forhandler, -agent eller -medarbejder er bemyndiget til at ændre, forlænge eller udvide vilkårene for denne serviceaftale.

(ii) Såfremt en bestemmelse erklæres ulovlig eller uden retskraft, vil dette ikke påvirke lovligheden eller retskraften af de resterende bestemmelser.

(iii) Du erklærer dig indforstået med, at informationer eller data, der gives til Apple i henhold til denne aftale, ikke er fortrolige og ikke anses som din ejendom.

(iv) Du skal købe eller registrere aftalen inden for tolv (12) måneder efter den oprindelige købsdato for det dækkede udstyr.

(v) Betalingsforpligtelser i henhold til denne aftale garanteres af Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. I tilfælde af at Apple Distribution International Limited ikke opfylder disse forpligtelser, påtager Apple Operations Europe Ltd., en virksomhed registreret i henhold til irsk lovgivning, sig disse forpligtelser.

(vi) Denne aftale tilbydes kun og er kun gyldig, såfremt du er bosiddende i ét af de lande, hvor Apple eller tilknyttede virksomheder udbyder aftalen, og som kan ses anført her: www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Aftalen tilbydes ikke personer, der ikke har nået myndighedsalderen. Aftalen er ikke tilgængelig i lande, hvor loven forbyder den.

(vii) Denne serviceaftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor aftalen er købt.

021320 APP Mac Denmark v6.3

AppleCare Protection Plan til Mac ("APP til Mac")
AppleCare Protection Plan til iPod ("APP til iPod")
AppleCare Protection Plan til Apple-skærm ("APP til Apple-skærm")
AppleCare Protection Plan til Apple TV ("APP til Apple TV")

Forbrugerlovgivning
 
De fordele, du får med ovennævnte Protection Plan, er et supplement til de rettigheder, du har i henhold til forbrugerlovgivningen, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder i forbindelse med mangler ved produktet. Vilkår i disse aftaler berører ikke de rettigheder, du har i henhold til forbrugerlovgivningen.
 
Hvis et produkt er fejlbehæftet, kan forbrugeren særligt gøre brug af rettighederne i den danske købelov.  Det fremgår blandt andet af den danske købelov, at forbrugeren, forudsat at denne har foretaget en reklamation inden for en rimelig tid, i en periode på to år gældende fra leveringsdatoen har ret til at gøre et krav gældende direkte over for sælger for så vidt angår mangler ved det købte produkt, og som udgangspunkt har du efter eget valg ret til 1) at få produktet repareret, 2) at anmode om levering af et erstatningsprodukt, 3) at anmode om et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller 4) at ophæve aftalen, hvis manglen må anses som væsentlig. Der er dog mange faktorer, der har indflydelse på, om du er berettiget til at gøre brug af disse rettigheder. Apples et-årige begrænsede garanti, som fortolkes i henhold til dansk lovgivning, giver dig et supplement til dine forbrugerrettigheder i en periode på et år på følgende områder: 1) du skal ikke bevise, at den reklamerede mangel allerede eksisterede på leveringsdatoen, medmindre dette er uforeneligt med manglens art (i henhold til købeloven overdrages denne bevisbyrde til dig 6 måneder efter leveringen), 2) du har mulighed for at gøre brug af rettighederne i henhold til Apples et-årige begrænsede garanti for dit Apple-produkt gennem Apples lokale salgssteder i næsten hele verden, 3) i tilfælde af fejl eller fejlfunktioner på dit Apple-produkt kan du gøre dine krav gældende over for Apple, også selv om du har købt produktet af tredjepart. Denne garanti er baseret på følgende bestemmelse i den europæiske garanti, der sikrer forbrugernes rettigheder i Europa. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den europæiske tekst og ovenstående referencer for, hvordan den danske forbrugerlovgivning forholder sig til garantien, herunder hvordan garantien fortolkes i henhold til dansk lovgivning, har sidstnævnte forrang ved forbrugerkøb undergivet dansk lovgivning.  Disse krav gælder med forbehold af gældende betingelser og krav i henhold til lokal lovgivning.
 
Hvis du ud over de rettigheder, du har i henhold til aftalen, har mulighed for at gøre rettigheder gældende i henhold til forbrugerlovgivningen, kan du vælge, om du vil gøre dit krav gældende i henhold til forbrugerlovgivningen eller i henhold til aftalen.
 
Vigtigt: Vilkår i aftalen gælder ikke for krav i henhold til forbrugerlovgivningen.
 
Yderligere oplysninger om forbrugerlovgivningen fås på Apples hjemmeside (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller ved henvendelse til din lokale forbrugerorganisation.
 
1. Aftalen. Denne serviceaftale fastsætter bestemmelser for hardwareservice og teknisk support, som Apple Distribution International eller dennes retmæssige efterfølger ("Apple") yder i henhold til ovennævnte Protection Plans (herefter hver især kaldt "aftalen") for det Apple-produkt og det tilbehør, som er indeholdt i den originale emballage ("dækket udstyr"), og som er anført på dit dækningsbevis ("aftalebekræftelse").
 
2. Dækningens start og ophør.
Dækningen starter på tidspunktet for køb af aftalen og ophører på den dato, der er anført i din aftalebekræftelse ("dækningsperiode"). Du modtager din aftalebekræftelse, når du registrerer dit dækkede udstyr og aftalens registreringsnummer ("aftalenummer") hos Apple. Hvis en autoregistrering er mulig, er dit originale købsbevis din aftalebekræftelse. Vilkårene for denne aftale får du muligvis tilsendt i en særskilt aftalebekræftelse.  Hvis en autoregistrering er mulig, og du ikke modtager en særskilt aftalebekræftelse, er dit originale købsbevis for din aftale og aftalebekræftelsen hver især en del af din serviceaftale. Prisen for aftalen er anført på det originale købsbevis. Den hardwareservice og den tekniske support, som aftalen dækker, er et supplement til den dækning, som du får gennem fabrikantens hardwaregaranti og den gratis tekniske support.
 
3. Hvad er dækket af aftalen?
 
3.1 Hardwareservice
 
Hvis du i løbet af dækningsperioden fremsætter et gyldigt krav ved at meddele Apple, (i) at en materiale- eller fabrikationsfejl er opstået på det dækkede udstyr, eller (ii) at et dækket batteris evne til at holde strøm er lavere end firs procent (80 %) af de originale specifikationer, vil Apple enten (a) reparere fejlen gratis ved brug af nye dele eller dele, der i ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, eller (b) udskifte det dækkede udstyr med et nyt erstatningsprodukt eller et erstatningsprodukt, der i ydeevne og stabilitet svarer til et nyt produkt og funktionsmæssigt mindst svarer til det originale produkt. Hvis Apple udskifter det dækkede udstyr, bliver det originale produkt Apples ejendom, og erstatningsproduktet bliver din ejendom og dækkes af aftalen i den resterende dækningsperiode.
 
3.2 Dækket udstyr
 
Ud over det Apple-produkt og det tilbehør, der er indeholdt i den originale emballage, omfatter "det dækkede udstyr" følgende i henhold til din aftale:
 
(i) Med APP til Mac: (a) en kompatibel Apple-skærm, såfremt denne er købt på samme tidspunkt som det dækkede udstyr, (b) en Apple-mus, Magic Trackpad, Apple-batterioplader og Apple-tastatur, såfremt disse leveres sammen med det dækkede udstyr (e eller er købt sammen med en Mac mini eller Mac Pro), og (c) en AirPort Express eller AirPort Extreme-base, AirPort Time Capsule, Apple-hukommelsesmoduler (RAM) og Apple USB SuperDrive, såfremt disse anvendes sammen med det dækkede udstyr, og du ikke har købt dem tidligere end to år inden købet af det dækkede udstyr.
 
(ii) Med APP til Apple TV: en AirPort Express eller AirPort Extreme-base og AirPort Time Capsule, såfremt disse anvendes sammen med det dækkede udstyr, og du ikke har købt dem tidligere end to år inden købet af det dækkede udstyr.
 
3.3 Teknisk support
 
I løbet af dækningsperioden giver Apple dig adgang til telefonisk og webbaseret teknisk support. Den tekniske support kan omfatte hjælp til installation, start, konfiguration, fejlfinding og gendannelse (med undtagelse af gendannelse af data), herunder lagring, hentning og administration af filer, tolkning af systemfejlmeddelelser og bestemmelse af tidspunktet for, hvornår hardwareservice er påkrævet. Apple yder service for den pågældende aktuelle version af den understøttede software og den seneste større version. I dette afsnit betyder "større version" en væsentlig softwareversion, som Apple frigiver til kommercielt brug med et versionsnummer, f.eks. "1.0" eller "2.0", og som ikke er en betaversion. Omfanget af den tekniske support, der ydes, varierer i henhold til din aftale som beskrevet nedenfor.
 
3.4 Omfanget af teknisk support
 
(i) Med APP til Mac yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr, Apples operativsystemsoftware ("Mac OS") og Apple-mærkede forbrugerapplikationer, der er forudinstalleret på det dækkede udstyr ("forbruger-software"). Apple yder ligeledes teknisk support via den grafiske brugergrænseflade til løsning af problemer med serveradministration og netværksstyring af Apples operativsystem til serversoftware ("Mac OS-server") på en Mac.
(ii) Med APP til iPod yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr, iPod OS og programmer, der er forudinstalleret på det dækkede udstyr (samlet kaldt "iPod-software"), og i forbindelse med problemer med tilslutning af det dækkede udstyr til en "understøttet computer", dvs. en computer, der lever op til det dækkede udstyrs tilslutningsspecifikationer, og som har et operativsystem, der understøttes af det dækkede udstyr.
(iii) Med APP til Apple-skærm yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr og i forbindelse med problemer med tilslutning af det dækkede udstyr til en understøttet computer.
(iv) Med APP til Apple TV yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr, programmer, der er forudinstalleret på det dækkede udstyr ("Apple TV-software"), og i forbindelse med problemer med tilslutning af det dækkede udstyr til en understøttet computer eller et "understøttet tv", dvs. et tv, der lever op til det dækkede udstyrs tilslutningsspecifikationer.
 
4. Hvad er ikke dækket af aftalen?
 
4.1 Hardwareservice.
 
 Denne aftale gælder ikke for:
 
(i) installation, fjernelse eller bortskaffelse af det dækkede udstyr eller levering af udstyr i den periode, hvor der udføres service på det dækkede udstyr,
 
(ii) skader som følge af
(a) anvendelse sammen med et produkt, der ikke er omfattet af det dækkede udstyr,
(b) uheld, misbrug, kontakt med væske, ild, jordskælv eller andre udefra kommende årsager,
(c) anvendelse af det dækkede udstyr, der ikke er i overensstemmelse med de tilsigtede eller tilladte formål beskrevet i brugerhåndbogen, de tekniske specifikationer eller andre offentlige retningslinjer for det dækkede udstyr, eller
(d) service (herunder opgraderinger og udvidelser), der ikke er udført af en Apple-repræsentant eller en Autoriseret Apple-serviceudbyder ("AASP"),
 
(iii) dækket udstyr, hvis serienummer er blevet ændret, gjort ulæseligt eller fjernet, eller der uden fabrikantens skriftlige tilladelse er blevet ændret med hensyn til funktionalitet eller ydeevne,
 
(iv) dækket udstyr, der er mistet eller er blevet stjålet (denne aftale gælder kun for dækket udstyr, der tilbageleveres til Apple i sin helhed),
(v) kosmetiske skader på det dækkede udstyr, herunder, men ikke begrænset til, ridser, buler og defekte plastdele omkring porte,
 
(vi) forbrugsdele, f.eks. batterier, med forbehold af batteridækningen med APP til iPod eller APP til Mac, eller hvis skaden kan føres tilbage til en materiale- eller fabrikationsfejl,
 
(vii) forebyggende vedligeholdelse af det dækkede udstyr, eller
 
(viii) fejl som følge af normalt slid eller produktets alder.
 
4.2 Teknisk support.
 
Denne aftale dækker ikke:
 
(i) problemer, der kan løses med en opgradering af softwaren til den pågældende aktuelle version,
 
(ii) en anvendelse eller en ændring af det dækkede udstyr, Mac OS, iPod-software, Apple TV-software eller forbrugersoftware, som det dækkede udstyr eller software ikke er beregnet til i henhold til fabrikantens brugerhåndbog, tekniske specifikationer eller andre offentlige retningslinjer for det dækkede udstyr,
 
(iii) produkter fra tredjepart eller deres indvirkning på eller interaktion med det dækkede udstyr, Mac OS, Mac OS-server, iPod-software, Apple TV-software eller forbruger-software,
 
(iv) din anvendelse af en computer eller et operativsystem omfattet af APP til iPod, der ikke er relateret til iPod-software eller problemer med tilslutning til det dækkede udstyr,
 
(v) din anvendelse af en computer eller et operativsystem omfattet af APP til Apple-skærm, der ikke er relateret til problemer med tilslutning til det dækkede udstyr,
 
(vi) din anvendelse af en computer eller et operativsystem under APP til Apple TV, der ikke er relateret til Apple TV-software eller problemer med tilslutning til det dækkede udstyr,
 
(vii) Apple-software, der ikke er Mac OS, Mac OS-server, iPod-software, Apple TV-software eller forbruger-software dækket af den pågældende aftale,
 
(viii) Mac OS-software for servere, medmindre den grafiske brugergrænseflade bruges til løsning af problemer med serveradministration og netværksstyring på Mac OS-server på en Mac,
 
(ix) Mac OS-software eller en hvilken som helst Apple-software med angivelsen "betaversion" eller "smagsprøve" eller lignende,
 
(x) webbrowsere fra tredjepart, e-mail-programmer og internetprogrammer fra serviceudbydere eller de Mac OS-konfigurationer, der er nødvendige for at bruge disse, eller
 
(xi) skader på eller tab af software eller data, der opbevares eller optages på det dækkede udstyr. Gendannelse eller geninstallation af softwareprogrammer og brugerdata er ikke dækket af denne aftale.
 
5. Hvordan opnås service og support?
 
Du kan modtage hardwareservice og teknisk support via nedenstående links til Apple-support eller via det telefonnummer, der er anført i introduktionsvejledningen ("vejledningen"). Vejledningen er vedlagt i aftalens emballage. Kontakter du Apple telefonisk, vil en repræsentant fra Apples tekniske support svare dig og anmode om dit aftalenummer eller serienummeret på det dækkede udstyr, inden der ydes hjælp. Opbevar din aftalebekræftelse og det originale købsbevis for dit dækkede udstyr og din aftale, idet disse dokumenter kræves som bevis for, at dit produkt opfylder betingelserne for dækning.
 
Oplysninger om international support
Autoriserede Apple-serviceudbydere og Apple-detailforretninger
Apple-support og -service
 
 
6. Muligheder for hardwareservice
 
6.1 Apple yder efter eget skøn hardwareservice ud fra én eller flere af følgende muligheder:
 
(i) Indleveringsservice. Indleveringsservice er en mulighed for størstedelen af dækket udstyr. Det dækkede udstyr skal afleveres i en Apple-detailforretning eller hos en AASP, der tilbyder indleveringsservice. Service udføres på stedet, eller butikken eller serviceudbyderen sender det dækkede udstyr til service hos en Apple-reparationsservice ("ARS"). Når du modtager en besked om, at service er afsluttet, kan det dækkede udstyr afhentes.
 
(ii) Service hos kunden. Service hos kunden er en mulighed for mange stationære computere, såfremt det dækkede udstyr befinder sig inden for en radius på 80 kilometer (50 mil) fra en Apple-autoriseret serviceudbyder, der tilbyder service hos kunden. Hvis Apple afgør, at der er mulighed for service hos kunden, sender Apple en servicetekniker ud til det dækkede udstyrs lokalitet. Service udføres på lokaliteten, eller teknikeren transporterer det dækkede udstyr til en AASP eller ARS til reparation. Hvis det dækkede udstyr repareres hos en AASP eller ARS, står Apple for transport af det dækkede udstyr til din lokalitet, når service er afsluttet. Hvis serviceteknikeren ikke får adgang til det dækkede udstyr på det varslede tidspunkt, kan yderligere besøg hos kunden medføre ekstra gebyrer.
 
(iii) Service med fremsendelse. Service med direkte fremsendelse er en mulighed for størstedelen af dækket udstyr. Hvis Apple afgør, at dit dækkede udstyr er berettiget til service med fremsendelse til Apple, sender Apple et forudbetalt fragtbrev (og, hvis den originale emballage ikke længere haves, emballagemateriale), hvorefter du sender det dækkede udstyr til en ARS i overensstemmelse med Apples instruktioner. Når service er afsluttet, returnerer ARS det dækkede udstyr til dig. Apple betaler for forsendelsen til og fra din lokalitet, såfremt alle instruktioner følges. Alternativt kan Apple eller en Apple-autoriseret serviceudbyder arrangere, at det dækkede udstyr hentes hos dig og sendes direkte tilbage til dig efter endt service.
 
(iv) Service med ekspreserstatning eller service med gør det selv-dele for dækket udstyr. Service med ekspreserstatning er en mulighed for bestemte produkter af dækket udstyr, og service med gør det selv-dele er en mulighed for letudskiftelige produkter, dele eller tilbehør, f.eks. mus eller tastatur, som kan udskiftes uden brug af værktøj. Hvis service med ekspreserstatning eller service med gør det selv-dele er en mulighed i forhold til de pågældende omstændigheder, gælder følgende procedure.
 
(a) Service, hvor Apple kræver, at det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør returneres: Apple kan kræve kreditkortgodkendelse som sikkerhed for detailprisen på erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret samt eventuelle forsendelsesomkostninger. Hvis du ikke kan levere en kreditkortgodkendelse, kan du muligvis ikke benytte servicen, og Apple vil tilbyde alternative serviceløsninger. Apple fremsender et erstatningsprodukt, en erstatningsdel eller erstatningstilbehør til dig med eventuelle instruktioner om installation og krav om returnering af det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør. Hvis du følger Apples instruktioner, vil Apple annullere kreditkortgodkendelsen, således at du ikke bliver opkrævet betaling for produktet, delen og forsendelsen til og fra din lokalitet. Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør i henhold til instruktionerne, eller du returnerer et udskiftet produkt, en udskiftet del eller udskiftet tilbehør, der ikke er berettiget til service, vil Apple hæve det godkendte beløb på kreditkortet.
 
(b) Service, hvor Apple ikke kræver, at det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør returneres: Apple sender gratis et erstatningsprodukt, en erstatningsdel eller erstatningstilbehør sammen med eventuelle instruktioner om installation og anvisninger til bortskaffelse af det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør.
 
(c) Apple er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til arbejdsløn, som du har i forbindelse med service med ekspreserstatning eller service med gør det selv-dele. Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Apple på ovenstående telefonnummer eller besøge en Apple-detailforretning eller AASP.
 
6.2 Service i et andet land end det land, hvor Apple-produktet er købt, vil være begrænset til de servicemuligheder, der tilbydes i det pågældende land. Du skal eventuelt betale forsendelses- og administrationsgebyrer, hvis der ikke kan udføres service på det dækkede udstyr i det land, hvor der anmodes om service, hvis dette er et andet land end det land, hvor du har købt produktet. Hvis du har brug for service i et andet land end det land, hvor du har købt Apple-produktet, er du forpligtet til at overholde den gældende lovgivning og de gældende bestemmelser for import og eksport og betale afgifter for told, moms samt andre skatter og afgifter. I forbindelse med international service, har Apple ret til at reparere eller erstatte fejlbehæftede produkter eller dele med sammenlignelige produkter og dele, der lever op til den lokale standard.
 
7. Dine forpligtelser
 
For at kunne modtage service eller support i henhold til aftalen skal du overholde følgende:
 
(i) fremlægge dit aftalenummer og på anmodning en kopi af det originale købsbevis for din aftale,
 
(ii) give oplysninger om symptomer og virkninger af problemer med det dækkede udstyr,
 
(iii) svare på anmodninger om oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om det dækkede udstyrs serienummer, model, operativsystemets version og installeret software, eksterne enheder tilsluttet eller installeret på det dækkede udstyr, viste fejlmeddelelser, handlinger udført, inden problemet på det dækkede udstyr opstod, og trin udført til løsning af problemet,
 
(iv) følge Apples instruktioner, herunder, men ikke begrænset til, instruktioner om at undlade at fremsende Apple-produkter og -tilbehør, der ikke er omfattet af reparations- eller erstatningsservice, og følge Apples instruktioner om emballage af det dækkede udstyr,
 
(v) opdatere software til de seneste versioner, inden der anmodes om service, og
 
(vi) SØRGE FOR AT TAGE EN SIKKERHEDSKOPI AF DEN SOFTWARE OG DE DATA, DER OPBEVARES PÅ DET DÆKKEDE UDSTYR. APPLE FORBEHOLDER SIG RET TIL AT GENINSTALLERE DET DÆKKEDE UDSTYRS ORIGINALE SOFTWAREKONFIGURATIONER OG EFTERFØLGENDE OPDATEREDE VERSIONER UNDER SERVICEN, HVORVED AL SOFTWARE OG ALLE DATA, DER OPBEVARES PÅ DET DÆKKEDE UDSTYR FORUD FOR SERVICEN, VIL BLIVE SLETTET. UNDER SERVICE MED APP TIL IPOD VIL APPLE SLETTE INDHOLDET, DER ER LAGRET PÅ IPOD'EN OG FORMATERE LAGRINGSMEDIET PÅ NY. Apple returnerer din iPod eller leverer en erstatnings-iPod med de samme konfigurationer, som iPod'en oprindeligt havde, med forbehold af eventuelle opdateringer. Apple forbeholder sig ret til at installere iPod OS-opdateringer som en del af hardwareservicen med henblik på at forhindre, at iPod'en gendanner tidligere versioner af iPod OS. Programmer fra tredjepart, der er installeret på iPod'en, er muligvis ikke kompatible eller funktionsdygtige med iPod'en efter iPod OS-opdateringen. Du skal selv sørge for at geninstallere alle andre softwareprogrammer, data og adgangskoder.
 
8. Ansvarsbegrænsning
 
8.1 Hele aftalen.
 
Alle garantier, betingelser og andre vilkår, der ikke er anført i denne serviceaftale (uanset om de er mundtlige, skriftlige eller udtrykkeligt og/eller stiltiende fastsat ved almindelig lov eller sædvaneret), er, i det omfang loven tillader, udelukket fra aftalen.
 
For så vidt sådanne garantier, betingelser og andre vilkår ikke kan udelukkes, er disse begrænset, i det omfang loven tillader, dog højst til denne aftales løbetid, og, efter Apples skøn, til de service- og supportmuligheder, der er anført i det ovenstående under overskrifterne "Teknisk support" og "Muligheder for hardwareservice".
 
I visse lande er en begrænsning af løbetiden for de pågældende garantier, betingelser og/eller stiltiende fastsatte vilkår ikke tilladt. I disse tilfælde finder den ovenfor anførte begrænsning ikke anvendelse.
 
8.2 Ansvarsfraskrivelse for så vidt angår data:
 
Apple garanterer ikke, at det er muligt at reparere eller erstatte det dækkede udstyr, der er omfattet af denne aftale, uden risiko for og/eller tab af oplysninger og/eller data, der er lagret på det dækkede udstyr.
 
8.3 Ansvarsbegrænsning:
 
(i)   Med forbehold af nedenstående litra ii) og iii) og i det omfang, loven tillader det, går Apples maksimale ansvar i og/eller i henhold til denne aftale, hverken i eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller på anden vis i forbindelse med overholdelsen eller den tilsigtede overholdelse af denne aftale, ikke ud over ydelsen (for Apples omkostninger og i henhold til Apples skøn) af de support- og servicemuligheder, der er anført i det ovenstående under overskrifterne "Teknisk support" og "Muligheder for hardwareservice".
 
(ii)  Apple er under ingen omstændigheder ansvarlig for:
a)   tabt indtægt eller
b)   tabt fortjeneste eller
c)   forringelse af goodwill og/eller lignende tab eller
d)   tab af forventede besparelser eller
e)   tab af varer eller
f)    tab af kontrakter eller
g)   brugstab eller
h)   tab eller beskadigelse af data eller information eller
i)    særlige tab, indirekte tab, følgetab eller økonomiske tab af enhver art eller omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter som følge heraf.
 
(iii) Bestemmelserne i ovenstående litra i) og ii) finder ikke anvendelse i tilfælde af krav i forbindelse med dødsfald eller personskader, svig eller afgivelse af falske oplysninger og/eller i forbindelse med ethvert andet ansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov.
 
(iv) Ansvarsbegrænsningen anført i afsnit 8 finder ikke anvendelse i tilfælde af tab og/eller skader som følge af forsætlige handlinger eller grov forsømmelse. Dette gælder, uanset om et sådant ansvar er fastsat ved kontrakt eller baseret på et andet grundlag.
 
(v)  Det obligatoriske ansvar i henhold til produktansvarsloven berøres ikke af det i afsnit 8 anførte ansvar.
 
9. Annullering
 
Du har til enhver tid ret til at annullere denne aftale med en hvilken som helst begrundelse. Hvis du beslutter dig for at annullere denne aftale, skal du ringe til Apple på det i introduktionsvejledningen anførte telefonnummer eller sende eller faxe en skriftlig meddelelse med dit aftalenummer til Apple Customer Support, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917). En kopi af det originale købsbevis for aftalen skal vedlægges din meddelelse. Hvis du er en forbruger, der har indgået denne aftale via hjemmesiden for Apples Online Store eller via en anden fjernaftale (f.eks. via telefon), kan du annullere aftalen inden for 14 dage efter datoen for dit køb af aftalen eller modtagelsen af disse vilkår og betingelser - alt efter hvilken dato der ligger senest - og du vil få refunderet hele købesummen i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven.  Medmindre andet er fastsat ved national lovgivning, vil du, hvis du annullerer aftalen inden for tredive (30) dage efter datoen for dit køb af aftalen eller for modtagelsen af disse vilkår og betingelser - alt efter hvilken dato der ligger senest - få refunderet hele købesummen med fradrag af eventuelle omkostninger for service, der er ydet i henhold til aftalen. Hvis du annullerer dit køb senere end tredive (30) dage efter datoen for modtagelsen af denne aftale, dog allersenest 6 måneder efter købet, vil du få en del af købesummen refunderet med fradrag af et annulleringsgebyr på DKK 180 eller af 10 procent af den del af købesummen, der tilbagebetales, alt efter hvilket beløb der er lavest. Hvis du annullerer dit køb efter den i det ovenstående nævnte periode på 6 måneder, vil du få en en del af købesummen refunderet, uden at der opkræves et annulleringsgebyr i henhold til den danske lov om visse forbrugeraftaler.  Det forudsættes, at værdien af en hvilken som helst service, der er ydet forud for annulleringen, fratrækkes en udestående refundering. Annulleringsgebyret finder ikke anvendelse, såfremt annulleringen er baseret på en lovbestemt forbrugerrettighed (f.eks. i løbet af en lovbestemt fortrydelsesfrist). Medmindre andet er fastsat i national lovgivning, har Apple ret til at annullere denne aftale i forbindelse med svig eller afgivelse af væsentligt urigtige oplysninger. Medmindre andet er fastsat i lokal lovgivning, har Apple ligeledes ret til efter et skriftligt varsel på tredive (30) dage at annullere denne aftale, hvis reservedele for det dækkede udstyr ikke længere er tilgængelige. Hvis Apple annullerer denne aftale, fordi reservedele ikke længere er tilgængelige, får du refunderet en del af købesummen for de af aftalens vilkår, der ikke er udløbet.
 
10. Overdragelse af aftalen
 
(i) Med overdragelse af det dækkede udstyr til en ny ejer. Med forbehold af de begrænsninger, der er anført i det nedenstående, kan du overdrage alle dine rettigheder i henhold til aftalen én gang til tredjepart under følgende forudsætninger: (a) Overdragelsen omfatter det originale købsbevis for aftalen, aftalebekræftelsen og al emballagemateriale for aftalen, herunder trykt dokumentation og disse vilkår og betingelser, (b) du informerer Apple om overdragelsen ved at sende eller faxe en meddelelse om overdragelsen til Apples kundesupport Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republikken Irland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917), og (c) tredjepart, der modtager aftalen, accepterer aftalens vilkår og betingelser. Når du informerer Apple om overdragelsen af aftalen, skal du angive aftalenummer, serienummer for det dækkede udstyr, der overdrages, samt navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse på den nye ejer.
 
(ii) Med overdragelse fra originalt dækket udstyr til nyt dækket udstyr. Du kan overdrage aftalens dækning én gang til et nyt Apple-produkt, der ejes og er købt af dig, inden for tredive (30) dage efter køb af det dækkede udstyr. Det nye produkt skal være berettiget til dækning, og på overdragelsestidspunktet skal begge produkter være dækkede af Apple - Et (1) års begrænset hardwaregaranti. Apple udsteder en aftalebekræftelse for det nye produkt, som herefter bliver det dækkede udstyr. Når du informerer Apple om overdragelsen, skal du angive aftalenummer, serienumre og købsbeviser for de produkter, der overdrages, når du sender eller faxer en meddelelse om overdragelsen til Apple i henhold til det herover anførte afsnit.
 
11. Databeskyttelse
 
Apple opbevarer og bruger kundeoplysninger i henhold til Apples Politik for Behandling af Personlige Oplysninger, der er tilgængelig på www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Øvrige oplysninger
 
(i) Ingen Apple-forhandler, -agent eller -medarbejder er bemyndiget til at ændre, forlænge eller udvide vilkårene for denne serviceaftale.
(ii) Såfremt en bestemmelse erklæres ulovlig eller uden retskraft, vil dette ikke påvirke lovligheden eller retskraften af de resterende bestemmelser.
(iii) Du erklærer dig indforstået med, at informationer eller data, der gives til Apple i henhold til denne aftale, ikke er fortrolige og ikke anses som din ejendom.
(iv) Du skal købe eller registrere aftalen inden for tolv (12) måneder efter den oprindelige købsdato for det dækkede udstyr.
(v) Betalingsforpligtelser i henhold til denne aftale garanteres af Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland. I tilfælde af at Apple Distribution International ikke opfylder disse forpligtelser, påtager Apple Operations Europe, en virksomhed registreret i henhold til irsk lovgivning, sig disse forpligtelser.
(vi) Denne aftale tilbydes kun og er kun gyldig, såfremt du er bosiddende i ét af de lande, hvor Apple eller tilknyttede virksomheder udbyder aftalen, og som kan ses anført her: www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Aftalen tilbydes ikke personer, der ikke har nået myndighedsalderen. Aftalen er ikke tilgængelig i lande, hvor loven forbyder den.
(vii) Denne serviceaftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor aftalen er købt.
 
081715 APP Mac Denmark v6.1

AppleCare Protection Plan til Mac ("APP til Mac")
AppleCare Protection Plan til iPod ("APP til iPod")
AppleCare Protection Plan til Apple-skærm ("APP til Apple-skærm")
AppleCare Protection Plan til Apple TV ("APP til Apple TV")

Forbrugerlovgivning
 
De fordele, du får med ovennævnte Protection Plan, er et supplement til de rettigheder, du har i henhold til forbrugerlovgivningen, herunder, men ikke begrænset til, rettigheder i forbindelse med mangler ved produktet. Vilkår i disse aftaler berører ikke de rettigheder, du har i henhold til forbrugerlovgivningen.
 
Hvis et produkt er fejlbehæftet, kan forbrugeren særligt gøre brug af rettighederne i den danske købelov. Det fremgår blandt andet af den danske købelov, at forbrugeren, forudsat at denne har foretaget en reklamation inden for en rimelig tid, i en periode på to år gældende fra leveringsdatoen har ret til at gøre et krav gældende direkte over for sælger for så vidt angår mangler ved det købte produkt, og som udgangspunkt har du efter eget valg ret til 1) at få produktet repareret, 2) at anmode om levering af et erstatningsprodukt, 3) at anmode om et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller 4) at ophæve aftalen, hvis manglen må anses som væsentlig. Der er dog mange faktorer, der har indflydelse på, om du er berettiget til at gøre brug af disse rettigheder. Apple - Et års begrænset garanti, som fortolkes i henhold til dansk lovgivning, giver dig et supplement til dine forbrugerrettigheder i en periode på et år på følgende områder: 1) du skal ikke bevise, at den reklamerede mangel allerede eksisterede på leveringsdatoen, medmindre dette er uforeneligt med manglens art (i henhold til købeloven overdrages denne bevisbyrde til dig 6 måneder efter leveringen), 2) du har mulighed for at gøre brug af rettighederne i henhold til Apple - Et års begrænset garanti for dit Apple-produkt gennem Apples lokale salgssteder i næsten hele verden, 3) i tilfælde af fejl eller fejlfunktioner på dit Apple-produkt kan du gøre dine krav gældende over for Apple, også selv om du har købt produktet af tredjepart. Denne garanti er baseret på følgende bestemmelse i den europæiske garanti, der sikrer forbrugernes rettigheder i Europa. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den europæiske tekst og ovenstående referencer for, hvordan den danske forbrugerlovgivning forholder sig til garantien, herunder hvordan garantien fortolkes i henhold til dansk lovgivning, har sidstnævnte forrang ved forbrugerkøb undergivet dansk lovgivning. Disse krav gælder med forbehold af gældende betingelser og krav i henhold til national lovgivning.
 
Hvis du ud over til de rettigheder, du har i henhold til aftalen, har mulighed for at gøre rettigheder gældende i henhold til forbrugerlovgivningen, kan du vælge, om du vil gøre dit krav gældende i henhold til forbrugerlovgivningen eller i henhold til aftalen.
 
Vigtigt: Vilkår i aftalen gælder ikke for krav i henhold til forbrugerlovgivningen.
 
Yderligere oplysninger om forbrugerlovgivningen fås på Apples hjemmeside (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller ved henvendelse til din lokale forbrugerorganisation.
 
1. Aftalen. Denne serviceaftale fastsætter bestemmelser for hardwareservice og teknisk support, som Apple Distribution International eller dennes retmæssige efterfølger ("Apple") yder i henhold til ovennævnte Protection Plans (herefter hver især kaldt "aftalen") for det Apple-produkt og det tilbehør, som er indeholdt i den originale emballage ("dækket udstyr"), og som er anført på dit dækningsbevis ("aftalebekræftelse").
 
2. Dækningens start og ophør.
 
Dækningen starter på tidspunktet for køb af aftalen og ophører på den dato, der er anført i din aftalebekræftelse ("dækningsperiode"). Du modtager din aftalebekræftelse, når du registrerer dit dækkede udstyr og aftalens registreringsnummer ("aftalenummer") hos Apple. Hvis en autoregistrering er mulig, er dit originale købsbevis din aftalebekræftelse. Vilkårene for denne aftale, dit originale købsbevis for din aftale og aftalebekræftelsen er hver især en del af din serviceaftale. Prisen for aftalen er anført på det originale købsbevis. Den hardwareservice og den tekniske support, som aftalen dækker, er et supplement til den dækning, som du får gennem fabrikantens hardwaregaranti og den gratis tekniske support.
 
3. Hvad er dækket af aftalen?
 
3.1 Harwareservice
 
Hvis du i løbet af garantiperioden fremsætter et gyldigt krav ved at meddele Apple, (i) at en materiale- eller fabrikationsfejl er opstået på det dækkede udstyr, eller (ii) at et dækket iPod-batteris evne til at holde strøm er forringet med halvtreds procent (50 %) eller mere sammenlignet med de originale specifikationer, vil Apple enten (a) reparere fejlen gratis ved brug af nye dele eller dele, der i ydeevne og stabilitet svarer til nye dele, eller (b) udskifte det dækkede udstyr med et nyt erstatningsprodukt eller et erstatningsprodukt, der i ydeevne og stabilitet svarer til et nyt produkt og funktionsmæssigt mindst svarer til det originale produkt. Hvis Apple udskifter det dækkede udstyr, bliver det originale produkt Apples ejendom, og erstatningsproduktet bliver din ejendom og dækkes af aftalen i den resterende dækningsperiode.
 
3.2 Dækket udstyr
 
Ud over det Apple-produkt og det tilbehør, der er indeholdt i den originale emballage, omfatter "det dækkede udstyr" følgende i henhold til din aftale:
 
(i) Med APP til Mac: (a) en kompatibel Apple-skærm, såfremt denne er købt på samme tidspunkt som det dækkede udstyr, (b) en Apple-mus, Magic Trackpad, Apple-batterioplader og Apple-tastatur, såfremt disse leveres sammen med det dækkede udstyr (eller er købt sammen med en Mac mini), og (c) et AirPort Extreme-kort, en AirPort Express eller AirPort Extreme-base, Time Capsule, en Apple DVI til ADC-skærmadapter, Apple RAM-moduler og Apple USB SuperDrive, såfremt disse anvendes sammen med det dækkede udstyr, og du ikke har købt dem tidligere end to år inden købet af det dækkede udstyr.
(ii) Med APP til Apple TV: et AirPort Extreme-kort, en AirPort Express eller AirPort Extreme-base og Time Capsule, såfremt disse anvendes sammen med det dækkede udstyr, og du ikke har købt dem tidligere end to år inden købet af det dækkede udstyr.
 
3.3 Teknisk support
 
I løbet af dækningsperioden giver Apple dig adgang til telefonisk og webbaseret teknisk support. Den tekniske support kan omfatte hjælp til installation, start, konfiguration, fejlfinding og gendannelse (med undtagelse af gendannelse af data), herunder lagring, hentning og administration af filer, tolkning af systemfejlmeddelelser og bestemmelse af tidspunktet for, hvornår hardwareservice er påkrævet. Apple yder service for den pågældende aktuelle version af den understøttede software og den seneste større version. I dette afsnit betyder "større version" en væsentlig softwareversion, som Apple frigiver til kommercielt brug med et versionsnummer, f.eks. "1.0" eller "2.0", og som ikke er en betaversion. Omfanget af den tekniske support, der ydes, varierer i henhold til din aftale som beskrevet nedenfor.
 
3.4 Omfanget af teknisk support
 
(i) Med APP til Mac yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr, Apples operativsystemsoftware ("Mac OS") og Apple-forbrugerapplikationer, der er forudinstalleret på det dækkede udstyr ("forbruger-software"). Apple yder ligeledes teknisk support via den grafiske brugergrænseflade til løsning af problemer med serveradministration og netværksstyring af Apples operativsystem til serversoftware ("Mac OS-server") på en Mac.
(ii) Med APP til iPod, yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr, iPod OS og programmer, der er forudinstalleret på det dækkede udstyr, (samlet kaldt "iPod-software") og i forbindelse med problemer med tilslutning af det dækkede udstyr til en "understøttet computer", dvs. en computer, der lever op til det dækkede udstyrs tilslutningsspecifikationer, og som har et operativsystem, der understøttes af det dækkede udstyr.
(iii) Med APP til Apple-skærm yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr og i forbindelse med problemer med tilslutning af det dækkede udstyr til en understøttet computer.
(iv) Med APP til Apple TV yder Apple teknisk support for det dækkede udstyr, programmer, der er forudinstalleret på det dækkede udstyr ("Apple TV-software"), og i forbindelse med problemer med tilslutning af det dækkede udstyr til en understøttet computer eller et "understøttet tv", dvs. et tv, der lever op til det dækkede udstyrs tilslutningsspecifikationer.
 
4. Hvad er ikke dækket af aftalen?
 
4.1 Hardwareservice.
 
 Denne aftale gælder ikke for:
 
(i) installation, fjernelse eller bortskaffelse af det dækkede udstyr eller levering af udstyr i den periode, hvor der udføres service på det dækkede udstyr,
(ii) skader som følge af
 
(a) en anvendelse sammen med et produkt, der ikke er omfattet af det dækkede udstyr,
(b) uheld, misbrug, kontakt med væske, ild, jordskælv eller andre udefra kommende årsager,
(c) en anvendelse af det dækkede udstyr, der ikke er i overensstemmelse med de tilsigtede eller tilladte formål beskrevet i brugerhåndbogen, de tekniske specifikationer eller andre offentlige retningslinjer for det dækkede udstyr, eller
(d) service (herunder opgraderinger og udvidelser), der ikke er udført af en Apple-repræsentant eller en Apple-autoriseret serviceudbyder ("AASP"),
 
(iii) dækket udstyr, hvis serienummer er blevet ændret, gjort ulæseligt eller fjernet, eller der uden fabrikantens skriftlige tilladelse er blevet ændret med hensyn til funktionalitet eller ydeevne,
 
(iv) dækket udstyr, der er mistet eller er blevet stjålet (denne aftale gælder kun for dækket udstyr, der tilbageleveres til Apple i sin helhed),
(v) kosmetiske skader på det dækkede udstyr, herunder, men ikke begrænset til, ridser, buler og defekte plastdele omkring porte,
(vi) forbrugsdele, f.eks. batterier, med forbehold af batteridækningen med APP til iPod, eller hvis skaden kan føres tilbage til en materiale- eller fabrikationsfejl,
(vii) forebyggende vedligeholdelse af det dækkede udstyr, eller
(viii) fejl som følge af normalt slid eller produktets alder.
 
4.2 Teknisk support.
 
Denne aftale dækker ikke:
 
(i) problemer, der kan løses med en opgradering af softwaren til den pågældende aktuelle version,
(ii) en anvendelse eller en ændring af det dækkede udstyr, Mac OS, iPod-software, Apple TV-software eller forbrugersoftware, som det dækkede udstyr eller software ikke er beregnet til i henhold til fabrikantens brugerhåndbog, tekniske specifikationer eller andre offentlige retningslinjer for det dækkede udstyr,
(iii) produkter fra tredjepart eller deres indvirkning på eller interaktion med det dækkede udstyr, Mac OS, Mac OS-server, iPod-software, Apple TV-software eller forbruger-software,
(iv) din anvendelse af en computer eller et operativsystem omfattet af APP til iPod, der ikke er relateret til iPod-software eller problemer med tilslutning til det dækkede udstyr,
(v) din anvendelse af en computer eller et operativsystem omfattet af APP til Apple-skærm, der ikke er relateret til problemer med tilslutning til det dækkede udstyr,
(vi) din anvendelse af en computer eller et operativsystem under APP til Apple TV, der ikke er relateret til Apple TV-software eller problemer med tilslutning til det dækkede udstyr,
(vii) Apple-software, der ikke er Mac OS, Mac OS-server, iPod-software, Apple TV-software eller forbruger-software dækket af den pågældende aftale,
(viii) Mac OS-software for servere, medmindre den grafiske brugergrænseflade bruges til løsning af problemer med serveradministration og netværksstyring på Mac OS-server på en Mac,
(ix) Mac OS-software eller en hvilken som helst Apple-software med angivelsen "betaversion" eller "smagsprøve" eller lignende,
(x) webbrowsere fra tredjepart, e-mail-programmer og internetprogrammer fra serviceudbydere eller de Mac OS-konfigurationer, der er nødvendige for at bruge disse, eller
(xi) skader på eller tab af software eller data, der opbevares eller optages på det dækkede udstyr. Gendannelse eller geninstallation af softwareprogrammer og brugerdata er ikke dækket af denne aftale.
 
5. Hvordan opnås service og support?
 
Du kan modtage hardwareservice og teknisk support via nedenstående links til Apple-support eller via det telefonnummer, der er anført i introduktionsvejledningen ("vejledningen"). Vejledningen er vedlagt i aftalens emballage. Kontakter du Apple telefonisk, vil en repræsentant fra Apples tekniske support svare dig og anmode om dit aftalenummer eller serienummeret på det dækkede udstyr, inden der ydes hjælp. Opbevar din aftalebekræftelse og det originale købsbevis for dit dækkede udstyr og din aftale, idet disse dokumenter kræves som bevis for, at dit produkt opfylder betingelserne for dækning.

Information om international support
Apple-autoriserede serviceudbydere og Apple-detailforretninger
Apple-support og -service
 
6. Muligheder for hardwareservice
 
6.1 Apple yder efter eget skøn hardwareservice ud fra én eller flere af følgende muligheder:
 
(i) Indleveringsservice. Indleveringsservice er en mulighed for størstedelen af dækket udstyr. Det dækkede udstyr skal afleveres i en Apple-detailforretning eller hos en AASP, der tilbyder indleveringsservice. Service udføres på stedet, eller butikken eller serviceudbyderen sender det dækkede udstyr til service hos en Apple-reparationsservice ("ARS"). Når du modtager en besked om, at service er afsluttet, kan det dækkede udstyr afhentes.
(ii) Service hos kunden. Service hos kunden er en mulighed for mange stationære computere, såfremt det dækkede udstyr befinder sig inden for en radius på 80 kilometer (50 mil) fra en Apple-autoriseret serviceudbyder, der tilbyder service hos kunden. Hvis Apple afgør, at der er mulighed for service hos kunden, sender Apple en servicetekniker ud til det dækkede udstyrs lokalitet. Service udføres på lokaliteten, eller teknikeren transporterer det dækkede udstyr til en AASP eller ARS til reparation. Hvis det dækkede udstyr repareres hos en AASP eller ARS, står Apple for transport af det dækkede udstyr til din lokalitet, når service er afsluttet. Hvis serviceteknikeren ikke får adgang til det dækkede udstyr på det varslede tidspunkt, kan yderligere besøg hos kunden medføre ekstra gebyrer.
(iii) Service med fremsendelse. Service med direkte fremsendelse er en mulighed for størstedelen af dækket udstyr. Hvis Apple afgør, at dit dækkede udstyr er berettiget til service med fremsendelse til Apple, sender Apple et forudbetalt fragtbrev (og, hvis den originale emballage ikke længere haves, emballagemateriale), hvorefter du sender det dækkede udstyr til en ARS i overensstemmelse med Apples instruktioner. Når service er afsluttet, returnerer ARS det dækkede udstyr til dig. Apple betaler for forsendelsen til og fra din lokalitet, såfremt alle instruktioner følges.
(iv) Service med ekspreserstatning eller service med gør det selv-dele for dækket udstyr. Service med ekspreserstatning er en mulighed for bestemte produkter af dækket udstyr, og service med gør det selv-dele er en mulighed for letudskiftelige produkter, dele eller tilbehør, f.eks. mus eller tastatur, som kan udskiftes uden brug af værktøj. Hvis service med ekspreserstatning eller service med gør det selv-dele er en mulighed i forhold til de pågældende omstændigheder, gælder følgende procedure.
 
(a) Service, hvor Apple kræver, at det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør returneres: Apple kan kræve kreditkortgodkendelse som sikkerhed for detailprisen på erstatningsproduktet, erstatningsdelen eller erstatningstilbehøret samt eventuelle forsendelsesomkostninger. Hvis du ikke kan levere en kreditkortgodkendelse, kan du muligvis ikke benytte servicen, og Apple vil tilbyde alternative serviceløsninger. Apple fremsender et erstatningsprodukt, en erstatningsdel eller erstatningstilbehør til dig med eventuelle instruktioner om installation og krav om returnering af det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør. Hvis du følger Apples instruktioner, vil Apple annullere kreditkortgodkendelsen, således at du ikke bliver opkrævet betaling for produktet, delen og forsendelsen til og fra din lokalitet. Hvis du ikke returnerer det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør i henhold til instruktionerne, eller du returnerer et udskiftet produkt, en udskiftet del eller udskiftet tilbehør, der ikke er berettiget til service, vil Apple hæve det godkendte beløb på kreditkortet.
(b) Service, hvor Apple ikke kræver, at det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør returneres: Apple sender gratis et erstatningsprodukt, en erstatningsdel eller erstatningstilbehør sammen med eventuelle instruktioner om installation og anvisninger til bortskaffelse af det udskiftede produkt, den udskiftede del eller det udskiftede tilbehør.
(c) Apple er ikke ansvarlig for eventuelle udgifter til arbejdsløn, som du har i forbindelse med service med ekspreserstatning eller service med gør det selv-dele. Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Apple på ovenstående telefonnummer eller besøge en Apple-detailforretning eller AASP.
 
6.2 Service i et andet land end det land, hvor Apple-produktet er købt, vil være begrænset til de servicemuligheder, der tilbydes i det pågældende land. Du skal eventuelt betale forsendelses- og administrationsgebyrer, hvis der ikke kan udføres service på det dækkede udstyr i det land, hvor der anmodes om service, hvis dette er et andet land end det land, hvor du har købt produktet. Hvis du har brug for service i et andet land end det land, hvor du har købt Apple-produktet, er du forpligtet til at overholde den gældende lovgivning og de gældende bestemmelser for import og eksport og betale afgifter for told, moms samt andre skatter og afgifter. I forbindelse med international service, har Apple ret til at reparere eller erstatte fejlbehæftede produkter eller dele med sammenlignelige produkter og dele, der lever op til den lokale standard.
 
7. Dine forpligtelser
 
For at kunne modtage service eller support i henhold til aftalen skal du overholde følgende:
 
(i) fremlægge dit aftalenummer og på anmodning en kopi af det originale købsbevis for din aftale,
(ii) give oplysninger om symptomer og virkninger af problemer med det dækkede udstyr,
(iii) svare på anmodninger om oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, oplysninger om det dækkede udstyrs serienummer, model, operativsystemets version og installeret software, eksterne enheder tilsluttet eller installeret på det dækkede udstyr, viste fejlmeddelelser, handlinger udført, inden problemet på det dækkede udstyr opstod, og trin udført til løsning af problemet,
(iv) følge Apples instruktioner, herunder, men ikke begrænset til, instruktioner om at undlade at fremsende Apple-produkter og -tilbehør, der ikke er omfattet af reparations- eller erstatningsservice, og følge Apples instruktioner om emballage af det dækkede udstyr,
(v) opdatere software til de seneste versioner, inden der anmodes om service, og
(vi) sørge for at tage en sikkerhedskopi af den software og de data, der opbevares på det dækkede udstyr. APPLE FORBEHOLDER SIG RET TIL AT GENINSTALLERE DET DÆKKEDE UDSTYRS ORIGINALE SOFTWAREKONFIGURATIONER OG EFTERFØLGENDE OPDATEREDE VERSIONER UNDER SERVICEN, HVORVED AL SOFTWARE OG ALLE DATA, DER OPBEVARES PÅ DET DÆKKEDE UDSTYR FORUD FOR SERVICEN, VIL BLIVE SLETTET. UNDER SERVICE MED APP TIL IPOD VIL APPLE SLETTE INDHOLDET, DER ER LAGRET PÅ IPOD'EN OG FORMATERE LAGRINGSMEDIET PÅ NY. Apple returnerer din iPod eller leverer en erstatnings-iPod med de samme konfigurationer, som iPod'en oprindeligt havde, med forbehold af eventuelle opdateringer. Apple forbeholder sig ret til at installere iPod OS-opdateringer som en del af hardwareservicen med henblik på at forhindre, at iPod'en gendanner tidligere versioner af iPod OS. Programmer fra tredjepart, der er installeret på iPod'en, er muligvis ikke kompatible eller funktionsdygtige med iPod'en efter iPod OS-opdateringen. Du skal selv sørge for at geninstallere alle andre softwareprogrammer, data og adgangskoder.
 
8. Ansvarsbegrænsning
 
8.1 Hele aftalen.
 
Alle garantier, betingelser og andre vilkår, der ikke er anført i denne serviceaftale (uanset om de er mundtlige, skriftlige eller udtrykkeligt og/eller stiltiende fastsat ved almindelig lov eller sædvaneret), er, i det omfang loven tillader, udelukket fra aftalen.
 
For så vidt sådanne garantier, betingelser og andre vilkår ikke kan udelukkes, er disse begrænset, i det omfang loven tillader, dog højst til denne aftales løbetid, og, efter Apples skøn, til de service- og supportmuligheder, der er anført i det ovenstående under overskrifterne "Teknisk support" og "Muligheder for hardwareservice".
 
I visse lande er en begrænsning af løbetiden for de pågældende garantier, betingelser og/eller stiltiende fastsatte vilkår ikke tilladt. I disse tilfælde finder den ovenfor anførte begrænsning ikke anvendelse.
 
8.2 Ansvarsfraskrivelse for så vidt angår data:
 
Apple garanterer ikke, at det er muligt at reparere eller erstatte det dækkede udstyr, der er omfattet af denne aftale, uden risiko for og/eller tab af oplysninger og/eller data, der er lagret på det dækkede udstyr.
 
8.3 Ansvarsbegrænsning:
 
(i)   Med forbehold af nedenstående litra ii) og iii) og i det omfang, loven tillader det, går Apples maksimale ansvar i og/eller i henhold til denne aftale, hverken i eller uden for kontrakt (herunder uagtsomhed) eller på anden vis i forbindelse med overholdelsen eller den tilsigtede overholdelse af denne aftale, ikke ud over ydelsen (for Apples omkostninger og i henhold til Apples skøn) af de support- og servicemuligheder, der er anført i det ovenstående under overskrifterne "Teknisk support" og "Muligheder for hardwareservice".
 
(ii)  Apple er under ingen omstændigheder ansvarlig for:
 
a)   tabt indtægt eller
b)   tabt fortjeneste eller
c)   forringelse af goodwill og/eller lignende tab eller
d)   tab af forventede besparelser eller
e)   tab af varer eller
f)    tab af kontrakter eller
g)   brugstab eller
h)   tab eller beskadigelse af data eller information eller
i)    særlige tab, indirekte tab, følgetab eller økonomiske tab af enhver art eller omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter som følge heraf.
 
(iii) Bestemmelserne i ovenstående litra i) og ii) finder ikke anvendelse i tilfælde af krav i forbindelse med dødsfald eller personskader, svig eller afgivelse af falske oplysninger og/eller i forbindelse med ethvert andet ansvar, der ikke kan begrænses eller udelukkes ved lov.
 
(iv) Ansvarsbegrænsningen anført i afsnit 8 finder ikke anvendelse i tilfælde af tab og/eller skader som følge af forsætlige handlinger eller grov forsømmelse. Dette gælder, uanset om et sådant ansvar er fastsat ved kontrakt eller baseret på et andet grundlag.
 
(v)  Det obligatoriske ansvar i henhold til produktansvarsloven berøres ikke af det i afsnit 8 anførte ansvar.
 
9. Annullering
 
Du har til enhver tid ret til at annullere denne aftale med en hvilken som helst begrundelse. Hvis du beslutter dig for at annullere denne aftale, skal du ringe til Apple på det i introduktionsvejledningen anførte telefonnummer eller sende eller faxe en skriftlig meddelelse med dit aftalenummer til Apples kundesupport, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republikken Irland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917). En kopi af det originale købsbevis for aftalen skal vedlægges din meddelelse. Hvis du er en forbruger, der har indgået denne aftale via hjemmesiden for Apples Online Store eller via en anden fjernaftale (f.eks. via telefon), kan du annullere aftalen inden for 14 dage efter datoen for dit køb af aftalen eller modtagelsen af disse vilkår og betingelser - alt efter hvilken dato der ligger senest - og du vil få refunderet hele købesummen i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Medmindre andet er fastsat ved national lovgivning, vil du, hvis du annullerer aftalen inden for tredive (30) dage efter datoen for dit køb af aftalen eller for modtagelsen af disse vilkår og betingelser - alt efter hvilken dato der ligger senest - få refunderet hele købesummen med fradrag af eventuelle omkostninger for service, der er ydet i henhold til aftalen. Hvis du annullerer dit køb senere end tredive (30) dage efter datoen for modtagelsen af denne aftale, dog allersenest 6 måneder efter købet, vil du få en del af købesummen refunderet med fradrag af et annulleringsgebyr på DKK 180 eller af 10 procent af den del af købesummen, der tilbagebetales, alt efter hvilket beløb der er lavest. Hvis du annullerer dit køb efter den i det ovenstående nævnte periode på 6 måneder, vil du få en en del af købesummen refunderet, uden at der opkræves et annulleringsgebyr i henhold til den danske lov om visse forbrugeraftaler. Det forudsættes, at værdien af en hvilken som helst service, der er ydet forud for annulleringen, fratrækkes en udestående refundering. Annulleringsgebyret finder ikke anvendelse, såfremt annulleringen er baseret på en lovbestemt forbrugerrettighed (f.eks. i løbet af en lovbestemt fortrydelsesfrist). Medmindre andet er fastsat i national lovgivning, har Apple ret til at annullere denne aftale i forbindelse med svig eller afgivelse af væsentligt urigtige oplysninger. Medmindre andet er fastsat i national lovgivning, har Apple ligeledes ret til efter et skriftligt varsel på tredive (30) dage at annullere denne aftale, hvis servicedele for det dækkede udstyr ikke længere er tilgængelige. Hvis Apple annullerer denne aftale, fordi servicedele ikke længere er tilgængelige, får du refunderet en del af købesummen for de af aftalens vilkår, der ikke er udløbet.
 
10. Overdragelse af aftalen
 
(i) Med overdragelse af det dækkede udstyr til en ny ejer. Med forbehold af de begrænsninger, der er anført i det nedenstående, kan du overdrage alle dine rettigheder i henhold til aftalen én gang til tredjepart under følgende forudsætninger: (a) Overdragelsen omfatter det originale købsbevis for aftalen, aftalebekræftelsen og al emballagemateriale for aftalen, herunder trykt dokumentation og disse vilkår og betingelser, (b) du informerer Apple om overdragelsen ved at sende eller faxe en meddelelse om overdragelsen til Apples kundesupport Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republikken Irland (faxnummer: +353 (0)21 428 3917), og (c) tredjepart, der modtager aftalen, accepterer aftalens vilkår og betingelser. Når du informerer Apple om overdragelsen af aftalen, skal du angive aftalenummer, serienummer for det dækkede udstyr, der overdrages, samt navn, adresse, telefonnummer og e-mail-adresse på den nye ejer.
(ii) Med overdragelse fra originalt dækket udstyr til nyt dækket udstyr. Du kan overdrage aftalens dækning én gang til et nyt Apple-produkt, der ejes og er købt af dig, inden for tredive (30) dage efter køb af det dækkede udstyr. Det nye produkt skal være berettiget til dækning, og på overdragelsestidspunktet skal begge produkter være dækkede af Apple - Et (1) års begrænset hardwaregaranti. Apple udsteder en aftalebekræftelse for det nye produkt, som herefter bliver det dækkede udstyr. Når du informerer Apple om overdragelsen, skal du angive aftalenummer, serienumre og købsbeviser for de produkter, der overdrages, når du sender eller faxer en meddelelse om overdragelsen til Apple i henhold til det herover anførte afsnit.
 
11. Databeskyttelse
 
Apple opbevarer og bruger kundeoplysninger i henhold til Apples Politik for Behandling af Personlige Oplysninger, der er tilgængelig på www.apple.com/legal/warranty/privacy.
 
12. Øvrige oplysninger
 
(i) Ingen Apple-forhandler, -agent eller -medarbejder er bemyndiget til at ændre, forlænge eller udvide vilkårene for denne serviceaftale.
(ii) Såfremt en bestemmelse erklæres ulovlig eller uden retskraft, vil dette ikke påvirke lovligheden eller retskraften af de resterende bestemmelser.
(iii) Du erklærer dig indforstået med, at informationer eller data, der gives til Apple i henhold til denne aftale, ikke er fortrolige og ikke anses som din ejendom.
(iv) Du skal købe eller registrere aftalen inden for tolv (12) måneder efter den oprindelige købsdato for det dækkede udstyr.
(v) Betalingsforpligtelser i henhold til denne aftale garanteres af Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republikken Irland. I tilfælde af at Apple Distribution International ikke opfylder disse forpligtelser, påtager Apple Operations Europe, en virksomhed registreret i henhold til irsk lovgivning, sig disse forpligtelser.
(vi) Denne aftale tilbydes kun og er kun gyldig, såfremt du er bosiddende i ét af de lande, hvor Apple eller tilknyttede virksomheder udbyder aftalen, og som kan ses anført her: http://www.apple.com/legal/applecare/countrylist.html. Aftalen tilbydes ikke personer, der ikke har nået myndighedsalderen. Aftalen er ikke tilgængelig i lande, hvor loven forbyder den.
(vii) Denne serviceaftale er underlagt og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i det land, hvor aftalen er købt.
 
040213 APP Mac Denmark v6