AppleCare – teknisk support

Vilkår og betingelser

VED AT KONTAKTE APPLE FOR AT FÅ SUPPORTSERVICE I HENHOLD TIL DEN HEREFTER OMTALTE SERVICEPLAN (”SERVICEPLAN”) ELLER REGISTRERE EN SERVICEPLAN HOS APPLE INDVILLIGER PERSONEN ELLER ENHEDEN (”KUNDE”) I, AT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER (”VILKÅR OG BETINGELSER”) GÆLDER FOR LEVERING AF SUPPORTSERVICE I HENHOLD TIL DEN PÅGÆLDENDE SERVICEPLAN. BEMÆRK IMIDLERTID, AT SUPPORTSERVICE, DER YDES FOR AT HJÆLPE EN KUNDE, DER HAR MODTAGET FORDELE AF APPLES ET-ÅRIGE BEGRÆNSEDE GARANTI, APPLECARE+, APPLECARE PROTECTION PLAN ELLER GÆLDENDE FORBRUGERLOVE, ER UNDERLAGT VILKÅRENE FOR DEN RESPEKTIVE GARANTI, APPLE SERVICEKONTRAKT ELLER FORBRUGERLOVEN. I FORBINDELSE MED SUPPORTSERVICE, DER ER UNDERLAGT DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, GÆLDER DET, AT HVIS KUNDEN IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL KUNDEN IKKE KONTAKTE APPLE ELLER REGISTRERE SERVICEPLANEN. FOR AT ANNULLERE EN KØBT SERVICEPLAN OG FÅ REFUNDERET EVENTUELLE BETALTE BELØB SKAL KUNDEN KONTAKTE APPLE SOM BESKREVET NEDENFOR. EN SERVICEPLAN TRÆDER I KRAFT, NÅR APPLE ACCEPTERER KUNDENS REGISTRERING (”IKRAFTTRÆDELSESDATO”).


 1. Servicer. Ved accept af kundens registrering vil Apple yde supportservice (”supportservice”) til Apple-softwareprodukter eller tilhørende teknologier (”supporterede produkter”) for den pågældende serviceplan som beskrevet på følgende online webside: http://www.apple.com/legal/sales-support/applecare/actssgeos.html (”serviceplanens supportside”). Apple forbeholder sig retten til at ændre den leverede supportservice og/eller de supporterede produkter, der er omfattet af en serviceplan, når som helst ved at lægge opdateringer ud på serviceplanens supportside. Apple ændrer ikke supportservicen og/eller de supporterede produkter på en måde, der (i) reducerer den indsats, som Apple yder i henhold til supportservicen, eller (ii) væsentligt påvirker Apples forpligtelse til at levere supportservicen, eller (iii) væsentligt påvirker de rettigheder, som kunden får i henhold til supportservicen. I forbindelse med opdateringer, der berører kundens serviceplan, vil Apple meddele kunden om opdateringen via den e-mailadresse, som kunden har registreret, mindst tredive (30) dage, før de lægges ud på websiden. De vilkår, der er beskrevet på serviceplanens supportside, er indeholdt i disse vilkår og betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem vilkårene i dette dokument og vilkårene på serviceplanens supportside, er vilkårene på serviceplanens supportside gældende.

 1. Begrænsninger.
  1. Supporthændelser. Serviceplaner leveres i enkelte, flere eller ubegrænsede supporthændelsespakker. En supporthændelse er et specifikt, særskilt problem, der kan føres tilbage til en enkelt årsag. Apple vil bestræbe sig på at løse en supporthændelse, men garanterer ikke, at supporthændelser løses. Apple bestemmer efter eget skøn, hvad der udgør en supporthændelse, og i det omfang loven tillader, om supporthændelsen er løst. Generelt er en supporthændelse løst, når kunden modtager et af følgende: (a) oplysninger, der løser problemet, (b) oplysninger om, hvordan kunden får en softwareløsning, der vil løse problemet, (c) meddelelse om, at problemet skyldes et kendt, uløst problem eller et problem med manglende kompatibilitet med et supporteret produkt, (d) oplysninger, der angiver, at problemet kan løses ved at opgradere til en nyere version af det supporterede produkt, eller (e) meddelelse om, at problemet skyldes et hardwareproblem. I en serviceplan med et begrænset antal supporthændelser reducerer hver ny henvendelse fra kunden angående en supporthændelse det resterende antal berettigede supporthændelser.

 1. Svartider. Apple vil bestræbe sig på at besvare en anmodning om supportservice inden for rimelig tid eller inden for den i den gældende serviceplan anførte svartid (”svartid”), alt efter hvad der måtte komme først, men garanterer ikke, at der vil blive svaret inden for en bestemt periode. Alle svartider måles i overensstemmelse med de på serviceplanens supportside beskrevne driftstimer for serviceplanen.
 2. Aktuel version. Medmindre andet er angivet, skal samtlige supporterede produkter være i den nyeste version.
 3. Brug. Supportservice er ikke beregnet til brug til drift af kernekraftfaciliteter, flynavigation, kommunikationssystemer, flyveledelsesmaskiner eller andre aktiviteter, hvor supportservicens manglende opnåelse af et ønsket resultat kunne medføre dødsfald, personskade eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader.
 4. Tekniske kontakter. Supportservice ydes til en enkelt person eller flere personer, som er udvalgt af kunden på registreringstidspunktet i overensstemmelse med serviceplanen (”teknisk(e) kontakt(er)”). Tekniske kontakter er den eneste forbindelse mellem kunden og Apple med hensyn til serviceplanens tekniske support. Hvis serviceplanen omfatter flere tekniske kontakter, og kunden vil ændre de tekniske kontakter, skal kunden meddele dette til Apple skriftligt og mindst fem (5) dage, før ændringen træder i kraft, på den relevante refunderingskontaktadresse nedenfor eller – hvis det er relevant i forbindelse med serviceplanen – angive ændringerne direkte via kundens eget sikre websted som beskrevet i de instruktioner, der blev leveret ved serviceplanens ikrafttræden.
 • Undtagelser. Medmindre andet er angivet i serviceplanen, yder Apple ikke supportservice vedrørende problemer, der opstår som følge af eller i forbindelse med (a) brugen af et supporteret produkt som en serverbaseret applikation, (b) problemer, der kunne løses ved opgradering af et supporteret produkt, (c) brugen eller ændringen af et supporteret produkt på en måde, hvorpå det supporterede produkt ikke er beregnet til at blive brugt eller ændret, (d) tredjepartsprodukter eller -teknologi og deres virkning på eller interaktion med et supporteret produkt, (e) skade på de medier, hvorpå et supporteret produkt leveres, eller på den computer, hvorpå et supporteret produkt er installeret, (f) brugen af et computersystem, der ikke er kompatibelt med et supporteret produkt, samt (g) problemer, der vedrører internettet, e-mail, filstyring, netværkskonfiguration, scripting, FX-scripting, programmering, kompilering, debugging, infrastrukturdesign, skabelse af indhold, tilpasning af indhold, planlægning/design af multimedieprojekter, ressourcestyring, budgettering, uddannelse, on-site-diagnostik eller andre problemer, der ikke er omfattet af den i en serviceplan beskrevne supportservice.
 • Kundens ansvar. For at modtage supportservice skal kunden registrere serviceplanen og følge de adgangsanvisninger, som Apple giver kunden. Kunden skal betale alle gebyrer til oprettelse og opretholdelse af e-mail- og telefonkommunikation med Apple. Kunden samarbejder med Apple, når kunden søger supportservice ved at levere de oplysninger, der er nødvendige for, at Apple kan diagnosticere et problem. Kunden er ansvarlig for enhver og al gendannelse eller rekonstruktion af mistede eller ændrede filer, data eller programmer. Kunden skal opretholde og implementere en komplet plan for databackup og nødgenoprettelse. Kunden har selv ansvaret for sikkerheden for sine fortrolige, ophavsretligt beskyttede eller klassificerede oplysninger. Kunden vil ikke over for Apple afsløre egne fortrolige oplysninger eller andre oplysninger, som er beskyttet af immaterielle rettigheder, hvorved Apple risikerer at skulle betale erstatning. Kunden skal have en rimelig forståelse for de supporterede produkter, kunden søger supportservice til, og det computersystem, de kører på. Kunden må ikke overdrage supportservice til tredjepart. Supportservice leveres kun til kundens interne brug, og enhver ikke-godkendt distribution af supportservice er årsag til omgående opsigelse af disse vilkår og betingelser. Kunden skal træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre ikke-godkendt distribution og brug af supportservicen. Kunden må ikke misbruge sin modtagelse eller brug af supportservice, herunder, men ikke begrænset til, adgang til supportservice i forbindelse med problemer, der allerede er løst.
 • Supportservice via ekstern adgang. Som led i en serviceplan kan Apple yde support vha. ekstern adgang via internettet, hvorved Apple kan se og – hvis kunden tillader det – styre og indsamle oplysninger på kundens computer ved at installere og benytte software til ekstern adgang. Ved at installere og bruge software til ekstern adgang giver kunden Apple tilladelse til at yde support på denne måde. Alle eller nogle af softwarearkiverne til ekstern adgang bevares evt. på kundens computer efter gennemført supportservice. Apple Inc. og/eller dets licensgivere bevarer ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til softwaren til ekstern adgang. Brug af den relevante software til ekstern adgang kan være underlagt yderligere licensbetingelser, som er tilgængelige på http://images.apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/remotesupport_terms.pdf. Kunden må ikke adskille eller udføre ”reverse engineering” på nogen del af softwaren til ekstern adgang. Når der ydes support via ekstern adgang, vil Apple kun tilgå, styre og indsamle oplysninger på kundens computer, som skønnes at være nødvendige med henblik på at analysere et problem og yde hjælp i forbindelse med supporthændelsen. Apple anbefaler, at kunden lukker alle arkiver og programmer, som ikke er relevante for supporthændelsen. Softwaren til ekstern adgang eller funktioner på kundens computer giver kunden mulighed for når som helst at afbryde supportservice via ekstern adgang.
 • Vigtigt! Som følge af lovgivning og politikker kan Apple være forpligtet til at rapportere visse billeder, der vises i en session, til myndighederne.

  1. Fraskrivelse af garanti. SELVOM APPLE IKKE KAN GARANTERE, AT EN SUPPORTHÆNDELSE VIL BLIVE LØST, VIL APPLE BESTRÆBE SIG PÅ PROFESSIONELT AT LEVERE SUPPORTSERVICE I HENHOLD TIL SERVICEPLANEN. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER DE HERI NÆVNTE UDTRYKKELIGE GARANTIER OG RETSMIDLER EKSKLUSIVE OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ØVRIGE GARANTIER, RETSMIDLER OG BETINGELSER, HVAD ENTEN DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVFÆSTEDE, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, FRALÆGGER APPLE OG DETS LICENSGIVERE SIG UDTRYKKELIGT ALLE LOVFÆSTEDE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, DER VEDRØRER ELLER OPSTÅR I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, HERUNDER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER GARANTI OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.
  2. Ansvarsbegrænsning. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, ER APPLES OG DETS LICENSGIVERES ANSVAR I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER BEGRÆNSET TIL DE BELØB, DER ER BETALT AF KUNDEN FOR DEN AF KUNDEN BESTILTE SERVICEPLAN. APPLE OG DETS LICENSGIVERE HAR UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER, SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR TABT OVERSKUD, MISTEDE DATA, MANGLENDE BRUG ELLER UDSTYR ELLER FACILITETER, ELLER DRIFTSTAB, DER PÅ NOGEN MÅDE OPSTÅR I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER I HENHOLD TIL NOGEN TEORI OM ANSVAR, UANSET OM APPLE OG DETS LICENSGIVERE HAR FÅET MEDDELELSE OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE ELLER EJ. ANDRE FRASKRIVELSER KAN VÆRE INDEHOLDT I LICENSBETINGELSERNE TIL SOFTWAREN TIL EKSTERN ADGANG, SOM ER TILGÆNGELIG PÅ http://www.apple.com/legal/sales-support/remote-support/. HVIS KUNDEN ER OMFATTET AF FORBRUGERBESKYTTELSESLOVGIVNING ELLER -REGLER I SIT KØBSLAND ELLER, HVIS DET ER ET ANDET, SIT OPHOLDSLAND, ER DE FORDELE, DER GIVES VED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, I TILLÆG TIL ALLE RETTIGHEDER OG RETSMIDLER, EN SÅDAN FORBRUGERBESKYTTELSESLOVGIVNING ELLER -REGLER GIVER. NOGLE LANDE, FORBUNDSSTATER OG PROVINSER TILLADER IKKE, AT FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES, ELLER AT UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER UNDTAGES ELLER BEGRÆNSES, OG DERFOR KAN DET SKE, AT OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UNDTAGELSER IKKE GÆLDER FOR KUNDEN. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER GIVER KUNDEN SÆRLIGE JURIDISKE RETTIGHEDER, OG KUNDEN KAN OGSÅ HAVE ANDRE RETTIGHEDER, DER VARIERER AFHÆNGIGT AF LAND, FORBUNDSSTAT ELLER PROVINS.
  3. Varighed og opsigelse. Medmindre en serviceplan opsiges før tid i overensstemmelse med dette afsnit, fortsætter den i en periode på tolv (12) måneder fra ikrafttrædelsesdatoen, eller indtil alle supporthændelser er opbrugt, alt efter hvad der sker først (medmindre andet godkendes skriftligt af Apple). Apple yder ikke supportservice efter udløb af en serviceplan, medmindre serviceplanen bliver fornyet på eller før dens slutdato. Apple kan opsige en serviceplan når som helst, (a) hvis kunden efter at have fået mindst femten (15) dages forudgående skriftligt varsel ikke betaler de for en serviceplan forfaldne gebyrer, eller (b) hvis kunden efter at have fået mindst tredive (30) dages forudgående skriftligt varsel ikke udbedrer en misligholdelse af disse vilkår og betingelser, eller (c) hvis kunden overtræder vilkår i en softwarelicensaftale vedrørende brugen af software, der leveres i henhold til en serviceplan. Medmindre loven angiver andet, og såfremt kunden ikke har modtaget supportservice, må kunden opsige en serviceplan uanset årsag inden for tredive (30) dage efter serviceplanens købsdato eller ikrafttrædelsesdato, alt efter hvad der sker sidst, og få refunderet alle betalte beløb. Anmodninger om refusion skal sendes skriftligt vedlagt gældende købsbevis til nedenstående refusionskontaktadresse. Afsnit 6, 7 og 12 er gældende efter opsigelse af disse vilkår og betingelser uanset årsag.
  4. Apple; gældende lov. ”Apple” identificeres i nedenstående tabel efter kundens opholdsland. DET ACCEPTERES, AT DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ER UNDERLAGT LOVENE I KØBSLANDET, ELLER, HVIS DET ER ET ANDET, OPHOLDSLANDET, OG DOMSTOLENE I DE PÅGÆLDENDE LANDE HAR JURISDIKTION OVER SAGEN.
  5. Yderligere service eller software. Eventuel yderligere service, der leveres som en del af en serviceplan, er underlagt disse vilkår og betingelser. Såfremt supportservice leveres hos kunden som en del af en serviceplan, skal kunden sikre, at Apple får adgang til stedet på det aftalte tidspunkt, og kunden skal sørge for et sikkert arbejdsmiljø, der er tilstrækkeligt for, at Apple kan levere supportservicen. Såfremt software leveres som en del af en serviceplan, er sådan software ophavsretsbeskyttede værker tilhørende Apple Inc. og/eller Apples licensgivere. Kunden må kun installere, reproducere og bruge softwaren til at supportere de supporterede produkter, men må ikke, medmindre gældende lov tillader det, dekompilere, foretage reverse engineering, ændre, leje, lease, udleje eller skabe afledte værker af softwaren. Hvis softwaren er underlagt vilkårene i en særskilt licensaftale, er vilkårene for den særskilte licensaftale gældende for brugen af softwaren. Al software, der stilles til rådighed for USA’s regering i henhold til disse vilkår og betingelser, klassificeres som ”restricted computer software” som defineret i § 52.227-19 i FAR. USA’s regerings rettigheder til software er som angivet i § 52.227-19 i FAR.
  6. Databeskyttelse. Kunden indvilliger i og forstår, at Apple må indsamle, behandle og bruge kundeoplysninger for at kunne opfylde sine service- og supportforpligtelser i henhold til serviceplanen. Dette kan omfatte overdragelse af kundeoplysninger til datterselskaber eller serviceleverandører i henhold til vilkårene i Apples Anonymitetspolitik (http://www.apple.com/legal/warranty/privacy). Apple vil beskytte kundens oplysninger i henhold til Apples Anonymitetspolitik. Hvis kunden ønsker at have adgang til de oplysninger, som Apple har om kunden, eller hvis kunden ønsker at foretage ændringer, kan kunden opdatere de personlige kontaktpræferencer ved at gå ind på websiden til opdatering af personlige oplysninger (http://www.apple.com/contact/myinfo) Apple må optage en del af eller alle opkald mellem kunden og Apple med henblik på uddannelse, kvalitetssikring og reference.
  7. Generelt. Kunden må ikke overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til en serviceplan. Enhver ikke-godkendt overdragelse er ugyldig. Apple har ikke ansvaret for forsinket eller manglende opfyldelse, der skyldes årsager, som ligger uden for Apples rimelige kontrol. Frafaldelse af eventuel misligholdelse eller manglende opfyldelse i henhold til disse vilkår og betingelser udgør ingen frafaldelse af nogen eventuel senere misligholdelse eller manglende opfyldelse. Hvis en kompetent domstol finder, at en bestemmelse i disse vilkår og bestemmelser er ugyldig eller uhåndhævelig, har de resterende dele fuld effekt, og parterne erstatter den ugyldige eller uhåndhævelige bestemmelse med en gyldig og håndhævelig bestemmelse, der opnår parternes oprindelige hensigt og den økonomiske effekt af disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser, inklusive eventuelle yderligere heri nævnte vilkår, udgør hele aftalen mellem Apple og kunden vedrørende serviceplanen og den supportservice, der leveres i henhold hertil, og træder i stedet for alle tidligere forhandlinger, aftaler og forståelser vedrørende sagens genstand, og ingen tilføjelse til, udslettelse af eller ændring af nogen af de heri indeholdte bestemmelser er bindende for Apple, medmindre dette foreligger skriftligt og er underskrevet af en bemyndiget repræsentant for Apple. Ethvert vilkår eller enhver betingelse i nogen ordre eller andet dokument fra kunden har ingen kraft eller effekt og afvises specifikt.

  LANDEVARIATIONER

  Følgende landevariationer er gældende i tilfælde af uoverensstemmelse med nogen anden bestemmelse i denne plan:

  AUSTRALIEN

  Afsnit 2. Begrænsninger:

  Følgende fjernes: ”Apple bestemmer efter eget skøn, hvad der udgør en supporthændelse, og i det omfang loven tillader, om supporthændelsen er løst.”


  Og erstattes med: ”Apple bestemmer efter eget og rimelige skøn, hvad der udgør en supporthændelse, og i det omfang loven tillader, om supporthændelsen er løst.”

  Afsnit 6. Fraskrivelse af garanti: Følgende føjes til afsnit 6:

  ”Rettighederne beskrevet i disse vilkår og betingelser, herunder afsnit 6 og 7, er i tillæg til de lovmæssige rettigheder, som du kan have i henhold til konkurrence- og forbrugerloven af 2010 samt andre gældende australske forbrugerbeskyttelseslove og -regler. Vores produkter og service leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den australske forbrugerlov. Med hensyn til vores produkter er du berettiget til en erstatning eller refusion i tilfælde af større fejl og til kompensation i tilfælde af andre rimeligt forudseeligt tab eller skader. Du er også berettiget til at få produkterne repareret eller erstattet, hvis produktkvaliteten ikke er acceptabel, og fejlen ikke udgør en større fejl.


  Ved større fejl i vores service er du berettiget til: (1) at opsige din service serviceplan hos os, og (2) en refusion for den ubrugte del eller som kompensation for dens reducerede værdi. Du er også berettiget til at få erstatning for ethvert andet rimeligt forudseeligt tab eller skade. Hvis fejlen ikke udgør en større fejl, er du berettiget til at få problemer med servicen udbedret inden for rimelig tid, og hvis dette ikke sker, at opsige din serviceplan og få en refusion for den ubrugte del. Apple Pty Limited, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tlf.: 133-622.”

  Afsnit 8. Varighed og opsigelse: Følgende føjes til afsnit 8:

  ”Kunden kan: (i) opsige serviceplanen, hvis Apple efter at have fået mindst tredive (30) dages skriftligt varsel ikke kan udbedre en misligholdelse af disse vilkår og betingelser (som med rimelighed fastsat af Apple), og (ii) ved opsigelse af serviceplanen i overensstemmelse med (ii), modtage en refundering af et beløb svarende til den resterende periode af serviceplanen.”

  BELGIEN

  Kunden erkender, at denne ved at kontakte Apple i forbindelse med supportservice ikke udøver nogen rettighed vedrørende en tidligere indgået salgskontrakt i henhold til § 94 i lov om handelspraksis af 14. juli 1991

  CANADA

  Indbyggere i Quebec: Denne plan og eventuelle tvister i forbindelse med den er underlagt lovene i provinsen Quebec. Afsnit 7 – Ansvarsbegrænsning gælder ikke for indbyggere i Quebec.

  TYSKLAND

  Afsnit 7. Ansvarsbegrænsning. For kunder, der er forbrugere, gælder følgende: Apple er kun ansvarlig for tab i henhold til serviceplanens vilkår i overensstemmelse med følgende bestemmelser: (i) ubegrænset ansvar for tab, der forårsages med forsæt eller grov uagtsomhed, (ii) ubegrænset ansvar for dødsfald, personskade eller sundhedsskade, der forårsages med forsæt eller uagtsomhed, (iii) for tab, der skyldes mangel på garanterede egenskaber op til et beløb, der er omfattet af garantiens formål, og som kunne forudses af Apple på det tidspunkt, garantien blev givet, (iv) i henhold til loven om produktansvar i tilfælde af produktansvar, eller (v) for tab, der forårsages af misligholdelse af sådanne af Apples grundlæggende forpligtelser, der udgør kernen af serviceplanen, og som var afgørende for indgåelse af serviceplanen, og som kunden kan påberåbe sig. Ethvert mere omfattende ansvar for Apple undtages efter saglige hensyn.


  ITALIEN

  Afsnit 4. Kundens ansvar. Følgende føjes til afsnit 4:

  Omkostningerne til e-mail- og telefonkommunikation er dem, som telefon-/internetudbyderen opkræver.

  NORGE

  Afsnit 8. Varighed og opsigelse: Følgende føjes til afsnit 8:

  Hvis du er forbruger, bedes du bemærke, at din ret til at fortryde i henhold til den norske lov om retten til at fortryde et salg (lov af 21. december 2000 nr. 105), er taget i betragtning i afsnit 8, Varighed og opsigelse. 

  NEW ZEALAND

  Afsnit 2. Begrænsninger:

  Følgende fjernes: ”Apple bestemmer efter eget skøn, hvad der udgør en supporthændelse, og i det omfang loven tillader, om supporthændelsen er løst.”


  Og erstattes med: ”Apple bestemmer efter eget og rimelige skøn, hvad der udgør en supporthændelse, og i det omfang loven tillader, om supporthændelsen er løst.”

  Afsnit 6. Fraskrivelse af garanti: Følgende føjes til afsnit 6:

  ”Rettighederne beskrevet i disse vilkår og betingelser, herunder afsnit 6 og 7, er i tillæg til de lovbestemte rettigheder, som du kan være berettiget til i henhold til forbrugergarantiloven af 1993 og andre gældende love og bestemmelser om forbrugerbeskyttelse i New Zealand. Vores produkter og service leveres med garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til den newzealandske forbrugergarantilov. Med hensyn til vores produkter er du berettiget til en erstatning eller refusion i tilfælde af større fejl og til kompensation i tilfælde af andre rimeligt forudseelige tab eller skader, der skyldes en sådan fejl. Du er muligvis også berettiget til at få produkterne repareret eller erstattet, hvis produktkvaliteten ikke er acceptabel, og fejlen ikke er af betydelig størrelsesorden.


  I tilfælde af større fejl i vores service er du berettiget til: (1) at opsige din serviceplan hos os og (2) en refusion for den ubrugte del eller som kompensation for dens reducerede værdi. Du er også berettiget til at få erstatning for ethvert andet rimeligt forudseeligt tab eller skade. Hvis fejlen ikke er af væsentlig karakter, er du berettiget til at få udbedret problemer med servicen inden for rimelig tid, og hvis dette ikke sker, at opsige din serviceplan og få en refusion for den ubrugte del.”


  Afsnit 8. Varighed og opsigelse: Følgende føjes til afsnit 8:

  ”Kunden kan: (i) opsige serviceplanen, hvis Apple efter at have fået mindst tredive (30) dages skriftligt varsel ikke kan udbedre en misligholdelse af disse vilkår og betingelser (som med rimelighed fastsat af Apple), og (ii) ved opsigelse af serviceplanen i overensstemmelse med (ii), modtage en refundering af et beløb svarende til den resterende periode af serviceplanen.”

  SVERIGE

  Afsnit 1. Servicer. Følgende føjes til afsnit 1:

  Hvis ændringerne af supportservice er til væsentlig skade for kunden, har kunden ret til at opsige serviceaftalen i henhold til bestemmelserne i afsnit 8 nedenfor.

  Afsnit 8. Varighed og opsigelse. Følgende sætning ”Hvis Apple foretager ændringer af supportservicen, der er til væsentlig skade for kunden, fx annullering af supportservicen i forhold til kundens produkt, har kunden ret til at opsige serviceaftalen og modtage en refusion på et beløb svarende til serviceplanens resterende varighed” tilføjes efter ”Medmindre loven angiver andet, og såfremt kunden ikke har modtaget supportservice, må kunden opsige en serviceplan uanset årsag inden for tredive (30) dage efter serviceplanens købsdato eller ikrafttrædelsesdato, alt efter hvad der sker først, og få refunderet alle betalte beløb.”


  Købsområde/-landAppleAdresse
  Købsområde/-land
  Nord-, Mellem- og Sydamerika
  Apple
  Adresse
  Købsområde/-land
  Brasilien
  Apple
  Apple Computer Brasil Ltda
  Adresse
  Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP Brasilien 
  04542-000
  SAC: 0800-761-0880
  www.apple.com/br/support
  Købsområde/-land
  Canada
  Apple
  Apple Canada Inc.
  Adresse
  120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto ON M5J 0A8
  Købsområde/-land
  Colombia
  Apple
  Apple Colombia S.A.S.
  Adresse
  Calle 93, nr. 13-45, Piso 8, Bogotá, Colombia
  Købsområde/-land
  Chile
  Apple
  Apple Chile Comercial Ltda.
  Adresse
  Cerro El Plomo, nr. 5630, Torre 8, Piso 20, Santjago Chile
  Købsområde/-land
  Mexico
  Apple
  Apple Operations Mexico, S.A. de C.V.
  Adresse
  Av. Paseo de la Reforma 483, piso 41, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México.
  Købsområde/-land
  USA og andre lande i Nord-, Mellem- og Sydamerika
  Apple
  Apple Inc.
  Adresse
  One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, USA
  Købsområde/-land
  Europa, Mellemøsten og Afrika
  Apple
  Adresse
  Købsområde/-land
  Apple
  Adresse
  Købsområde/-land
  Tyrkiet
  Apple
  Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi
  Adresse
  Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul
  Købsområde/-land
  De Forende Arabiske Emirater
  Apple
  Apple M E FZCO Dubai Branch
  Adresse
  Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977
  Købsområde/-land
  Alle andre lande
  Apple
  Apple Distribution International Ltd.
  Adresse
  Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland
  Købsområde/-land
  Asien/Stillehavsområdet
  Apple
  Adresse
  Købsområde/-land
  Australien, Fiji, Papua Ny Guinea, Vanuatu
  Apple
  Apple Pty Limited.
  Adresse
  PO Box A2629, Sydney South , NSW 1235, Australien Tlf.: 133 622
  Købsområde/-land
  Det kinesiske fastland
  Apple
  Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.
  Adresse
  Building 6, Block C, 88 Maji Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131, Kina.
  Købsområde/-land
  Apple
  Apple Electronics Products Commerce (Beijing) Co. Ltd.
  Adresse
  Unit 2, 4, 5, 6, Level 20, Office Tower E1, The Towers, Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, Kina
  Købsområde/-land
  Hongkong
  Apple
  Apple Asia Limited
  Adresse
  2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hongkong
  Købsområde/-land
  Indien
  Apple
  Apple India Privat Ltd..
  Adresse
  19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vital Mallya Road, Bangalore 560-001, Indien
  Købsområde/-land
  Japan
  Apple
  Apple Japan Inc.
  Adresse
  6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
  Købsområde/-land
  Korea
  Apple
  Apple Korea Ltd.
  Adresse
  3901, ASEM Tower; 517 Yeongdong-daero, Gangnam-Gu; Seoul 06164, Republikken Korea
  Købsområde/-land
  Malaysia
  Apple
  Apple Malaysia Sdn Bhd
  Adresse
  Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Malaysia
  Købsområde/-land
  New Zealand
  Apple
  Apple Sales New Zealand
  Adresse
  C/o 88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland, 1010 , New Zealand
  Købsområde/-land
  Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Guam, Indonesien, Laos, Singapore, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Sri Lanka
  Apple
  Apple South Asia Pte. Ltd.
  Adresse
  7 Ang Mo Kio Street 64
  Singapore 569086
  Købsområde/-land
  Thailand
  Apple
  Apple South Asia (Thailand) Limited
  Adresse
  44th Floor ,Room No. HH4401-6, The Offices at Central World, 999/9 Rama 1 Road , Pathumwan, Pathumwan , Bangkok 10330 Thailand
  Købsområde/-land
  Taiwan
  Apple
  Apple Asia LLC
  Adresse
  32f, No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073 Taiwan
  Købsområde/-land
  Vietnam
  Apple
  Apple Vietnam Limited Liability Company
  Adresse
  Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Købsområde/-land
  Andre lande i Asien og Stillehavsområdet
  Apple
  Apple Inc.
  Adresse
  One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, USA

  110923 Tech Support Danish v1.3