APP STORE & ITUNES SALDO, ITUNES, APP STORE & ITUNES, OG APPLE MUSIC GAVEKORT OG KODER, OG INNHOLDSKODER

Gavekort; App Store & iTunes Saldo; Innløsning; Fylle på midler:

iTunes, App Store og iTunes, og Apple Music-gavekort og -koder (samlet betegnet som “App Store og iTunes Kort”) er utsendt og administrert av Apple Distribution International Ltd. (“Apple”) og inkluderer App Store & iTunes Gavekoder (samlet betegnet som “Butikkreditt”) som automatisk legges til Saldoen i din butikkredittkonto (“Konto”) når de kjøpes direkte fra iTunes Store, App Store, Apple Books eller Apple Music (“Tjenester”). Saldoen i din Konto representerer balansen av all Butikkreditt som har blitt innløst i Kontoen din. Når du har Butikkreditt i din Konto, vil kjøpene fra Tjenestene først bli trukket fra din Konto. Dersom Saldoen ikke brukes opp, vil denne fortsatt være tilknyttet din Konto. Hvis et kjøp overstiger Saldoen, vil du bli bedt om å betale med en annen betalingsmetode. Dersom den nye betalingsmetoden ikke kan dekke det gjenværende beløpet, vil transaksjonen bli kansellert.

APPLE-ID: For å kunne bruke Butikkreditt eller Innholdskoder kjøpt i Norge, kreves en Apple-ID og aksept av Tjenestens vilkår og betingelser. Apple-ID er den kontoen du bruker for å få tilgang til tjenestene.

Bruk av Saldo: Butikkreditt kan fylles på Kontoen ved å løse inn fysiske eller digitale gavekort i din Saldo, eller ved å fylle på midler i Saldoen gjennom Tjenestene.

Du aksepterer å ikke bruke Butikkreditten på noen måte som er villedende, svikaktig, urettferdig, eller på annen måte som er skadelig for Apple eller deres kunder. Dersom Apple mistenker at Butikkreditten ble oppnådd, brukt eller anvendt av en Apple-ID på en måte som er bedragersk, ulovlig eller i strid med disse vilkårene på noen annen måte, vil Apple forbeholde seg retten til, uten å varsle deg, å deaktivere Butikkreditten (inkludert en del av Saldoen din) uten tilbakebetaling, suspendere eller avslutte kundekontoer, suspendere eller avslutte muligheten til å bruke Tjenestene, avbryte eller begrense allerede pågående bestillinger, og kreve kjøpet gjennomført med alternative betalingsmåter.

Dersom du bruker betalingsmetoden som er tilknyttet Tjenesten for å fylle på midler på Saldoen, vil det kreves en autorisasjon for beløpet av kjøpet eller påfyll av midler før betalingsmetoden belastes.

Restriksjoner: Butikkreditt kan ikke innløses i kontanter eller returneres for tilbakebetaling (med mindre loven krever dette); utveksles; videreselges; brukes for å kjøpe Gaver eller Gavekort; brukes for kjøp på Apple Online Store; eller brukes i Apple-butikker. Butikkreditt og Innholdskoder kan kun brukes til å kjøpe innhold fra Tjenestene. Ubrukt Saldo er ikke overførbar. Apple kan gi deg informasjon om innløsningsstatus for Butikkreditten du kjøper.

Butikkreditt og Innholdskoder kjøpt i Norge kan kun løses inn i en norsk Konto.

Dersom du sletter din Apple-ID må du bruke Saldoen din før kontoen slettes.

Risiko for tap: Apple er ikke ansvarlig for tapt eller stjålet Butikkreditt eller Innholdskoder. Risikoen for, og eiendomsretten til Butikkreditt og Innholdskoder går over på kjøperen i Irland ved elektronisk overføring.

Apple forbeholder seg retten til åavlutte kontoer og kreve alternative betalingsmåter dersom Butikkreditt eller en Innholdskode er tilegnet eller brukt i Tjenestene på uredelig vis.

Ansvarsbegrensning; Ansvarsfraskrivelse APPLE OG DETS LISENSINNEHAVERE, SAMARBEIDSPARTNERE, OG LISENSGIVERE GIR INGEN GARANTIER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, HVA GJELDER BUTIKKREDITT, INNHOLDSKODER, ELLER ITUNES STORE, APP STORE, APPLE MUSIC ELLER APPLE BOOKS, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ENHVER UTTRYKKERLIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI OM FORTJENESTE ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. DERSOM ET GAVEKORT ELLER EN INNHOLDSKODE IKKE VIRKER, ER DITT ENESTE KRAV, OG VÅRT ENESTE ANSVAR, AT BUTIKKREDITTEN ELLER INNHOLDSKODEN ERSTATTES. DISSE ANSVARSBEGRENSINGENE KAN I VISSE TILFELLER IKKE GJELDE DEG. VISSE LOVER TILLATER IKKE ANSVARSBEGRENSNINGER FOR LOVPÅLAGTE REKLAMASJONSRETTIGHETER, ELLER UNNTAK ELLER ANSVARSBEGRENSNINGER FOR VISSE SKADER. DERSOM DISSE LOVENE OMFATTER DEG, VIL ENKELTE ELLER ALLE AV DE OVERNEVNTE ANSVARSFRASKRIVELSER, UNNTAK ELLER ANSVARSBEGRENSNINGER IKKE GJELDE FOR DEG, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER.

Fraskrivelse og skadesløsholdelse VED Å BRUKE BUTIKKREDITT ELLER TJENESTENE, AKSEPTERER DU, I DEN GRAD DET ER I SAMSVAR MED LOVGIVNINGEN, Å HOLDE APPLE, DERES DIREKTØRER, LEDERE, ANSATTE, TILKNYTTEDE VIRKSOMHETER, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE SKADESLØS FRA ETHVERT KRAV SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV DITT BRUDD PÅ DENNE AVTALEN, DIN BRUK AV BUTIKKREDITT ELLER TJENESTENE, ELLER NOEN SOM HELST HANDLING FORETATT AV APPLE SOM FØLGE AV UNDERSØKELSE AV MISTENKTE BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ELLER SOM ET RESULTAT AV DENS BESLUTNING OM AT ET BRUDD PÅ AVTALEN HAR FUNNET STED. DU AKSEPTERER AT DU IKKE SKAL SAKSØKE ELLER KREVE INN NOE KRAV FRA APPLE, DERES DIREKTØRER, ANSATTE, SAMARBEIDSPARTNERE, AGENTER, LEVERANDØRER OG LISENSGIVERE SOM ET RESULTAT AV DERES AVGJØRELSE OM Å FJERNE ELLER NEKTE Å BEHANDLE INFORMASJON ELLER INNHOLD, ADVARE DEG, SUSPENDERE ELLER AVSLUTTE DIN TILGANG TIL TJENESTENE, ELLER FORETA ENHVER ANNEN HANDLING UNDER UNDERSØKELSE AV AT EN MISTENKT OVERTREDELSE HAR FUNNET STED, ELLER SOM RESULTAT AV APPLES KONKLUDJON OM AT EN SLIK OVERTREDELSE HAR FUNNET STED. DENNE FRAVIKELSEN OG SKADESLØSHOLDELSEN GJELLER ALLE OVERTREDELSER BESKREVET I ELLER I MEDHOLD AV DENNE AVTALEN.

Gjeldende lovgivning: Med mindre unntak uttrykkelig er angitt i følgende avsnitt, skal denne avtalen og forholdet mellom deg og Apple være underlagt lovene i delstaten California, med unntak av delstatens lovvalgsregler. Du og Apple er enige om at alle tvister eller krav som oppstår som følge av denne avtalen hører under den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Santa Clara, California. Dersom (a) du ikke er en amerikansk statsborger, (b) du ikke bor i USA, (c) du ikke har tilgang til Tjenestene i USA og (d) du er statsborger i et av de landene som listes opp nedenfor, godtar du med dette at alle tvister eller krav som måtte oppstå som følge av denne avtalen skal reguleres av gjeldende lovgivning som er beskrevet under, uten at det tas hensyn til lovvalgsregler, og du samtykker med dette til at domstolene i staten, distriktet eller landet listet opp nedenfor og der disse lover gjelder. Dette samtykket kan ikke trekkes tilbake.

Dersom du er bosatt i et EU-land eller Sveits, Norge eller Island, skal lovvalget og kompetente domstoler være henholdsvis retten og domstolene i det land hvor du har ditt vanlige bosted.

Spesifikt ekskludert fra å gjelde for denne avtalen er FN-konvensjonen for internasjonale løsørekjøp (CISG).


Sist oppdatert: 20.03.2018