Politika e privatësisë

Politika e privatësisë e Apple u përditësua më 22 maj 2018.

Privatësia juaj është e rëndësishme për Apple, kështu që kemi zhvilluar një Politikë të privatësisë që mbulon mënyrën se si i mbledhim, përdorim, zbulojmë, transferojmë dhe ruajmë informacionet tuaja personale. Përveç kësaj Politike të privatësisë, ne ofrojmë të dhëna dhe informacione të privatësisë të integruara në produktet tona për funksione të caktuara që kërkojnë të përdorin informacionet tuaja personale. Mund t'i rishikoni këto informacione para se t'i aktivizoni këto funksione, te Settings në lidhje me ato funksione ose në linjë në apple.com/legal/privacy.

Gjeni një moment për t'u familjarizuar me praktikat tona të privatësisë dhe na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje.

Mbledhja dhe përdorimi i informacioneve personale

Informacionet personale janë të dhëna që mund të përdoren për të identifikuar ose për të kontaktuar një person të vetëm.

Mund t'ju kërkohet të jepni informacionet tuaja personale sa herë që jeni në kontakt me Apple ose me një kompani filiale të Apple. Apple dhe filialet e saj mund t'i ndajnë këto informacione personale me njëra-tjetrën dhe t'i përdorin në përputhje me këtë Politikë privatësie. Gjithashtu, mund t'i kombinojnë me informacione të tjera për të ofruar dhe përmirësuar produktet, shërbimet, përmbajtjen dhe reklamat tona. Ju nuk jeni të detyruar të jepni informacionet personale që kemi kërkuar, por, nëse zgjidhni të mos i jepni, në shumë raste nuk do të jemi në gjendje t'ju ofrojmë produktet apo shërbimet ose t'u përgjigjemi pyetjeve që mund të keni.

Ja disa shembuj të llojeve të informacioneve personale që mund të mbledhë Apple dhe të mënyrës se si mund t'i përdorim:

Çfarë informacionesh personale mbledhim

 • Kur krijoni një Apple ID, aplikoni për kredit tregtar, blini një produkt, shkarkoni një përditësim softueri, regjistroheni për një mësim në një Apple Retail Store, lidheni me shërbimet tona, na kontaktoni ose merrni pjesë në anketime nga interneti, ne mund të mbledhim një sërë informacionesh, duke përfshirë emrin tuaj, adresën postare, numrin e telefonit, adresën e emailit, preferencat për kontaktimin, identifikuesit e pajisjes, adresën IP, informacionet e vendndodhjes dhe informacionet e kartës së kreditit.
 • Kur ndani përmbajtjen tuaj me familjen dhe shoqërinë nëpërmjet produkteve të Apple, kur dërgoni certifikata dhe produkte dhuratë ose kur ftoni të tjerët të marrin pjesë në forumet ose shërbimet e Apple, Apple mund të mbledhë informacionet që jepni rreth këtyre personave si p.sh. emrin, adresën postare, adresën e emailit dhe numrin e telefonit. Apple do t'i përdorë këto informacione për të plotësuar kërkesat tuaja, për t'ju ofruar një produkt ose shërbim përkatës ose me qëllim parandalimin e mashtrimit.
 • Në disa juridiksione, në rrethana të kufizuara mund t'ju kërkojmë një dokument identifikues të lëshuar nga qeveria, përfshirë rastet kur krijoni një llogari lidhjeje me valë dhe kur aktivizoni pajisjen tuaj, kur keni si qëllim kreditimin tregtar, menaxhimin e rezervimeve ose siç kërkohet nga ligji.

Si i përdorim informacionet tuaja personale

Ne mund t'i përpunojmë informacionet tuaja personale për qëllimet e përshkruara në këtë Politikë të privatësisë me miratimin tuaj, për përputhje me një detyrim ligjor objekt i të cilit është Apple ose kur kemi vlerësuar se është e nevojshme për qëllime të interesave legjitime të Apple ose të një pale të tretë ndaj të cilës mund të jetë i nevojshëm zbulimi i informacioneve.

 • Informacionet personale që mbledhim na lejojnë t'ju vëmë në dijeni për njoftimet më të fundit për produktet e Apple, përditësimet e softuerëve dhe ngjarjet e ardhshme. Nëse nuk dëshironi të jeni në listën tonë të adresave të emailit, mund të tërhiqeni në çdo kohë duke përditësuar preferencat tuaja.
 • Gjithashtu, ne i përdorim informacionet personale për të krijuar, zhvilluar, përdorur, dërguar dhe përmirësuar produktet tona, shërbimet, përmbajtjet dhe reklamat, si dhe për parandalimin e humbjeve dhe me qëllim parandalimin e mashtrimit. Ne mund t'i përdorim informacionet tuaja personale për qëllime të sigurisë së llogarisë dhe të rrjetit, duke përfshirë për mbrojtjen e shërbimeve tona në dobi të të gjithë përdoruesve tanë. Kur i përdorim informacionet tuaja me qëllim parandalimin e mashtrimit, kjo vjen nga kryerja e një transaksioni në linjë me ne. Ne i kufizojmë përdorimet tona të të dhënave me qëllim parandalimin e mashtrimit vetëm për ato që janë rreptësisht të nevojshme dhe brenda interesave tanë legjitimë të vlerësuar për të mbrojtur klientët dhe shërbimet tona. Për transaksione të caktuara në linjë, ne mund të vërtetojmë po ashtu informacionet e dhëna nga ju me burime publike të arritshme.
 • Informacionet tuaja personale, përfshirë datën e lindjes, mund t'i përdorim për të verifikuar identitetin, për të ndihmuar me identifikimin e përdoruesve dhe për të përcaktuar shërbimet e duhura. Për shembull, mund të përdorim datën e lindjes për të përcaktuar moshën e mbajtësve të llogarive të Apple ID.
 • Herë pas here, informacionet tuaja personale mund t'i përdorim për të dërguar njoftime të rëndësishme, si p.sh. komunikata rreth blerjeve dhe ndryshimeve të kushteve, afateve dhe politikave tona. Duke qenë se këto informacione janë të rëndësishme për bashkëveprimin me Apple, mund të mos keni mundësi të tërhiqeni nga marrja e këtyre komunikatave.
 • Informacionet personale mund t'i përdorim gjithashtu për qëllime të brendshme, si p.sh. auditim, analizë të të dhënave dhe kërkim për të përmirësuar produktet, shërbimet dhe komunikimin e Apple me klientët.
 • Nëse merrni pjesë në lotari, konkurs apo promocione të ngjashme, informacionet që jepni mund t'i përdorim për administrimin e këtyre programeve.

Burimi i informacioneve tuaja personale kur nuk mblidhen nga ju

Ne mund të kemi marrë informacionet tuaja personale nga persona të tjerë nëse ai person ka ndarë përmbajtjen e tij me ju duke përdorur produkte të Apple, ka dërguar produkte ose certifikata dhuratë ose ju ka ftuar të merrni pjesë në forumet ose shërbimet e Apple. Ne mund t'i vërtetojmë po ashtu informacionet e dhëna nga ju kur krijoni një Apple ID me një palë të tretë për qëllime të sigurisë dhe të parandalimit të mashtrimit.

Për qëllime zhvillimi dhe kërkimi, ne mund të përdorim grupe të të dhënave si p.sh. ato që përfshijnë imazhe, zëra ose të dhëna të tjera që mund të lidhen me një person të identifikueshëm. Kur marrim grupe të tilla të të dhënave, ne e bëjmë këtë në përputhje me ligjin në fuqi në juridiksionin ku strehohet grupi i të dhënave. Kur përdorim grupe të tilla të të dhënave për kërkim dhe zhvillim, ne nuk përpiqemi të identifikojmë përsëri individët që mund të shfaqen aty.

Mbledhja dhe përdorimi i informacioneve jopersonale

Ne gjithashtu mbledhim të dhëna në një formë që në vetvete nuk lejon shoqërimin direkt me një individ specifik. Informacionet jopersonale mund t'i mbledhim, përdorim, transferojmë dhe zbulojmë për çfarëdo qëllimi. Ja disa shembuj të llojeve të informacioneve jopersonale që mbledhim dhe të mënyrës se si mund t'i përdorim:

 • Mund të mbledhim informacione të tilla si profesioni, gjuha, kodi postar, prefiksi, identifikuesi unik i pajisjes, URL-ja e referuesit, vendndodhja dhe zona orare ku përdoret produkti i Apple, në mënyrë që të mund të kuptojmë më mirë sjelljen e klientëve dhe të përmirësojmë produktet, shërbimet dhe reklamat tona.
 • Ne mund të mbledhim informacione në lidhje me aktivitetet e klientëve në uebsajtin tonë, në shërbimet e iCloud, në iTunes Store, App Store, MAC App Store, App Store for Apple TV dhe iBooks Stores, si dhe nga produktet dhe shërbimet tona të tjera. Këto informacione grumbullohen dhe përdoren për të na ndihmuar t'u ofrojmë klientëve tanë informacione më të dobishme dhe për të kuptuar se cilat pjesë të uebsajtit tonë, të produkteve dhe të shërbimeve ngjallin më tepër interes. Të dhënat e grumbulluara konsiderohen informacione jopersonale për qëllimet e kësaj Politike privatësie.
 • Ne mund të mbledhim dhe të ruajmë detaje rreth mënyrës së përdorimit të shërbimeve tona, duke përfshirë pyetjet e kërkimit. Këto informacione mund të përdoren për të përmirësuar përshtatshmërinë e rezultateve që ofrohen nga shërbimet tona. Përveç rasteve të kufizuara me qëllim sigurimin e cilësisë së shërbimeve tona në internet, këto informacione nuk do të shoqërohen me adresën tuaj IP.
 • Me miratimin tuaj të qartë, ne mund të mbledhim të dhënat rreth mënyrës se si ju përdorni pajisjen dhe aplikacionet, me qëllim që të ndihmojmë zhvilluesit e aplikacioneve të përmirësojnë aplikacionet e tyre.

Nëse kombinojmë informacionet jopersonale me informacione personale, informacionet e kombinuara do të trajtohen si informacione personale për sa kohë qëndrojnë të kombinuara.

Kukit dhe teknologjitë e tjera

Uebsajtet, shërbimet në internet, aplikacionet bashkëvepruese, mesazhet e emailit dhe reklamat e Apple mund të përdorin "kuki" dhe teknologji të tjera si p.sh. etiketa pikselësh dhe sinjalizues uebi. Këto teknologji na ndihmojnë të kuptojmë më mirë sjelljen e përdoruesit, na tregojnë ne cilën pjesë të faqeve tona të internetit njerëzit kanë vizituar, dhe lehtësojnë dhe ndihmojnë efikasitetin e reklamave dhe kërkimeve në ueb. Informacionet e mbledhura nga kukit dhe teknologjitë e tjera i trajtojmë si informacione jopersonale. Gjithsesi, deri në masën që adresat e protokollit të internetit (IP) ose identifikues të ngjashëm konsiderohen informacione personale nga ligji vendor, ne gjithashtu i trajtojmë këta identifikues si informacione personale. Në mënyrë të ngjashme, nëse informacionet jopersonale kombinohen me informacione personale, informacionet e kombinuara i trajtojmë si informacione personale për qëllimet e kësaj Politike privatësie.

Reklamat që jepen nga platforma e reklamimit të Apple mund të shfaqen në Apple News dhe në App Store. Nëse nuk dëshironi të merrni reklama të personalizuara sipas interesave tuaja nga platforma e reklamimit të Apple, mund të zgjidhni të aktivizoni Limit Ad Tracking, që do ta përjashtojë Apple ID tuaj nga marrja e këtyre reklamave, pavarësisht nga pajisja që po përdorni. Nëse aktivizoni Limit AdTracking në pajisjen tuaj celulare, aplikacionet e palëve të treta nuk mund të përdorin Advertising Identifier, një identifikues jopersonal pajisjesh, për t'ju shërbyer reklama të personalizuara. Mund të vazhdoni të shikoni reklama në App Store ose News bazuar në kontekstin siç janë kërkesat tuaja të kërkimit apo kanali që po lexoni. Në aplikacionet e palëve të treta, mund të shikoni reklama bazuar në informacionet e tjera.

Apple dhe partnerët tanë përdorin gjithashtu kuki dhe teknologji të tjera për të mbajtur mend informacionet personale kur përdorni uebsajtin, shërbimet në internet dhe aplikacionet tona. Qëllimi ynë në këto raste është ta bëjmë përvojën tuaj me Apple sa më komode dhe personale. Për shembull, nëse dimë emrin tuaj, kemi mundësi t'ju urojmë mirëseardhjen herën tjetër që vizitoni Apple Online Store. Nëse dimë shtetin dhe gjuhën tuaj − dhe nëse jeni arsimtar, shkollën tuaj − kjo na ndihmon t'ju ofrojmë një përvojë më të personalizuar dhe më të dobishme blerjeje. Nëse dimë se dikush që përdor kompjuter apo pajisje si e juaja ka blerë një produkt të caktuar apo ka përdorur një shërbim të caktuar, mund t'i bëjmë reklamat tona dhe komunikimet me email më të përshtatshme për interesat tuaja. Dhe nëse dimë informacionet e kontaktit, identifikuesit e harduerit dhe informacione rreth kompjuterit apo pajisjes, mund të personalizojmë sistemin tuaj operativ, të konfigurojmë shërbimin tuaj në iCloud dhe t'ju ofrojmë një shërbim më të mirë si klient.

Nëse dëshironi t'i çaktivizoni kukit dhe nëse përdorni shfletuesin Safari, shkoni te preferencat e Safari dhe më pas në panelin e privatësisë për të menaxhuar preferencat tuaja. Në pajisjen tuaj celulare Apple, shkoni te Settings, më pas Safari, lëvizni poshtë te seksioni Privacy & Security dhe trokitni te "Block Cookies” për të menaxhuar preferencat tuaja. Për shfletuesit e tjerë, kontrolloni me ofruesin tuaj të shërbimit për të mësuar si të çaktivizoni kukit. Kini parasysh se disa funksione të uebsajtit të Apple nuk do të disponohen më pasi të çaktivizohen kukit.

Njësoj si për shumicën e shërbimeve në internet, ne mbledhim automatikisht informacione të caktuara të cilat i ruajmë në skedarë evidence. Këto informacione përfshijnë adresat e protokollit të internetit (IP), llojin e shfletuesit dhe gjuhën, kompaninë e internetit (ISP), uebsajtet dhe aplikacionet referuese dhe dalëse, sistemin operativ, gjurmën e datës/orës dhe të dhëna të klikimit në faqe.

Këto informacione i përdorim për të kuptuar dhe analizuar prirjet, për të administruar sajtin, për të mësuar rreth sjelljes së përdoruesve në sajt, për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona, si dhe për të mbledhur informacione demografike rreth bazës sonë të përdoruesve në tërësi. Apple mund t'i përdorë këto informacione në shërbimet tona të marketingut dhe të reklamimit.

Në disa prej mesazheve tona të emailit përdorim një adresë ridrejtuese URL që lidhet me përmbajtjen në uebsajtin e Apple. Kur klientët klikojnë në një nga këto URL, ata kalojnë nëpërmjet një serveri të ndarë uebi para se të arrijnë në faqen e destinacionit në uebsajtin tonë. Ne e gjurmojmë këtë klikim nëpërmjet të dhënave për të na ndihmuar neve të përcaktojmë interesat në tema të veçanta dhe vlerësojmë efikasitetin e komunikimit me klientët tanë. Nëse parapëlqeni të mos gjurmoheni në këtë mënyrë, mos i shtypni lidhjet grafike apo në formë teksti në mesazhet e emailit.

Etiketat e pikselëve na ndihmojnë të dërgojmë mesazhe emaili në formate që mund të lexohen nga klientët, si dhe na tregojnë nëse u hap ose jo emaili. Këto informacione mund t'i përdorim për të ulur apo eliminuar numrin e mesazheve që u dërgohen klientëve.

Zbulimi ndaj palëve të treta

Herë pas here Apple mund t'u vërë në dispozicion informacione të caktuara personale partnerëve strategjikë që punojnë me Apple për ofrimin e produkteve dhe shërbimeve ose që ndihmojnë Apple në tregtinë me klientët. Për shembull, kur blini dhe aktivizoni iPhone tuaj, autorizoni Apple dhe operatorin tuaj telefonik të shkëmbejnë informacionet që ofroni gjatë procesit të aktivizimit për të kryer shërbimin. Nëse shërbimi ju miratohet, llogaria juaj do të kontrollohet nga politikat përkatëse të privatësisë të Apple dhe të operatorit tuaj telefonik. Informacionet personale do të ndahen vetëm nga Apple për të ofruar apo përmirësuar produktet, shërbimet dhe reklamat tona; nuk do të ndahen me palë të treta për qëllimet e tyre të marketingut.

Ofruesit e shërbimit

Apple ndan informacione personale me kompanitë që ofrojnë shërbime, si p.sh. përpunimi i informacioneve, zgjatja e periudhës së kreditit, kryerja e porosive të klientëve, dorëzimi i produkteve te ju, menaxhimi dhe përmirësimi i të dhënave të klientëve, ofrimi i shërbimit ndaj klientëve, vlerësimi i interesit tuaj për produktet dhe shërbimet tona dhe kryerja e kërkimit për klientë ose e anketimeve të përmbushjes së kërkesave. Këto kompani janë të detyruara të mbrojnë informacionet tuaja dhe mund të ndodhen kudo ku vepron Apple.

Të tjera

Për Apple mund të jetë e nevojshme - me ligj, proces ligjor, çështje gjyqësore dhe/ose kërkesa nga autoritetet publike dhe qeveritare brenda ose jashtë shtetit ku banoni − të zbulojë informacionet tuaja personale. Mund të zbulojmë gjithashtu informacione rreth jush nëse përcaktojmë se zbulimi është i nevojshëm ose i përshtatshëm për arsye të sigurisë kombëtare, zbatimit të ligjit apo çështjeve të tjera me rëndësi publike.

Mund të zbulojmë gjithashtu informacione rreth jush nëse përcaktojmë se zbulimi është brenda nevojës së arsyeshme për zbatimin e kushteve tona të përgjithshme ose për të mbrojtur veprimet ose përdoruesit tanë. Gjithashtu, në rast riorganizimi, shkrirjeje apo shitjeje mund t'i transferojmë palës së tretë përkatëse çdo informacion dhe të gjitha informacionet personale që mbledhim.

Mbrojtja e informacioneve personale

Apple e trajton shumë seriozisht sigurinë e informacioneve tuaja personale. Shërbimet në linjë të Apple, si p.sh. Apple Online Store dhe iTunes Store, i mbrojnë informacionet tuaja personale gjatë kalimit duke përdorur enkriptimin, si p.sh. Transport Layer Security (TLS). Kur të dhënat tuaja personale ruhen nga Apple, ne përdorim sisteme kompjuterike me akses të kufizuar të vendosura në mjedise ku përdoren masa fizike sigurie. Me përjashtim të iCloud Mail, të dhënat e iCloud ruhen në formë të enkriptuar duke përfshirë edhe kur përdorim hapësirë ruajtjeje të palëve të treta.

Kur përdorni disa produkte, shërbime ose aplikacione të Apple ose kur postoni në forume të Apple, dhoma bisedash ose shërbime të rrjeteve sociale, informacionet personale dhe përmbajtja që ndani atje janë të shikueshme nga përdoruesit e tjerë dhe mund të lexohen, të mblidhen ose të përdoren prej tyre. Ju jeni përgjegjës për informacionet personale që zgjidhni të ndani ose të jepni në këto raste. Për shembull, nëse përmendni emrin tuaj dhe adresën e emailit në një postim në forum, ky informacion është publik. Ju lutemi bëni kujdes kur përdorni këto funksione.

Nëse ju ose dikush tjetër që përdor Family Sharing lidhet në një pajisje që zotërohet nga një palë e tretë, çdo informacion i ndarë brenda Family, duke përfshirë kalendarin, vendndodhjen, fotografitë dhe blerjet në iTunes, mund të shkarkohet në atë pajisje të palës së tretë duke e zbuluar këtë informacion të ndarë. Vizitoni Family Sharing për më shumë informacione.

Ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar, duke përfshirë profilizimin

Apple nuk merr asnjë vendim që përfshin përdorimin e algoritmeve ose profilizimit me një ndikim të konsiderueshëm te ju.

Integriteti dhe mbajtja e informacioneve personale

Apple jua bën të lehtë t'i mbani informacionet personale të sakta, të plota dhe të përditësuara. Ne do t'i mbajmë informacionet tuaja personale për periudhën e nevojshme për përmbushjen e qëllimeve të përcaktuara në këtë Politikë privatësie dhe përmbledhjet e privatësisë që janë specifike për shërbimet. Kur vlerësojmë këto periudha, ne ekzaminojmë me kujdes nevojën tonë për të mbledhur informacionet personale sadopak dhe, nëse përcaktojmë një nevojë përkatëse, ne i mbajmë ato vetëm për periudhën më të shkurtër të mundshme për të realizuar qëllimin e mbledhjes, përveçse kur kërkohet një periudhë më e gjatë mbajtjeje sipas ligjit.

Aksesi në informacionet personale

Mund të ndihmoni në garantimin e saktësisë, plotësisë dhe përditësimit të informacioneve të kontaktit dhe të preferencave tuaja duke u identifikuar në faqen e llogarisë së Apple ID. Për informacionet e tjera personale që mbajmë, ne do t'ju ofrojmë akses (duke përfshirë një kopje) për çdo qëllim, duke përfshirë kërkesën për t'i korrigjuar të dhënat nëse janë të pasakta ose për t'i fshirë të dhënat nëse Apple nuk i kërkohet t'i mbajë sipas ligjit apo për qëllime legjitime biznesi. Ne mund të refuzojmë përpunimin e kërkesave që janë të pavlera/shqetësuese, që vënë në rrezik privatësinë e të tjerëve, që janë tejet jopraktike ose për të cilat nuk lejohet ndryshe aksesi nga ligji vendor. Ne mund të refuzojmë po ashtu aspekte të kërkesave për fshirje ose akses nëse besojmë se kjo gjë mund të rrezikojë përdorimin tonë legjitim të të dhënave për qëllime të sigurisë dhe kundër mashtrimit siç përshkruhet më herët. Mjetet në linjë për ushtrimin e kërkesave për akses, korrigjim ose fshirje janë të disponueshme në bazë rajonale duke u identifikuar në privacy.apple.com. Kur mjeti në linjë nuk është aktualisht i disponueshëm për kërkesat për akses në rajonin tuaj, një kërkesë mund të bëhet drejtpërdrejt në apple.com/legal/privacy/contact.

Fëmijët dhe arsimi

Ne e kuptojmë rëndësinë e marrjes së masave shtesë për të mbrojtur privatësinë dhe sigurinë e fëmijëve që përdorin produktet dhe shërbimet e Apple. Fëmijëve nën moshën 13 vjeç, ose moshë ekuivalente minimale në juridiksionin përkatës, nuk u lejohet të krijojnë Apple ID të tyren, përveçse nëse prindërit e tyre japin miratim të verifikueshëm ose nëse janë pjesë e procesit të krijimit të llogarisë në Family Sharing ose nëse kanë marrë Managed Apple ID (ku disponohet) nëpërmjet shkollës së tyre. Për shembull, një prind duhet të rishikojë Zbulimin e Apple ID dhe të Family Sharing dhe të pranojë Miratimin e mbledhjes, përdorimit dhe zbulimit nga Apple të informacionit të fëmijës suaj; dhe Kushtet e Përgjithshme të iTunes Store, përpara se të mund të fillojë procesin e krijimit të llogarisë së Apple ID për fëmijën e tij. Për më tej, shkollat që marrin pjesë Apple School Manager dhe kanë shqyrtuar e miratuar Zbulimin për Managed Apple ID për Nxënësit mund të krijojnë Managed Apple ID për nxënësit. Zbulimi i Managed Apple ID për nxënësit përshkruan mënyrën si Apple administron informacionin e nxënësve dhe plotëson Politikën e privatësisë së Apple. Mësoni më shumë për Family Sharing, Managed Apple ID dhe Kufizimet për llogaritë e fëmijëve.

Nëse mësojmë se kemi mbledhur informacione personale për një fëmijë nën 13 vjeç ose moshën ekuivalente minimale në varësi të juridiksionit, jashtë rrethanave të lartpërmendura, do të ndërmarrim hapa për t'i fshirë informacionet sa më shpejt të jetë e mundur.

Nëse në ndonjë moment një prind dëshiron të ketë akses, të korrigjojë ose të fshijë të dhënat që lidhen me llogarinë e tij të Family Sharing ose me Apple ID të fëmijës, ai mund të na kontaktojë nëpërmjet një prej opsioneve të dhëna në fund të kësaj faqeje.

Shërbimet me bazë vendndodhjen

Për të ofruar shërbime me bazë vendndodhjen në produktet e Apple, Apple dhe partnerët dhe të licencuarit tanë mund të mbledhin, të përdorin dhe të ndajnë të dhëna të sakta të vendndodhjes, duke përfshirë vendndodhjen gjeografike në kohë reale të kompjuterit ose të pajisjes suaj Apple. Aty ku disponohen, shërbimet me bazë vendndodhjen mund të përdorin GPS, Bluetooth dhe adresën tuaj IP, së bashku me pikat e aksesit Wi-Fi të llojit "crowd sourced" dhe vendndodhjet e kullave celulare, si dhe teknologjitë e tjera për të përcaktuar vendndodhjen e përafërt të pajisjeve tuaja. Përveçse kur jepni miratimin tuaj, këto të dhëna të vendndodhjes mblidhen në mënyrë anonime, në forma që nuk ju identifikojnë personalisht dhe përdoren nga Apple dhe partnerët e të licencuarit tanë për të ofruar dhe përmirësuar produktet dhe shërbimet me bazë vendndodhjen. Për shembull, pajisja juaj mund të ndajë vendndodhjen e saj gjeografike me ofruesit e aplikacioneve kur pranoni shërbimet e tyre të vendndodhjes.

Disa shërbime me bazë vendndodhjen të ofruara nga Apple, si p.sh. funksioni "Find My iPhone", kërkojnë informacione personale që të veprojë funksioni.

Sajtet dhe shërbimet e palëve të treta

Uebsajtet, produktet, aplikacionet dhe shërbimet e Apple mund të përmbajnë lidhje drejt uebsajteve, produkteve dhe shërbimeve të palëve të treta. Produktet dhe shërbimet tona mund të përdorin ose të ofrojnë produkte ose shërbime nga palë të treta − për shembull, një aplikacion të një pale të tretë për iPhone.

Informacioni i mbledhur nga palët e treta, që mund të përmbajë gjëra të tilla si të dhënat e vendndodhjes ose detajet e kontaktit, drejtohet nga praktikat e tyre të privatësisë. Ne ju inkurajojmë juve të mësoni rreth praktikave të privatësisë të këtyre palëve të treta.

Nëse blini një abonim në një aplikacion pale të tretë ose brenda News, ne krijojmë një Subscriber ID që është unike për ju dhe zhvilluesin ose publikuesin, të cilin ne e përdorim për t'i dhënë raporte zhvilluesit ose publikuesit ku përfshihen informacione rreth abonimit që keni blerë, si dhe vendin e banimit. Nëse i anuloni të gjitha abonimet me një zhvillues ose publikues të caktuar, Subscriber ID do të rivendoset pas 180 ditësh nëse nuk abonoheni sërish. Ky informacion u jepet zhvilluesve në mënyrë që ata të kuptojnë mbarëvajtjen e abonimeve të tyre.

Përdoruesit ndërkombëtarë

Të gjitha informacionet që ofroni mund t'u transferohen subjekteve apo të aksesohen nga subjekte anembanë botës siç përshkruhet në këtë Politikë privatësie. Informacionet personale për shërbimet e Apple, në lidhje me individët që banojnë në një shtet anëtar të Zonës Ekonomike Evropiane dhe në Zvicër, kontrollohen nga Apple Distribution International në Irlandë dhe përpunohen për llogari të saj nga Apple Inc. Apple përdor Klauzola të miratuara Kontraktuale për Modelet për transferimet ndërkombëtare të informacioneve personale të mbledhura në Zonën Ekonomike Evropiane dhe Zvicër. Apple, si kompani globale, ka një numër entesh ligjore në juridiksione të ndryshme të cilat janë përgjegjëse për informacionet personale që ata mbledhin dhe që përpunohen për llogarinë e tyre nga Apple Inc. Për shembull, informacionet e pikave të shitjes në entet tona të shitjeve me pakicë jashtë SHBA-së kontrollohen nga entet tona individuale të shitjes me pakicë në secilin vend. Informacionet përkatëse personale të Apple, Online Store dhe iTunes mund të kontrollohen gjithashtu nga entet ligjore jashtë SHBA-së siç reflektohet në kushtet e secilit shërbim.

Apple është në pajtim me Sistemin e Rregullores së Privatësisë Ndërkufitare të Bashkëpunimit Ekonomik Aziatiko-Paqësor (APEC). Sistemi i Rregullores së Privatësisë Ndërkufitare të APEC siguron një kornizë për organizatat për sigurimin e mbrojtjes së informacioneve personale që transmetohen mes ekonomive pjesëmarrëse në APEC. Për të mësuar më shumë rreth Certifikimit të APEC dhe Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, klikoni mbi vulën e TRUSTe.

Përkushtimi i të gjithë kompanisë tonë për privatësinë tuaj

Për të garantuar sigurinë e informacioneve tuaja personale, ne ua komunikojmë direktivat tona të privatësisë dhe të sigurisë punonjësve të Apple dhe i vëmë rreptësisht në zbatim masat përkatëse të privatësisë brenda kompanisë.

Pyetje rreth privatësisë

Nëse keni pyetje apo shqetësime në lidhje me Politikën e privatësisë të Apple ose përpunimin e të dhënave ose nëse dëshironi të kontaktoni me Oficerin tonë Evropian për mbrojtjen e të dhënave ose nëse dëshironi të bëni një ankesë rreth një shkeljeje të mundshme të ligjeve vendore për privatësinë, ju lutemi na kontaktoni. Ju mund të na kontaktoni gjithmonë me telefon në numrin përkatës të Mbështetjes së Apple për shtetin ose rajonin tuaj.

Kur merret një pyetje për privatësinë ose një pyetje për informacionet personale të marra në përgjigje të një kërkese për akses/shkarkim, ne kemi një ekip të posaçëm që përzgjedh me përparësi kontaktet dhe kërkon t’i japë përgjigje shqetësimit ose kërkesës specifike që kërkoni të ngrini ju. Kur problemi juaj bëhet më i veçantë në natyrë, prej jush mund të kërkohet më shumë informacion. Të gjitha kontaktet e tilla të veçanta marrin përgjigje. Nëse nuk jeni të kënaqur me përgjigjen e marrë, mund ta referoni ankesën tuaj pranë rregullatorit përkatës në juridiksionin tuaj. Nëse na pyetni, ne do të përpiqemi t'ju japim informacione rreth rrugëve përkatëse të ankesave që mund të zbatohen në rrethanat tuaja.

Apple mund të përditësojë herë pas here Politikën e saj të privatësisë. Kur ta ndryshojmë politikën në aspektin material, do të jepet një njoftim në uebsajtin tonë së bashku me Politikën e përditësuar të privatësisë.

Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA,95014

Verifikoni certifikimin e privatësisë të TRUSTe