Jednoroční omezená záruka společnosti Apple – (ČESKÁ REPUBLIKA)

Pouze pro produkty značky Apple

ZÁKONY NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

Jednoletá omezená záruka společnosti Apple je dobrovolnou zárukou výrobce. Poskytuje samostatná práva, která nejsou poskytována v rámci zákonů na ochranu spotřebitele, mimo jiné včetně práv týkajících se nevyhovujícího zboží.

Práva vyplývající z jednoroční omezené záruky společnosti Apple doplňují práva poskytovaná zákony na ochranu spotřebitele; nenahrazují je.

V případě vadného produktu mohou zákazníci vznést reklamaci vůči prodávajícímu v souladu s paragrafem 2165 a dalšími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud se jedná o nákupy provedené zákazníky v České republice, může zákazník prodávajícímu reklamovat vady, které se objeví během 24 měsíců od převzetí produktu, pokud o této reklamaci vyrozumí prodávajícího ve stejné lhůtě. Další podmínky takových nároků na základě zákonné odpovědnosti za škody jsou uvedeny ve výše zmíněném zákoně a další relevantní legislativě.

Zákazníci si mohou zvolit, zda uplatní nárok na servis podle jednoroční omezené záruky společnosti Apple nebo podle svých práv vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele.

Důležité: Podmínky jednoroční omezené záruky společnosti Apple se nebudou vztahovat na reklamace uplatňované podle zákonů na ochranu spotřebitele.

Další informace o zákonech na ochranu spotřebitele se dozvíte na webu společnosti Apple (www.apple.com/cz/legal/warranty/statutoryrights.html) nebo u místní organizace na ochranu spotřebitele.

NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE?

Společnost Apple Distribution International se sídlem na adrese Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irská republika (nebo její právní nástupce) (dále jen „společnost Apple“ nebo „Apple“) poskytuje záruku na hardwarové produkty a příslušenství značky Apple v originálním balení (dále jen „produkt Apple“) na vady materiálu a zpracování při použití v souladu s uživatelskými příručkami společnosti Apple, technickými specifikacemi a dalšími uveřejněnými pokyny k produktu Apple na období JEDNOHO (1) ROKU od data původního nákupu v prodejně koncovým uživatelem (dále jen „záruční doba“). Odstranění závad v rámci jednoroční omezené záruky na váš produkt Apple vám bude k dispozici v servisních zařízeních společnosti Apple ve většině zemí světa (viz část „Jak získat záruční servis“). V případě jakékoli vady materiálu a zpracování můžete své nároky uplatnit u společnosti Apple i tehdy, pokud jste produkt Apple zakoupili od třetí strany.

Poznámka: Všechny reklamace uplatňované podle jednoroční omezené záruky společnosti Apple se budou řídit podmínkami uvedenými v této záruce.

Společnost Apple vám také nabízí technickou podporu po telefonu během devadesáti (90) dnů od dodání produktů Apple.

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Tato záruka se nevztahuje na hardwarové produkty ani software jiných značek než značky Apple, i když jsou zabaleny a prodávány s hardwarem Apple.

Na produkty jiných značek než Apple se může vztahovat záruka výrobce, který nabízí další práva k právům vyplývajícím ze zákonů na ochranu spotřebitele. Podrobnější informace naleznete na obalu vašeho produktu a v přiložené dokumentaci.

Podrobnosti ohledně práv k používání softwaru naleznete v licenční smlouvě, jež je přiložena k softwaru.

V zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve Švýcarsku máte nárok na poskytnutí servisu, aniž byste platili jakékoli poplatky za přepravu nebo manipulaci. Mimo tuto oblast mohou být možnosti servisu omezené. Jestliže daná možnost servisu není pro konkrétní produkt Apple ve vaší zemi k dispozici, společnost Apple nebo její zástupce vás budou před poskytnutím servisu informovat o případných dalších poplatcích za dopravu a manipulaci. Poplatky za přepravu a manipulaci se nehradí v zemích, kde má Apple prodejnu Apple Store nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple („AASP“) (aktuální seznam servisních míst je k dispozici na locate.apple.com/cz/cs).

Budete-li společnost Apple kontaktovat telefonicky, mohou vám být účtovány poplatky podle místa, odkud voláte. Podrobnosti vám sdělí operátor sítě.

Tato záruka se nevztahuje: (a) na spotřební díly, například baterie nebo ochranné vrstvy, které se časem opotřebovávají, pokud k poruše nedošlo v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (b) na kosmetická poškození, například poškrábání, promáčknutí a zlomené plasty u portů, pokud k poruše nedošlo v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (c) na škody způsobené používáním se součástkou nebo výrobkem třetí strany, který neodpovídá specifikacím produktu Apple (specifikace produktů Apple jsou k dispozici na www.apple.com pod technickými specifikacemi jednotlivých produktů a také v prodejnách); (d) na škody způsobené nehodou, špatným zacházením, nesprávným používáním, ohněm, kontaktem s tekutinou, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (e) na škody způsobené používáním produktu Apple jinak, než je popsáno v uživatelské příručce, technických specifikacích nebo jiných publikovaných pokynech k produktu Apple; (f) na škody způsobené servisním zásahem (včetně upgradů a rozšíření) provedeným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti Apple nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple (AASP); (g) na produkt Apple, který byl bez písemného svolení společnosti Apple upraven za účelem změny funkčnosti nebo schopností; (h) na vady způsobené normálním opotřebením nebo jinak běžným stárnutím produktu Apple; a dále záruka neplatí, (i) pokud bylo z produktu Apple odstraněno, seškrábáno nebo rozmazáno sériové číslo produktu anebo (j) pokud Apple získá od příslušných veřejných orgánů poznatek, že byl produkt ukraden, nebo pokud nejste schopni deaktivovat kódový zámek nebo jiná bezpečnostní opatření, jež mají zabránit neoprávněnému přístupu k produktu Apple, a nejste schopni žádným způsobem prokázat, že jste oprávněným uživatelem produktu (tj. předložením dokladu o zakoupení produktu).

DŮLEŽITÁ OMEZENÍ

Apple může omezit servisní službu v rámci záruky Apple TV na země, kde Apple nebo jeho autorizovaní prodejci toto zařízení prodávají.

Na zařízení iPad s mobilním rozhraním a zařízení iPhone poskytuje záruka servisní krytí v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve Švýcarsku. Mimo tento region mohou být možnosti servisu omezené v důsledku technických problémů mimo kontrolu společnosti Apple – informace týkající se zařízení iPad s mobilním rozhraním a zařízení iPhone najdete na stránkách www.apple.com/cz/iphone/LTE/www.apple.com/cz/ipad/LTE/.

V souvislosti se zařízeními iPad neposkytuje záruka servisní krytí v Číně z důvodu rozdílů v připojení Wi-Fi, které jsou mimo kontrolu společnosti Apple.

VAŠE POVINNOSTI

UMOŽŇUJE-LI VÁŠ PRODUKT APPLE UKLÁDÁNÍ SOFTWAROVÝCH PROGRAMŮ, DAT A DALŠÍCH INFORMACÍ, MĚLI BYSTE INFORMACE OBSAŽENÉ NA ÚLOŽNÝCH MÉDIÍCH PRODUKTU APPLE PRAVIDELNĚ ZÁLOHOVAT, ABYSTE OBSAH CHRÁNILI A JAKO OPATŘENÍ PRO PŘÍPADNÉ PORUCHY FUNKČNOSTI.

Před odesláním svého produktu Apple k provedení záručního servisu si udělejte záložní kopii obsahu jeho úložných médií, odstraňte osobní údaje a deaktivujte všechna zabezpečovací hesla. Obsah úložných médií produktu Apple může být během servisu vymazán, nahrazen a/nebo přeformátován.

Produkt Apple, případně náhradní produkt, vám bude po provedení záručního servisu vrácen se stejnou konfigurací jako při nákupu po příslušných aktualizacích. Společnost Apple může v rámci servisní služby v rámci záruky instalovat aktualizace softwarového systému, které neumožní jeho vrácení na dřívější verzi. V důsledku aktualizace softwaru systému nemusí být aplikace třetích stran instalované do produktu Apple kompatibilní nebo s ním nemusí spolupracovat. Přeinstalování všech dalších softwarových programů, dat a informací je vaší odpovědností. Na obnovení a opětovnou instalaci dalších softwarových programů, dat a informací se tato záruka nevztahuje.

Požadujete-li servis v jiné zemi, než ve které byl produkt zakoupen, budete jednat v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy o dovozu a vývozu a ponesete odpovědnost za veškeré celní povinnosti, DPH a další související daně a poplatky.

Důležité: Nepokoušejte se produkt Apple otevřít, pokud uživatelská příručka nepopisuje, jak je pro otevření konstruován, ani se nepokoušejte z produktu Apple odstranit případné ochranné kryty. Otevření produktu Apple nebo odstranění jeho ochranných krytů může způsobit poškození, na které se tato záruka nevztahuje. Servis produktu Apple smí provádět pouze společnost Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple.

JAK BUDE SPOLEČNOST APPLE POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ ZÁRUKY?

Pokud se na Apple v průběhu záruční lhůty obrátíte s reklamací podle této záruky, Apple podle svého uvážení:

(i) opraví produkt Apple novými nebo dříve použitými díly, které jsou výkonností i spolehlivostí ekvivalentní s novými díly, nebo

(ii) vymění produkt Apple za stejný model (nebo s vaším souhlasem za výrobek s podobnou funkčností) složený z nových nebo dříve použitých dílů, které jsou výkonností i spolehlivostí ekvivalentní s novými díly, nebo

(iii) vám vrátí částku odpovídající kupní ceně produktu Apple výměnou za jeho vrácení.

Dojde-li k výměně produktu či jeho dílu nebo k vrácení kupní ceny, stává se jakýkoli náhradní produkt či jeho díl vaším majetkem a produkt nebo jeho díl, který byl vyměněn nebo jehož kupní cena byla vrácena, se stávají majetkem společnosti Apple.

Na náhradní produkt Apple nebo díl či opravený produkt Apple se vztahuje zbývající záruka na původní produkt Apple nebo devadesátidenní záruční lhůta ode dne, kdy byla provedena výměna či oprava, podle toho, která z těchto lhůt poskytne delší krytí.

Při servisu požadovaném v jiné zemi, než ve které byl produkt Apple nakoupen, může Apple k opravě či výměně použít produkty a díly, jež jsou v souladu s místními standardy.

JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS?

Před vyžádáním servisních služeb v rámci záruky vyhledejte a prostudujte následující online zdroje:


Informace o mezinárodní podpoře

Autorizovaní poskytovatelé servisu Apple, autorizovaní prodejci Apple a prodejny Apple Store

Podpora a servis Apple

Bezplatná podpora společnosti ApplePokud nemáte přístup k internetovému připojení nebo produkt Apple nefunguje správně ani po využití těchto zdrojů, obraťte se na zástupce společnosti Apple, nebo, je-li k dispozici, na prodejnu společnosti Apple (dále jen „prodejna Apple Store“) či autorizovaného poskytovatele servisu Apple. Ti vám pomohou rozhodnout, zda váš produkt Apple vyžaduje servis, a pokud ano, kterou z následujících variant servisní služby v rámci záruky vám Apple poskytne.

Před poskytnutím servisních služeb v rámci záruky může společnost Apple nebo její zástupci požadovat doklad o zakoupení produktu, odpovědi na otázky, které pomáhají při stanovení povahy potenciálních problémů, a dodržování postupů společnosti Apple při zajišťování servisních služeb v rámci záruky, jako například dodržování instrukcí ohledně balení a zaslání produktů Apple při uplatnění níže popsaného servisu se zasláním produktu poštou.

VARIANTY SERVISNÍCH SLUŽEB V RÁMCI ZÁRUKY

Apple servisní služby v rámci záruky poskytne jedním z následující způsobů:

(i) Donesení zákazníkem. Společnost Apple může vyžadovat, abyste vrátili svůj produkt Apple do prodejny Apple Store nebo autorizovanému poskytovateli servisu Apple, který nabízí servis s donesením produktu zákazníkem. Váš produkt Apple může být odeslán k provedení servisu do místa poskytujícího servisní služby Apple („ARS“). Poté co vám bude oznámeno dokončení servisu, si bez prodlení vyzvednete svůj produkt Apple v prodejně Apple Store nebo u autorizovaného poskytovatele servisu Apple, pokud vás Apple neuvědomí o zaslání produktu ze servisu přímo na vaši adresu.

(ii) Zaslání poštou. Pokud se Apple rozhodne poskytnout servis prostřednictvím služby zaslání poštou, pošle vám předplacené průvodky a případně i obalový materiál spolu s pokyny, jak váš produkt Apple správně zabalit a adresovat, abyste svůj produkt Apple mohli odeslat do místa poskytujícího servisní služby Apple (ARS) nebo autorizovanému poskytovateli servisu Apple (AASP). Po dokončení servisu vám místo poskytující servisní služby Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple produkt vrátí. Budou-li dodrženy pokyny ohledně způsobu balení a odeslání produktu, uhradí Apple jeho dopravu od vás i zpět k vám.

(iii) Servis provedený vlastními silami. V rámci servisu provedeného vlastními silami vám společnost Apple poskytne náhradní produkt nebo snadno vyměnitelné díly či příslušenství produktu, jako například myš či klávesnici, k jejichž výměně nejsou zapotřebí žádné nástroje. Poznámka: Společnost Apple neodpovídá za výdaje na práci spojené se servisem provedeným vlastními silami. Budete-li vyžadovat při výměně další asistenci, kontaktujte společnost Apple na níže uvedeném telefonním čísle, navštivte prodejnu Apple Store nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple. Jestliže se společnost Apple rozhodne pro servis, který zákazník provádí vlastními silami, bude postupovat následovně:

(a) Servis, u něhož společnost Apple vyžaduje vrácení vyměněného produktu, dílu či příslušenství: Společnost Apple může požadovat autorizaci platby platební kartou jako zálohu za prodejní cenu náhradního produktu, dílu nebo příslušenství a příslušné náklady na zaslání. Společnost Apple vám zašle náhradní produkt, díl či příslušenství spolu s pokyny k výměně, jsou-li zapotřebí, a požadavky k vrácení vyměněného produktu či dílu. Budete-li postupovat podle pokynů, společnost Apple zruší autorizaci platby platební kartou, a vám tak nebude účtována cena produktu či součásti a poštovné za zaslání do místa určení a zpět. Jestliže vyměněný produkt, díl či příslušenství podle pokynů nevrátíte nebo vrátíte vyměněný produkt, díl či příslušenství, na něž se služba nevztahuje, bude z vaší platební karty ve prospěch společnosti Apple stržena autorizovaná částka. Pokud platbu platební kartou neautorizujete, tato služba pro vás nemusí být dostupná a společnost Apple vám nabídne alternativní možnosti servisu.

(b) Servis, u kterého společnost Apple nevyžaduje vrácení vyměněného produktu, dílu či příslušenství: Společnost Apple vám bezplatně zašle náhradní produkt, díl či příslušenství spolu s pokyny k instalaci, jsou-li zapotřebí, a požadavky k likvidaci vyměněného produktu, dílu i příslušenství.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

(i) Kompletní ujednání:

Všechny záruky, podmínky a další požadavky, které nejsou uvedeny v této záruce, jsou z jednoroční omezené záruky společnosti Apple vyloučeny, s výjimkou práv vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele, jak je stanoveno na začátku tohoto dokumentu.

V některých zemích není dovoleno omezovat délku záruční doby, platnosti podmínek či mlčky předpokládaných podmínek, proto se vás omezení uvedená výše nemusí týkat.

(ii) Vyloučení odpovědnosti týkající se dat:

Společnost Apple nezaručuje, nedává příslib a nepřijímá odpovědnost za to, že bude schopná opravit či nahradit produkt Apple v rámci této záruky bez rizika ztráty informací či dat, které jsou v něm uloženy.

(iii) Omezení odpovědnosti:

Společnost Apple nenese v žádném případě odpovědnost za:

ztráty, ke kterým nedošlo v důsledku porušení této záruky;

ztráty či škody, jejichž předvídatelnou příčinou v době zakoupení produktu nebylo porušení této záruky společností Apple;

ztráty související s vaším podnikáním, ušlým ziskem, ztrátou dat či obchodních příležitostí.

Ustanovení tohoto záručního dokumentu se nevztahují na (i) úmrtí či zranění, (ii) podvodné jednání či hrubou nedbalost ani na (iii) podvodné uvedení v omyl či (iv) další odpovědnost, která nemůže být ze zákona omezena či vyloučena.

OBECNÉ

Žádný prodejce, zástupce či zaměstnanec společnosti Apple nemá právo modifikovat, rozšiřovat či doplňovat tuto záruku.

Bude-li některá z podmínek shledána nezákonnou nebo zákonem nevymahatelnou, bude z této záruky oddělena a zákonnost nebo vymahatelnost ostatních podmínek zůstane nedotčena.

Tato záruka se řídí právem země, v níž byl produkt Apple zakoupen, a je na základě tohoto práva vykládána.

© 2016 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

071816-Czech-Universal-Warranty-v1.2

Jednoroční omezená záruka společnosti Apple – (ČESKÁ REPUBLIKA)

Pouze pro produkty značky Apple

ZÁKONY NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

Jednoroční omezená záruka společnosti Apple je dobrovolnou zárukou výrobce. Poskytuje samostatná práva, která nejsou poskytována v rámci zákonů na ochranu spotřebitele, mimo jiné včetně práv týkajících se nevyhovujícího zboží.

Práva vyplývající z jednoroční omezené záruky společnosti Apple doplňují práva poskytovaná zákony na ochranu spotřebitele; nenahrazují je.

V případě vadného produktu mohou zákazníci vznést reklamaci vůči prodávajícímu v souladu s paragrafem 2165 a dalšími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pokud se jedná o nákupy provedené zákazníky v České republice, může zákazník prodávajícímu reklamovat vady, které se objeví během 24 měsíců od převzetí produktu, pokud o této reklamaci vyrozumí prodávajícího ve stejné lhůtě. Další podmínky takových nároků na základě zákonné odpovědnosti za škody jsou uvedeny ve výše zmíněném zákoně a další relevantní legislativě.

Zákazníci si mohou zvolit, zda uplatní nárok na servis podle jednoroční omezené záruky společnosti Apple nebo podle svých práv vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele.

Důležité: Podmínky jednoroční omezené záruky společnosti Apple se nebudou vztahovat na reklamace uplatňované podle zákonů na ochranu spotřebitele.

Další informace o zákonech na ochranu spotřebitele se dozvíte na webu společnosti Apple (www.apple.com/cz/legal/statutory-warranty/) nebo u místní organizace na ochranu spotřebitele.

NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE?

Společnost Apple Distribution International se sídlem na adrese Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irská republika (nebo její právní nástupce) (dále jen „společnost Apple“ nebo „Apple“) poskytuje záruku na hardwarové produkty a příslušenství značky Apple v originálním balení (dále jen „produkt Apple“) na vady materiálu a zpracování při použití v souladu s uživatelskými příručkami společnosti Apple, technickými specifikacemi a dalšími uveřejněnými pokyny k produktu Apple na období JEDNOHO (1) ROKU od data původního nákupu v prodejně koncovým uživatelem (dále jen „záruční doba“). Odstranění závad v rámci jednoroční omezené záruky na váš produkt Apple vám bude k dispozici v servisních zařízeních společnosti Apple ve většině zemí světa (viz část „Jak získat záruční servis“). V případě jakékoli vady materiálu a zpracování můžete své nároky uplatnit u společnosti Apple i tehdy, pokud jste produkt Apple zakoupili od třetí strany.

Poznámka: Všechny reklamace uplatňované podle jednoroční omezené záruky společnosti Apple se budou řídit podmínkami uvedenými v této záruce.

Společnost Apple vám také nabízí technickou podporu po telefonu během devadesáti (90) dnů od dodání produktů Apple.

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Tato záruka se nevztahuje na hardwarové produkty ani software jiných značek než značky Apple, i když jsou zabaleny a prodávány s hardwarem Apple.

Na produkty jiných značek než Apple se může vztahovat záruka výrobce, který nabízí další práva k právům vyplývajícím ze zákonů na ochranu spotřebitele. Podrobnější informace naleznete na obalu vašeho produktu a v přiložené dokumentaci.

Podrobnosti ohledně práv k používání softwaru naleznete v licenční smlouvě, jež je přiložena k softwaru.

V zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve Švýcarsku máte nárok na poskytnutí servisu, aniž byste platili jakékoli poplatky za přepravu nebo manipulaci. Mimo tuto oblast mohou být možnosti servisu omezené. Jestliže daná možnost servisu není pro konkrétní produkt Apple ve vaší zemi k dispozici, společnost Apple nebo její zástupce vás budou před poskytnutím servisu informovat o případných dalších poplatcích za dopravu a manipulaci. Poplatky za přepravu a manipulaci se nehradí v zemích, kde má Apple prodejnu Apple Store nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple („AASP“) (aktuální seznam servisních míst je k dispozici na locate.apple.com/cz/cs).

Budete-li společnost Apple kontaktovat telefonicky, mohou vám být účtovány poplatky podle místa, odkud voláte. Podrobnosti vám sdělí operátor sítě.

Tato záruka se nevztahuje na: (a) spotřební díly, například baterie nebo ochranné povrchové úpravy, u kterých se počítá s opotřebením postupem času, pokud k poruše nedošlo vadou materiálu nebo zpracování; (b) kosmetické poškození, například škrábance, vroubky nebo prasklé plasty u portů, pokud k závadě nedošlo v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (c) škody způsobené používáním se součástkou nebo produktem třetí strany, který neodpovídá specifikacím produktu Apple (specifikace produktů Apple jsou k dispozici na www.apple.com/cz pod technickými specifikacemi jednotlivých produktů a rovněž jsou k dispozici v prodejnách); (d) poškození způsobené nehodou, hrubým zacházením, špatným zacházením, požárem, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (e) poškození způsobené používáním produktu Apple v rozporu s uživatelskou příručkou, technickými specifikacemi nebo jinými publikovanými pravidly pro produkt Apple; (f) poškození způsobené servisem (včetně upgradu a rozšíření) provedeným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti Apple nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple („AASP“); (g) produkt Apple, který byl upraven za účelem změny funkčnosti nebo vlastností bez písemného souhlasu společnosti Apple; (h) vady způsobené normálním opotřebením nebo jinak související s normálním stárnutím produktu Apple; nebo (i) pokud bylo z produktu Apple odstraněno sériové číslo, nebo (j) pokud společnost Apple dostane od příslušných veřejných orgánů informaci, že se jedná o kradený produkt, nebo nejste schopni deaktivovat zapnutý kód nebo jiné bezpečnostní opatření, jehož účelem je zabránit neoprávněnému přístupu k produktu Apple, a nedokážete žádným způsobem dokázat, že jste oprávněným uživatelem produktu (např. předložením dokladu o zakoupení produktu).

DŮLEŽITÁ OMEZENÍ

Záruční servis zařízení Apple Watch a Apple TV může Apple omezit na země, kde Apple nebo jeho autorizovaní prodejci tato zařízení prodávají.

Na zařízení iPad s mobilním rozhraním a zařízení iPhone poskytuje záruka servisní krytí v zemích Evropského hospodářského prostoru (EHP) a ve Švýcarsku. Mimo tento region mohou být možnosti servisu omezené v důsledku technických problémů mimo kontrolu společnosti Apple – informace týkající se zařízení iPad s mobilním rozhraním a zařízení iPhone najdete na stránkách www.apple.com/iphone/LTE/www.apple.com/ipad/LTE/.

V souvislosti se zařízeními iPad neposkytuje záruka servisní krytí v Číně z důvodu rozdílů v připojení Wi-Fi, které jsou mimo kontrolu společnosti Apple.

VAŠE POVINNOSTI

UMOŽŇUJE-LI VÁŠ PRODUKT APPLE UKLÁDÁNÍ SOFTWAROVÝCH PROGRAMŮ, DAT A DALŠÍCH INFORMACÍ, MĚLI BYSTE INFORMACE OBSAŽENÉ NA ÚLOŽNÝCH MÉDIÍCH PRODUKTU APPLE PRAVIDELNĚ ZÁLOHOVAT, ABYSTE OBSAH CHRÁNILI A JAKO OPATŘENÍ PRO PŘÍPADNÉ PORUCHY FUNKČNOSTI.

Před odesláním svého produktu Apple k provedení záručního servisu si udělejte záložní kopii obsahu jeho úložných médií, odstraňte osobní údaje a deaktivujte všechna zabezpečovací hesla. Obsah úložných médií produktu Apple může být během servisu vymazán, nahrazen a/nebo přeformátován.

Produkt Apple, případně náhradní produkt, vám bude po provedení záručního servisu vrácen se stejnou konfigurací jako při nákupu po příslušných aktualizacích. Společnost Apple může v rámci servisní služby v rámci záruky instalovat aktualizace softwarového systému, které neumožní jeho vrácení na dřívější verzi. V důsledku aktualizace softwaru systému nemusí být aplikace třetích stran instalované do produktu Apple kompatibilní nebo s ním nemusí spolupracovat. Přeinstalování všech dalších softwarových programů, dat a informací je vaší odpovědností. Na obnovení a opětovnou instalaci dalších softwarových programů, dat a informací se tato záruka nevztahuje.

Požadujete-li servis v jiné zemi, než ve které byl produkt zakoupen, budete jednat v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy o dovozu a vývozu a ponesete odpovědnost za veškeré celní povinnosti, DPH a další související daně a poplatky.

Důležité: Nepokoušejte se produkt Apple otevřít, pokud uživatelská příručka nepopisuje, jak je pro otevření konstruován, ani se nepokoušejte z produktu Apple odstranit případné ochranné kryty. Otevření produktu Apple nebo odstranění jeho ochranných krytů může způsobit poškození, na které se tato záruka nevztahuje. Servis produktu Apple smí provádět pouze společnost Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple.

JAK BUDE SPOLEČNOST APPLE POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ ZÁRUKY?

Pokud se na Apple v průběhu záruční lhůty obrátíte s reklamací podle této záruky, Apple podle svého uvážení:

(i) opraví produkt Apple novými nebo dříve použitými díly, které jsou výkonností i spolehlivostí ekvivalentní s novými díly, nebo

(ii) vymění produkt Apple za stejný model (nebo s vaším souhlasem za výrobek s podobnou funkčností) složený z nových nebo dříve použitých dílů, které jsou výkonností i spolehlivostí ekvivalentní s novými díly, nebo

(iii) vám vrátí částku odpovídající kupní ceně produktu Apple výměnou za jeho vrácení.

Dojde-li k výměně produktu či jeho dílu nebo k vrácení kupní ceny, stává se jakýkoli náhradní produkt či jeho díl vaším majetkem a produkt nebo jeho díl, který byl vyměněn nebo jehož kupní cena byla vrácena, se stávají majetkem společnosti Apple.

Na náhradní produkt Apple nebo díl či opravený produkt Apple se vztahuje zbývající záruka na původní produkt Apple nebo devadesátidenní záruční lhůta ode dne, kdy byla provedena výměna či oprava, podle toho, která z těchto lhůt poskytne delší krytí.

Při servisu požadovaném v jiné zemi, než ve které byl produkt Apple nakoupen, může Apple k opravě či výměně použít produkty a díly, jež jsou v souladu s místními standardy.

JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS?

Před vyžádáním servisních služeb v rámci záruky vyhledejte a prostudujte následující online zdroje:


Informace o mezinárodní podpoře

Autorizovaní poskytovatelé servisu Apple, autorizovaní prodejci Apple a prodejny Apple Store

Podpora a servis Apple

Bezplatná podpora společnosti ApplePokud nemáte přístup k internetovému připojení nebo produkt Apple nefunguje správně ani po využití těchto zdrojů, obraťte se na zástupce společnosti Apple, nebo, je-li k dispozici, na prodejnu společnosti Apple (dále jen „prodejna Apple Store“) či autorizovaného poskytovatele servisu Apple. Ti vám pomohou rozhodnout, zda váš produkt Apple vyžaduje servis, a pokud ano, kterou z následujících variant servisní služby v rámci záruky vám Apple poskytne.

Před poskytnutím servisních služeb v rámci záruky může společnost Apple nebo její zástupci požadovat doklad o zakoupení produktu, odpovědi na otázky, které pomáhají při stanovení povahy potenciálních problémů, a dodržování postupů společnosti Apple při zajišťování servisních služeb v rámci záruky, jako například dodržování instrukcí ohledně balení a zaslání produktů Apple při uplatnění níže popsaného servisu se zasláním produktu poštou.

VARIANTY SERVISNÍCH SLUŽEB V RÁMCI ZÁRUKY

Apple servisní služby v rámci záruky poskytne jedním z následující způsobů:

(i) Donesení zákazníkem. Společnost Apple může vyžadovat, abyste vrátili svůj produkt Apple do prodejny Apple Store nebo autorizovanému poskytovateli servisu Apple, který nabízí servis s donesením produktu zákazníkem. Váš produkt Apple může být odeslán k provedení servisu do místa poskytujícího servisní služby Apple („ARS“). Poté co vám bude oznámeno dokončení servisu, si bez prodlení vyzvednete svůj produkt Apple v prodejně Apple Store nebo u autorizovaného poskytovatele servisu Apple, pokud vás Apple neuvědomí o zaslání produktu ze servisu přímo na vaši adresu.

(ii) Zaslání poštou. Pokud se Apple rozhodne poskytnout servis prostřednictvím služby zaslání poštou, pošle vám předplacené průvodky a případně i obalový materiál spolu s pokyny, jak váš produkt Apple správně zabalit a adresovat, abyste svůj produkt Apple mohli odeslat do místa poskytujícího servisní služby Apple (ARS) nebo autorizovanému poskytovateli servisu Apple (AASP). Po dokončení servisu vám místo poskytující servisní služby Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu Apple produkt vrátí. Budou-li dodrženy pokyny ohledně způsobu balení a odeslání produktu, uhradí Apple jeho dopravu od vás i zpět k vám.

(iii) Servis provedený vlastními silami. V rámci servisu provedeného vlastními silami vám společnost Apple poskytne náhradní produkt nebo snadno vyměnitelné díly či příslušenství produktu, jako například myš či klávesnici, k jejichž výměně nejsou zapotřebí žádné nástroje. Poznámka: Společnost Apple neodpovídá za výdaje na práci spojené se servisem provedeným vlastními silami. Budete-li vyžadovat při výměně další asistenci, kontaktujte společnost Apple na níže uvedeném telefonním čísle, navštivte prodejnu Apple Store nebo autorizovaného poskytovatele servisu Apple. Jestliže se společnost Apple rozhodne pro servis, který zákazník provádí vlastními silami, bude postupovat následovně:

(a) Servis, u něhož společnost Apple vyžaduje vrácení vyměněného produktu, dílu či příslušenství: Společnost Apple může požadovat autorizaci platby platební kartou jako zálohu za prodejní cenu náhradního produktu, dílu nebo příslušenství a příslušné náklady na zaslání. Společnost Apple vám zašle náhradní produkt, díl či příslušenství spolu s pokyny k výměně, jsou-li zapotřebí, a požadavky k vrácení vyměněného produktu či dílu. Budete-li postupovat podle pokynů, společnost Apple zruší autorizaci platby platební kartou, a vám tak nebude účtována cena produktu či součásti a poštovné za zaslání do místa určení a zpět. Jestliže vyměněný produkt, díl či příslušenství podle pokynů nevrátíte nebo vrátíte vyměněný produkt, díl či příslušenství, na něž se služba nevztahuje, bude z vaší platební karty ve prospěch společnosti Apple stržena autorizovaná částka. Pokud platbu platební kartou neautorizujete, tato služba pro vás nemusí být dostupná a společnost Apple vám nabídne alternativní možnosti servisu.

(b) Servis, u kterého společnost Apple nevyžaduje vrácení vyměněného produktu, dílu či příslušenství: Společnost Apple vám bezplatně zašle náhradní produkt, díl či příslušenství spolu s pokyny k instalaci, jsou-li zapotřebí, a požadavky k likvidaci vyměněného produktu, dílu i příslušenství.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

(i) Kompletní ujednání:

Všechny záruky, podmínky a další požadavky, které nejsou uvedeny v této záruce, jsou z jednoroční omezené záruky společnosti Apple vyloučeny, s výjimkou práv vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele, jak je stanoveno na začátku tohoto dokumentu.

V některých zemích není dovoleno omezovat délku záruční doby, platnosti podmínek či mlčky předpokládaných podmínek, proto se vás omezení uvedená výše nemusí týkat.

(ii) Vyloučení odpovědnosti týkající se dat:

Společnost Apple nezaručuje, nedává příslib a nepřijímá odpovědnost za to, že bude schopná opravit či nahradit produkt Apple v rámci této záruky bez rizika ztráty informací či dat, které jsou v něm uloženy.

(iii) Omezení odpovědnosti:

Společnost Apple nenese v žádném případě odpovědnost za:

ztráty, ke kterým nedošlo v důsledku porušení této záruky;

ztráty či škody, jejichž předvídatelnou příčinou v době zakoupení produktu nebylo porušení této záruky společností Apple;

ztráty související s vaším podnikáním, ušlým ziskem, ztrátou dat či obchodních příležitostí.

Ustanovení tohoto záručního dokumentu se nevztahují na (i) úmrtí či zranění, (ii) podvodné jednání či hrubou nedbalost ani na (iii) podvodné uvedení v omyl či (iv) další odpovědnost, která nemůže být ze zákona omezena či vyloučena.

OBECNÉ

Žádný prodejce, zástupce či zaměstnanec společnosti Apple nemá právo modifikovat, rozšiřovat či doplňovat tuto záruku.

Bude-li některá z podmínek shledána nezákonnou nebo zákonem nevymahatelnou, bude z této záruky oddělena a zákonnost nebo vymahatelnost ostatních podmínek zůstane nedotčena.

Tato záruka se řídí právem země, v níž byl produkt Apple zakoupen, a je na základě tohoto práva vykládána.

© 2016 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

100615-Czech-Universal-Warranty-v1.1

Jednoletá omezená záruka společnosti Apple – (ČESKÁ REPUBLIKA)

Pouze pro produkty značky Apple

ZÁKONY NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

Jednoletá omezená záruka společnosti Apple je dobrovolnou zárukou výrobce. Poskytuje samostatná práva, která nejsou poskytována v rámci zákonů na ochranu spotřebitele, mimo jiné včetně práv týkajících se nevyhovujícího zboží.

Práva jednoleté záruky společnosti Apple doplňují práva poskytovaná zákony na ochranu spotřebitele; nenahrazují je.

Je-li produkt vadný, mohou zákazníci uplatnit svá práva vůči prodejci dle ust. § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pro nákupy uskutečněné zákazníky v České republice platí, že zákazník může vůči prodejci uplatnit práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou do 24 měsíců od převzetí zboží, a to za předpokladu, že ve stejné době tento svůj nárok u prodejce uplatní. Další podmínky uplatnění nároků z této zákonné odpovědnosti za vady jsou uvedeny ve výše uvedeném právním předpise a dalších příslušných právních předpisech.

Zákazníci si mohou zvolit, zda uplatní nárok podle jednoleté omezené záruky společnosti Apple nebo podle svých práv vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele.

Důležité: Podmínky jednoleté omezené záruky společnosti Apple se nebudou vztahovat na nároky uplatňované podle zákonů na ochranu spotřebitele.

Další informace o zákonech na ochranu spotřebitele se dozvíte na webu společnosti Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) nebo u místní organizace na ochranu spotřebitele.

NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE?

Společnost Apple Distribution International se sídlem na adrese Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irská republika (nebo její právní nástupce) (dále jen „společnost Apple“) poskytuje záruku na hardwarové produkty a příslušenství značky Apple v originálním balení (dále jen „produkt společnosti Apple“) na vady materiálu a zpracování při použití v souladu s uživatelskými příručkami společnosti Apple, technickými specifikacemi a dalšími uveřejněnými příručkami k produktu společnosti Apple na období JEDNOHO (1) ROKU od data nákupu v prodejně koncovým uživatelem (dále jen „záruční doba“). Odstranění závad v rámci jednoleté omezené záruky na váš produkt společnosti Apple vám bude k dispozici v servisních zařízeních společnosti Apple ve většině zemí světa (viz část „Jak získat záruční služby v rámci záruky“). V případě jakékoliv vady materiálu a zpracování můžete své nároky uplatnit u společnosti Apple i v případě, že jste produkt společnosti Apple zakoupili od třetí strany.

Poznámka: Všechny nároky uplatňované podle jednoleté záruky společnosti Apple se budou řídit podmínkami uvedenými v této záruce.

Společnost Apple vám také nabízí technickou podporu po telefonu během devadesáti (90) dnů od dodání produktů společnosti Apple.

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Tato záruka se nevztahuje na hardwarové produkty ani software jiných značek než značky Apple, i když jsou zabaleny a prodávány s hardwarem společnosti Apple.

Na produkty jiných značek než Apple se může vztahovat záruka výrobce, který nabízí další práva k právům vyplývajícím ze zákonů na ochranu spotřebitele. Podrobnější informace naleznete na obalu vašeho produktu a v přiložené dokumentaci.

Podrobnosti ohledně práv k používání softwaru naleznete v licenční smlouvě, jež je přiložena k softwaru.

Možnosti poskytování servisu mohou být omezené, pokud jsou požadovány v zemi, v níž nebyl produkt společnosti Apple zakoupen. Není-li servis k produktu společnosti Apple v dané zemi dostupný, oznámí vám společnost Apple výši případných dodatečných poplatků za zaslání a manipulaci před poskytnutím servisu.

Budete-li kontaktovat společnost Apple po telefonu, budou vám účtovány poplatky podle místa, odkud voláte. Podrobnosti vám sdělí operátor sítě.

Tato záruka se nevztahuje na: (a) spotřební součásti, např. baterie nebo ochranné vrstvy, které jsou navrženy tak, aby se časem oslabily, pokud se neobjevila závada materiálu nebo zpracování; (b) kosmetické vady, včetně poškrábání, promáčknutí a prasklého plastu na konektorech; (c) poškození způsobená používáním s jiným produktem; (d) poškození způsobená nehodou, špatným používáním, nesprávným zacházením, kontaktem s tekutinou, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (e) poškození způsobená používáním produktu Apple v rozporu s uživatelskou příručkou, technickými specifikacemi nebo dalšími uveřejněnými pokyny k používání produktu Apple; (f) poškození způsobená servisem (včetně aktualizací a rozšíření) prováděným osobou, která není zástupcem společnosti Apple ani poskytovatelem servisu autorizovaným společností Apple (dále jako „autorizovaný poskytovatel servisu“); (g) produkt společnosti Apple, který byl upraven za účelem změny funkčnosti nebo technických možností bez předchozího písemného svolení společnosti Apple; (h) poškození způsobená běžným opotřebením nebo jinak běžným stárnutím produktu společnosti Apple; (i) produkty společnosti Apple, ze kterých bylo odstraněno nebo smazáno sériové číslo, nebo (j) kradené produkty či produkty, u kterých má společnost Apple na základě informací donucovacích orgánů důvodné podezření, že jsou kradené.

DŮLEŽITÉ OMEZENÍ SERVISU PRO ZAŘÍZENÍ iPHONE A iPAD

Společnost Apple může omezit službu pro iPad a iPhone na Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko. Servis produktů iPhone a iPad může provádět pouze společnost Apple a autorizovaný poskytovatel servisu.

VAŠE POVINNOSTI

UMOŽŇUJE-LI VÁŠ PRODUKT SPOLEČNOSTI APPLE UKLÁDÁNÍ SOFTWAROVÝCH PROGRAMŮ, DAT A DALŠÍCH INFORMACÍ, MĚLI BYSTE INFORMACE OBSAŽENÉ V ÚLOŽNÝCH MÉDIÍCH PRODUKTU SPOLEČNOSTI APPLE PRAVIDELNĚ ZÁLOHOVAT, ABYSTE OBSAH CHRÁNILI, A JAKO OPATŘENÍ PRO PŘÍPADNÉ PORUCHY FUNKČNOSTI.

Předtím než odešlete svůj produkt společnosti Apple k provedení servisních služeb v rámci záruky, udělejte si záložní kopii obsahu jeho úložných médií, odstraňte osobní údaje a deaktivujte všechna zabezpečovací hesla. Obsah úložných médií produktu společnosti Apple může být během servisu vymazán, nahrazen a/nebo přeformátován.

Produkt společnosti Apple, případně náhradní produkt, vám bude po provedení servisu během záruky vrácen se stejnou konfigurací jako při koupi po příslušných aktualizacích. Společnost Apple může v rámci servisu během záruky instalovat aktualizace softwarového systému, které neumožní jeho vrácení na dřívější verzi. V důsledku aktualizace softwarového systému nemusí být aplikace jiných výrobců instalované do produktu společnosti Apple kompatibilní nebo s ním nemusí spolupracovat. Nesete odpovědnost za opětovnou instalaci všech dalších softwarových programů, dat a informací. Na obnovení a opětovnou instalaci dalších softwarových programů, dat a informací se tato záruka nevztahuje.

Požadujete-li servis v jiné zemi, než ve které byl produkt zakoupen, budete jednat v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy o dovozu a vývozu a ponesete odpovědnost za veškeré celní povinnosti, DPH a další související daně a poplatky.

Důležité: Nerozebírejte produkt společnosti Apple, pokud není v příručce pro uživatele popsáno, jakým způsobem může být produkt dle konstrukčního návrhu rozebrán. Rozebrání produktu společnosti Apple může způsobit poškození, na něž se tato záruka nevztahuje.

JAK BUDE SPOLEČNOST APPLE POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ ZÁRUKY?

Pokud zašlete platný nárok podle této záruky, společnost Apple dle vlastního uvážení:

(i) opraví produkt společnosti Apple pomocí nových nebo dříve použitých součástí, které jsou ekvivalentní s novými součástmi výkonem i spolehlivostí, nebo

(ii) vymění produkt společnosti Apple za produkt, jenž je mu přinejmenším funkčně ekvivalentní a je sestavený z nových a/nebo dříve použitých součástí, které jsou ekvivalentní novým součástem výkonem i spolehlivostí, nebo

(iii) vám vrátí částku odpovídající kupní ceně produktu společnosti Apple výměnou za jeho vrácení.

Dojde-li k výměně produktu či jeho součásti nebo vrácení kupní ceny, stává se jakýkoli vyměněný produkt či jeho součást vaším majetkem a produkt nebo jeho část vyměněné nebo vrácené společnosti Apple se stávají jejím majetkem.

Na náhradní produkt společnosti Apple nebo součást či opravený výrobek Apple se vztahuje zbývající záruka na původní produkt společnosti Apple nebo devadesátidenní záruční lhůta ode dne, kdy byla provedena výměna či oprava, podle toho, který z termínů je delší.

Při servisu požadovaném v jiné zemi, než ve které byl produkt společnosti Apple nakoupen, může společnost Apple použít k opravě či výměně produkty a součásti, jež jsou v souladu s místními standardy.

JAK ZÍSKAT SERVISNÍ SLUŽBY V RÁMCI ZÁRUKY?

Před vyžádáním servisních služeb v rámci záruky vyhledejte a prostudujte následující online zdroje:

Informace o mezinárodní podpoře

Autorizovaní poskytovatelé servisu společnosti Apple, autorizovaní prodejci společnosti Apple a prodejny společnosti Apple

Podpora a služby společnosti Apple

Bezplatná podpora Apple


Nemáte-li přístup k internetovému připojení nebo produkt společnosti Apple nefunguje správně ani po využití těchto zdrojů, obraťte se na zástupce společnosti Apple, nebo, je-li k dispozici, na prodejnu vlastněnou společností Apple („prodejna společnosti Apple“) či autorizovaného poskytovatele servisu, kde vám pomohou rozhodnout, zda váš produkt společnosti Apple vyžaduje servis, a pokud ano, která z následujících variant servisních služeb vám společnost Apple poskytne.

Před poskytnutím servisních služeb v rámci záruky může společnost Apple nebo její jednatelé požadovat potvrzení o koupi, odpovědi na otázky, které pomáhají při stanovení povahy potenciálních problémů a dodržování postupů společnosti Apple při zajišťování servisních služeb v rámci záruky, jako například dodržování instrukcí ohledně balení a zaslání produktů společnosti Apple při uplatnění servisu se zasláním produktu popsaného níže.

VARIANTY SERVISNÍCH SLUŽEB V RÁMCI ZÁRUKY

Společnost Apple dle vlastního uvážení v závislosti na konkrétních okolnostech, především na typu produktu společnosti Apple, poskytne servisní služby v rámci záruky prostřednictvím jedné nebo více následujících variant:

(i) Doručení zákazníkem. Společnost Apple může vyžadovat, abyste vrátili svůj produkt společnosti Apple prodejně společnosti Apple nebo autorizovanému poskytovateli servisu, který nabízí servis s doručením produktu zákazníkem. Váš produkt společnosti Apple může být odeslán k provedení servisu do místa poskytujícího servisní služby společnosti Apple („Servisní služby společnosti Apple“). Poté co vám bude oznámeno dokončení servisu, si bez prodlení vyzvednete svůj produkt společnosti Apple v prodejně Apple nebo u autorizovaného poskytovatele servisu, případně vám bude produkt zaslán přímo z místa poskytujícího Servisní služby společnosti Apple.

(ii) Zaslání zákazníkem. Jestliže se společnost Apple rozhodne pro servis prostřednictvím služby zaslání produktu zákazníkem, zašle vám předplacené přepravní doklady a v případě potřeby materiál k zabalení, abyste mohli podle pokynů společnosti Apple odeslat svůj produkt společnosti Apple do místa poskytujícího Servisní služby společnosti Apple nebo autorizovanému poskytovateli servisu. Po dokončení servisu vám místo poskytující Servisní služby společnosti Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu produkt vrátí. Dodržíte-li všechny pokyny, společnost Apple uhradí poštovné pro zaslání produktu do místa určení a zpět.

(iii) Oprava provedena zákazníkem. V rámci opravy provedené zákazníkem vám společnost Apple poskytne náhradní produkt nebo snadno vyměnitelné součásti či příslušenství produktu, jako například myš či klávesnici, k jejichž výměně nejsou zapotřebí žádné nástroje. Poznámka: Společnost Apple neodpovídá za výdaje na práci spojené s opravou provedenou zákazníkem. Budete-li vyžadovat při výměně další asistenci, kontaktujte společnost Apple na níže uvedeném telefonním čísle nebo navštivte prodejnu Apple či autorizovaného poskytovatele servisu. Jestliže se společnost Apple rozhodne pro opravu provedenou zákazníkem, bude postupovat následovně:

(a) Servis, u něhož společnost Apple vyžaduje vrácení vyměněného produktu, součásti či příslušenství: Společnost Apple může požadovat autorizaci platby platební kartou jako zálohu za prodejní cenu náhradního produktu, součásti nebo příslušenství a příslušné náklady na zaslání. Společnost Apple vám zašle náhradní produkt, součást či příslušenství spolu s pokyny k výměně, jsou-li zapotřebí, a požadavky k vrácení vyměněného produktu či součásti. Budete-li postupovat podle pokynů, společnost Apple zruší autorizaci platby platební kartou, a vám tak nebude účtována cena produktu či součásti a poštovné za zaslání do místa určení a zpět. Jestliže vyměněný produkt, součást či příslušenství podle pokynů nevrátíte nebo vrátíte vyměněný produkt, součást či příslušenství, na něž se služba nevztahuje, bude z vaší platební karty ve prospěch společnosti Apple stržena autorizovaná částka. Pokud platbu platební kartou neautorizujete, tato služba pro vás nemusí být dostupná a společnost Apple vám nabídne alternativní možnosti servisu.

(b) Servis, u kterého společnost Apple nevyžaduje vrácení vyměněného produktu, součásti či příslušenství: Společnost Apple vám bezplatně zašle náhradní produkt, součást či příslušenství spolu s pokyny k instalaci, jsou-li zapotřebí, a požadavky k likvidaci vyměněného produktu, součásti či příslušenství.


OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

(i) Kompletní ujednání:

Všechny záruky, podmínky a další požadavky, které nejsou uvedeny v této záruce, jsou z jednoleté omezené záruky společnosti Apple vyloučeny, s výjimkou práv vyplývajících ze zákonů o ochraně spotřebitele, jak je stanoveno na začátku tohoto dokumentu.

V některých zemích není dovoleno omezovat délku záruční doby, platnosti podmínek či mlčky předpokládaných podmínek, proto se vás omezení uvedená výše nemusí týkat.

(ii) Vyloučení odpovědnosti týkající se dat:

Společnost Apple nezaručuje, nedává příslib a nepřijímá odpovědnost za to, že bude schopná opravit či nahradit produkt společnosti Apple v rámci této záruky bez rizika ztráty informací či dat, které jsou v něm uloženy.

(iii) Omezení odpovědnosti:

Společnost Apple nenese v žádném případě odpovědnost za:

ztráty, ke kterým nedošlo v důsledku porušení této záruky;

ztráty či škody, jejichž předvídatelnou příčinou v době zakoupení produktu nebylo porušení této záruky společností Apple;

ztráty související s vaším podnikáním, ušlým ziskem, ztrátou dat či obchodních příležitostí.

Ustanovení této záruky se nevztahují na (i) úmrtí či zranění, (ii) podvodné jednání či jednání v hrubé nedbalosti ani na (iii) podvodné uvedení v omyl či (iv) další odpovědnost, která nemůže být ze zákona omezena či vyloučena.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Apple bude údaje o zákaznících používat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zákazníků společnosti Apple, které jsou k dispozici na adrese www.apple.com/legal/warranty/privacy.

OBECNÉ

Žádný distributor, jednatel či zaměstnanec společnosti Apple nemá právo modifikovat, rozšiřovat či doplňovat tuto záruku.

Bude-li některá z podmínek shledána nezákonnou nebo nevykonatelnou, bude z této záruky oddělena a zákonnost nebo vykonatelnost ostatních podmínek zůstane nedotčena.

Tato záruka se řídí právem země, v níž byl produkt společnosti Apple zakoupen, a je na základě tohoto práva vykládána.

© 2014 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc., registrované v USA a dalších zemích.

080714 Czech Universal Warranty v1

Záruka na váš hardware

Jednoletá omezená záruka společnosti Apple - (ČESKÁ REPUBLIKA))
Pouze pro produkty značky Apple

ZÁKONY NA OCHRANU SPOTŘEBITELE

Jednoletá omezená záruka společnosti Apple je dobrovolnou zárukou výrobce. Poskytuje samostatná práva, která nejsou poskytována v rámci zákonů na ochranu spotřebitele, mimo jiné včetně práv týkajících se nevyhovujícího zboží.

Práva jednoleté záruky společnosti Apple doplňují práva poskytovaná zákony na ochranu spotřebitele; nenahrazují je.

Je-li produkt vadný, mohou zákazníci uplatnit práva podle paragrafů 616-627 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.Co se týče nákupů uskutečněných zákazníky v České republice, nároky v důsledku nesouladu produktu s kupní smlouvou mohou být vůči prodejci uplatněny, vyjde-li najevo nesoulad produktu s kupní smlouvou v průběhu dvou let od dodání produktu zákazníkovi a je-li takový nesoulad prodejci během této doby nahlášen. Tyto nároky podléhají vymezením a požadavkům vyplývajícím z místních zákonů.

Zákazníci si mohou zvolit, zda uplatní nárok podle jednoleté omezené záruky společnosti Apple nebo podle svých práv vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele.

Důležité: Podmínky jednoleté omezené záruky společnosti Apple se nebudou vztahovat na nároky uplatňované podle zákonů na ochranu spotřebitele.

Další informace o zákonech na ochranu spotřebitele se dozvíte na webu společnosti Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) nebo u místní organizace na ochranu spotřebitele.

NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE?

Společnost Apple Distribution International se sídlem na adrese Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irská republika (nebo její právní nástupce) (dále jen "společnost Apple") poskytuje záruku na hardwarové produkty a příslušenství značky Apple v originálním balení (dále jen "produkt společnosti Apple") na vady materiálu a zpracování při použití v souladu s uživatelskými příručkami společnosti Apple, technickými specifikacemi a dalšími uveřejněnými příručkami k produktu společnosti Apple na období JEDNOHO (1) ROKU od data nákupu v prodejně koncovým uživatelem (dále jen "záruční doba"). Odstranění závad v rámci jednoleté omezené záruky na váš produkt společnosti Apple vám bude k dispozici v servisních zařízeních společnosti Apple ve většině zemí světa (viz část "Jak získat záruční služby v rámci záruky"). V případě jakékoliv vady materiálu a zpracování můžete své nároky uplatnit u společnosti Apple i v případě, že jste produkt společnosti Apple zakoupili od třetí strany.

Poznámka: Všechny nároky uplatňované podle jednoleté záruky společnosti Apple se budou řídit podmínkami uvedenými v této záruce.

Společnost Apple vám také nabízí technickou podporu po telefonu během devadesáti (90) dnů od dodání produktů společnosti Apple.

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Tato záruka se nevztahuje na hardwarové produkty ani software jiných značek než značky Apple, i když jsou zabaleny a prodávány s hardwarem společnosti Apple.

Na produkty jiných značek než Apple se může vztahovat záruka výrobce, který nabízí další práva k právům vyplývajícím ze zákonů na ochranu spotřebitele. Podrobnější informace naleznete na obalu vašeho produktu a v přiložené dokumentaci.

Podrobnosti ohledně práv k používání softwaru naleznete v licenční smlouvě, jež je přiložena k softwaru.

Možnosti poskytování servisu mohou být omezené, pokud jsou požadovány v zemi, v níž nebyl produkt společnosti Apple zakoupen. Není-li servis k produktu společnosti Apple v dané zemi dostupný, oznámí vám společnost Apple výši případných dodatečných poplatků za zaslání a manipulaci před poskytnutím servisu.

Budete-li kontaktovat společnost Apple po telefonu, budou vám účtovány poplatky podle místa, odkud voláte. Podrobnosti vám sdělí operátor sítě.

Tato záruka se nevztahuje na: (a) spotřební součásti, např. baterie nebo ochranné vrstvy, které jsou navrženy tak, aby se časem oslabily, pokud se neobjevila závada materiálu nebo zpracování; (b) kosmetické vady, včetně poškrábání, promáčknutí a prasklého plastu na konektorech; (c) poškození způsobená používáním s jiným produktem; (d) poškození způsobená nehodou, špatným používáním, nesprávným zacházením, kontaktem s tekutinou, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (e) poškození způsobená používáním produktu Apple v rozporu s uživatelskou příručkou, technickými specifikacemi nebo dalšími uveřejněnými pokyny k používání produktu Apple; (f) poškození způsobená servisem (včetně aktualizací a rozšíření) prováděným osobou, která není zástupcem společnosti Apple ani poskytovatelem servisu autorizovaným společností Apple (dále jako "autorizovaný poskytovatel servisu"); (g) produkt společnosti Apple, který byl upraven za účelem změny funkčnosti nebo technických možností bez předchozího písemného svolení společnosti Apple; (h) poškození způsobená běžným opotřebením nebo jinak běžným stárnutím produktu společnosti Apple; (i) produkty společnosti Apple, ze kterých bylo odstraněno nebo smazáno sériové číslo, nebo (j) kradené produkty či produkty, u kterých má společnost Apple na základě informací donucovacích orgánů důvodné podezření, že jsou kradené.

DŮLEŽITÉ OMEZENÍ SERVISU PRO ZAŘÍZENÍ iPHONE A iPAD

Společnost Apple může omezit službu pro iPad a iPhone na Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko.

Servis produktů iPhone a iPad může provádět pouze společnost Apple a autorizovaný poskytovatel servisu.

VAŠE POVINNOSTI

UMOŽŇUJE-LI VÁŠ PRODUKT SPOLEČNOSTI APPLE UKLÁDÁNÍ SOFTWAROVÝCH PROGRAMŮ, DAT A DALŠÍCH INFORMACÍ, MĚLI BYSTE INFORMACE OBSAŽENÉ V ÚLOŽNÝCH MÉDIÍCH PRODUKTU SPOLEČNOSTI APPLE PRAVIDELNĚ ZÁLOHOVAT, ABYSTE OBSAH CHRÁNILI, A JAKO OPATŘENÍ PRO PŘÍPADNÉ PORUCHY FUNKČNOSTI.

Předtím než odešlete svůj produkt společnosti Apple k provedení servisních služeb v rámci záruky, udělejte si záložní kopii obsahu jeho úložných médií, odstraňte osobní údaje a deaktivujte všechna zabezpečovací hesla. Obsah úložných médií produktu společnosti Apple může být během servisu vymazán, nahrazen a/nebo přeformátován.

Produkt společnosti Apple, případně náhradní produkt, vám bude po provedení servisu během záruky vrácen se stejnou konfigurací jako při koupi po příslušných aktualizacích. Společnost Apple může v rámci servisu během záruky instalovat aktualizace softwarového systému, které neumožní jeho vrácení na dřívější verzi. V důsledku aktualizace softwarového systému nemusí být aplikace jiných výrobců instalované do produktu společnosti Apple kompatibilní nebo s ním nemusí spolupracovat. Nesete odpovědnost za opětovnou instalaci všech dalších softwarových programů, dat a informací. Na obnovení a opětovnou instalaci dalších softwarových programů, dat a informací se tato záruka nevztahuje.

Požadujete-li servis v jiné zemi, než ve které byl produkt zakoupen, budete jednat v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy o dovozu a vývozu a ponesete odpovědnost za veškeré celní povinnosti, DPH a další související daně a poplatky.

Důležité: Nerozebírejte produkt společnosti Apple, pokud není v příručce pro uživatele popsáno, jakým způsobem může být produkt dle konstrukčního návrhu rozebrán. Rozebrání produktu společnosti Apple může způsobit poškození, na něž se tato záruka nevztahuje.

JAK BUDE SPOLEČNOST APPLE POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ ZÁRUKY?

Pokud zašlete platný nárok podle této záruky, společnost Apple dle vlastního uvážení:

(i) opraví produkt společnosti Apple pomocí nových nebo dříve použitých součástí, které jsou ekvivalentní s novými součástmi výkonem i spolehlivostí, nebo

(ii) vymění produkt společnosti Apple za produkt, jenž je mu přinejmenším funkčně ekvivalentní a je sestavený z nových a/nebo dříve použitých součástí, které jsou ekvivalentní novým součástem výkonem i spolehlivostí, nebo

(iii) vám vrátí částku odpovídající kupní ceně produktu společnosti Apple výměnou za jeho vrácení.

Dojde-li k výměně produktu či jeho součásti nebo vrácení kupní ceny, stává se jakýkoli vyměněný produkt či jeho součást vaším majetkem a produkt nebo jeho část vyměněné nebo vrácené společnosti Apple se stávají jejím majetkem.

Na náhradní produkt společnosti Apple nebo součást či opravený výrobek Apple se vztahuje zbývající záruka na původní produkt společnosti Apple nebo devadesátidenní záruční lhůta ode dne, kdy byla provedena výměna či oprava, podle toho, který z termínů je delší.

Při servisu požadovaném v jiné zemi, než ve které byl produkt společnosti Apple nakoupen, může společnost Apple použít k opravě či výměně produkty a součásti, jež jsou v souladu s místními standardy.

JAK ZÍSKAT SERVISNÍ SLUŽBY V RÁMCI ZÁRUKY?

Před vyžádáním servisních služeb v rámci záruky vyhledejte a prostudujte následující online zdroje:

Nemáte-li přístup k internetovému připojení nebo produkt společnosti Apple nefunguje správně ani po využití těchto zdrojů, obraťte se na zástupce společnosti Apple, nebo, je-li k dispozici, na prodejnu vlastněnou společností Apple ("prodejna společnosti Apple") či autorizovaného poskytovatele servisu, kde vám pomohou rozhodnout, zda váš produkt společnosti Apple vyžaduje servis, a pokud ano, která z následujících variant servisních služeb vám společnost Apple poskytne.

Před poskytnutím servisních služeb v rámci záruky může společnost Apple nebo její jednatelé požadovat potvrzení o koupi, odpovědi na otázky, které pomáhají při stanovení povahy potenciálních problémů a dodržování postupů společnosti Apple při zajišťování servisních služeb v rámci záruky, jako například dodržování instrukcí ohledně balení a zaslání produktů společnosti Apple při uplatnění servisu se zasláním produktu popsaného níže.

VARIANTY SERVISNÍCH SLUŽEB V RÁMCI ZÁRUKY

Společnost Apple dle vlastního uvážení v závislosti na konkrétních okolnostech, především na typu produktu společnosti Apple, poskytne servisní služby v rámci záruky prostřednictvím jedné nebo více následujících variant:

(i) Doručení zákazníkem. Společnost Apple může vyžadovat, abyste vrátili svůj produkt společnosti Apple prodejně společnosti Apple nebo autorizovanému poskytovateli servisu, který nabízí servis s doručením produktu zákazníkem. Váš produkt společnosti Apple může být odeslán k provedení servisu do místa poskytujícího servisní služby společnosti Apple ("Servisní služby společnosti Apple"). Poté co vám bude oznámeno dokončení servisu, si bez prodlení vyzvednete svůj produkt společnosti Apple v prodejně Apple nebo u autorizovaného poskytovatele servisu, případně vám bude produkt zaslán přímo z místa poskytujícího Servisní služby společnosti Apple.

(ii) Zaslání zákazníkem. Jestliže se společnost Apple rozhodne pro servis prostřednictvím služby zaslání produktu zákazníkem, zašle vám předplacené přepravní doklady a v případě potřeby materiál k zabalení, abyste mohli podle pokynů společnosti Apple odeslat svůj produkt společnosti Apple do místa poskytujícího Servisní služby společnosti Apple nebo autorizovanému poskytovateli servisu. Po dokončení servisu vám místo poskytující Servisní služby společnosti Apple nebo autorizovaný poskytovatel servisu produkt vrátí. Dodržíte-li všechny pokyny, společnost Apple uhradí poštovné pro zaslání produktu do místa určení a zpět.

(iii) Oprava provedena zákazníkem. V rámci opravy provedené zákazníkem vám společnost Apple poskytne náhradní produkt nebo snadno vyměnitelné součásti či příslušenství produktu, jako například myš či klávesnici, k jejichž výměně nejsou zapotřebí žádné nástroje. Poznámka: Společnost Apple neodpovídá za výdaje na práci spojené s opravou provedenou zákazníkem. Budete-li vyžadovat při výměně další asistenci, kontaktujte společnost Apple na níže uvedeném telefonním čísle nebo navštivte prodejnu Apple či autorizovaného poskytovatele servisu. Jestliže se společnost Apple rozhodne pro opravu provedenou zákazníkem, bude postupovat následovně:

(a) Servis, u něhož společnost Apple vyžaduje vrácení vyměněného produktu, součásti či příslušenství: Společnost Apple může požadovat autorizaci platby platební kartou jako zálohu za prodejní cenu náhradního produktu, součásti nebo příslušenství a příslušné náklady na zaslání. Společnost Apple vám zašle náhradní produkt, součást či příslušenství spolu s pokyny k výměně, jsou-li zapotřebí, a požadavky k vrácení vyměněného produktu či součásti. Budete-li postupovat podle pokynů, společnost Apple zruší autorizaci platby platební kartou, a vám tak nebude účtována cena produktu či součásti a poštovné za zaslání do místa určení a zpět. Jestliže vyměněný produkt, součást či příslušenství podle pokynů nevrátíte nebo vrátíte vyměněný produkt, součást či příslušenství, na něž se služba nevztahuje, bude z vaší platební karty ve prospěch společnosti Apple stržena autorizovaná částka. Pokud platbu platební kartou neautorizujete, tato služba pro vás nemusí být dostupná a společnost Apple vám nabídne alternativní možnosti servisu.

(b) Servis, u kterého společnost Apple nevyžaduje vrácení vyměněného produktu, součásti či příslušenství: Společnost Apple vám bezplatně zašle náhradní produkt, součást či příslušenství spolu s pokyny k instalaci, jsou-li zapotřebí, a požadavky k likvidaci vyměněného produktu, součásti či příslušenství.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

(i) Kompletní ujednání:

Všechny záruky, podmínky a další požadavky, které nejsou uvedeny v této záruce, jsou z jednoleté omezené záruky společnosti Apple vyloučeny, s výjimkou práv vyplývajících ze zákonů o ochraně spotřebitele, jak je stanoveno na začátku tohoto dokumentu.

V některých zemích není dovoleno omezovat délku záruční doby, platnosti podmínek či mlčky předpokládaných podmínek, proto se vás omezení uvedená výše nemusí týkat.

(ii) Vyloučení odpovědnosti týkající se dat:

Společnost Apple nezaručuje, nedává příslib a nepřijímá odpovědnost za to, že bude schopná opravit či nahradit produkt společnosti Apple v rámci této záruky bez rizika ztráty informací či dat, které jsou v něm uloženy.

(iii) Omezení odpovědnosti:

Společnost Apple nenese v žádném případě odpovědnost za:

  1. ztráty, ke kterým nedošlo v důsledku porušení této záruky;
  2. ztráty či škody, jejichž předvídatelnou příčinou v době zakoupení produktu nebylo porušení této záruky společností Apple;
  3. ztráty související s vaším podnikáním, ušlým ziskem, ztrátou dat či obchodních příležitostí.

Ustanovení této záruky se nevztahují na (i) úmrtí či zranění, (ii) podvodné jednání či jednání v hrubé nedbalosti ani na (iii) podvodné uvedení v omyl či (iv) další odpovědnost, která nemůže být ze zákona omezena či vyloučena.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Apple bude údaje o zákaznících používat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zákazníků společnosti Apple, které jsou k dispozici na adrese www.apple.com/legal/warranty/privacy.

OBECNÉ

Žádný distributor, jednatel či zaměstnanec společnosti Apple nemá právo modifikovat, rozšiřovat či doplňovat tuto záruku.

Bude-li některá z podmínek shledána nezákonnou nebo nevykonatelnou, bude z této záruky oddělena a zákonnost nebo vykonatelnost ostatních podmínek zůstane nedotčena.

Tato záruka se řídí právem země, v níž byl produkt společnosti Apple zakoupen, a je na základě tohoto práva vykládána.

Záruka na váš hardware

Jednoletá (1) omezená záruka Apple – iOS
Pouze pro produkty značky Apple

JAK S TOUTO ZÁRUKOU SOUVISÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY PRÁV SPOTŘEBITELE

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ PRÁVA, PŘIČEMŽ MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ STÁT OD STÁTU (NEBO ZEMĚ ČI OBLASTI). S VÝJIMKAMI POVOLENÝMI ZÁKONEM SPOLEČNOST APPLE NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ ŽÁDNÁ PRÁVA, JEŽ MŮŽETE MÍT, A TO VČETNĚ PRÁV PLYNOUCÍCH Z NESOULADU S KUPNÍ SMLOUVOU. K SPRÁVNÉMU POCHOPENÍVŠECH VAŠICH PRÁV, JE NUTNÉ SI PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, OBLASTI ČI STÁTU.

OMEZENÍ ZÁRUKYS VÝHRADOU PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY PRÁV SPOTŘEBITELE

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM JE TATO ZÁRUKA A NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY Z NÍ PLYNOUCÍ VÝLUČNÉ A JSOU POSKYTOVÁNY MÍSTO VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK, NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNEK, AŤ JIŽ ÚSTNÍCH, PÍSEMNÝCH, ZÁKONNÝCH, VÝSLOVNÝCH ČI ODVOZENÝCH. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE SPOLEČNOST APPLE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁKONNÝCH NEBO ODVOZENÝCH ZÁRUK, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A ZÁRUK VŮČI SKRYTÝM ČI LATENTNÍM VADÁM. POKUD SE SPOLEČNOST APPLE NEMŮŽE PRÁVNĚ ZŘÍCI TĚCHTO ZÁRUK A NAPRÁVANÝCH PROSTŘEDKŮ, PAK SPOLEČNOST APPLE OMEZUJE DOBU TRVÁNÍ A NÁHRADY PODLE TĚCHTO ZÁRUK NA DOBU TÉTO VÝSLOVNÉ ZÁRUKY A NA OPRAVU NEBO VÝMĚNU, JAK JE POPSÁNO NÍŽE, A TO DLE ROZHODNUTÍ SPOLEČNOSTI APPLE. NĚKTERÉ STÁTY (ZEMĚ A OBLASTI) NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ ODVOZENÉ ZÁRUKY (NEBO PODMÍNEK), A PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NETÝKAJÍ.

NA CO SE TATO ZÁRUKA VZTAHUJE?

Společnost Apple poskytuje záruku na hardwarové produkty značky Apple iPhone, iPad nebo iPod a příslušenství obsažené v původním obalu („Produkt Apple“) v rozsahu vad materiálu a zpracování při normálním používání v souladu s pokyny zveřejněnými společností Apple po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data prvního maloobchodního nákupu koncovým uživatelem („Doba záruky“). Pokyny zveřejněné společností Apple zahrnují zejména informace uvedené v technických specifikacích, uživatelských příručkách a servisních sděleních.

Berte na vědomí: veškeré nároky dle Jednoleté omezené záruky Apple se řídí podmínkami uvedeným v tomto záručním dokumentu.

NA CO SE TATO ZÁRUKA NEVZTAHUJE?

Tato záruka se nevztahuje na žádný jiný hardwarový produkt ani software jiné společnosti, a to ani v případě, že je přibalen nebo prodáván společně s hardwarem společnosti Apple. Jiní výrobci, dodavatelé nebo vydavatelé než společnost Apple vám mohou poskytovat vlastní záruky – pro získání bližších informací je kontaktujte. Na software distribuovaný společností Apple, ať již pod značkou Apple nebo bez ní (zejména systémový software), se tato záruka nevztahuje. Podrobnosti o vašich právech v souvislosti s používáním softwaru naleznete v licenčním ujednání připojeném k softwaru. Společnost Apple nezaručuje, že funkce produktu bude nepřerušená a bezchybná. Společnost Apple neodpovídá za škody způsobené nedodržováním pokynů pro použití Produktu Apple.

Tato záruka se nevztahuje na: (a) opotřebovatelných součástí, jako jsou baterie nebo ochranných krytů, které se v průběhu času opotřebovávají, pokud k závadě nedošlo v důsledku vad materiálů nebo zpracování; (b) kosmetické poškození, , mimo jiné včetně škrábanců, důlků a prasklého plastu v okolí rozhraní; (c) škody vzniklé používáním společně s jiným produktem; (d) škody vzniklé nehodou, zneužitím, chybným použitím, kontaktem s kapalinou, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími vlivy; (e) škody způsobené provozováním produktu Apple mimo rámec pokynů zveřejněných společností Apple; (f) škody způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným osobou, která není zástupcem společnosti Apple nebo poskytovatelem servisu autorizovaným společností Apple (Apple Authorized Service Provider, dále jen „AASP“); (g) Produkt Apple, který byl bez písemného souhlasu společnosti Apple upraven s cílem změny funkčnosti nebo možností; (h) závady způsobené běžným opotřebením nebo jiným způsobem souvisejícím s běžným stárnutím Produktu Apple ani na (i) Produkt Apple, u nějž bylo odstraněno nebo vymazáno kterékoliv sériové číslo.

DŮLEŽITÉ OMEZENÍ SLUŽEB PRO iPHONE a iPAD

Společnost Apple může omezit záruční servis na iPHONE a iPAD na stát, kde společnost Apple nebo její Autorizovaní distributoři Produkt Apple původně prodali.

VAŠE POVINNOSTI

JAKO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD MOŽNÝCH PROVOZNÍCH PORUCH SI MUSÍTE POŘIZOVAT PRAVIDELNÉ ZÁLOŽNÍ KOPIE INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA PAMĚŤOVÉM MÉDIU PRODUKTU APPLE, ABYSTE CHRÁNILI JEHO OBSAH.

Než vám bude poskytnut záruční servis, může společnost Apple nebo její zástupci požadovat, abyste doložili nákup, odpověděli na otázky, jejichž smyslem je pomoci stanovit možné problémy, a dodrželi postup stanovený společnosti Apple pro poskytnutí záručního servisu. Než svůj Produkt Apple předáte do záručního servisu, musíte si pořídit samostatnou záložní kopii obsahu jeho paměťového média, odstranit veškeré osobní údaje, které chcete chránit, a deaktivovat/vypnout všechna bezpečnostní hesla.

V PRŮBĚHU ZÁRUČNÍHO SERVISU BUDE OBSAH PAMĚŤOVÉHO MÉDIA VYMAZÁN A PAMĚŤOVÉ MÉDIUM BUDE NOVĚ FORMÁTOVÁNO. SPOLEČNOST APPLE ANI JEJÍ ZÁSTUPCI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU SOFTWAROVÝCH PROGRAMŮ, DAT ČI JINÝCH INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA PAMĚŤOVÉM MÉDIU

Po záručním servisu vám bude váš Produkt Apple nebo náhradní produkt vrácen tak, jak byl váš Produkt Apple nakonfigurován/nastaven při prvním nákupu s výhradou použitelných aktualizací. Společnost Apple může v rámci záručního servisu nainstalovat softwarové aktualizace, které znemožní návrat Produktu Apple k předchozí verzi systémového softwaru. Aplikace třetích stran instalované na Produktu Apple nemusí být po aktualizaci systémového softwaru kompatibilní s Produktem Apple nebo s ním nemusí fungovat. Za opětovnou instalaci všech ostatních softwarových programů, dat a informací nesete odpovědnost vy. Tato záruka se nevztahuje na obnovení a opětovnou instalaci jiných softwarových programů, dat a informací.

Důležité: Produkt Apple neotvírejte. Otevřením Produktu Apple může být způsobena škoda, na kterou se tato záruka nevztahuje. Servis tohoto Produktu Apple může provádět pouze společnost Apple nebo AASP.

CO UDĚLÁ SPOLEČNOST APPLE V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁRUKY?

Jestliže v průběhu záruční doby předložíte společnosti Apple nebo autorizovanému poskytovateli servisu Apple (AASP) platnou reklamaci, společnost Apple dle svého rozhodnutí (i) Produkt Apple opraví s použitím nových nebo repasovaných součástek, které jsou výkonem a spolehlivostí ekvivalentní novým, (ii) Produkt Apple vymění za produkt, který je funkčně alespoň ekvivalentní Produktu Apple a sestává z nových a/nebo repasovaných součástek, jež jsou výkonem a spolehlivostí ekvivalentní novým, nebo (iii) Produkt Apple vymění za vrácení částky vámi zaplacené jako kupní cena.

Společnost Apple může požadovat, abyste provedl(a) výměnu některých součástí či produktů, které může instalovat uživatel. Na náhradní díl či produkt včetně součástí, které může instalovat uživatel, jež byly instalovány v souladu s pokyny poskytnutými společností Apple, se vztahuje zbývající záruka na Produkt Apple nebo záruka v délce 90 (devadesáti) dnů od data výměny či opravy, pokud je tato lhůta delší. V případě výměny produktu nebo součásti se všechny náhradní položky stávají vaším vlastnictvím a v případě vrácení kupní ceny se vyměněná položka či položka, za níž byla vrácena kupní cena, stává vlastnictvím společnosti Apple.

JAK LZE ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS?

Před vyžádáním záručního servisu si laskavě přečtěte níže uvedené informace dostupné na Internetu. Pokud po využití těchto informací Produkt Apple stále nefunguje správně, kontaktujte laskavě zástupce společnosti Apple, případně se obraťte se na značkovou prodejnu společnosti Apple („Apple Retail“) nebo AASP, které můžete vyhledat s využitím níže uvedených údajů. Zástupce společnosti Apple nebo AASP vám pomůže určit, zda váš Produkt Apple potřebuje servis, a pokud ano, bude vás informovat o tom, jak bude servis společností Apple poskytnut. Pokud budete kontaktovat společnost Apple prostřednictvím telefonu, mohou vám být v závislosti na místě, z kterého voláte, účtovány jiné poplatky.

Níže jsou uvedeny informace o získání záručního servisu, které jsou dostupné na Internetu.

FORMY ZÁRUČNÍHO SERVISU

Společnost Apple poskytuje záruční servis v následujících formách:

(i) Servisní středisko. Svůj Produkt Apple můžete vrátit do Apple Retail nebo AASP, který poskytuje servis v servisním středisku. Servis bude proveden v tomto středisku nebo Apple Retail či AASP může zaslat váš Produkt Apple do Opravny Apple („ARS“), kde bude opraven. Jakmile budete informováni, že je servis hotov, neprodleně si Produkt Apple vyzvednete z Apple Retail nebo od AASP nebo bude Produkt Apple zaslán do místa ARS

(ii) Zaslání poštou. Jestliže společnost Apple stanoví, že váš Produkt Apple splňuje podmínky pro zaslání poštou za účelem servisu, společnost Apple vám zašle předplacené nákladní listy, případně obalový materiál, abyste mohli svůj Produkt Apple odeslat do místa ARS nebo AASP v souladu s pokyny, které vám dá společnost Apple. Po provedení servisu vám ARS nebo AASP Produkt Apple vrátí. Společnost Apple uhradí poštovné tam i zpět, pokud dodržíte všechny pokyny.

(iii) Servis svépomocí (DIY). DIY vám umožňuje provést si servis svého Výrobku Apple vlastními silami. Pokud jsou za daných okolností k dispozici díly, které si můžete vyměnit sami, platí následující postup.

(a) Servis, kdy společnost Apple požaduje vrácení vyměněného výrobku nebo dílu. Společnost Apple může požadovat autorizaci platby platební kartou jako zajištění kupní ceny náhradního výrobku či dílu a příslušného poštovného. Jestliže nemůžete provést autorizaci platební kartou, nemusí vám být DYI díly tj. díly na výměnu svépomocí poskytnuty a společnost Apple vám nabídne alternativní možnost servisu. Společnost Apple vám zašle náhradní produkt nebo díl společně s případnými pokyny k instalaci a požadavky na vrácení vyměněného produktu nebo dílu. Jestliže dodržíte pokyny, společnost Apple zruší autorizaci platby platební kartou, takže vám nebude produkt či díl ani poštovné tam a zpět účtováno. Pokud nevrátíte vyměněný produkt nebo díl podle pokynů nebo pokud vrátíte vyměněný produkt nebo díl, který nesplňuje podmínky pro tuto formu servisu, společnost Apple vám strhne z účtu částku autorizovanou platební kartou.

(b) Servis, kdy společnost Apple nevyžaduje vrácení vyměněného produktu nebo dílu. Společnost Apple vám zdarma zašle náhradní produkt nebo díl společně s případnými pokyny k instalaci a požadavky na likvidaci vyměněného produktu nebo dílu.

(c) Společnost Apple nenese odpovědnost za náklady na práci, které vynaložíte při provádění DYI - servisu svépomocí. Pokud budete potřebovat další pomoc, kontaktujte společnost Apple na níže uvedeném telefonním čísle.

Společnost Apple si vyhrazuje právo změnit způsob poskytování záručního servisu a podmínky pro stanovení nároku na konkrétní formu servisu pro váš Produktu Apple. Servis bude omezen na formy dostupné v zemi, kde je servis požadován. Formy servisu, dostupnost náhradních dílů a doby reakce se mohou lišit podle jednotlivých zemí. Je možné, že budete muset zaplatit náklady na přepravu a manipulaci, pokud Produktu Apple nelze opravit v zemi, v níž se nachází. Jestliže budete požadovat servis v zemi, která není původní zemí nákupu, musíte dodržovat veškeré příslušné dovozní a vývozní zákony a předpisy a zaplatit nést veškeré celní náklady , DPH a další související daně a poplatky. Jestliže je dána možnost poskytnutí mezinárodního servisu, může společnost Apple opravit nebo vyměnit produkty a díly za srovnatelné produkty a díly, které splňují lokální standardy.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

KROMĚ ZDE STANOVENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOST APPLE NENESE V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ ZÁKONNÉ MÍŘE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK NEBO PLYNOUCÍ Z JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, MIMO JINÉ VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU POUŽITELNOSTI; ZTRÁTY NA VÝDĚLKU; ZTRÁTY STÁVAJÍCÍHO NEBO PŘEDPOKLÁDANÉHO ZISKU (VČETNĚ ZTRÁTY SMLUVNÍHO ZISKU); ZTRÁTY VYUŽITÍ PENĚZ; ZTRÁTY OČEKÁVANÝCH ÚSPOR; ZTRÁTY PODNIKÁNÍ; ZTRÁTY PŘÍLEŽITOSTI; ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA; ZTRÁTY POVĚSTI; ZTRÁTU, POŠKOZENÍ, KOMPROMITOVÁNÍ NEBO ZNIČENÍ DAT NEBO JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ JAKKOLI ZPŮSOBENÉ, VČETNĚ NÁHRADY VYBAVENÍ A MAJETKU, JAKÝCHKOLIV NÁKLADŮ NA OBNOVENÍ, PROGRAMOVÁNÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ JAKÉHOKOLI PROGRAMU NEBO DAT ULOŽENÝCH NEBO POUŽITÝCH V PRODUKTU APPLE A NEZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI DAT ULOŽENÝCH V PRODUKTU APPLE.

VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NETÝKÁ NÁROKŮ SOUVISEJÍCÍCH S ÚMRTÍM NEBO POŠKOZENÍM ZDRAVÍ ANI JAKÉKOLI ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚMYSLNÉ ČINY A Z HRUBÉ NEDBALOSTI PLYNOUCÍ ČINY A/NEBO OPOMENUTÍ. SPOLEČNOST APPLE VYLUČUJE VŠECHNA PŘÍPADNÁ PROHLÁŠENÍ, ŽE BUDE SCHOPNA V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY OPRAVIT JAKÝKOLI PRODUKT APPLE NEBO VYMĚNIT PRODUKT APPLE BEZ RIZIKA POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ ULOŽENÝCH V PRODUKTU APPLE.

NĚKTERÉ STÁTY (ZEMĚ A OBLASTI) NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NETÝKÁ.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Apple bude uchovávat a používat zákaznické údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů zákazníků Apple, které jsou k dispozici na www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

OBECNĚ

Žádný prodejce, zástupce nebo zaměstnanec společnosti Apple není oprávněn provádět žádné změny, rozšíření ani doplnění této záruky. Bude-li některá podmínka shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, nebude zákonnost a vymahatelnost zbývajících podmínek ovlivněna ani narušena. Tato záruka se řídí a bude se vykládat podle zákonů země, v níž došlo k nákupu Produktu Apple. Na konci tohoto dokumentu je uvedena společnost Apple podle země či regionu, v němž došlo k nákupu Produktu Apple. Ručitelem podle této záruky je společnost Apple nebo její právní nástupce.

INFORMACE NA INTERNETU

Na Internetu najdete další informace o následujících tématech:

GARANT ZÁRUKY PRO REGION NEBO ZEMI NÁKUPU

Oblast/země nákupu Apple Adresa
Evropa, Střední východ a Afrika
Všechny země Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland