Az Apple egyéves (1) korlátozott jótállása – (MAGYARORSZÁG)

Kizárólag Apple márkájú termékekhez

A FOGYASZTÓVÉDELMI JOGOK

Az Apple egyéves korlátozott jótállása a gyártó által vállalt jótállás. A jótállás a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a szabályoknak meg nem felelő termékekre vonatkozó jogokat is.

Ennek megfelelően az Apple egyéves korlátozott jótállása a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül további előnyöket biztosít, nem pedig azok helyére lép. 

A magyarországi fogyasztók általi vásárlások esetében a fogyasztóvédelmi törvények szerinti jótállás a kiszállítás napjával lép érvénybe, és a termék vételárától függően egytől (1) három (3) évig terjed. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egyéves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást. 

Fontos: Az Apple egyéves korlátozott jótállásának feltételei nem alkalmazhatók a fogyasztóvédelmi törvények alapján támasztott igények esetén. 

A fogyasztóvédelmi jogokról az Apple webhelyén (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tájékozódhat részletesen, illetve forduljon a helyi fogyasztóvédelmi hatósághoz.

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple Distribution International Ltd. (székhelye: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) (vagy annak jogutódja) (a továbbiakban: „Apple”) jótállást vállal az eredeti csomagolásban található Apple márkájú hardvertermék és az Apple márkájú tartozékok (a továbbiakban: „Apple termék”) esetén fellépő anyaghibákra és gyártási hibákra a végfelhasználó általi eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított EGY (1) ÉVIG (a továbbiakban: „Jótállási időszak”), amennyiben a végfelhasználó az Apple felhasználói útmutatóinak, műszaki specifikációinak és az Apple termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutatásoknak megfelelően használja az Apple terméket. Az egyéves korlátozott jótállás által az Apple termék vonatkozásában biztosított jogok a világ legtöbb részén érvényesíthetők az Apple helyi szervizlétesítményeiben (lásd a „Hogyan vehető igénybe garanciális szervizelés?” című részt). Anyag- vagy gyártási hiba esetén közvetlenül az Apple-nél érvényesítheti a szervizelési igényt, még abban az esetben is, ha az Apple terméket harmadik féltől vásárolta.

Vegye figyelembe: Az Apple egyéves korlátozott jótállása alapján támasztott minden igényre a jelen jótállásban meghatározott feltételek vonatkoznak.

MIRE NEM TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem terjed ki nem Apple márkájú hardvertermékekre és a szoftverekre, még akkor sem, ha az Apple hardverrel együtt csomagolták vagy értékesítették őket. 

A nem Apple márkájú termékekre gyártó által vállalt jótállás vonatkozhat, amely a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül is biztosíthat előnyöket – a részletek a termékek dobozán és a kapcsolódó dokumentációkban találhatók. 

A szoftverek használatára vonatkozó jogait a szoftverekhez mellékelt licencszerződés ismerteti részletesen.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban és Svájcban szállítási és kezelési költségek megfizetése nélkül vehető igénybe a szervizelés. A fenti régiókon kívül korlátozottak lehetnek a szervizelési lehetőségek. Ha egy szervizelési lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple termékhez, akkor az Apple vagy a képviselője a szervizelést megelőzően értesíti Önt minden olyan szállítási és kezelési költségről, amely felmerülhet. Nem fizetendők szállítási és kezelési költségek azokban az országokban, ahol Apple Store üzletet vagy hivatalos Apple szervizt üzemeltet az Apple (a locate.apple.com/hu/hu/ weboldalon megtekintheti, hogy jelenleg hol találhatók szervizek).

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A jelen jótállás nem terjed ki: (a) fogyóeszközökre, például az akkumulátorokra, illetve az olyan védőbevonatokra, amelyek jellegüknél fogva egy idő után elkopnak, kivéve akkor, ha anyag- vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást; (b) esztétikai sérülésekre, többek között ideértve a karcolásokat, a horpadásokat és az eltört műanyag csatlakozófedő alkatrészeket, kivéve akkor, ha anyag- vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást; (c) külső fél által gyártott olyan komponens vagy termék által okozott károkra, amely nem felel meg az Apple termék specifikációinak (az Apple termékek specifikációi megtalálhatók az egyes termékek műszaki specifikációiban a www.apple.com/hu weboldalon, valamint rendelkezésre állnak az üzletekben is); (d) baleset, rongálás, nem rendeltetésszerű használat, tűz, folyadékkal való érintkezés, földrengés vagy egyéb külső ok miatt keletkezett károkra; (e) olyan károkra, amelyek azért keletkeztek, mert nem a felhasználói útmutató, a műszaki specifikációk vagy az Apple termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutató szerint üzemeltették az Apple terméket; (f) olyan károkra, amelyek nem az Apple képviselője, illetve nem egy hivatalos Apple szerviz által végrehajtott szervizelés (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) miatt következtek be; (g) olyan Apple termékre, amelyet az Apple írásos engedélye nélkül módosítottak az Apple termék funkcióinak vagy jellemzőinek megváltoztatása céljából; (h) olyan meghibásodásokra, amelyek a mindennapi használattal járó kopás miatt vagy egyéb módon, az Apple termék természetes elöregedésének következtében léptek fel; (i) olyan Apple termékre, amelynek sorozatszámát eltávolították vagy olvashatatlanná tették; valamint (j) arra az esetre, ha az illetékes hatóságok vagy hivatalok arról értesítik az Apple-t, hogy az Apple termék lopott, vagy ha Ön nem tudja inaktiválni a jelkóddal védett vagy egyéb olyan biztonsági módszereket alkalmazó funkciókat, amelyek rendeltetése az Apple termékhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, és semmilyen módon nem tudja bizonyítani, hogy Ön az Apple termék jogos felhasználója (például vásárlási bizonylat bemutatásával). A helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben az Apple biztonsági és csalásmegelőzési okokból jogosult átadni az Apple termék hardveres azonosítójával kapcsolatos adatokat az ilyen hatóságoknak vagy hivataloknak.

FONTOS KORLÁTOZÁSOK

Az Apple a hardvertermékekre vonatkozó jótállási szolgáltatást korlátozhatja arra az országra vagy régióra, amelyben az Apple vagy annak Hivatalos Viszonteladói az eszközt eredetileg eladták. 

Az Apple az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc területén vásárolt hardvertermékekhez kapcsolódó jótállási szolgáltatást az EGT és Svájc területére korlátozhatja.AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI

HA AZ ÖN APPLE TERMÉKE KÉPES SZOFTVERPROGRAMOK, ADATOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK TÁROLÁSÁRA, AKKOR ÖNNEK A TARTALOM VÉDELME ÉS AZ ESETLEGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL RENDSZERESEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KELL KÉSZÍTENIE AZ APPLE TERMÉK ADATTÁROLÓJÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL. 

Mielőtt leadja az Apple terméket garanciális szervizelésre, külön biztonsági másolatot kell készítenie a termék adattárolóján található tartalmakról, törölnie kell róla minden személyes adatot, és le kell tiltania a biztonsági jelszavakat. Előfordulhat, hogy a garanciális szervizelés során törlik, kicserélik, illetve újraformázzák az Apple termék adattárolóját.

A garanciális szervizelést követően olyan konfigurációban kapja vissza az Apple terméket vagy a csereterméket, amely konfigurációban az Apple termék az eredeti értékesítés időpontjában volt, leszámítva az esetleges frissítéseket. Előfordulhat, hogy a garanciális szervizelés részeként az Apple olyan rendszerszoftver-frissítéseket telepít, amelyek nem teszik lehetővé a rendszerszoftver egy korábbi verziójához történő visszatérést az Apple terméken. Előfordulhat, hogy a rendszerszoftver frissítésének eredményeképpen az Apple termékre telepített, harmadik fél által gyártott alkalmazások nem lesznek kompatibilisek, vagy nem működnek az Apple termékkel. Ön a felelős minden egyéb szoftverprogram, adat és információ újratelepítéséért. Az egyéb szoftverprogramok, adatok és információk helyreállítására és újratelepítésére nem terjed ki a jelen jótállás.

A vásárlás országán kívül is igénybe vehet garanciális szervizelést, amely esetben be kell tartania az összes vonatkozó importálási és exportálási jogszabályt és előírást, és meg kell fizetnie a vámot, az áfát, valamint az egyéb kapcsolódó adókat és díjakat. 

MILYEN MÓDON JÁR EL AZ APPLE JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha a jótállás időtartama során Ön a jelen jótállással összhangban szervizelési igényt nyújt be az Apple-nek, akkor az Apple saját belátása szerint:

(i) megjavítja az Apple terméket, és ehhez új alkatrészeket vagy olyan használt eredeti Apple-alkatrészeket használ, amelyeket az Apple bevizsgált, és amelyek megfelelnek az Apple működésre vonatkozó követelményeinek, vagy 

(ii) kicseréli az Apple terméket egy, az eredetivel azonos típusú cseretermékre (vagy az Ön hozzájárulásával egy olyan más típusú termékre, amely az eredetivel azonos vagy lényegi szempontból hasonló jellemzőket kínál, például egy azonos funkciókat kínáló, de más típusú termékre, vagy egy azonos típusú, de más színű termékre), amely új, vagy új és/vagy használt eredeti Apple-alkatrészeket tartalmaz, amelyeket az Apple bevizsgált, és amelyek megfelelnek az Apple működésre vonatkozó követelményeinek, vagy 

(iii) visszatéríti a vételárat az Apple termék visszaszolgáltatásáért cserébe.

Egy termék vagy alkatrész cseréjekor, illetve visszatérítés esetén minden cserecikk az Ön tulajdonába kerül, a kicserélt, illetve a visszaadott cikk pedig az Apple tulajdona lesz.

A cserealkatrészre, a cseretermékre, illetve a megjavított Apple termékre az eredeti Apple termék jótállásából fennmaradó időtartamú, illetve a csere vagy a javítás időpontjától számított kilencven (90) napos jótállás vonatkozik, attól függően, hogy melyik biztosít hosszabb jótállást. 

Ha nem abban az országban igényel garanciális szervizelést, ahol megvásárolta az Apple terméket, akkor az Apple-nek jogában áll olyan hasonló termékek vagy alkatrészek felhasználásával kijavítani, illetve kicserélni a termékeket és az alkatrészeket, amelyek megfelelnek a helyi szabványoknak.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE GARANCIÁLIS SZERVIZELÉS?

Mielőtt igénybe venne garanciális szervizelést, tanulmányozza a következő internetes segédanyagokat:

Nemzetközi támogatási információk

www.apple.com/support/country

 Hivatalos Apple szervizek, hivatalos Apple-viszonteladók és Apple Store üzletek

locate.apple.com/hu/hu/

Apple-támogatás és -szervizszolgáltatás

support.apple.com/hu-hu/HT201232

Díjmentes Apple-támogatás

www.apple.com/hu/support/complimentary/

Ha nem rendelkezik internetkapcsolattal, vagy ha az Apple termék a fenti források használatát követően sem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot az Apple képviselőjével vagy – adott esetben – az Apple tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlettel (a továbbiakban „Apple üzlet”) vagy egy hivatalos Apple szervizzel, ahol segítenek megállapítani, hogy szükség van-e az Apple termék szervizelésére, és amennyiben igen, azt is tudatják Önnel, hogy az Apple az alábbi garanciális szervizelési lehetőségek közül melyiket fogja biztosítani. 

A garanciális szervizelés előtt az Apple vagy a képviselői megkérhetik Önt arra, hogy mutassa be a termék vásárlási bizonylatát, válaszoljon a potenciális problémák feltárását célzó kérdésekre, valamint hogy kövesse az Apple azon eljárásait, amelyek a garanciális szervizelés igénybevételére vonatkoznak, például hogy postai beküldéses szervizelés esetén tartsa be az Apple termékek csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat. 

Az Apple egyéves korlátozott jótállásának keretében nyújtott szervizelés és támogatás igénybevételéhez nem szükséges bizonyítani, hogy a leszállítás időpontjában már fennállt a meghibásodás, kivéve akkor, ha ez a meghibásodás természetével ellentétes lenne.

GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitel szervizelésre. Az Apple megkérheti arra, hogy vigye el az Apple terméket egy olyan Apple üzletbe vagy hivatalos Apple szervizbe, amely lehetőséget ad a bevitt termékek szervizelésére. Előfordulhat, hogy az Apple terméket egy Apple szervizbe fogják elküldeni a garanciális szervizelés elvégzése céljából. Amikor értesítést kap arról, hogy a szervizelés befejeződött, Ön haladéktalanul köteles felvenni az Apple terméket az Apple üzletből vagy a hivatalos Apple szervizből, kivéve akkor, ha az Apple arról tájékoztatja, hogy az Apple szervizből közvetlenül az Ön címére küldik el az Apple terméket.

(ii) Postán beküldött termék javítása szolgáltatás. Ha az Apple úgy dönt, hogy postai beküldés keretében biztosítja a szervizelést, akkor az Apple bérmentesített szállítólevelet és – amennyiben szükséges – csomagolóanyagot, valamint az Apple termék megfelelő becsomagolását és megcímzését ismertető útmutatót küld Önnek, ezzel elősegítve az Apple termék elküldését az Apple szervizbe vagy a hivatalos Apple szervizbe. A szervizelés elvégzését követően az Apple szerviz vagy a hivatalos Apple szerviz visszaküldi az Apple terméket az Ön részére. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, amennyiben betartotta a Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat.

(iii) „Csináld magad” típusú szervizelés. A „Csináld magad” típusú szervizelés esetén az Apple csereterméket biztosít Önnek, vagy biztosítja a termék egy olyan könnyen kicserélhető alkatrészét vagy tartozékát (például egeret vagy billentyűzetet), amelynek kicseréléséhez nincs szükség szerszámra.  Megjegyzés: Az Apple nem felelős a „Csináld magad” szervizelés során Önnél felmerült, munkával kapcsolatos költségekért. Ha a cseréhez további segítségre lenne szüksége, hívja fel az Apple-t az alább megadott telefonszámon, vagy keressen fel egy Apple üzletet vagy egy hivatalos Apple szervizt. Ha az Apple úgy dönt, hogy a „Csináld magad” típusú szervizelés révén kívánja biztosítani a szervizelést, akkor a folyamat a következő: 

(a) Olyan szervizelés, amelynek során az Apple megköveteli a kicserélt termék, alkatrész vagy tartozék visszaküldését: Az Apple a cseretermék, az alkatrész vagy a tartozék kiskereskedelmi árának és a vonatkozó szállítási költségeknek biztosítékaként hitelkártyaszámlán kezdeményezett zárolást követelhet meg. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket, a cserealkatrészt, illetve a cseretartozékot, valamint – szükség esetén – a csere végrehajtására vonatkozó utasításokat, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó feltételeket. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot küld vissza, amely nem jogosult a szervizelésre, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel. Ha nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán történő zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy a szervizelés nem fog a rendelkezésére állni, és az Apple egy alternatív megoldást fog javasolni a szervizelés elvégzésére.

(b) Olyan szervizelés, amelynek során az Apple nem igényli a kicserélt termék, alkatrész vagy tartozék visszajuttatását: Az Apple térítésmentesen elküld Önnek egy csereterméket, cserealkatrészt vagy cseretartozékot – szükség esetén – a szerelési utasításokkal, illetve a kicserélt termék, alkatrész vagy tartozék leselejtezésére vonatkozó követelményekkel együtt. 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(i) Teljes megállapodás:

Az Apple a jelen jótállásban meg nem határozott minden jótállást, feltételt és egyéb rendelkezést – kivéve a jelen dokumentum elején említett fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogokat – kizár az egyéves korlátozott jótállásából. Egyes országok nem engedik meg az ilyen jótállások, feltételek, illetve vélelmezett feltételek időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fent ismertetett korlátozások nem vonatkoznak Önre.

(ii) Az adatokra vonatkozó felelősség kizárása:

Az Apple nem garantálja, nem állítja, és nem vállalja, hogy a jelen jótállás keretében minden Apple terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple terméken tárolt információk, illetve adatok elveszítése, illetve azok elveszítésének kockázata nélkül. 

(iii) A felelősség korlátozása:

Az Apple felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a következőkre:

 • olyan veszteségekre, amelyeket nem a jelen jótállás általunk történő megszegése okozott;
 • olyan veszteségekre és károkra, amelyek a termék Ön általi megvásárlásakor nem voltak észszerűen előre látható következményei annak, hogy az Apple megszegi a jelen jótállást; illetve
 • az Ön üzleti tevékenysége során keletkezett veszteségekre, az elmaradt haszonra, az adatvesztésre és a meghiúsult lehetőségekre.

A jelen jótállás rendelkezései nem vonatkoznak (i) a halál vagy személyi sérülés miatt felmerülő igényekre; (ii) a csalás vagy súlyos gondatlanság miatt felmerülő igényekre; (iii) a szándékos megtévesztés miatt felmerülő igényekre; illetve (iv) az olyan kötelezettségekre, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki a felelősségvállalás köréből. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Apple egyetlen viszonteladója, képviselője és alkalmazottja sem jogosult a jelen jótállás módosítására, kibővítésére vagy kiegészítésére. 

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de ez nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát. 

A jelen jótállásra nézve annak az országnak a jogszabályai az irányadók, amelyben az Apple terméket megvásárolták. 

© 2023 Apple Inc. Minden jog fenntartva. Az Apple és az Apple emblémája az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

030123 Hungary Universal Warranty v1.5

Az Apple egyéves (1) korlátozott jótállása
(MAGYARORSZÁG)

Kizárólag Apple márkájú termékekhez

A FOGYASZTÓVÉDELMI JOGOK

Az Apple egyéves korlátozott jótállása a gyártó által vállalt jótállás. A jótállás a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a szabályoknak meg nem felelő termékekre vonatkozó jogokat is.

Ennek megfelelően az Apple egyéves korlátozott jótállása a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül további előnyöket biztosít, nem pedig azok helyére lép.

A magyarországi fogyasztók általi vásárlások esetében a fogyasztóvédelmi törvények szerinti jótállás a kiszállítás napjával lép érvénybe, és a termék vételárától függően egytől (1) három (3) évig terjed. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást.

Fontos: Az Apple egyéves korlátozott jótállásának feltételei nem alkalmazhatók a fogyasztóvédelmi törvények alapján támasztott igények esetén.

A fogyasztóvédelmi jogokról az Apple webhelyén (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tájékozódhat részletesen, illetve forduljon a helyi fogyasztóvédelmi hatósághoz.

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple Distribution International Ltd. (székhelye: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) (vagy annak jogutódja) (a továbbiakban: „Apple”) jótállást vállal az eredeti csomagolásban található Apple márkájú hardvertermék és az Apple márkájú tartozékok (a továbbiakban: „Apple Termék”) esetén fellépő anyaghibákra és gyártási hibákra a végfelhasználó általi eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított EGY (1) ÉVIG (a továbbiakban: „Jótállási Időszak”), amennyiben a végfelhasználó az Apple felhasználói útmutatóinak, műszaki specifikációinak és az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutatásoknak megfelelően használja az Apple Terméket. Az egyéves korlátozott jótállás által az Apple Termék vonatkozásában biztosított jogok a világ legtöbb részén érvényesíthetők az Apple helyi szervizlétesítményeiben (lásd a „Hogyan vehető igénybe garanciális szervizelés?” című részt). Anyag- vagy gyártási hiba esetén közvetlenül az Apple-nél érvényesítheti a szervizelési igényt, még abban az esetben is, ha az Apple Terméket harmadik féltől vásárolta.

Vegye figyelembe: Az Apple egyéves korlátozott jótállása alapján támasztott minden igényre a jelen jótállásban meghatározott feltételek vonatkoznak.

MIRE NEM TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem terjed ki nem Apple márkájú hardvertermékekre és a szoftverekre, még akkor sem, ha az Apple hardverrel együtt csomagolták vagy értékesítették őket.

A nem Apple márkájú termékekre gyártó által vállalt jótállás vonatkozhat, amely a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül is biztosíthat előnyöket – a részletek a termékek dobozán és a kapcsolódó dokumentációkban találhatók.

A szoftverek használatára vonatkozó jogait a szoftverekhez mellékelt licencszerződés ismerteti részletesen.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban és Svájcban szállítási és kezelési költségek megfizetése nélkül vehető igénybe a szervizelés. A fenti régiókon kívül korlátozottak lehetnek a szervizelési lehetőségek. Ha egy szervizelési lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple Termékhez, akkor az Apple vagy a képviselője a szervizelést megelőzően értesíti Önt minden olyan szállítási és kezelési költségről, amely felmerülhet. Nem fizetendők szállítási és kezelési költségek azokban az országokban, ahol Apple Store üzletet vagy hivatalos Apple-szervizt üzemeltet az Apple (a locate.apple.com/hu/hu/ weboldalon megtekintheti, hogy jelenleg hol találhatók szervizek).

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A jelen jótállás nem terjed ki: (a) fogyóeszközökre, például az akkumulátorokra, illetve az olyan védőbevonatokra, amelyek jellegüknél fogva egy idő után elkopnak, kivéve akkor, ha anyag- vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást; (b) esztétikai sérülésekre, többek között ideértve a karcolásokat, a horpadásokat és az eltört műanyag csatlakozófedő alkatrészeket, kivéve akkor, ha anyag- vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást; (c) külső fél által gyártott olyan komponens vagy termék által okozott károkra, amely nem felel meg az Apple Termék specifikációinak (az Apple Termékek specifikációi megtalálhatók az egyes termékek műszaki specifikációiban a www.apple.com/hu weboldalon, valamint rendelkezésre állnak az üzletekben is); (d) baleset, rongálás, nem rendeltetésszerű használat, tűz, folyadékkal való érintkezés, földrengés vagy egyéb külső ok miatt keletkezett károkra; (e) olyan károkra, amelyek azért keletkeztek, mert nem a felhasználói útmutató, a műszaki specifikációk vagy az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutató szerint üzemeltették az Apple Terméket; (f) olyan károkra, amelyek nem az Apple képviselője, illetve nem egy hivatalos Apple-szerviz által végrehajtott szervizelés (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) miatt következtek be; (g) olyan Apple Termékre, amelyet az Apple írásos engedélye nélkül módosítottak az Apple Termék funkcióinak vagy jellemzőinek megváltoztatása céljából; (h) olyan meghibásodásokra, amelyek a mindennapi használattal járó kopás miatt vagy egyéb módon, az Apple Termék természetes elöregedésének következtében léptek fel; (i) olyan Apple Termékre, amelynek sorozatszámát eltávolították vagy olvashatatlanná tették; valamint (j) arra az esetre, ha az illetékes hatóságok vagy hivatalok arról értesítik az Apple-t, hogy az Apple Termék lopott, vagy ha Ön nem tudja inaktiválni a jelkóddal védett vagy egyéb olyan biztonsági módszereket alkalmazó funkciókat, amelyek rendeltetése az Apple Termékhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, és semmilyen módon nem tudja bizonyítani, hogy Ön az Apple Termék jogos felhasználója (például vásárlási bizonylat bemutatásával). A helyi jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben az Apple biztonsági és csalásmegelőzési okokból jogosult átadni az Apple Termék hardveres azonosítójával kapcsolatos adatokat az ilyen hatóságoknak vagy hivataloknak.

FONTOS KORLÁTOZÁSOK

Az Apple TV garanciális szervizelését az Apple-nek jogában áll olyan országokra korlátozni, ahol az Apple, illetve hivatalos viszonteladói értékesítik a készüléket.

A mobil adatkapcsolatot biztosító iPad készülékek és az iPhone készülékek esetén a jótállás az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban és Svájcban érvényesíthető. A fenti régiókon kívül a szervizelési lehetőségek korlátozott mértékben állhatnak rendelkezésre az Apple befolyásán kívül eső technikai okok miatt – a mobil adatkapcsolatot biztosító iPad készülékekkel és az iPhone készülékekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a következő weboldalakat: www.apple.com/iphone/LTE/ és www.apple.com/ipad/LTE/.

Az iPad készülékek esetén a jótállás nem érvényesíthető Kínában a Wi-Fi-kapcsolatok közötti eltérések miatt, amelyek az Apple befolyásán kívül esnek.

AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI

HA AZ ÖN APPLE TERMÉKE KÉPES SZOFTVERPROGRAMOK, ADATOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK TÁROLÁSÁRA, AKKOR ÖNNEK A TARTALOM VÉDELME ÉS AZ ESETLEGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL RENDSZERESEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KELL KÉSZÍTENIE AZ APPLE TERMÉK ADATTÁROLÓJÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL.

Mielőtt leadja az Apple Terméket garanciális szervizelésre, külön biztonsági másolatot kell készítenie a termék adattárolóján található tartalmakról, törölnie kell róla minden személyes adatot, és le kell tiltania a biztonsági jelszavakat. Előfordulhat, hogy a garanciális szervizelés során törlik, kicserélik, illetve újraformázzák az Apple Termék adattárolóját.

A garanciális szervizelést követően olyan konfigurációban kapja vissza az Apple Terméket vagy a csereterméket, amely konfigurációban az Apple Termék az eredeti értékesítés időpontjában volt, leszámítva az esetleges frissítéseket. Előfordulhat, hogy a garanciális szervizelés részeként az Apple olyan rendszerszoftver-frissítéseket telepít, amelyek nem teszik lehetővé a rendszerszoftver egy korábbi verziójához történő visszatérést az Apple Terméken. Előfordulhat, hogy a rendszerszoftver frissítésének eredményeképpen az Apple Termékre telepített, harmadik fél által gyártott alkalmazások nem lesznek kompatibilisek, vagy nem működnek az Apple Termékkel. Ön a felelős minden egyéb szoftverprogram, adat és információ újratelepítéséért. Az egyéb szoftverprogramok, adatok és információk helyreállítására és újratelepítésére nem terjed ki a jelen jótállás.

A vásárlás országán kívül is igénybe vehet garanciális szervizelést, amely esetben be kell tartania az összes vonatkozó importálási és exportálási jogszabályt és előírást, és meg kell fizetnie a vámot, az áfát, valamint az egyéb kapcsolódó adókat és díjakat.

MILYEN MÓDON JÁR EL AZ APPLE JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha a jótállás időtartama során Ön a jelen jótállással összhangban szervizelési igényt nyújt be az Apple-nek, akkor az Apple saját belátása szerint:

(i) megjavítja az Apple Terméket, és ehhez új alkatrészeket vagy olyan használt eredeti Apple-alkatrészeket használ, amelyeket az Apple bevizsgált, és amelyek megfelelnek az Apple működésre vonatkozó követelményeinek, vagy

(ii) kicseréli az Apple Terméket egy, az eredetivel azonos típusú cseretermékre (vagy az Ön hozzájárulásával egy olyan más típusú termékre, amely az eredetivel azonos vagy lényegi szempontból hasonló jellemzőket kínál, például egy azonos funkciókat kínáló, de más típusú termékre, vagy egy azonos típusú, de más színű termékre), amely új, vagy új és/vagy használt eredeti Apple-alkatrészeket tartalmaz, amelyeket az Apple bevizsgált, és amelyek megfelelnek az Apple működésre vonatkozó követelményeinek, vagy

(iii) visszatéríti a vételárat az Apple Termék visszaszolgáltatásáért cserébe.

Egy termék vagy alkatrész cseréjekor, illetve visszatérítés esetén minden cserecikk az Ön tulajdonába kerül, a kicserélt, illetve a visszaadott cikk pedig az Apple tulajdona lesz.

A cserealkatrészre, a cseretermékre, illetve a megjavított Apple Termékre az eredeti Apple Termék jótállásából fennmaradó időtartamú, illetve a csere vagy a javítás időpontjától számított kilencven (90) napos jótállás vonatkozik, attól függően, hogy melyik biztosít hosszabb jótállást.

Ha nem abban az országban igényel garanciális szervizelést, ahol megvásárolta az Apple Terméket, akkor az Apple-nek jogában áll olyan hasonló termékek vagy alkatrészek felhasználásával kijavítani, illetve kicserélni a termékeket és az alkatrészeket, amelyek megfelelnek a helyi szabványoknak.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE GARANCIÁLIS SZERVIZELÉS?

Mielőtt igénybe venne garanciális szervizelést, tanulmányozza a következő internetes segédanyagokat:

Nemzetközi támogatási információk

www.apple.com/support/country

Hivatalos Apple-szervizek, hivatalos Apple-viszonteladók és Apple Store üzletek

locate.apple.com/hu/hu/

Apple-támogatás és -szervizszolgáltatás

support.apple.com/hu-hu/HT201232

Díjmentes Apple-támogatás

www.apple.com/hu/support/complimentary/

Ha nem rendelkezik internetkapcsolattal, vagy ha az Apple Termék a fenti források használatát követően sem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot az Apple képviselőjével vagy – adott esetben – az Apple tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlettel (a továbbiakban „Apple Üzlet”) vagy egy hivatalos Apple-szervizzel, ahol segítenek megállapítani, hogy szükség van-e az Apple Termék szervizelésére, és amennyiben igen, azt is tudatják Önnel, hogy az Apple az alábbi garanciális szervizelési lehetőségek közül melyiket fogja biztosítani.

A garanciális szervizelés előtt az Apple vagy a képviselői megkérhetik Önt arra, hogy mutassa be a termék vásárlási bizonylatát, válaszoljon a potenciális problémák feltárását célzó kérdésekre, valamint hogy kövesse az Apple azon eljárásait, amelyek a garanciális szervizelés igénybevételére vonatkoznak, például hogy postai beküldéses szervizelés esetén tartsa be az Apple Termékek csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat.

Az Apple egyéves korlátozott jótállásának keretében nyújtott szervizelés és támogatás igénybevételéhez nem szükséges bizonyítani, hogy a leszállítás időpontjában már fennállt a meghibásodás, kivéve akkor, ha ez a meghibásodás természetével ellentétes lenne.

GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitel szervizelésre. Az Apple megkérheti arra, hogy vigye el az Apple Terméket egy olyan Apple Üzletbe vagy hivatalos Apple-szervizbe, amely lehetőséget ad a bevitt termékek szervizelésére. Előfordulhat, hogy az Apple Terméket egy Apple Szervizbe fogják elküldeni a garanciális szervizelés elvégzése céljából. Amikor értesítést kap arról, hogy a szervizelés befejeződött, Ön haladéktalanul köteles felvenni az Apple Terméket az Apple Üzletből vagy a hivatalos Apple-szervizből, kivéve akkor, ha az Apple arról tájékoztatja, hogy az Apple Szervizből közvetlenül az Ön címére küldik el az Apple Terméket.

(ii) Postán beküldött termék javítása szolgáltatás. Ha az Apple úgy dönt, hogy postai beküldés keretében biztosítja a szervizelést, akkor az Apple bérmentesített szállítólevelet és – amennyiben szükséges – csomagolóanyagot, valamint az Apple Termék megfelelő becsomagolását és megcímzését ismertető útmutatót küld Önnek, ezzel elősegítve az Apple Termék elküldését az Apple Szervizbe vagy a hivatalos Apple-szervizbe. A szervizelés elvégzését követően az Apple Szerviz vagy a hivatalos Apple-szerviz visszaküldi az Apple Terméket az Ön részére. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, amennyiben betartotta az Apple Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat.

(iii) „Csináld magad” típusú szervizelés. A „Csináld magad” típusú szervizelés esetén az Apple csereterméket biztosít Önnek, vagy biztosítja a termék egy olyan könnyen kicserélhető alkatrészét vagy tartozékát (például egeret vagy billentyűzetet), amelynek kicseréléséhez nincs szükség szerszámra. Megjegyzés: Az Apple nem felelős a „Csináld magad” szervizelés során Önnél felmerült, munkával kapcsolatos költségekért. Ha a cseréhez további segítségre lenne szüksége, hívja fel az Apple-t az alább megadott telefonszámon, vagy keressen fel egy Apple Üzletet vagy egy hivatalos Apple-szervizt. Ha az Apple úgy dönt, hogy a „Csináld magad” típusú szervizelés révén kívánja biztosítani a szervizelést, akkor a folyamat a következő:

(a) Olyan szervizelés, amelynek során az Apple megköveteli a kicserélt termék, alkatrész vagy tartozék visszaküldését: Az Apple a cseretermék, az alkatrész vagy a tartozék kiskereskedelmi árának és a vonatkozó szállítási költségeknek biztosítékaként hitelkártyaszámlán kezdeményezett zárolást követelhet meg. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket, a cserealkatrészt, illetve a cseretartozékot, valamint – szükség esetén – a csere végrehajtására vonatkozó utasításokat, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó feltételeket. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot küld vissza, amely nem jogosult a szervizelésre, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel. Ha nem tudja biztosítani a hitelkártyaszámlán történő zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy nem tud élni a szervizelés lehetőségével, és az Apple alternatív megoldást javasol a szervizelésre.

(b) Olyan szervizelés, amelynek során az Apple nem igényli a kicserélt termék, alkatrész vagy tartozék visszajuttatását: Az Apple térítésmentesen elküld Önnek egy csereterméket, cserealkatrészt vagy cseretartozékot – szükség esetén – a szerelési utasításokkal, valamint a kicserélt termék, alkatrész vagy tartozék leselejtezésére vonatkozó követelményekkel együtt.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(i) Teljes megállapodás:

Az Apple a jelen jótállásban meg nem határozott minden jótállást, feltételt és egyéb rendelkezést – kivéve a jelen dokumentum elején említett fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogokat – kizár az egyéves korlátozott jótállásából. Egyes országok nem engedik meg az ilyen jótállások, feltételek, illetve vélelmezett feltételek időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fent ismertetett korlátozások nem vonatkoznak Önre.

(ii) Az adatokra vonatkozó felelősség kizárása:

Az Apple nem garantálja, nem állítja, és nem vállalja, hogy a jelen jótállás keretében minden Apple Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk, illetve adatok elveszítése, illetve az elveszítésük kockázata nélkül.

(iii) A felelősség korlátozása:

Az Apple felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a következőkre:

  • olyan veszteségekre, amelyeket nem a jelen jótállás általunk történő megszegése okozott;
  • olyan veszteségekre és károkra, amelyek a termék Ön általi megvásárlásakor nem voltak észszerűen előre látható következményei annak, hogy az Apple megszegi a jelen jótállást; illetve
  • az Ön üzleti tevékenysége során keletkezett veszteségekre, az elmaradt haszonra, az adatvesztésre és a meghiúsult lehetőségekre.

A jelen jótállás rendelkezései nem vonatkoznak (i) a halál vagy személyi sérülés miatt felmerülő igényekre; (ii) a csalás vagy súlyos gondatlanság miatt felmerülő igényekre; (iii) a szándékos megtévesztés miatt felmerülő igényekre; illetve (iv) az olyan kötelezettségekre, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki a felelősségvállalás köréből.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Apple egyetlen viszonteladója, képviselője és alkalmazottja sem jogosult a jelen jótállás módosítására, kibővítésére vagy kiegészítésére.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de ez nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

A jelen jótállásra nézve annak az országnak a jogszabályai az irányadók, amelyben az Apple Terméket megvásárolták.

© 2022 Apple Inc. Minden jog fenntartva. Az Apple és az Apple emblémája az Apple Inc. az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

010122 Hungary Universal Warranty v1.4

Apple egyéves (1 éves) korlátozott jótállás
Magyarország

Kizárólag Apple márkájú termékekhez

A FOGYASZTÓVÉDELMI JOGOK

Az Apple egyéves korlátozott jótállása a gyártó által vállalt jótállás. A jótállás a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a szabályoknak meg nem felelő termékekre vonatkozó jogokat is.

Ennek megfelelően az Apple egyéves korlátozott jótállása a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül további előnyöket biztosít, nem pedig azok helyére lép. 

A magyarországi fogyasztók vonatkozásában a jogszabályokon alapuló garanciális igények esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 1 év, míg a Polgári Törvénykönyv alapján felmerült szavatossági igények esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

A fogyasztóknak jogukban áll eldönteni, hogy az Apple egyéves korlátozott jótállása vagy az őket megillető fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogok alapján szeretnének-e igénybe venni szervizelést. 

Fontos: Az Apple egyéves korlátozott jótállásának feltételei nem alkalmazhatók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetén. 

A fogyasztóvédelmi jogokról az Apple webhelyén (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tájékozódhat részletesen, illetve forduljon a helyi fogyasztóvédelmi hatósághoz.

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple Distribution International Ltd. (székhelye: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) (vagy annak jogutódja) (a továbbiakban: „Apple”) jótállást vállal az eredeti csomagolásban található Apple márkájú hardvertermék és az Apple márkájú tartozékok (a továbbiakban: „Apple Termék”) esetén fellépő anyaghibákra és gyártási hibákra a végfelhasználó általi eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított EGY (1) ÉVIG (a továbbiakban: „Jótállási Időszak”), amennyiben a végfelhasználó az Apple felhasználói útmutatóinak, műszaki specifikációinak és az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutatásoknak megfelelően használja az Apple Terméket. Az egyéves korlátozott jótállás által az Apple Termék vonatkozásában biztosított jogok a világ legtöbb részén érvényesíthetők az Apple helyi szervizlétesítményeiben (lásd a „Hogyan vehető igénybe garanciális szervizelés?” című részt).  Anyag- vagy gyártási hiba esetén közvetlenül az Apple-nél érvényesítheti a szervizelési igényt, még abban az esetben is, ha az Apple Terméket harmadik féltől vásárolta.

Vegye figyelembe: Az Apple egyéves korlátozott jótállása alapján támasztott minden igényre a jelen jótállásban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Ezenkívül az Apple telefonos műszaki támogatást is biztosít Önnek az Apple Termék leszállításától számított kilencven (90) napig.

MIRE NEM TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem terjed ki nem Apple márkájú hardvertermékekre és a szoftverekre, még akkor sem, ha az Apple hardverrel együtt csomagolták vagy értékesítették őket. 

A nem Apple márkájú termékekre gyártó által vállalt jótállás vonatkozhat, amely a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül is biztosíthat előnyöket – a részletek a termékek dobozán és a kapcsolódó dokumentációkban találhatók. 

A szoftverek használatára vonatkozó jogait a szoftverekhez mellékelt licencszerződés ismerteti részletesen.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban és Svájcban szállítási és kezelési költségek megfizetése nélkül vehető igénybe a szervizelés.  A fenti régiókon kívül korlátozottak lehetnek a szervizelési lehetőségek. Ha egy szervizelési lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple Termékhez, akkor az Apple vagy a képviselője a szervizelést megelőzően értesíti Önt minden olyan szállítási és kezelési költségről, amely felmerülhet.  Nem fizetendők szállítási és kezelési költségek azokban az országokban, ahol Apple Store üzletet vagy hivatalos Apple-szervizt üzemeltet az Apple (a locate.apple.com/hu/hu/ weboldalon megtekintheti, hogy jelenleg hol találhatók szervizek).

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A jelen jótállás nem terjed ki: (a) fogyóeszközökre, például az akkumulátorokra, illetve az olyan védőbevonatokra, amelyek jellegüknél fogva egy idő után elkopnak, kivéve akkor, ha anyag- vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást; (b) esztétikai sérülésekre, többek között ideértve a karcolásokat, a horpadásokat és az eltört műanyag csatlakozófedő alkatrészeket, kivéve akkor, ha anyag- vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást; (c) külső fél által gyártott olyan komponens vagy termék által okozott károkra, amely nem felel meg az Apple Termék specifikációinak (az Apple Termékek specifikációi megtalálhatók az egyes termékek műszaki specifikációiban a http://www.apple.com/hu weboldalon, valamint rendelkezésre állnak az üzletekben is); (d) baleset, rongálás, nem rendeltetésszerű használat, tűz, folyadékkal való érintkezés, földrengés vagy egyéb külső ok miatt keletkezett károkra; (e) olyan károkra, amelyek azért keletkeztek, mert nem a felhasználói útmutató, a műszaki specifikációk vagy az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutató szerint üzemeltették az Apple Terméket; (f) olyan károkra, amelyek nem az Apple képviselője, illetve nem egy hivatalos Apple-szerviz által végrehajtott szervizelés (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) miatt következtek be; (g) olyan Apple Termékre, amelyet az Apple írásos engedélye nélkül módosítottak az Apple Termék funkcióinak vagy jellemzőinek megváltoztatása céljából; (h) olyan meghibásodásokra, amelyek a mindennapi használattal járó kopás miatt vagy egyéb módon, az Apple Termék természetes elöregedésének következtében léptek fel; (i) olyan Apple Termékre, amelynek sorozatszámát eltávolították vagy olvashatatlanná tették, valamint (j) arra az esetre, ha az illetékes hatóságok arról értesítik az Apple-t, hogy az Apple Termék lopott, vagy ha Ön nem tudja inaktiválni a jelkóddal védett vagy egyéb olyan biztonsági módszereket alkalmazó funkciókat, amelyek rendeltetése az Apple Termékhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, és semmilyen módon nem tudja bizonyítani, hogy Ön az Apple Termék jogos felhasználója (pl. vásárlási bizonylat bemutatásával).

I. FONTOS KORLÁTOZÁSOK

Az Apple TV garanciális szervizelését az Apple-nek jogában áll olyan országokra korlátozni, ahol az Apple, illetve hivatalos viszonteladói értékesítik a készüléket.

A mobil adatkapcsolatot biztosító iPad készülékek és az iPhone készülékek esetén a jótállás az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban és Svájcban érvényesíthető. A fenti régiókon kívül a szervizelési lehetőségek korlátozott mértékben állhatnak rendelkezésre az Apple befolyásán kívül eső technikai okok miatt – a mobil adatkapcsolatot biztosító iPad készülékekkel és az iPhone készülékekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a következő weboldalakat: www.apple.com/iphone/LTE/ és www.apple.com/ipad/LTE/.

Az iPad készülékek esetén a jótállás nem érvényesíthető Kínában a Wi-Fi-kapcsolatok közötti eltérések miatt, amelyek az Apple befolyásán kívül esnek.

AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI

HA AZ ÖN APPLE TERMÉKE KÉPES SZOFTVERPROGRAMOK, ADATOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK TÁROLÁSÁRA, AKKOR ÖNNEK A TARTALOM VÉDELME ÉS AZ ESETLEGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL RENDSZERESEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KELL KÉSZÍTENIE AZ APPLE TERMÉK ADATTÁROLÓJÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL. 

Mielőtt leadja az Apple Terméket garanciális szervizelésre, külön biztonsági másolatot kell készítenie a termék adattárolóján található tartalmakról, törölnie kell róla minden személyes adatot, és le kell tiltania a biztonsági jelszavakat. Előfordulhat, hogy a garanciális szervizelés során törlik, kicserélik, illetve újraformázzák az Apple Termék adattárolóját.

A garanciális szervizelést követően olyan konfigurációban kapja vissza az Apple Terméket vagy a csereterméket, amely konfigurációban az Apple Termék az eredeti értékesítés időpontjában volt, leszámítva az esetleges frissítéseket. Előfordulhat, hogy a garanciális szervizelés részeként az Apple olyan rendszerszoftver-frissítéseket telepít, amelyek nem teszik lehetővé a rendszerszoftver egy korábbi verziójához történő visszatérést az Apple Terméken. Előfordulhat, hogy a rendszerszoftver frissítésének eredményeképpen az Apple Termékre telepített, harmadik fél által gyártott alkalmazások nem lesznek kompatibilisek, vagy nem működnek az Apple Termékkel. Ön a felelős minden egyéb szoftverprogram, adat és információ újratelepítéséért. Az egyéb szoftverprogramok, adatok és információk helyreállítására és újratelepítésére nem terjed ki a jelen jótállás.

A vásárlás országán kívül is igénybe vehet garanciális szervizelést, amely esetben be kell tartania az összes vonatkozó importálási és exportálási jogszabályt és előírást, és meg kell fizetnie a vámot, az áfát, valamint az egyéb kapcsolódó adókat és díjakat. 

Fontos: Ne próbálja meg felnyitni az Apple Terméket, kivéve akkor, ha a Felhasználói útmutató ismerteti a felnyitás módját, illetve ne távolítsa el az Apple Termékre erősített védőelemeket. Az Apple Termék felnyitása vagy a védőelemek eltávolítása olyan sérülést okozhat, amelyre nem terjed ki a jelen jótállás. Az Apple Termék szervizelését kizárólag az Apple, illetve egy hivatalos Apple-szerviz hajthatja végre.

MILYEN MÓDON JÁR EL AZ APPLE JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha a jótállás időtartama során Ön a jelen jótállással összhangban szervizelési igényt nyújt be az Apple-nek, akkor az Apple saját belátása szerint:

(i) kijavítja az Apple Terméket új alkatrészek, illetve teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az újjal egyenértékű használt alkatrészek felhasználásával; vagy 

(ii) kicseréli az Apple Terméket egy ugyanolyan modellre (illetve az Ön beleegyezésével egy olyan termékre, amely hasonló funkciókkal rendelkezik), amely új, illetve teljesítményben és megbízhatóságban egyenértékű használt alkatrészekből készült; vagy 

(iii) visszatéríti a vételárat az Apple Termék visszaszolgáltatásáért cserébe.

Egy termék vagy alkatrész cseréjekor, illetve visszatérítés esetén minden cserecikk az Ön tulajdonába kerül, a kicserélt, illetve a visszaadott cikk pedig az Apple tulajdona lesz.

A cserealkatrészre, a cseretermékre, illetve a megjavított Apple Termékre az eredeti Apple Termék jótállásából fennmaradó időtartamú, illetve a csere vagy a javítás időpontjától számított kilencven (90) napos jótállás vonatkozik, attól függően, hogy melyik biztosít hosszabb jótállást. 

Ha nem abban az országban igényel garanciális szervizelést, ahol megvásárolta az Apple Terméket, akkor az Apple-nek jogában áll olyan hasonló termékek vagy alkatrészek felhasználásával kijavítani, illetve kicserélni a termékeket és az alkatrészeket, amelyek megfelelnek a helyi szabványoknak.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE GARANCIÁLIS SZERVIZELÉS?

Mielőtt igénybe venne garanciális szervizelést, tanulmányozza a következő internetes segédanyagokat:

Nemzetközi támogatási információk

www.apple.com/support/country

 Hivatalos Apple-szervizek, hivatalos Apple-viszonteladók és Apple Store üzletek

locate.apple.com/hu/hu/

Apple-támogatás és -szervizszolgáltatás

support.apple.com/hu-hu/HT201232

Díjmentes Apple-támogatás

www.apple.com/hu/support/complimentary/

Ha nem rendelkezik internetkapcsolattal, vagy ha az Apple Termék a fenti források használatát követően sem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot az Apple képviselőjével vagy – adott esetben – az Apple tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlettel (a továbbiakban „Apple Üzlet”) vagy egy hivatalos Apple-szervizzel, ahol segítenek megállapítani, hogy szükség van-e az Apple Termék szervizelésére, és amennyiben igen, azt is tudatják Önnel, hogy az Apple az alábbi garanciális szervizelési lehetőségek közül melyiket fogja biztosítani. 

A garanciális szervizelés előtt az Apple vagy a képviselői megkérhetik Önt arra, hogy mutassa be a termék vásárlási bizonylatát, válaszoljon a potenciális problémák feltárását célzó kérdésekre, valamint hogy kövesse az Apple azon eljárásait, amelyek a garanciális szervizelés igénybevételére vonatkoznak, például hogy postai beküldéses szervizelés esetén tartsa be az Apple Termékek csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat. 

Az Apple egyéves korlátozott jótállásának keretében nyújtott szervizelés és támogatás igénybevételéhez nem szükséges bizonyítani, hogy a leszállítás időpontjában már fennállt a meghibásodás, kivéve akkor, ha ez a meghibásodás természetével ellentétes lenne.

GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitel szervizelésre. Az Apple megkérheti arra, hogy vigye el az Apple Terméket egy olyan Apple Üzletbe vagy hivatalos Apple-szervizbe, amely lehetőséget ad a bevitt termékek szervizelésére. Előfordulhat, hogy az Apple Terméket egy Apple Szervizbe fogják elküldeni a garanciális szervizelés elvégzése céljából. Amikor értesítést kap arról, hogy a szervizelés befejeződött, Ön haladéktalanul köteles felvenni az Apple Terméket az Apple Üzletből vagy a hivatalos Apple-szervizből, kivéve akkor, ha az Apple arról tájékoztatja, hogy az Apple Szervizből közvetlenül az Ön címére küldik el az Apple Terméket.

(ii) Postán beküldött termék javítása szolgáltatás. Ha az Apple úgy dönt, hogy postai beküldés keretében biztosítja a szervizelést, akkor az Apple bérmentesített szállítólevelet és – amennyiben szükséges – csomagolóanyagot, valamint az Apple Termék megfelelő becsomagolását és megcímzését ismertető útmutatót küld Önnek, ezzel elősegítve az Apple Termék elküldését az Apple Szervizbe vagy a hivatalos Apple-szervizbe. A szervizelés elvégzését követően az Apple Szerviz vagy a hivatalos Apple-szerviz visszaküldi az Apple Terméket az Ön részére. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, amennyiben betartotta az Apple Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat.

(iii) „Csináld magad” típusú szervizelés. A „Csináld magad” típusú szervizelés esetén az Apple csereterméket biztosít Önnek, vagy biztosítja a termék egy olyan könnyen kicserélhető alkatrészét vagy tartozékát (például egeret vagy billentyűzetet), amelynek kicseréléséhez nincs szükség szerszámra.  Megjegyzés: Az Apple nem felelős a „Csináld magad” szervizelés során Önnél felmerült, munkával kapcsolatos költségekért. Ha a cseréhez további segítségre lenne szüksége, hívja fel az Apple-t az alább megadott telefonszámon, vagy keressen fel egy Apple Üzletet vagy egy hivatalos Apple-szervizt. Ha az Apple úgy dönt, hogy a „Csináld magad” típusú szervizelés révén kívánja biztosítani a szervizelést, akkor a folyamat a következő: 

(a) Olyan szervizelés, amelynek során az Apple megköveteli a kicserélt termék, alkatrész vagy tartozék visszaküldését: Az Apple a cseretermék, az alkatrész vagy a tartozék kiskereskedelmi árának és a vonatkozó szállítási költségeknek biztosítékaként hitelkártyaszámlán kezdeményezett zárolást követelhet meg. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket, a cserealkatrészt, illetve a cseretartozékot, valamint – szükség esetén – a csere végrehajtására vonatkozó utasításokat, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó feltételeket. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártyaszámlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot küld vissza, amely nem jogosult a szervizelésre, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel. Ha nem tudja biztosítani a hitelkártyaszámlán történő zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy a szervizelés nem fog a rendelkezésére állni, és az Apple egy alternatív megoldást fog javasolni a szervizelés elvégzésére.

(b) Olyan szervizelés, amelynek során az Apple nem igényli a kicserélt termék, alkatrész vagy tartozék visszajuttatását: Az Apple térítésmentesen elküld Önnek egy csereterméket, cserealkatrészt vagy cseretartozékot – szükség esetén – a szerelési utasításokkal, illetve a kicserélt termék, alkatrész vagy tartozék leselejtezésére vonatkozó követelményekkel együtt. 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(i) Teljes megállapodás:

Az Apple a jelen jótállásban meg nem határozott minden jótállást, feltételt és egyéb rendelkezést – kivéve a jelen dokumentum elején említett fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogokat – kizár az egyéves korlátozott jótállásából. Egyes országok nem engedik meg az ilyen jótállások, feltételek, illetve vélelmezett feltételek időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fent ismertetett korlátozások nem vonatkoznak Önre.

(ii) Az adatokra vonatkozó felelősség kizárása:

Az Apple nem garantálja, nem állítja, és nem vállalja, hogy a jelen jótállás keretében minden Apple Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk, illetve adatok elveszítése vagy az elveszítésük kockázata nélkül. 

(iii) A felelősség korlátozása:

Az Apple felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a következőkre:

  • olyan veszteségekre, amelyeket nem a jelen jótállás általunk történő megszegése okozott;
  • olyan veszteségekre és károkra, amelyek a termék Ön általi megvásárlásakor nem voltak észszerűen előre látható következményei annak, hogy az Apple megszegi a jelen jótállást; illetve
  • az Ön üzleti tevékenysége során keletkezett veszteségekre, az elmaradt haszonra, az adatvesztésre és a meghiúsult lehetőségekre.

A jelen jótállás rendelkezései nem vonatkoznak (i) a halál vagy személyi sérülés miatt felmerülő igényekre; (ii) a csalás vagy súlyos gondatlanság miatt felmerülő igényekre; (iii) a szándékos megtévesztés miatt felmerülő igényekre; illetve (iv) az olyan kötelezettségekre, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki a felelősségvállalás köréből. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Apple egyetlen viszonteladója, képviselője és alkalmazottja sem jogosult a jelen jótállás módosítására, kibővítésére vagy kiegészítésére. 

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor el kell távolítani a jelen jótállásból, de ez nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát. 

A jelen jótállásra nézve annak az országnak a jogszabályai az irányadók, amelyben az Apple Terméket megvásárolták. 

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Az Apple és az Apple embléma az Apple Inc. – az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett – védjegye.

060120-Hungary-Universal-Warranty-v1.3

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás – (MAGYARORSZÁG)

Kizárólag Apple Márkájú Termékekhez

FOGYASZTÓVÉDELMI JOG

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás a gyártó által vállalt jótállás. A fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogokat is.

Ennek megfelelően az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás előnyei a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül, nem pedig azok helyett kerülnek biztosításra.

Fogyasztók magyarországi vásárlásaira jogszabályon alapuló kötelező jótállás vonatkozik, időtartama a garanciális igény esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 1 év, a Polgári Törvénykönyv alapján pedig szavatossági igény érvényesíthető, amelynek időtartama a leszállítás időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást.

Fontos: Az Apple egyéves korlátozott jótállásának feltételei nem alkalmazhatók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetén.

A fogyasztóvédelmi jogokról az Apple webhelyén (www.apple.com/hu/legal/statutory-warranty/) tájékozódhat részletesen, illetve forduljon a helyi fogyasztóvédelmi hatósághoz.

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple Distribution International (székhelye: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) (vagy annak jogutódja) (a továbbiakban: „Apple”) jótállást vállal az eredeti csomagolásban található Apple márkájú hardvertermék és az Apple márkájú tartozékok (a továbbiakban: „Apple Termék”) esetén fellépő anyaghibákra és gyártási hibákra a végfelhasználó általi eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított EGY (1) ÉVIG (a továbbiakban: „Jótállási Időszak”), amennyiben a végfelhasználó az Apple felhasználói útmutatóinak, műszaki specifikációinak és az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutatásoknak megfelelően használja a Terméket. Az egyéves korlátozott jótállás által az Apple Termék vonatkozásában biztosított jogok a világ legtöbb részén érvényesíthetők az Apple helyi szervizlétesítményeiben (lásd a „Hogyan vehető igénybe garanciális szervizelés?” című részt). Anyag- vagy gyártási hiba esetén közvetlenül az Apple-nél érvényesítheti a szervizelési igényt, még abban az esetben is, ha az Apple Terméket harmadik féltől vásárolta.

Megjegyzés: Az Apple egyéves korlátozott jótállása alapján támasztott minden igényre a jelen jótállásban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Ezenkívül az Apple telefonos műszaki támogatást is biztosít Önnek az Apple Termék leszállításától számított kilencven (90) napig.

MIRE NEM TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem terjed ki nem Apple márkájú hardvertermékekre és a szoftverekre, még akkor sem, ha az Apple hardverrel együtt csomagolták vagy értékesítették őket.

A nem Apple márkájú termékekre gyártó által vállalt jótállás vonatkozhat, amely a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül is biztosíthat előnyöket – a részletek a termékek dobozán és a kapcsolódó dokumentációkban találhatók.

A szoftverek használatára vonatkozó jogait a szoftverekhez mellékelt licencszerződés ismerteti részletesen.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban és Svájcban szállítási és kezelési költségek megfizetése nélkül vehető igénybe a szervizelés. A fenti régiókon kívül korlátozottak lehetnek a szervizelési lehetőségek. Ha egy szervizelési lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple Termékhez, akkor az Apple vagy a képviselője a szervizelést megelőzően értesíti Önt minden olyan szállítási és kezelési költségről, amely felmerülhet. Nem fizetendők szállítási és kezelési költségek azokban az országokban, ahol Apple Store üzletet vagy hivatalos Apple-szervizt üzemeltet az Apple (a locate.apple.com/hu/hu/ weboldalon megtekintheti, hogy jelenleg hol találhatók szervizek).

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A jelen jótállás nem terjed ki: (a) fogyóeszközökre, például az akkumulátorokra, illetve az olyan védőbevonatokra, amelyek jellegüknél fogva egy idő után elkopnak, kivéve akkor, ha anyag- vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást; (b) esztétikai sérülésekre, többek között ideértve a karcolásokat, a horpadásokat és az eltört műanyag csatlakozófedő alkatrészeket, kivéve akkor, ha anyag- vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást; (c) külső fél által gyártott olyan komponens vagy termék által okozott károkra, amely nem felel meg az Apple Termék specifikációinak (az Apple Termékek specifikációi megtalálhatók az egyes termékek műszaki specifikációiban a www.apple.com/hu weboldalon, valamint rendelkezésre állnak az üzletekben is); (d) baleset, rongálás, nem rendeltetésszerű használat, tűz, folyadékkal való érintkezés, földrengés vagy egyéb külső ok miatt keletkezett károkra; (e) olyan károkra, amelyek azért keletkeztek, mert nem a felhasználói útmutató, a műszaki specifikációk vagy az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutató szerint üzemeltették az Apple Terméket; (f) olyan károkra, amelyek nem az Apple képviselője, illetve nem egy hivatalos Apple-szerviz által végrehajtott szervizelés (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) miatt következtek be; (g) olyan Apple Termékre, amelyet az Apple írásos engedélye nélkül módosítottak a Termék funkcióinak vagy jellemzőinek megváltoztatása céljából; (h) olyan meghibásodásokra, amelyek a mindennapi használattal járó kopás miatt vagy egyéb módon, az Apple Termék természetes elöregedésének következtében léptek fel; (i) olyan Apple Termékre, amelynek sorozatszámát eltávolították vagy olvashatatlanná tették, valamint (j) arra az esetre, ha az illetékes hatóságok arról értesítik az Apple-t, hogy a Termék lopott, vagy ha Ön nem tudja inaktiválni a jelkóddal védett vagy egyéb olyan biztonsági módszereket alkalmazó funkciókat, amelyek rendeltetése az Apple Termékhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása, és semmilyen módon nem tudja bizonyítani, hogy Ön a Termék jogos felhasználója (pl. a vásárlási bizonylat bemutatásával).

I. FONTOS KORLÁTOZÁSOK

Az Apple TV garanciális szervizelését az Apple-nek jogában áll olyan országokra korlátozni, ahol az Apple, illetve hivatalos viszonteladói értékesítik a készüléket.

A mobil adatkapcsolatot biztosító iPad készülékek és az iPhone készülékek esetén a jótállás az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban és Svájcban érvényesíthető. A fenti régiókon kívül a szervizelési lehetőségek korlátozott mértékben állhatnak rendelkezésre az Apple befolyásán kívül eső technikai okok miatt – a mobil adatkapcsolatot biztosító iPad készülékekkel és az iPhone készülékekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a következő weboldalakat: www.apple.com/iphone/LTE/ és www.apple.com/ipad/LTE/.

Az iPad készülékek esetén a jótállás nem érvényesíthető Kínában a Wi-Fi kapcsolatok közötti eltérések miatt, amelyek az Apple befolyásán kívül esnek.

AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI

HA AZ ÖN APPLE TERMÉKE KÉPES SZOFTVERPROGRAMOK, ADATOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK TÁROLÁSÁRA, AKKOR ÖNNEK A TARTALOM VÉDELME ÉS AZ ESETLEGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL RENDSZERESEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KELL KÉSZÍTENIE AZ APPLE TERMÉK ADATTÁROLÓJÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL.

Mielőtt leadja az Apple Terméket garanciális szervizelésre, külön biztonsági másolatot kell készítenie a termék adattárolóján található tartalmakról, törölnie kell róla minden személyes adatot, és le kell tiltania a biztonsági jelszavakat. Előfordulhat, hogy a garanciális szervizelés során törlik, kicserélik, illetve újraformázzák az Apple Termék adattárolóját.

A garanciális szervizelést követően olyan konfigurációban kapja vissza az Apple Terméket vagy a csereterméket, amely konfigurációban az Apple Termék az eredeti értékesítés időpontjában volt, leszámítva az esetleges frissítéseket. Előfordulhat, hogy a garanciális szervizelés részeként az Apple olyan rendszerszoftver-frissítéseket telepít, amelyek nem teszik lehetővé a rendszerszoftver egy korábbi verziójához történő visszatérést az Apple Terméken. Előfordulhat, hogy a rendszerszoftver frissítésének eredményeképpen az Apple Termékre telepített, harmadik fél által gyártott alkalmazások nem lesznek kompatibilisek, vagy nem működnek az Apple Termékkel. Ön a felelős minden egyéb szoftverprogram, adat és információ újratelepítéséért. Az egyéb szoftverprogramok, adatok és információk helyreállítására és újratelepítésére nem terjed ki a jelen jótállás.

A vásárlás országán kívül is igénybe vehet garanciális szervizelést, amely esetben be kell tartania az összes vonatkozó importálási és exportálási jogszabályt és előírást, és meg kell fizetnie a vámot, az áfát, valamint az egyéb kapcsolódó adókat és díjakat.

Fontos: Ne próbálja meg felnyitni az Apple Terméket, kivéve akkor, ha a Felhasználói útmutató ismerteti a felnyitás módját, illetve ne távolítsa el az Apple Termékre erősített védőelemeket. Az Apple Termék felnyitása vagy a védőelemek eltávolítása olyan sérülést okozhat, amelyre nem terjed ki a jelen jótállás. Az Apple Termék szervizelését kizárólag az Apple, illetve egy hivatalos Apple-szerviz hajthatja végre.

MILYEN MÓDON JÁR EL AZ APPLE JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha a jótállás időtartama során Ön a jelen jótállással összhangban szervizelési igényt nyújt be az Apple-nek, akkor az Apple saját belátása szerint:

(i) kijavítja az Apple Terméket új alkatrészek, illetve teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az újjal egyenértékű használt alkatrészek felhasználásával; vagy

(ii) kicseréli az Apple Terméket egy ugyanolyan modellre (illetve az Ön beleegyezésével egy olyan termékre, amely hasonló funkciókkal rendelkezik), amely új, illetve teljesítményben és megbízhatóságban egyenértékű alkatrészekből készült; vagy

(iii) visszatéríti a vételárat az Apple Termék visszaszolgáltatásáért cserébe.

Egy termék vagy alkatrész cseréjekor, illetve visszatérítés esetén minden cserecikk az Ön tulajdonába kerül, a kicserélt, illetve a visszaadott cikk pedig az Apple tulajdona lesz.

A cserealkatrészre, a cseretermékre, illetve a megjavított Apple Termékre az eredeti Apple Termék jótállásából fennmaradó időtartamú, illetve a csere vagy a javítás időpontjától számított kilencven (90) napos jótállás vonatkozik, attól függően, hogy melyik biztosít hosszabb jótállást.

Ha nem abban az országban igényel garanciális szervizelést, ahol megvásárolta az Apple Terméket, akkor az Apple-nek jogában áll olyan hasonló termékek vagy alkatrészek felhasználásával kijavítani, illetve kicserélni a termékeket és az alkatrészeket, amelyek megfelelnek a helyi szabványoknak.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE GARANCIÁLIS SZERVIZELÉS?

Mielőtt igénybe venne garanciális szervizelést, tanulmányozza a következő internetes segédanyagokat:


Nemzetközi támogatási információk

Hivatalos Apple-szervizek, hivatalos Apple-viszonteladók és Apple Store üzletek

Apple-támogatás és -szervizszolgáltatás

Díjmentes Apple-támogatásHa nem rendelkezik internetkapcsolattal, vagy ha az Apple Termék a fenti források használatát követően sem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot az Apple képviselőjével vagy – adott esetben – az Apple tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlettel (a továbbiakban „Apple Üzlet”) vagy egy hivatalos Apple-szervizzel, ahol segítenek megállapítani, hogy szükség van-e az Apple Termék szervizelésére, és amennyiben igen, azt is tudatják Önnel, hogy az Apple az alábbi garanciális szervizelési lehetőségek közül melyiket fogja biztosítani.

A garanciális szervizelés előtt az Apple vagy a képviselői megkérhetik Önt arra, hogy mutassa be a termék vásárlási bizonylatát, válaszoljon a potenciális problémák feltárását célzó kérdésekre, valamint hogy kövesse az Apple azon eljárásait, amelyek a garanciális szervizelés igénybevételére vonatkoznak, például hogy postai beküldéses szervizelés esetén tartsa be az Apple Termékek csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat.

Az Apple egyéves korlátozott jótállásának keretében nyújtott szervizelés és támogatás igénybevételéhez nem szükséges bizonyítani, hogy a leszállítás időpontjában már fennállt a meghibásodás, kivéve akkor, ha ez a meghibásodás természetével ellentétes lenne.

GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitel szervizelésre. Az Apple megkérheti arra, hogy vigye el az Apple Terméket egy olyan Apple Üzletbe vagy hivatalos Apple-szervizbe, amely lehetőséget ad a bevitt termékek szervizelésére. Előfordulhat, hogy az Apple Terméket egy Apple Szervizbe fogják elküldeni a garanciális szervizelés elvégzése céljából. Amikor értesítést kap arról, hogy a szervizelés befejeződött, Ön haladéktalanul köteles felvenni az Apple Terméket az Apple Üzletből vagy a hivatalos Apple-szervizből, kivéve akkor, ha az Apple arról tájékoztatja, hogy az Apple Szervizből közvetlenül az Ön címére küldik el a Terméket.

(ii) Postai beküldéses szervizelés. Ha az Apple úgy dönt, hogy postai beküldés keretében biztosítja a szervizelést, akkor az Apple bérmentesített szállítólevelet és – amennyiben szükséges – csomagolóanyagot, valamint az Apple Termék megfelelő becsomagolását és megcímzését ismertető útmutatót küld Önnek, ezzel elősegítve az Apple Termék elküldését az Apple Szervizbe vagy a hivatalos Apple-szervizbe. A szervizelés elvégzését követően az Apple Szerviz vagy a hivatalos Apple-szerviz visszaküldi az Apple Terméket az Ön részére. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, amennyiben betartotta a Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat.

(iii) „Csináld magad” típusú szervizelés. „Csináld magad” javítási szolgáltatás esetén az Apple csereterméket vagy olyan könnyen kicserélhető, a termékhez tartozó alkatrészt vagy tartozékot (például egeret vagy billentyűzetet) biztosít Önnek, amelynek kicseréléséhez nincs szükség szerszámra. Megjegyzés: Az Apple nem felelős a „Csináld magad” jótállási szolgáltatás során Önnél felmerült, munkával kapcsolatos költségekért. Ha a cseréhez további segítségre lenne szüksége, hívja fel az Apple-t az alább megadott telefonszámon, vagy keressen fel egy Apple Üzletet vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltatót. Ha az Apple úgy dönt, hogy a „Csináld magad” típusú szervizelés révén kívánja biztosítani a szervizelést, akkor a folyamat a következő:

(a) Olyan szervizelés esetén, amelynél az Apple igényt tart a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék visszaszolgáltatására: az Apple megkérheti, hogy a cseretermék, a cserealkatrész, illetve a cseretartozék kiskereskedelmi árát, valamint a felmerülő szállítási költségeknek megfelelő összeget zárolhassa biztosítékként az Ön hitelkártya-számláján. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket, a cserealkatrészt, illetve a cseretartozékot, valamint – szükség esetén – a csere végrehajtására vonatkozó utasításokat, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó feltételeket. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot küld vissza, amely nem jogosult a szervizelésre, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel. Ha nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán történő zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy a szervizelés nem fog a rendelkezésére állni, és az Apple egy alternatív megoldást fog javasolni a szervizelés elvégzésére.

(b) Olyan szervizelés esetén, amelynél az Apple nem tart igényt a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék visszaszolgáltatására: az Apple ingyenesen küld Önnek egy csereterméket, cserealkatrészt, illetve cseretartozékot, valamint – szükség esetén – a szerelési utasításokat, továbbá a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék ártalmatlanítására vonatkozó feltételeket.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(i) Teljes megállapodás:

Az Apple a jelen jótállásban meg nem határozott minden jótállást, feltételt és egyéb rendelkezést – kivéve a jelen dokumentum elején említett fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogokat – kizár az egyéves korlátozott jótállásából. Egyes országok nem engedik meg az ilyen jótállások, feltételek, illetve vélelmezett feltételek időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fent ismertetett korlátozások nem vonatkoznak Önre.

(ii) Az adatokra vonatkozó felelősség kizárása:

Az Apple nem garantálja, nem állítja, és nem vállalja, hogy a jelen jótállás keretében minden Apple Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk, illetve adatok elveszítése, illetve azok elveszítésének kockázata nélkül.

(iii) A felelősség korlátozása:

Az Apple felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a következőkre:

olyan veszteségekre, amelyeket nem a jelen jótállás általunk történő megszegése okozott;

olyan veszteségekre és károkra, amelyek a termék Ön általi megvásárlásakor nem voltak ésszerűen előre látható következményei annak, hogy az Apple megszegi a jelen jótállást; illetve

az Ön üzleti tevékenysége során keletkezett veszteségekre, az elmaradt haszonra, az adatvesztésre és a meghiúsult lehetőségekre.

A jelen jótállás rendelkezései nem vonatkoznak (i) a halál vagy személyi sérülés miatt felmerülő igényekre; (ii) a csalás vagy súlyos gondatlanság miatt felmerülő igényekre; (iii) a szándékos megtévesztés miatt felmerülő igényekre; illetve (iv) az olyan kötelezettségekre, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki a felelősségvállalás köréből.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Apple egyetlen viszonteladója, képviselője és alkalmazottja sem jogosult a jelen jótállás módosítására, kibővítésére vagy kiegészítésére.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de ez nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

A jelen jótállásra nézve annak az országnak a jogszabályai az irányadók, amelyben az Apple Terméket megvásárolták.

© 2016 Apple Inc. Minden jog fenntartva. Az Apple és az Apple emblémája az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

071816-Hungary-Universal-Warranty-v1.2

Az Apple egyéves (1) korlátozott jótállása – (MAGYARORSZÁG)

Kizárólag Apple márkájú termékekhez

A FOGYASZTÓVÉDELMI JOGOK

Az Apple egyéves korlátozott jótállása a gyártó által vállalt jótállás. A jótállás a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a szabályoknak meg nem felelő termékekre vonatkozó jogokat is.

Ennek megfelelően az Apple egyéves korlátozott jótállása a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül további előnyöket biztosít, nem pedig azok helyére lép.

A magyarországi fogyasztók vonatkozásában a jogszabályokon alapuló garanciális igények esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 1 év, míg a Polgári Törvénykönyv alapján felmerült szavatossági igények esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

A fogyasztóknak jogukban áll eldönteni, hogy az Apple egyéves korlátozott jótállása vagy az őket megillető fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogok alapján szeretnének-e igénybe venni szervizelést.

Fontos: Az Apple egyéves korlátozott jótállásának feltételei nem alkalmazhatók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetén.

A fogyasztóvédelmi jogokról az Apple webhelyén (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) tájékozódhat részletesen, illetve forduljon a helyi fogyasztóvédelmi hatósághoz.

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple Distribution International (székhelye: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) (vagy annak jogutódja) (a továbbiakban: „Apple”) jótállást vállal az eredeti csomagolásban található Apple márkájú hardvertermék és az Apple márkájú tartozékok (a továbbiakban: „Apple Termék”) esetén fellépő anyaghibákra és gyártási hibákra a végfelhasználó általi eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított EGY (1) ÉVIG (a továbbiakban: „Jótállási Időszak”), amennyiben a végfelhasználó az Apple felhasználói útmutatóinak, műszaki specifikációinak és az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutatásoknak megfelelően használja a Terméket. Az egyéves korlátozott jótállás által az Apple Termék vonatkozásában biztosított jogok a világ legtöbb részén érvényesíthetők az Apple helyi szervizlétesítményeiben (lásd a „Hogyan vehető igénybe garanciális szervizelés?” című részt). Anyag- vagy gyártási hiba esetén közvetlenül az Apple-nél érvényesítheti a szervizelési igényt, még abban az esetben is, ha az Apple Terméket harmadik féltől vásárolta.

Megjegyzés: Az Apple egyéves korlátozott jótállása alapján támasztott minden igényre a jelen jótállásban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Ezenkívül az Apple telefonos műszaki támogatást is biztosít Önnek az Apple Termék leszállításától számított kilencven (90) napig.

MIRE NEM TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem terjed ki nem Apple márkájú hardvertermékekre és a szoftverekre, még akkor sem, ha az Apple hardverrel együtt csomagolták vagy értékesítették őket.

A nem Apple márkájú termékekre gyártó által vállalt jótállás vonatkozhat, amely a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül is biztosíthat előnyöket – a részletek a termékek dobozán és a kapcsolódó dokumentációkban találhatók.

A szoftverek használatára vonatkozó jogait a szoftverekhez mellékelt licencszerződés ismerteti részletesen.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban és Svájcban szállítási és kezelési költségek megfizetése nélkül vehető igénybe a szervizelés. A fenti régiókon kívül korlátozottak lehetnek a szervizelési lehetőségek. Ha egy szervizelési lehetőség nem áll rendelkezésre az adott országban az Apple Termékhez, akkor az Apple vagy a képviselője a szervizelést megelőzően értesíti Önt minden olyan szállítási és kezelési költségről, amely felmerülhet. Nem fizetendők szállítási és kezelési költségek azokban az országokban, ahol Apple Store üzletet vagy hivatalos Apple-szervizt üzemeltet az Apple (a locate.apple.com/hu/hu/ weboldalon megtekintheti, hogy jelenleg hol találhatók szervizek).

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-lel, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A jelen jótállás nem terjed ki: (a) fogyóeszközökre, például az akkumulátorokra, illetve az olyan védőbevonatokra, amelyek jellegüknél fogva egy idő után elkopnak, kivéve akkor, ha anyag- vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást; (b) esztétikai sérülésekre, többek között ideértve a karcolásokat, a horpadásokat és az eltört műanyag csatlakozófedő alkatrészeket, kivéve akkor, ha anyag- vagy gyártási hiba okozta a meghibásodást; (c) külső fél által gyártott olyan komponens vagy termék által okozott károkra, amely nem felel meg az Apple Termék specifikációinak (az Apple Termékek specifikációi megtalálhatók az egyes termékek műszaki specifikációiban a www.apple.com/hu weboldalon, valamint rendelkezésre állnak az üzletekben is); (d) baleset, rongálás, nem rendeltetésszerű használat, tűz, földrengés vagy egyéb külső ok miatt keletkezett károkra; (e) olyan károkra, amelyek azért keletkeztek, mert nem a felhasználói útmutató, a műszaki specifikációk vagy az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutató szerint üzemeltették az Apple Terméket; (f) olyan károkra, amelyek nem az Apple képviselője, illetve nem egy hivatalos Apple-szerviz által végrehajtott szervizelés (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) miatt következtek be; (g) olyan Apple Termékre, amelyet az Apple írásos engedélye nélkül módosítottak a Termék funkcióinak vagy jellemzőinek megváltoztatása céljából; (h) olyan meghibásodásokra, amelyek a mindennapi használattal járó kopás miatt vagy egyéb módon, az Apple Termék természetes elöregedésének következtében léptek fel; (i) olyan Apple Termékre, amelynek sorozatszámát eltávolították vagy olvashatatlanná tették, valamint (j) arra az esetre, ha az illetékes hatóságok arról értesítik az Apple-t, hogy a Termék lopott, vagy ha Ön nem tudja inaktiválni a jelkóddal védett vagy egyéb olyan biztonsági módszereket alkalmazó funkciókat, amelyek rendeltetése az Apple Termékhez való jogosulatlan hozzáférés, és semmilyen módon nem tudja bizonyítani, hogy Ön a Termék jogos felhasználója (pl. a vásárlási bizonylat bemutatásával).

I. FONTOS KORLÁTOZÁSOK

Az Apple jogában áll olyan országokra korlátozni az Apple Watch és az Apple TV garanciális szervizelését, ahol az Apple, illetve hivatalos viszonteladói értékesítik az adott készüléket.

A mobil adatkapcsolatot biztosító iPad készülékek és az iPhone készülékek esetén a jótállás az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban és Svájcban érvényesíthető. A fenti régiókon kívül a szervizelési lehetőségek korlátozott mértékben állhatnak rendelkezésre az Apple befolyásán kívül eső technikai okok miatt – a mobil adatkapcsolatot biztosító iPad készülékekkel és az iPhone készülékekkel kapcsolatos információkért tekintse meg a következő weboldalakat: www.apple.com/iphone/LTE/ és www.apple.com/ipad/LTE/.

Az iPad készülékek esetén a jótállás nem érvényesíthető Kínában a Wi-Fi kapcsolatok közötti eltérések miatt, amelyek az Apple befolyásán kívül esnek.

AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI

HA AZ ÖN APPLE TERMÉKE KÉPES SZOFTVERPROGRAMOK, ADATOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK TÁROLÁSÁRA, AKKOR ÖNNEK A TARTALOM VÉDELME ÉS AZ ESETLEGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL RENDSZERESEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KELL KÉSZÍTENIE AZ APPLE TERMÉK ADATTÁROLÓJÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL.

Mielőtt leadja az Apple Terméket garanciális szervizelésre, külön biztonsági másolatot kell készítenie a termék adattárolóján található tartalmakról, törölnie kell róla minden személyes adatot, és le kell tiltania a biztonsági jelszavakat. Előfordulhat, hogy a garanciális szervizelés során törlik, kicserélik, illetve újraformázzák az Apple Termék adattárolóját.

A garanciális szervizelést követően olyan konfigurációban kapja vissza az Apple Terméket vagy a csereterméket, amely konfigurációban az Apple Termék az eredeti értékesítés időpontjában volt, leszámítva az esetleges frissítéseket. Előfordulhat, hogy a garanciális szervizelés részeként az Apple olyan rendszerszoftver-frissítéseket telepít, amelyek nem teszik lehetővé a rendszerszoftver egy korábbi verziójához történő visszatérést az Apple Terméken. Előfordulhat, hogy a rendszerszoftver frissítésének eredményeképpen az Apple Termékre telepített, harmadik fél által gyártott alkalmazások nem lesznek kompatibilisek, vagy nem működnek az Apple Termékkel. Ön a felelős minden egyéb szoftverprogram, adat és információ újratelepítéséért. Az egyéb szoftverprogramok, adatok és információk helyreállítására és újratelepítésére nem terjed ki a jelen jótállás.

A vásárlás országán kívül is igénybe vehet garanciális szervizelést, amely esetben be kell tartania az összes vonatkozó importálási és exportálási jogszabályt és előírást, és meg kell fizetnie a vámot, az áfát, valamint az egyéb kapcsolódó adókat és díjakat.

Fontos: Ne próbálja meg felnyitni az Apple Terméket, kivéve akkor, ha a Felhasználói útmutató ismerteti a felnyitás módját, illetve ne távolítsa el az Apple Termékre erősített védőelemeket. Az Apple Termék felnyitása vagy a védőelemek eltávolítása olyan sérülést okozhat, amelyre nem terjed ki a jelen jótállás. Az Apple Termék szervizelését kizárólag az Apple, illetve egy hivatalos Apple-szerviz hajthatja végre.

MILYEN MÓDON JÁR EL AZ APPLE JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha a jótállás időtartama során Ön a jelen jótállással összhangban szervizelési igényt nyújt be az Apple-nek, akkor az Apple saját belátása szerint:

(i) kijavítja az Apple Terméket új alkatrészek, illetve teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az újjal egyenértékű használt alkatrészek felhasználásával; vagy

(ii) kicseréli az Apple Terméket egy ugyanolyan modellre (illetve az Ön beleegyezésével egy olyan termékre, amely hasonló funkciókkal rendelkezik), amely új, illetve teljesítményben és megbízhatóságban egyenértékű alkatrészekből készült; vagy

(iii) visszatéríti a vételárat az Apple Termék visszaszolgáltatásáért cserébe.

Egy termék vagy alkatrész cseréjekor, illetve visszatérítés esetén minden cserecikk az Ön tulajdonába kerül, a kicserélt, illetve a visszaadott cikk pedig az Apple tulajdona lesz.

A cserealkatrészre, a cseretermékre, illetve a megjavított Apple Termékre az eredeti Apple Termék jótállásából fennmaradó időtartamú, illetve a csere vagy a javítás időpontjától számított kilencven (90) napos jótállás vonatkozik, attól függően, hogy melyik biztosít hosszabb jótállást.

Ha nem abban az országban igényel garanciális szervizelést, ahol megvásárolta az Apple Terméket, akkor az Apple-nek jogában áll olyan hasonló termékek vagy alkatrészek felhasználásával kijavítani, illetve kicserélni a termékeket és az alkatrészeket, amelyek megfelelnek a helyi szabványoknak.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE GARANCIÁLIS SZERVIZELÉS?

Mielőtt igénybe venne garanciális szervizelést, tanulmányozza a következő internetes segédanyagokat:


Nemzetközi támogatási információk

Hivatalos Apple-szervizek, hivatalos Apple-viszonteladók és Apple Store üzletek

Apple-támogatás és -szervizszolgáltatás

Díjmentes Apple-támogatásHa nem rendelkezik internetkapcsolattal, vagy ha az Apple Termék a fenti források használatát követően sem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot az Apple képviselőjével vagy – adott esetben – az Apple tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlettel (a továbbiakban „Apple Üzlet”) vagy egy hivatalos Apple-szervizzel, ahol segítenek megállapítani, hogy szükség van-e az Apple Termék szervizelésére, és amennyiben igen, azt is tudatják Önnel, hogy az Apple az alábbi garanciális szervizelési lehetőségek közül melyiket fogja biztosítani.

A garanciális szervizelés előtt az Apple vagy a képviselői megkérhetik Önt arra, hogy mutassa be a termék vásárlási bizonylatát, válaszoljon a potenciális problémák feltárását célzó kérdésekre, valamint hogy kövesse az Apple azon eljárásait, amelyek a garanciális szervizelés igénybevételére vonatkoznak, például hogy postai beküldéses szervizelés esetén tartsa be az Apple Termékek csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat.

Az Apple egyéves korlátozott jótállásának keretében nyújtott szervizelés és támogatás igénybevételéhez nem szükséges bizonyítani, hogy a leszállítás időpontjában már fennállt a meghibásodás, kivéve akkor, ha ez a meghibásodás természetével ellentétes lenne.

GARANCIÁLIS SZERVIZELÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Apple jótállási szolgáltatást biztosít a következő lehetőségeken keresztül:

(i) Bevitel szervizelésre. Az Apple megkérheti arra, hogy vigye el az Apple Terméket egy olyan Apple Üzletbe vagy hivatalos Apple-szervizbe, amely lehetőséget ad a bevitt termékek szervizelésére. Előfordulhat, hogy az Apple Terméket egy Apple Szervizbe fogják elküldeni a garanciális szervizelés elvégzése céljából. Amikor értesítést kap arról, hogy a szervizelés befejeződött, Ön haladéktalanul köteles felvenni az Apple Terméket az Apple Üzletből vagy a hivatalos Apple-szervizből, kivéve akkor, ha az Apple arról tájékoztatja, hogy az Apple Szervizből közvetlenül az Ön címére küldik el a Terméket.

(ii) Postai beküldéses szervizelés. Ha az Apple úgy dönt, hogy postai beküldés keretében biztosítja a szervizelést, akkor az Apple bérmentesített szállítólevelet és – amennyiben szükséges – csomagolóanyagot, valamint az Apple Termék megfelelő becsomagolását és megcímzését ismertető útmutatót küld Önnek, ezzel elősegítve az Apple Termék elküldését az Apple Szervizbe vagy a hivatalos Apple-szervizbe. A szervizelés elvégzését követően az Apple Szerviz vagy a hivatalos Apple-szerviz visszaküldi az Apple Terméket az Ön részére. Az Apple kifizeti az Ön címére vagy az Ön címéről történő postázás költségét, amennyiben betartotta a Termék csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat.

(iii) „Csináld magad” típusú szervizelés. A „Csináld magad” típusú szervizelés esetén az Apple csereterméket biztosít Önnek, vagy biztosítja a termék egy olyan könnyen kicserélhető alkatrészét vagy tartozékát (például egeret vagy billentyűzetet), amelynek kicseréléséhez nincs szükség szerszámra. Megjegyzés: Az Apple nem felelős a „Csináld magad” szervizelés során Önnél felmerült, munkával kapcsolatos költségekért. Ha a cseréhez további segítségre lenne szüksége, hívja fel az Apple-t az alább megadott telefonszámon, vagy keressen fel egy Apple Üzletet vagy egy hivatalos Apple-szervizt. Ha az Apple úgy dönt, hogy a „Csináld magad” típusú szervizelés révén kívánja biztosítani a szervizelést, akkor a folyamat a következő:

(a) Olyan szervizelés esetén, amelynél az Apple igényt tart a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék visszaszolgáltatására: az Apple megkérheti, hogy a cseretermék, a cserealkatrész, illetve a cseretartozék kiskereskedelmi árát, valamint a felmerülő szállítási költségeknek megfelelő összeget zárolhassa biztosítékként az Ön hitelkártya-számláján. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket, a cserealkatrészt, illetve a cseretartozékot, valamint – szükség esetén – a csere végrehajtására vonatkozó utasításokat, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó feltételeket. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot küld vissza, amely nem jogosult a szervizelésre, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel. Ha nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán történő zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy a szervizelés nem fog a rendelkezésére állni, és az Apple egy alternatív megoldást fog javasolni a szervizelés elvégzésére.

(b) Olyan szervizelés esetén, amelynél az Apple nem tart igényt a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék visszaszolgáltatására: az Apple ingyenesen küld Önnek egy csereterméket, cserealkatrészt, illetve cseretartozékot, valamint – szükség esetén – a szerelési utasításokat, továbbá a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék ártalmatlanítására vonatkozó feltételeket.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(i) Teljes megállapodás:

Az Apple a jelen jótállásban meg nem határozott minden jótállást, feltételt és egyéb rendelkezést – kivéve a jelen dokumentum elején említett fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogokat – kizár az egyéves korlátozott jótállásából. Egyes országok nem engedik meg az ilyen jótállások, feltételek, illetve vélelmezett feltételek időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fent ismertetett korlátozások nem vonatkoznak Önre.

(ii) Az adatokra vonatkozó felelősség kizárása:

Az Apple nem garantálja, nem állítja, és nem vállalja, hogy a jelen jótállás keretében minden Apple Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk, illetve adatok elveszítése, illetve azok elveszítésének kockázata nélkül.

(iii) A felelősség korlátozása:

Az Apple felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a következőkre:

olyan veszteségekre, amelyeket nem a jelen jótállás általunk történő megszegése okozott;

olyan veszteségekre és károkra, amelyek a termék Ön általi megvásárlásakor nem voltak ésszerűen előre látható következményei annak, hogy az Apple megszegi a jelen jótállást; illetve

az Ön üzleti tevékenysége során keletkezett veszteségekre, az elmaradt haszonra, az adatvesztésre és a meghiúsult lehetőségekre.

A jelen jótállás rendelkezései nem vonatkoznak (i) a halál vagy személyi sérülés miatt felmerülő igényekre; (ii) a csalás vagy súlyos gondatlanság miatt felmerülő igényekre; (iii) a szándékos megtévesztés miatt felmerülő igényekre; illetve (iv) az olyan kötelezettségekre, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki a felelősségvállalás köréből.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Apple egyetlen viszonteladója, képviselője és alkalmazottja sem jogosult a jelen jótállás módosítására, kibővítésére vagy kiegészítésére.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de ez nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

A jelen jótállásra nézve annak az országnak a jogszabályai az irányadók, amelyben az Apple Terméket megvásárolták.

© 2016 Apple Inc. Minden jog fenntartva. Az Apple név és az Apple embléma az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

100615-Hungary-Universal-Warranty-v1.1

Hardverjótállás

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás - (MAGYARORSZÁG)
Kizárólag Apple Márkájú Termékekhez

FOGYASZTÓVÉDELMI JOG

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás a gyártó által vállalt jótállás. A fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül biztosít jogokat, korlátozás nélkül ideértve a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogokat is.

Ennek megfelelően az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás előnyei a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül, nem pedig azok helyett kerülnek biztosításra.

Fogyasztók magyarországi vásárlásaira jogszabályon alapuló kötelező jótállás vonatkozik, időtartama a garanciális igény esetén a garanciális időszak a leszállítás időpontjától számított 1 év, a Polgári Törvénykönyv alapján pedig szavatossági igény érvényesíthető, amelynek időtartama a leszállítás időpontjától számított 2 év. Az ilyen igényekre a helyi jogszabályok által meghatározott feltételek és követelmények vonatkoznak.

A fogyasztóknak jogukban áll választani, hogy az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás vagy a rájuk vonatkozó fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogaikat érvényesítik-e és igényelnek szolgáltatást.

Fontos: Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás feltételei nem alkalmazandók a fogyasztóvédelmi jogszabályok alapján támasztott igények esetében.

A fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatban további tájékoztatás az Apple oldaláról (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html), illetve a helyi fogyasztóvédelmi szervezettől kérhető.

MIRE TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple Distribution International (székhelye: Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ír Köztársaság) (vagy annak jogutódja) (a továbbiakban "Apple") jótáll azért, hogy ha az eredeti csomagolásban található Apple márkájú hardverterméket és tartozékait (a továbbiakban "Apple Termék") az Apple felhasználói útmutatóinak, műszaki specifikációinak és az Apple Termékre vonatkozóan közzétett egyéb útmutatásoknak megfelelően használják, akkor az Apple Termék a végfelhasználó vásárló általi eredeti kiskereskedelmi megvásárlásától számított EGY (1) ÉVIG (a továbbiakban "Jótállási Időszak") mentes lesz az anyaghibától és a gyártási hibától. Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás által biztosított, az Apple termékre vonatkozó jogok a világ legtöbb részén az Apple helyi szervizlétesítményeiben érvényesíthetőek (lásd a "Jótállási szolgáltatások igénylése" című részt). Anyag- vagy gyártási hiba esetén az igényét közvetlenül az Apple-nél érvényesítheti még abban az esetben is, ha az Apple terméket harmadik féltől vásárolta.

Megjegyzés: A jelen Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás alapján támasztott minden igényre a jelen jótállási dokumentumban meghatározott feltételek vonatkoznak.

Ezen kívül, az Apple telefonos műszaki támogatást is biztosít Önnek az Apple termék leszállításától számított kilencven (90) napig.

MIRE NEM TERJED KI A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem terjed ki semmilyen nem Apple márkájú hardvertermékre és semmilyen szoftverre, még akkor sem, ha azokat Apple hardverrel együtt csomagolják vagy értékesítik.

A nem Apple márkájú termékekre gyártó által vállalt jótállás vonatkozhat, amely a fogyasztóvédelmi jogszabályokból eredő jogokon felül is biztosíthat előnyöket - a részletek a termék dobozán és a kapcsolódó dokumentációban találhatók.

A szoftver használatával kapcsolatosan az Ön jogait a szoftverhez mellékelt licencia szerződés ismerteti részletesen.

A jótállási szolgáltatás keretében rendelkezésre álló lehetőségek korlátozottak lehetnek, ha a jótállási szolgáltatást nem abban az országban kéri, amelyben az Apple Terméket megvásárolta. Ha egy ilyen országban nincs lehetőség az Apple Termék tekintetében jótállási szolgáltatás igénybe vételére, az Apple a jótállási szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt értesíteni fogja Önt az esetleges szállítási és kezelési többletköltségekről.

Ha telefonon lép kapcsolatba az Apple-el, akkor az Ön tartózkodási helyétől függően előfordulhat, hogy a hívás díjköteles. A részletekért forduljon a hálózati szolgáltatójához.

A jelen jótállás nem vonatkozik a következőkre: (a) elhasználódó részekre, például akkumulátorokra és olyan védőbevonatokra, amelyek idővel rendeltetésük szerint elkopnak, kivéve azt az esetet, ha a hiba anyag- vagy gyártási hiba következménye; (b) felületi (kozmetikai) sérülésekre, korlátozás nélkül ideértve a karcolásokat, a benyomódásokat és a csatlakozók törött műanyagát; (c) más termékkel együtt történő használatból származó károkra; (d) baleset, visszaélésszerű használat, nem rendeltetésszerű használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy más külső ok által okozott kárra; (e) az Apple Terméknek nem a használati útmutatóban, a műszaki specifikációban vagy az Apple Termékre vonatkozó egyéb közzétett útmutatásban leírtaknak megfelelő használatából eredő kárra; (f) nem az Apple képviselője vagy nem Hivatalos Apple Szolgáltató (a továbbiakban "HASz") által végzett javításból (ideértve a frissítést és a bővítést is) eredő kárra; (g) az Apple írásbeli engedélye nélkül funkcionálisan vagy képességeit tekintve módosított Apple Termékre; (h) az Apple Termék normális elhasználódása vagy normális kopása által okozott hibákra; illetve akkor, (i) ha eltávolították vagy olvashatatlanná tették az Apple Termék bármely sorozatszámát, vagy (j) ha a terméket eltulajdonították vagy az Apple a bűnüldöző hatóság által szolgáltatott információ alapján okkal feltételezi a termék eltulajdonítását.

AZ iPHONE ÉS AZ iPAD JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ FONTOS KORLÁTOZÁSOK.

Pad és iPhone esetében az Apple a szolgáltatást az EGT területére, illetve Svájcra korlátozhatja. Az iPhone és iPad termékekre vonatkozó jótállási szolgáltatást kizárólag az Apple vagy valamely Hivatalos Apple Szolgáltató végezheti.

AZ ÖN FELELŐSSÉGE

HA AZ ÖN APPLE TERMÉKE KÉPES SZOFTVERPROGRAMOK, ADATOK ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK TÁROLÁSÁRA, AKKOR ÖNNEK A TARTALOM VÉDELME ÉS AZ ESETLEGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL RENDSZERESEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT KELL KÉSZÍTENIE AZ APPLE TERMÉKÉNEK ADATTÁROLÓJÁN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL.

Mielőtt az Apple Terméket jótállási szolgáltatás elvégzése céljából leadja, külön biztonsági másolatot kell készítenie a termék adattárolóján lévő tartalomról, le kell törölnie róla minden személyes adatot, és ki kell iktatnia minden biztonsági jelszót. Előfordulhat, hogy a jótállási szolgáltatás elvégzése során az Apple Termék adattárolóját letörlik, kicserélik és/vagy újraformázzák.

A jótállási szolgáltatás elvégzését követően a visszakapott Apple Terméknek vagy a helyette kapott csereterméknek a konfigurációja meg fog egyezni az Apple Terméknek az eredeti értékesítés időpontjában fennálló konfigurációjával, leszámítva az alkalmazandó frissítéseket. Előfordulhat, hogy a jótállási szolgáltatás részeként az Apple olyan rendszerszoftver-frissítéseket telepít, amelyek nem teszik lehetővé az Apple Terméken a rendszerszoftver egy korábbi verziójához történő visszatérést. Előfordulhat, hogy a rendszerszoftver frissítése eredményeképpen az Apple Termékre telepített, harmadik fél által gyártott alkalmazások nem lesznek kompatibilisek, vagy nem működnek az Apple Termékkel. Ön a felelős minden egyéb szoftverprogram, adat és információ újratelepítéséért. Az egyéb szoftverprogramok, adatok és információk helyreállítására és újratelepítésére nem vonatkozik a jelen jótállás.

Lehetősége van nem a vásárlás országában igénybe venni a jótállási szolgáltatást, amely esetben Önnek meg kell felelnie az összes alkalmazandó import- és exportjogszabálynak és -előírásnak, és meg kell fizetnie az összes vámot, ÁFA-t, valamint egyéb kapcsolódó adókat és díjakat.

Fontos: Ne nyissa fel az Apple Terméket, kivéve, ha a Felhasználói kézikönyv ismerteti, hogyan kell azt felnyitni. Az Apple Termék felnyitása olyan sérülést okozhat, amelyre nem terjed ki a jelen jótállás.

MIT TESZ AZ APPLE JÓTÁLLÁSI IGÉNY ESETÉN?

Ha Ön a jelen jótállás alapján érvényes igényt nyújt be, az Apple - választása szerint - a következőket teszi:

(i) kijavítja az Apple Terméket új, vagy teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az újjal egyenértékű használt alkatrészek felhasználásával; vag.

(ii) kicseréli az Apple Terméket egy olyan termékre, amely funkcionálisan legalább egyenértékű az Apple Termékkel és amely új és/vagy teljesítmény és megbízhatóság szempontjából az újjal egyenértékű használt alkatrészekből áll; vag.

(iii) visszatéríti a vételárat az Apple Termék visszaszolgáltatásáért cserébe.

Egy termék vagy alkatrész cseréjekor, illetve visszatérítés esetén minden cserecikk az Ön tulajdonába kerül, a kicserélt, illetve a visszaadott cikk pedig az Apple tulajdona lesz.

A cserealkatrészre, a cseretermékre, illetve a megjavított Apple Termékre az eredeti Apple Termék jótállásának fennmaradó időtartama, vagy a csere, illetve a javítás időpontjától számított kilencven (90) nap időtartamú jótállás közül az vonatkozik, amelyik Önnek hosszabb jótállást biztosít.

Ha nem az Apple Termék vásárlása szerinti országban kéri a jótállási szolgáltatást, akkor az Apple-nek jogában áll a termékeket és az alkatrészeket a helyi szabványoknak megfelelő hasonló termékek, illetve alkatrészek felhasználásával kijavítani, illetve kicserélni.

HOGYAN VEHETŐ IGÉNYBE A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁS?

Mielőtt a jótállási szolgáltatást igénybe veszi, kérjük tanulmányozza a következő, online elérhető segédanyagokat:

Ha nem rendelkezik internet hozzáféréssel, vagy ha az Apple Termék a fenti források használatát követően sem működik megfelelően, akkor vegye fel a kapcsolatot az Apple képviselőjével vagy - adott esetben - az Apple tulajdonában lévő kiskereskedelmi üzlettel (a továbbiakban "Apple Üzlet") vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltatóval, akik segítenek eldönteni, hogy az Ön Apple Terméke vonatkozásában indokolt-e jótállási szolgáltatás igénybevétele, és amennyiben igen, azt is tudatják Önnel, hogy az alábbi jótállási szolgáltatási lehetőségek közül az Apple melyiket fogja biztosítani az Ön esetében.

Jótállási szolgáltatás igénybe vétele előtt az Apple vagy annak ügynökei kérhetik Öntől, hogy igazolja a termék megvásárlását, válaszoljon a potenciális problémák felderítését célzó kérdésekre, valamint kövesse az Apple jótállási szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó eljárásait, például tartsa be az Apple Termékek csomagolására és szállítására vonatkozó utasításokat az alábbi "Postán beküldött termék javítása szolgáltatás" igénybevétele esetén.

Az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás keretében nyújtott szolgáltatások és támogatások igénybe vételéhez nem szükséges bizonyítani, hogy a meg nem felelés a leszállítás időpontjában már fennállt, kivéve, ha ez a meg nem felelés természetével ellentétes lenne.

A JÓTÁLLÁSI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN IGÉNYBE VEHETŐ LEHETŐSÉGEK

Az Apple az egyedi körülmények függvényében (különösen az Apple Termék típusától függően) saját belátása szerint választja ki, hogy a jótállási szolgáltatást az alábbi lehetőségek közül mely vagy melyek útján nyújtja:

(i) Bevitt termék javítása szolgáltatás. Az Apple megkérheti arra, hogy az Apple Terméket vigye el egy olyan Apple Üzletbe vagy Hivatalos Apple Szolgáltatóhoz, amely bevitt termék javítása szolgáltatást nyújtja. Előfordulhat, hogy az Apple Terméket egy Apple Szervizbe (a továbbiakban "ASz") fogják elküldeni a jótállási szolgáltatás elvégzése céljából. Amikor értesítést kap arról, hogy a jótállási szolgáltatást teljesítették, Ön haladéktalanul köteles felvenni az Apple Terméket az Apple Üzlet vagy a Hivatalos Apple Szolgáltató címén, illetőleg az Apple Terméket az Apple Szerviz címéről közvetlenül az Ön címére küldik el.

(ii) Postán beküldött termék javítása szolgáltatás. Ha az Apple választása szerint postán beküldött termék javítása szolgáltatás útján kívánja nyújtani a jótállási szolgáltatást, akkor az Apple díjmentesített levelet és szükség esetén csomagolóanyagot küld Önnek, hogy Ön az Apple Terméket elküldhesse egy Apple Szerviz vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltató címére az Apple utasításainak megfelelően. Amikor a jótállási szolgáltatást teljesítették, az Apple Szerviz vagy a Hivatalos Apple Szolgáltató visszaküldi az Apple Terméket az Ön részére. Ha Ön minden utasítást betart, akkor az Ön címéről és az Ön címére történő szállítást is az Apple fizeti.

(iii) "Csináld magad" javítási szolgáltatás. "Csináld magad" javítási szolgáltatás esetén az Apple csereterméket vagy olyan könnyen kicserélhető, a termékhez tartozó alkatrészt vagy tartozékot (például egeret vagy billentyűzetet) biztosít Önnek, amelynek kicseréléséhez nincs szükség szerszámra. Megjegyzés: Az Apple nem felelős a "Csináld magad" jótállási szolgáltatás során Önnél felmerült, munkával kapcsolatos költségekért. Ha a cseréhez további segítségre lenne szüksége, hívja fel az Apple-t az alább megadott telefonszámon, vagy keressen fel egy Apple Üzletet vagy egy Hivatalos Apple Szolgáltatót. Ha az Apple választása szerint "Csináld magad" szolgáltatás útján kívánja nyújtani a jótállási szolgáltatást, akkor ennek folyamata a következő.

(a) Olyan szolgáltatás esetén, amelynél az Apple igényt tart a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék visszaszolgáltatására: az Apple a cseretermék, a cserealkatrész, illetve a cseretartozék kiskereskedelmi árának, valamint a felmerülő szállítási költségeknek megfelelő összeg hitelkártya-számláján biztosítékként való zárolását kérhet Öntől. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket, a cserealkatrészt, illetve a cseretartozékot, valamint - szükség esetén - a csere végrehajtására vonatkozó utasításokat, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész visszajuttatására vonatkozó kötelezettségek listáját. Ha Ön követi az utasításokat, akkor az Apple feloldja a hitelkártya-számlán kezdeményezett zárolást, így Önnek nem kell fizetnie sem a termékért vagy alkatrészért, sem az Ön címére vagy az Ön címéről történő szállításért. Ha Ön nem küldi vissza a kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot az utasításoknak megfelelően, vagy ha olyan kicserélt terméket, alkatrészt, illetve tartozékot küld vissza, amely nem jogosít jótállási szolgáltatás igénybevételére, az Apple megterheli az Ön hitelkártyáját a zárolt összeggel. Ha Ön nem tudja biztosítani a hitelkártya-számlán történő zárolás lehetőségét, akkor előfordulhat, hogy ez a jótállási szolgáltatási lehetőség nem érhető el az Ön részére, és az Apple alternatív megoldást fog javasolni a szolgáltatás elvégzésére.

(b) Olyan szolgáltatás esetén, amelynél az Apple nem tart igényt a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék visszaszolgáltatására: az Apple ingyenesen el fog küldeni Önnek egy csereterméket, cserealkatrészt, illetve cseretartozékot, valamint - szükség esetén - a beszerelési utasításokat, továbbá a kicserélt termék, alkatrész, illetve tartozék ártalmatlanítására vonatkozó esetleges feltételeket.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(i) Teljes megállapodás:

Az Apple a jelen jótállási dokumentumban meg nem határozott minden jótállást, feltételt és egyéb rendelkezést - kivéve a jelen dokumentum elején említett fogyasztóvédelmi jogszabályok által biztosított jogokat - kizár az Apple Egy Éves Korlátozott Jótállás köréből. Egyes országok nem engedik meg az ilyen jótállás, feltételek és/vagy vélelmezett feltételek időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fent leírt korlátozások Önre nem vonatkoznak.

(ii) Adatokra vonatkozó felelősség kizárása:

Az Apple nem áll jót azért, illetve nem állítja és nem vállalja, hogy a jelen jótállás keretében minden Apple Terméket ki tud javítani vagy ki tud cserélni az Apple Terméken tárolt információk és/vagy adatok elvesztése és/vagy azok elvesztésének kockázata nélkül.

(iii) A felelősség korlátozása:

Az Apple felelőssége semmilyen körülmények között nem terjed ki a következőkre:

 1. olyan veszteségek, amelyeket nem a jelen jótállási dokumentum általunk történő megszegése okozott;
 2. olyan veszteség vagy kár, amely a termék megvásárlásakor nem volt a jelen jótállási dokumentum Apple által történő megszegésének ésszerűen előre látható következménye; illetve
 3. veszteségek bármely üzleti kapcsolata tekintetében, elmaradt haszon, adatvesztés vagy elmulasztott lehetőség vesztesége.

A jelen jótállási dokumentum rendelkezései nem vonatkoznak (i) a halál vagy személyi sérülés miatt felmerülő igényekre, (ii) a csalás vagy súlyos gondatlanság miatt felmerülő igényekre; (iii) a szándékos megtévesztés miatt felmerülő igényekre; vagy (iv) az olyan kötelezettségekre, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint nem korlátozhatók vagy nem zárhatók ki a felelősségvállalás köréből.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az Apple az ügyfelek adatait a www.apple.com/legal/warranty/privacy oldalon található Apple Felhasználói Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli és használja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Apple egyetlen viszonteladója, ügynöke és alkalmazottja sem jogosult a jelen jótállás módosítására, kiterjesztésére vagy kiegészítésére.

Ha valamelyik feltétel jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor azt el kell távolítani a jelen jótállásból, de az nem érinti a jótállásban szereplő többi feltétel jogszerűségét, illetve végrehajthatóságát.

A jelen jótállásra annak az országnak a jogszabályai vonatkoznak és a jótállást annak az országnak a jogszabályai alapján kell értelmezni, amelyben az Apple Terméket megvásárolták.

Hardverjótállás

Apple Egy (1) Éves Korlátozott Jótállás – iOS
Kizárólag Apple márkájú termékekre

A FOGYASZTÓI JOGOK ÉS EZEN JÓTÁLLÁS VISZONYA

A JELEN JÓTÁLLÁS EGYEDI JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA, ÉS ÖNNEK EGYÉB, ÁLLAMONKÉNT (ILLETVE ORSZÁGONKÉNT VAGY TARTOMÁNYONKÉNT) ELTÉRŐ EGYÉB JOGAI LEHETNEK. A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT ESETEK KIVÉTELÉVEL AZ APPLE NEM ZÁRJA KI, KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESZTI FEL AZ ÖN EGYÉB JOGAIT, IDEÉRTVE AZON JOGOKAT, AMELYEK EGY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDNEK. A JOGAINAK TELJES MEGÉRTÉSE ÉRDEKÉBEN ISMERJE MEG ORSZÁGÁNAK, TARTOMÁNYÁNAK VAGY ÁLLAMÁNAK JOGSZABÁLYAIT.

JÓTÁLLÁSI KORLÁTOZÁSOK A FOGYASZTÓVÉDELMI JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT

A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A JELEN JÓTÁLLÁS ÉS A BENNE FOGLALT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁST, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGET ÉS FELTÉTELT HELYETTESÍTENEK, LEGYEN AZ SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN TETT, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ, KIFEJEZETT VAGY ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ. AZ APPLE, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN, KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ, JOGSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT VAGY ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST, VALAMINT A REJTETT VAGY LÁTENS HIBÁKRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. HA AZ APPLE JOGSZERŰEN NEM ZÁRHATJA KI A JOSZABÁLYILAG ELŐÍRT VAGY AZ ÉRTELEMSZERŰEN KÖVETKEZŐ JÓTÁLLÁST, AKKOR, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, A VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS AZ ALÁBB LEÍRT KIFEJEZETT JÓTÁLLÁSRA, VALAMINT AZON JAVÍTÁSRA VAGY TERMÉKCSERÉRE KORLÁTOZÓDIK, AMELYET AZ APPLE SAJÁT HATÁSKÖRÉN BELÜL MAGA HATÁROZ MEG. NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

MIRE VONATKOZIK A JELEN JÓTÁLLÁS?

Az Apple, a végfelhasználó általi eredeti kiskereskedelmi vásárlástól számított EGY (1) ÉVES időtartamra jótállást vállal az eredeti csomagolásban lévő Apple márkájú iPhone, iPad vagy iPod hardvertermékekre és kiegészítőkre („Apple Termék”), normál - az Apple által közzétett útmutatókkal összhangban lévő - használat mellett fellépő anyag- és gyártási hibák tekintetében („Jótállás Időtartama”). Az Apple közzétett útmutatói nem kizárólagosan, de magukban foglalják a műszaki leírásokban, használati utasításokban és a szerviz általi kommunikációban foglalt információt.

Figyelem: az Egy Éves Korlátozott Jótállás keretén belül benyújtott valamennyi igényre a jelen jótállási dokumentum irányadó.

MIRE NEM VONATKOZIK A JELEN JÓTÁLLÁS?

A jelen jótállás nem vonatkozik bármely nem-Apple márkájú hardvertermékre vagy szoftverre, abban az esetben sem, amennyiben azokat Apple hardverrel együtt értékesítettek, vagy azzal egybecsomagolták. Az Apple cégtől eltérő gyártók, szállítók vagy kiadók saját jótállást nyújthatnak a végfelhasználók számára − további információ érdekében kérjük lépjen velük kapcsolatba. Az Apple által forgalmazott, Apple márkanévvel ellátott vagy anélküli szoftverre (beleértve, de nem korlátozva a rendszerszoftvert) ez a jótállás nem vonatkozik. A szoftver használatára vonatkozó jogaival kapcsolatos részletekért tekintse át a szoftvert kísérő licenciaszerződést. Az Apple nem szavatolja, hogy az Apple Termék működése megszakításoktól vagy hibáktól mentes lesz. Az Apple nem felelős az Apple termék használatára vonatkozó útmutatások be nem tartása miatt keletkező károkért.

A jelen jótállás nem vonatkozik: (a) az elhasználódó részekre, mint például az akkumulátorok vagy védőbevonatok, amelyeket arra terveztek, hogy idővel elhasználódjanak, kivéve, ha a hibát anyag- vagy gyártási hiba okozta; (b) a termék küllemét érintő sérülésekre, ideértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, a horpadásokat, a csatlakozó portokon lévő törött műanyagot; (c) a nem-Apple termékkel történő használat miatt bekövetkezett kárra; (d) a baleset, rongálás, helytelen használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy egyéb külső ok által okozott kárra; (e) az olyan kárra, amely abból ered, hogy az Apple Terméket nem az Apple által közzétett útmutatóknak megfelelően működtették; (f) az olyan beavatkozás (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) által okozott kárra, amelyet nem az Apple által meghatalmazott személy vagy egy „Apple Authorized Service Provider” („AASP”) végzett el; (g) az olyan Apple Termékre amelyet annak működése vagy képességeinek megváltoztatása érdekében az Apple írásos engedélye nélkül átalakítottak; (h) az Apple Termék normál elhasználódásából vagy egyébként annak öregedéséből adódó hibákra vagy (i) ha az Apple Termék bármely sorozatszámát eltávolították az Apple Termékről, vagy a sorozatszámot olvashatatlanná tették.

FONTOS KORLÁTOZÁS iPHONE ÉS iPAD JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁSÁNAK TEKINTETÉBEN

Az Apple iPhone és iPad jótállási javítását azon országra korlátozhatja, amelyben az Apple Terméket az Apple vagy annak Meghatalmazott Disztribútorai eredetileg értékesítette.

AZ ÖN FELELŐSSÉGE

AZ ADATAI VÉDELME ÉRDEKÉBEN ÉS A LEHETSÉGES MŰKÖDÉSI HIBÁK ESETÉRE ELŐVIGYÁZATOSSÁGBÓL IDŐSZAKONKÉNT KÉSZÍTSEN BIZTONSÁGI MÁSOLATOT AZ APPLE TERMÉK ADATHORDOZÓJÁN TÁROLT ADATAIRÓL.

A jótállási javítás előtt az Apple vagy képviselői kérhetik Önt, hogy igazolja a vásárlás részleteit, válaszoljon olyan kérdésekre, amelyek elősegítik a lehetséges problémák meghatározását, és hogy kövesse az Apple jótállás-érvényesítési eljárását. Mielőtt az Apple Termékét jótállási javításra átadná, készítsen elkülönített biztonsági másolatot az Apple Termék adathordozóján tárolt adatairól, távolítson el minden olyan személyes adatot, amelyet meg kíván védeni és távolítson el minden biztonsági jelszót.

A JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁS SORÁN AZ ADATHORDOZÓ ÚJRAFORMÁZÁSRA KERÜL, AZ AZON TÁROLT MINDEN ADAT TÖRLÉSRE KERÜL. AZ APPLE ÉS MEGBÍZOTTJAI NEM FELELŐSEK A JAVÍTOTT APPLE TERMÉK ADATHORDOZÓJÁN VAGY BÁRMELY EGYÉB RÉSZÉN TÁROLT SZOFTVERPROGRAM, ADAT VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ BÁRMILYEN ELVESZTÉSÉÉRT.

A jótállási javítást követően az Ön Apple Terméke vagy egy cseretermék az Apple Termék vásárláskor meglévő konfigurációjával kerül Önnek visszaszolgáltatásra, az elérhető frissítések függvényében. A jótállás keretében nyújtott szolgáltatás részeként az Apple olyan rendszerfrissítéseket telepíthet, amelyek megakadályozzák, hogy az Apple Terméken a rendszerszoftver egy korábbi verzióját állítsák vissza. Elképzelhető, hogy az Apple Terméken telepített harmadik féltől származó alkalmazások nem kompatibilisek vagy nem működnek a rendszerszoftver frissítése következtében. Minden egyéb szoftver újratelepítése, adat és információ visszaállítása az Ön felelőssége. A jelen jótállás nem vonatkozik az egyéb szoftverprogramok újratelepítésére, az adatok és információk visszaállítására.

Fontos: Ne nyissa fel az Apple Terméket. Az Apple Termék felnyitása olyan károsodást okozhat, amelyre a jelen jótállás nem terjed ki. Kizárólag az Apple vagy egy AASP végezhet javítást ezen az Apple Terméken.

MIT TESZ AZ APPLE A JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSEKOR?

Amennyiben Ön a Jótállási Időtartam alatt jogos igényt jelent be az Apple-nél vagy egy AASP - nél, az Apple, választása szerint (i) az Apple Terméket egy új vagy egy új alkatrésszel egyező teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó korábban használt alkatrész felhasználásával kijavítja; vagy (ii) az Apple Terméket egy olyan új és/vagy egy olyan az újjal megegyező teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó, korábban már használt alkatrészekből álló termékre cseréli, amely működését tekintve legalább megegyezik az Apple Termékkel; vagy (iii) visszatéríti az Apple Termék vételárát. Az Apple kérheti, hogy bizonyos felhasználó által telepíthető alkatrészek vagy termékek cseréjét Ön végezze el. A cseretermékre vagy cserealkatrészre, beleértve az Apple által biztosított útmutatásoknak megfelelően telepített, felhasználó által telepíthető alkatrészt is, az eredeti termék hátralévő jótállása lesz irányadó vagy a csere, illetve javítás dátumától számított kilencven (90) nap aszerint, hogy melyik biztosít hosszabb fedezeti időt az Ön számára. Amennyiben egy termék vagy alkatrész cserére kerül, minden cserealkatrész (cseretermék) az Ön tulajdonába, a cserélt alkatrész (termék) pedig az Apple tulajdonába kerül.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁS?

Kérjük, hogy jótállási javítás igénylése előtt tekintse át a lent bemutatott online segítőforrásokat. Amennyiben az Apple Termék ezen segítőforrások igénybevételét követően továbbra sem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba az Apple képviselőivel, vagy ha van ilyen, akkor egy, az Apple tulajdonban lévő kiskereskedelmi áruházzal („Apple Kiskereskedés”) vagy egy AASP - szolgáltatóval az alább megadott adatok alapján. Az Apple képviselője vagy az AASP - szolgáltató segít eldönteni, hogy Apple Terméke igényel-e javítást, és ha igen, tájékoztatja Önt, hogy az Apple azt miként biztosítja. Amennyiben telefonon lép kapcsolatba az Apple céggel, az Ön tartózkodási helyétől függően további költségek merülhetnek fel.

A jótállási javítással kapcsolatban részletes online információt a lent feltüntetetett online forrásokon találhat.

JÓTÁLLÁSI JAVÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Az Apple a jótállási javítást a következő módok közül egy vagy több útján nyújtja:

(i) „Carry-in” (Vigye be) javítás. Ebben az esetben az Apple Termékét Ön visszaviszi egy olyan Apple Kiskereskedésbe vagy egy AASP-be, amely „carry-in” javítást kínál. A javítás a helyszínen történik, vagy az Apple Kiskereskedés, vagy AASP-szolgáltató az Apple Terméket az Apple Javítószerviznek küldi javításra. Amennyiben értesítést kap arról, hogy az Apple Termék javítása elkészült, azt azonnal átveheti az Apple Kiskereskedésben vagy AASP - szolgáltatónál, illetve az Apple Termék közvetlenül Önnek kerülhet megküldésre az Apple Javítószervizből.

(ii) „Mail-in” (Küldje be) javítás. Amennyiben az Apple meghatározása szerint az Ön Apple Terméke alkalmas a „mail-in” javításra, az Apple előre fizetett szállítólevelet, és amennyiben alkalmazható, csomagolóanyagot küld Önnek, így Ön az Apple Terméket az Apple útmutatását követve megküldheti egy Apple Javítószerviznek vagy egy AASP – szolgáltatónak. Amint a javítás elkészült, az Apple Javítószerviz vagy az AASP – szolgáltató az Eredeti Csomagolásban visszaküldi Önnek az Apple Terméket. Amennyiben mindenben az Apple útmutatása szerint jár el, az Apple megfizeti az Önhöz történő oda- és visszaküldés költségét.

(iii) „Do-it-yourself” (Csináld magad) („DIY”) alkatrészjavítás. A DIY alkatrészjavítás lehetővé teszi Ön számára, hogy saját Apple Termékét javítsa. Amennyiben a DIY alkatrészjavítást a körülmények lehetővé teszik, a javítás az alábbiak szerint történik:

(a) Javítás abban az esetben, ha az Apple a kicserélt termék vagy alkatrész Apple-nek való visszaküldését kéri: az Apple a cseretermék vagy cserealkatrész kiskereskedelmi árának és a szállítási költségek megfelelő összegnek az Ön hitelkártyáján biztosítékként való zárolását kérheti. Amennyiben Ön ennek nem tud eleget tenni, a DIY alkatrészjavítás nem biztosítható az Ön számára. Ebben az esetben az Apple a javítás egyéb módon történő elvégzését ajánlja Önnek. Az Apple elküldi Önnek a csereterméket vagy cserealkatrészt és amennyiben az alkalmazható, a szerelési útmutatót, továbbá bármely olyan kelléket, amely a kicserélt termék vagy alkatrész visszaküldéséhez szükséges. Amennyiben Ön követi az Apple útmutatásait az Apple feloldja a hitelkártyáján az adott összeg biztosítékként történt zárolását és Önnek nem kerül felszámolásra a termék vagy alkatrész ára és az Önnek történő oda- és visszaszállítási költségei. Amennyiben Ön az útmutatás szerint nem küldi vissza a kicserélt terméket vagy alkatrészt, vagy olyan terméket vagy alkatrészt küld vissza, amely javításra alkalmatlan, az Apple a zárolt összeggel megterheli az Ön hitelkártyáját.

(b) Javítás abban az esetben, ha az Apple a kicserélt termék vagy alkatrész Apple-nek való visszaküldését nem kéri: az Apple díjmentesen megküldi önnek a csereterméket vagy cserealkatrészt és amennyiben alkalmazható, a szerelési útmutatót, továbbá a kicserélt termék vagy alkatrész hulladékként történő tárolására alkalmas eszközt.

(c) Az Apple a DIY javítással kapcsolatban felmerült semmilyen munkadíjért nem vállal felelősséget. Amennyiben további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba az Apple-vel az alább található telefonszámon.

Az Apple fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa a javítási lehetőségeket és az Ön Apple Termékének alkalmasságát arra, hogy különleges javítási eljárásban részesüljön. A javítási lehetőségek korlátozottak annak függvényében, hogy a javítás mely országban kerül igénylésre. A javítási lehetőségek, az alkatrészek elérhetősége és a válaszidő országonként eltérő lehet. Amennyiben az Apple Termék nem javítható abban az országban ahol a javítást igényelték, a szállítási és kezelési költségek Önt terhelhetik. Amennyiben a javítást nem abban az országban igényli, mint ahol az eredeti értékesítés történt, Ön köteles eleget tenni minden alkalmazandó import- és exportjogszabályoknak és előírásnak, és Ön felelős minden vámért, valamint vámkezelési illetékért, hozzáadott érték- és egyéb kapcsolódó adóért és díjért. Ahol nemzetközi javítás áll rendelkezésre, az Apple a helyi szabványoknak megfelelő összehasonlítható termékek és alkatrészek felhasználásával javíthatja vagy cserélheti a hibás termékeket vagy alkatrészeket.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A JELEN JÓTÁLLÁSBAN BIZTOSÍTOTT ÉS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MAXIMÁLISAN ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKET KIVÉVE, AZ APPLE NEM FELELŐS A KÖZVETLEN, EGYEDI, JÁRULÉKOS VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROKÉRT, MELY A JÓTÁLLÁS VAGY FELTÉTEL BÁRMELY MEGSZEGÉSÉBŐL FAKAD, VAGY BÁRMELY MÁS JOGI ÉRVEK ALAPJÁN MERÜL FEL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A HASZNÁLATKIESÉST; BEVÉTELKIESÉST; TÉNYLEGES VAGY ELŐRE JELZETT PROFITKIESÉST (BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSEK PROFITKIESÉSÉT); PÉNZHASZNÁLAT-KIESÉST; ELŐRE JELZETT MEGTAKARÍTÁS-KIESÉST; ÜZLETKIESÉST; KEDVEZŐ ALKALOM ELSZALASZTÁSÁT; JÓHÍRNÉV-VESZTÉST; MEGBECSÜLÉS-VESZTÉST; ADATVESZTÉST, ADATVESZÉLYEZTETÉST, ADATSÉRÜLÉST; VAGY EGYÉB KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ VESZTESÉGET VAGY BÁRMILYEN OKBÓL, BELEÉRTVE A BERENDEZÉS ÉS VAGYONTÁRGY CSERÉJÉBŐL FAKADÓ VESZTESÉGET VAGY SÉRÜLÉST, AZ APPLE TERMÉKBEN TÁROLT VAGY AZZAL HASZNÁLT ADATOK VAGY PROGRAMOK HELYREÁLLÍTÁSÁNAK, PROGRAMOZÁSÁNAK VAGY REPRODUKÁLÁSÁNAK BÁRMELY KÖLTSÉGÉT, ÉS A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZALMASSÁGA MEGŐRZÉSÉNEK SIKERTELENSÉGÉT.

A MÁR EMLÍTETT KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK A HALÁL VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS MIATTI IGÉNYEKRE, VAGY BÁRMELY SZÁNDÉKOSSÁGBÓL ÉS SÚLYOS GONDATLANSÁGBÓL SZÁRMAZÓ CSELEKEDETEK ÉS/VAGY MULASZTÁSOK MIATTI, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ FELELŐSSÉGRE. AZ APPLE ELUTASÍT MINDEN OLYAN KIJELENTÉST, AMELY SZERINT EZEN JÓTÁLLÁS HATÁLYÁN BELÜL PROGRAMVESZTÉS VAGY ADATVESZTÉS KOCKÁZATA NÉLKÜL KÉPES LESZ MEGJAVÍTANI BÁRMELY TERMÉKET, VAGY TERMÉKCSERÉT VÉGREHAJTANI.

NÉHÁNY ÁLLAM (ORSZÁG VAGY TARTOMÁNY) NEM ENGEDÉLYEZI A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT LEHET, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

TITOKTARTÁS

Az Apple a következő weboldalon elérhető Apple felhasználói adatvédelmi szabályzattal összhangban fogja kezelni és használni az ügyféladatokat: www.apple.com/legal/internet-services/privacy

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A jelen jótállást az Apple egyetlen viszonteladója, képviselője vagy alkalmazottja sem jogosult módosítani, kiterjeszteni vagy kiegészíteni. Amennyiben a jelen jótállás bármely rendelkezése jogszabályellenes, kikényszeríthetetlen, az az egyéb rendelkezések jogszerűségét vagy kikényszeríthetőségét nem érinti. A jelen jótállásra azon ország joga alkalmazandó és az azon ország joga szerint értelmezendő, amelyben az Apple Termék értékesítésére sor került. Apple alatt a jelen dokumentum végén feltüntetetett azon Apple értendő, amelyhez azon ország vagy régió tartozik, amelyben az Apple Termék vásárlása történt. A jelen jótállás kötelezettje az Apple vagy annak jogutóda.

ONLINE FORRÁSOK

A következő témakörökről további információ érhető el online:

Jótállási jegy a jogszabályon alapuló jótálláshoz

FIGYELEM:

EZ A JÓTÁLLÁSI JEGY KIZÁRÓLAG A MAGYARORSZÁGON VÁSÁROLT KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZIK.

EZ A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁSI JEGY KIZÁRÓLAG A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁSRA VONATKOZIK, NEM PEDIG A FENTI APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSRA, VAGY A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGRA.

AMENNYIBEN AZ APPLE TERMÉKET FOGYASZTÓKÉNT VESZI MEG, AZ APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MELLÉ ÖNNEK AUTOMATIKUSAN JÁR A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁS A FENT RÉSZLETEZETT APPLE EGY ÉVES KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSON ÉS A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGI JOGOKON TÚL.

A JOGSZABÁLYON ALAPULÓ JÓTÁLLÁS RÉSZLETES SZABÁLYAIT ALÁBB OLVASHATJA. A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE AZ A JOGI SZEMÉLY, AMELYTŐL ÖN AZ APPLE TERMÉKET MEGVETTE.

Fontos információ:

 1. A jelen Jogszabályi Jótállás az alábbi termékinformáción meghatározott Apple termékre ("Apple Termék") vonatkozik.
 2. A vásárláskor kérje meg az eladót a vásárlás helyén, hogy töltse ki az alábbi termékinformációt.
  Amennyiben a terméket az Apple Online Store-ban vette a www.apple.com/hu/ címen, a számla tartalmazza az eladóra és a termékre vonatkozó információkat. Ez a jótállási jegy a számlával együtt érvényes és alkalmazandó.
  Amennyiben a terméket az Apple Online Store-ban vásárolta, a Jótállási Időszak (lásd az alábbi 3. pontot)azon a napon kezdődik, amely napon a terméket Önnek kiszállították.
 3. A jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a (i) vásárlás időpontja, illetve a (ii)kiszállítás napja közül a későbbi időpont("Jótállási Időszak").
 4. A jelen jótállást a viszonteladónál, a vásárlás helyén érvényesítheti, Apple Online Store-ban való vásárlás, vagy egyébként közvetlenül az Apple-től való vásárlás esetén "Apple AASP-knél érvényesítheti.
 5. Az Ön régiójában található AASP-k listájáért, kérjük látogassa meg a www.apple.com/choose-your-country weboldalt.
 6. A jelen jótállás nem vonatkozik: (a) az elhasználódó részekre, mint például az akkumulátorok, kivéve, ha a hibát anyag- vagy gyártási hiba okozta; (b) a termék küllemét érintő sérülésekre, ideértve, de nem kizárólagosan a karcolásokat, a horpadásokat, a csatlakozó portokon lévő törött műanyagot; (c) a nem-Apple termékkel történő használat miatt bekövetkezett kárra; (d) a baleset, rongálás, helytelen használat, folyadékkal való érintkezés, tűz, földrengés vagy egyéb külső ok által okozott kárra; (e) az olyan kárra, amely abból ered, hogy az Apple Terméket nem az Apple által közzétett útmutatóknak megfelelően működtették; (f) az olyan beavatkozás (ideértve a frissítéseket és bővítéseket) által okozott kárra, amelyet nem az Apple által meghatalmazott személy vagy egy AASPvégzett el; (g) az olyan Apple Termékre amelyet annak működése vagy képességeinek megváltoztatása érdekében az Apple írásos engedélye nélkül átalakítottak; (h) az Apple Termék normál elhasználódásából vagy egyébként annak öregedéséből adódó hibákra vagy (i) ha az Apple Termék bármely sorozatszámát eltávolították az Apple Termékről, vagy a sorozatszámot olvashatatlanná tették.
 7. Amennyiben Ön a jótállási időtartama alatt jogos igényt jelent be a viszonteladónál, Apple Online Store-ban való vásárlás esetén pedig egy AASP-nél, a jótállás kötelezettje, az Ön választása szerint elsődlegesen (i) az Apple Terméket egy új alkatrész felhasználásával kijavítja; vagy (ii) az Apple Terméket egy olyan új termékre cseréli, amely működését tekintve legalább megegyezik az Apple Termékkel, kivéve, ha a csere az Apple számára aránytalan többletköltséget jelentene (erre az Apple a vásárlást követő 3 napon belül nem hivatkozhat); másodlagosan pedig, amennyiben kicserélésre vagy kijavításra nincs mód, az Ön választása szerint (iii) visszatéríti az Apple Termék vételárát, vagy (iv) az értékcsökkenéssel arányos árleszállítást ad.
 8. A viszonteladó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
  • - a fogyasztó nevét, címét,
  • - az Apple Termék megnevezését, vételárát,
  • - a vásárlás időpontját,
  • - a hiba bejelentésének időpontját,
  • - a hiba leírását,
  • - a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
  • - a kifogás rendezésének módját.
 9. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Javításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az Apple Termék azonosításához szükséges adatokat, a termék átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított Apple Terméket átveheti.
 10. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.
 11. A kijavítást vagy kicserélést az Apple Termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül el kell végezni. A viszonteladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 12. A jelen jótállási jegy nem érinti az Önt fogyasztóként megillető törvényes jogokat.
 13. A jótállási jegy szabálytalan kitöltése nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

Eladóra vonatkozó információ

Viszonteladó neve (beleértve a nyilvántartási számot, ahol alkalmazandó):

Viszonteladó címe:

Gyártó neve és címe:

Importőr neve és címe

Termékre vonatkozó információ

Modell:

Leírás:

Sorozatszám:

Vásárlás időpontja:

Javításokra vonatkozó információk (forgalmazó, vagy a javítószolgálat tölti ki):

Hibabejelentés és javításra átvétel dátuma:

A hiba oka és a javítás módja:

Visszaadás dátuma:

A jótállás új határideje ¹:

¹ A jótállás a kijavítás időtartamával meghosszabbodik.

A JÓTÁLLÁS KÖTELEZETTJE A VÁSÁRLÁS RÉGIÓJA VAGY ORSZÁGA SZERINT

A vásárlás régiója/országa Apple Cím
Európa, Közel-Kelet és Afrika
Minden ország Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland