Apples ett (1) års begränsad garanti
Sverige

Endast för Apple-märkta produkter

KONSUMENTLAGSTIFTNING

Apples ettåriga begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda från de rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som rör produkter som inte uppfyller kraven.

Som sådan ger Apples ettåriga begränsade garanti förmåner utöver, och inte i stället för, rättigheter som följer av konsumentlagstiftningen. 

Konsumenten har rätt att välja att kräva service enligt Apples ettåriga begränsade garanti eller enligt rättigheterna i konsumentlagstiftningen. 

Viktigt! Villkoren för Apples ettåriga begränsade garanti ska inte tillämpas på anspråk som ställs enligt konsumentlagstiftningen. 

Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftningen kan du besöka Apples webbplats (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.

VAD OMFATTAS AV DENNA GARANTI?

Apple Distribution International Ltd. i Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland (eller den som övertar dess rättigheter eller skyldigheter) (”Apple”) garanterar Apple-märkt maskinvara och Apple-märkta tillbehör i originalförpackningen (”Apple-produkt”) mot defekter i material och utförande när de används i enlighet med Apples bruksanvisningar, tekniska information och andra publicerade riktlinjer för Apple-produkter under en period på ETT (1) ÅR från slutanvändarens ursprungliga inköpsdatum (”Garantiperiod”). Du kommer att få de åtgärder som finns tillgängliga under den ettåriga begränsade garantin för din Apple-produkt via Apples lokala serviceställen i större delen av världen (se avsnittet ”Hur kan jag få garantiservice?”).  I händelse av fel i material och utförande kommer du att kunna ställa dina anspråk till Apple även om du köpt Apple-produkten från en tredje part.

Obs! Alla anspråk som görs under Apples ettåriga begränsade garanti kommer att regleras av de villkor som anges i detta garantidokument.

Dessutom kommer Apple att ge dig tillgång till teknisk telefonsupport under en period på nittio (90) dagar från leveransen av Apple-produkterna.

VAD OMFATTAS INTE AV DENNA GARANTI?

Denna garanti gäller inte för någon icke Apple-märkt maskinvara eller någon programvara, även om den paketerats eller sålts tillsammans med Apple-maskinvara. 

Icke Apple-märkta produkter kan ha förmånen av en tillverkargaranti som ger fördelar utöver konsumentlagstiftning – studera produktförpackningen och dokumentationen för ytterligare detaljer. 

Se licensavtalet som medföljer programvaran om detaljer kring dina rättigheter i fråga om användning av programvara.

Du kan få service i EES-länder och Schweiz utan att behöva betala för frakt och hantering.  Servicealternativen kan vara begränsade utanför detta område. I händelse av att ett servicealternativ för Apple-produkten inte finns tillgängligt i ett sådant land kommer Apple eller dess agent att meddela dig om ytterligare avgifter som kan tillkomma för frakt och hantering innan service ges.  Avgifter för frakt och hantering tillkommer inte i länder där det finns en Apple Store-butik eller auktoriserad Apple-servicepartner (”AASP”) (en lista med aktuella serviceställen finns på locate.apple.com/se/sv/).

När du kontaktar Apple via telefon kan samtalskostnader tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din telefonoperatör för ytterligare information.

Denna garanti gäller inte: (a) förbrukningsdelar, till exempel batterier eller skyddande beläggningar som är gjorda för att avta med tiden, om inte felet har uppstått på grund av defekt material eller utförande; (b) kosmetisk skada, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor och trasig plast på portar om inte felet har uppstått på grund av defekt material eller utförande; (c) skada orsakad av användning av del eller produkt från tredje part som inte motsvarar Apple-produktens specifikationer (specifikationerna för Apple-produkter finns tillgängliga på www.apple.com/se under teknisk information för varje produkt och även i butikerna); (d) skada orsakad av olycka, missbruk, felaktig användning, brand, kontakt med vätska, jordbävning eller annan yttre orsak; (e) skada orsakad av användning som inte är i enlighet med Apple-produktens användarhandbok, tekniska information eller andra publicerade riktlinjer för Apple-produkten; (f) skada orsakad av service (inklusive uppgraderingar och utökningar) som utförts av någon som inte är en Apple-representant eller auktoriserad Apple-servicepartner (”AASP”); (g) en Apple-produkt som har modifierats för att ändra funktioner eller kapacitet utan Apples skriftliga tillåtelse; (h) fel orsakade av normalt slitage eller annat som beror på Apple-produktens normala åldrande; (i) om något serienummer har tagits bort eller gjorts oläsligt på Apple-produkten, eller (j) om Apple tar emot information från relevanta offentliga myndigheter om att produkten har stulits eller om du inte kan inaktivera lösenord eller andra säkerhetsåtgärder som har utformats för att förhindra obehörig åtkomst till Apple-produkten och du inte kan bevisa på något sätt att du är den rättmätiga ägaren av produkten (till exempel genom att visa upp ett inköpsbevis).

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR

Apple kan begränsa garantiservice för Apple TV till länder där Apple eller dess auktoriserade återförsäljare säljer enheten.

Garantin ger rätt till service i EES-länder och Schweiz när det gäller iPad-enheter med mobil täckning och iPhone-enheter. Servicealternativen kan vara begränsade utanför detta område på grund av tekniska problem som ligger utanför Apples kontroll. Mer information om iPad-enheter med mobil täckning och iPhone-enheter finns på www.apple.com/iphone/LTE/ och www.apple.com/ipad/LTE/.

Garantin ger inte rätt till service när det gäller iPad-enheter i Kina på grund av skillnader i WiFi-anslutningen som ligger utanför Apples kontroll.

DITT ANSVAR

OM DIN APPLE-PRODUKT KAN LAGRA PROGRAMVARA, DATA ELLER ANNAN INFORMATION, BÖR DU REGELBUNDET GÖRA SÄKERHETSKOPIOR AV INFORMATIONEN PÅ DIN APPLE-PRODUKTS LAGRINGSMEDIA FÖR ATT SKYDDA INNEHÅLLET OCH SOM EN FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD MOT EVENTUELLA FUNKTIONSFEL. 

Innan du skickar din Apple-produkt till garantiservice bör du göra en separat säkerhetskopia av innehållet på dess lagringsmedia, ta bort all personlig information och inaktivera alla lösenord. Innehållet på din Apple-produkts lagringsmedia kan raderas, bytas ut, och/eller omformateras under servicen.

Efter garantiservicen kommer din Apple-produkt eller en ersättningsprodukt att returneras till dig så som din Apple-produkt var konfigurerad när den ursprungligen såldes, med förbehåll för tillämpliga uppdateringar. Apple kan installera uppdateringar av systemprogramvara som en del av garantiservicen, vilket förhindrar att Apple-produkten återgår till en tidigare version av systemprogramvaran. Tredjepartsprogram som installerats på Apple-produkten kanske inte är kompatibla eller fungerar med Apple-produkten som en följd av uppdateringen av systemprogramvaran. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information. Återställning och ominstallation av annan programvara, data och information täcks inte av denna garanti.

Du kan begära service i ett land som inte är inköpslandet och i ett sådant fall ska du följa alla gällande import- och exportlagar och regler, och du ska ansvara för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter. 

Viktigt! Försök inte öppna Apple-produkten om det inte står beskrivet i användarhandboken hur enheten öppnas eller hur du tar bort eventuella skyddskåpor från Apple-produkten. Att öppna Apple-produkten eller ta bort skyddskåpor kan orsaka skador som inte täcks av denna garanti. Endast Apple eller en AASP får utföra service på den här Apple-produkten.

VAD KOMMER APPLE GÖRA I HÄNDELSE AV ETT GARANTIANSPRÅK?

Om du gör ett anspråk till Apple under garantiperioden i enlighet med denna garanti kommer Apple efter eget godtycke att:

(i) reparera Apple-produkten med nya eller tidigare använda delar som är likvärdiga med den nya i fråga om prestanda och tillförlitlighet, eller 

(ii) byta ut Apple-produkten med samma modell (eller med ditt samtycke, en liknande produkt som har samma funktionalitet) med nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med den nya i fråga om prestanda och tillförlitlighet, eller 

(iii) återbetala inköpspriset i utbyte mot återlämnande av Apple-produkten.

När en produkt eller del byts ut eller återbetalning ges kommer varje ersättningsdel bli din egendom och det utbytta eller ekonomiskt ersatta objektet blir Apples egendom.

En utbytesdel eller -produkt eller en reparerad Apple-produkt har den ursprungliga Apple-produktens återstående garantitid eller 90 dagar från utbytet eller reparationen, beroende på vilket som ger dig rätt till service under längst tid. 

Apple kan reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder när det gäller service som begärs i ett land annat än Apple-produktens inköpsland.

HUR KAN JAG FÅ GARANTISERVICE?

Hämta och gå igenom följande hjälpresurser innan du söker garantiservice:

Internationell supportinformation

www.apple.com/support/country

 Auktoriserade Apple-servicepartner, auktoriserade Apple-återförsäljare och Apple Store-butiker

locate.apple.com/se/sv/

Apples support och tjänster

support.apple.com/sv-se/HT201232

Apples kostnadsfria support

www.apple.com/se/support/complimentary/

Om du inte har tillgång till Internet eller om Apple-produkten fortfarande inte fungerar efter att du använt dessa resurser, kontaktar du en Apple-representant eller, i förekommande fall, en Apple-ägd butik (”Apple Retail”) eller en AASP och så hjälper de dig avgöra om din Apple-produkt behöver service och, om den gör det, informerar dig om under vilket av garantiservicealternativen nedan Apple kommer att tillhandahålla den. 

Innan du får garantiservice kan Apple eller dess agent kräva att du styrker ditt inköp, svarar på frågor som kan hjälpa till att hitta möjliga problem och följer Apples procedurer för att få garantiservice, såsom att följa instruktioner för att förpacka och skicka Apple-produkter i samband med service via post som beskrivs nedan. 

Du kommer inte behöva visa att avvikelsen du påtalat fanns vid leveransdatumet för att få service och support under Apples ettåriga begränsade garanti såvida inte detta skulle vara oförenligt med den aktuella typen av avvikelse.

ALTERNATIV FÖR GARANTISERVICE

Apple kommer tillhandahålla garantiservice genom ett av följande alternativ:

(i) Inlämningsservice. Apple kan begära att du återlämnar din Apple-produkt till en Apple Store-butik eller en AASP som erbjuder inlämningsservice. Din Apple-produkt kan komma att skickas till ett av Apples reparationsserviceställen (”ARS”) för att få service. När du fått besked om att servicen är klar hämtar du Apple-produkten utan dröjsmål från Apple Store-butiken eller hos AASP, eller så meddelar Apple dig att Apple-produkten kommer att skickas direkt till dig från ARS-stället.

(ii) Service via post. Om Apple väljer att ge service via post skickar Apple dig förbetalda fraktsedlar, paketeringsmaterial (om nödvändigt) och instruktioner om hur du ska packa och adressera din Apple-produkt för att du ska kunna skicka din Apple-produkt till ett ARS- eller AASP-ställe. När servicen är klar kommer ARS eller AASP att returnera Apple-produkten till dig. Apple betalar för frakt till och från dig om du har följt alla instruktioner angående paketering och frakt av Apple-produkten.

(iii) Gör-det-själv-service (”DIY”). Under DIY-service kommer Apple att tillhandahålla en ersättningsprodukt eller lätt utbytbara delar eller tillbehör till en produkt, såsom en mus eller ett tangentbord, som kan bytas utan verktyg.  Obs! Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du ådrar dig i samband med DIY-service. Om du behöver ytterligare hjälp med den ersatta produkten kan du kontakta Apple på det telefonnummer som anges nedan eller besöka en Apple Store-butik eller AASP. Om Apple väljer att tillhandahålla DIY-service kommer följande process att tillämpas: 

(a) Service i fall då Apple kräver att ersatt produkt, del eller tillbehör returneras: Apple kan kräva att auktorisering med kreditkort används som säkerhet för försäljningspriset på den ersättande produkten, delen eller tillbehöret och tillämpliga fraktkostnader. Apple kommer att leverera en produkt, del eller ett tillbehör som ersättning med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt betalkort så att du inte blir debiterad för produkten eller delen och leverans till och från dig. Om du inte returnerar utbytt produkt, del eller tillbehör enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt, del eller ett tillbehör utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt betalkort med det godkända beloppet. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske tjänsten inte är tillgänglig för dig och Apple kommer istället att erbjuda andra servicealternativ.

(b) Service i fall då Apple inte kräver att ersatt produkt, del eller tillbehör returneras: Apple skickar dig kostnadsfritt en ersättande produkt, en del eller ett tillbehör med installationsinstruktioner, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret. 

ANSVARSBEGRÄNSNING

(i) Hela avtalet:

Förutom de rättigheter som du har enligt konsumentlagstiftningen och som beskrivs i början av detta dokument, är alla garantier och villkor som inte anges i detta dokument undantagna från Apples ettåriga begränsade garanti. Vissa länder tillåter inte begränsningar i hur länge sådana garantier, villkor och/eller underförstådda villkor kan gälla, och därför kanske inte begränsningen ovan gäller dig.

(ii) Friskrivning när det gäller data:

Apple garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon Apple-produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrad på Apple-produkten. 

(iii) Ansvarsbegränsning:

Apple är under inga omständigheter ansvarig för:

    • eventuella förluster som inte orsakats av att vi brutit mot detta garantidokument;
    • eventuella förluster som vid tidpunkten för köpet av produkten inte kunde anses vara en förutsebar följd av att Apple bryter mot detta garantidokument; eller
    • förluster avseende dina eventuella verksamheter, utebliven vinst, förlust av data eller förlust av möjligheter.

Bestämmelserna i detta garantidokument ska inte tillämpas för (i) dödsfall eller personskada, (ii) bedrägeri eller grov oaktsamhet, (iii) bedräglig felaktig framställning eller (iv) annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag. 

ALLMÄNT

Ingen av Apples återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra ändringar, utökningar eller tillägg till denna garanti. 

Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall den skiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställbarheten av övriga villkor inte påverkas. 

Denna garanti regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där Apple-produkten köptes. 

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

060120-Sweden-Universal-Warranty-v1.3

Apples ettåriga (1) begränsade garanti – (SVERIGE)

Endast för Apple-märkta produkter

KONSUMENTLAGSTIFTNING

Apples ettåriga begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda från de rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till de som rör produkter som inte uppfyller kraven.

Som sådan ger Apples ettåriga begränsade garanti förmåner utöver, och inte i stället för, rättigheter som följer av konsumentlagstiftningen.

Konsumenten har rätt att välja att kräva service enligt Apples ettåriga begränsade garanti eller enligt rättigheterna i konsumentlagstiftningen.

Viktigt! Villkoren för Apples ettåriga begränsade garanti skall inte tillämpas på krav som ställs enligt konsumentlagstiftningen.

Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftningen kan du besöka Apples webbplats (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.

VAD OMFATTAS AV DENNA GARANTI?

Apple Distribution International i Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland (eller den som övertar dess rättigheter eller skyldigheter) (”Apple”) garanterar Apple-märkt maskinvara och Apple-märkta tillbehör i originalförpackningen (”Apple-produkt”) mot defekter i material och utförande när den används i enlighet med Apples bruksanvisningar, teknisk information och andra publicerade riktlinjer för Apple-produkter under en period på ETT (1) ÅR från slutanvändarens ursprungliga inköpsdatum (”Garantiperiod”). Du kommer att få de åtgärder som finns tillgängliga under den ettåriga begränsade garantin för din Apple-produkt via Apples lokala serviceställen i större delen av världen (se avsnittet ”Hur kan jag få garantiservice?”). I händelse av fel i material och utförande kommer du att kunna ställa dina anspråk till Apple även om du köpt Apple-produkten från en tredje part.

Obs! Alla anspråk som görs under Apples ettåriga begränsade garanti kommer att regleras av de villkor som anges i detta garantidokument.

Dessutom kommer Apple att ge dig tillgång till teknisk telefonsupport under en period på 90 dagar från leveransen av Apple-produkterna.

VAD OMFATTAS INTE AV DENNA GARANTI?

Denna garanti gäller inte för någon icke Apple-märkt maskinvara eller någon programvara, även om den paketerats eller sålts tillsammans med Apple-maskinvara.

Icke Apple-märkta produkter kan ha förmånen av en tillverkargaranti som ger fördelar utöver konsumentlagstiftning – studera produktförpackningen och dokumentationen för ytterligare detaljer.

Se licensavtalet som medföljer programvaran om detaljer kring dina rättigheter i fråga om användning av programvara.

Du kan få service i EES-länder och Schweiz utan att behöva betala för frakt och hantering. Servicealternativen kan vara begränsade utanför detta område. I händelse av att ett servicealternativ för Apple-produkten inte finns tillgängligt i ett sådant land kommer Apple eller dess agent att meddela dig om ytterligare avgifter som kan tillkomma för frakt och hantering innan service ges. Avgifter för frakt och hantering tillkommer inte i länder där det finns en Apple Store-butik eller Apple-auktoriserad tjänsteleverantör (”AASP”) (en lista med aktuella serviceställen finns på locate.apple.com/se/sv/).

När du kontaktar Apple via telefon kan samtalskostnader tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din telefonoperatör för ytterligare information.

Denna garanti gäller inte: (a) förbrukningsdelar, såsom batterier eller skyddande beläggningar som är gjorda för att avta med tiden, om inte felet har uppstått på grund av defekt material eller utförande; (b) kosmetisk skada, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor och trasig plast på portar om inte felet har uppstått på grund av defekt material eller utförande; (c) skada orsakad av användning av komponent eller produkt från tredje part som inte motsvarar Apple-produktens specifikationer (specifikationerna för Apple-produkter finns tillgängliga på www.apple.com/se under teknisk information för varje produkt och även i butikerna); (d) skada orsakad av olycka, missbruk, felaktig användning, brand, kontakt med vätska, jordbävning eller annan yttre orsak; (e) skada orsakad av användning som inte är i enlighet med Apple-produktens användarhandbok, tekniska information eller andra publicerade riktlinjer för Apple-produkten; (f) skada orsakad av service (inklusive uppgraderingar och utökningar) som utförts av någon som inte är en Apple-representant eller Apple-auktoriserad servicepartner (AASP); (g) en Apple-produkt som har modifierats för att ändra funktioner eller kapacitet utan Apples skriftliga tillåtelse; (h) fel orsakade av normalt slitage eller annat som beror på Apple-produktens normala åldrande; (i) om något serienummer har tagits bort eller gjorts oläsligt på Apple-produkten; eller (j) om Apple tar emot information från offentliga myndigheter om att produkten har stulits eller om du inte kan inaktivera lösenord eller andra säkerhetsåtgärder som har utformats för att förhindra obehörig åtkomst till Apple-produkten och inte kan bevisa på något sätt att du är den rättmätiga ägaren av produkten (till exempel genom att visa ett inköpsbevis).

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR

Apple kan begränsa garantiservice för Apple TV till länder där Apple eller dess auktoriserade återförsäljare säljer enheten.

Garantin ger rätt till service i EES-länder och Schweiz när det gäller iPad-enheter med mobil täckning och iPhone-enheter. Servicealternativen kan vara begränsade utanför detta område på grund av tekniska problem som ligger utanför Apples kontroll. Mer information om iPad-enheter med mobil täckning och iPhone-enheter finns på www.apple.com/iphone/LTE/ och www.apple.com/ipad/LTE/.

Garantin ger inte rätt till service när det gäller iPad-enheter i Kina på grund av skillnader i WiFi-anslutningen som ligger utanför Apples kontroll.

DITT ANSVAR

OM DIN APPLE-PRODUKT KAN LAGRA PROGRAMVARA, DATA ELLER ANNAN INFORMATION, BÖR DU REGELBUNDET GÖRA SÄKERHETSKOPIOR AV INFORMATIONEN PÅ DIN APPLE-PRODUKTS LAGRINGSMEDIA FÖR ATT SKYDDA INNEHÅLLET OCH SOM EN FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD MOT EVENTUELLA FUNKTIONSFEL.

Innan du skickar din Apple-produkt till garantiservice bör du göra en separat säkerhetskopia av innehållet på dess lagringsmedia, ta bort all personlig information och inaktivera alla lösenord. Innehållet på din Apple-produkts lagringsmedia kan raderas, bytas ut, och/eller omformateras under servicen.

Efter garantiservicen kommer din Apple-produkt eller en ersättningsprodukt att returneras till dig så som din Apple-produkt var konfigurerad när den ursprungligen såldes, med förbehåll för tillämpliga uppdateringar. Apple kan installera uppdateringar av systemprogramvara som en del av garantiservicen, vilket förhindrar att Apple-produkten återgår till en tidigare version av systemprogramvaran. Tredjepartsprogram som installerats på Apple-produkten kanske inte är kompatibla eller fungerar med Apple-produkten som en följd av uppdateringen av systemprogramvaran. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information. Återställning och ominstallation av annan programvara, data och information täcks inte av denna garanti.

Du kan begära service i ett land som inte är inköpslandet och i ett sådant fall ska du följa alla gällande import- och exportlagar och regler, och du ska ansvara för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter.

Viktigt! Försök inte öppna Apple-produkten om det inte står beskrivet i användarhandboken hur enheten öppnas eller hur du tar bort eventuella skyddskåpor från Apple-produkten. Att öppna Apple-produkten eller ta bort skyddskåpor kan orsaka skador som inte täcks av denna garanti. Endast Apple eller en AASP får utföra service på den här Apple-produkten.

VAD KOMMER APPLE GÖRA I HÄNDELSE AV ETT GARANTIANSPRÅK?

Om du gör ett anspråk till Apple under garantiperioden i enlighet med denna garanti kommer Apple efter eget godtycke att:

(i) reparera Apple-produkten med nya eller tidigare använda delar som är likvärdiga med den nya i fråga om prestanda och tillförlitlighet, eller

(ii) byta ut Apple-produkten med samma modell (eller med ditt samtycke, en liknande produkt som har samma funktionalitet) med nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med den nya i fråga om prestanda och tillförlitlighet, eller

(iii) återbetala inköpspriset i utbyte mot återlämnande av Apple-produkten.

När en produkt eller del byts ut eller återbetalning ges kommer varje ersättningsdel bli din egendom och det utbytta eller ekonomiskt ersatta objektet blir Apples egendom.

En utbytesdel eller -produkt eller en reparerad Apple-produkt har den ursprungliga Apple-produktens återstående garantitid eller 90 dagar från utbytet eller reparationen, beroende på vilket som ger dig rätt till service under längst tid.

Apple kan reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder när det gäller service som begärs i ett land annat än Apple-produktens inköpsland.

HUR KAN JAG FÅ GARANTISERVICE?

Hämta och gå igenom följande hjälpresurser innan du söker garantiservice:

 

Internationell supportinformation

Apple-auktoriserade servicepartners, Apple-auktoriserade återförsäljare och Apple Store-butiker

Apples support och tjänster

Apples kostnadsfria supportOm du inte har tillgång till Internet eller om Apple-produkten fortfarande inte fungerar efter att du använt dessa resurser, kontaktar du en Apple-representant eller, i förekommande fall, en Apple-ägd butik (”Apple Retail”) eller en AASP och så hjälper de dig avgöra om din Apple-produkt behöver service och, om den gör det, informerar dig om under vilket av garantiservicealternativen nedan Apple kommer att tillhandahålla den.

Innan du får garantiservice kan Apple eller dess agent kräva att du styrker ditt inköp, svarar på frågor som kan hjälpa till att hitta möjliga problem och följer Apples procedurer för att få garantiservice, såsom att följa instruktioner för att förpacka och skicka Apple-produkter i samband med service via post som beskrivs nedan.

Du kommer inte behöva visa att avvikelsen du påtalat fanns vid leveransdatumet för att få service och support under Apples ettåriga begränsade garanti såvida inte detta skulle vara oförenligt med den aktuella typen av avvikelse.

ALTERNATIV FÖR GARANTISERVICE

Apple kommer tillhandahålla garantiservice genom ett av följande alternativ:

(i) Inlämningsservice. Apple kan begära att du återlämnar din Apple-produkt till en Apple Store-butik eller en AASP som erbjuder inlämningsservice. Din Apple-produkt kan komma att skickas till ett av Apples reparationsserviceställen (”ARS”) för att få service. När du fått besked om att servicen är klar hämtar du Apple-produkten utan dröjsmål från Apple Store-butiken eller hos AASP, eller så meddelar Apple dig att Apple-produkten kommer att skickas direkt till dig från ARS-stället.

(ii) Service via post. Om Apple väljer att ge service via post skickar Apple dig förbetalda fraktsedlar, paketeringsmaterial (om nödvändigt) och instruktioner om hur du ska packa och adressera din Apple-produkt för att du ska kunna skicka din Apple-produkt till ett ARS- eller AASP-ställe. När servicen är klar kommer ARS eller AASP att returnera Apple-produkten till dig. Apple betalar för frakt till och från dig om du har följt alla instruktioner angående paketering och frakt av Apple-produkten.

(iii) Gör-det-själv-service (”DIY”). Under gör-det-själv-service kommer Apple att tillhandahålla en ersättningsprodukt eller lätt utbytbara delar eller tillbehör till en produkt, såsom en mus eller ett tangentbord, som kan bytas utan verktyg. Obs! Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med gör-det-själv-service. Om du behöver ytterligare hjälp med den ersatta produkten kan du kontakta Apple på det telefonnummer som anges nedan eller besöka en Apple Store-butik eller AASP. Om Apple väljer att tillhandahålla gör-det-själv-service kommer följande process att tillämpas:

(a) Service där Apple kräver retur av utbytt produkt, del eller tillbehör: Apple kan reservera ett belopp på ditt betalkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten, delen eller tillbehöret och tillämpliga fraktkostnader. Apple kommer att leverera en produkt, del eller ett tillbehör som ersättning med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt betalkort så att du inte kommer att debiteras för produkten eller delen och leverans till och från dig. Om du inte returnerar utbytt produkt, del eller tillbehör enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt, del eller ett tillbehör utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt betalkort med det godkända beloppet. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske tjänsten inte är tillgänglig för dig och Apple kommer istället att erbjuda andra servicealternativ.

(b) Service där Apple inte kräver retur av utbytt produkt, del eller tillbehör: Apple levererar utan extra kostnad en ersättningsprodukt tillsammans med instruktioner om installation, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av ersatt produkt, del eller tillbehör.

ANSVARSBEGRÄNSNING

(i) Hela avtalet:

Förutom de rättigheter som du har enligt konsumentlagstiftningen och som beskrivs i början av detta dokument, är alla garantier och villkor som inte anges i detta dokument undantagna från Apples ettåriga begränsade garanti. Vissa länder tillåter inte begränsningar i hur länge sådana garantier, villkor och/eller underförstådda villkor kan gälla, och därför kanske inte begränsningen ovan gäller dig.

(ii) Friskrivning när det gäller data:

Apple garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon Apple-produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrad på Apple-produkten.

(iii) Ansvarsbegränsning:

Apple är under inga omständigheter ansvarig för:

eventuella förluster som inte orsakats av att vi brutit mot detta garantidokument;

eventuella förluster som vid tidpunkten för köpet av produkten inte kunde anses vara en förutsebar följd av att Apple bryter mot detta garantidokument; eller

förluster avseende dina eventuella verksamheter, utebliven vinst, förlust av data eller förlust av möjligheter.

Bestämmelserna i detta garantidokument ska inte tillämpas för (i) dödsfall eller personskada, (ii) bedrägeri eller grov oaktsamhet, (iii) bedräglig felaktig framställning eller (iv) annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

ALLMÄNT

Ingen av Apples återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra ändringar, utökningar eller tillägg till denna garanti.

Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall den skiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställigheten av övriga villkor inte påverkas.

Denna garanti regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där Apple-produkten köptes.

© 2016 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

071816-Sweden-Universal-Warranty-v1.2

Apples ett (1) års begränsad garanti – (SVERIGE)

Endast för Apple-märkta produkter

KONSUMENTLAGSTIFTNING

Apples ettåriga begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda från de rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till dem som rör produkter som inte uppfyller kraven.

Som sådan ger Apples ettåriga begränsade garanti förmåner utöver, och inte i stället för, rättigheter som följer av konsumentlagstiftningen.

Konsumenten har rätt att välja att kräva service enligt Apples ettåriga begränsade garanti eller enligt rättigheterna i konsumentlagstiftningen.

Viktigt! Villkoren för Apples ettåriga begränsade garanti skall inte tillämpas på krav som ställs enligt konsumentlagstiftningen.

Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftningen kan du besöka Apples webbplats (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.

VAD OMFATTAS AV DENNA GARANTI?

Apple Distribution International i Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland (eller den som övertar dess rättigheter eller skyldigheter) (”Apple”) garanterar Apple-märkt maskinvara och Apple-märkta tillbehör i originalförpackningen (”Apple-produkt”) mot defekter i material och utförande när den används i enlighet med Apples bruksanvisningar, teknisk information och andra publicerade riktlinjer för Apple-produkter under en period på ETT (1) ÅR från slutanvändarens ursprungliga inköpsdatum (”Garantiperiod”). Du kommer att få de åtgärder som finns tillgängliga under den ettåriga begränsade garantin för din Apple-produkt via Apples lokala serviceställen i större delen av världen (se avsnittet ”Hur kan jag få garantiservice?”). I händelse av fel i material och utförande kommer du att kunna ställa dina anspråk till Apple även om du köpt Apple-produkten från en tredje part.

Obs! Alla anspråk som görs under Apples ettåriga begränsade garanti kommer att regleras av de villkor som anges i detta garantidokument.

Dessutom kommer Apple att ge dig tillgång till teknisk telefonsupport under en period på 90 dagar från leveransen av Apple-produkterna.

VAD OMFATTAS INTE AV DENNA GARANTI?

Denna garanti gäller inte för någon icke Apple-märkt maskinvara eller någon programvara, även om den paketerats eller sålts tillsammans med Apple-maskinvara.

Icke Apple-märkta produkter kan ha förmånen av en tillverkargaranti som ger fördelar utöver konsumentlagstiftning – studera produktförpackningen och dokumentationen för ytterligare detaljer.

Se licensavtalet som medföljer programvaran om detaljer kring dina rättigheter i fråga om användning av programvara.

Du kan få service i EES-länder och Schweiz utan att behöva betala för frakt och hantering. Servicealternativen kan vara begränsade utanför detta område. I händelse av att ett servicealternativ för Apple-produkten inte finns tillgängligt i ett sådant land kommer Apple eller dess agent att meddela dig om ytterligare avgifter som kan tillkomma för frakt och hantering innan service ges. Avgifter för frakt och hantering tillkommer inte i länder där det finns en Apple Store-butik eller Apple-auktoriserad tjänsteleverantör (”AASP”) (en lista med aktuella serviceställen finns på locate.apple.com/se/sv/).

När du kontaktar Apple via telefon kan samtalskostnader tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din telefonoperatör för ytterligare information.

Denna garanti gäller inte: (a) förbrukningsdelar, till exempel batterier eller skyddande beläggningar som är gjorda för att avta med tiden, om inte felet har uppstått på grund av defekt material eller utförande; (b) kosmetisk skada, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor och trasig plast på portar om inte felet har uppstått på grund av defekt material eller utförande; (c) skada orsakad av användning av del eller produkt från tredje part som inte motsvarar Apple-produktens specifikationer (specifikationerna för Apple-produkter finns tillgängliga på www.apple.com/se under teknisk information för varje produkt och även i butikerna); (d) skada orsakad av olycka, missbruk, felaktig användning, brand, jordbävning eller annan yttre orsak; (e) skada orsakad av användning som inte är i enlighet med Apple-produktens användarhandbok, tekniska information eller andra publicerade riktlinjer för Apple-produkten; (f) skada orsakad av service (inklusive uppgraderingar och utökningar) som utförts av någon som inte är en Apple-representant eller Apple-auktoriserad tjänsteleverantör; (g) en Apple-produkt som har modifierats för att ändra funktioner eller kapacitet utan Apples skriftliga tillåtelse; (h) fel orsakade av normalt slitage eller annat som beror på Apple-produktens normala åldrande; (i) om något serienummer har tagits bort eller gjorts oläsligt på Apple-produkten; eller (j) om Apple tar emot information från offentliga myndigheter om att produkten har stulits eller om du inte kan inaktivera lösenord eller andra säkerhetsåtgärder som har utformats för att förhindra obehörig åtkomst till Apple-produkten och inte kan bevisa på något sätt att du är den rättmätiga ägaren av produkten (till exempel genom att visa ett inköpsbevis).

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR

Apple kan begränsa garantiservicen för Apple Watch och Apple TV till länder där Apple eller dess auktoriserade återförsäljare säljer enheten.

Garantin ger rätt till service i EES-länder och Schweiz när det gäller iPad-enheter med mobil täckning och iPhone-enheter. Servicealternativen kan vara begränsade utanför detta område på grund av tekniska problem som ligger utanför Apples kontroll. Mer information om iPad-enheter med mobil täckning och iPhone-enheter finns på www.apple.com/iphone/LTE/ och www.apple.com/ipad/LTE/.

Garantin ger inte rätt till service när det gäller iPad-enheter i Kina på grund av skillnader i WiFi-anslutningen som ligger utanför Apples kontroll.

DITT ANSVAR

OM DIN APPLE-PRODUKT KAN LAGRA PROGRAMVARA, DATA ELLER ANNAN INFORMATION, BÖR DU REGELBUNDET GÖRA SÄKERHETSKOPIOR AV INFORMATIONEN PÅ DIN APPLE-PRODUKTS LAGRINGSMEDIA FÖR ATT SKYDDA INNEHÅLLET OCH SOM EN FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD MOT EVENTUELLA FUNKTIONSFEL.

Innan du skickar din Apple-produkt till garantiservice bör du göra en separat säkerhetskopia av innehållet på dess lagringsmedia, ta bort all personlig information och inaktivera alla lösenord. Innehållet på din Apple-produkts lagringsmedia kan raderas, bytas ut, och/eller omformateras under servicen.

Efter garantiservicen kommer din Apple-produkt eller en ersättningsprodukt att returneras till dig så som din Apple-produkt var konfigurerad när den ursprungligen såldes, med förbehåll för tillämpliga uppdateringar. Apple kan installera uppdateringar av systemprogramvara som en del av garantiservicen, vilket förhindrar att Apple-produkten återgår till en tidigare version av systemprogramvaran. Tredjepartsprogram som installerats på Apple-produkten kanske inte är kompatibla eller fungerar med Apple-produkten som en följd av uppdateringen av systemprogramvaran. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information. Återställning och ominstallation av annan programvara, data och information täcks inte av denna garanti.

Du kan begära service i ett land som inte är inköpslandet och i ett sådant fall ska du följa alla gällande import- och exportlagar och regler, och du ska ansvara för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter.

Viktigt! Försök inte öppna Apple-produkten om det inte står beskrivet i användarhandboken hur enheten öppnas eller hur du tar bort eventuella skyddskåpor från Apple-produkten. Att öppna Apple-produkten eller ta bort skyddskåpor kan orsaka skador som inte täcks av denna garanti. Endast Apple eller en AASP får utföra service på den här Apple-produkten.

VAD KOMMER APPLE GÖRA I HÄNDELSE AV ETT GARANTIANSPRÅK?

Om du gör ett anspråk till Apple under garantiperioden i enlighet med denna garanti kommer Apple efter eget godtycke att:

(i) reparera Apple-produkten med nya eller tidigare använda delar som är likvärdiga med den nya i fråga om prestanda och tillförlitlighet, eller

(ii) byta ut Apple-produkten med samma modell (eller med ditt samtycke, en liknande produkt som har samma funktionalitet) med nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med den nya i fråga om prestanda och tillförlitlighet, eller

(iii) återbetala inköpspriset i utbyte mot återlämnande av Apple-produkten.

När en produkt eller del byts ut eller återbetalning ges kommer varje ersättningsdel bli din egendom och det utbytta eller ekonomiskt ersatta objektet blir Apples egendom.

En utbytesdel eller -produkt eller en reparerad Apple-produkt har den ursprungliga Apple-produktens återstående garantitid eller 90 dagar från utbytet eller reparationen, beroende på vilket som ger dig rätt till service under längst tid.

Apple kan reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder när det gäller service som begärs i ett land annat än Apple-produktens inköpsland.

HUR KAN JAG FÅ GARANTISERVICE?

Hämta och gå igenom följande hjälpresurser innan du söker garantiservice:


Internationell supportinformation

Apple-auktoriserade servicepartners, Apple-auktoriserade återförsäljare och Apple Store-butiker

Apples support och tjänster

Apples kostnadsfria supportOm du inte har tillgång till Internet eller om Apple-produkten fortfarande inte fungerar efter att du använt dessa resurser, kontaktar du en Apple-representant eller, i förekommande fall, en Apple-ägd butik (”Apple Retail”) eller en AASP och så hjälper de dig avgöra om din Apple-produkt behöver service och, om den gör det, informerar dig om under vilket av garantiservicealternativen nedan Apple kommer att tillhandahålla den.

Innan du får garantiservice kan Apple eller dess agent kräva att du styrker ditt inköp, svarar på frågor som kan hjälpa till att hitta möjliga problem och följer Apples procedurer för att få garantiservice, såsom att följa instruktioner för att förpacka och skicka Apple-produkter i samband med service via post som beskrivs nedan.

Du kommer inte behöva visa att avvikelsen du påtalat fanns vid leveransdatumet för att få service och support under Apples ettåriga begränsade garanti såvida inte detta skulle vara oförenligt med den aktuella typen av avvikelse.

ALTERNATIV FÖR GARANTISERVICE

Apple kommer tillhandahålla garantiservice genom ett av följande alternativ:

(i) Inlämningsservice. Apple kan begära att du återlämnar din Apple-produkt till en Apple Store-butik eller en AASP som erbjuder inlämningsservice. Din Apple-produkt kan komma att skickas till ett av Apples reparationsserviceställen (”ARS”) för att få service. När du fått besked om att servicen är klar hämtar du Apple-produkten utan dröjsmål från Apple Store-butiken eller hos AASP, eller så meddelar Apple dig att Apple-produkten kommer att skickas direkt till dig från ARS-stället.

(ii) Service via post. Om Apple väljer att ge service via post skickar Apple dig förbetalda fraktsedlar, paketeringsmaterial (om nödvändigt) och instruktioner om hur du ska packa och adressera din Apple-produkt för att du ska kunna skicka din Apple-produkt till ett ARS- eller AASP-ställe. När servicen är klar kommer ARS eller AASP att returnera Apple-produkten till dig. Apple betalar för frakt till och från dig om du har följt alla instruktioner angående paketering och frakt av Apple-produkten.

(iii) Gör-det-själv-service (”DIY”). Under gör-det-själv-service kommer Apple att tillhandahålla en ersättningsprodukt eller lätt utbytbara delar eller tillbehör till en produkt, såsom en mus eller ett tangentbord, som kan bytas utan verktyg. Obs! Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med gör-det-själv-service. Om du behöver ytterligare hjälp med den ersatta produkten kan du kontakta Apple på det telefonnummer som anges nedan eller besöka en Apple Store-butik eller AASP. Om Apple väljer att tillhandahålla gör-det-själv-service kommer följande process att tillämpas:

(a) Service där Apple kräver retur av utbytt produkt, del eller tillbehör: Apple kan reservera ett belopp på ditt betalkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten, delen eller tillbehöret och tillämpliga fraktkostnader. Apple kommer att leverera en produkt, del eller ett tillbehör som ersättning med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt betalkort så att du inte kommer att debiteras för produkten eller delen och leverans till och från dig. Om du inte returnerar utbytt produkt, del eller tillbehör enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt, del eller ett tillbehör utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt betalkort med det godkända beloppet. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske tjänsten inte är tillgänglig för dig och Apple kommer istället att erbjuda andra servicealternativ.

(b) Service där Apple inte kräver retur av utbytt produkt, del eller tillbehör: Apple levererar utan extra kostnad en ersättningsprodukt tillsammans med instruktioner om installation, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av ersatt produkt, del eller tillbehör.

ANSVARSBEGRÄNSNING

(i) Hela avtalet:

Förutom de rättigheter som du har enligt konsumentlagstiftningen och som beskrivs i början av detta dokument, är alla garantier och villkor som inte anges i detta dokument undantagna från Apples ettåriga begränsade garanti. Vissa länder tillåter inte begränsningar i hur länge sådana garantier, villkor och/eller underförstådda villkor kan gälla, och därför kanske inte begränsningen ovan gäller dig.

(ii) Friskrivning när det gäller data:

Apple garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon Apple-produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrad på Apple-produkten.

(iii) Ansvarsbegränsning:

Apple är under inga omständigheter ansvarig för:

eventuella förluster som inte orsakats av att vi brutit mot detta garantidokument;

eventuella förluster som vid tidpunkten för köpet av produkten inte kunde anses vara en förutsebar följd av att Apple bryter mot detta garantidokument; eller

förluster avseende dina eventuella verksamheter, utebliven vinst, förlust av data eller förlust av möjligheter.

Bestämmelserna i detta garantidokument ska inte tillämpas för (i) dödsfall eller personskada, (ii) bedrägeri eller grov oaktsamhet, (iii) bedräglig felaktig framställning eller (iv) annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

ALLMÄNT

Ingen av Apples återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra ändringar, utökningar eller tillägg till denna garanti.

Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall den skiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställbarheten av övriga villkor inte påverkas.

Denna garanti regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där Apple-produkten köptes.

© 2016 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls. Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

100615-Sweden-Universal-Warranty-v1.1

Din hårdvarugaranti

Apple ett (1) års begränsad garanti – (SVERIGE)
Endast för Apple-märkta produkter

KONSUMENTLAGSTIFTNING

Apples ettåriga begränsade garanti är en frivillig garanti från tillverkaren. Den ger rättigheter skilda från de rättigheter som tillhandahålls av konsumentlagstiftningen, inklusive men inte begränsat till de som rör produkter som inte uppfyller kraven.

Som sådan ger Apples ettåriga begränsade garanti förmåner utöver, och inte i stället för, rättigheter som följer av konsumentlagstiftningen.

Konsumenten har rätt att välja att kräva service enligt Apples ettåriga begränsade garanti eller enligt rättigheterna i konsumentlagstiftningen.

Viktigt: Villkoren för Apples ettåriga begränsade garanti skall inte tillämpas på krav som ställs enligt konsumentlagstiftningen.

Om du vill ha ytterligare information om konsumentlagstiftning kan du besöka Apples webbplats (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) eller kontakta din lokala konsumentorganisation.

VAD OMFATTAS AV DENNA GARANTI?

Apple Distribution International i Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland (eller den som övertar dess rättigheter eller skyldigheter) ("Apple") garanterar Apple-märkt maskinvara och tillbehör i originalförpackningen ("Apple-produkt") mot defekter i material och utförande när den används i enlighet med Apples bruksanvisningar, tekniska specifikationer och andra publicerade riktlinjer för Apple-produkter under en period på ETT (1) ÅR från slutanvändarens ursprungliga inköpsdatum ("Garantiperiod"). Du kommer att få de åtgärder som finns tillgängliga under den ettåriga begränsade garantin för din Apple-produkt via Apples lokala serviceställen i större delen av världen (se avsnittet "Hur kan jag få garantiservice?"). I händelse av fel i material och utförande kommer du att kunna ställa dina anspråk till Apple även om du köpt Apple-produkten från en tredje part.

Obs! Alla anspråk som görs under Apples ettåriga begränsade garanti kommer att regleras av de villkor som anges i detta garantidokument.

Dessutom kommer Apple att ge dig tillgång till teknisk telefonsupport under en period på 90 dagar från leveransen av Apple-produkterna.

VAD OMFATTAS INTE AV DENNA GARANTI?

Denna garanti gäller inte för någon icke Apple-märkt maskinvara eller någon programvara, även om den paketerats eller sålts tillsammans med Apple-maskinvara.

Icke Apple-märkta produkter kan ha förmånen av en tillverkargaranti som ger fördelar utöver konsumentlagstiftning - studera produktförpackningen och dokumentationen för ytterligare detaljer.

Se licensavtalet som medföljer programvaran om detaljer kring dina rättigheter i fråga om användning av programvara.

Antalet servicealternativ kan vara begränsade om du begär service i ett land som inte är det land där Apple-produkten köptes. I händelse att service för Apple-produkten inte är tillgänglig i ett sådant land kommer Apple att meddela dig om ytterligare avgifter som kan tillkomma för frakt och hantering innan service ges.

När du kontaktar Apple via telefon kan samtalskostnader tillkomma beroende på var du befinner dig. Kontakta din telefonoperatör för ytterligare information.

Denna garanti omfattar inte: (a) förbrukningsdelar, såsom batterier eller skyddande beläggningar som är utformade att tappa effekt över tiden, om inte ett fel uppstått på grund av defekt i material eller utförande; (b) kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor och skadad plast vid portar; (c) skada orsakad av användning tillsammans med en annan produkt; (d) skada orsakad av olyckshändelse, missbruk, felaktig användning, kontakt med vätska, eld, jordbävning eller annan yttre orsak; (e) skada orsakad av användning av produkten på ett sätt som inte föreskrivs i instruktionsboken, de tekniska specifikationerna eller andra publicerade riktlinjer för Apple-produkten; (f) skada orsakad vid service (inklusive uppgraderingar och utbyggnad) utförd av någon som inte är representant för Apple eller en Apple-auktoriserad tjänsteleverantör ("AASP"); (g) en Apple-produkt som har modifierats för att förändra funktionaliteten eller kapaciteten utan skriftligt tillstånd från Apple; (h) fel orsakade av normalt slitage eller på annat vis på grund av naturligt åldrande hos Apple-produkten eller (i) om något serienummer har tagits bort eller förvanskats på Apple-produkten.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR I SERVICEN FÖR iPHONE OCH iPAD.

Apple kan begränsa service för iPad och iPhone till EES och Schweiz. Endast Apple eller en AASP bör utföra service på iPhone- eller iPad-produkter.

DITT ANSVAR

OM DIN APPLE-PRODUKT KAN LAGRA PROGRAMVARA, DATA ELLER ANNAN INFORMATION, BÖR DU REGELBUNDET GÖRA SÄKERHETSKOPIOR AV INFORMATIONEN PÅ DIN APPLE-PRODUKTS LAGRINGSMEDIA FÖR ATT SKYDDA INNEHÅLLET OCH SOM EN FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD MOT EVENTUELLA FUNKTIONSFEL.

Innan du skickar din Apple-produkt till garantiservice bör du göra en separat säkerhetskopia av innehållet på dess lagringsmedia, ta bort all personlig information och avaktivera alla lösenord. Innehållet på din Apple-produkts lagringsmedia kan raderas, bytas ut, och/eller omformateras under servicen.

Efter garantiservicen kommer din Apple-produkt eller en ersättningsprodukt att returneras till dig så som din Apple-produkt var konfigurerad när den ursprungligen såldes, med förbehåll för tillämpliga uppdateringar. Apple kan installera uppdateringar av systemprogramvara som en del av garantiservicen som förhindrar att Apple-produkten återgår till en tidigare version av systemprogramvaran. Tredjepartsprogram som installerats på Apple-produkten kanske inte är kompatibla eller fungerar med Apple-produkten som en följd av uppdateringen av systemprogramvaran. Du ansvarar själv för installation av all annan programvara, data och information. Återställning och ominstallation av annan programvara, data och information täcks inte av denna garanti.

Om du begär service i ett land som inte är inköpslandet ska du följa alla gällande import- och exportlagar och regler och du ansvarar för alla tullavgifter, moms och andra tillhörande skatter och avgifter.

Viktigt: Öppna inte Apple-produkten om inte användarhandboken beskriver hur den är utformad för att öppnas. Att öppna Apple-produkten kan orsaka skador som inte täcks av denna garanti.

VAD KOMMER APPLE GÖRA I HÄNDELSE AV ETT GARANTIANSPRÅK?

Om du skickar in ett giltigt anspråk enligt garantin kommer Apple att göra något av följande efter eget val:

(i) reparera Apple-produkten med nya eller tidigare använda delar som är likvärdiga med nya i fråga om prestanda och tillförlitlighet, eller

(ii) ersätta Apple-produkten med en produkt som är åtminstone funktionellt likvärdig med Apple-produkten och som är skapad från nya och/eller tidigare använda delar som är likvärdiga med nya i fråga om prestanda och tillförlitlighet, eller

(iii) återbetala inköpspriset i utbyte mot återlämnande av Apple-produkten.

När en produkt eller del byts ut eller återbetalning ges kommer varje ersättningsdel bli din egendom och det utbytta eller ekonomiskt ersatta objektet blir Apples egendom.

En utbytesdel eller -produkt eller en reparerad Apple-produkt har den ursprungliga Apple-produktens återstående garantitid eller 90 dagar från utbytet eller reparationen, beroende på vilket som ger längst täckning för dig.

För service som begärs i ett land annat än Apple-produktens inköpsland kan Apple reparera eller byta ut produkter och delar med likvärdiga produkter och delar som följer lokala standarder.

HUR KAN JAG FÅ GARANTISERVICE?

Hämta och gå igenom följande hjälpresurser innan du söker garantiservice:

Om du inte har tillgång till Internet eller om Apple-produkten fortfarande inte fungerar efter att du använt dessa resurser, kontaktar du en Apple-representant eller, i förekommande fall, en Apple-ägd butik ("Apple Retail") eller en AASP och så hjälper de dig avgöra om din Apple-produkt behöver service och, om den gör det, informerar dig om under vilket av servicealternativen nedan Apple kommer att tillhandahålla det.

Innan du får garantiservice kan Apple eller dess ombud kräva att du styrker ditt inköp, svarar på frågor som kan hjälpa till att hitta möjliga problem och följa Apples procedurer för att få garantiservice, såsom att följa instruktioner för att förpacka och skicka Apple-produkter i samband med service via post enligt nedan.

Du kommer inte behöva visa att avvikelsen du påtalat fanns vid leveransdatumet för att få service och support under Apples ettåriga begränsade garanti såvida inte detta skulle vara oförenligt med den aktuella typen av avvikelse.

ALTERNATIV FÖR GARANTISERVICE

Apple kommer efter eget val beroende på de individuella omständigheterna, särskilt typen av Apple-produkt, tillhandahålla garantiservice genom ett eller flera av följande alternativ:

(i) Inlämningsservice. Apple kan begära att du återlämnar din Apple-produkt till en Apple Retail eller en AASP som erbjuder inlämningsservice. Din Apple-produkt kan komma att skickas till ett av Apples reparationsserviceställen ("ARS") för att få service. När du fått besked om att servicen är klar ska du utan dröjsmål hämta Apple-produkten från Apple Retail eller AASP, eller så kommer Apple-produkten att skickas direkt till dig från ARS.

(ii) Service via post. Om Apple väljer att tillhandahålla service via post kommer Apple att skicka förbetalda fraktsedlar och, om tillämpligt, förpackningsmaterial så att du kan skicka Apple-produkten till en ARS eller AAP i enlighet med Apples instruktioner. När servicen är klar kommer ARS eller AASP att returnera Apple-produkten till dig. Apple kommer att betala för frakten till och från dig om alla instruktioner följs.

(iii) Gör-det-själv-service ("DIY"). Under gör-det-själv-service kommer Apple att tillhandahålla en ersättningsprodukt eller lätt utbytbara delar eller tillbehör till en produkt, såsom en mus eller ett tangentbord, som kan bytas utan verktyg. Obs! Apple ansvarar inte för eventuella arbetskostnader som du åsamkas i samband med gör-det-själv-service. Om du behöver ytterligare hjälp med den ersatta produkten kan du kontakta Apple på det telefonnummer som anges nedan eller besöka en Apple Retail eller AASP. Om Apple väljer att tillhandahålla gör-det-själv-service kommer följande process att tillämpas:

(a) Service där Apple kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple kan reservera ett belopp på ditt kreditkort som säkerhet för försäljningspriset på ersättningsprodukten, delen eller tillbehöret och tillämpliga fraktkostnader. Apple kommer att leverera en produkt, del eller ett tillbehör som ersättning, med instruktioner för utbyte, om tillämpligt, och eventuella krav på retur av den utbytta produkten eller delen. Om du följer instruktionerna kommer Apple att upphäva reservationen på ditt kreditkort så att du inte kommer att debiteras för produkten eller delen och leverans till och från dig. Om du inte returnerar den utbytta produkten, delen eller tillbehöret enligt instruktionerna eller returnerar en utbytt produkt, del eller ett tillbehör utan serviceberättigande kommer Apple att debitera ditt kreditkort med det godkända beloppet. Om du inte kan låta reservera ett belopp kanske tjänsten inte är tillgänglig för dig och Apple kommer istället att erbjuda andra servicealternativ.

(b) Service där Apple inte kräver retur av den utbytta produkten, delen eller tillbehöret: Apple levererar utan extra kostnad en ersättningsprodukt tillsammans med instruktioner om installation, om tillämpligt, och eventuella krav på avyttring av den ersatta produkten, delen eller tillbehöret.

ANSVARSBEGRÄNSNING

(i) Hela avtalet:

Förutom de rättigheter som du har enligt konsumentlagstiftningen och som beskrivs i början av detta dokument, är alla garantier och villkor som inte anges i detta dokument undantagna från Apples ettåriga begränsade garanti. Vissa länder tillåter inte begränsningar i hur länge sådana garantier, villkor och/eller underförstådda villkor kan pågå, varför begränsningen ovan kanske inte gäller dig.

(ii) Friskrivning när det gäller data:

Apple garanterar inte och gör inga åtaganden om eller påstår att man kan reparera eller ersätta någon Apple-produkt under denna garanti utan risk för och/eller förlust av information och/eller data lagrad på Apple-produkten.

(iii) Ansvarsbegränsning:

Apple är under inga omständigheter ansvarig för:

  1. eventuella förluster som inte orsakats av att vi brutit mot detta garantidokument;
  2. eventuella förluster som vid tidpunkten för köpet av produkten inte kunde anses vara en förutsebar följd av att Apple bryter mot detta garantidokument; eller
  3. förluster avseende dina eventuella verksamheter, utebliven vinst, förlust av data eller förlust av möjligheter.

Bestämmelserna i detta garantidokument ska inte tillämpas på (i) dödsfall eller personskada, (ii) bedrägeri eller grov oaktsamhet, (iii) bedräglig felaktig framställning eller (iv) annat ansvar som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

INTEGRITETSSKYDD

Apple bibehåller och använder kundinformation i enlighet med Apples policy för integritetsskydd som finns på www.apple.com/legal/warranty/privacy.

ALLMÄNT

Ingen av Apples återförsäljare, agenter eller anställda har rätt att göra ändringar, förlängningar eller tillägg till denna garanti.

Om något villkor skulle vara olagligt eller inte kan verkställas skall det skiljas från denna garanti och lagligheten eller verkställigheten av övriga villkor inte påverkas.

Denna garanti regleras av och tolkas enligt lagarna i det land där Apple-produkten köptes.

Din hårdvarugaranti

Apple ett (1) års begränsad garanti - iOS
Endast för Apple-märkta produkter

HUR KONSUMENTLAGSTIFTNING FÖRHÅLLER SIG TILL DENNA GARANTI

DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, MEN DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN STAT TILL STAT (ELLER EFTER LAND ELLER REGION). I ENLIGHET MED NATIONELL LAGSTIFTNING. UTÖVER VAD SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, VARKEN UNDANTAR, BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER APPLE ANDRA RÄTTIGHETER SOM KAN TILLKOMMA DIG, INKLUSIVE DE RÄTTIGHETER SOM KAN UPPKOMMA GENOM BRISTANDE ÖVERENSSTÄMMELSE MED ETT KÖPEAVTAL. FÖR FULL FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BÖR DU TA DEL AV NATIONELL LAGSTIFTNING, REGION ELLER STAT.

ANSVARSBEGRÄNSNING SOM ÄR UNDERKASTAD KONSUMENTLAGSTIFTNING

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, UTESLUTER OCH ERSÄTTER DENNA GARANTI OCH DE HÄRI FRAMSTÄLLDA RÄTTIGHETERNA ALLA ANDRA GARANTIER, RÄTTIGHETER OCH VILLKOR, BÅDE MUNTLIGA OCH SKRIFTLIGA, OCH OAVSETT OM DESSA GRUNDAS PÅ LAGSTIFTNING ELLER ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. APPLE FRISKRIVER SIG, I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER, FRÅN ALLT ANSVAR SOM FÖLJER AV LAGSTIFTNING ELLER ÄR UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSVAR FÖR ALLMÄN BESKAFFENHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL OCH ANSVAR FÖR DOLDA ELLER LATENTA DEFEKTER. I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANT ANSVAR INTE LAGLIGEN KAN AVSÄGAS, BEGRÄNSAR APPLE GILTIGHETEN OCH SKYLDIGHETERNA SOM FÖLJER AV ETT SÅDANT ANSVAR TILL GILTIGHETEN AV DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI OCH, EFTER APPLE:S EGET VAL, REPARATION ELLER UTBYTESSERVICE SOM BESKRIVS NEDAN. EN DEL STATER (LÄNDER OCH PROVINCER) TILLÅTER INTE TIDSBEGRÄNSNINGAR AVSEENDE HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER VILLKOR KAN GÄLLA, VILKET KAN INNEBÄRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.

VAD OMFATTAS AV DENNA GARANTI?

Apple garanterar att Apple-märkt iPhone, iPad eller iPod hårdvaruprodukt och tillbehör inkluderat i originalförpackningen (”Apple Produkt”) är fri från defekter i material och utförande vid normalt bruk i enlighet med Apple:s publicerade bruksanvisning under ETT (1) ÅR från den ursprungliga inköpsdagen (”Garantiperiod”). Apple:s publicerade bruksanvisningar inkluderar, men är inte begränsade till, information i tekniska specifikationer, användarmanualer och servicekommunikation.

Vänligen observera: Alla anspråk som görs under Apples ett års begränsade garanti omfattas av villkoren som framgår av detta garantidokument.

VAD OMFATTAS INTE AV DENNA GARANTI?

Denna garanti omfattar inte hårdvaruprodukt eller programvara som inte är Apple-märkt, även om den är paketerad eller såld tillsammans med Apple hårdvara. Andra tillverkare, leverantörer, eller utgivare, än Apple, kan utställa egna garantier till dig, vänligen kontakta dem för mer information. Programvara som tillhandahålls av Apple med eller utan Apple:s varumärke (inklusive men inte begränsat till systemprogram) omfattas inte av denna garanti. Se Apple:s licensavtal som följer med programvaran för mer information om dina rättigheter avseende dess användning. Apple garanterar inte att användandet av Apple Produkten kommer att fungera felfritt eller utan avbrott. Apple ansvarar inte för skada som uppstår som ett resultat av att bruksanvisningar för Apple Produktens användning inte efterföljs.

Denna garanti gäller inte: (a) förbrukningsdelar som batterier eller skyddande höljen som är utformade att förbrukas över tid, med undantag för om skada beror på brist i material eller tillverkning; (b) kosmetiska skador, inklusive men inte begränsat till repor, bucklor och avbrutna plastdelar på anslutningsenheter; (c) skada orsakad av användning tillsammans med andra produkter; (d) skada orsakad av olyckshändelse, vanvård, felaktig användning, kontakt med vätska, eldsvåda, jordbävning eller andra yttre orsaker; (e) skada orsakad av användning av Apple Produkten på annat sätt än enligt Apple:s publicerade bruksanvisningar; (f) skada orsakad av service (inklusive uppgraderingar och tillägg) som utförts av någon som inte är Apple:s representant eller en behörig Apple-serviceleverantör (”AASP”); (g) en Apple Produkt som har modifierats för att förändra funktionalitet eller kapacitet utan Apple:s skriftliga godkännande därtill; (h) fel som orsakats av normalt slitage eller på annat sätt av normalt åldrande av Apple Produkten, eller (i) om något serienummer på Apple Produkten har tagits bort eller förändrats.

VIKTIG BEGRÄNSNING FÖR SERVICE AV iPHONE OCH iPAD.

Apple kan begränsa garantiservicen för iPhone och iPad till det land där Apple eller en behörig distributör ursprungligen sålde Apple Produkten.

DITT ANSVAR

DU BÖR REGELBUNDET TA BACKUP-KOPIOR AV INFORMATIONEN PÅ DIN APPLE PRODUKTS LAGRINGSENHET FÖR ATT SKYDDA INNEHÅLLET OCH SOM EN FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD MOT EVENTUELLA FUNKTIONSFEL.

Innan du erhåller garantiservice, kan Apple eller dess representanter komma att begära att du uppvisar kvitto eller annat bevis på ditt köp, svarar på frågor som är avsedda att identifiera möjliga felorsaker samt följer Apple:s rutiner för att få garantiservice. Innan du lämnar in din Apple Produkt för garantiservice bör du göra en separat backup-kopia av innehållet i lagringsenhet, ta bort all personlig information som du vill skydda och avaktivera alla lösenord.

UNDER GARANTISERVICEN KOMMER INNEHÅLLET PÅ LAGRINGSENHETEN ATT RADERAS OCH OMFORMATTERAS. APPLE OCH DESS REPRESENTANTER ÄR INTE ANSVARIGA FÖR FÖRLUST AV PROGRAMVARA, DATA ELLER ANNAN INFORMATION LAGRAD PÅ LAGRINGSENHETEN ELLER PÅ NÅGON ANNAN DEL AV DEN APPLE PRODUKT SOM REPARERAS.

Efter genomförd garantiservice återlämnas din Apple Produkt eller ersättningsprodukt till dig konfigurerad på samma sätt som produkten var vid det ursprungliga inköpstillfället, med förbehåll för tillämpliga uppdateringar. Apple kan komma att installera uppdateringar av systemprogramvaran som en del av garantiservicen som kommer att förhindra att Apple Produkten återgår till tidigare versioner av systemprogramvaran. Tredje parts applikationer som installerats på Apple Produkten kan bli inkompatibla eller inte fungera med Apple Produkten som ett resultat av att systemprogramvaran uppdaterats. Du är själv ansvarig för återinstallationen av all annan programvara, data och information. Återskapande och återinstallation av andra programvaror, data och information omfattas inte av denna garanti.

Observera: Öppna inte Apple Produkten. Att öppna och ta isär Apple Produkten kan komma att orsaka skada som inte omfattas av denna garanti. Endast Apple eller en AASP skall utföra service av denna Apple Produkt.

VAD GÖR APPLE VID GARANTIBROTT?

Om du under Garantitiden lämnar in ett godtagbart krav till Apple eller till en AASP, kommer Apple efter egen bedömning att, (i) reparera Apple Produkten med användande av nya eller begagnade delar med motsvarande funktion och tillförlitlighet som nya delar, (ii) ersätta Apple Produkten med en produkt av i vart fall motsvarande funktionalitet och består av nya och/eller begagnade delar med motsvarande funktion och tillförlitlighet som nya delar, eller (iii) erbjuda att köpeskillingen för Apple Produkten återbetalas.

Apple kan komma att begära att du ersätter vissa delar eller produkter som kan installeras av användaren själv. En ersättningsdel eller ersättningsprodukt, inklusive en del som installerats av användaren i enlighet med Apple:s instruktioner, övertar Apple Produktens återstående garanti eller nittio (90) dagar från datumet för utbyte eller reparation, beroende på vilket alternativ som ger dig längst skydd. När en produkt eller del är utbytt eller återbetalning har skett, blir den utbytta delen din egendom och den del som bytts ut eller ersatts tillhör Apple.

HUR FÅR JAG GARANTISERVICE?

Kontrollera möjligheten att få hjälp via en dator, online, enligt vad som anges nedan innan du begär garantiservice. Om Apple Produkten trots försök med sådan hjälp inte fungerar, ta kontakt med en representant för Apple, en Apple auktoriserad återförsäljare (”Apple Återförsäljare”) eller AASP, med användande av informationen nedan. En Apple representant eller AASP kommer att hjälpa dig att avgöra om din Apple Produkt behöver service och, om den gör det, kommer att informera dig hur Apple tillhandahåller sin service. Om du kontaktar Apple per telefon kan andra kostnader tillkomma, beroende på var du befinner dig.

Information online, med uppgifter om hur du får garantiservice, ges nedan.

ALTERNATIV VID GARANTISERVICE

Apple tillhandahåller garantiservice genom ett eller flera av följande alternativ:

(i) Återlämningsservice. Du kan lämna in din Apple Produkt till en Apple Återförsäljare eller till ett Auktoriserat Apple-serviceställe som erbjuder service på plats. Service kommer att utföras på plats, eller så kan Apple Återförsäljare eller Auktoriserat Apple-serviceställe skicka din Apple Produkt vidare till ett av Apple:s Reparations Service (”ARS”) ställen för att servas. När du har fått meddelande om att servicen är genomförd, kan du omgående hämta ut Apple Produkten från den Apple Återförsäljare eller det Auktoriserade Apple-serviceställe som du har lämnat produkten till eller får du Apple Produkten skickad direkt hem till dig från ARS.

(ii) Via postförsändelse. Om Apple bedömer att din Apple Produkt kan skickas via Postförsändelse, kommer Apple att skicka dig en förbetald fraktsedel och om nödvändigt, paketeringsmaterial, så att du kan skicka din Apple Produkt till ARS eller till AASP i enlighet med Apple:s instruktioner. När servicen är genomförd, kommer ARS eller AASP att returnera Apple Produkten. Apple betalar för fraktkostnaderna till och från den plats där du befinner dig, om instruktionerna följs.

(iii) Gör-det-självservice (“GDS”). GDS gör det möjligt för dig att reparera din egen Apple Produkt. Om GDS service efter omständigheterna är ett lämpligt alternativ, skall följande villkor tillämpas.

(a) Service där Apple begär att den ersatta produkten eller delen skall returneras. Apple kan kräva att ett kreditkort ställs som säkerhet för ersättningsproduktens eller ersättningsdelens försäljningspris och tillkommande transportkostnader. Om du underlåter att lämna ett kreditkort som säkerhet, kommer GDS service inte att vara tillgängligt för dig och Apple kommer att erbjuda alternativa servicearrangemang. Apple kommer att skicka en ersättningsprodukt eller ersättningsdel till dig med instruktioner för dess installation, om tillämpligt, och de föreskrifter för retur av den produkt eller del som ersatts. Om du följer instruktionerna, annullerar Apple av dig ställd säkerhet, så att du inte debiteras för reservdelar eller transport. Om utbytta delar inte returneras till Apple såsom instruerats, eller den utbytta delen eller produkten inte är berättigad till garantiservice, kommer Apple debitera ditt kreditkort med det godkända beloppet.

(b) Service där Apple inte kräver att den ersatta produkten eller delen returneras. Apple kommer kostnadsfritt att skicka dig en ersättningsprodukt eller del tillsammans med instruktioner för installation, om tillämpligt, och krav avseende avlägsnande av den ersatta produkten eller delen.

(c) Apple ansvarar inte för egna arbetskostnader som uppkommer vid GDS service. Kontakta Apple på det telefonnummer som återfinns nedan om du skulle behöva ytterligare assistans.

Apple förbehåller sig rätten att byta metod för hur Apple skall tillhandahålla garantiservice till dig och villkoren för att din Apple Produkt skall vara berättigand att erhålla en viss metod eller service. Service kommer att vara begränsad till de alternativ som finns tillgängliga i det land där servicen efterfrågas. Servicemetoder, tillgänglighet av reservdelar samt tiden för åtgärd kan variera beroende på det land som servicen begärs i. Du kan bli ansvarig för transport- och hanteringskostnader om Apple Produkten inte kan erhålla service i det land där service begärs. Om du begär service i ett land som inte är det land där produkten ursprungligen inhandlades är du ansvarig för att alla tillämpliga import- och exportlagar och föreskrifter följs och du ansvarar för alla tullavgifter, mervärdesskatter och andra hänförliga skatter och avgifter. Där internationell service finns tillgänglig, kan Apple reparera och byta ut defekta delar och produkter med jämförliga produkter och delar som uppfyller lokal standard.

ANSVARSBEGRÄNSING

MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DENNA GARANTI OCH I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR LAGLIGEN TILLÅTET, ANSVARAR APPLE INTE FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ORSAKADE AV BROTT MOT GARANTI ELLER VILLKOR, OAVSETT HUR SÅDANT RÄTTSLIGT KVALIFICERAS, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLORAD ANVÄNDNING, UTEBLIVEN INTÄKT, UTEBLIVNA FAKTISKA ELLER FÖRVÄNTADE VINSTER (INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST PÅ AVTAL), FÖRLUST AVSEENDE ANVÄNDNING AV PENGAR, FÖRLUST AVSEENDE FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, FÖRLUST AV AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV MÖJLIGHETER, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST AV ANSEENDE, FÖRLUST, SKADA, ÄVENTYRANDE ELLER FÖRVANSKNING AV DATA, ELLER VARJE INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST ELLER FÖLJDSKADA OAVSETT HUR DENNA UPPKOMMIT, INKLUSIVE ÅTERSTÄLLANDE AV UTRUSTNING ELLER EGENDOM, VARJE KOSTNAD FÖR ÅTERSTÄLLANDE, PROGRAMMERING ELLER ÅTERSKAPANDE AV VARJE PROGRAM ELLER UPPGIFTER SOM LAGRATS PÅ ELLER ANVÄNTS MED APPLE PRODUKTEN ELLER VARJE MISSLYCKANDE ATT UPPRÄTTHÅLLA SEKRETESSEN AV UPPGIFTER SOM LAGRATS I PRODUKTEN. DEN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER LAGSTADGAT ANSVAR FÖR UPPSÅTLIG ELLER GROVT VÅRDSLÖS HANDLING OCH/ELLER UNDERLÅTENHET. SÄRSKILT FRAMHÅLLS ATT APPLE INTE UTGER SIG FÖR ATT KUNNA REPARERA NÅGON PRODUKT ENLIGT DENNA GARANTI ELLER BYTA UT NÅGON PRODUKT UTAN RISK FÖR ELLER FÖRLUST AV PROGRAMMEN ELLER DATA.

EN DEL LÄNDER (DELSTATER OCH PROVINSER) TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG GÄLLANDE DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, VILKET KAN MEDFÖRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG INTE GÄLLER DIG.

INTEGRITET

Apple kommer att upprätthålla och använda kundinformation i enlighet med Apple:s personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

ALLMÄNT

Ingen av Apples återförsäljare, agenter eller anställda har behörighet att på något sätt förändra, utöka eller komplettera denna garanti. Om något villkor skulle bedömas som olagligt eller ej verkställbart skall lagligheten av och verkställbarheten av övriga villkor inte påverkas eller försämras. Denna garanti är upprättad och skall tolkas i enlighet med det lands lag där Apple Produkten är inhandlad. Apple är identifierat i slutet av detta dokument som det land i vilket köpet av Apple Produkten skedde. Apple eller den part som träder i dess ställe är utfärdaren av denna garanti.

ONLINE INFORMATION

Mer information om följande återfinns online:

GARANTIUTFÄRDARE FÖR INKÖPSREGION ELLER INKÖPSLAND

Region/Inköpsland Apple Adress
Europa, Mellanöstern och Afrika
Alla länder Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Irland