ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP & TERUGBETALING ("VOORWAARDEN")

1. Over deze algemene voorwaarden

1.1 De volgende verkoopvoorwaarden voor zakelijke klanten (“Voorwaarden”) zijn van toepassing tussen Apple Retail Netherlands B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Luna ArenA Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam The Netherlands en de Klant bij een aankoop bij een Apple Retail Store, of tussen Apple Distribution International, een onderneming onder het recht van de Republiek Ierland, gevestigd en kantoorhoudende te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland en geregistreerd onder registratienummer 470672 bij het Ierse registratiebureau voor ondernemingen en de Klant bij een aankoop bij de Apple Online Store (elk respectievelijk “Apple” te noemen), en hebben betrekking op de levering van Apple hardware, software en accessoires alsmede accessoires en software van derden (gezamenlijk, “Producten”) en Apple diensten (“Diensten”) door Apple aan de Klant.
In dit Contract betekenen “wij” en “ons” Apple en betekent “u” de Klant. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorwaarden die worden vermeld op door u geplaatste bestellingen, tenzij Apple uitdrukkelijk schriftelijk instemt met dergelijke voorwaarden door ondertekening door een door Apple gemachtigde ondertekenaar. Geen andere partijen dan u en Apple kunnen aanspraak maken op enig wettelijke recht onder deze Voorwaarden.
1.2 Aanvullende voorwaarden voor iPhone- en iPad-aankopen: De draadloze dienst voor iPhone en/of iPad wordt uitsluitend geleverd door en valt onder de verantwoordelijkheid van de door u geselecteerde provider van draadloze diensten. Apple behoudt zich het recht voor om een maximum in te stellen voor het aantal producten per bestelling en om bestellingen die dit maximum overschrijden te weigeren of te annuleren, zulks uitsluitend ter beoordeling van Apple. Het retourneren van uw iPhone en/of iPad krachtens paragraaf 7 hieronder houdt niet in dat uw overeenkomst voor draadloze diensten automatisch wordt beëindigd. Raadpleeg de voorwaarden van het contract dat u bij uw provider van draadloze diensten hebt afgesloten.

Return To Top

2. Het plaatsen van uw Bestelling

2.1 Door een Bestelling te plaatsen bij Apple, doet u ons een aanbod de Producten en Diensten die u hebt geselecteerd, onder deze Voorwaarden aan te schaffen. Wij behouden ons het recht voor om uw aanbod, of een hieraan gerelateerde bestelling, niet te accepteren.
2.2 U kunt als volgt een bestelling plaatsen:
2.2.1 Bestelling buiten de Apple Store: U kunt een bestelling plaatsen door uw bestelling per post, e-mail of fax te versturen naar de Apple Store op een van de adressen die in deze Voorwaarden worden vermeld. Wanneer u een Bestelling buiten de Apple Store plaatst, ontvangt u een Apple bestelnummer. Dit Apple bestelnummer dient uitsluitend ter referentie en houdt niet in dat uw bestelling geaccepteerd is. Indien wij uw bestelling accepteren, stellen wij u hiervan op de hoogte door u een Orderbevestiging te sturen. Indien wij uw bestelling niet accepteren, proberen wij per e-mail, telefoon of post contact met u op te nemen. De prijs voor de Producten en Diensten is de prijs zoals door ons aangegeven op het moment dat uw bestelling wordt geaccepteerd en zoals vermeld op de factuur die u ontvangt (de “Factuur”). Btw en overige wettelijk verplichte belastingen en heffingen worden volgens het geldende tarief aan u in rekening gebracht, zoals aangegeven op de Factuur. Betalingsinstructies en uw Factuur worden verstuurd naar het factuuradres dat u op het bestelformulier hebt aangegeven, evenals naar uw e-mailadres, indien u dit hebt opgegeven.
2.2.2 Bestelling binnen de Apple Store: U kunt een bestelling plaatsen door naar een Apple Store te gaan, en een bestelling mee te nemen op briefpapier van uw bedrijf onder vermelding van uw Apple klantnummer en de artikelen die u wilt aanschaffen (“Bestelformulier”), evenals een visitekaartje van degene die de bestelling plaatst en een geldig legitimatiebewijs met foto van de persoon op het visitekaartje. Wanneer u een Bestelling binnen de Apple Store plaatst en deze door Apple wordt geaccepteerd, ontvangt u een kassabon. De prijs, inclusief btw en overige wettelijk verplichte belastingen en heffingen voor de Producten en Diensten, is de prijs zoals door ons aangegeven op het moment dat uw bestelling wordt geaccepteerd en zoals vermeld op de kassabon. Betalingsinstructies en een kopie van de kassabon worden naar u verstuurd op het factuuradres dat u op het bestelformulier hebt aangegeven, evenals naar uw e-mailadres indien u dit hebt opgegeven.
2.2.3 Online bestelling: U kunt een Bestelling plaatsen door op de website Apple Store voor bedrijven het Bestelformulier in te vullen, uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven en op de bestelknop te klikken. Desgewenst kunt u uw Bestelling ook per fax doorgeven via het nummer 0900 202 0258. Indien u de Bestelling per fax doorgeeft, is het uw verantwoordelijkheid te controleren of de Bestelling (i) is ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Klant en (ii) van een officiële stempel
van het bedrijf is voorzien of is afgedrukt op het briefpapier van de Klant. Bestellingen die op een andere manier worden geplaatst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot bestellingen die per telefoon of e-mail worden geplaatst, zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd. Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u een Webbestelnummer via de website Apple Store voor bedrijven. Dit Webbestelnummer dient uitsluitend ter referentie en houdt niet in dat uw bestelling is geaccepteerd.
Door een Bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod de Producten en/of Diensten die u hebt geselecteerd, onder deze Voorwaarden aan te schaffen. Wij behouden ons het recht voor om uw aanbod niet te accepteren.
Indien wij uw bestelling accepteren, stellen wij u hiervan op de hoogte door u een Orderbevestiging te sturen. De Orderbevestiging wordt verstuurd naar uw e-mailadres indien u dit hebt opgegeven op uw Bestelformulier of gefaxte Bestelling. Indien u geen e-mailadres hebt opgegeven, ontvangt u de Orderbevestiging per post of fax. De Orderbevestiging is geldig vanaf verzending. Indien wij uw bestelling niet accepteren, proberen wij per e-mail, telefoon of post contact met u op te nemen.
Hoewel wij ons tot het uiterste inspannen om u de Producten en/of Diensten te leveren die op de Orderbevestiging vermeld staan, kan het voorkomen dat wij deze Producten en/of Diensten niet kunnen leveren omdat bijvoorbeeld deze Producten en/of Diensten (i) niet meer geproduceerd worden of leverbaar zijn, (ii) wij niet in staat zijn noodzakelijke onderdelen te verkrijgen, of (iii) een onjuiste prijs is vermeld op de website Apple Store voor bedrijven of in de Apple Store. In dergelijke gevallen nemen wij contact met u op om u op de hoogte te stellen, en kunnen wij u alternatieve Producten of Diensten voorstellen die u mogelijk wilt aanschaffen. Indien u niet akkoord gaat met onze voorstellen, zullen wij uw Bestelling annuleren en u het bedrag terugbetalen dat u mogelijk aan ons hebt betaald met betrekking tot de Bestelling. De terugbetaling van dit bedrag is conform artikel 11.4 de maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u indien wij de door u bestelde Producten en/of Diensten niet kunnen leveren.
De informatie in onze reclame, brochures, andere geschreven materialen, op onze websites of die u verstrekt wordt door onze agenten of medewerkers is aan te merken als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. In geen geval kan deze informatie worden beschouwd als een aanbod onzerzijds tot het leveren van Producten en/of Diensten.

Return To Top

3. Levering van uw Producten en/of Diensten

Wij leveren u (maar installeren niet) de Producten en/of Diensten die zijn aangegeven op uw Orderbevestiging. Op die levering zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Return To Top

4. Prijzen

4.1 De prijs van de Producten en Diensten is aangegeven op de Orderbevestiging.
4.2 U dient de BTW tegen het van toepassing zijnde BTW-tarief, zoals op de Orderbevestiging vermeld staat, te voldoen.

Return To Top

5. Het betalen van uw Producten en/of Diensten

5.1 U kunt uw Producten en/of Diensten betalen op één van de wijzen zoals deze van tijd tot tijd worden getoond in het gedeelte over betalingen op de Apple Store voor Bedrijven Web Site.
5.2 U dient te betalen in de valuta die is aangegeven op uw Factuur.
5.3 Indien u met creditcard betaalt, dient u ons uw creditcardgegevens te verstrekken op het moment dat u uw Bestelling plaatst. Het bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven op het moment dat wij u de Factuur zenden of op het moment van verzending van uw Producten. Wij beginnen niet eerder met de productie van uw Producten, leveren u geen Producten en verlenen geen Diensten aan u, voordat uw creditcard-verstrekker het gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde Producten geautoriseerd heeft. Indien wij geen autorisatie ontvangen zullen wij u dit laten weten. We behouden ons het recht voor om de identiteit van de creditcardhouder te controleren door documenten op te vragen op grond waarvan deze controle kan worden uitgevoerd.
5.4 Leverantie geschiedt volgens kredietbepalingen zoals deze door ons gesteld worden op het moment waarop uw Bestelling wordt geaccepteerd. Wanneer u in aanmerking komt voor creditering door Apple en wanneer u aan de kredietbepalingen voldoet zoals deze door ons van tijd tot tijd worden aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 dagen vanaf factuurdatum. Wij behouden het recht om na schriftelijke mededeling aan u alle openstaande bedragen direct te vorderen wanneer u uw verplichtingen jegens ons niet nakomt , inclusief een tekortkoming van u in de nakoming van de kredietbepalingen. Wij behouden ook het recht om voor alle of bepaalde Bestellingen van u de geldende betalingstermijn en/of krediethoogte aan te passen. Bij niet tijdige betaling zal de wettelijke rente berekend worden (dagelijks berekend per iedere dag dat de betalingstermijn verstreken is), van de maandelijkse Inter Bank Offer Rate zoals toepasselijk in het land van betaling plus 8% p.a.
5.5 Wanneer wij een redelijkheid vermoeden hebben dat (i) u niet in staat bent om aan betaling voor Bestelling te voldoen conform bovenstaande paragraaf 5.5 of de overeengekomen kredietbepalingen; en/of (ii) u de maximale aan u verleende krediethoogte welke wij evetueel met u overeengekomen zijn, overschrijdt, dan zijn wij gerechtigd uw Bestelling uit te stellen of te weigeren om tot levering van een Bestelling over te gaan.
5.6 Wij zenden u een betalingsverzoek,de Factuur en de Producten naar het factuuradres dat is aangegeven op uw Orderbevestiging. Indien u een emailadres heeft aangegeven op uw Bestelformulier, kunnen wij de documenten echter ook alleen per e-mail zenden.

Return To Top

6. Verzending, risico en eigendom

6.1 Alle Producten worden door ons verzonden aan uw afleveradres dat u met ons bent overeengekomen. De datum die door ons schriftelijk of mondeling bij de Bestelling, de Bevestiging of in welke andere vorm dan ook of op de Apple Store voor Bedrijven Web Site wordt genoemd als de waarschijnlijke datum voor verzending van uw Producten, dient uitsluitend ter indicatie en wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u in geval van het niet kunnen leveren op een bepaalde datum.
6.2 Aflevering geschiedt op Werkdagen en tijdens normale werktijden.
6.3 Wij leveren geen Producten of Diensten buiten Nederland.
6.4 Uw Bestellingen kunnen door ons in deelleveringen worden verzonden, welke apart gefactureerd en door u betaald worden wanneer verschuldigd. Vertraging in enige (deel)levering houdt niet in dat u niet meer verplicht bent de overige (deel)leveringen in ontvangst te nemen.
6.5 Tenzij schrftelijk anders is overeengekomen, wordt verondersteld dat alle zendingen (waaronder in de context van dit artikel zowel de inhoud van de verpakte Producten,de verpakkingen zelf en het aantal verpakkingen vallen) op correcte wijze en in onbeschadigde staat worden geleverd, tenzij u op het moment van levering op ons exemplaar van de afleverbon de exacte tekortkoming of fout aangeeft of dit schriftelijk meldt binnen 14 dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum van de desbetreffende zending. Indien u nalaat ons op de hierboven beschreven wijze te informeren, betekent dat dat u afstand heeft gedaan van een dergelijke vordering. Indien u contact met ons opneemt, dient u uw Web Bestelnummer te noemen en aan te geven hoe de bestelling van de verzending afwijkt (qua aantal of qua type van de geleverde Producten). In geval van zendingen waarbij te weinig Producten zijn geleverd, zullen wij naar eigen inzicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw schriftelijke kennisgeving een vervangende zending sturen of een bedrag op uw rekening storten.
6.6 Het risico van verlies van of schade aan Producten wordt aan u overgedragen bij levering van de Producten op het adres dat is vermeld op de bestelbevestiging. Bij bestellingen die u ophaalt bij de Apple Store, wordt het risico van verlies van of schade aan Producten aan u overgedragen op het moment dat u de Producten ophaalt bij de Apple Store.
6.7 Niettegenstaande de levering als boven genoemd en de overdracht van het risico aan u, behoudt Apple het eigendomsrecht van de van Apple gekochte Producten alsmede het recht om genoemde Producten weer in terug te vorderen, totdat Apple het volledige bedrag heeft ontvangen dat u voor de Producten verschuldigd bent, met inbegrip van eventuele verpakkings- en transportkosten en eventuele rente over achterstallige betalingen. Onmiddellijke doorverkoop van geleverde of opgehaalde Producten in het kader van de normale uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten is toegestaan. Indien u na een redelijk verzoek tot betaling niet tot betaling overgaat, behouden wij ons het recht voor de Producten op uw kosten weer terug te vorderen en zult u ons voor dit doel een onherroepelijk recht verstrekken om het pand waar de Producten zich op dat moment bevinden te betreden en om, te onzer keuze, zulks te doen uit naam van Apple. Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het AppleCare Protection Plan, One to One en Joint Venture, zullen door Apple worden beëindigd indien na een redelijk betalingsverzoek van de kant van Apple niet tot betaling wordt overgegaan.

Return To Top

7. Retourneren van Producten en Annuleren van Diensten

Indien Producten ongeopend worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, ruilt Apple de geretourneerde Producten om of wordt restitutie aangeboden op basis van de oorspronkelijke betaalwijze, op voorwaarde dat u de Producten retourneert met het oorspronkelijke betalingsbewijs en in de oorspronkelijke verpakking binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de Producten.
Houd rekening met het volgende:
• Maatwerkproducten, waaronder gepersonaliseerde iPods, kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
• Het AppleCare Protection Plan kan binnen 45 dagen na aanschaf worden geannuleerd, in welk geval het volledige betaalde bedrag wordt gerestitueerd (tenzij de Koper al gebruik heeft gemaakt van de Diensten en ondersteuning).
• Ook na de annuleringsperiode van 45 dagen kan het AppleCare Protection Plan nog worden geannuleerd. Het te restitueren bedrag wordt in dat geval echter pro rata berekend op basis van de resterende looptijd.
Producten kunnen alleen worden geretourneerd in Nederland.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten op garantie.

Return To Top

8. Wachtwoorden en bevoegdheden

8.1 Indien u een online bestelling plaatst via de Apple Store voor bedrijven, ontvangt u, na ontvangst en acceptatie onzerzijds van een ingevuld aanvraagformulier
(beschikbaar op http://register.euro.apple.com/cgi-bin/WebObjects/SMBReg.woa/wa/submit?url=uk), een wachtwoord, ID en accountnummer voor het plaatsen van bestellingen via de website Apple Store voor bedrijven.

Return To Top

9. Software

9.1 Alle Software wordt aan u in licentie gegeven volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde licentie-overeenkomsten. Deze licentie-overeenkomsten worden samen met de Software verzonden of worden ter beschikking gesteld bij het downloaden van de Software in overeenstemming met artikel 9.3.
9.2 Het is uw verantwoordelijkheid ervoor zorg te dragen dat alle Software of Producten die u bestelt geschikt zijn voor uw behoeften, en compatibel zijn met uw bestaande systemen en werkmethoden.
9.3 U kunt tevens met behulp van uw wachtwoord en ID downloadbare Software aanschaffen zoals afgebeeld op de Apple Store voor Bedrijven Web Site. U kunt deze Software alleen per creditcard betalen. Zodra wij van uw creditcardverstrekker autorisatie voor de betaling hebben verkregen, ontvangt u instructies in de vorm van een link waarmee u uw Software kunt downloaden. In geval de doorgifte gedurende het downloaden op enige wijze wordt onderbroken, dient u het downloadproces opnieuw te starten. Mocht u niet in staat zijn het downloaden te voltooien, dan kunt u binnen 30 dagen schriftelijk om terugbetaling verzoeken via het Electronic Software Download-retourformulier. Verzoeken om terugbetaling dienen per post aan ons gestuurd te worden naar het adres dat staat vermeld in de onderstaande contactgegevens. Zoals gesteld onder artikel 12.4 is terugbetaling van de aankoopprijs is de maximale omvang van onze aansprakelijkheid jegens u voor het niet kunnen downloaden van Software.

Return To Top

10. Telefonische ondersteuning

10.1 Tenzij anders bepaald op de Apple Store voor Bedrijven Web Site, bieden wij zonder extra kosten telefonische ondersteuning aan voor Hardware , zoals hieronder beschreven, en zowel gebundelde als niet-gebundelde Software van het merk Apple, zoals hieronder beschreven, die u koopt op de Apple Store voor Bedrijven Web Site . Deze dienst is beschikbaar gedurende 90 dagen vanaf de aankoopdatum (de datum van uw Factuur). Voor Ondersteuning voor niet-Apple Producten dient u contact op te nemen met de desbetreffende fabrikant.
10.2 De telefonische hulpdienst bestaat uit telefonisch advies en begeleiding bij opstart- en installatieproblemen en daarmee verbonden gebruikersproblemen.
10.3 De telefonische hulpdienst is bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur op Werkdagen. Het telefoonnummer van deze telefonische hulpdienst ontvangt u per post nadat uw Producten zijn afgeleverd of treft u aan bij de Producten, samen met de gegevens van uw klantnummer. De kosten van telefoongesprekkennaar het nummer voor telefonische ondersteuning zijn voor uw rekening, volgens uw nationale tarief.
10.4 Wij proberen uw probleem direct als u belt op te lossen. Wij kunnen echter niet garanderen dat al uw problemen worden opgelost. Het kan voorkomen dat wij u op een later tijdstip terug moeten bellen met een voorstel voor een oplossing.

Return To Top

11. Één (1) jaar garantie

11.1 Wij geven op alle nieuwe Apple Hardware Producten een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten van één jaar . De garantiebepalingen,zijn onderdeel van en gerelateerd aan deze algemene voorwaarden en kunnen door u geraadpleegd worden door de hieronder aangegeven webkoppeling te volgen. Een exemplaar van de garantiebepalingen vindt u tevens bijgevoegd in de verpakking van de Apple Hardware. U kunt een kopie van de garantie op Apple hardware producten, inclusief uitsluitingen en beperkingen, voor uw aankoop bekijken door de hieronder gegeven webkoppeling te volgen. Deze garantie geldt uitsluitend voor hieronder beschreven Apple Hardware. Het biedt geen dekking voor Software, Diensten of andere producten. Voor de garanties die van toepassing zijn op uw Software dient u de bijgaande softwarelicenties te raadplegen.
Één jaar garantie op nieuwe producten behalve iPod en iSight
Éen jaar garantie op iPod en iSight
Voordat u ten aanzien van uw Hardware aanspraak maakt op de garantieservice, dient u zelf zorg te dragen voor een reservekopie van de systeemsoftware, de programmatuur en alle gegevens. Eventuele wachtwoorden dient u uit te schakelen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het na de reparatie opnieuw installeren van uw software, gegevens en wachtwoorden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens als gevolg van de garantieservice.
Indien u ons wilt bellen met betrekking tot uw recht op garantie dient u dit te doen op Werkdagen tussen 8:00 en 18:00 onder vermelding van uw klantnummer en serienummer(s) van de Hardware. Het telefoonnummer voor garantieservice treft u bij uw Apple Hardware aan. De kosten van telefoongesprekken naar het nummer voor telefonische ondersteuning zijn voor uw rekening, volgens uw nationale tarief.
11.2 Niet-Apple Producten/ Producten van derden
Voor niet-Apple Producten (inclusief niet-Apple Producten die deel uitmaken van een bundel of aanbieding) geldt dat alle aanspraken op garantie, voorzover van toepassing,, in overeenstemming met de voorwaarden van de eventuele standaard garantie van de fabrikant die bij de gekochte Producten is bijgevoegd moeten worden gemaakt. Met betrekking tot een bestaande garantie van een fabrikant dient iedere aanspraak op garantie eerst telefonisch rechtstreeks bij de fabrikant of bij ons (in welk geval wij ons redelijkerwijs zullen inspannen om deze namens u op te lossen), te worden gemaakt.

Return To Top

12. Onze aansprakelijkheid

12.1 In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten (en uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservice) en de levering van de Diensten volledig vermeld.
12.2 Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vermeld.
12.3 Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de Producten of Diensten die eventueel op grond van onder meer de wet, toepasselijke regelgeving in het land waar u de Producten of Diensten heeft afgenomen, verkeersopvattingen of gewoonte (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst, voor zover maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht. In het bijzonder draagt Apple geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van de Producten voor uw doeleinden.
12.4 De Overeenkomst zal in geen geval onze aansprakelijkheid uitsluiten voor (i) schade wegens dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door opzet of grove schuld van Apple, (ii) fraude (iii) het niet nakomen van bepaalde verplichtingen vanwege wettelijke bepalingen met betrekking tot eigendommen (iv) enige aansprakelijkheid die niet op grond van de wet kan worden uitgesloten.
12.5 Met inachtneming van artikel 12.4 zijn wij niet aansprakelijk op grond van deze Overeenkomst voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), wanprestatie of anderszins.
12.6 Met inachtneming van artikel 12.4 is in alle gevallen onze totale aansprakelijkheid op grond van deze Overeenkomst - ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins - beperkt tot het bedrag dat u voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.

Return To Top

13. Contact opnemen met Apple

U kunt contact met ons opnemen:
• per telefoon op nummer 0800 0200 589 tussen 9.00 en 18.00 uur op Werkdagen; of
• per e-mail op businessexperts@apple.com; of
• per post: Apple Distribution International, AppleStore Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland.
Indien u contact met ons opneemt in verband met een door u geplaatste Bestelling, dient u uw Web Bestelnummer te noemen.

Return To Top

14. Exportbeperkingen

U stemt ermee in om aan alle Exportwetten te voldoen. U stemt ermee in om (i) geen Producten te exporteren naar enig land in strijd met enige Exportwet, en (ii) geen Producten te exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat u eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. U garandeert dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of ingezetene bent van enig land waarnaar export van Producten verboden is door een Exportwet.

Return To Top

15. Gegevensbescherming

Wanneer u uw Bestelling plaatst, gaat u ermee akkoord dat wij de gegevens vermeld op uw Bestelformulier of fax zullen opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde uw Bestelling te verwerken. U gaat u er eveneens mee akkoord dat wij deze gegevens aan andere bedrijven binnen de Apple Groep. Alle Apple bedrijven zullen uw gegevens beschermen in overeenstemming met de Apple Customer Privacy Policy welke u kunt vinden op de URL www.apple.com/nl/legal/privacy.
Wij werken samen met bedrijven die ons helpen u de Producten en Diensten te verschaffen. We zullen uw informatie aan deze bedrijven doorgeven bijvoorbeeld in verband met de verzending van Producten aan u ofom na te gaan of u in aanmerking komt voor speciale prijsafspraken of bepalingen. Bovendien zal, indien u om financiering hebt verzocht om de bestelde Producten mee te betalen, een deel van de informatie die u ons verstrekt worden doorgegeven aan de bedrijven die financiering voor uw aankoop bieden. Daarnaast geven wij af en toe gegevens door aan een select aantal bedrijven waarvan de producten te koop zijn in de Apple Store, teneinde u op gezette tijden van informatie te voorzien over andere, voor u interessante, producten en diensten. Voor meer gedetailleerde informatie over hoe we uw gegevens beschermen kunt u onze Customer Privacy Policy raadplegen op de URL www.apple.com/nl/legal/privacy.
Wanneer u inzage wenst in de gegevens die wij van u hebben of wanneer u daar wijzigingen in wil aanbrengen of wil aangeven dat u niet langer informatie van ons of van derden wenst te ontvangen, kunt u terecht op www.apple.com/contact/myinfo, waar u uw gegevens kunt actualiseren en uw voorkeuren kunt aangeven. U kunt ook contact opnemen met Apple's European data controller via privacy-euro@apple.com.

Return To Top

16. Overmacht

Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of verzuim indien zulke vertraging of verzuim het gevolg is van omstandigheden die ons redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijk mogelijk is nakomen.

Return To Top

17. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen

Op de Overeenkomst is Iers recht van toepassing en partijen komen overeen dat de geschillen in verband met deze Overeenkomst en Bestellingen daaronder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Ierland.

Return To Top

18. Algemeen

18.1 Indien door u of ons wordt nagelaten enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen, tenzij anders in deze Overeenkomst is aangegeven.
18.2 Indien enige bepaling van de Overeenkomst door een bevoegde rechter als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt aangemerkt, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de Overeenkomst eveneens ongeldig dan wel niet-afdwingbaar zijn.
18.3 Wanneer (a) een curator, bewindvoerder of een andere vergelijkbare instantie of rechtspersoon zich ontfermt over u of uw eigendommen, wanneer u cedeert aan uw crediteuren, procedures worden opgestart door, voor of tegen u in verband met een uitstel van betaling of faillissement, uw bedrijfsvoering wordt gestaakt of dreigt te worden gestaakt, beslag wordt gelegd op uw bedrijf of wanneer u failliet wordt verklaard of op enige andere wijze te maken heeft met vergelijkbare omstandigheden, of (b) u zich niet houdt aan een voorwaarde in deze Overeenkomst of andere tussen u en ons gemaakte overeenkomsten, dan behouden wij het recht om naar ons inzicht en zonder waarschuwing vooraf verdere leveringen op te schorten danwel de Overeenkomst te beëindigen.
18.4 Deze Overeenkomst noch uw Bestellingen kunnen door u worden overgedragen of toegewezen aan derden en u bent niet bevoegd om uw overeenkomstige verplichtingen aan derden over te dragen zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, welke wij u niet in redelijkheid zullen onthouden. Wij hebben het recht om de Overeenkomst zonder uw toestemming over te dragen, mits deze toewijzing aan een aan de Apple Groep gelieerde onderneming is.

Return To Top

19. Gedefinieerde termen

19.1 In deze algemene voorwaarden betekent:
"Aanvraagformulier" het registratieformulier verkrijgbaar bij Apple dat naar waarheid moet worden ingevuld en moet worden ingediend bij Apple door de Klant;
"Accessoires" enig bijkomstig Product, zoals een mousepad of een tas behorende bij een laptop;
"Apple Authorized Service Provider" een dienstverlener die door ons is geautoriseerd om garantieservice te verlenen;
"Apple Store voor Bedrijven Web Site" onze website voor bestellingen waarop klanten in Nederland Bestellingen kunnen plaatsen. Het adres van deze website is: http://www.apple.com/nlstore;
"Bestelformulier" het elektronische bestelformulier op de Apple Store voor Bedrijven Web Site;
"Bestelling" de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;
"Diensten" alle betaalde of andere diensten (behalve garantie en de telefonische ondersteuning) zoals genoemd op de Apple Store voor Bedrijven Web Site die wij u verlenen onder deze algemene voorwaarden;
"Exportwetten" alle regelgeving van de Verenigde Staten, de Europese Unie en Nederland, toepasselijk op de export, herexport, overdracht en wederverkoop van Producten;
"Factuur" de factuur die wij u hebben doen toekomen en waarop de prijs van de Producten en/of Diensten vermeld staat;
"Hardware" elk Product van het merk Apple dat niet als Software, Diensten of een Accessoire is aan te merken;
"Klant" de bedrijfsentiteit (als door ons van tijd tot tijd gedefinieerd) die het is toegestaan Producten en Diensten zoals deze van tijd tot tijd ter verkoop worden vertoond op de Apple Store voor Bedrijven Web Site te kopen;
"Orderbevestiging" de door ons gestuurde orderbevestiging die acceptatie van uw Bestelling aangeeft;
"Overeenkomst" deze algemene voorwaarden;
"Product" elk product dat is opgenomen in de Apple Store voor Bedrijven Web Site en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij dit aan u zullen leveren onder deze algemene voorwaarden;
"Software" elk Product dat software is, inclusief maar niet beperkt tot operating systemen, gebundelde software en stand-alone software en downloadbare software;
"Web Bestelnummer" het bestelnummer dat wij aan u verstrekken;
"Werkdag" alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in Nederland.

Return To Top