PRESSEMELDING 23. april 2014

Apple utvider utbytteprogrammet til over 130 milliarder dollar

Styret har også godkjent sju-for-én-splitting av aksjen

CUPERTINO, California–23. april 2014–Apple kunngjorde i dag at styret har godkjent nok en betydelig økning av selskapets program for utbetaling av utbytte til aksjonærer.  Selskapet forventer å bruke over 130 milliarder dollar totalt under det utvidede programmet innen utgangen av kalenderåret 2015.
Som en del av programmet har styret godkjent tilbakekjøp av egne aksjer for 90 milliarder dollar, mot 60 milliarder dollar som ble kunngjort i fjor. Selskapet forventer også å fortsette å bruke 1 milliard dollar hvert år på netto aksjeoppgjør for bundne aksjer.
Videre har styret godkjent en økning på ca. 8 prosent av selskapets kvartalsutbytte og har kunngjort et utbytte på 3,29 dollar per ordinære aksje. Utbyttet kommer til utbetaling 15. mai 2014 til registrerte aksjonærer per arbeidsdagens slutt 12. mai 2014. Selskapet planlegger også å øke utbyttet på årlig basis. Apple er blant de selskapene i verden som utbetaler mest i utbytte, med årlige utbetalinger på 11 milliarder dollar. 
Fra august 2012 til mars 2014 har Apple utbetalt 66 milliarder dollar gjennom sitt utbytteprogram.
Som hjelp for å finansiere programmet sikter selskapet på å tre inn på det offentlige gjeldsmarkedet i 2014, både i USA og i andre land, for et beløp som tilsvarer det selskapet skaffet i 2013. Ledergruppen og styret vil fortsette å gå gjennom hver del av utbytteprogrammet jevnlig.
«Vi kunngjør en betydelig økning i vårt utbytteprogram», sier Apples CEO Tim Cook. «Vi har tro på Apples fremtid og ser enorme verdier i Apples aksjer, så vi fortsetter å bruke størstedelen av programmet til tilbakekjøp av aksjer.  Vi er også fornøyde med at vi øker utbyttet for andre gang på under to år.»
Styret har også kunngjort en sju-for-én-splitting av aksjen.  Alle Apple-aksjonærer som er registrert ved handelsslutt 2. juni 2014, vil få ytterligere seks aksjer for hver aksje de hadde på registreringsdatoen, og handelen begynner på splittjustert basis 9. juni 2014. 
Denne pressemeldingen inneholder framtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder framtidige utsikter for virksomheten og planer for utbytte, tilbakekjøp av aksjer og offentlig gjeldsutstedelse. Disse utsagnene kan involvere risikoer og usikkerheter, og de faktiske resultatene kan avvike. Risikoer og usikkerheter inkluderer uten begrensninger effekten av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere kundeetterspørsel for nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester levert av tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risikoer forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av prestasjonen til distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforhold og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra andre rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» av selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for kvartalet som sluttet 28. september 2013, 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 28. desember 2013, og 10-Q-skjemaet for kvartalet som sluttet 29. mars 2014, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
Apple lager Macer, verdens beste personlige datamaskiner, i tillegg til OS X, iLife, iWork og programvare for profesjonell bruk. Apple leder an i den digitale musikkrevolusjonen med iPod og iTunes Store. Apple har skapt en revolusjon i mobiltelefonmarkedet med iPhone og App Store, og definerer framtiden for mobile medier og databehandlingsenheter med iPad.
Pressekontakt:
Josh Rosenstock
Apple
jrosenstock@apple.com
+44 (0)20 3284 6045
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50

    © 2014 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Mac, Mac OS og Macintosh er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.