Produkty Apple i polskie prawo konsumenckie

Konsumenci są uprawnieni do darmowej naprawy albo wymiany, obniżenia ceny albo zwrotu kosztów ze strony sprzedawcy w przypadku towarów wadliwych. Zazwyczaj, uprawnienia te dotyczą wad, które ujawniły się w terminie dwóch lat od daty dostawy towarów, o czym będzie mowa poniżej.

Zakupione przez użytkownika produkty sprzętowe Apple są objęte Roczną Gwarancją Apple. Użytkownik może ponadto uzyskać dodatkowe korzyści, o ile wykupi opcjonalny plan ochrony AppleCare Protection Plan.

W przypadku towaru wadliwego, użytkownik może zgłosić roszczenie w ramach polskiego prawa konsumenckiego, Rocznej Gwarancji Apple lub opcjonalnego planu ochrony AppleCare Protection Plan (jeżeli wspomniana Roczna Gwarancja Apple lub plan ochrony AppleCare Protection Plan mają zastosowanie). Zarówno Roczna Gwarancja Apple, jak i plan ochrony AppleCare Protection Plan pod żadnych pozorem nie ograniczają lub wyłączają praw konsumenckich.

Produkty nieoznaczone marką Apple kupione od Apple również podlegają polskiemu prawu konsumenckiemu, nie są jednak objęte Roczną Ograniczoną Gwarancją Apple ani planem ochrony AppleCare Protection Plan.

Podsumowanie dotyczące przepisów polskiego prawa konsumenckiego, Rocznej Gwarancji Apple oraz planu ochrony AppleCare Protection Plan

Polskie prawo konsumenckieRoczna Gwarancja ApplePlan ochrony AppleCare Protection Plan
Opłaty
Bez dodatkowych opłat
Bez dodatkowych opłat
Za dodatkową opłatąy
Zgłaszanie roszczeń
Odwiedź sprzedawcę lub skontaktuj się z nim telefonicznie2
Zadzwoń pod numer wsparcia Apple1 lub odwiedź Sklep Apple Retail Store albo Autoryzowanego dostawcę usług Apple
Zadzwoń pod numer wsparcia Apple1 lub odwiedź Sklep Apple Retail Store albo Autoryzowanego dostawcę usług Apple
Dostępne opcje naprawy lub wymiany
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą
Serwis stacjonarny lub wysyłkowy3
Serwis stacjonarny lub wysyłkowy, usługa ekspresowej wymiany w przypadku iPadów i iPhone'ów oraz serwis u klienta w przypadku komputerów stacjonarnych3
Naprawa lub wymiana poza krajem zakupu
Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się ze sprzedawcą
Tak4
Tak4
Telefoniczne wsparcie techniczne5
Brak
90 dni od daty zakupu
Trzy lata od daty zakupu w przypadku komputerów Mac i monitorów Apple Dwa lata od daty zakupu w przypadku urządzeń Apple TV, iPadów, iPhone'ów i iPodów

Powyższe podsumowanie podlega wszystkim postanowieniom umownym mającym zastosowanie do Rocznej Gwarancji Apple oraz planu ochrony AppleCare Protection Plan. Postanowienia te są dostępne pod adresem, odpowiednio, https://www.apple.com/pl/legal/warranty oraz https://www.apple.com/legal/applecare/.

*Ta strona została przygotowana przez firmę Apple, a jej treść nie jest rekomendowana przez żaden inny podmiot.

  1. Wsparcie Apple: 00800 4411875. Bezpłatny numer dotyczy telefonów stacjonarnych. U niektórych operatorów komórkowych nie jest on dostępny lub jest dostępny za opłatą.
  2. Konsumenci, którzy zakupili produkty oznaczone marką Apple lub produkty nieoznaczone marką Apple w Sklepie Apple Retail Store lub w sklepie Apple Online Store, mogą zgłosić roszczenie przeciwko Apple. Dane kontaktowe Apple są dostępne tutaj.
  3. Dostępność każdej z opcji zależy od kraju, w którym produkt zostaje oddany do naprawy, oraz od lokalizacji Autoryzowanego dostawcy usług Apple. Apple może poprosić konsumenta o wymianę podzespołów na gotowe do zainstalowania części.
  4. Apple może ograniczyć naprawy iPadów i iPhone'ów do krajów członkowskich EOG oraz Szwajcarii.
  5. Telefoniczne wsparcie techniczne obejmuje pomoc przy instalacji, montażu, podstawowej konfiguracji oraz problemach związanych z oprogramowaniem.

Apple Distribution International Ltd. 
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork
Republic of Ireland

Podsumowanie przepisów polskiego prawa konsumenckiego

Uprawnienia przysługujące konsumentowi z tytułu polskiego prawa konsumenckiego (ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny ("prawo konsumenckie") uzupełniają uprawnienia z tytułu Rocznej Gwarancji Apple oraz opcjonalnego planu ochrony AppleCare Protection Plan. Roczna Gwarancja Apple oraz opcjonalny plan ochrony AppleCare Protection Plan stanowią uzupełnienie uprawnień ustawowych i w żaden sposób ich nie wyłączają, ani nie ograniczają. Konsument ma prawo dochodzić swoich praw za wady produktów zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi, bez względu na jego prawa wynikające z Rocznej Gwarancji Apple i opcjonalnego planu ochrony AppleCare Protection Plan. Dochodzenie praw z tytułu Rocznej Gwarancji Apple w żaden sposób nie narusza odpowiedzialności sprzedającego z tytułu przepisów dotyczących rękojmi. Jednakże, w przypadku jeśli konsument dochodzi praw z tytułu Rocznej Gwarancji Apple, okres przysługujący na wykonanie swoich praw zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi zostaje zawieszony od daty poinformowania sprzedającego o wadzie. Wskazany wyżej okres rozpoczyna bieg od momentu uzyskania odmowy przyznania przez Apple zadośćuczynienia na podstawie Rocznej Gwarancji Apple lub w razie bezskutecznego upływu terminu na jego przyznanie.

W przypadku produktów oznaczonych marką Apple, oprócz powyższego Apple gwarantuje również, że będzie dokonywać napraw i zapewniać części zamienne w odpowiednim czasie oraz wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z rocznej gwarancji Apple i planu AppleCare Protection Plan. Zgodnie z prawem konsumenckim, konsument może żądać usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że sposób wybrany przez niego jest niemożliwy do spełnienia albo wymagałby nadmiernych kosztów. W celu oszacowania czy koszty okazałyby się nadmierne, pod uwagę brana jest wartość produktu wolnego od wad, rodzaj oraz istota wady, jak również niedogodności jakich konsument mógłby doznać jeśli zapewniona zostałaby alternatywna wersja zadośćuczynienia. Konsument może również ubiegać się o obniżenie ceny lub odstąpić od umowy poprzez zwrot zakupionego produktu w zamian za pełen zwrot kosztów, chyba że sprzedający, niezwłocznie i bez nadmiernej niedogodności dla konsumenta, wymieni wadliwy produkt na wolny od wad lub naprawi wadę. Powyższe zastrzeżenie nie ma zastosowania jeśli produkt był już raz wymieniony lub dokonana została jego naprawa przez sprzedającego, lub gdy sprzedający nie spełnił swojego obowiązku wymiany wadliwego produktu na wolny od wad lub naprawy istniejącej wady. Jeśli kupującym jest konsument, to może on zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. W przypadku, gdy kupującym jest przedsiębiorca, sprzedający może odmówić wymiany lub naprawy produktu jeśli koszty jego wymiany lub naprawy przekraczałyby wysokość ceny produktu. Cena powinna zostać obniżona w stosunku do ceny pierwotnej w takim samym stosunku jak wartość produktu wadliwego została obniżona w stosunku do wartości produktu wolnego od wad. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu kosztów jeśli wada jest nieistotna.

W przypadku produktów zakupionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawa te dotyczą wad wykrytych w ciągu 2 (dwóch) lat od momentu dostawy produktu. Zdolność do wystąpienia z roszczeniem o naprawę lub wymianę ulega przedawnieniu po upływie 1 (jednego) roku od dnia stwierdzenia wady, jednakże jeżeli kupującym jest konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 (dwóch) lat. W wyżej wskazanym okresie, konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub dochodzić obniżenia ceny jeśli zakupiony produkt okaże się wadliwy. Jeśli konsument zażądał wymiany produktu na wolny od wad lub naprawy istniejącej wady, termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub na dochodzenie obniżenia ceny rozpoczyna swój bieg po bezskutecznym upływie terminu do wymiany produktu lub naprawy wady.

Jeśli produkty zostały nabyte w Sklepie Apple Store lub w sklepie Apple Online Store, podstawowy obowiązek zadośćuczynienia ciąży na sprzedającym tj. Apple. Natomiast, zgodnie z prawem konsumenckim, jeśli produkty zostały nabyte od osoby trzeciej odsprzedającej produkty Apple, podstawowy obowiązek zadośćuczynienia ciąży na odsprzedającym.

Zgodnie z polskim prawem konsumenckim zakłada się, że każda wada produktu dostarczonego do klienta wykryta w ciągu 1 roku od daty dostawy istniała w dniu dostawy. W okresie pomiędzy 1 a 2 rokiem od daty dostawy na konsumenta przechodzi ciężar udowodnienia, że wada towaru istniała w dniu dostawy towaru.

Dodatkowe informacje na temat polskiego prawa konsumenckiego znajdują się na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego pod adresem http://www.konsument.gov.pl/en/o-nas.html.

Gwarancje dla konsumenta dotyczące towarówGwarancje dla konsumenta dotyczące usług
Towar będzie przydatny do określonego celu, do którego jest zazwyczaj używany oraz niewadliwy.
Apple będzie świadczyć usługi z należytą starannością i fachowością.
Towar będzie przydatny do określonego celu podanego przez konsumenta podczas zakupu.
Usługi będą odpowiednie do określonego celu.
Towar będzie zgodny z opisem.
Usługi będą świadczone w odpowiednim czasie.
Towar będzie mieć cechy towaru tego samego typu.
Towar będzie odpowiadać oczekiwaniom konsumenta na podstawie zapewnień składanych publicznie przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela