Roczna (1) gwarancja Apple — (POLSKA)

Dotyczy wyłącznie produktów Apple

PRAWO KONSUMENCKIE

Roczna ograniczona gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („prawo konsumenckie”).

Ważne:  Roczna ograniczona gwarancja Apple stanowi uzupełnienie uprawnień ustawowych i w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza tych uprawnień.

Konsument może korzystać ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple. Skorzystanie z uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie skorzystania przez konsumenta z uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple bieg terminu skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Więcej informacji o swoich uprawnieniach konsument może znaleźć w witrynie Apple (https://www.apple.com/pl/legal/statutory-warranty) albo uzyskać we właściwym biurze miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

PRZEDMIOT GWARANCJI

Apple Distribution International Ltd. z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii (lub stosowny następca prawny) („Apple”) udziela gwarancji na produkty i akcesoria oznaczone marką Apple znajdujące się w oryginalnym opakowaniu („Produkt Apple”) obejmującej wady materiałowe i produkcyjne pojawiające się podczas zwykłego używania produktu zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi i innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple. Gwarancja ta obowiązuje przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego dokonanego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym („Okres gwarancji”). Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy rocznej ograniczonej gwarancji Apple na produkt Apple za pośrednictwem lokalnych placówek serwisowych Apple znajdujących się w większości regionów świata (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie zatytułowanym „Korzystanie z serwisu gwarancyjnego”).  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad materiałowych i produkcyjnych użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple nawet wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy.

Uwaga: Wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i konsumenckiego.

Ponadto, Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy produktów Apple.

POZA PRZEDMIOTEM GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje nieoznaczonego marką Apple sprzętu ani oprogramowania, nawet znajdującego się w opakowaniu lub sprzedawanego ze sprzętem Apple. 

Do produktów nieoznaczonych marką Apple może być dołączona gwarancja producenta, która zapewnia użytkownikom dodatkowe uprawnienia oprócz uprawnień przewidzianych w prawie konsumenckim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na opakowaniu produktu i w dołączonej dokumentacji. 

Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikom w związku z korzystaniem z oprogramowania można znaleźć w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania.

Serwis można uzyskać w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii bez opłat za wysyłkę i obsługę. Poza tym regionem opcje usług serwisowych mogą być ograniczone. Jeśli w danym kraju określona opcja usług serwisowych dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone przed wykonaniem żądanej usługi. Koszty wysyłki i obsługi nie zostaną naliczone w krajach, w których Apple prowadzi sklep detaliczny Apple Store lub świadczy usługi przez Autoryzowany Serwis Apple (wykaz aktualnych placówek świadczących usługi serwisowe można uzyskać za pomocą łącza opisanego poniżej).

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy: (a) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub produkcyjnych; (b) drobnych uszkodzeń, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów; (c) uszkodzeń powstałych w wyniku używania objętego gwarancją produktu z komponentem innej firmy lub produktem niespełniającym specyfikacji Produktu Apple (specyfikacje wszystkich Produktów Apple są dostępne na karcie z danymi technicznymi w witrynie apple.com/pl); (d) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) uszkodzeń powstałych w wyniku używania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Apple instrukcjami obsługi, danymi technicznymi lub innymi wytycznymi dotyczącymi Produktu Apple; (f) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z modernizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani Autoryzowanym Serwisem Apple; (g) Produktu Apple, który bez pisemnej zgody Apple został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania (aby uniknąć wątpliwości, instalacja i używanie aplikacji zakupionych w sklepie Apple App Store lub modernizacje sprzętu zgodne z danymi technicznymi opisanymi w instrukcji obsługi Produktu Apple nie mają wpływu na niniejszą gwarancję), a także nie ma zastosowania (h) w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu Apple lub (i) jeśli Apple otrzyma informacje od odpowiednich organów lub urzędów publicznych, że produkt został skradziony, lub jeśli użytkownik nie może dezaktywować włączonego kodu albo innych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę Produktu Apple przed nieautoryzowanym dostępem i nie może w żaden sposób udowodnić, że jest upoważnionym użytkownikiem produktu (np. przez przedstawienie dowodu zakupu). W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne, Apple może przekazywać informacje o identyfikatorze sprzętu pochodzącym z Produktu Apple takim organom lub urzędom w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

WAŻNE OGRANICZENIE DOTYCZĄCE SERWISU iPHONE’A I iPADA

Apple może ograniczyć świadczenie usług gwarancyjnych dotyczących produktów sprzętowych do kraju lub regionu, w którym dane urządzenie zostało pierwotnie sprzedane przez Apple lub autoryzowanego odsprzedawcę Apple. Apple może ograniczyć świadczenie usług gwarancyjnych dotyczących produktów sprzętowych zakupionych w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii do krajów członkowskich EOG oraz Szwajcarii.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

JEŚLI W POSIADANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKCIE APPLE MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANE OPROGRAMOWANIE, DANE LUB INNE INFORMACJE, WÓWCZAS ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED MOŻLIWYMI AWARIAMI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO TWORZYĆ BACKUPY TAKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOŚNIKU DANYCH PRODUKTU APPLE. 

Przed oddaniem Produktu Apple do naprawy gwarancyjnej użytkownik powinien utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas serwisowania zawartość nośnika danych takiego Produktu Apple może bowiem zostać wymazana, zastąpiona i/lub ponownie sformatowana.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny zostanie użytkownikowi zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach serwisu gwarancyjnego Apple może zainstalować w Produkcie Apple uaktualnienia oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku takiej aktualizacji zainstalowane w Produkcie Apple programy podmiotów trzecich mogą nie być zgodne z Produktem Apple lub mogą nie działać z Produktem Apple. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i informacji spoczywa na użytkowniku. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych ani informacji ani ponownej instalacji programów.

Użytkownik może oddać produkt do serwisu w kraju niebędącym krajem zakupu, musi jednak wówczas przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych, a także uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty. 

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH PRZEZ APPLE

Jeśli w Okresie gwarancji użytkownik zgłosi Apple roszczenie zgodnie z gwarancją, Apple według własnego uznania:

(i) naprawi Produkt Apple przy użyciu nowych lub wcześniej używanych oryginalnych części Apple, które zostały przetestowane i spełniły wymagania funkcjonalne firmy Apple, lub 

(ii) wymieni Produkt Apple na produkt zamienny o tym samym modelu (lub za zgodą użytkownika na produkt, który ma takie same lub zasadniczo podobne cechy jak oryginalny produkt — np. inny model z takimi samymi cechami lub ten sam model w innym kolorze), który jest nowy lub złożony z nowych i/lub wcześniej używanych oryginalnych części Apple i który został przetestowany oraz spełnia wymagania funkcjonalne firmy Apple, lub 

(iii) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu Apple.

Po wymianie produktu lub części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością użytkownika, a elementy wymienione lub takie, za które zwrot został dokonany przez Apple, stają się własnością Apple.

Jeśli wypełniając swoje zobowiązania wynikające z rocznej ograniczonej gwarancji Apple firma Apple dostarczy wolny od wad produkt w celu wymiany wadliwego produktu lub wykona znaczące naprawy produktu objętego tą gwarancją, okres gwarancji zaczyna biec od nowa od momentu dostarczenia użytkownikowi wolnego od wad produktu lub zwrócenia mu naprawionego produktu. Jeśli firma Apple wymieni część produktu, powyższe postanowienie dotyczy odpowiednio wymienionej części. W przypadku napraw, które nie są znaczące, okres gwarancji zostaje wydłużony o czas, w którym, na skutek wady, użytkownik nie mógł używać produktu.

Jeśli produkt zostanie oddany do serwisu w kraju innym niż kraj zakupu Produktu Apple, Apple może naprawić albo wymienić produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju. Apple może wykorzystać do serwisu Produkty Apple lub części zamienne pochodzące z kraju innego niż kraj, z którego pochodzą Produkty Apple lub oryginalne części.

KORZYSTANIE Z USŁUG GWARANCYJNYCH

Przed skorzystaniem z usług gwarancyjnych należy zapoznać się z następującymi zasobami informacji:

Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie

www.apple.com/support/country

 Autoryzowani dostawcy usług Apple, autoryzowani odsprzedawcy Apple i sklepy Apple Retail Store

support.apple.com/pl-pl/HT1434

Wsparcie i serwis Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Bezpłatne wsparcie techniczne Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu lub po skorzystaniu z powyższych zasobów Produkt Apple wciąż nie działa prawidłowo, powinien skontaktować się z przedstawicielem Apple lub, w stosownych przypadkach, ze sklepem detalicznym Apple Store („Sklep detaliczny Apple”) albo Autoryzowanym Serwisem Apple. Podmioty te pomogą w określeniu, czy Produkt Apple wymaga oddania do serwisu oraz w razie potrzeby poinformują użytkownika, w ramach której z poniższych opcji serwisu gwarancyjnego Apple taki produkt naprawi. 

Przed wykonaniem usług gwarancyjnych Apple lub agenci Apple mogą wymagać od użytkownika przekazania szczegółowych informacji na temat dowodu sprzedaży, podania odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury Apple dotyczącej usług gwarancyjnych, na przykład wykonania instrukcji w zakresie sposobu opakowania i wysyłki produktów Apple w przypadku serwisu wysyłkowego zgodnie z poniższym opisem. 

Aby na mocy niniejszej rocznej ograniczonej gwarancji Apple skorzystać z serwisu i wsparcia, użytkownik nie musi wykazywać, że zgłaszana wada istniała w dniu dostawy.

OPCJE USŁUG GWARANCYJNYCH

Apple wykona serwis gwarancyjny za pomocą następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Apple może zażądać od użytkownika zwrotu Produktu Apple do Sklepu detalicznego Apple lub Autoryzowanego Serwisu Apple, które oferują serwis sprzętu dostarczonego przez klienta. Produkt Apple może zostać wysłany do Serwisu Apple Repair Service („Serwis ARS”) w celu naprawy. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi bezzwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu detalicznego Apple lub Autoryzowanego Serwisu Apple. W przeciwnym razie Produkt Apple zostanie wysłany, na koszt Apple, bezpośrednio z Serwisu ARS na adres użytkownika.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt za pośrednictwem serwisu z wysyłką, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe i, w stosownych przypadkach, opakowanie, a także instrukcje dotyczące poprawnego pakowania i adresowania Produktu Apple, aby umożliwić użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do Serwisu ARS lub Autoryzowanego Serwisu Apple zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple.  Instrukcje mogą zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną razem z opakowaniem. Po zakończeniu naprawy Serwis ARS lub Autoryzowany Dostawca Usług Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z adresu i na adres użytkownika.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. W ramach serwisu z częściami do samodzielnej naprawy Apple dostarczy użytkownikowi zamienny produkt, części lub akcesoria do produktu, takie jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi.  Uwaga: Apple nie pokrywa kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą, należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej lub udać się do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego dostawcy usług Apple.
 Jeśli Apple postanowi naprawić produkt w ramach opcji samodzielnej naprawy, obowiązuje następująca procedura: 

(a) Serwis, w ramach którego Apple wymaga zwrotu wymienionego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej zamiennego produktu, części lub akcesorium oraz stosownych kosztów wysyłki. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, użytkownik nie zostanie więc obciążony kosztem produktu i części ani kosztami wysyłki z adresu oraz na adres użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa serwisowa może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje alternatywne możliwości naprawy.

(b) Serwis, w ramach którego Apple nie wymaga zwrotu wymienionego produktu, części lub akcesorium: W razie potrzeby Apple bezpłatnie wyśle użytkownikowi zamienny produkt, część lub akcesorium wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz wymaganiami w zakresie utylizacji wymienionego produktu, części lub akcesorium. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(i) Całość umowy:

Niniejsza roczna ograniczona gwarancja Apple uprawnia użytkownika tylko do określonych gwarancji i środków zaradczych oraz innych warunków wyraźnie wskazanych w niniejszym dokumencie. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień wynikających z prawa konsumenckiego ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

(ii) Zastrzeżenie dotyczące danych:

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny produkt Apple bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym produkcie Apple lub utraty takich informacji lub danych. 

(iii) Ograniczenie odpowiedzialności:

Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niebędące winą Apple ani za żadne przypadki utraty danych. Ponadto Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub zysków przez użytkowników będących przedsiębiorcami.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia niniejszej gwarancji. 

Jeśli którykolwiek z warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny przez odpowiedni organ upoważniony przez prawo (np. sądy), nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem pozostałych warunków.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt Apple został zakupiony. 

© 2023 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple i logo Apple są znakami towarowymi spółki Apple Inc. zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

030123 Poland Universal Warranty v2.4

Roczna (1) ograniczona gwarancja Apple — (POLSKA)

Dotyczy wyłącznie produktów Apple

PRAWO KONSUMENCKIE

Roczna ograniczona gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („prawo konsumenckie”).

Ważne: Roczna ograniczona gwarancja Apple stanowi uzupełnienie uprawnień ustawowych i w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza tych uprawnień.

Konsument może korzystać ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple. Skorzystanie z uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie skorzystania przez konsumenta z uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple bieg terminu skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Więcej informacji o swoich uprawnieniach konsument może znaleźć w witrynie Apple (https://www.apple.com/pl/legal/statutory-warranty) albo uzyskać we właściwym biurze miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

PRZEDMIOT GWARANCJI

Apple Distribution International Ltd. z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii (lub stosowny następca prawny) („Apple”) udziela gwarancji na produkty i akcesoria oznaczone marką Apple znajdujące się w oryginalnym opakowaniu („Produkt Apple”) obejmującej wady materiałowe i produkcyjne pojawiające się podczas zwykłego używania produktu zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi i innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple. Gwarancja ta obowiązuje przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego dokonanego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym („Okres gwarancji”). Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy rocznej ograniczonej gwarancji Apple na produkt Apple za pośrednictwem lokalnych placówek serwisowych Apple znajdujących się w większości regionów świata (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie zatytułowanym „Korzystanie z usług gwarancyjnych”). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad materiałowych i produkcyjnych użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple nawet wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy.

Uwaga: Wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i konsumenckiego.

Ponadto, Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy produktów Apple.

POZA PRZEDMIOTEM GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów sprzętowych, które nie są oznaczone marką Apple, ani żadnego oprogramowania, nawet jeśli znajdują się one w opakowaniu lub są sprzedawane ze sprzętem Apple.

Do produktów, które nie są oznaczone marką Apple, może być dołączona gwarancja producenta, która zapewnia użytkownikom dodatkowe uprawnienia oprócz uprawnień przewidzianych w prawie konsumenckim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na opakowaniu produktu i w dołączonej dokumentacji.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikom w związku z korzystaniem z oprogramowania można znaleźć w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania.

Serwis można uzyskać w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii bez opłat za wysyłkę i obsługę. Poza tym regionem opcje usług serwisowych mogą być ograniczone. Jeśli w danym kraju określona opcja usług serwisowych dla Produktu Apple nie jest dostępna, przed wykonaniem żądanej usługi Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone. Koszty wysyłki i obsługi nie zostaną naliczone w krajach, w których Apple prowadzi sklep detaliczny Apple Store lub świadczy usługi przez Autoryzowany Serwis Apple (wykaz aktualnych placówek świadczących usługi serwisowe można uzyskać za pomocą łącza opisanego poniżej).

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy: (a) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub produkcyjnych; (b) drobnych uszkodzeń, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów; (c) uszkodzeń powstałych w wyniku używania objętego gwarancją produktu z komponentem innej firmy lub produktem niespełniającym specyfikacji Produktu Apple (specyfikacje wszystkich Produktów Apple są dostępne na karcie z danymi technicznymi w witrynie apple.com/pl); (d) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) uszkodzeń powstałych w wyniku używania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Apple instrukcjami obsługi, danymi technicznymi lub innymi wytycznymi dotyczącymi Produktu Apple; (f) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z modernizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani Autoryzowanym Serwisem Apple; (g) Produktu Apple, który bez pisemnej zgody Apple został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania (aby uniknąć wątpliwości, instalacja i używanie aplikacji zakupionych w sklepie Apple App Store lub modernizacje sprzętu zgodne z danymi technicznymi opisanymi w instrukcji obsługi Produktu Apple nie mają wpływu na niniejszą gwarancję), a także nie ma zastosowania (h) w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu Apple lub (i) jeśli Apple otrzyma informacje od odpowiednich organów lub urzędów publicznych, że produkt został skradziony, lub jeśli użytkownik nie może dezaktywować włączonego kodu albo innych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę Produktu Apple przed nieautoryzowanym dostępem i nie może w żaden sposób udowodnić, że jest upoważnionym użytkownikiem produktu (np. przez przedstawienie dowodu zakupu). W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne, Apple może przekazywać informacje o identyfikatorze sprzętu pochodzącym z Produktu Apple takim organom lub urzędom w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom.

WAŻNE OGRANICZENIE DOTYCZĄCE SERWISU iPHONE’A I iPADA

W przypadku iPada z obsługą sieci komórkowej i iPhone’a gwarancja dotyczy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Poza tym regionem opcje usług serwisowych mogą być ograniczone z powodów technicznych, na które Apple nie ma wpływu. Firma Apple może ograniczyć opcje usług serwisowych w przypadku iPadów z obsługą sieci komórkowej i iPhone’ów. Więcej informacji na temat zakupionych urządzeń można znaleźć na stronach www.apple.com/iphone/LTE/ i www.apple.com/ipad/LTE.

Ponadto w przypadku iPada gwarancja nie obejmuje Chin ze względu na różnice w sieci Wi-Fi, na które Apple nie ma wpływu.

Jeśli chodzi o urządzenia iPad z obsługą sieci komórkowej oraz urządzenia iPhone, gwarancja nie zapewnia ochrony serwisowej w Turcji ze względu na wymogi regulacyjne.

Usługa gwarancyjna dotycząca produktów iPhone i iPad może być wykonywana tylko przez Apple lub Autoryzowane Serwisy Apple.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

JEŚLI W POSIADANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKCIE APPLE MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANE OPROGRAMOWANIE, DANE LUB INNE INFORMACJE, WÓWCZAS ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED MOŻLIWYMI AWARIAMI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO TWORZYĆ BACKUPY TAKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOŚNIKU DANYCH PRODUKTU APPLE.

Przed oddaniem Produktu Apple do naprawy gwarancyjnej użytkownik powinien utworzyć oddzielny backup materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas naprawy zawartość nośnika danych takiego Produktu Apple może bowiem zostać wymazana, zastąpiona i/lub ponownie sformatowana.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny zostanie użytkownikowi zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych uaktualnień. W ramach usługi gwarancyjnej Apple może zainstalować w Produkcie Apple uaktualnienia oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku takiego uaktualnienia zainstalowane w Produkcie Apple aplikacje innych firm mogą nie być zgodne z Produktem Apple lub mogą nie działać z Produktem Apple. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i informacji spoczywa na użytkowniku. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych ani informacji ani ponownej instalacji programów.

Użytkownik może oddać produkt do serwisu w kraju niebędącym krajem zakupu, musi jednak wówczas przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych, a także uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH PRZEZ APPLE

Jeśli w Okresie gwarancji użytkownik zgłosi Apple roszczenie zgodnie z gwarancją, Apple według własnego uznania:

(i) naprawi Produkt Apple przy użyciu nowych lub wcześniej używanych oryginalnych części Apple, które zostały przetestowane i spełniły wymagania funkcjonalne firmy Apple; lub

(ii) wymieni Produkt Apple na produkt zamienny o tym samym modelu (lub za zgodą użytkownika na produkt, który ma takie same lub zasadniczo podobne cechy jak oryginalny produkt — np. inny model z takimi samymi cechami lub ten sam model w innym kolorze), który jest nowy lub złożony z nowych i/lub wcześniej używanych oryginalnych części Apple i który został przetestowany oraz spełnia wymagania funkcjonalne firmy Apple; lub

(iii) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu Apple.

Po wymianie produktu lub części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością użytkownika, a elementy wymienione lub takie, za które zwrot został dokonany przez Apple, stają się własnością Apple.

Jeśli wypełniając swoje zobowiązania wynikające z rocznej ograniczonej gwarancji Apple firma Apple dostarczy wolny od wad produkt w celu wymiany wadliwego produktu lub wykona znaczące naprawy produktu objętego tą gwarancją, okres gwarancji zaczyna biec od nowa od momentu dostarczenia użytkownikowi wolnego od wad produktu lub zwrócenia mu naprawionego produktu. Jeśli firma Apple wymieni część produktu, powyższe postanowienie dotyczy odpowiednio wymienionej części. W przypadku napraw, które nie są znaczące, okres gwarancji zostaje wydłużony o czas, w którym, na skutek wady, użytkownik nie mógł używać produktu.

Jeśli produkt zostanie oddany do serwisu w kraju innym niż kraj zakupu Produktu Apple, Apple może naprawić albo wymienić produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju. Apple może wykorzystać do serwisu Produkty Apple lub części zamienne pochodzące z kraju innego niż kraj, z którego pochodzą Produkty Apple lub oryginalne części.

KORZYSTANIE Z USŁUG GWARANCYJNYCH

Przed skorzystaniem z usług gwarancyjnych należy zapoznać się z następującymi zasobami informacji:

Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie

www.apple.com/support/country

Autoryzowane Serwisy Apple, autoryzowani sprzedawcy Apple i sklepy detaliczne Apple Store

support.apple.com/pl-pl/HT1434

Wsparcie i serwis Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Bezpłatne wsparcie techniczne Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu lub po skorzystaniu z powyższych zasobów Produkt Apple wciąż nie działa prawidłowo, powinien skontaktować się z przedstawicielem Apple lub, w stosownych przypadkach, ze sklepem detalicznym Apple Store („Sklep detaliczny Apple”) albo Autoryzowanym Serwisem Apple. Podmioty te pomogą w określeniu, czy Produkt Apple wymaga oddania do serwisu oraz w razie potrzeby poinformują użytkownika, w ramach której z poniższych opcji usług gwarancyjnych Apple taki produkt naprawi.

Przed wykonaniem usług gwarancyjnych Apple lub agenci Apple mogą wymagać od użytkownika przekazania szczegółowych informacji na temat dowodu sprzedaży, udzielenia odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury Apple dotyczącej usług gwarancyjnych, na przykład wykonania instrukcji w zakresie sposobu opakowania i wysyłki produktów Apple w przypadku serwisu z wysyłką zgodnie z poniższym opisem.

Aby na mocy niniejszej rocznej ograniczonej gwarancji Apple skorzystać z serwisu i wsparcia, użytkownik nie musi wykazywać, że zgłaszana niezgodność istniała w dniu dostawy.

OPCJE USŁUG GWARANCYJNYCH

Apple wykona usługi gwarancyjne za pomocą następujących opcji:

(i) Serwis sprzętu dostarczonego przez klienta. Apple może zażądać od użytkownika zwrotu Produktu Apple do Sklepu detalicznego Apple lub Autoryzowanego Serwisu Apple, które oferują serwis sprzętu dostarczonego przez klienta. Produkt Apple może zostać wysłany do serwisu Apple Repair Service („Serwis ARS”) w celu naprawy. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi bezzwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu detalicznego Apple lub Autoryzowanego Serwisu Apple. W przeciwnym razie Produkt Apple zostanie wysłany, na koszt Apple, bezpośrednio z Serwisu ARS na adres użytkownika.

(ii) Serwis z wysyłką. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt za pośrednictwem serwisu z wysyłką, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe i, w stosownych przypadkach, opakowanie, a także instrukcje dotyczące poprawnego pakowania i adresowania Produktu Apple, aby umożliwić użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do Serwisu ARS lub Autoryzowanego Serwisu Apple zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple. Instrukcje mogą zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną razem z opakowaniem. Po zakończeniu naprawy Serwis ARS lub Autoryzowany Dostawca Usług Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z adresu i na adres użytkownika.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. W ramach serwisu z częściami do samodzielnej naprawy Apple dostarczy użytkownikowi zamienny produkt, części lub akcesoria do produktu, takie jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Uwaga: Apple nie pokrywa kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej albo udać się do Sklepu detalicznego Apple lub Autoryzowanego Serwisu Apple. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt w ramach serwisu z częściami do samodzielnej naprawy, obowiązuje następująca procedura:

(a) Serwis, w ramach którego Apple wymaga zwrotu wymienionego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej zamiennego produktu, części lub akcesorium oraz stosownych kosztów wysyłki. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz wymaganiami w zakresie zwrotu wymienionego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, użytkownik nie zostanie więc obciążony kosztem produktu i części ani kosztami wysyłki z adresu oraz na adres użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą. Jeśli autoryzacja karty kredytowej jest niemożliwa, użytkownik może nie mieć dostępu do serwisu. Apple zaproponuje wówczas alternatywne możliwości naprawy.

(b) Serwis, w ramach którego Apple nie wymaga zwrotu wymienionego produktu, części lub akcesorium: W razie potrzeby Apple bezpłatnie wyśle użytkownikowi zamienny produkt, część lub akcesorium wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz wymaganiami w zakresie utylizacji wymienionego produktu, części lub akcesorium.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(i) Całość umowy:

Niniejsza roczna ograniczona gwarancja Apple uprawnia użytkownika tylko do określonych gwarancji i środków zaradczych oraz innych warunków wyraźnie wskazanych w niniejszym dokumencie. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień wynikających z prawa konsumenckiego ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

(ii) Zastrzeżenie dotyczące danych:

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny produkt Apple bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym produkcie Apple lub utraty takich informacji lub danych.

(iii) Ograniczenie odpowiedzialności:

Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niebędące winą Apple ani za żadne przypadki utraty danych. Ponadto Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub zysków przez użytkowników będących przedsiębiorcami.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia niniejszej gwarancji.

Jeśli którykolwiek z warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny przez odpowiedni organ upoważniony przez prawo (np. sądy), nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem pozostałych warunków.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt Apple został zakupiony.

© 2022 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple i logo Apple są znakami towarowymi spółki Apple Inc. zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

010122 Poland Universal Warranty v2.3

Roczna (1) ograniczona gwarancja Apple — (Polska)

Dotyczy wyłącznie produktów Apple

PRAWO KONSUMENCKIE

Roczna ograniczona gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („prawo konsumenckie”).

Ważne:  Roczna ograniczona gwarancja Apple stanowi uzupełnienie praw ustawowych i w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza tych praw.

Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple. Wykonanie uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez konsumenta uprawnień wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z rocznej ograniczonej gwarancji Apple albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Więcej informacji o swoich uprawnieniach konsument może znaleźć w witrynie Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) albo uzyskać we właściwym biurze miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

PRZEDMIOT GWARANCJI

Apple Distribution International Ltd. z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii (lub stosowny następca prawny) („Apple”) udziela gwarancji na produkty i akcesoria oznaczone marką Apple znajdujące się w oryginalnym opakowaniu („Produkt Apple”) obejmującej wady materiałowe i produkcyjne pojawiające się podczas zwykłego używania produktu zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi i innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple. Gwarancja ta obowiązuje przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego dokonanego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym („Okres gwarancji”).  Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy rocznej ograniczonej gwarancji Apple na produkt Apple za pośrednictwem lokalnych punktów serwisowych Apple znajdujących się w większości regionów świata (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie zatytułowanym „Korzystanie z usług gwarancyjnych”).  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad materiałowych i produkcyjnych użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple nawet wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy.

Uwaga: Wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i konsumenckiego.

Ponadto, Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy produktów Apple.

POZA PRZEDMIOTEM GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktów sprzętowych, które nie są oznaczone marką Apple, ani żadnego oprogramowania, nawet jeśli znajdują się one w opakowaniu lub są sprzedawane ze sprzętem Apple. 

Do produktów, które nie są oznaczone marką Apple, może być dołączona gwarancja producenta, która zapewnia użytkownikom dodatkowe uprawnienia oprócz uprawnień przewidzianych w prawie konsumenckim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na opakowaniu produktu i w dołączonej dokumentacji. 

Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikom w związku z korzystaniem z oprogramowania można znaleźć w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania.

Serwis można uzyskać w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii bez opłat za wysyłkę i obsługę. Poza tym regionem opcje usług serwisowych mogą być ograniczone. Jeśli w danym kraju określona opcja usług serwisowych dla Produktu Apple nie jest dostępna, przed wykonaniem żądanej usługi Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać naliczone. Koszty wysyłki i obsługi nie zostaną naliczone w krajach, w których Apple prowadzi sklep detaliczny Apple Store lub świadczy usługi przez Autoryzowany Serwis Apple (wykaz aktualnych placówek świadczących usługi serwisowe można uzyskać za pomocą łącza opisanego poniżej)

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy: (a) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub produkcyjnych; (b) drobnych uszkodzeń, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów; (c) uszkodzeń powstałych w wyniku używania objętego gwarancją produktu z komponentem innej firmy lub produktem niespełniającym specyfikacji Produktu Apple (specyfikacje wszystkich Produktów Apple są dostępne na karcie z danymi technicznymi w witrynie apple.com/pl); (d) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) uszkodzeń powstałych w wyniku używania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Apple instrukcjami obsługi, danymi technicznymi lub innymi wytycznymi dotyczącymi Produktu Apple; (f) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z modernizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani Autoryzowanym Serwisem Apple; (g) Produktu Apple, który bez pisemnej zgody Apple został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania (aby uniknąć wątpliwości, instalacja i używanie aplikacji zakupionych w sklepie Apple App Store lub modernizacje sprzętu zgodne z danymi technicznymi opisanymi w instrukcji obsługi Produktu Apple nie mają wpływu na niniejszą gwarancję), a także nie ma zastosowania (h) w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu Apple lub (i) jeśli Apple otrzyma informacje od odpowiednich organów publicznych, że produkt został skradziony, lub jeśli użytkownik nie może dezaktywować włączonego kodu albo innych środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę Produktu Apple przed nieautoryzowanym dostępem i nie może w żaden sposób udowodnić, że jest upoważnionym użytkownikiem produktu (np. przez przedstawienie dowodu zakupu).

WAŻNE OGRANICZENIE DOTYCZĄCE USŁUG SERWISU iPHONE'A I iPADA

W przypadku iPada z obsługą sieci komórkowej i iPhone'a gwarancja dotyczy krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Poza tym regionem opcje usług serwisowych mogą być ograniczone z powodów technicznych, na które Apple nie ma wpływu. Firma Apple może ograniczyć opcje usług serwisowych w przypadku iPadów z obsługą sieci komórkowej i iPhone'ów. Więcej informacji na temat zakupionych urządzeń można znaleźć na stronach www.apple.com/iphone/LTE/ i www.apple.com/ipad/LTE/.

Ponadto w przypadku iPada gwarancja nie obejmuje Chin ze względu na różnice w sieci Wi-Fi, na które Apple nie ma wpływu.

Jeśli chodzi o urządzenia iPad z obsługą sieci komórkowej oraz urządzenia iPhone, gwarancja nie zapewnia ochrony serwisowej w Turcji ze względu na wymogi regulacyjne.

Usługa gwarancyjna dotycząca produktów iPhone i iPad może być wykonywana tylko przez Apple lub Autoryzowane Serwisy Apple.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

JEŚLI W POSIADANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKCIE APPLE MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANE OPROGRAMOWANIE, DANE LUB INNE INFORMACJE, WÓWCZAS ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED MOŻLIWYMI AWARIAMI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO TWORZYĆ BACKUPY TAKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOŚNIKU DANYCH PRODUKTU APPLE. 

Przed oddaniem Produktu Apple do naprawy gwarancyjnej użytkownik powinien utworzyć oddzielny backup materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas naprawy zawartość nośnika danych takiego Produktu Apple może bowiem zostać wymazana, zastąpiona i/lub ponownie sformatowana.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny zostanie użytkownikowi zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych uaktualnień. W ramach usługi gwarancyjnej Apple może zainstalować w Produkcie Apple uaktualnienia oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku takiego uaktualnienia zainstalowane w Produkcie Apple aplikacje innych firm mogą nie być zgodne z Produktem Apple lub mogą nie działać z Produktem Apple. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i informacji spoczywa na użytkowniku. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych ani informacji ani ponownej instalacji programów.

Użytkownik może oddać produkt do serwisu w kraju niebędącym krajem zakupu, musi jednak wówczas przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych, a także uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty. 

Ważne: Produktu Apple nie wolno otwierać, chyba że w instrukcji obsługi opisano sposób jego otwierania. Otwarcie Produktu Apple może spowodować jego uszkodzenie, które nie jest objęte niniejszą gwarancją.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH PRZEZ APPLE

Jeśli w Okresie gwarancji użytkownik zgłosi Apple roszczenie zgodnie z gwarancją, Apple według własnego uznania:

(i) naprawi Produkt Apple przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo 

(ii) wymieni Produkt Apple na równoważny produkt o równoważnych funkcjach, zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo, za zgodą użytkownika, na produkt będący co najmniej równoważny pod względem funkcjonalności Produktowi Apple, który ma zastąpić, zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo 

(iii) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu Apple.

Po wymianie produktu lub części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością użytkownika, a elementy wymienione lub takie, za które firma Apple zwróciła pieniądze, stają się własnością Apple.

Jeśli wypełniając swoje zobowiązania wynikające z rocznej ograniczonej gwarancji Apple firma Apple dostarczy wolny od wad produkt w celu wymiany wadliwego produktu lub wykona znaczące naprawy produktu objętego tą gwarancją, okres gwarancji zaczyna biec od nowa od momentu dostarczenia użytkownikowi wolnego od wad produktu lub zwrócenia mu naprawionego produktu. Jeśli firma Apple wymieni część produktu, powyższe postanowienie dotyczy odpowiednio wymienionej części. W przypadku napraw, które nie są znaczące, okres gwarancji zostaje wydłużony o czas, w którym, na skutek wady, użytkownik nie mógł używać produktu.

Jeśli produkt zostanie oddany do serwisu w kraju innym niż kraj zakupu Produktu Apple, Apple może naprawić albo wymienić produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne ze standardami obowiązującymi w tym kraju.

KORZYSTANIE Z USŁUG GWARANCYJNYCH

Przed skorzystaniem z usług gwarancyjnych należy zapoznać się z następującymi zasobami informacji:

Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie

www.apple.com/support/country

 Autoryzowane Serwisy Apple, autoryzowani sprzedawcy Apple i sklepy detaliczne Apple Store

support.apple.com/pl-pl/HT1434

Wsparcie i serwis Apple

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html

Bezpłatne wsparcie techniczne Apple

www.apple.com/support/country/?dest=complimentary

Jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu lub po skorzystaniu z powyższych zasobów Produkt Apple wciąż nie działa prawidłowo, powinien skontaktować się z przedstawicielem Apple lub, w stosownych przypadkach, ze sklepem detalicznym Apple Store („Sklep detaliczny Apple”) albo Autoryzowanym Serwisem Apple. Podmioty te pomogą w określeniu, czy Produkt Apple wymaga oddania do serwisu oraz w razie potrzeby poinformują użytkownika, w ramach której z poniższych opcji usług gwarancyjnych Apple taki produkt naprawi. 

Przed wykonaniem usług gwarancyjnych Apple lub agenci Apple mogą wymagać od użytkownika przekazania szczegółowych informacji na temat dowodu sprzedaży, podania odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury Apple dotyczącej usług gwarancyjnych, na przykład wykonania instrukcji w zakresie sposobu opakowania i wysyłki produktów Apple w przypadku serwisu z wysyłką zgodnie z poniższym opisem. 

Aby na mocy niniejszej rocznej ograniczonej gwarancji Apple skorzystać z serwisu i wsparcia, użytkownik nie musi wykazywać, że zgłaszana niezgodność istniała w dniu dostawy.

OPCJE USŁUG GWARANCYJNYCH

Apple wykona usługi gwarancyjne za pomocą następujących opcji:

(i) Serwis sprzętu dostarczonego przez klienta. Apple może zażądać od użytkownika zwrotu Produktu Apple do Sklepu detalicznego Apple lub Autoryzowanego Serwisu Apple, które oferują serwis sprzętu dostarczonego przez klienta. Produkt Apple może zostać wysłany do serwisu Apple Repair Service („Serwis ARS”) w celu naprawy. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi bezzwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu detalicznego Apple lub Autoryzowanego Serwisu Apple. W przeciwnym razie Produkt Apple zostanie wysłany, na koszt Apple, bezpośrednio z Serwisu ARS na adres użytkownika.

(ii) Serwis z wysyłką. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt za pośrednictwem serwisu z wysyłką, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe i, w stosownych przypadkach, opakowanie, a także instrukcje dotyczące poprawnego pakowania i adresowania Produktu Apple, aby umożliwić użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do Serwisu ARS lub Autoryzowanego Serwisu Apple zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple.  Instrukcje mogą zostać przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną razem z opakowaniem. Po zakończeniu naprawy Serwis ARS lub Autoryzowany Serwis Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z adresu i na adres użytkownika.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. W ramach serwisu z częściami do samodzielnej naprawy Apple dostarczy użytkownikowi zamienny produkt, części lub akcesoria do produktu, takie jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi.  Uwaga: Apple nie pokrywa kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z usługą serwisu z częściami do samodzielnej naprawy. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej albo udać się do Sklepu detalicznego Apple lub Autoryzowanego Serwisu Apple.
 Jeśli Apple postanowi naprawić produkt w ramach serwisu z częściami do samodzielnej naprawy, obowiązuje następująca procedura: 

(a) Serwis, w ramach którego Apple wymaga zwrotu wymienionego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej zamiennego produktu, części lub akcesorium oraz stosownych kosztów wysyłki. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz wymaganiami w zakresie zwrotu wymienionego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, użytkownik nie zostanie więc obciążony kosztem produktu i części ani kosztami wysyłki z adresu oraz na adres użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniony produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do serwisowania, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą. Jeśli autoryzacja karty kredytowej jest niemożliwa, użytkownik może nie mieć dostępu do serwisu. Apple zaproponuje wówczas alternatywne możliwości naprawy.

(b) Serwis, w ramach którego Apple nie wymaga zwrotu wymienionego produktu, części lub akcesorium: W razie potrzeby Apple bezpłatnie wyśle użytkownikowi zamienny produkt, część lub akcesorium wraz z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz wymaganiami w zakresie utylizacji wymienionego produktu, części lub akcesorium. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(i) Całość umowy:

Niniejsza roczna ograniczona gwarancja Apple uprawnia użytkownika tylko do określonych gwarancji i środków zaradczych oraz innych warunków wyraźnie wskazanych w niniejszym dokumencie. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw wynikających z prawa konsumenckiego lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

(ii) Zastrzeżenie dotyczące danych:

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny produkt Apple bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym produkcie Apple lub utraty takich informacji lub danych. 

(iii) Ograniczenie odpowiedzialności:

Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niebędące winą Apple ani za żadne przypadki utraty danych. Ponadto Apple nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści lub zysków przez użytkowników będących przedsiębiorcami.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Żaden ze sprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia niniejszej gwarancji. 

Jeśli którykolwiek z warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niewykonalny przez odpowiedni organ upoważniony przez prawo (np. sądy), nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem pozostałych warunków.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt Apple został zakupiony. 

© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

060120-Poland-Universal-Warranty-v2.2

Roczna (1) gwarancja Apple - (POLSKA)

Dotyczy wyłącznie produktów Apple

PRAWO KONSUMENCKIE

Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż prawa konsumenckie wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny r. ("prawo konsumenckie").

Ważne: Roczna gwarancja Apple obowiązuje dodatkowo do ustawowych uprawnień konsumenta i w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Konsumenci mogą wykonywać swoje prawa wynikające z rękojmi za wady produktu niezależnie od praw przysługujących im na podstawie rocznej gwarancji Apple. Roczna ograniczona gwarancja Apple pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność sprzedającego wynikającą z rękojmi. W przypadku wykonywania przez konsumentów przysługujących im praw na podstawie rocznej gwarancji Apple, bieg terminu przewidzianego na wykonanie praw z rękojmi ulega zawieszeniu od dnia powiadomienia sprzedającego o wadzie. Okres ten rozpoczyna bieg począwszy od daty odmowy przez Apple zastosowania środków przysługujących na postawie rocznej gwarancji Apple lub od momentu bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na zastosowanie środków.

Użytkownicy będący konsumentami mogą znaleźć więcej informacji na temat swoich praw na stronie Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać je w biurze właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

PRZEDMIOT GWARANCJI

Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii (lub stosowny następca prawny) ("Apple") udziela gwarancji na sprzęt i akcesoria oznaczone marką Apple znajdujące się w oryginalnym opakowaniu ("Produkt Apple") obejmującej wady materiałowe i wady wykonania pojawiające się podczas normalnego używania produktu zgodnie z podręcznikami użytkownika Apple, danymi technicznymi i innymi opublikowanymi wytycznymi dotyczącymi Produktu Apple, na okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego dokonanego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym ("Okres gwarancji"). Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy rocznej gwarancji Apple na produkt Apple za pośrednictwem lokalnych punktów serwisowych Apple znajdujących się w większości regionów świata (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie zatytułowanym "Korzystanie z usług gwarancyjnych"). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad materiałowych i wad wykonania użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple nawet wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy.

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają postanowieniom niniejszej gwarancji oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i prawa konsumenckiego.

Ponadto, Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy produktów Apple.

POZA PRZEDMIOTEM GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje nieoznaczonego marką Apple sprzętu ani oprogramowania, nawet znajdującego się w opakowaniu lub sprzedawanego ze sprzętem Apple.

Do produktów nieoznaczonych marką Apple może być dołączona gwarancja producenta, która zapewnia użytkownikom dodatkowe uprawnienia oprócz uprawnień przewidzianych w prawie konsumenckim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na opakowaniu produktu i w dołączonej dokumentacji.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikom w związku z korzystaniem z oprogramowania można znaleźć w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania.

Usługi serwisowe można uzyskać na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Szwajcarii bez opłaty za wysyłkę i obsługę. Poza tym regionem, opcje serwisowe mogą być ograniczone. Jeśliżeli w takim kraju dana opcja serwisowa dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika przed wykonaniem żądanej usługi gwarancyjnej o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać pobrane. Koszty wysyłki i obsługi nie będą obowiązywać w krajach, gdzie Apple prowadzi Apple Retail Store lub zapewnia obsługę przez Autoryzowanego Dostawcę Usług Apple („AASP”) (bieżąca lista punktów serwisowych znajduje się pod linkiem opisanym poniżej).

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy (a) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania; (b) drobnych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów; (c) uszkodzeń powstałych w wyniku używania produktu z produktem osoby trzeciej lub z produktem, który nie jest zgodny ze specyfikacjami Produktu Apple. Specyfikacje dla wszystkich Produktów Apple dostępne są na stronie internetowej apple.com w zakładce specyfikacje techniczne, a także są dostępne w sklepach; (d) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) uszkodzeń powstałych w wyniku używania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple; (f) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z aktualizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani Autoryzowanym dostawcą usług Apple ("Autoryzowany dostawca usług Apple"); (g) Produktu Apple, który bez pisemnej zgody Apple został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania lub możliwości. Dla uniknięcia wątpliwości, instalacja i korzystanie z aplikacji nabytych w Apple App Store lub z aktualizacji sprzętu zgodnych ze specyfikacjami technicznymi opisanymi w instrukcji Produktu Apple pozostają bez wpływu na niniejszą gwarancję; (h) w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu Apple lub (i) w przypadku, gdy Apple otrzyma informacje od właściwych organów publicznych, że Produkt Apple jest kradziony, lub jeżeli użytkownik nie jest w stanie dezaktywować chronionych hasłem lub innymi środkami ochrony przed nieuprawnionym dostępem do Produktu Apple, oraz gdy użytkownik nie jest w stanie udowodnić w jakikolwiek inny sposób, że jest autoryzowanym użytkownikiem produktu (np. przedstawiając dowód zakupu).

WAŻNE OGRANICZENIE USŁUG GWARANCYJNYCH DOTYCZĄCYCH iPHONE'A I iPADA.

W przypadku modeli iPad w wersji z funkcjonalnością telefonii komórkowej oraz modeli iPhone, gwarancja obejmuje państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarię. Poza tym regionem, opcje obsługi serwisowej mogą być ograniczone ze względów technicznych, na które Apple nie ma wpływu; odpowiednie informacje dotyczące modeli iPad z funkcjonalnością telefonii komórkowej oraz modeli iPhone można znaleźć na stronie: www.apple.com/iphone/LTE/ oraz www.apple.com/ipad/LTE/.

W przypadku modeli iPad gwarancja nie obejmuje Chin ze względu na różnice w łączności WiFi, na które Apple nie ma wpływu.

Usługi gwarancyjne w odniesieniu do produktów iPhone i iPad może wykonywać wyłącznie Apple lub Autoryzowany dostawca usług Apple.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

JEŚLI W POSIADANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKCIE APPLE MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANE OPROGRAMOWANIE, DANE LUB INNE INFORMACJE, WÓWCZAS ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED MOŻLIWYMI AWARIAMI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO TWORZYĆ KOPIE ZAPASOWE TAKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOŚNIKU DANYCH PRODUKTU APPLE.

Przed oddaniem Produktu Apple do naprawy gwarancyjnej użytkownik powinien utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas wykonywania usługi gwarancyjnej zawartość nośnika danych takiego Produktu Apple może bowiem zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny zostanie użytkownikowi zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach usługi gwarancyjnej Apple może zainstalować w Produkcie Apple aktualizacje oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku takiej aktualizacji zainstalowane w Produkcie Apple programy podmiotów trzecich mogą nie być zgodne z Produktem Apple lub mogą nie działać z Produktem Apple. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i informacji spoczywa na użytkowniku. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych ani informacji ani ponownej instalacji programów.

Użytkownik może chcieć skorzystać z serwisu w kraju niebędącym krajem zakupu, musi jednak wówczas przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty.

Ważne: Produktu Apple nie wolno otwierać, chyba że w podręczniku użytkownika opisano sposób jego otwierania. Otwarcie Produktu Apple może spowodować jego uszkodzenie, które nie jest objęte niniejszą gwarancją.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH PRZEZ APPLE

Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji, użytkownik złoży roszczenie zgodnie z niniejszą gwarancją, Apple według własnego uznania:

(i) naprawi Produkt Apple przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

(ii) wymieni Produkt Apple na taki sam model (lub za zgodą użytkownika na produkt o podobnej funkcjonalności) zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

(iii) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu Apple.

Po wymianie produktu lub części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością użytkownika, a elementy wymienione lub takie, za które zwrot został dokonany przez Apple, stają się własnością Apple.

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z rocznej gwarancji Apple, Apple dostarczy użytkownikowi wolny od wad produkt w zamian za produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrotu użytkownikowi produktu naprawionego. Jeżeli Apple wymieni część produktu, wówczas powyższe postanowienie będzie stosowało się odpowiednio do części, która została wymieniona. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.

Jeśli produkt zostanie oddany do serwisu w kraju innym niż kraj zakupu Produktu Apple, Apple może naprawić albo wymienić produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne z standardami obowiązującymi w tym kraju.

KORZYSTANIE Z USŁUG GWARANCYJNYCH

Przed skorzystaniem z usług gwarancyjnych należy zapoznać się z następującymi zasobami informacji:

Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie

Autoryzowani dostawcy usług Apple, autoryzowani sprzedawcy Apple i Sklepy Apple Store

Wsparcie techniczne i serwis Apple

Bezpłatne wsparcie techniczne Apple

Jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu lub po skorzystaniu z powyższych zasobów Produkt Apple wciąż nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z przedstawicielem Apple lub w stosownych przypadkach ze Sklepem Apple Store ("Sklep Apple Store") lub Autoryzowanym Dostawcą Usług Apple. Podmioty te pomogą w określeniu, czy produkt Apple wymaga naprawy oraz w razie potrzeby poinformują użytkownika, w ramach której z poniższych opcji usług gwarancyjnych Apple zapewni serwis produktu.

Przed wykonaniem usług gwarancyjnych Apple lub agenci Apple mogą wymagać od użytkownika przekazania szczegółowych informacji na temat dowodu sprzedaży, podania odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury Apple dotyczącej uzyskania usług gwarancyjnych, na przykład wykonania instrukcji w zakresie sposobu opakowania i wysyłki Produktów Apple w przypadku serwisu wysyłkowego zgodnie z poniższym opisem.

Aby na mocy niniejszej rocznej gwarancji Apple skorzystać z serwisu i wsparcia, użytkownik nie musi wykazać, że zgłaszana wada istniała w dniu dostawy.

OPCJE USŁUG GWARANCYJNYCH

Apple wykona usługi gwarancyjne poprzez jedną z następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Apple może zażądać od użytkownika zwrotu Produktu Apple do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny. Produkt Apple może zostać wysłany do Serwisu Apple Repair Service („Serwis ARS”) w celu naprawy. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi niezwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu Apple Store lub od Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. W przeciwnym razie Produkt Apple zostanie wysłany z Serwisu ARS bezpośrednio na adres użytkownika, na koszt Apple.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt za pośrednictwem serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe oraz w stosownych przypadkach opakowanie oraz instrukcje jak prawidłowo zapakować produkt Apple i zaadresować paczkę, aby umożliwić użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do Serwisu ARS lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Instrukcje zostaną przekazane pocztą elektroniczną lub w formie papierowej wraz z materiałem opakowaniowym. Po zakończeniu naprawy serwis ARS lub Autoryzowany Dostawca Usług Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących metody opakowania i wysyłki, Apple pokryje koszty wysyłki z adresu i na adres użytkownika.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. W ramach samodzielnej naprawy Apple dostarczy użytkownikowi produkt zamienny lub części lub akcesoria do produktu, takie jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Uwaga: Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z samodzielną naprawą. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą, należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej lub udać się do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Jeśli Apple postanowi wykonać usługę gwarancyjną w ramach opcji samodzielnej naprawy, obowiązuje następująca procedura:

(a) W przypadku usługi gwarancyjnej, w której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz stosownych kosztów wysyłki. Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany, w razie potrzeby, oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za produkt lub część ani za ich wysyłkę z adresu i na adres użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, tego rodzaju usługa gwarancyjna może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje alternatywne możliwości serwisowe.

(b) W przypadku usługi gwarancyjnej, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne w razie potrzeby razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(i) Całość umowy:

Na podstawie niniejszej rocznej gwarancji Apple użytkownikowi przysługują wyłącznie gwarancje i środki prawne oraz inne warunki, które zostały w niej wyraźnie wymienione. Gwarancja ta nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw wynikających z przepisów prawa konsumenckiego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

(ii) Zastrzeżenie dotyczące danych:

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Produkt Apple bez narażenia na ryzyko utraty informacji lub danych przechowywanych w tym Produkcie Apple lub bez utraty takich informacji lub danych.

(iii) Ograniczenie odpowiedzialności:

Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niespowodowane z winy Apple ani za utratę danych. W przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami Apple nie ponosi również odpowiedzialności za utracone zyski lub korzyści.

Powyższe wyłączenia nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd lub (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia niniejszej gwarancji.

Jeżeli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonaniaz mocy prawa , zostanie ono wyłączone z niniejszej gwarancji bez uszczerbku dla pozostałych postanowień.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt Apple został zakupiony.

011916 Poland Universal Warranty v2


Roczna (1) gwarancja Apple - (POLSKA)Dotyczy wyłącznie produktów Apple

PRAWO KONSUMENCKIE

Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż prawa konsumenckie wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny r. ("prawo konsumenckie").

Ważne: Roczna gwarancja Apple obowiązuje dodatkowo do ustawowych uprawnień konsumenta i w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Konsumenci mogą wykonywać swoje prawa wynikające z rękojmi za wady produktu niezależnie od praw przysługujących im na podstawie rocznej gwarancji Apple. Roczna ograniczona gwarancja Apple pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność sprzedającego wynikającą z rękojmi. W przypadku wykonywania przez konsumentów przysługujących im praw na podstawie rocznej gwarancji Apple, bieg terminu przewidzianego na wykonanie praw z rękojmi ulega zawieszeniu od dnia powiadomienia sprzedającego o wadzie. Okres ten rozpoczyna bieg począwszy od daty odmowy przez Apple zastosowania środków przysługujących na postawie rocznej gwarancji Apple lub od momentu bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na zastosowanie środków.

Użytkownicy będący konsumentami mogą znaleźć więcej informacji na temat swoich praw na stronie Apple (www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać je w biurze właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

PRZEDMIOT GWARANCJI

Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii (lub stosowny następca prawny) ("Apple") udziela gwarancji na sprzęt i akcesoria oznaczone marką Apple znajdujące się w oryginalnym opakowaniu ("Produkt Apple") obejmującej wady materiałowe i wady wykonania pojawiające się podczas normalnego używania produktu zgodnie z podręcznikami użytkownika Apple, danymi technicznymi i innymi opublikowanymi wytycznymi dotyczącymi Produktu Apple, na okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego dokonanego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym ("Okres gwarancji"). Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy rocznej gwarancji Apple na produkt Apple za pośrednictwem lokalnych punktów serwisowych Apple znajdujących się w większości regionów świata (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie zatytułowanym "Korzystanie z usług gwarancyjnych"). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad materiałowych i wad wykonania użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple nawet wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy.

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają postanowieniom niniejszej gwarancji oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i prawa konsumenckiego.

Ponadto, Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy produktów Apple.

POZA PRZEDMIOTEM GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje nieoznaczonego marką Apple sprzętu ani oprogramowania, nawet znajdującego się w opakowaniu lub sprzedawanego ze sprzętem Apple.

Do produktów nieoznaczonych marką Apple może być dołączona gwarancja producenta, która zapewnia użytkownikom dodatkowe uprawnienia oprócz uprawnień przewidzianych w prawie konsumenckim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na opakowaniu produktu i w dołączonej dokumentacji.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikom w związku z korzystaniem z oprogramowania można znaleźć w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania.

Usługi serwisowe można uzyskać na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Szwajcarii bez opłaty za wysyłkę i obsługę. Poza tym regionem, opcje serwisowe mogą być ograniczone. Jeśliżeli w takim kraju dana opcja serwisowa dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika przed wykonaniem żądanej usługi gwarancyjnej o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać pobrane. Koszty wysyłki i obsługi nie będą obowiązywać w krajach, gdzie Apple prowadzi Apple Retail Store lub zapewnia obsługę przez Autoryzowanego Dostawcę Usług Apple („AASP”) (bieżąca lista punktów serwisowych znajduje się pod linkiem opisanym poniżej).

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy (a) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania; (b) drobnych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów; (c) uszkodzeń powstałych w wyniku używania produktu z produktem osoby trzeciej lub z produktem, który nie jest zgodny ze specyfikacjami Produktu Apple. Specyfikacje dla wszystkich Produktów Apple dostępne są na stronie internetowej apple.com w zakładce specyfikacje techniczne, a także są dostępne w sklepach; (d) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) uszkodzeń powstałych w wyniku używania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple; (f) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z aktualizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani Autoryzowanym dostawcą usług Apple ("Autoryzowany dostawca usług Apple"); (g) Produktu Apple, który bez pisemnej zgody Apple został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania lub możliwości. Dla uniknięcia wątpliwości, instalacja i korzystanie z aplikacji nabytych w Apple App Store lub z aktualizacji sprzętu zgodnych ze specyfikacjami technicznymi opisanymi w instrukcji Produktu Apple pozostają bez wpływu na niniejszą gwarancję; (h) w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu Apple lub (i) w przypadku, gdy Apple otrzyma informacje od właściwych organów publicznych, że Produkt Apple jest kradziony, lub jeżeli użytkownik nie jest w stanie dezaktywować chronionych hasłem lub innymi środkami ochrony przed nieuprawnionym dostępem do Produktu Apple, oraz gdy użytkownik nie jest w stanie udowodnić w jakikolwiek inny sposób, że jest autoryzowanym użytkownikiem produktu (np. przedstawiając dowód zakupu).

WAŻNE OGRANICZENIE USŁUG GWARANCYJNYCH DOTYCZĄCYCH iPHONE'A I iPADA.

W przypadku modeli iPad w wersji z funkcjonalnością telefonii komórkowej oraz modeli iPhone, gwarancja obejmuje państwa członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarię. Poza tym regionem, opcje obsługi serwisowej mogą być ograniczone ze względów technicznych, na które Apple nie ma wpływu; odpowiednie informacje dotyczące modeli iPad z funkcjonalnością telefonii komórkowej oraz modeli iPhone można znaleźć na stronie: www.apple.com/iphone/LTE/ oraz www.apple.com/ipad/LTE/.

W przypadku modeli iPad gwarancja nie obejmuje Chin ze względu na różnice w łączności WiFi, na które Apple nie ma wpływu.

Usługi gwarancyjne w odniesieniu do produktów iPhone i iPad może wykonywać wyłącznie Apple lub Autoryzowany dostawca usług Apple.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

JEŚLI W POSIADANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKCIE APPLE MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANE OPROGRAMOWANIE, DANE LUB INNE INFORMACJE, WÓWCZAS ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED MOŻLIWYMI AWARIAMI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO TWORZYĆ KOPIE ZAPASOWE TAKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOŚNIKU DANYCH PRODUKTU APPLE.

Przed oddaniem Produktu Apple do naprawy gwarancyjnej użytkownik powinien utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas wykonywania usługi gwarancyjnej zawartość nośnika danych takiego Produktu Apple może bowiem zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny zostanie użytkownikowi zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach usługi gwarancyjnej Apple może zainstalować w Produkcie Apple aktualizacje oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku takiej aktualizacji zainstalowane w Produkcie Apple programy podmiotów trzecich mogą nie być zgodne z Produktem Apple lub mogą nie działać z Produktem Apple. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i informacji spoczywa na użytkowniku. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych ani informacji ani ponownej instalacji programów.

Użytkownik może chcieć skorzystać z serwisu w kraju niebędącym krajem zakupu, musi jednak wówczas przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty.

Ważne: Produktu Apple nie wolno otwierać, chyba że w podręczniku użytkownika opisano sposób jego otwierania. Otwarcie Produktu Apple może spowodować jego uszkodzenie, które nie jest objęte niniejszą gwarancją.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH PRZEZ APPLE

Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji, użytkownik złoży roszczenie zgodnie z niniejszą gwarancją, Apple według własnego uznania:

(i) naprawi Produkt Apple przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

(ii) wymieni Produkt Apple na taki sam model (lub za zgodą użytkownika na produkt o podobnej funkcjonalności) zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

(iii) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu Apple.

Po wymianie produktu lub części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością użytkownika, a elementy wymienione lub takie, za które zwrot został dokonany przez Apple, stają się własnością Apple.

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z rocznej gwarancji Apple, Apple dostarczy użytkownikowi wolny od wad produkt w zamian za produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrotu użytkownikowi produktu naprawionego. Jeżeli Apple wymieni część produktu, wówczas powyższe postanowienie będzie stosowało się odpowiednio do części, która została wymieniona. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.

Jeśli produkt zostanie oddany do serwisu w kraju innym niż kraj zakupu Produktu Apple, Apple może naprawić albo wymienić produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne z standardami obowiązującymi w tym kraju.

KORZYSTANIE Z USŁUG GWARANCYJNYCH

Przed skorzystaniem z usług gwarancyjnych należy zapoznać się z następującymi zasobami informacji:

Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie

Autoryzowani dostawcy usług Apple, autoryzowani sprzedawcy Apple i Sklepy Apple Store

Wsparcie techniczne i serwis Apple

Bezpłatne wsparcie techniczne Apple


Jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu lub po skorzystaniu z powyższych zasobów Produkt Apple wciąż nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z przedstawicielem Apple lub w stosownych przypadkach ze Sklepem Apple Store ("Sklep Apple Store") lub Autoryzowanym Dostawcą Usług Apple. Podmioty te pomogą w określeniu, czy produkt Apple wymaga naprawy oraz w razie potrzeby poinformują użytkownika, w ramach której z poniższych opcji usług gwarancyjnych Apple zapewni serwis produktu.

Przed wykonaniem usług gwarancyjnych Apple lub agenci Apple mogą wymagać od użytkownika przekazania szczegółowych informacji na temat dowodu sprzedaży, podania odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury Apple dotyczącej uzyskania usług gwarancyjnych, na przykład wykonania instrukcji w zakresie sposobu opakowania i wysyłki Produktów Apple w przypadku serwisu wysyłkowego zgodnie z poniższym opisem.

Aby na mocy niniejszej rocznej gwarancji Apple skorzystać z serwisu i wsparcia, użytkownik nie musi wykazać, że zgłaszana wada istniała w dniu dostawy.

OPCJE USŁUG GWARANCYJNYCH

Apple wykona usługi gwarancyjne poprzez jedną z następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Apple może zażądać od użytkownika zwrotu Produktu Apple do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny. Produkt Apple może zostać wysłany do Serwisu Apple Repair Service („Serwis ARS”) w celu naprawy. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi niezwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu Apple Store lub od Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. W przeciwnym razie Produkt Apple zostanie wysłany z Serwisu ARS bezpośrednio na adres użytkownika, na koszt Apple.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt za pośrednictwem serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe oraz w stosownych przypadkach opakowanie oraz instrukcje jak prawidłowo zapakować produkt Apple i zaadresować paczkę, aby umożliwić użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do Serwisu ARS lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Instrukcje zostaną przekazane pocztą elektroniczną lub w formie papierowej wraz z materiałem opakowaniowym. Po zakończeniu naprawy serwis ARS lub Autoryzowany Dostawca Usług Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących metody opakowania i wysyłki, Apple pokryje koszty wysyłki z adresu i na adres użytkownika.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. W ramach samodzielnej naprawy Apple dostarczy użytkownikowi produkt zamienny lub części lub akcesoria do produktu, takie jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Uwaga: Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z samodzielną naprawą. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą, należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej lub udać się do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Jeśli Apple postanowi wykonać usługę gwarancyjną w ramach opcji samodzielnej naprawy, obowiązuje następująca procedura:

(a) W przypadku usługi gwarancyjnej, w której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz stosownych kosztów wysyłki. Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany, w razie potrzeby, oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za produkt lub część ani za ich wysyłkę z adresu i na adres użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, tego rodzaju usługa gwarancyjna może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje alternatywne możliwości serwisowe.

(b) W przypadku usługi gwarancyjnej, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne w razie potrzeby razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(i) Całość umowy:

Na podstawie niniejszej rocznej gwarancji Apple użytkownikowi przysługują wyłącznie gwarancje i środki prawne oraz inne warunki, które zostały w niej wyraźnie wymienione. Gwarancja ta nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw wynikających z przepisów prawa konsumenckiego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

(ii) Zastrzeżenie dotyczące danych:

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Produkt Apple bez narażenia na ryzyko utraty informacji lub danych przechowywanych w tym Produkcie Apple lub bez utraty takich informacji lub danych.

(iii) Ograniczenie odpowiedzialności:

Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niespowodowane z winy Apple ani za utratę danych. W przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami Apple nie ponosi również odpowiedzialności za utracone zyski lub korzyści.

Powyższe wyłączenia nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd lub (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia niniejszej gwarancji.

Jeżeli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonaniaz mocy prawa , zostanie ono wyłączone z niniejszej gwarancji bez uszczerbku dla pozostałych postanowień.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt Apple został zakupiony.

100615-Poland-Universal-Warranty-v2

Roczna (1) gwarancja Apple - (POLSKA)

Dotyczy wyłącznie produktów Apple

PRAWO KONSUMENCKIE

Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż prawa konsumenckie wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny r. ("prawo konsumenckie").

Ważne: Roczna gwarancja Apple obowiązuje dodatkowo do ustawowych uprawnień konsumenta i w żaden sposób ich nie wyklucza, ani nie ogranicza.

Konsumenci mogą wykonywać swoje prawa wynikające z rękojmi na wady produktu niezależnie od praw przysługujących im na podstawie rocznej gwarancji Apple. Roczna ograniczona gwarancja Apple pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność sprzedającego wynikającą z rękojmi. W przypadku wykonywania przez konsumentów przysługujących im praw na podstawie rocznej gwarancji Apple, bieg terminu przewidzianego na wykonanie praw z rękojmi ulega zawieszeniu od dnia powiadomienia sprzedającego o wadzie. Okres ten rozpoczyna bieg począwszy od daty odmowy przez Apple zastosowania środków przysługujących na postawie rocznej gwarancji Apple lub od momentu bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na zastosowanie środków.

Użytkownicy będący konsumentami mogą znaleźć więcej informacji na temat swoich praw na stronie Apple (https://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać je w biurze właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

PRZEDMIOT GWARANCJI

Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii (lub stosowny następca prawny) ("Apple") udziela gwarancji na sprzęt i akcesoria oznaczone marką Apple znajdujące się w oryginalnym opakowaniu ("Produkt Apple") obejmującej wady materiałowe i wady wykonania pojawiające się podczas normalnego używania produktu zgodnie z Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi i innymi opublikowanymi wytycznymi dotyczącymi Produktu Apple, na okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego dokonanego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym ("Okres gwarancji"). Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy rocznej gwarancji Apple na produkt Apple za pośrednictwem lokalnych punktów serwisowych Apple znajdujących się w większości regionów świata (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie zatytułowanym "Korzystanie z usług gwarancyjnych"). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad materiałowych i wad wykonania użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple nawet wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy.

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają postanowieniom niniejszej gwarancji oraz właściwym przepisom prawa cywilnego i prawa konsumenckiego.

Ponadto, Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy produktów Apple.

POZA PRZEDMIOTEM GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje nieoznaczonego marką Apple sprzętu ani oprogramowania, nawet znajdującego się w opakowaniu lub sprzedawanego ze sprzętem Apple.

Do produktów nieoznaczonych marką Apple może być dołączona gwarancja producenta, która zapewnia użytkownikom dodatkowe uprawnienia oprócz uprawnień przewidzianych w prawie konsumenckim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na opakowaniu produktu i w dołączonej dokumentacji.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikom w związku z korzystaniem z oprogramowania można znaleźć w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania.

W przypadku żądania usługi gwarancyjnej w kraju, w którym Apple nie ma Sklepu Apple Store ani Autoryzowanego dostawcy usług Apple ("Autoryzowany dostawca usług Apple"), (aktualny wykaz punktów serwisowych znajduje się w linku zamieszczonym poniżej) opcje serwisowe mogą być ograniczone. Jeśli w takim kraju dana opcja serwisowa dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple lub agenci Apple powiadomią użytkownika przed wykonaniem żądanej usługi gwarancyjnej o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać pobrane.

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy (a) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania; (b) drobnych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów; (c) uszkodzeń powstałych w wyniku używania produktu z produktem osoby trzeciej lub z produktem, który nie jest zgodny ze specyfikacjami Produktu Apple; (d) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) uszkodzeń powstałych w wyniku używania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple; (f) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z aktualizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani Autoryzowanym dostawcą usług Apple ("Autoryzowany dostawca usług Apple"); (g) Produktu Apple, który bez pisemnej zgody Apple został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania lub możliwości. Dla uniknięcia wątpliwości, instalacja i korzystanie z aplikacji nabytych w Apple App Store lub z aktualizacji sprzętu zgodnych ze specyfikacjami technicznymi opisanymi w instrukcji Produktu Apple pozostają bez wpływu na niniejszą gwarancję; (h) w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu Apple lub (i) w przypadku, gdy Apple otrzyma informacje od właściwych organów publicznych, że Produkt Apple jest kradziony, lub jeżeli użytkownik nie jest w stanie dezaktywować chronionych hasłem środków ochrony przed nieuprawnionym dostępem do Produktu Apple, chyba że użytkownik jest w stanie udowodnić w jakikolwiek inny sposób, że jest autoryzowanym użytkownikiem produktu (np. przedstawiając dowód zakupu).

WAŻNE OGRANICZENIE USŁUG GWARANCYJNYCH DOTYCZĄCYCH iPHONE'A I iPADA.

Ponieważ funkcjonalność telefonii komórkowej w zakresie LTE dotyczące modeli iPad w wersji z funkcjonalnością telefonii komórkowej i modeli iPhone została zaprojektowana tak, aby działały w określonych państwach i regionach, Apple może ograniczyć obsługę serwisową w przypadku modeli iPad w wersji z funkcjonalnością telefonii komórkowej i iPhone zakupionych w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Szwajcarii do obszaru EOG oraz Szwajcarii. Więcej informacji na temat funkcjonalności telefonii komórkowej dostępnej dla modeli iPad oraz iPhone można znaleźć na stronie www.apple.com/iPhone/LTE and www.apple.com/iPad/LTE. Dodatkowo, w przypadku iPad, może zostać ograniczona w Chinach z uwagi na obiektywne różnice techniczne w zakresie łączności Wi-Fi.

Usługi gwarancyjne w odniesieniu do produktów iPhone i iPad może wykonywać wyłącznie Apple lub Autoryzowany dostawca usług Apple.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

JEŚLI W POSIADANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKCIE APPLE MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANE OPROGRAMOWANIE, DANE LUB INNE INFORMACJE, WÓWCZAS ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED MOŻLIWYMI AWARIAMI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO TWORZYĆ KOPIE ZAPASOWE TAKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOŚNIKU DANYCH PRODUKTU APPLE.

Przed oddaniem Produktu Apple do naprawy gwarancyjnej użytkownik powinien utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas wykonywania usługi gwarancyjnej zawartość nośnika danych takiego Produktu Apple może bowiem zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny zostanie użytkownikowi zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach usługi gwarancyjnej Apple może zainstalować w Produkcie Apple aktualizacje oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku takiej aktualizacji zainstalowane w Produkcie Apple programy podmiotów trzecich mogą nie być zgodne z Produktem Apple lub mogą nie działać z Produktem Apple. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i informacji spoczywa na użytkowniku. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych ani informacji ani ponownej instalacji programów.

Użytkownik może chcieć skorzystać z serwisu w kraju niebędącym krajem zakupu, musi jednak wówczas przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty.

Ważne: Produktu Apple nie wolno otwierać, chyba że w podręczniku użytkownika opisano sposób jego otwierania. Otwarcie Produktu Apple może spowodować jego uszkodzenie, które nie jest objęte niniejszą gwarancją.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH PRZEZ APPLE

Jeżeli w ramach niniejszej gwarancji, użytkownik złoży roszczenie zgodnie z niniejszą gwarancją, Apple według własnego uznania:

(i) naprawi Produkt Apple przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

(ii) wymieni Produkt Apple na równoważny produkt o równoważnych funkcjach, zbudowany z nowych i/lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, lub - za zgodą użytkownika - na produkt, o co najmniej równoważnych funkcjach podlegającemu wymianie Produktowi Apple, i który składa się z części nowych i/lub wcześniej używanych, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

(iii) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu Apple.

Po wymianie produktu lub części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością użytkownika, a elementy wymienione lub takie, za które zwrot został dokonany przez Apple, stają się własnością Apple.

Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z rocznej gwarancji Apple, Apple dostarczy użytkownikowi wolny od wad produkt w zamian za produkt wadliwy lub przeprowadzi istotną naprawę produktu objętego niniejszą gwarancją, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo od momentu dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrotu użytkownikowi produktu naprawionego. Jeżeli Apple wymieni część produktu, wówczas powyższe postanowienie będzie stosowało się odpowiednio do części, która została wymieniona. W przypadku napraw, które nie były istotne, okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w którym użytkownik nie mógł korzystać z produktu ze względu na wystąpienie wady.

Jeśli produkt zostanie oddany do serwisu w kraju innym niż kraj zakupu Produktu Apple, Apple może naprawić albo wymienić produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne z standardami obowiązującymi w tym kraju.

KORZYSTANIE Z USŁUG GWARANCYJNYCH

Przed skorzystaniem z usług gwarancyjnych należy zapoznać się z następującymi zasobami informacji:

Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie

Autoryzowani dostawcy usług Apple, autoryzowani sprzedawcy Apple i Sklepy Apple Store

Wsparcie techniczne i serwis Apple

Bezpłatne wsparcie techniczne Apple


Jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu lub po skorzystaniu z powyższych zasobów Produkt Apple wciąż nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z przedstawicielem Apple lub w stosownych przypadkach ze Sklepem Apple Store ("Sklep Apple Store") lub Autoryzowanym Dostawcą Usług Apple. Podmioty te pomogą w określeniu, czy produkt Apple wymaga naprawy oraz w razie potrzeby poinformują użytkownika, w ramach której z poniższych opcji usług gwarancyjnych Apple zapewni serwis produktu.

Przed wykonaniem usług gwarancyjnych Apple lub agenci Apple mogą wymagać od użytkownika przekazania szczegółowych informacji na temat dowodu sprzedaży, podania odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury Apple dotyczącej uzyskania usług gwarancyjnych, na przykład wykonania instrukcji w zakresie sposobu opakowania i wysyłki Produktów Apple w przypadku serwisu wysyłkowego zgodnie z poniższym opisem.

Aby na mocy niniejszej rocznej gwarancji Apple skorzystać z serwisu i wsparcia, użytkownik nie musi wykazać, że zgłaszana wada istniała w dniu dostawy.

OPCJE USŁUG GWARANCYJNYCH

Apple wykona usługi gwarancyjne poprzez jedną z następujących opcji, a sposób wykonania usługi gwarancyjnej wybierze w zależności od okoliczności, a w szczególności w zależności od typu Produktu Apple:

(i) Serwis stacjonarny. Apple może zażądać od użytkownika zwrotu Produktu Apple do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny. Produkt Apple może zostać wysłany do Serwisu Apple Repair Service („Serwis ARS”) w celu naprawy. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi bezzwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu Apple Store lub od Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. W przeciwnym razie Produkt Apple zostanie wysłany z Serwisu ARS bezpośrednio do lokalizacji użytkownika.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt za pośrednictwem serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe oraz w stosownych przypadkach opakowanie oraz instrukcje jak prawidłowo zapakować produkt Apple i zaadresować paczkę, aby umożliwić użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do Serwisu ARS lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Instrukcje zostaną przekazane pocztą elektroniczną lub w formie papierowej wraz z materiałem opakowaniowym. Po zakończeniu naprawy serwis ARS lub Autoryzowany Dostawca Usług Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do instrukcji dotyczących metody opakowania i wysyłki, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. W ramach samodzielnej naprawy Apple dostarczy użytkownikowi produkt zamienny lub części lub akcesoria do produktu, takie jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Uwaga: Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z samodzielną naprawą. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą, należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej lub udać się do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Jeśli Apple postanowi wykonać usługę gwarancyjną w ramach opcji samodzielnej naprawy, obowiązuje następująca procedura:

(a) W przypadku usługi gwarancyjnej, w której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz stosownych kosztów wysyłki. Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany, w razie potrzeby, oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za produkt lub część ani za ich wysyłkę z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, tego rodzaju usługa gwarancyjna może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje alternatywne możliwości serwisowe.

(b) W przypadku usługi gwarancyjnej, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne w razie potrzeby razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(i) Całość umowy:

Na podstawie niniejszej rocznej gwarancji Apple użytkownikowi przysługują wyłącznie gwarancje i środki prawne oraz inne warunki, które zostały w niej wyraźnie wymienione. Gwarancja ta nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw wynikających z przepisów prawa konsumenckiego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

(ii) Zastrzeżenie dotyczące danych:

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny Produkt Apple bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym Produkcie Apple lub bez utraty takich informacji lub danych.

(iii) Ograniczenie odpowiedzialności:

Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody niespowodowane z winy Apple ani za utratę danych. W przypadku użytkowników będących przedsiębiorcami Apple nie ponosi również odpowiedzialności za utracone zyski lub korzyści.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd lub (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.

PRYWATNOŚĆ

Apple będzie przechowywać informacje klientów i korzystać z nich w celu umożliwienia klientom wykonania ich praw wynikających z gwarancji oraz w celach związanych z jakością i usługami.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia niniejszej gwarancji.

Jeżeli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania przez właściwy organ upoważniony do tego na podstawie przepisów prawa (np. sądy), zostanie ono wyłączone z niniejszej gwarancji bez uszczerbku dla zgodności z prawem lub wykonalności pozostałych postanowień.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt Apple został zakupiony.

030215 Poland Universal Warranty v2


Twoja gwarancja na sprzęt

Roczna (1) gwarancja Apple - (POLSKA)
Dotyczy wyłącznie produktów Apple

PRAWO KONSUMENCKIE

Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż przewidziane przez prawo konsumenckie, w tym w szczególności uprawnienia dotyczące produktów niezgodnych z umową.

Uprawnienia wynikające z rocznej gwarancji Apple uzupełniają zatem (a nie zastępują) uprawnienia wynikające z prawa konsumenckiego.

Konsumenci mogą wybrać, czy chcą oddać produkt do serwisu w ramach rocznej gwarancji Apple czy w ramach uprawnień wynikających z prawa konsumenckiego.

Ważne: postanowienia rocznej gwarancji Apple nie mają zastosowania do roszczeń wynikających z prawa konsumenckiego.

Więcej informacji na temat prawa konsumenckiego można znaleźć na stronie Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/statutoryrights.html) lub uzyskać w urzędzie ochrony konkurencji i konsumentów.

PRZEDMIOT GWARANCJI

Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii (lub stosowny następca prawny) ("Apple") udziela gwarancji na produkty i akcesoria oznaczone marką Apple znajdujące się w oryginalnym opakowaniu ("Produkt Apple") obejmującej wady materiałowe i jakościowe pojawiające się podczas normalnego używania produktu zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi i innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple. Gwarancja ta obowiązuje przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego dokonanego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym ("Okres gwarancji"). Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy rocznej gwarancji Apple na produkt Apple za pośrednictwem lokalnych punktów serwisowych Apple znajdujących się w większości regionów świata (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie zatytułowanym "Korzystanie z usług gwarancyjnych"). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad materiałowych i jakościowych użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple nawet wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy.

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają postanowieniom niniejszej gwarancji.

Ponadto, Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy produktów Apple.

POZA PRZEDMIOTEM GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje nieoznaczonego marką Apple sprzętu ani oprogramowania, nawet znajdującego się w opakowaniu lub sprzedawanego ze sprzętem Apple.

Do produktów nieoznaczonych marką Apple może być dołączona gwarancja producenta, która zapewnia użytkownikom dodatkowe uprawnienia oprócz uprawnień przewidzianych w prawie konsumenckim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na opakowaniu produktu i w dołączonej dokumentacji.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikom w związku z korzystaniem z oprogramowania można znaleźć w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania.

W przypadku żądania naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu Produktu Apple opcje serwisowe mogą być ograniczone. Jeśli w takim kraju dana opcja serwisowa dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple powiadomi użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać pobrane przed wykonaniem żądanej usługi.

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy (a) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub jakościowych; (b) drobnych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów; (c) uszkodzeń powstałych w wyniku używania objętego gwarancją produktu z innym produktem; (d) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) uszkodzeń powstałych w wyniku używania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple; (f) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z aktualizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani Autoryzowanym dostawcą usług Apple ("Autoryzowany Dostawca Usług Apple"); (g) Produktu Apple, który bez pisemnej zgody Apple został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania; (h) uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się Produktu Apple, a także nie ma zastosowania (i) w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu Apple lub (j) w przypadku, gdy produkt jest kradziony lub gdy Apple ma powody, aby na podstawie informacji przekazanych przez organy ochrony porządku publicznego sądzić, że produkt jest kradziony.

WAŻNE OGRANICZENIE USŁUG GWARANCYJNYCH DOTYCZĄCYCH iPHONE'A I iPADA.

Apple może ograniczyć usługę w zakresie iPada i iPhone'a do EOG i Szwajcarii. Napraw produktów iPhone i iPad może dokonywać wyłącznie Apple lub Autoryzowany Dostawca Usług Apple.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

JEŚLI W POSIADANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKCIE APPLE MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANE OPROGRAMOWANIE, DANE LUB INNE INFORMACJE, WÓWCZAS ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED MOŻLIWYMI AWARIAMI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO TWORZYĆ KOPIE ZAPASOWE TAKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOŚNIKU DANYCH PRODUKTU APPLE.

Przed oddaniem Produktu Apple do naprawy gwarancyjnej użytkownik powinien utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas naprawy zawartość nośnika danych takiego Produktu Apple może bowiem zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny zostanie użytkownikowi zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach usługi gwarancyjnej Apple może zainstalować w Produkcie Apple aktualizacje oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku takiej aktualizacji zainstalowane w Produkcie Apple programy podmiotów trzecich mogą nie być zgodne z Produktem Apple lub mogą nie działać z Produktem Apple. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i informacji spoczywa na użytkowniku. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych ani informacji ani ponownej instalacji programów.

Użytkownik może oddać produkt do naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu, musi jednak wówczas przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty.

Ważne: Produktu Apple nie wolno otwierać, chyba że w podręczniku użytkownika opisano sposób jego otwierania. Otwarcie Produktu Apple może spowodować jego uszkodzenie, które nie jest objęte niniejszą gwarancją.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH PRZEZ APPLE

Jeśli użytkownik złoży ważne roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, Apple według własnego uznania:

(i) naprawi Produkt Apple przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

(ii) wymieni Produkt Apple na produkt o co najmniej równoważnych funkcjach, zbudowany z nowych lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

(iii) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu Apple.

Po wymianie produktu lub części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością użytkownika, a elementy wymienione lub takie, za które zwrot został dokonany przez Apple, stają się własnością Apple.

Produkt zamienny lub część zamienna albo naprawiony Produkt Apple przejmują pozostały okres gwarancji oryginalnego Produktu Apple lub podlegają takiej gwarancji przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wymiany albo naprawy, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Jeśli produkt zostanie oddany do serwisu w kraju innym niż kraj zakupu Produktu Apple, Apple może naprawić albo wymienić produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne z standardami obowiązującymi w tym kraju.

KORZYSTANIE Z USŁUG GWARANCYJNYCH

Przed skorzystaniem z usług gwarancyjnych należy zapoznać się z następującymi zasobami informacji:

Jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu lub po skorzystaniu z powyższych zasobów Produkt Apple wciąż nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z przedstawicielem Apple lub w stosownych przypadkach ze Sklepem Apple Store ("Sklep Apple Store") lub Autoryzowanym Dostawcą Usług Apple. Podmioty te pomogą w określeniu, czy produkt Apple wymaga oddania do serwisu oraz w razie potrzeby poinformują użytkownika, w ramach której z poniższych opcji usług gwarancyjnych Apple taki produkt naprawi.

Przed wykonaniem usług gwarancyjnych Apple lub agenci Apple mogą wymagać od użytkownika przekazania szczegółowych informacji na temat dowodu sprzedaży, podania odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury Apple dotyczącej usług gwarancyjnych, na przykład wykonania instrukcji w zakresie sposobu opakowania i wysyłki produktów Apple w przypadku serwisu wysyłkowego zgodnie z poniższym opisem.

Aby na mocy niniejszej rocznej gwarancji Apple skorzystać z serwisu i wsparcia, użytkownik nie musi wykazać, że zgłaszana niezgodność istniała w dniu dostawy, chyba że byłoby to niezgodne z charakterem tej niezgodności.

OPCJE USŁUG GWARANCYJNYCH

Apple wykona usługi gwarancyjne wedle własnego uznania i w zależności od okoliczności, w szczególności w zależności od typu Produktu Apple, w ramach następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Apple może zażądać od użytkownika zwrotu Produktu Apple do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny. Produkt Apple może zostać wysłany do Serwisu Apple Repair Service ("Serwis ARS") w celu naprawy. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi bezzwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu Apple Store lub od Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. W przeciwnym razie Produkt Apple zostanie wysłany bezpośrednio z Serwisu ARS do lokalizacji użytkownika.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt za pośrednictwem serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe oraz w stosownych przypadkach opakowanie, aby umożliwić użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do Serwisu ARS lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple. Po zakończeniu naprawy serwis ARS lub Autoryzowany Dostawca Usług Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. W ramach samodzielnej naprawy Apple dostarczy użytkownikowi produkt zamienny lub części lub akcesoria do produktu, takie jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Uwaga: Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z samodzielną naprawą. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą, należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej lub udać się do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt w ramach opcji samodzielnej naprawy, obowiązuje następująca procedura:

(a) W przypadku naprawy, w której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za produkt lub część ani za ich wysyłkę z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa serwisowa może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje alternatywne możliwości naprawy.

(b) W przypadku naprawy, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple w razie potrzeby wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(i) Całość umowy:

Poza uprawnieniami przewidzianymi w prawie konsumenckim, które przysługują użytkownikowi zgodnie z opisem na początku niniejszego dokumentu, wszelkie gwarancje, warunki lub inne postanowienia niewymienione w niniejszym dokumencie gwarancyjnym są wyłączone z niniejszej rocznej gwarancji Apple. W niektórych krajach nie są dozwolone ograniczenia dotyczące okresu obowiązywania takich gwarancji, warunków lub postanowień dorozumianych, w związku z czym opisane powyżej ograniczenie może zatem nie mieć zastosowania.

(ii) Zastrzeżenie dotyczące danych:

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny produkt Apple bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym produkcie Apple lub utraty takich informacji lub danych.

(iii) Ograniczenie odpowiedzialności:

Apple nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. straty niespowodowane naruszeniem przez Apple postanowień niniejszej gwarancji;
  2. straty lub szkody, które w chwili zakupu produktu nie stanowiły dających się racjonalnie przewidzieć konsekwencji naruszenia przez Apple postanowień niniejszej gwarancji; lub
  3. straty związane z jakąkolwiek działalnością użytkownika, utratę danych, utracone zyski lub utracone korzyści.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.

PRYWATNOŚĆ

Apple będzie przechowywać informacje klientów i korzystać z nich zgodnie z Polityką Prywatności Klientów Apple dostępną pod adresem www.apple.com/legal/warranty/privacy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia niniejszej gwarancji.

Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, zostanie ono wyłączone z niniejszej gwarancji bez uszczerbku dla zgodności z prawem lub wykonalności pozostałych postanowień.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt Apple został zakupiony.

Twoja gwarancja na sprzęt

Ograniczona jednoroczna (1-roczna) gwarancja udzielana przez Apple - iOS
Dotyczy tylko produktów marki Apple

PRAWA KONSUMENTA I OGRANICZENIA

NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA, PRZY CZYM MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU (ALBO KRAJU LUB PROWINCJI). O ILE NIE JEST TO DOZWOLONE PRZEZ PRAWO, APPLE NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH UPRAWNIEŃ, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI, W TYM UPRAWNIEŃ, JAKIE MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY. ABY UZYSKAĆ PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W JEGO KRAJU, PROWINCJI LUB STANIE.

OGRANICZENIA GWARANCJI Z ZASTRZEŻENIEM PRAWA KONSUMENCKIEGO

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZA GWARANCJA I ŚRODKI PRAWNE W NIEJ PRZEWIDZIANE ZASTĘPUJĄ I STANOWIĄ WYŁĄCZNE GWARANCJE, ŚRODKI PRAWNE I WARUNKI, USTNE LUB PISEMNE, USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO APPLE WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE RĘKOJMIE LUB GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJĘ ZBYWALNOŚCI I GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJĘ BRAKU WAD UKRYTYCH. JEŻELI APPLE NIE MOŻE WYŁĄCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TAKICH GWARANCJI, WÓWCZAS APPLE OGRANICZA OKRES OBOWIĄZYWANIA WSZYSTKICH TAKICH GWARANCJI DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ GWARANCJI, A GWARANCJE TE BĘDĄ OGRANICZONE DO NAPRAWY LUB WYMIANY, ZGODNIE Z OPISEM PONIŻEJ, WEDLE UZNANIA APPLE. NIEKTÓRE KRAJE (STANY I PROWINCJE) NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CZASU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ (LUB WARUNKU), W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?

Apple udziela gwarancji na produkt sprzętowy iPhone, iPad lub iPod oznaczony marką Apple i akcesoria znajdujące się w oryginalnym opakowaniu („Produkt Apple”), obejmującej wady materiałowe i wady wykonania, pod warunkiem jego normalnego użytkowania zgodnie z opublikowanymi wytycznymi Apple, na okres JEDNEGO (1) ROKU od dnia pierwotnego zakupu w placówce handlu detalicznego przez użytkownika końcowego („Okres Gwarancji”). Opublikowane wytyczne Apple obejmują, między innymi, informacje zawarte w specyfikacjach technicznych, podręcznikach użytkownika i informacjach na temat serwisu.

Uwaga: Wszystkie reklamacje zgłaszane na podstawie Ograniczonej jednorocznej gwarancji udzielanej przez Apple będą podlegały warunkom określonym w niniejszym dokumencie gwarancji.

CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?

Niniejsza gwarancja nie obejmuje sprzętu ani oprogramowania nieoznaczonego marką Apple, nawet jeśli są zapakowane lub sprzedawane razem ze sprzętem Apple. Producenci, dostawcy oraz wydawcy inni niż Apple mogą udzielać własnych gwarancji użytkownikowi, dlatego też użytkownik winien skontaktować się z nimi w celu uzyskania dalszych informacji. Oprogramowanie dystrybuowane przez Apple, oznaczone lub nieoznaczone marką Apple (w tym m.in. oprogramowanie systemowe) nie jest objęte niniejszą gwarancją. Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikowi w stosunku do takiego oprogramowania są podane w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania. Apple nie gwarantuje, że korzystanie z Produktu Apple będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem niezastosowania się do instrukcji dotyczących korzystania z Produktu Apple.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: (a) materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie lub osłony ochronne, których stan może się z czasem pogarszać, o ile ich uszkodzenie nie powstało wskutek wad materiałowych lub wad wykonania; (b) niewielkich uszkodzeń, w tym między innymi zadrapań, wgnieceń oraz uszkodzonych plastikowych osłon portów; (c) szkód będących wynikiem używania produktu wraz z innym produktem; (d) szkód będących wynikiem wypadku, nadużycia, nieprawidłowego użytkowania, zetknięcia z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) szkód będących wynikiem użytkowania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi wytycznymi Apple; (f) szkód będących wynikiem serwisu (w tym również uaktualnień i rozszerzeń) wykonanego przez osobę nie będącą przedstawicielem Apple lub Autoryzowanym Serwisantem Apple („AASP”); (g) Produktu Apple, który został zmodyfikowany w sposób zmieniający jego funkcje lub możliwości, bez pisemnej zgody Apple; (h) wad spowodowanych przez normalne zużycie lub w inny sposób w związku z normalnym starzeniem się Produktu Apple lub (i) w przypadku usunięcia, zamazania lub częściowego zniszczenia numeru seryjnego Produktu Apple.

WAŻNE OGRANICZENIE DOTYCZĄCE SERWISU iPHONE i iPAD

Apple może ograniczyć serwis gwarancyjny iPhone i iPad do kraju, w którym Apple lub jego Autoryzowani Dystrybutorzy pierwotnie sprzedali Produkt Apple.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO SPORZĄDZAĆ KOPIE ZAPASOWE INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NOŚNIKACH PAMIĘCI DO PRODUKTU APPLE, W CELU OCHRONY ICH ZAWARTOŚCI ORAZ DLA OCHRONY NA WYPADEK EWENTUALNYCH PRZERW W DZIAŁANIU.

Przed przekazaniem produktu do serwisu gwarancyjnego Apple lub jego przedstawiciele mogą zażądać od Użytkownika dostarczenia dowodu zakupu, udzielenia odpowiedzi na pytania mające na celu pomoc w rozpoznaniu potencjalnych problemów oraz stosowania się do procedur Apple wymaganych do skorzystania z serwisu gwarancyjnego. Przed przekazaniem Produktu Apple do serwisu gwarancyjnego Użytkownik powinien przygotować oddzielną kopię zapasową zawartości nośników pamięci, usunąć wszelkie informacje prywatne, jakie Użytkownik chce zabezpieczyć oraz wyłączyć wszelkie hasła ochronne.

PODCZAS SERWISU GWARANCYJNEGO ZAWARTOŚĆ NOŚNIKÓW PAMIĘCI ZOSTANIE UTRACONA LUB PONOWNIE SFORMATOWANA. SPÓŁKA APPLE ANI JEJ PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE BĄDŹ UTRATĘ PROGRAMÓW, DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI ZAPISANYCH NA NOŚNIKACH PAMIĘCI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH CZĘŚCIACH SERWISOWANEGO PRODUKTU APPLE.

Po przeprowadzeniu serwisu gwarancyjnego zwrócony Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny będzie skonfigurowany, jak w chwili zakupu, z zastrzeżeniem wprowadzonych aktualizacji. W ramach serwisu gwarancyjnego Apple może zainstalować aktualizacje oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie starszej wersji tego oprogramowania. W wyniku aktualizacji oprogramowania Produkt Apple może nie być kompatybilny z zainstalowanymi wcześniej aplikacjami innych firm lub może ich nie obsługiwać. Do użytkownika należy ponowne zainstalowanie wszystkich pozostałych programów, danych i informacji. Odzyskiwanie i ponowna instalacja programów, danych i informacji nie wchodzi w zakres niniejszej gwarancji.

Ważne: Nie należy otwierać Produktu Apple. Otwarcie Produktu Apple może spowodować uszkodzenie nieobjęte niniejszą gwarancją. Niniejszy Produkt Apple powinien być serwisowany wyłącznie przez spółkę Apple lub placówkę Autoryzowanego Serwisanta Apple.

DZIAŁANIA APPLE W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI

Jeżeli w Okresie Gwarancji użytkownik zgłosi roszczenie wobec Apple lub placówki Autoryzowanego Serwisanta Apple, Apple wedle własnego uznania (i) dokona naprawy Produktu Apple wykorzystując nowe lub wcześniej używane części, których praca i niezawodność będzie odpowiadać pracy i niezawodności nowych części, (ii) zastąpi Produkt Apple produktem, który oferuje funkcjonalność przynajmniej równoważną funkcjonalności Produktu Apple i jest złożony z nowych i/lub wcześniej używanych części, których praca i niezawodność będzie odpowiadać pracy i niezawodności nowych części, lub (iii) odbierze Produkt Apple zwracając cenę zakupu zapłaconą przez użytkownika.

Apple może zażądać zastąpienia pewnych części lub produktów instalowanych przez użytkownika. Produkt lub część zamienna, w tym również część możliwa do zainstalowania przez użytkownika, która zostanie zainstalowana zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Apple, zostanie objęta gwarancją do końca okresu gwarancji na Produkt Apple lub przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wymiany lub naprawy, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy. W przypadku wymiany produktu lub części lub zwrotu, użytkownik staje się właścicielem każdego wymienionego elementu, a Apple staje się właścicielem elementu podlegającego wymianie lub zwrotowi.

JAK KORZYSTAĆ Z SERWISU GWARANCYJNEGO?

Przed zgłoszeniem wniosku o wykonanie serwisu gwarancyjnego użytkownik powinien zapoznać się z dostępnymi w trybie online informacjami dotyczącymi pomocy, które wskazano poniżej. Jeżeli Produkt Apple nadal nie będzie funkcjonował prawidłowo pomimo wykorzystania w/w informacji, użytkownik winien się skontaktować z przedstawicielem Apple lub, jeżeli ma to zastosowanie, sklepem detalicznym Apple („Sklep Detaliczny Apple”) lub placówką AASP, korzystając z niżej podanych informacji. Przedstawiciel Apple lub placówka Autoryzowanego Serwisanta Apple ustali czy Produkt Apple użytkownika wymaga serwisu i jeżeli tak będzie, poinformuje użytkownika o sposobie jego wykonania. W przypadku kontaktu z Apple drogą telefoniczną mogą mieć zastosowanie inne opłaty w zależności od lokalizacji użytkownika.

Poniżej przedstawiono informacje dostępne w trybie online wraz ze szczegółami dotyczącymi uzyskiwania serwisu gwarancyjnego.

OPCJE SERWISU GWARANCYJNEGO

Apple zapewni serwis gwarancyjny w następujący sposób:

(i) Serwis w Sklepie Detalicznym Apple lub placówce Autoryzowanego Serwisanta Apple. Użytkownik może zwrócić Produkt Apple w Sklepie Detalicznym Apple lub placówce Autoryzowanego Serwisanta Apple oferującej taki serwis. Serwis będzie wykonywany w lokalizacji lub Sklepie Detalicznym Apple lub AASP może wysłać Produkt Apple użytkownika do placówki Serwisu Naprawczego Apple (“ARS”) w celu dokonania serwisu. Po otrzymaniu powiadomienia, że usługa została wykonana użytkownik winien niezwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu Detalicznego Apple lub placówki Autoryzowanego Serwisanta Apple, lub Produkt Apple zostanie wysłany bezpośrednio do lokalizacji użytkownika z placówki Serwisu Naprawczego Apple.

(ii) Serwis drogą pocztową. Jeżeli Apple ustali, że Produkt Apple użytkownika może zostać przekazany do serwisu drogą pocztową Apple prześle użytkownikowi opłacone z góry listy przewozowe oraz, jeżeli będzie to miało zastosowanie, materiał do pakowania umożliwiający użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do placówki Serwisu Naprawczego Apple lub Autoryzowanego Serwisanta Apple zgodnie z instrukcjami Apple. Po wykonaniu serwisu placówka Serwisu Naprawczego Apple lub Autoryzowanego Serwisanta Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Apple pokryje koszt wysyłki do i z lokalizacji użytkownika, jeżeli będą przestrzegane wszystkie instrukcje.

(iii) Usługa wysyłki części do samodzielnej instalacji (DIY). Usługa wysyłania części do samodzielnej instalacji umożliwia użytkownikowi samodzielne wykonanie serwisu Produktu Apple. W przypadku dostępności usługi wysyłki części do samodzielnej instalacji ma zastosowanie następująca procedura.

(a) Serwis, w przypadku, gdy Apple wymaga zwrotu objętego wymianą produktu lub części. Apple może żądać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia zapłaty ceny detalicznej produktu zastępczego lub części zamiennej oraz odpowiednich kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik nie będzie w stanie dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa wysyłki części do samodzielnej instalacji może nie być dostępna dla użytkownika a Apple zaproponuje alternatywne rozwiązanie dotyczące serwisu. Apple wyśle użytkownikowi produkt zastępczy lub część zamienną wraz instrukcją instalacji, jeżeli będzie miało to zastosowanie, oraz żądaniem zwrotu objętego wymianą produktu lub części. Jeśli użytkownik będzie postępował zgodnie z instrukcjami, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, w związku z czym użytkownik nie zostanie obciążony kosztem produktu lub części ani kosztami wysyłki do i z lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci objętego wymianą produktu lub części zgodnie z instrukcjami albo jeśli taki produkt lub część nie będzie objęta serwisem, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Serwis, w przypadku, gdy Apple nie wymaga zwrotu objętego wymianą produktu lub części. Apple wyśle użytkownikowi nieodpłatnie produkt zastępczy lub część zamienną wraz instrukcją instalacji, jeżeli będzie miało to zastosowanie, oraz informacjami na temat wszelkich wymogów dotyczących utylizacji objętego wymianą produktu lub części.

(c) Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty robocizny, jakie użytkownik ponosi w związku z usługą wysyłki części do samodzielnej instalacji. Jeżeli użytkownik będzie potrzebował dodatkowej pomocy winien skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej.

Apple zastrzega sobie prawo do zmiany trybu wykonywania serwisu gwarancyjnego dla użytkownika oraz uprawnień Produktu Apple do korzystania z określonego trybu wykonywania serwisu. Serwis będzie ograniczony do opcji dostępnych w kraju, w którym następuje zgłoszenie do serwisu. Opcje serwisowe, dostępność części oraz czas realizacji mogą być różne w zależności od kraju. Użytkownik może zostać obciążony kosztami wysyłki oraz kosztami manipulacyjnymi, jeżeli serwis Produktu Apple nie będzie możliwy w kraju, w którym produkt się znajduje. Jeżeli użytkownik zgłosi się do serwisu w innym kraju niż ten, w którym, dokonał pierwotnego zakupu produktu, będzie podlegał wszystkim mającym zastosowanie przepisom importowym i eksportowym oraz będzie odpowiedzialny za koszty cła, podatku VAT oraz innych towarzyszących podatków i opłat. W przypadku dostępności serwisu międzynarodowego spółka Apple może dokonać naprawy wadliwych produktów i części bądź wymienić je na produkty i części odpowiadające lokalnym normom.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKAMI PRZEWIDZIANYMI W NINIEJSZEJ GWARANCJI, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI LUB WARUNKU LUB POWSTAŁE NA PODSTAWIE INNEJ TEORII PRAWA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DOCHODÓW; UTRATĘ RZECZYWISTYCH LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW); SZKODĘ WYNIKAJĄCĄ Z NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; UTRATĘ KLIENTÓW; UTRATĘ MOŻLIWOŚCI ZAWIERANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH; UTRATĘ RENOMY PRZEDSIĘBIORSTWA (GOODWILL); UTRATĘ REPUTACJI; UTRATĘ DANYCH LUB ICH USZKODZENIE ALBO NARUSZENIE; ANI ZA JAKĄKOLWIEK STRATĘ LUB SZKODĘ BEZPOŚREDNIĄ LUB WYNIKOWĄ NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYN JEJ POWSTANIA, WŁĄCZAJĄC W TO WYMIANĘ SPRZĘTU I MIENIA, KOSZTY ODZYSKANIA PROGRAMOWANIA LUB ODTWORZENIA JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU LUB DANYCH PRZECHOWYWANYCH LUB STOSOWANYCH WRAZ Z PRODUKTAMI APPLE, ORAZ NIEZACHOWANIE POUFNOŚCI DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE APPLE.

POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA DO ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ LUB USZKODZENIEM CIAŁA LUB USTAWOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMYŚLNE I RAŻĄCE NIEDBALSTWO I/ LUB ZANIECHANIE. APPLE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ O MOŻLIWOŚCI NAPRAWY PRZEZ APPLE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB O WYMIANIE PRODUKTU BEZ RYZYKA LUB UTRATY INFORMACJI ZAPISANYCH W PRODUKCIE APPLE.

NIEKTÓRE STANY (KRAJE I PROWINCJE) NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM JEST MOŻLIWE, ŻE WYŻEJ WSKAZANE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

PRYWATNOŚĆ

Spółka Apple będzie przechowywać informacje o klientach oraz korzystać z takich informacji zgodnie z Zasadami zachowania poufności danych klientów spółki Apple, dostępnymi na stronie www.apple.com/legal/internet-services/privacy.

INFORMACJE OGÓLNE

Żaden przedstawiciel handlowy, agent ani pracownik Apple nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian, rozszerzeń lub uzupełnień w postanowieniach niniejszej gwarancji. Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszej gwarancji za niezgodne z prawem lub niewykonalne nie naruszy i nie ograniczy zgodności z prawem ani wykonalności pozostałych jej postanowień. Niniejsza gwarancja podlega przepisom prawa kraju, w którym dokonano zakupu Produktu Apple i zgodnie z tym prawem jest interpretowana. Spółka Apple jest wskazana na końcu gwarancji według podziału na kraj lub region, w którym dokonano zakupu Produktu Apple. Gwarantem w ramach niniejszej gwarancji jest spółka Apple lub jej następca prawny.

INFORMACJE W TRYBIE ONLINE

Więcej informacji na wskazane poniżej tematy można znaleźć w Internecie:

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ GWARANCJI WG REGIONU LUB KRAJU ZAKUPU

Region/Kraj Zakupu Apple Adres
Europa, Bliski Wschód i Afryka
Wszystkie kraje Apple Distribution International Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland