Vi tycker inte att säkerhet ska ske på bekostnad av din personliga integritet.

De vanligaste frågorna vi får och hur vi svarar.

Apple kontaktas ofta i samband med juridiska processer och får förfrågningar om information eller åtgärder. Apple kräver att myndigheter och privata enheter följer gällande lagar och stadgar vid förfrågningar om kunders information och data. Vi kräver i kontrakt att våra tjänsteleverantörer följer samma standarder som vi använder för förfrågningar från myndigheter om Apple-data. Vårt juristteam går igenom förfrågningarna för att kontrollera om de har giltig rättslig grund. Om de har det hörsammar vi dem genom att lämna ut så lite data som möjligt för att svara på förfrågan. Om en förfrågan saknar giltig rättslig grund eller om vi bedömer den som otydlig, olämplig eller alltför bred bestrider eller avvisar vi förfrågan. Vi rapporterar om förfrågningar var sjätte månad.

Vi kommer att fortsätta arbeta för mer öppenhet och bättre datasäkerhetsskydd för våra kunder.

Apple har aldrig skapat några bakdörrar eller huvudnycklar till någon av våra produkter eller tjänster. Vi har aldrig gett någon myndighet direkt tillgång till Apples servrar. Och vi kommer heller aldrig att göra det.

Läs Apples rapporter om öppenhet

Frågor från myndigheter

Enhetsförfrågningar

De flesta förfrågningar som Apple får är enhetsförfrågningar. Oftast kommer dessa från brottsbekämpande myndigheter som arbetar för kunder som har bett om hjälp med att hitta borttappade eller stulna enheter. Vi rapporterar dessa som enhetsförfrågningar. Dessutom får Apple ofta förfrågningar om flera enheter under bedrägeriutredningar. Enhetsförfrågningar handlar ofta om information om en kunds iPhone, iPad eller Mac.

Förfrågningar om finansidentifierare

Förfrågningar om finansidentifierare är förfrågningar om exempelvis kreditkortsuppgifter. Ett exempel kan vara när ett kreditkort har använts på ett bedrägligt sätt för att köpa Apples produkter eller tjänster. Sådana förfrågningar gäller ofta information om misstänkt bedrägliga transaktioner.

Kontoförfrågningar

Kontoförfrågningar gäller oftast information om en kunds Apple-konto. Vi tillämpar högsta juridiska standard i USA och vi kräver husrannsakan för alla amerikanska förfrågningar om innehåll. Alla internationella förfrågningar om innehåll som lagrats i våra datacenter i USA måste följa den amerikanska lagen Electronic Communications Privacy Act (ECPA). Endast en liten andel av alla myndighetsförfrågningar gäller innehåll som mejl, bilder och annat innehåll från användares iCloud-konton. Apple meddelar i förväg användare vars data begärs av en brottsbekämpande myndighet eller någon annan myndighet, förutom i de fall då detta är förbjudet enligt lag. Under exceptionella omständigheter kan vi låta bli att meddela användaren, till exempel i nödsituationer, när meddelandet kan orsaka fara (till exempel utredningar om utnyttjande av barn) eller när meddelandet skulle vara kontraproduktivt (till exempel när användarens konto har hackats). Vi lämnar även ett fördröjt meddelande när en giltig och tillämplig sekretessperiod har löpt ut utom i de fall då Apple efter eget gottfinnande anser att det skulle kunna orsaka skada för individer eller grupper eller vara kontraproduktivt.

Akuta förfrågningar

Akuta förfrågningar gäller omständigheter med akut livsfara eller fara för allvarlig personskada. Apple har ett särskilt team som finns tillgängligt dygnet runt för att svara på akuta förfrågningar från hela världen. Vi behandlar akuta förfrågningar dygnet runt, alla dagar.

Förfrågningar om begränsning/radering av konton

Vid förfrågningar om begränsningar/radering som kommer från brottsbekämpande myndigheter ombeds Apple att begränsa eller radera en kunds konto. Dessa förfrågningar gäller oftast fall där konton har använts på ett olagligt sätt eller i strid med Apples villkor. Apple kräver ett domstolsbeslut eller ett brev från en brottsbekämpande myndighet som intygar att kunden har dömts utifrån bevis som finns i kundens konto. Ordern eller förfrågan om begränsning/radering av kontot i fråga måste visa att det konto som ska begränsas eller raderas bryter mot Apples villkor.

Förfrågningar om bevarande av konton

Förfrågningar om bevarande av konto görs enligt den amerikanska lagen Electronic Communications Privacy Act (ECPA) som ger brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter tillåtelse att begära att Apple bevarar innehållet i en kunds Apple-konto. Apple hörsammar detta genom att skaffa en engångskopia på kundens Apple-konto och spara det i 90 dagar (upp till 180 dagar om Apple mottar en förfrågan om förnyelse).

Förfrågningar som gäller nationell säkerhet (USA)

Förfrågningar om nationell säkerhet i USA kräver att Apple lämnar information till amerikanska rättsliga myndigheter. Dessa räknas inte som enhetsförfrågningar eller kontoförfrågningar. Under andra halvan av 2016 mottog Apple mellan 5 750 och 5 999 förfrågningar om nationell säkerhet. Apple rapporterar förfrågningar om nationell säkerhet i den utsträckning som lagen tillåter. Vi skulle vilja berätta mer, men det här är den mest specifika information som lagen för närvarande tillåter att vi lämnar ut.

Om Apple mottar ett brev om nationell säkerhet (NSL) från en amerikansk myndighet som innehåller en order om publiceringsförbud på obestämd tid kommer Apple att meddela myndigheten att man önskar att en domstol ska gå igenom bestämmelsen om sekretess i NSL i enlighet med lagen USA Freedom Act. Myndigheten har då 30 dagar på sig att meddela domstolen varför sekretessen ska fortsätta att gälla eller meddela Apple att sekretessen inte längre gäller. Om Apple mottar ett meddelande om att sekretessen inte längre gäller kommer man att meddela den eller de kunder som påverkas i enlighet med Apples riktlinjer för underrättande av kunder.

Förfrågningar från privatpersoner

Utöver förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter mottar Apple förfrågningar från privatpersoner i USA som begär kunddata. Dessa förfrågningar uppstår ofta i samband med tvistemål mellan enskilda där en part begär tillgång till en Apple-kunds IP-loggar, köptransaktionsregister eller produktregistreringsregister, eller förfrågningar om att en kunds konto ska begränsas eller raderas. Apple går igenom varje förfrågan för att se till att förfrågan är juridiskt giltig och bestrider eller avvisar förfrågan om den inte är giltig. Innan Apple lämnar ut kunddata till den part som begär dem ser Apple till att kunden är medveten om förfrågan och ges möjlighet att bestrida beslutet. Apple lämnar inte ut något iCloud-innehåll på begäran av tredje part utan skriftligt bevittnat tillstånd från den kund vars data begärs.

Stödprogram för brottsbekämpning

Vi anser att brottsbekämpande myndigheter spelar en betydande roll i att skydda vårt samhälle, och vi har alltid vidhållit att göra information tillgänglig vid förfrågningar som har giltig rättslig grund. Vi har därför utsett ett särskilt team på vår juridiska avdelning som bemöter och hanterar förfrågningar om digitala bevis från brottsbekämpande myndigheter globalt. Vårt team svarar även på akuta förfrågningar globalt dygnet runt, alla dagar.

Vi publicerar riktlinjer om juridiska processer för brottsbekämpande myndigheter globalt och redovisar vilka typer av förfrågningar vi får och hur vi bemöter dem i rapporter om öppenhet två gånger om året. Vi utbildar dessutom regelbundet poliser i vilka typer av uppgifter som är tillgängliga från Apple och hur de kan erhållas enligt våra riktlinjer för juridiska processer.

I slutet av 2018 kommer vi att lansera en global webbportal där behöriga poliser kan skicka lagenliga förfrågningar om utlämning av data, följa förfrågningarna och få svar från Apple.

Vi bygger ett professionellt team med syftet att utbilda poliser globalt så att vi betydligt enklare kan nå ut till lokala poliskårer och -stationer. Ett led i detta är att utveckla en webbaserad utbildningsmodul för poliser som gör det enklare för Apple att utbilda ett större antal poliser globalt samt säkerställa att Apples information och riktlinjer kan uppdateras i samma takt som det snabbt föränderliga datalandskapet.

Apple har åtagit sig att värna om våra användares säkerhet och integritet. De ovannämnda initiativen och det arbete vi gör för att assistera vid rättsliga utredningar görs i enlighet med detta grundläggande åtagande.

Apples riktlinjer för myndighetsförfrågningar: