รายงานผลิตภัณฑ์

วัดประสิทธิภาพ
ครั้งละหนึ่งผลิตภัณฑ์

วิธีการผลิต การใช้งาน และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของเรานั้น เมื่อ
รวมกันแล้วมีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่สุด
ซึ่งด้วยเหตุนี้เอง เราจึงออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีการทำงานที่เอื้อต่อ
สิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น และรายงานประสิทธิภาพการทำงานนั้น
ไว้
ในรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Apple
ได้รับการประเมินใน 4 เรื่องดังนี้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงส่งผลต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอน
โดยรวมอย่างไร

สารต้องห้าม

สารพิษตัวใดบ้าง
ที่เราไม่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์
หรือระหว่างกระบวนการผลิต

การใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
อยู่ในโหมดเปิด ปิด และ
พักนั้น มีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงไร

ประสิทธิภาพด้านวัสดุ

สัดส่วนของวัสดุ
แต่ละชนิด
ที่นำมา
ใช้ในผลิตภัณฑ์

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

iPhone

iPhone 6s

PDF

iPhone 6s Plus

PDF

iPhone 6 Plus

PDF

iPhone 6

PDF

iPhone 5s

PDF

iPad

iPad Pro

PDF

iPad Air 2

PDF

iPad Air

PDF

iPad mini 4

PDF

iPad mini 2

PDF

Watch

Apple Watch

PDF

โน้ตบุ๊ค

MacBook

PDF

MacBook Air รุ่น 11 นิ้ว

PDF

MacBook Air รุ่น 13 นิ้ว

PDF

MacBook Pro จอภาพ Retinaรุ่น 13 นิ้ว

PDF

MacBook Pro จอภาพ Retinaรุ่น 15 นิ้ว

PDF

MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว

PDF

เดสก์ท็อป

iMac รุ่น 21.5 นิ้ว

PDF

iMac รุ่น 27 นิ้ว

PDF

Mac Pro

PDF

Mac mini

PDF

จอภาพ

Apple Thunderbolt Display

PDF

iPod

iPod touch 32GB/64GB

PDF

iPod nano

PDF

iPod shuffle

PDF

AirPort

AirPort Extreme

PDF

AirPort Time Capsule

PDF

AirPort Express

PDF

Apple TV

Apple TV (รุ่นที่ 4)

PDF

Apple TV (รุ่นที่ 3)

PDF

รายงานและเว็บไซต์อื่นๆ
ด้านสิ่งแวดล้อมของ Apple

รายงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำปี 2015 ฉบับนี้
(หรือที่ในอดีตเรียกว่ารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก) เป็นเอกสารเกี่ยวกับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารและ
สิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ ของ Apple รวมถึง Apple Retail Store ซึ่ง
เน้นถึงความพยายามอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อลดการใช้พลังงาน
การใช้น้ำ และการผลิตของเสีย

อ่านรายงาน (PDF)

ข้อกำหนดว่า
ด้วยสารควบคุม

Apple กำหนดให้
ซัพพลายเออร์ของบริษัท
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วย
สารควบคุม
อย่างเคร่งครัด

อ่านข้อกำหนด (PDF)

การตรวจสอบการปล่อยก๊าซจากอาคารและสิ่งอำนวย
ความสะดวกของ Apple

การปล่อยก๊าซจากอาคารและ
สิ่งอำนวยความสะดวกของ
Apple ได้รับการตรวจสอบ
โดย Bureau Veritas (BV)
ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการ
ทดสอบ ตรวจสอบ และให้การ
รับรองระดับโลก โดย BV ได้
แสดงความเห็นว่าข้อมูลการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในรายงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ของ Apple นั้น
ถูกต้อง
และเชื่อถือได้

ดูใบรับรองการตรวจสอบ
ของ Bureau Veritas (PDF)

ความก้าวหน้า
ด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ Apple
ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธี
ลดผลกระทบที่บริษัทและผลิตภัณฑ์ของเรามีต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด คุณสามารถดูลำดับเหตุการณ์สำคัญล่าสุดของเรา และอ่านประวัติความก้าวหน้าของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการเลิกใช้สารพิษที่เป็นอันตราย การปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานโครงการรีไซเคิลของเรา

ไปที่หน้าความก้าวหน้า
ด้านสิ่งแวดล้อม

การรีไซเคิล

Apple ได้ดำเนินงานหรือ
มีส่วนร่วมในโครงการรีไซเคิล
ใน 99% ของภูมิภาคที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถ
ไปที่เว็บไซต์โครงการรีไซเคิลของเรา
และร่วมรีไซเคิลคอมพิวเตอร์ จอภาพ
โทรศัพท์มือถือ
และ iPod
เก่าของคุณ
อย่างมี
ความรับผิดชอบได้

ไปที่เว็บไซต์โครงการ
รีไซเคิลของ Apple

ความรับผิดชอบ
ของซัพพลายเออร์

Apple มีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินการให้มั่นใจว่าจะมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามมาตรฐานสูงสุด
ในทุกหนแห่ง
ที่ผลิตภัณฑ์
ของเราถูกผลิตขึ้น
โดยในเว็บไซต์ความรับผิดชอบ
ของซัพพลายเออร์ของเราจะ
กล่าวถึงระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์และผลการ
ตรวจสอบซัพพลายเออร์
ล่าสุดของเรา

ไปที่เว็บไซต์ความรับผิดชอบ
ของซัพพลายเออร์