รายงาน

นี่คือสิ่งที่เรากำลัง
ลงมือทำ และวิธีที่เราทำ

รายงานล่าสุด

ในรายงานล่าสุดของเราจะมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของเรา ตลอดจนวิธี
การวัดผลกระทบโดยรวมของเรา
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และความคืบหน้าของการดำเนินการ
ของเรา
ในปีที่ผ่านมา

ดูรายงานความคืบหน้าปี 2016 (PDF)

วัดประสิทธิภาพ
ครั้งละหนึ่งผลิตภัณฑ์

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลครบถ้วนของเราจะอธิบายถึงประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละอุปกรณ์ตามที่ได้ประเมิน
เทียบกับลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม 3 ประการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละช่วงส่งผลต่อการปล่อย
ก๊าซคาร์บอน
โดยรวมอย่างไร

ทรัพยากร เราใช้วัสดุเพื่อสร้างอุปกรณ์ได้
คุ้มค่าแค่ไหน และเราสามารถนำ
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้มาก
เพียงใดเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน

วัสดุที่ปลอดภัยกว่า สารพิษใดบ้างที่ไม่มีอยู่
ในอุปกรณ์
หรือในกระบวนการผลิตอุปกรณ์ของเรา

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

คลังเอกสารรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม