ทรัพยากร

เพราะเราผลิต
ทรัพยากรธรรมชาติเองไม่ได้
เราจึงคิดค้นวิธีที่จะใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหล่านั้นให้คุ้มค่าที่สุด

การนำกลับมาใช้ใหม่และการรีไซเคิล

หนึ่งในวิธีการใช้
ทรัพยากร
ที่ดีที่สุด
ก็คือการนำกลับมาใช้ซ้ำ

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ต้องไปลงเอยอยู่ในพื้นที่
ฝังกลบ เพื่อให้ทรัพยากรอันมีค่า
ที่เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์นั้นสามารถนำกลับมา
ใช้ใหม่ได้
นอกจากนี้เรายังต้องการทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการ
รีไซเคิลอย่าง
เหมาะสมเพื่อที่จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ผู้คนหรือต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้
เราจึงได้พัฒนากิจกรรมการ
รวบรวมสิ่งของรีไซเคิล โครงการรับคืนผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การ
ดำเนินการต่างๆ อย่างเช่น Apple Renew ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น
ทั่วโลก ให้คุณนำ
อุปกรณ์ Apple ที่ใช้แล้วมาที่ Apple Store เพื่อที่
เราจะได้นำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิล
อย่างมีความรับผิดชอบ
และเรายังร่วมมือกับผู้ให้บริการรีไซเคิลกว่า 160 รายทั่วโลก
ที่
สถานที่ประกอบการมีการรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างเข้มงวด
จากความตั้งใจทั้งหมดของเรานี้ ทำให้ตั้งแต่ปี 1994 เราสามารถ
ลดจำนวน
อุปกรณ์ไม่ให้ต้องถูกฝังอยู่ในพื้นที่ฝังกลบได้กว่า
270 ล้านกิโลกรัม

แล้วเราก็ยังมองเห็นโอกาสครั้งใหญ่ในการปรับปรุงวิธีการ
ฟื้นฟูทรัพยากรที่มีจำกัด
จากผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเราเห็น
ว่าเทคนิคการรีไซเคิลที่ใช้กันอยู่ เช่น การตัดเป็นชิ้นเล็กๆ
นั้น
สามารถนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้แค่ไม่กี่อย่าง และมักจะลดทอน
คุณภาพวัสดุลง เราจึงได้
คิดค้น Liam ซึ่งเป็นกลุ่มหุ่นยนต์ที่
สามารถแยกชิ้นส่วน iPhone 6 ได้อย่างรวดเร็ว และคัดแยก
ส่วนประกอบคุณภาพสูงออกมา จึงช่วยลดความจำเป็น
ในการขุดเหมืองจากพื้นโลกลง
ซึ่งด้วยการทำงานของหุ่นยนต์
Liam สองกลุ่มทำให้เราสามารถแยกชิ้นส่วนโทรศัพท์ได้กว่า
2.4 ล้านเครื่องต่อปี และแม้จะเป็นเพียงการทดลองในด้าน
เทคโนโลยีรีไซเคิล แต่เราก็หวังว่า
แนวคิดนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเราได้

นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นกับการทำให้แน่ใจว่าขยะทั้งหมดที่เกิดจาก
ซัพพลายเชนของเราหรือ
โดยเราเองจะได้รับการนำกลับไปใช้ใหม่
รีไซเคิล หมักทำปุ๋ย หรือแปลงเป็นพลังงานหากจำเป็น
ซึ่งแม้ว่าจะ
เป็นเป้าหมายที่ยากลำบากและต้องการความร่วมมือจากหลายทีม
ใน Apple รวมถึง
รัฐบาลท้องถิ่น และผู้ให้บริการรีไซเคิลเฉพาะทาง
แต่เราก็เริ่มเห็นถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
เหล่านี้แล้ว โดยในปี 2015
อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของเราในเมืองคอร์ก ประเทศ
ไอร์แลนด์ ได้เป็นอาคารแห่งแรกที่อยู่นอกภูมิภาคอเมริกาเหนือที่
ผ่านการรับรอง Zero Waste
to Landfill จาก UL และในปี 2016
Foxconn Guanlan และ Foxconn Taiyuan ซึ่งเป็นโรงงานที่
ทำการ
ประกอบขั้นสุดท้ายให้กับเรา ก็ได้เป็นโรงงานสองแห่งแรกที่ผ่าน
การรับรองนี้ในประเทศจีน
ส่วนโรงงานประกอบ iPhone และ
Apple Watch ขั้นสุดท้ายแห่งอื่นๆ ที่เหลือก็กำลังจะเข้ารับ
การ
รับรองนี้ก่อนขึ้นปี 2017 และล่าสุด ร้านค้าของเราทั้งหมดจาก
ทั่วโลกก็ได้ริเริ่มโครงการ
Zero Waste ขึ้นเช่นกัน

ปริมาณวัสดุที่เรียกคืนสำหรับ
นำกลับมาใช้ใหม่ผ่านโครงการ
รับคืนผลิตภัณฑ์ในปี 2015

27,839 เมตริกตัน
 • เหล็ก 12,750
 • พลาสติก 6,090
 • กระจก 5,420
 • อะลูมิเนียม 2,050
 • ทองแดง 1,340
 • โคบอลต์ 86
 • นิกเกิล 18
 • สารตะกั่ว 20
 • สังกะสี 59
 • ดีบุก 2
 • เงิน 3
 • ทอง 1

การอนุรักษ์น้ำ

ทุกโมเลกุลของน้ำที่เราใช้
ล้วนมีความสำคัญ

เราพยายามลดการใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยคอยตรวจสอบการใช้น้ำ
ในกระบวนการระบาย
ความร้อน การปรับภูมิทัศน์ และการสุขาภิบาล
รวมถึงที่ไซต์การผลิตของเรา จากนั้นเราก็ได้
พัฒนาวิธีลดการใช้น้ำตามเป้าหมายขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือการสร้างระบบการระบายความร้อน
ที่สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 35 ครั้งในศูนย์ข้อมูลของเรา ส่วนในอาคารที่อยู่ในพื้นที่
ที่อากาศแห้งกว่า เราก็ได้ติดตั้งระบบ
ชลประทานอัจฉริยะที่จะคอยตรวจสอบสภาพอากาศ
และใช้น้ำเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ในปี 2015 เราได้เริ่มรวบรวมข้อมูลที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เพื่อที่เราจะได้
นำมาปรับปรุงกลยุทธ์
การอนุรักษ์ของเรา สิ่งที่เราทำก็คือ เราได้
เริ่มวัดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์
ของเรา โดยเริ่ม
จาก iPhone และตอนนี้เรากำลังระบุว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
ระดับสูง
กลาง หรือต่ำ เพื่อที่เราจะได้มุ่งเน้นไปที่ที่สำคัญที่สุดได้

นอกจากนี้เรายังได้จัดตั้งโครงการน้ำสะอาดขึ้นมาเพื่อเป็นการลด
การใช้น้ำและป้องกันการก่อ
มลพิษทางน้ำในซัพพลายเชนของเรา
โครงการนี้เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์
ของเรา
โดยตรง เพื่อที่จะพัฒนาแผนการปรับปรุงสำหรับซัพพลายเออร์
แต่ละรายโดยเฉพาะ
และจากการฝึกอบรมพนักงาน การประเมิน
ตามเกณฑ์พื้นฐาน การประเมินผลการดำเนินงาน
ตลอดจนการ
สนับสนุนทางเทคนิค เราก็สามารถช่วยให้โรงงานกว่า 73 แห่ง
นำน้ำเสียที่ผ่าน
การบำบัดแล้วมาใช้ใหม่หรือนำมารีไซเคิล
ซึ่งช่วยประหยัดการใช้น้ำไปได้กว่า 14.3 พันล้านลิตร
เลยทีเดียว

การทำป่าไม้

เราไม่เพียงแค่
ปกป้องผืนป่า
แต่เรากำลังปกป้อง
ผืนป่า
รุ่นต่อๆ ไป

ป่าเป็นแหล่งของเยื่อไม้สำหรับการผลิตกระดาษที่เราใช้ในบรรจุภัณฑ์
และป่ายังช่วย
ฟอกอากาศ เป็นแหล่งน้ำบริสุทธิ์ ตลอดจนเป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เราจึงพยายาม
อย่างหนักที่จะลดผลกระทบ
ที่มีต่อป่า ด้วยการจัดหากระดาษจากแหล่งที่มีความ
รับผิดชอบ และ
ใช้กระดาษให้คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่เท่านี้ก็ยังไม่พอ เพราะป่า
ทั่วโลกยังคงต้องเผชิญกับการทำลายป่าในวงกว้าง อันเนื่อง
มาจากการลักลอบ
ตัดไม้ การขาดการจัดการดูแลที่ดี และการ
พัฒนาที่ดินรุกล้ำพื้นที่ป่า ด้วยเหตุนี้
เราจึงมุ่งมั่นในการปกป้อง
และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการอย่างรับผิดชอบ
ทั่วโลก
ทั้งนี้เพื่อชดเชยการนำกระดาษมาใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด
และเพื่อ
สร้างเยื่อไม้ให้เพียงพอสำหรับคนรุ่นต่อๆ ไป*

สิ่งที่เราทำเพื่อลดผลกระทบต่อป่า

การใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรามองหาวิธีที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์ของเรามีขนาดเล็กลง โดยการ
สร้างเทคโนโลยีที่จะใช้
กระดาษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจน
ใช้กระดาษรีไซเคิลทุกครั้งที่ทำได้ อันที่จริงแล้ว
ในปีงบประมาณ
2015 มากกว่า 60% ของกระดาษที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของเรานั้น
ทำจาก
เยื่อไม้รีไซเคิล

การจัดหากระดาษบริสุทธิ์ที่มาจากแหล่งที่มีความรับผิดชอบ เมื่อมีการใช้กระดาษบริสุทธิ์ในบรรจุภัณฑ์ของเรา ซัพพลายเออร์
ของเราจะต้องจัดหากระดาษ
จากป่าที่ได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน
หรือจากแหล่งไม้ที่อยู่ภายใต้การควบคุม และเรายังดำเนิน
การ
ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค
ของเรา ซึ่งในปีงบประมาณ 2015 กว่า
99% ของกระดาษบริสุทธิ์ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ของเรา
เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

การปกป้องผืนป่าที่ยั่งยืน เรายังคงคุ้มครองและปลูกป่าเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนต่อไป เพราะป่าที่ได้รับการจัดการ
อย่างเหมาะสมจะกลายเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ไปอีกนานเท่านาน ด้วยความร่วมมือ
กับกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ ทำให้เราสามารถคุ้มครองพื้นที่ป่าที่ยั่งยืนในแถบตะวันออกของ
สหรัฐอเมริกาไปแล้วกว่า 14,500 เฮกเตอร์ และได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม้อย่างรับผิดชอบไปแล้ว
มากกว่า 13,000 เมตริกตัน นอกจากนี้ยังมีโครงการล่าสุดในประเทศจีนที่เราร่วมมือกับ
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ซึ่งนับเป็นโครงการที่เราตั้งความหวังไว้มากที่สุด
โดยเรากำลังพยายามปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าถึง 400,000 เฮกเตอร์ให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการ
บริหารจัดการอย่างรับผิดชอบภายในปี 2020

การออกแบบผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ที่ใช้ได้นาน
คืออุปกรณ์ที่รักษ์โลกยิ่งกว่า

หากสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น ก็หมายถึงการลดความ
จำเป็นในการขุดทรัพยากรขึ้น
มาจากพื้นโลกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
เครื่องใหม่ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้ทำการประเมินผลิตภัณฑ์
ของเราเอง
ในห้องแล็บสำหรับทดสอบความน่าเชื่อถือของเรา โดยใช้วิธีประเมิน
ที่ครอบคลุม
และกำหนดเองได้ และเรายังออกการอัพเดทซอฟต์แวร์
เป็นประจำ เพื่อทำให้อุปกรณ์ของเรา
มีความทันสมัยอยู่เสมอ
แล้วนี่เองก็คือสิ่งที่ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องคอยเปลี่ยนเครื่องอยู่บ่อยๆ