ข้อมูลทั่วไปของแบตเตอรี่

ข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับเครือข่ายโทรศัพท์ ตำแหน่ง ความแรงของสัญญาณ การกำหนดค่าคุณสมบัติ การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย ผลลัพธ์จริงจึงแตกต่างกันไป แบตเตอรี่มีจำนวนรอบชาร์จจำกัดและอาจต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ในที่สุดโดยผู้ให้บริการ Apple ที่ได้รับอนุญาต อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนรอบชาร์จอาจแตกต่างกันตามการใช้งานและการตั้งค่า การทดสอบแบตเตอรี่ใช้เครื่อง iPhone ที่ระบุเป็นการเฉพาะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.apple.com/th/batteries และ www.apple.com/th/iphone/compare

การทดสอบระยะเวลาสนทนา

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi
กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi
กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย และ
การปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

การทดสอบระยะเวลาสแตนด์บาย

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi
กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi
กับเครือข่าย และการปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงและซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย และ
การปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi

การทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนระบบ 3G

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตบนระบบ 3G กับเครือข่าย 3G โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 6 Plus และ iPhone 6 เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมล
หนึ่งฉบับทุกชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้น
การปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi
และปิดคุณสมบัติ "ปรับสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตบนระบบ 3G กับเครือข่าย 3G
โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ และใช้ iPhone 5c และ iPhone 5s
เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับ
อีเมลหนึ่งฉบับทุกชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi
และปิดคุณสมบัติ "ปรับสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการ
ทดสอบอินเทอร์เน็ตบนระบบ 3G กับเครือข่าย 3G โดยใช้
เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ และใช้ iPhone 4s เข้าดูเว็บเพจยอดนิยม
จำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับทุกชั่วโมง
การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ
"ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับWi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับสว่างอัตโนมัติ"

การทดสอบใช้งานอินเทอร์เน็ตระบบ LTE

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตระบบ LTE กับเครือข่าย LTE โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 6 Plus และ iPhone 6 เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมล
หนึ่งฉบับทุกชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้น
การปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi
และปิดคุณสมบัติ "ปรับสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้
ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตระบบ LTE กับเครือข่าย LTE โดยใช้
เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 5s และ iPhone 5c เข้าดูเว็บเพจ
ยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับ
ทุกชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ
"ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับสว่างอัตโนมัติ"

การทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตระบบ Wi-Fi

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตระบบ Wi-Fi โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ โดยใช้ iPhone 6 Plus และ iPhone 6 เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับทุกชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ
"ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi, ปิดคุณสมบัติ "ปรับสว่าง
อัตโนมัติ" และเปิดใช้งานการเข้ารหัส WPA2

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
เราได้ทำการทดสอบอินเทอร์เน็ตระบบ Wi-Fi โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์
เฉพาะ โดยใช้ iPhone 5c และ iPhone 5s เข้าดูเว็บเพจยอดนิยม
จำนวน 20 เว็บในแบบสแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับทุกชั่วโมง
การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ
"ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi, ปิดคุณสมบัติ "ปรับสว่าง
อัตโนมัติ" และเปิดใช้งานการเข้ารหัส WPA2

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เราได้ทำการ
ทดสอบอินเทอร์เน็ตระบบ Wi-Fi โดยใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ
โดยใช้ iPhone 4s เข้าดูเว็บเพจยอดนิยมจำนวน 20 เว็บในแบบ
สแน็ปช็อต และรับอีเมลหนึ่งฉบับทุกชั่วโมง การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi, ปิดคุณสมบัติ "ปรับสว่างอัตโนมัติ" และเปิดใช้งาน
การเข้ารหัส WPA2

การทดสอบการเล่นวิดีโอ

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA คอนเทนต์วิดีโอประกอบด้วยภาพยนตร์ ความยาว 2 ชั่วโมง 23 นาที ที่ซื้อจาก iTunes Store และถูกตั้งให้เล่นซ้ำ การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ
"ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
คอนเทนต์วิดีโอประกอบด้วยภาพยนตร์ ความยาว 2 ชั่วโมง 23 นาที
ที่ซื้อจาก iTunes Store และถูกตั้งให้เล่นซ้ำ การตั้งค่าทั้งหมดเป็น
ค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิด
คุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s และซอฟต์แวร์รุ่นก่อนการผลิตจริง บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA คอนเทนต์วิดีโอ
ประกอบด้วยภาพยนตร์ ความยาว 2 ชั่วโมง 23 นาที ที่ซื้อจาก
iTunes Store และถูกตั้งให้เล่นซ้ำ การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ
"ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ
"ปรับสว่างอัตโนมัติ"

การทดสอบการเล่นเสียง

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2014 โดยใช้เครื่อง iPhone 6 Plus และ iPhone 6 รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยไฟล์เสียง 358 ไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันที่ซื้อจาก iTunes Store (ความละเอียดไฟล์ 256-Kbps AAC) การตั้งค่าทั้งหมด
เป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และ
ปิดคุณสมบัติ "ปรับสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนสิงหาคม 2013 โดยใช้เครื่อง
iPhone 5c และ iPhone 5s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์
บนเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA
เพลย์ลิสต์ประกอบด้วยไฟล์เสียง 358 ไฟล์ที่ไม่ซ้ำกันที่ซื้อจาก
iTunes Store (ความละเอียดไฟล์ 256-Kbps AAC) การตั้งค่า
ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi กับเครือข่าย
การปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย" สำหรับ Wi-Fi และ
ปิดคุณสมบัติ "ปรับสว่างอัตโนมัติ"

Apple ทำการทดสอบในเดือนกันยายน 2011 โดยใช้เครื่อง
iPhone 4s รุ่นก่อนการผลิตจริงพร้อมซอฟต์แวร์ บนเครือข่าย
ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ GSM และ CDMA เพลย์ลิสต์ประกอบด้วย
ไฟล์เสียง 358 ไฟล์ที่ไม่ซ้ำกัน รวบรวมมาจากไฟล์ที่ถอดมาจาก
แผ่นซีดีด้วย iTunes (ความละเอียดไฟล์ 128-Kbps AAC) และ
คอนเทนต์ที่ซื้อจาก iTunes Store (ความละเอียดไฟล์ 256-Kbps
AAC) การตั้งค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ยกเว้นการเชื่อมต่อระบบ
Wi-Fi กับเครือข่าย การปิดคุณสมบัติ "ถามเข้าเชื่อมเครือข่าย"
สำหรับ Wi-Fi และปิดคุณสมบัติ "ปรับสว่างอัตโนมัติ"