Veelgestelde vragen Meer antwoorden op je vragen over Apple en het milieu.

Wie is verantwoordelijk voor het milieubeleid bij Apple?

Apple zet zich in om klimaatverandering aan te pakken, milieuvriendelijke materialen te ontwikkelen voor veiligere producten, en materialen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. In juni 2013 heeft Tim Cook, CEO van Apple, Lisa P. Jackson benoemd als Vice President Environmental Initiatives. De afdeling voor milieu-initiatieven van Apple (Office of Environmental Initiatives) werkt nauw samen met teams binnen het hele bedrijf om de strategie te bepalen, belanghebbenden te betrekken en over de voortgang te rapporteren.

De raad van bestuur van Apple controleert de CEO en de andere senior managers bij de deskundige en ethische dagelijkse leiding van Apple, en garandeert dat er rekening wordt gehouden met de langetermijn­belangen van aandeelhouders. Lisa is inmiddels Vice President Environment, Policy and Social Initiatives en rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Onze integrale aanpak houdt in dat beslissingen over milieu- en maatschappelijke kwesties op het hoogste niveau binnen de onderneming worden doorgenomen. Leden van het managementteam controleren nieuwe producten geregeld tijdens de ontwikkeling. Hierbij wordt aandacht besteed aan materiaal- en ontwerpkeuze, de bevoorradingsketen, verpakking en het stroomverbruik.

Hoe beoordeelt Apple de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van producten?

Apple volgt vijf stappen om tot een levenscyclus-analyse van een product te komen:

Laat Apple zijn gegevens over milieu-effecten controleren door derden?

Ja. We laten door derden een controle uitvoeren op de gegevens over onze scope 1-, scope 2- en scope 3-broeikasgasemissies, ons energiegebruik, onze afvalproductie en het watergebruik voor onze datacenters, kantoren en Apple Stores overal ter wereld. Bureau Veritas (BV) heeft een zogenaamde ‘redelijke mate van zekerheid’ afgegeven, een van de hoogste beoordelingen binnen de verificatiebranche, voor deze milieu-effectgegevens. De verklaring van BV vind je hier.

De scope 3-broeikasgasemissies met betrekking tot onze producten, berekend aan de hand van de LCA, worden door de Duitse Fraunhofer-Gesellschaft gecontroleerd op kwaliteit en nauwkeurigheid conform de internationaal erkende ISO 14000-normen voor milieumanagement: ISO 14040 en 14044. De verklaring van Fraunhofer vind je hier.

Heeft Apple een beleid ten aanzien van milieu, gezondheid en veiligheid?

Ja. Apple hecht grote waarde aan de zorg voor het milieu en de gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten en de wereld als geheel. Lees voor meer informatie onze Beleidsverklaring over milieu, gezondheid en veiligheid (pdf, Engelstalig).

Indexeert Apple gegevens over haar milieuprestaties aan de hand van de richtlijnen voor duurzaamheids-rapportage van GRI (Global Reporting Initiative)?

Apple hecht veel waarde aan openheid in het beleid en de programma’s met betrekking tot milieu, maatschappij en toezicht. We delen informatie over onze voortgang via diverse openbare rapporten, zoals onze Rapportage voor milieubeleid 2017. Deze rapporten bevatten standaardpublicaties uit de richtlijnen voor duurzaamheidrapportage (G4) van GRI (Global Reporting Initiative). De GRI-index is hier te vinden.

Stelt Apple beperkingen aan het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu?

Ja. Apple beschikt over een specificatie van gereglementeerde stoffen waarin een groot aantal stoffen wordt genoemd die slechts in beperkte mate of helemaal niet worden gebruikt in de producten, het verpakkingsmateriaal en het productieproces van Apple. Alle producten van Apple voldoen aan de Europese RoHS-richtlijn (Beperking van gevaarlijke stoffen), die beperkingen oplegt aan het gebruik van lood en andere stoffen. Als gevolg van onze omzichtige werkwijze bij het verwerken van materialen zijn veel van de beperkingen van Apple strenger dan de wettelijke voorschriften. Bekijk onze Specificatie voor gereglementeerde stoffen (pdf) of lees meer over onze inspanningen voor het verminderen en uitbannen van gevaarlijke stoffen.

Daarnaast voldoen alle producten van Apple aan de Vietnamese richtlijn 30/2011/TT-BCT, ter regulering van het gebruik van lood en andere stoffen in elektronica.

Stelt Apple beperkingen aan het gebruik van kankerverwekkende broomhoudende vlamvertragers en pvc in zijn producten?

Ja. Voor Apple is materiaal vrij van broomhoudende vlamvertragers en pvc als het minder dan 900 delen per miljoen (ppm) aan broom en chloor bevat. Deze limiet is een van de strengste in de elektronica-industrie en is als concentratie lager dan in de Europese RoHS-beperkingen op het gebruik van lood is vastgelegd. Als er al broomhoudende vlamvertragers of pvc’s aanwezig zijn, moet het broom- of chloorgehalte aanzienlijk hoger liggen dan 900 ppm om van invloed te zijn.

De stopzetting van broomhoudende vlamvertragers en pvc geldt voor alle nieuwe productontwerpen van Apple die sinds 2009 zijn geproduceerd, en alle Beats-producten die sinds 2016 zijn geproduceerd. Hoewel oudere producten en vervangende onderdelen en accessoires voor oudere producten nog wel broomhoudende vlamvertragers en pvc kunnen bevatten, is bij het ontwerp wel rekening gehouden met de wettelijke voorschriften.

Wat is REACH en hoe voldoet Apple aan de REACH‑verordening?

REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (EG 1907/2006). Dit is een Europese verordening voor chemische stoffen en het veilig gebruik ervan. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft de kandidaatlijst van te autoriseren stoffen gepubliceerd. Deze bevat reeksen zeer zorgwekkende stoffen waarvoor geldt dat fabrikanten klanten op de hoogte moeten stellen als het aandeel van deze stoffen in een product meer dan 0,1 procent bedraagt (gemeten naar gewicht).

Uitgaand van de huidige versie van de kandidaatlijst van te autoriseren stoffen, zijn er geen Apple producten die meer dan deze drempelwaarde van een van deze stoffen bevatten, met uitzondering van de Apple Remote, iMac, Mac Pro en Mac mini, die voorzien zijn van een knoopcel met 1,2‑dimethoxyethaan. De zeer zorgwekkende stoffen in de knoopcel vormen geen veiligheidsrisico voor klanten. Voor verantwoorde recyclage van de knoopcel kun je je Apple device naar een Apple Store brengen voor gratis recyclage of een bezoekje brengen aan www.apple.com/benl/recycling voor meer informatie over onze recyclagediensten.

Gebruikt Apple stoffen die de ozonlaag aantasten?

Apple maakt bij de fabricage van onderdelen, materialen of verpakkingsmateriaal geen gebruik van chemische stoffen die de ozonlaag aantasten, conform het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.

Hoe benut ik de batterij in mijn Apple device optimaal?

Advies voor het optimaliseren van de gebruiksduur van je batterij en informatie over service en recyclage vind je op www.apple.com/benl/batteries.

Biedt Apple recyclage aan?

Ja. Je kunt elk Apple device aanbieden voor recyclage bij elke Apple Store en op onze website. We zorgen er daarna voor dat je device op een verantwoorde manier wordt gerecycleerd of hergebruikt. Sommige Apple devices en andere smartphones en pc’s kunnen zelfs in aanmerking komen voor ons inruilprogramma bij een Apple Store of online. Je kunt elk Apple device naar een Apple Store brengen voor gratis recyclage, of een bezoekje brengen aan www.apple.com/benl/recycling voor meer informatie over onze recyclagediensten. Apple verzorgt op verzoek ook gratis recyclage van verpakkingen in de Verenigde Staten en Canada voor bedrijven, instellingen en klanten in het onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met de vertegenwoordiger van Apple.

Stelt Apple eisen aan de bescherming van milieu en werknemersrechten in de toeleveringsketen?

In onze gedragscode worden onze normen uiteengezet voor het realiseren van veiligere arbeidsomstandigheden, het eerlijk behandelen van arbeidskrachten en het gebruik van milieutechnisch verantwoorde methoden in het productieproces. Wij verlangen van alle toeleveranciers die zaken doen met Apple dat ze zich houden aan onze gedragscode voor toeleveranciers en onze ondersteunende normen. We voeren uitgebreide audits uit om naleving van deze code te waarborgen. Zodra we vaststellen dat de gedragscode niet wordt nageleefd, werken we samen met onze leveranciers aan verbetering van hun processen. Ga naar onze website over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers voor meer informatie over onze inspanningen in de hele toeleveringsketen.