Andere vragen Meer antwoorden op je vragen over Apple en het milieu.

Wie is verantwoordelijk voor het milieubeleid bij Apple?

In juni 2013 heeft Tim Cook, CEO van Apple, Lisa P. Jackson benoemd als Vice President Environmental Initiatives. Deze afdeling voor milieu-initiatieven werkt nauw samen met teams binnen het hele bedrijf om strategieën uit te stippelen, belang­hebbenden te betrekken en te rapporteren over de voortgang die Apple op dit gebied boekt, onder meer bij het terugdringen van de gevolgen van klimaat­verandering, het ontwikkelen van groene materialen om onze producten veiliger te maken en het zo efficiënt mogelijk toepassen van materialen.

De raad van bestuur van Apple controleert de CEO en de andere senior managers bij de deskundige en ethische dagelijkse leiding van Apple, en garandeert dat er rekening wordt gehouden met de langetermijn­belangen van aandeelhouders. Lisa is inmiddels Vice President Environment, Policy and Social Initiatives en rapporteert rechtstreeks aan de CEO. Onze integrale aanpak houdt in dat beslissingen over milieu- en maatschappelijke kwesties op het hoogste niveau binnen de onderneming worden doorgenomen. Leden van het managementteam controleren nieuwe producten geregeld tijdens de ontwikkeling. Hierbij wordt aandacht besteed aan materiaal- en ontwerpkeuze, de bevoorradingsketen, verpakking en het stroomverbruik.

Hoe beoordeelt Apple de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van producten?

Apple volgt vijf stappen om tot een levenscyclus­-analyse (LCA) van een product te komen:

  1. Om een model van de productiefase te ontwerpen, voeren we metingen uit van alle losse onderdelen van het eindproduct en verzamelen we gegevens over de productie van deze onderdelen. Met deze metingen kunnen we het formaat en gewicht van de onderdelen en materialen in het product nauwkeurig bepalen, terwijl we de gegevens over de productie­processen en eventuele opbrengst­verliezen tijdens de productie gebruiken om de gevolgen van de fabricage in beeld te brengen. Deze levenscyclus-analyse omvat onder meer accessoires en verpakkingen en daarnaast dalende uitstoot dankzij het Apple Supplier Clean Energy Program. Bij het berekenen van de totale CO₂-voetafdruk van Apple nemen we ook units die via AppleCare zijn gerepareerd en vervangen mee.
  2. Voor een model van het gebruik door consumenten meten we de energie die een product verbruikt tijdens een gesimuleerd gebruiks­scenario. De dagelijkse gebruiks­patronen zijn specifiek voor elk product en zijn een combinatie van feitelijke en gemodelleerde gebruiks­gegevens. Bij de beoordeling wordt voor de gebruiks­duur uitgegaan van vier jaar voor macOS- en tvOS-devices en drie jaar voor iOS- en watchOS-devices (gebaseerd op eerste eigenaren). Dit is een schatting. De meeste Apple producten gaan aanzienlijk langer mee en worden vaak doorgegeven of doorverkocht door de eerste eigenaar, zodat anderen ze ook nog gebruiken. Meer informatie over het stroomverbruik van onze producten vind je in onze Milieu­rapportages voor producten.
  3. Voor het vervoersaspect gebruiken we gegevens die verzameld worden over het vervoer van zowel afzonderlijk verpakte producten als bulk­­verpakkingen over land, over zee en door de lucht. We houden rekening met transport van materialen tussen onderlinge productie­­locaties, transport van productie­locaties naar regionale distributie­­centra, transport van producten van regionale distributie­­centra naar individuele klanten en transport van eindconsumenten naar recyclage-inrichtingen.
  4. Voor het einde van de levenscyclus kijken we naar gegevens over de samenstelling van de materialen in onze producten. We maken een schatting van het percentage producten dat wordt gerecycleerd of weggegooid. Alle daaropvolgende recyclage­processen worden niet meegeteld, omdat die worden gezien als productiefasen en niet als stappen die bij het einde van de levenscyclus van een product horen.
  5. Nadat we al deze gegevens over productie, gebruik, vervoer en het einde van de levenscyclus hebben verzameld, combineren we die met gedetailleerde gegevens over de uitstoot van broeikasgassen. Deze emissie­gegevens zijn gebaseerd op een combinatie van gegevens­­reeksen die specifiek zijn voor Apple en gegevens­­reeksen die als gemiddelde voor de branche gelden voor materiaal­productie, fabricage­processen, transport en het opwekken van elektriciteit. Door de combinatie van product­­specifieke gegevens en emissie­­gegevens uit onze LCA kunnen we gedetailleerde resultaten opstellen voor de uitstoot van broeikasgassen in relatie tot elk product. De Duitse Fraunhofer-Gesellschaft voor toegepast wetenschappelijk onderzoek bewaakt de kwaliteit en nauw­keurigheid van het gegevens‑ en levenscyclusmodel. Meer informatie over de methodologie van de levenscyclus-analyse van Apple is te vinden in een paper die is gepresenteerd op het CARE Innovation-congres van 2018 in Wenen.

Heeft Apple zichzelf doelen gesteld voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen?

We maken een hele ruime berekening van onze CO2-voetafdruk. We kijken niet alleen naar de uitstoot die het directe gevolg is van onze operationele activiteiten, maar ook naar de CO2-voetafdruk tijdens de hele levenscyclus van onze producten. Vervolgens zetten we een weloverwogen programma voor hernieuwbare energie op om deze uitstoot aan te pakken. In 2018 konden we bekendmaken dat we ons doel hadden bereikt om al onze gebouwen (emissies van het type scope 2) te laten draaien op hernieuwbare energie. Dat houdt in dat alle elektriciteit die onze kantoren, Apple Stores en datacenters in 43 landen verbruiken, afkomstig is uit hernieuwbare energie (door onszelf opgewekt of anders ingekocht).

Een ander doel dat we onszelf hebben gesteld, is dat we de uitstoot in onze toeleveringsketen willen terugdringen door onze toeleveranciers te helpen over te stappen op groene stroom. Tegen 2020 moeten wij en onze toeleveranciers samen 4 gigawatt aan hernieuwbare energie opwekken of inkopen teneinde de uitstoot te verminderen die gepaard gaat met de fabricage van onze producten. Dat komt neer op grofweg een derde van onze huidige voetafdruk bij de fabricage.

Laat Apple zijn gegevens over milieu-effecten controleren door derden?

Ja. We laten door derden een controle uitvoeren op de gegevens over onze scope 1-, scope 2- en scope 3-broeikasgasemissies, ons energiegebruik, onze afvalproductie en het watergebruik voor onze kantoren, Apple Stores en datacenters overal ter wereld. Bureau Veritas (BV) heeft een zogenaamde ‘redelijke mate van zekerheid’ afgegeven, een van de hoogste beoordelingen binnen de verificatiebranche, voor deze milieu-effectgegevens. De verklaring van BV vind je hier.

De scope 3-broeikasgasemissies met betrekking tot onze producten, berekend aan de hand van de LCA, worden door de Duitse Fraunhofer-Gesellschaft gecontroleerd op kwaliteit en nauw­keurigheid conform de internationaal erkende ISO 14000-normen voor milieumanagement: ISO 14040 en 14044. De verklaring van Fraunhofer vind je hier.

Heeft Apple een beleid ten aanzien van milieu, gezondheid en veiligheid?

Ja. Apple hecht grote waarde aan de zorg voor het milieu en de gezondheid en veiligheid van werknemers, klanten en de wereld als geheel. Lees voor meer informatie onze Beleidsverklaring over milieu, gezondheid en veiligheid (pdf, Engelstalig).

Indexeert Apple gegevens over zijn milieu­prestaties aan de hand van de richtlijnen voor duurzaamheids­rapportage van GRI (Global Reporting Initiative)?

Apple hecht veel waarde aan openheid in het beleid en de programma’s met betrekking tot milieu, maatschappij en toezicht. We delen informatie over onze voortgang via diverse openbare rapporten, zoals onze Rapportage voor milieubeleid 2018. Deze rapporten bevatten standaardpublicaties uit de richtlijnen voor duurzaamheids­rapportage (G4) van GRI (Global Reporting Initiative). De GRI-index is hier te vinden.

Stelt Apple beperkingen aan het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu?

Ja. Apple beschikt over een specificatie van gereglementeerde stoffen waarin een groot aantal stoffen wordt genoemd die slechts in beperkte mate of helemaal niet worden gebruikt in de producten, het verpakkingsmateriaal en het productieproces van Apple. Alle producten van Apple voldoen aan de Europese RoHS-richtlijn (Beperking van gevaarlijke stoffen), die beperkingen oplegt aan het gebruik van lood en andere stoffen. Als gevolg van onze omzichtige werkwijze bij het verwerken van materialen zijn veel van de beperkingen van Apple strenger dan de wettelijke voorschriften. Bekijk onze Specificatie voor gereglementeerde stoffen (pdf, Engelstalig) of lees meer over onze inspanningen voor het verminderen en uitbannen van gevaarlijke stoffen.

Daarnaast voldoen alle producten van Apple aan de Vietnamese richtlijn 30/2011/TT-BCT, ter regulering van het gebruik van lood en andere stoffen in elektronica.

Stelt Apple beperkingen aan het gebruik van broomhoudende vlamvertragers en pvc in zijn producten?

Ja. Voor Apple is materiaal vrij van broomhoudende vlamvertragers en pvc als het minder dan 900 delen per miljoen (ppm) aan broom en chloor bevat. Deze limiet is een van de strengste in de elektronica-industrie en is als concentratie lager dan in de Europese RoHS-beperkingen op het gebruik van lood is vastgelegd. Als er al broomhoudende vlamvertragers of pvc’s aanwezig zijn, moet het broom‑ of chloorgehalte aanzienlijk hoger liggen dan 900 ppm om van invloed te zijn.

De stopzetting van broomhoudende vlamvertragers en pvc geldt voor alle nieuwe productontwerpen van Apple die sinds 2009 zijn geproduceerd, en alle Beats-producten die sinds 2016 zijn geproduceerd. Deze uitfasering dekt het overgrote deel van onze producten en onderdelen, maar Beddit-producten en bepaalde oudere Apple producten bevatten mogelijk nog wel broomhoudende vlamvertragers en pvc. Dat neemt niet weg dat deze producten (en alle reserve­onderdelen en accessoires) nog steeds voldoen aan de wettelijke eisen. Onze netsnoeren in India en Zuid‑Korea bevatten pvc vanwege landspecifieke eisen. We blijven echter proberen goedkeuring te krijgen voor onze pvc-vervanger.

Wat is REACH en hoe voldoet Apple aan de REACH‑verordening?

REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (EG 1907/2006). Dit is een Europese verordening voor chemische stoffen en het veilig gebruik ervan. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft de kandidaatlijst van te autoriseren stoffen gepubliceerd. Deze bevat reeksen zeer zorgwekkende stoffen waarvoor geldt dat fabrikanten klanten op de hoogte moeten stellen als het aandeel van deze stoffen in een product meer dan 0,1 procent bedraagt (gemeten naar gewicht).

Op basis van de huidige versie van de kandidaatlijst bevatten Apple producten de volgende concentraties van deze schadelijke stoffen boven de voornoemde drempel:

Zeer zorgwekkende stof
Toepassing
Producten
1,3‑propaansulton
Lithium-ionbatterijen
iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, Beats Wireless-koptelefoons en ‑speakers, iPod, Magic Mouse, Magic Trackpad, Magic Keyboard, Smart Battery Case voor iPhone, Apple Pencil
1,2‑dimethoxyethaan
Knoopcelbatterijen
Apple Remote, iMac, Mac Pro, Mac mini
Loodtitanium­zirconiumoxide
Harde schijven
iMac, Mac mini, AirPort Time Capsule
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)
Stoffen hoes
Beddit-slaapmonitor

Bij normaal gebruik van de producten vormen deze stoffen geen gevaar voor klanten. Als je zeker wilt zijn dat deze producten op de juiste manier worden gerecycleerd, kun je ze gratis afgeven bij een Apple Store. Ga naar www.apple.com/benl/trade-in voor meer informatie over onze recyclagediensten.

Gebruikt Apple stoffen die de ozonlaag aantasten?

Apple maakt bij de fabricage van onderdelen, materialen of verpakkingsmateriaal geen gebruik van chemische stoffen die de ozonlaag aantasten, conform het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.

Hoe gaat Apple de komst van een circulaire economie versnellen?

Een duurzaam device is een groener device. Als producten langer gebruikt kunnen worden, hoeven er minder grond­stoffen te worden gewonnen om nieuwe producten te maken. Apple blijft zich onverminderd richten op het maken van de beste en duurzaamste producten en biedt daarnaast deskundige reparatie­diensten aan. Die combinatie zorgt ervoor dat onze producten heel lang gebruikt kunnen worden. Wanneer onze klanten hun devices willen wegdoen, kunnen ze gebruikmaken van het Apple GiveBack-programma. Dit houdt in dat ze hun devices bij ons kunnen inleveren, waarna wij ze recycleren of klaarmaken voor gebruik door iemand anders.

In 2017 maakte Apple bekend dat het uiteindelijk de bedoeling is dat we onze producten alleen nog maar maken van hernieuwbare grondstoffen of gerecycleerde materialen. Van die materialen willen we bovendien zo nodig een equivalent aandeel terugvoeren naar de markt, waar wij of anderen ze weer kunnen gebruiken. Dankzij innovaties als Daisy, onze nieuwste demontage­­robot, kunnen we meer materialen van een hogere kwaliteit herwinnen dan het geval zou zijn bij traditionele recyclage­methoden.

We hebben initiatieven genomen die moeten waarborgen dat de materialen die we in onze producten gebruiken op verantwoorde wijze worden gewonnen, aan de hand van strenge normen en programma’s die positieve veranderingen stimuleren. Dat blijft een belangrijk aandachts­punt, maar daarnaast dagen we onszelf ook uit om ernaartoe te werken dat al onze producten worden gefabriceerd zonder dat we daarvoor eindige natuurlijke hulpbronnen hoeven te onttrekken aan de aarde. Dit is een ambitieuze doelstelling die vele jaren samen­werking vereist tussen Apple teams, onze leveranciers en recyclagebedrijven, maar we zijn al op de goede weg.

Wil je meer weten over onze vorderingen tot nu toe? Lees dan onze Rapportage voor milieubeleid 2018 (pdf, Engelstalig).

Hoe benut ik de batterij in mijn Apple device optimaal?

Advies voor het optimaliseren van de gebruiksduur van je batterij vind je op www.apple.com/benl/batteries/​maximizing-performance.

Wanneer en hoe moet ik de batterij van mijn Apple device laten vervangen?

Meer informatie over de batterij­service en recyclage vind je op www.apple.com/benl/batteries/​service-and-recycling.

Biedt Apple recyclage aan?

Ja. Via Apple GiveBack kun je elk Apple device laten recycleren bij de Apple Store of op onze website. Dit geldt ook voor devices van merken die onderdeel zijn van Apple. We zorgen er daarna voor dat je device op een verantwoorde manier wordt gerecycleerd of hergebruikt. Voor sommige devices kun je ook een tegoed krijgen. Als je je batterijen en oude Apple producten naar een Apple Store brengt, zorgen wij dat die gratis en verantwoord worden gerecycleerd. Je kunt kleine producten en batterijen gewoon bij ons inleveren, zonder dat je daarbij nieuwe hoeft te kopen. Op www.apple.com/benl/trade-in vind je meer informatie over onze recyclagediensten.

Stelt Apple eisen aan de bescherming van milieu en werknemersrechten in de toelevering­sketen?

In onze gedragscode worden onze normen uiteengezet voor het realiseren van veiligere arbeidsomstandig­heden, het eerlijk behandelen van arbeidskrachten en het gebruik van milieutechnisch verantwoorde methoden in het productieproces. Wij verlangen van alle toeleveranciers die zaken doen met Apple dat ze zich houden aan onze gedragscode voor toeleveranciers en onze ondersteunende normen. We voeren uitgebreide audits uit om naleving van deze code te waarborgen. Zodra we vaststellen dat de gedragscode niet wordt nageleefd, werken we samen met onze leveranciers aan de verbetering van hun processen. Ga naar onze website over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers voor meer informatie over onze inspanningen in de hele toelevering­sketen.