Välkommen till iCloud

DETTA JURIDISKA AVTAL MELLAN DIG OCH APPLE REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV iCLOUD-PRODUKTEN, -PROGRAMVARAN, -TJÄNSTERNA, OCH -WEBBPLATSERNA (GEMENSAMT BENÄMNDA ”TJÄNSTEN”). DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER OCH FÖRSTÅR FÖLJANDE VILLKOR. GENOM ATT KLICKA PÅ ”GODKÄNN”, GODKÄNNER DU ATT VILLKOREN BLIR GÄLLANDE OM DU VÄLJER ATT ANSLUTA TILL ELLER ANVÄNDA iCLOUD-TJÄNSTEN.

Apple är tillhandahållare av Tjänsten vilken gör det möjligt för dig att använda vissa internettjänster, inklusive att lagra ditt personliga innehåll (såsom kontakter, kalendrar, bilder, anteckningar, påminnelser, dokument, appdata, och iCloud-epost) och göra det tillgängligt på dina mobila enheter och datorer, samt vissa platsbaserade tjänster, endast i enlighet med villkoren i detta Avtal. iCloud aktiveras automatiskt när du använder enheter med iOS 9 eller senare och loggar in med ditt Apple-ID under den inledande inställning av enheten, med undantag för om du uppgraderar enheten och tidigare har valt att inte aktivera iCloud. Du kan avaktivera iCloud i Inställningar. När iCloud är aktiverat kommer ditt innehåll automatiskt att skickas till och lagras av Apple, så att du senare kan komma åt det innehållet eller låta innehåll överföras trådlöst med pushteknik till dina andra iCloud-aktiverade enheter eller datorer.

I. KRAV FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

A. Ålder. Tjänsten är endast tillgänglig för personer som är 13 år eller äldre (eller likvärdig minimiålder i relevant jurisdiktion). Undantag görs för personer under 13 år som har fått sitt Apple-ID i samband med en förfrågan från en godkänd utbildningsinstitution eller via en förälder/vårdnadshavare genom funktionen Familjedelning. Vi samlar inte medvetet in, använder eller avslöjar personlig information om barn under 13 år (eller motsvarande minimiålder i den tillämpliga jurisdiktionen) utan verifierbart samtycke från föräldrarna. Föräldrar och förmyndare bör påminna omyndiga personer om att det kan vara farligt att ha kontakt med främlingar på internet, samt vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda barnen, inklusive att övervaka deras användande av Tjänsten.

För att använda Tjänsten får du inte vara en person som är förbjuden från att mottaga Tjänsten enligt lagstiftning i USA eller annan tillämplig jurisdiktion, inklusive i det land där du är bosatt eller från vilket du använder Tjänsten. Genom att godkänna detta Avtal försäkrar du att du förstår och samtycker till det ovannämnda.

B. Enheter och konton. Användning av Tjänsten kan kräva kompatibla enheter, internetanslutning och viss programvara (avgifter kan tillkomma) samt periodvisa uppdateringar. Användning av Tjänsten kan påverkas av prestanda hos dessa faktorer. Apple förbehåller rätten att begränsa antalet Konton som kan skapas från en enhet och antalet enheter som är associerade till ett Konto. Den senaste versionen av programvaran kan krävas för vissa transaktioner eller funktioner. Du samtycker till att det är ditt ansvar att uppfylla dessa krav.

C. Begränsningar i användningen. Du samtycker till att endast använda Tjänsten för ändamål som är tillåtna enligt detta Avtal och eventuell tillämplig lagstiftning, förordningar och allmänt accepterad praxis i tillämplig jurisdiktion. Ditt Konto tilldelas 5 GB lagringsutrymme enligt vad som beskrivs på sidorna om iClouds funktioner. Ytterligare lagringsutrymme kan köpas i enlighet med beskrivningen nedan. Att överskrida tillämpliga eller rimliga begränsningar avseende bandbredd, eller lagringsutrymme (till exempel säkerhetskopiering eller utrymme på e-postkonto) är förbjudet och kan förhindra dig från att säkerhetskopiera till iCloud, lägga till dokument, eller mottaga nya e-brev som skickas till din iCloud e-postadress. Om din användning av Tjänsten eller ditt beteende i övrigt avsiktligt eller oavsiktligt hotar Apples möjlighet att tillhandahålla Tjänsten eller andra system, har Apple rätt att vida skäliga åtgärder för att skydda Tjänsten och Apples system, vilket kan innefatta att stänga av din tillgång till Tjänsten. Upprepade överträdelser av begränsningarna kan medföra att ditt Konto sägs upp.

Om du är en ”covered entity”, ”business associate” eller representerar en ”covered entity” eller ”business associate” (på det sätt som dessa termer definieras i 45 C.F.R § 160.103), samtycker du till att inte använda någon komponent, funktion eller annan egenskap hos iCloud till att skapa, ta emot, lagra eller sända ut någon skyddad hälsoinformation (”protected health information”) (på det sätt som denna term definieras i 45 C.F.R § 160.103) eller använda iCloud på något sätt som skulle medföra att Apple (eller något av Apples dotterbolag) blir din eller någon tredje parts ”business associate”.

D. Tjänstens tillgänglighet. Tjänsten, eller funktioner och delar som ingår i den, kanske inte är tillgängliga på alla språk eller i alla länder och Apple gör inga utfästelser om att Tjänsten, eller delar som ingår i den, är lämplig eller tillgänglig för användning på alla platser. I den utsträckning du väljer att använda Tjänsten gör du det på eget initiativ och du är ansvarig för att följa tillämpliga lagar.

E. Ändringar av Tjänsten. Apple förbehåller rätten att när som helst ändra detta Avtal och att införa nya villkor eller tilläggsvillkor för din användning av Tjänsten, förutsatt att Apple har meddelat om eventuella betydande negativa ändringar i Tjänsten eller tillhörande villkor 30 dagar innan ändringen sker, med undantag för om det skulle vara orimligt att göra detta på grund av omständigheter som uppstått genom juridiska åtgärder, lagstiftningsåtgärder eller myndighetsåtgärder, eller för att åtgärda brister gällande användarsäkerhet, användarintegritet eller teknisk integritet; för att undvika tjänsteavbrott för andra användare; eller på grund av en naturkatastrof, annan katastrof, krig eller liknande händelser som Apple inte rår över. Med hänseende till betalda molnlagringstjänster kommer Apple inte att göra några betydande negativa ändringar i Tjänsten förrän i slutet av den aktuella betalningsperioden, med undantag för om en ändring är nödvändig på grund av juridiska åtgärder, lagstiftningsåtgärder eller myndighetsåtgärder; eller för att åtgärda brister gällande användarsäkerhet, användarintegritet eller teknisk integritet; för att undvika tjänsteavbrott för andra användare; eller på grund av en naturkatastrof, annan katastrof, krig eller liknande händelser som Apple inte rår över. Om Apple skulle göra betydande negativa ändringar i Tjänsten eller villkoren har du rätt att säga upp Avtalet och ditt konto. I detta fall ger Apple dig en proportionerlig återbetalning av din eventuella förskottsbetalning för den då aktuella betalningsperioden. Apple ansvarar inte gentemot dig för ändringar i Tjänsten eller villkoren för tjänsten som har gjorts i enlighet med detta avsnitt IE.

II. FUNKTIONER OCH TJÄNSTER

A. Användning av platsbaserade Tjänster

Apple och dess affärspartners och licensgivare kan tillhandahålla vissa funktioner och tjänster som använder sig av platsinformation från GPS-utrustade enheter (eller liknande teknik, där det är tillgängligt), tillsammans med offentliga Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmasters position. För att tillhandahålla sådana funktioner eller tjänster, där de är tillgängliga, måste Apple och dess affärspartners och licensgivare samla in, använda, överföra, behandla och spara dina platsdata, inklusive, men inte begränsat till, din enhets geografiska position och information rörande ditt iCloud-konto (”Konto”) och enheter registrerade därunder, inklusive men inte begränsat till ditt Apple-ID, enhets-ID och namn samt enhetstyp.

Du kan när som helst återkalla ditt godkännande av Apples och dess partners och licensgivares insamling, användning, överföring, bearbetning och lagring av plats- och Kontoinformation genom att inte använda de platsbaserade funktionerna och stänga av Hitta min (inklusive de tidigare apparna Hitta min iPhone och Hitta mina vänner som tillsammans brukar benämnas ”Hitta min”) och/eller Platstjänster i Inställningar (beroende på vad som är tillämpligt) på din enhet. När du använder tjänster från tredje part som använder eller tillhandahåller platsdata som en del av Tjänsten är du bunden av, och bör granska, sådan tredje parts villkor och integritetspolicy avseende sådan tredjepartstjänsts användning av platsdata. Platsinformation som eventuellt tillhandahålls av Tjänsten är inte avsedd för användning och är inte tillförlitlig i situationer som kräver exakt platsinformation, eller när felaktig, ofullständig eller fördröjd platsinformation kan leda till dödsfall, personskador eller skador på egendom eller miljö. Apple ska använda rimlig skicklighet och omsorg vid tillhandahållandet av Tjänsten, men varken Apple eller någon av dess tjänste- och/eller innehållsleverantörer kan garantera tillgänglighet, riktighet, fullständighet, tillförlitlighet eller aktualitet vad gäller platsdata eller andra data som visas av Tjänsten. DE PLATSBASERADE TJÄNSTERNA ÄR VARKEN AVSEDDA ELLER LÄMPADE ATT ANVÄNDAS FÖR LOKALISERING VID NÖDSITUATIONER.

B. Hitta min

När du aktiverar iCloud och Platstjänster på en enhet med iOS 13, iPad OS eller macOS Catalina eller senare () aktiveras Hitta min iPhone automatiskt på den enheter och andra eventuella Apple-tillbehör som är parkopplade med den. När det är aktiverat länkas enheten automatiskt till ditt Apple-ID och lösenordet till ditt Apple-ID måste anges för att någon (inklusive du själv) ska kunna stänga av Hitta min, logga ut från iCloud och radera eller aktivera enheten. Apple och dess auktoriserade ombud får inte utföra supportservice för maskinvaran eller programvaran, inklusive service som regleras under Apples begränsade garanti, såvida du inte avaktiverar Hitta min innan den tas in för service. Apple tar inget ansvar för din eventuella underlåtenhet att skydda din iOS-enhet med en lösenkod, aktivera Förlorat läge och/eller ta emot eller svara på meddelanden och information. Apple ansvarar inte heller för att säkerställa att du får tillbaka din iOS-enhet eller för någon förlust av data på din iOS-enhet.

Hitta i nedkopplat läge är en crowdsourcing-funktion som kan hjälpa dig och andra att hitta borttappade enheter när enheterna inte är anslutna till internet. Om Hitta i nedkopplat läge är aktiverat på en enhet kan den upptäcka nedkopplade enheter i närheten via Bluetooth (eller liknande teknik). Om en enhet upptäcker en borttappad nedkopplad enhet kommer den att använda wifi eller mobila anslutningar för att rapportera den borttappade enhetens ungefärliga plats till det Apple-ID som är kopplat till enheten så att ägaren kan se enheten i appen Hitta min. Platsrapporteringen är end-to-end-krypterad och Apple kan inte se den rapporterande enhetens plats eller platsen för någon av de nedkopplade enheterna. Du kan fortfarande avaktivera Hitta i nedkopplat läge i Inställningar.

C. Säkerhetskopiering

iCloud-säkerhetskopiering skapar med jämna mellanrum automatiska säkerhetskopior för iOS-enheter när enhetens skärm är låst, den är ansluten till en strömkälla och ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk. Om en enhet inte har säkerhetskopierats till iCloud under en period om etthundraåttio (180) dagar, så förbehåller sig Apple rätten att radera de säkerhetskopior som hör till den enheten. Säkerhetskopian kan innehålla enhetsinställningar, enhetsegenskaper, bilder och videor, dokument, dina meddelanden, ringsignaler, data från appen Hälsa och andra appdata. Mer information finns på https://support.apple.com/HT207428. Följande innehåll tas inte med i iCloud-säkerhetskopian: innehåll som köpts på iTunes Store, App Store eller Apple Books, medier som synkroniserats från datorn samt bildbiblioteket om du har aktiverat iCloud-bildbibliotek. Apple skall använda rimlig skicklighet och omsorg vid tillhandahållandet av Tjänsten, men, I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, GARANTERAR INTE APPLE ATT EVENTUELLT INNEHÅLL DU SPARAR ELLER KOMMER ÅT VIA TJÄNSTEN INTE KOMMER ATT DRABBAS AV SKADA, FÖRVANSKNING, FÖRLUST, ELLER BORTTAGNING I ENLIGHET MED VILLKOREN I DETTA AVTAL, OCH APPLE SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGT I HÄNDELSE AV SÅDAN SKADA, FÖRVANSKNING, FÖRLUST, ELLER BORTTAGNING. Det är ditt ansvar att upprätthålla lämplig alternativ säkerhetskopiering av din information och dina data.

D. Bilder

1. iCloud-bilder. När du aktiverar iCloud-bilder överförs och sparas bilder, videor, metadata och alla ändringar du gör i appen Bilder på din iOS-enhet, macOS-dator eller Windows-PC automatiskt till iCloud, och överförs sedan till alla dina andra enheter och datorer som har iCloud-bilder aktiverat. Bild- och videoupplösningen kan variera beroende på enhetsinställningar och tillgängligt lagringsutrymme. Du kan när som helst hämta bilder och videor i full upplösning

2. Delade album. När du använder Delade album lagrar Apple eventuella bilder och videor du delar tills du raderar dem. Du kan komma åt dina delade bilder och videor på alla dina Apple-enheter som Delade album är aktiverat på. Personer du bjuder in till delade album kan visa, spara, kopiera och dela dessa bilder och videor samt bidra med egna bilder, videor och kommentarer.  Om du väljer att använda Delade album till att dela bilder via en webblänk kommer dessa bilder att vara offentligt tillgängliga för alla som tillhandahållits med eller har tillgång till webblänken. Om du vill sluta dela enskilda bilder, videor, kommentarer eller hela Delade album kan du när som helst radera dem. Allt innehåll som tidigare kopierats från ett Delat album till en annan enhet eller dator raderas dock inte.

3. Min bildström. När du använder Min bildström lagrar Apple under en begränsad tid bilder som tagits med din iOS-enhet eller överförts från din dator och överför automatiskt bilderna till dina andra Apple-enheter som har aktiverat Min bildström. Ett begränsat antal bilder kan lagras på iCloud eller dina enheter vid ett och samma tillfälle och äldre bilder raderas automatiskt från Min bildström med tiden. Du måste spara dessa bilder i kamerarullen på iOS-enheten eller i bildbiblioteket på datorn om du vill behålla dem permanent.

E. Familjedelning. Med Familjedelning kan du dela visst köpt innehåll, som inköp från en Affär eller Apple-prenumerationer, med dina familjemedlemmar. Du kan också dela visst innehåll, som bilder, kalendrar, plats och skärmtidsinformation, beroende på vad din familj väljer att dela. Läs mer om att dela dina innehållsinköp i villkoren för Apples medietjänster på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/. Mer information om att dela innehåll, enhetsanvändning och platsinformation med familjemedlemmar finns på https://www.apple.com/family-sharing/.

F. Fildelning. När du använder iCloud-fildelning lagrar Apple eventuella filer du delar tills du raderar dem. Du kan komma åt dina delade filer på alla dina Apple-enheter med iCloud Drive aktiverat. Du kan ge personer tillåtelse att visa, spara, kopiera eller redigera dessa filer. Du har möjlighet att ge personer behörighet att redigera filerna eller bara visa dem. Om du använder iCloud-fildelning till att dela filer via en webblänk kommer dessa filer att vara offentligt tillgängliga för alla som tillhandahållits med webblänken. Du kan när som helst sluta att dela filer. Om du slutar att dela tas filerna bort från iCloud Drive på alla personers enheter. Alla filer som tidigare har kopierats till en annan enhet eller dator raderas dock inte.

G. Mail Drop. Om du är inloggad på iCloud och du använder programmet Mail i macOS eller iCloud Mail på webben till att skicka e-brev med stora bilagor har du möjlighet att använda Mail Drop. Med Mail Drop lagras stora bilagor tillfälligt på iCloud-servrar så att de blir enklare att leverera. Apple skickar antingen en länk eller en förhandsvisning av bilagan till mottagare, beroende på vilket e-postklientprogram mottagaren använder. Tillfällig lagring av stora e-postbilagor räknas inte in i ditt iCloud-lagringsutrymme. Mer information om Mail Drop finns på https://support.apple.com/HT203093.

H. Appar från tredje part. Om du använder ditt iCloud-konto för att logga in till Appar från tredje part godkänner du att dessa Appar lagrar data i ditt personliga iCloud-konto och att Apple samlar in, lagrar och bearbetar dessa data för att du ska kunna använda Tjänsten och sådana Appar. De data som Appen lagrar i ditt personliga iCloud-konto räknas in i ditt begränsade lagringsutrymme. Den här typen av data kan också delas med andra Appar som du hämtar från samma Apputvecklare.

I. iCloud-konto för endast webbanvändning. Om du registrerar dig för Tjänsten med endast ett webbanvändarkonto på en icke-Apple-märkt enhet eller dator har du bara tillgång till en begränsad uppsättning funktioner. Du erhåller ett kostnadsfritt lagringsutrymme på 1 GB och kommer inte att kunna öka denna mängd med ett konto som endast är avsett för webbanvändning. För att använda Tjänsten med ett konto för endast webbanvändning måste du godkänna alla relevanta villkor i detta Avtal, inklusive, men inte begränsat till, alla krav för användning av Tjänsten, begränsningar av användning och tillgänglighet, offentlig beta, inskränkning i garantin, regler för ditt innehåll och uppförande samt avslutande av kontot. De villkor i detta Avtal som avser funktioner som inte är tillgängliga för användare med ett konto för endast webbanvändning gäller inte dig. Det gäller funktioner som exempelvis platsbaserade tjänster och betalning av avgifter för uppgradering av lagringsutrymmet i iCloud. Vidare godkänner du att om du senare loggar in på ditt konto för endast webbanvändning från en Apple-märkt enhet eller dator, oavsett om du äger en sådan enhet/dator eller ej, kan Apple automatiskt uppgradera ditt webbanvändarkonto till ett fullständigt iCloud-konto och ge dig tillgång till alla funktioner som ingår i Tjänsten, inklusive ökat kostnadsfritt lagringsutrymme. Om du väljer att logga in på ditt webbanvändarkonto från en Apple-märkt enhet eller dator och du då uppgraderas till ett konto med full funktionalitet samtycker du till att alla villkor i detta Avtal gäller för din användning av Tjänsten. Om du inte vill ha ett fullständigt iCloud-konto ska du undvika att logga in på ditt webbanvändarkonto från en Apple-märkt enhet eller dator.

J. Tvåfaktorsautentisering och automatiska uppringningar/SMS. Om du väljer att aktivera Tvåfaktorsautentisering för ditt Apple-ID samtycker du till att (a) tillhandahålla Apple med minst ett telefonnummer; och (b) ta emot automatiskt uppringda eller förinspelade samtal och SMS från Apple till alla telefonnummer du tillhandahållit. Vi kan ringa eller skicka sådana samtal eller SMS för att (i) hjälpa dig att skydda ditt Konto vid inloggning; (ii) hjälpa dig att komma åt ditt Konto när du glömt ditt lösenord; eller (iii) om det behövs för serviceändamål gällande ditt Konto eller för att hävda detta Avtal, våra policyer, tillämplig lagstiftning eller eventuella andra avtal vi ingått med dig.

III. PRENUMERATION PÅ UPPGRADERING AV LAGRINGSUTRYMME

Ytterligare lagringsutrymme kan köpas på prenumerationsbasis.

A. Betalning.

Om du uppgraderar lagringsutrymmet på din enhet eller dator kommer Apple att automatiskt och återkommande att debitera dig avgiften för den lagringsplan du väljer, inklusive eventuella tillämpliga skatter, via den betalningsmetod som är kopplad till ditt Apple-ID (dvs. den betalningsmetod du använder för att handla på iTunes Store, App Store eller Apple Books, om tillämpligt) eller den betalningsmetod som är kopplad till ditt Familjekonto. Information om lagringsplaner och priser finns på https://support.apple.com/HT201238. Om du är Familjesamordnare samtycker du till att Apple återkommande debiterar ditt konto för de familjemedlemmar som uppgraderar sitt lagringsutrymme. Apple kan också reservera ett belopp som uppgår till beloppet för transaktionen och sporadiskt skicka dig fakturapåminnelser och annan kommunikation som rör ditt lagringsutrymme till den e-postadress som är kopplad till ditt Apple-ID.

Du kan ändra din prenumeration genom att uppgradera eller nedgradera ditt lagringsutrymme i iCloud-avsnittet i Inställningar på din enhet, eller i iCloud-panelen i Systeminställningar på din Mac eller iCloud Kontrollpanel på din Windows-dator.

Den tillämpliga avgiften för uppgraderat lagringsutrymme börjar gälla omedelbart, medan nedgraderingar av ditt lagringsutrymme träder i kraft vid nästa årliga eller månatliga debiteringsdatum. DU ANSVARAR FÖR ATT ALLA AVGIFTER BETALAS I TID OCH FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA APPLE MED GILTIGA KREDITKORTSUPPGIFTER, ELLER UPPGIFTER OM BETALNINGSKONTO, FÖR BETALNING AV ALLA AVGIFTER. Om Apple inte kan debitera ditt kreditkort eller betalningskonto för förfallna avgifter, förbehåller Apple rätten att återkalla eller begränsa åtkomsten till ditt lagrade Innehåll, radera ditt lagrade Innehåll, eller avsluta ditt Konto. Om du vill uppge ett annat kreditkort eller betalningskonto, eller om statusen för ditt kreditkort eller betalningskonto ändras, måste du ändra din information online i avsnittet Kontoinformation i iCloud. Detta kan tillfälligt avbryta din åtkomst till Tjänsterna medan Apple verifierar dina nya betalningsuppgifter. Vi kan komma att kontakta dig via e-post angående ditt konto av skäl som omfattar (utan begränsning) att du uppnått eller överskridit din gräns för lagringsutrymme.

Om du är i Brasilien gäller följande, oavsett om något i detta Avtal står i motsatsförhållande:

För eventuella fakturor som Apple ställer till dig kan Apple använda ett partnerbolag som utför insamling och penningöverföring för att fakturera dig eventuella belopp som du är skyldig i anslutning till ditt iCloud-konto. Utöver detta kommer din totala kostnad att inkludera priset för uppgraderingen plus eventuella kontokortsavgifter. Du är ansvarig för att betala tillämpliga skatter med undantag för tillämpliga källskatter som ska samlas in av Apples partnerföretag. Du måste tillhandahålla all kontoinformation som krävs av Apple för att aktivera sådana transaktioner. Du bekräftar att du är införstådd med att Apple har rätt att säga upp ditt konto om du inte tillhandahåller all krävd kontoinformation.

B. Ångerrätt

Om du väljer att avbeställa din prenumeration efter det inledande köpet, eller efter en förnyelse av prenumerationen om du har en årlig betalningsplan, kan du göra det genom att skriftligen informera Apple om detta (tillämpliga adressuppgifter finns i avsnittet ”Allmänt” nedan) inom 14 dagar från tidpunkten du fick din e-postbekräftelse genom att kontakta kundtjänsten. Du behöver inte ange något skäl till din avbeställning.

Du måste skicka ditt meddelande om avbeställning innan perioden på 14 dagar har löpt för att ångerrätten ska gälla.

Kunder i EU och Norge har även rätt att informera oss genom att använda mallen för avbeställningsformulär nedan:

Till: Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland:

Härmed meddelar jag att jag säger upp mitt avtal gällande följande:

[PRENUMERATIONSMÄNGD OCH -PERIOD, t.ex. 200 GB MÅNATLIG iCLOUD-PRENUMERATION MED LAGRINGSUPPGRADERING]

Beställningsdatum [INFOGA DATUM]

Kundens namn

Kundens adress

Datum

Följder vid avbeställning

Vi kommer att minska ditt lagringsutrymme tillbaka till 5 GB och återbetala dig inom 14 dagar från den dag vi fick ditt meddelande om avbeställning. Om du har använt mer än 5 GB lagringsutrymme under denna tidsperiod kanske du inte kan skapa fler iCloud-säkerhetskopior eller använda vissa funktioner förrän du har minskat din lagring. Vi kommer göra återbetalningen till samma betalningsmetod du använde för transaktionen, och du kommer inte att behöva betala några avgifter för denna återbetalning.

IV. Din användning av Tjänsten

A. Ditt konto

Som registrerad användare av Tjänsten måste du skapa ett Konto. Avslöja inte information rörande ditt Konto för någon annan. Du är ensamt ansvarig för bevarandet av sekretessen och säkerheten för ditt Konto och för alla aktiviteter som sker på eller via ditt Konto, och du åtar dig att genast meddela Apple om eventuella säkerhetsöverträdelser på ditt Konto. Vidare förstår du och samtycker till att Tjänsten är utformad och avsedd för personlig användning på individuell basis och att du inte får sprida din Konto- och/eller lösenordsinformation till någon annan. Förutsatt att vi har använt rimlig skicklighet och omsorg är Apple inte ansvarigt för skada till följd av otillåten användning av ditt Konto som sker på grund av att du inte följer dessa regler.

För att använda Tjänsten måste du ange ditt Apple-ID och lösenord för att autentisera ditt Konto. Du åtar dig att tillhandahålla korrekt och fullständig information när du registrerar dig för, och medan du använder, Tjänsten (”Registreringsuppgifter”), och du åtar dig att uppdatera dina Registreringsuppgifter så att de hålls korrekta och fullständiga. Underlåtenhet att tillhandahålla korrekta, aktuella och fullständiga Registreringsuppgifter kan resultera i att ditt Konto stängs av tillfälligt och/eller sägs upp. Du samtycker till att Apple får lagra och använda de Registreringsuppgifter du tillhandahåller för att upprätthålla och debitera avgifter till ditt Konto.

B. Användning av andra Apple-produkter och Tjänster

Särskilda delar eller funktioner i Tjänsten som tillhandahålls av Apple och/eller dess licensgivare, inklusive men inte begränsat till möjligheten att hämta tidigare inköp och musikbibliotek för iTunes-matchning och/eller iCloud-musikbibliotek (ytterligare avgifter tillkommer), kräver separata programvarulicenser eller andra licensavtal eller villkor för användning. Som ett villkor för användning av dessa särskilda delar eller funktioner i Tjänsten måste du läsa, samtycka till och godkänna att vara bunden av sådana separata avtal.

C. Ingen överlåtelse

Ingenting i detta Avtal skall tolkas som en överlåtelse till dig av någon äganderätt, immateriell rättighet eller licens för ett Apple-ID, e-postadress, domännamn, iChat-ID eller liknande resurser som används av dig i samband med Tjänsten.

D. Ingen arvsrätt

Så länge inte annat påbjuds av gällande lagstiftning samtycker du till att ditt Konto inte kan överlåtas och att alla rättigheter till ditt Apple-ID eller Innehåll inom ditt Konto upphör vid ditt frånfall. Vid mottagande av en kopia av en dödsattest kan ditt Konto sägas upp och allt Innehåll inom ditt Konto raderas. Kontakta iCloud-supporten på https://support.apple.com/sv-se/icloud för ytterligare assistans.

E. Ingen vidareförsäljning av Tjänsten

Du åtar dig att inte återskapa, kopiera, duplicera, sälja, återförsälja, hyra ut eller byta ut Tjänsten (eller någon del därav) för något ändamål.

V. Innehåll och uppträdande

A. Innehåll

”Innehåll” omfattar all information som kan skapas eller påträffas vid användning av Tjänsten, exempelvis datafiler, enhetsegenskaper, skriven text, programvara, musik, grafik, foton, bilder, ljud, videor, meddelanden och annat liknande material. Du inser att ansvaret för allt Innehåll, oavsett om det publicerats offentligt eller överförts privat på Tjänsten, bärs ensamt av den person från vilken sådant Innehåll härrör. Detta innebär att du, och inte Apple, är ensamt ansvarig för Innehåll som du överför, hämtar, publicerar, e-postar, sänder, lagrar eller på annat sätt gör tillgängligt genom din användning av Tjänsten. Du förstår att du genom att använda Tjänsten kan påträffa innehåll du finner provocerande, oanständigt eller anstötligt, och att du kan exponera andra för innehåll de finner anstötligt. Apple styr inte över vilket Innehåll som postas via Tjänsten och garanterar inte heller riktigheten, integriteten eller kvaliteten hos sådant Innehåll. Du förstår och godkänner att du använder Tjänsten och eventuellt Innehåll helt och hållet på egen risk.

B. Ditt uppträdande

Du åtar dig att INTE använda Tjänsten till att:

a. överföra hämta, publicera, e-posta, sända, lagra eller på annat sätt tillgängliggöra innehåll som är olagligt, trakasserande, hotfullt, skadligt, skadebringande, ärekränkande, smädligt, grovt, våldsamt, oanständigt, vulgärt, kränkande mot någon annans integritet, hatfyllt, rasistiskt eller etniskt stötande, eller på annat sätt anstötligt;

b. förfölja, trakassera, hota eller skada någon annan;

c. om du är vuxen, begära personlig eller annan information från en minderårig (en person som är under 18 år eller är i den ålder som enligt lokal lagstiftning definieras som minderårig) som du inte känner personligen, inklusive men inte begränsat till följande: fullständigt namn eller efternamn, hemadress, postnummer, telefonnummer, bild eller namnen på den minderåriges skola, kyrka, idrottslag eller vänner;

d. låtsas vara någon annan, eller något annat, än du är – du får inte uppträda som eller framställa dig som en annan person (inklusive kändisar), någon annan juridisk person, en annan iCloud-användare, en Apple-anställd, eller en politisk eller medborgerlig ledare, eller på annat sätt vara vilseledande gällande din anknytning till en person eller ett företag (Apple förbehåller rätten att avvisa eller blockera ett Apple-ID eller en e-postadress som kan betraktas som en imitation eller vilseleda avseende din identitet, eller otillbörligt användande av någon annan persons eller företags namn);

e. göra intrång i annans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet (inklusive att överföra innehåll vilket du inte har rätt att överföra), eller att avslöja affärshemligheter eller konfidentiell information i strid med ett sekretess- eller anställningsavtal;

f. publicera, skicka, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra obeställda eller otillåtna e-brev, reklam, marknadsföringsmaterial, skräppost, spam eller kedjebrev, inklusive men inte begränsat till massutskick av kommersiell reklam och informationsmeddelanden;

g. förfalska huvudet i ett TCP-IP-datapaket eller hela eller delar av huvudinformationen i ett e-brev eller ett inlägg i en nyhetsgrupp, eller på annat sätt placera information i ett huvud i syfte att vilseleda mottagarna angående ursprunget av Innehåll som överförs via Tjänsten (”spoofing”);

h. överföra, publicera, e-posta, sända, lagra eller på annat sätt tillgängliggöra material som innehåller virus eller annan kod, filer eller program avsedda att skada, störa eller begränsa den normala driften av Tjänsten (eller del därav), eller annan programvara eller maskinvara;

i. störa eller avbryta Tjänsten (inklusive att skaffa tillgång till Tjänsten med automatiserade medel, såsom skript eller webbrobotar/spindlar), eller servrar eller nätverk kopplade till Tjänsten, eller policyer, krav eller bestämmelser för nätverk som är kopplade till Tjänsten (inklusive obehörig tillgång till, användning eller övervakning av data eller trafik däri);

j. planera eller delta i någon olaglig aktivitet; och/eller

k. samla in och lagra personuppgifter relaterade till andra användare av Tjänsten i syfte att använda dem i samband med någon av de ovan beskrivna otillåtna aktiviteterna.

C. Borttagning av Innehåll

Du samtycker till att Apple inte ansvarar för eller på något sätt kan hållas ansvarigt för Innehåll som tillhandahålls av andra och inte har någon skyldighet att granska sådant Innehåll. Däremot förbehåller Apple rätten att när som helst bedöma om innehåll kan anses vara passande och i enlighet med detta Avtal. Apple kan granska, flytta, refusera, ändra och/eller ta bort innehåll när som helst, utan föregående varning och efter eget skön, om sådant innehåll bedöms bryta mot detta Avtal eller på annat sätt betraktas som anstötligt.

D. Säkerhetskopiera ditt Innehåll

Du ansvarar själv för säkerhetskopiering, till din egen dator eller annan enhet, av viktiga dokument, bilder eller annat Innehåll du lagrar eller kommer åt via Tjänsten. Apple skall använda rimlig skicklighet och vederbörlig omsorg vid tillhandahållandet av Tjänsten, men Apple garanterar inte att något Innehåll som du kan spara eller komma åt genom Tjänsten inte kommer utsättas för oavsiktlig skada, förvanskning eller förlust.

E. Tillgång till Kontot och Innehåll

Apple förbehåller rätten att vidta de åtgärder som Apple bedömer vara skäligen nödvändiga eller lämpliga för att genomdriva och/eller säkerställa efterlevande av detta Avtal eller någon del därav. Du bekräftar och godkänner att Apple, utan ansvar gentemot dig, kan få tillgång till, använda, spara och/eller lämna ut information rörande ditt Konto och Innehåll till brottsbekämpande myndigheter, myndighetspersoner och/eller tredje part, om Apple bedömer att det är skäligen nödvändigt eller lämpligt, om det krävs enligt lag eller om vi har anledning att tro att sådan tillgång, användning, utlämnande eller lagring är skäligen nödvändig för att: (a) efterleva en rättslig process eller begäran; (b) genomdriva detta Avtal, inklusive utredning av eventuella brott mot detsamma; (c) upptäcka, förhindra eller på annat sätt åtgärda problem gällande säkerhet, bedrägeri eller teknik; eller (d) skydda Apples, dess användares, tredje parts, eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet, i enlighet med vad som krävs eller tillåts enligt lag.

F. Anmärkning om upphovsrätt – DMCA

Om du anser att någon har gjort intrång i Innehåll som du anser dig ha upphovsrätt till genom användning av Tjänsten kontaktar du Apples Copyright Agent enligt anvisningarna i vår Copyright Policy på https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple kan, efter eget gottfinnande, suspendera och/eller avsluta Konton som tillhör användare med upprepade överträdelser.

G. Brott mot detta Avtal

Om du, medan du använder Tjänsten, stöter på Innehåll som du tycker är olämpligt, eller på annat sätt anser är ett brott mot detta Avtal, kan du rapportera det genom att skicka ett e-brev till abuse@iCloud.com.

H. Innehåll inskickat eller tillgängliggjort av dig på Tjänsten

1. Licens från dig. Förutom det material vi kan licensiera till dig hävdar Apple ingen äganderätt till det material och/eller Innehåll som du skickar in eller gör tillgängligt på Tjänsten. Genom att skicka in eller publicera sådant Innehåll på delar av Tjänsten som kan kommas åt av allmänheten eller av andra användare som du samtycker till att dela sådant Innehåll med, beviljar du dock Apple en global, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda, sprida, kopiera, ändra, anpassa, publicera, översätta, offentligt framföra och offentligt visa sådant Innehåll på Tjänsten endast för det ändamål för vilket sådant Innehåll skickades in eller gjordes tillgängligt, utan någon ersättning till eller åtagande gentemot dig. Du samtycker till att allt Innehåll som skickas in eller publiceras av dig är ditt ansvar, inte får göra intrång i eller kränka andras rättigheter eller strida mot lag, bidra till eller uppmana intrång eller annat olagligt beteende, eller på annat sätt vara oanständigt, stötande eller smaklöst. Genom att skicka in eller publicera sådant Innehåll på områden av Tjänsten som kan kommas åt av allmänheten eller andra användare, intygar du att du är ägaren av sådant material och/eller har alla nödvändiga rättigheter, licenser och tillstånd för att distribuera det.Om du lämnar eller placerar sådant material på platser i Tjänsten som är allmänt tillgängliga bekräftar du att det är du som äger materialet och/eller är behörig att distribuera det.

2. Ändring av Innehåll. Du inser att Apple, för att kunna tillhandahålla Tjänsten och göra ditt Innehåll tillgängligt däri, kan komma att överföra ditt Innehåll över olika allmänna nätverk, i åtskilliga medier, samt modifiera eller ändra ditt Innehåll för att överensstämma med tekniska krav som ställs av anslutande nätverk eller enheter eller datorer. Du godkänner att licensen häri ger Apple tillstånd att vidta alla sådana åtgärder.

3. Varumärkesinformation. Apple, Apples logotyp, iCloud, iCloud-logotypen och andra Apple-varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med Tjänsten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och/eller andra länder. En lista med Apples varumärken finns här – https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med Tjänsten kan vara varumärken som tillhör respektive innehavare. Du ges ingen rätt eller licens till något av ovannämnda varumärken, och vidare är du införstådd med att du inte får ta bort, gömma eller förändra några meddelanden om rättigheter (inklusive varumärkes- eller upphovsrättsliga meddelanden) som kan vara fästa till eller inneslutna i Tjänsten.

VI. Programvara

A. Apples rättigheter. Du bekräftar att du är införstådd med och samtycker till att Apple och/eller dess licensgivare äger alla juridiska rättigheter och intressen i och till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till grafik, användargränssnitt, de skript och den programvara som används för att implementera Tjänsten, och all programvara som tillhandahålls till dig som en del av och/eller i samband med Tjänsten (”Programvara”), inklusive all upphovsrätt därtill, oavsett om den registrerats eller ej, och varhelst i världen den må finnas. Vidare samtycker du till att Tjänsten (inklusive Programvaran, eller del därav) innehåller egenutvecklad och hemlig information som skyddas av tillämpliga immaterialrättsliga och andra lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du åtar dig att inte använda sådan rättighetsskyddad information eller material på något sätt utom för användning av Tjänsten i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Ingen del av Tjänsten får kopieras i någon form eller med några medel, med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor.

B. Licens från Apple. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER NÅGON DEL AV TJÄNSTEN, FÖRUTOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN I ENLIGHET MED VAD SOM TILLÅTS ENLIGT DETTA AVTAL, ÄR STRIKT FÖRBJUDET OCH UTGÖR INTRÅNG I ANDRAS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH KAN GÖRA DIG FÖREMÅL FÖR CIVIL- OCH STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER, INKLUSIVE EVENTUELLA EKONOMISKA SKADESTÅND, FÖR UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG.

C. Offentlig beta. Från tid till annan kan Apple välja att erbjuda nya och/eller uppdaterade funktioner i Tjänsten (”Betafunktioner”) som en del av ett Public Beta-program (”Programmet”) med syfte att tillhandahålla Apple med synpunkter avseende Betafunktionernas kvalitet och användning. Du är införstådd med och samtycker till att ditt deltagande i Programmet är frivilligt och att det inte skapar ett juridiskt partnerskap, agentförhållande, eller anställningsförhållande mellan dig och Apple, och att Apple inte är skyldigt att tillhandahålla dig några Betafunktioner. Apple kan göra sådana Betafunktioner tillgängliga för Programdeltagare genom en webbregistrering eller registrering via Tjänsten. Du är införstådd med och godkänner att Apple får samla in och använda information från ditt Konto, dina enheter och kringutrustning för att registrera dig i ett Program och/eller för att avgöra om du är behörig att delta. Du inser att du, när du deltar i ett Program, kanske inte kan återgå till den tidigare icke-betaversionen av en viss Betafunktion. I de fall som en återgång är möjlig kanske du inte kommer att kunna flytta data som skapats i Betafunktionen tillbaka till den tidigare icke-betaversionen. Din användning av Betafunktionerna och ditt deltagande i Programmet regleras av detta Avtal och eventuella ytterligare licensvillkor som kan medfölja Betafunktionerna separat. Betafunktionerna tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” och kan innehålla fel eller brister som kan orsaka fel, förvanskning eller förlust av data och/eller information på din enhet och på kringutrustning (inklusive, men utan begränsning, servrar och datorer) ansluten därtill. Apple uppmanar dig att säkerhetskopiera alla data och all information på din enhet och kringutrustning innan du deltar i något Program. Du förstår och samtycker uttryckligen till att all användning av Betafunktionerna sker på egen risk. DU TAR PÅ DIG ALL RISK OCH ALLA KOSTNADER I SAMBAND MED DITT DELTAGANDE I NÅGOT PROGRAM, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, AVGIFTER FÖR INTERNETUPPKOPPLING, KOSTNADER FÖR SÄKERHETSKOPIERING, KOSTNADER SOM UPPKOMMER VID ANVÄNDNING AV DIN ENHET OCH KRINGUTRUSTNING, OCH EVENTUELLA SKADOR PÅ UTRUSTNING, PROGRAMVARA, INFORMATION ELLER DATA. Apple förbinder sig inte att erbjuda teknisk och/eller annan support för Betafunktionerna. Om support tillhandahålls är det utöver din normala support för Tjänsten och är endast tillgänglig genom Programmet. Du samtycker till att följa de regler eller policyer som Apple tillhandahåller i syfte att erhålla sådan support. Apple förbehåller rätten att ändra villkoren eller policyer för Programmet (inklusive att avbryta Programmet) när som helst, med eller utan meddelande, och kan när som helst upphäva ditt deltagande i Programmet. Du förstår och samtycker till att Apple saknar skyldighet att tillhandahålla en kommersiell version av Betafunktionerna, och att en kommersiell version som eventuellt görs tillgänglig kan innehålla funktioner som skiljer sig från de som finns i Betafunktionerna. Som en del av Programmet ger Apple dig möjlighet att lämna feedback i form av kommentarer, förslag och synpunkter gällande din användning av Betafunktionerna. Du samtycker till att Apple fritt får använda din feedback i vilket syfte som helst, förutsatt att det inte finns ett separat skriftligt avtal som förhindrar detta.

D. Exportåtaganden. Användning av Tjänsten och Programvaran, inklusive sändning, publicering, eller överföring av data, programvara eller annat Innehåll via Tjänsten, kan vara reglerat av export- och importlagstiftningen i USA och andra länder. Du åtar dig att följa alla tillämpliga export- och importlagar och föreskrifter. I synnerhet, men utan begränsning, får Programvaran inte exporteras eller återexporteras (a) till något land beträffande vilket USA har förordnat om handelsförbud eller (b) till någon som finns upptagen på U.S. Treasury Departments lista ”Specially Designated Nationals” eller på U.S. Department of Commerces lista ”Denied Person’s List” eller ”Entity List”. Genom att använda Programvaran eller Tjänsten intygar och försäkrar du att du inte befinner dig i ett sådant land eller finns på en sådan lista. Vidare åtar du dig att inte använda Programvaran eller Tjänsten för några ändamål som är förbjudna enligt lagarna i USA, inklusive, men utan begränsning, utveckling, utformning, tillverkning eller produktion av missiler, kärnvapen eller kemiska eller biologiska vapen. Du bekräftar även att du inte kommer att överföra data eller programvaror som (a) lyder under villkoren i International Traffic in Arms Regulations eller (b) inte får exporteras utan på förhand givet skriftligt myndighetstillstånd, inklusive, men inte begränsat till vissa typer av programvara och källkod för kryptering, till ditt Konto, med mindre du har erhållit sådant tillstånd. Denna försäkran och detta åtagande gäller även efter att Avtalet har upphört att gälla.

E. Uppdateringar. Apple kan då och då komma att uppdatera den Programvara som används av Tjänsten. För att du ska kunna fortsätta använda Tjänsten kan sådana uppdateringar komma att hämtas automatiskt och installeras på din enhet eller dator. Dessa uppdateringar kan innehållla buggfixar, funktionsförbättringar eller helt nya versioner av Programvaran.

VII. Uppsägning

A. Uppsägning av dig

Du kan när som helst radera ditt Apple-ID och/eller sluta använda Tjänsten. Om du vill sluta använda iCloud på din enhet kan du avaktivera iCloud på enheten genom att öppna Inställningar på enheten, trycka på iCloud och trycka på Logga ut. Om du vill säga upp ditt Konto och radera ditt Apple-ID kontaktar du Apples support på https://support.apple.com/sv-se/contact. Om du säger upp ditt Konto och raderar ditt Apple-ID kommer du inte att få tillgång till andra produkter och tjänster från Apple eller andra tillverkare som du har ställt in med detta Apple-ID. Denna åtgärd kan vara oåterkallelig. Eventuella avgifter som du betalat innan din uppsägning är inte återbetalningsbara (med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt detta Avtal), inklusive avgifter som betalats i förskott för debiteringsåret under vilket du gör uppsägningen. Uppsägning av ditt Konto befriar dig inte från skyldigheten att betala eventuella upplupna avgifter eller kostnader.

B. Uppsägning av Apple

Apple kan när som helst, under vissa omständigheter och utan föregående meddelande, omedelbart säga upp eller stänga av hela eller en del av ditt Konto och/eller din tillgång till Tjänsten. Giltig orsak för sådan uppsägning skall innefatta: (a) brott mot detta Avtal eller andra policyer eller riktlinjer som hänvisas till häri och/eller som publiceras på Tjänsten; (b) en begäran av dig att avsluta eller säga upp ditt Konto; (c) en begäran och/eller ett föreläggande från en brottsbekämpande myndighet, ett rättsligt organ, eller annan myndighet; (d) om tillhandahållande av Tjänsten till dig är eller kan komma att bli olagligt; (e) oväntade tekniska eller säkerhetsrelaterade problem; (f) ditt deltagande i bedräglig eller olaglig verksamhet; eller (g) underlåtenhet att betala avgifter som du är skyldig att betala avseende Tjänsten, förutsatt att Apple vid ett ideellt åsidosättande tillåts att säga upp prenumerationen endast efter att ha meddelat dig 30 dagar innan och om du inte har avhjälpt åsidosättandet under denna 30-dagarsperiod. Sådan uppsägning eller avstängning görs av Apple efter eget gottfinnande och Apple ansvarar inte gentemot dig eller tredje part för skador som kan uppstå till följd av sådan uppsägning eller avstängning av ditt Konto och/eller din tillgång till Tjänsten. Vidare kan Apple säga upp ditt Konto med 30 dagars förvarning via e-post till adressen som är kopplad till ditt Konto om (a) ditt Konto har varit inaktivt i ett (1) år; eller (b) det sker ett allmänt upphörande av Tjänsten eller del därav. Meddelande om allmänt upphörande av Tjänsten tillhandahålls enligt vad som anges häri, såvida det inte vore orimligt att göra detta på grund av omständigheter som uppstått genom juridiska åtgärder, lagstiftningsåtgärder eller myndighetsåtgärder, eller för att åtgärda brister gällande användarsäkerhet, användarintegritet eller teknisk integritet; för att undvika tjänsteavbrott för andra användare; eller på grund av en naturkatastrof, annan katastrof, krig eller liknande händelser som Apple inte rår över. I händelse av ett sådant upphörande ger Apple dig en proportionerlig återbetalning av din eventuella förskottsbetalning för den då aktuella betalningsperioden. Apple ansvarar inte gentemot dig för ändringar i Tjänsten eller villkoren för tjänsten i enlighet med avsnitt VIIB.

C. Vid avtalets upphörande

Vid uppsägning av ditt Konto kan du förlora all tillgång till Tjänsten och alla delar därav, inklusive, men inte begränsat till, ditt Konto, Apple-ID, e-postkonto, och Innehåll. Dessutom kommer Apple, efter en viss tid, att radera information och data sparade i eller som en del av ditt eller dina konton. Alla enskilda delar av Tjänsten som du kan ha använt enligt separata programvarulicensavtal kommer också att sägas upp i enlighet med de licensavtalen.

VIII. Länkar och annat material från tredje part

Visst Innehåll, komponenter och funktioner i Tjänster kan inkludera material från tredje parter och/eller hyperlänkar till andra webbplatser, resurser eller Innehåll. Eftersom Apple inte kan styra över sådana webbplatser och/eller material från tredje part är du införstådd med och samtycker till att Apple inte är ansvarigt för tillgängligheten till sådana webbplatser eller resurser, och inte intygar eller garanterar korrektheten hos någon sådan webbplats eller resurs, och inte skall vara ansvarigt för något Innehåll, marknadsföring, produkter eller material som finns på eller är tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser. Vidare bekräftar du att du samtycker till att Apple inte skall vara ansvarigt för några skador som du ådrar dig eller påstår dig ha drabbats av, varken direkt eller indirekt, som ett resultat av din användning av och/eller förlitan på sådant Innehåll, marknadsföring, produkter eller material som finns på eller är tillgängligt från sådana webbplatser eller resurser.

IX. INSKRÄNKNING I GARANTIN OCH BEGRÄNSAT SKADESTÅNDSANSVAR

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV ELLER BEGRÄNSNINGAR I VISSA GARANTIER. I VAD MÅN SÅDANA UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR ÄR SPECIFIKT FÖRBJUDNA I GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE NEDANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.

APPLE SKALL ANVÄNDA SKÄLIG SKICKLIGHET OCH VEDERBÖRLIG OMSORG VID TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTEN. FÖLJANDE FRISKRIVNINGAR GÄLLER MED FÖRBEHÅLL FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI.

APPLE VARKEN GARANTERAR ELLER INTYGAR ATT DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KOMMER VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, OCH DU ACCEPTERAR ATT APPLE FRÅN TID TILL ANNAN KAN TA BORT TJÄNSTEN PÅ OBESTÄMD TID, ELLER AVBRYTA TJÄNSTEN I ENLIGHET MED VILLKOREN I DETTA AVTAL.

DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN ATT DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. APPLE, DESS SAMARBETSPARTNER, DOTTERFÖRETAG, CHEFSPERSONER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, PARTNERS OCH LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN BESKAFFENHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, ELLER ICKE-INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. I SYNNERHET UTFÄRDAR APPLE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, STYRELSE, ANSTÄLLDA, AGENTER, AFFÄRSPARTNER OCH LICENSGIVARE INGA GARANTIER OM ATT (I) TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV; (II) DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KOMMER OSTÖRD, SÄKER ELLER FELFRI; (III) INFORMATION SOM DU ERHÅLLER VIA TJÄNSTEN KOMMER VARA KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG; OCH (IV) EVENTUELLA FEL ELLER BRISTER I PROGRAMVARAN SOM TILLHANDAHÅLLS SOM EN DEL AV TJÄNSTEN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.

APPLE GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER VARA FRI FRÅN FÖRLUSTER, FÖRVANSKNINGAR, ATTACKER, VIRUS, STÖRNINGAR, HACKNING ELLER ANDRA SÄKERHETSINTRÅNG, OCH APPLE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR I SAMBAND DÄRMED.

MATERIAL SOM HÄMTAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN TAR DU DEL AV PÅ EGET ANSVAR OCH EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN ENHET, DATOR ELLER DATAFÖRLUSTER SOM UPPKOMMER SOM ETT RESULTAT AV HÄMTNING AV SÅDANT MATERIAL. VIDARE BEKRÄFTAR DU ATT DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT TJÄNSTEN INTE ÄR AVSEDD FÖR ELLER LÄMPLIG ATT ANVÄNDA I SITUATIONER ELLER MILJÖER DÄR TIDSFÖRDRÖJNINGAR, FEL ELLER BRISTER I TJÄNSTENS INNEHÅLL, DATA ELLER INFORMATION SKULLE KUNNA LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ALLVARLIGA SKADOR PÅ EGENDOM ELLER MILJÖ.

BEGRÄNSAT SKADESTÅNDSANSVAR

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER. I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANA FRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAG, KAN VISSA AV FRISKRIVNINGARNA ELLER BEGRÄNSNINGARNA NEDAN INTE VARA TILLÄMPLIGA PÅ DIG.

APPLE SKALL ANVÄNDA SKÄLIG SKICKLIGHET OCH VEDERBÖRLIG OMSORG VID TILLHANDAHÅLLANDET AV TJÄNSTEN. FÖLJANDE BEGRÄNSNINGAR GÄLLER INTE MED AVSEENDE PÅ SKADA SOM ORSAKAS AV (A) APPLES UNDERLÅTENHET ATT ANVÄNDA SKÄLIG SKICKLIGHET OCH VEDERBÖRLIG OMSORG; (B) APPLES GROVA VÅRDSLÖSHET, UPPSÅT ELLER BEDRÄGERI; ELLER (C) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA.

DU INSER OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT APPLE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, STYRELSE, ANSTÄLLDA, AGENTER, AFFÄRSPARTNER OCH LICENSGIVARE, INTE ANSVARAR GENTEMOT DIG FÖR NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADESTÅND FÖR VINSTBORTFALL, FÖRLUST AV GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA, KOSTNAD FÖR INFÖRSKAFFANDE AV UTBYTESVAROR ELLER -TJÄNSTER, ELLER ANDRA ICKE-MATERIELLA SKADOR (ÄVEN OM APPLE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR), SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV: (I) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; (II) ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN ELLER TILLFÄLLIGT ELLER PERMANENT UPPHÖRANDE AV TJÄNSTEN ELLER DEL DÄRAV; (III) OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (IV) RADERING ELLER KORRUPTION AV, ELLER UNDERLÅTENHET ATT SPARA OCH/ELLER ATT SKICKA ELLER TA EMOT DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA PÅ ELLER GENOM TJÄNSTEN; (V) UTTALANDEN ELLER UPPTRÄDANDE FRÅN TREDJE PART PÅ TJÄNSTEN; SAMT (VI) ANNAN OMSTÄNDIGHET HÄNFÖRLIG TILL TJÄNSTEN.

GOTTGÖRELSE

Du åtar dig att försvara, ersätta och hålla Apple, dess närstående bolag, dotterbolag, direktörer, styrelse, anställda, agenter, affärspartner, leverantörer, och licensgivare skadelösa från anspråk eller krav, inklusive skäliga advokatkostnader, som framställs av tredje part, rörande eller på grund av: (a) Innehåll som du skickar in, publicerar, överför, eller på annat sätt gör tillgängligt genom Tjänsten; (b) din användning av Tjänsten; (c) ditt brott mot detta Avtal; (d) åtgärd vidtagen av Apple som ett led i dess utredning av ett misstänkt brott mot detta Avtal eller som ett resultat av dess bedömning eller beslut att en överträdelse av detta Avtal har skett; eller (e) din kränkning av annans rättigheter. Detta innebär att du inte kan stämma Apple, dess närstående bolag, dotterbolag, direktörer, styrelse, anställda, agenter, affärspartner, leverantörer, och licensgivare på grund av dess beslut att ta bort eller vägra att behandla information eller Innehåll, att varna dig, att stänga av eller säga upp din åtkomst till Tjänsten, eller att vidta någon annan åtgärd under utredningen av ett misstänkt brott eller på grund av Apples slutsats att ett brott mot detta Avtal har skett. Denna friskrivnings- och skadeersättningsbestämmelse är tillämplig på alla överträdelser som beskrivs eller avses i detta Avtal. Denna skyldighet skall gälla oavsett uppsägning eller upphörande av detta Avtal och/eller din användning av Tjänsten. Du bekräftar att du är ansvarig för all användning av Tjänsten med ditt Konto, och att detta Avtal är tillämpligt på all användning av ditt Konto. Du samtycker till att efterleva dessa Villkor och att försvara och hålla Apple skadelöst från alla krav och anspråk som kan uppkomma som ett resultat av användningen av ditt Konto, vare sig sådan användning uttryckligen godkänts av dig eller inte.

X. ALLMÄNT

A. Meddelanden

Apple kan ge dig meddelanden rörande Tjänsten, inklusive ändringar av detta Avtal, via e-post till din iCloud-e-postadress (och/eller annan alternativ e-postadress kopplad till ditt Konto om sådan angivits), IMessage eller SMS, via traditionell postgång, eller genom publicering på vår webbplats och/eller Tjänsten.

B. Tillämplig lag

Med undantag för vad som uttryckligen anges i följande paragraf styrs detta Avtal och förhållandet mellan dig och Apple av lagarna i delstaten Kalifornien, utan tillämpning av dess lagvalsregler. Du och Apple åtar er att underkasta er den personliga och exklusiva jurisdiktionen för domstolarna inom Santa Clara, Kalifornien, för att lösa eventuella tvister eller anspråk härrörande från detta Avtal. Om (a) du inte är en amerikansk medborgare; (b) du inte bor i USA; (c) du inte ansluter till Tjänsten från USA; och (d) du är medborgare i något av länderna som anges nedan, accepterar du härmed att eventuella tvister eller anspråk härrörande från detta Avtal skall regleras av den tillämpliga lag som anges nedan, utan tillämpning av lagvalsregler, och underkastar dig härmed oåterkalleligen den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den stat, provins eller det land som anges nedan och vars lag är tillämplig:

Om du är medborgare i ett EU-land eller i Schweiz, Norge eller Island gäller rådande lagstiftning och domstolar på den plats där du bor.

Om du är medborgare i Japan gäller japansk lag och japanska domstolar i Tokyo, Japan.

Specifikt undantagen från tillämpning på detta Avtal är den lag som benämns Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

C. Fullständigt avtal

Detta Avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och Apple och reglerar ditt nyttjande av Tjänsten samt ersätter alla tidigare överenskommelser mellan dig och Apple avseende Tjänsten. Du är också skyldig att följa andra villkor som kan gälla när du använder närstående tjänster, tredjepartsinnehåll, eller tredje parts programvaror. Om någon del av detta Avtal skulle vara ogiltig eller icke verkställbar skall den delen tolkas i enlighet med tillämplig lagstiftning och, i största möjliga mån, parternas ursprungliga avsikter, och resterande delar ska fullt ut äga fortsatt tillämpning. Apples underlåtelse att genomdriva en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett avstående av dessa eller andra rättigheter och bestämmelser. Du accepterar att det, om inte annat uttryckligen anges i detta Avtal, inte skall finnas någon berättigad tredje man till detta Avtal.

D. Med ”Apple” avses här:

• Apple Inc., beläget på One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornien, USA för användare i Nordamerika, Centralamerika, och Sydamerika (exklusive Kanada), samt amerikanska territorier och besittningar; franska och brittiska besittningar i Nordamerika, Sydamerika och Västindien;

• Apple Canada, beläget på 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8 för användare i Kanada eller dess territorier och besittningar;

• iTunes K.K., beläget på Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-6140, Tokyo för användare i Japan med hänsyn till Avsnitt III, IX och X i detta Avtal. Vad det gäller alla andra villkor för användare i Japan i detta Avtal inklusive Avsnitt IX och X, avses Apple Inc., beläget på 1 Infinite Loop, Cupertino, California, när ”Apple” används;

• Apple Pty Limited, beläget på Levels 2-B, 20 Martin Place, Sydney NSW 2000, Australien, för användare i Australien, Nya Zeeland, inklusive öbesittningar, territorier och jurisdiktioner; samt

• Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland för alla andra användare.

Ingående av Avtal elektroniskt

Din användning av Tjänsten innefattar möjligheten att ingå avtal och/eller göra transaktioner elektroniskt. DU BEKRÄFTAR ATT DINA ELEKTRONISKA MEDDELANDEN UTGÖR DIN ACCEPT OCH AVSIKT ATT BLI BUNDEN AV OCH ATT BETALA FÖR SÅDANA AVTAL OCH TRANSAKTIONER. DITT GODKÄNNANDE OCH AVSIKT ATT VARA BUNDEN AV ELEKTRONISKA MEDDELANDEN ÄR TILLÄMPLIGT PÅ ALLA HANDLINGAR RÖRANDE ALLA TRANSAKTIONER DU UTFÖR PÅ DENNA TJÄNST, INKLUSIVE MEDDELANDEN OM AVBESTÄLLNING, POLICYER, KONTRAKT OCH ANSÖKNINGAR. För att få tillgång till och hämta dina elektroniska handlingar, kan du behöva ha viss hårdvara och programvara, vilket är ditt eget ansvar att tillse.

Senast reviderad: september 2019