Tặng 3 tháng sử dụng Apple TV+ miễn phí khi bạn mua máy Mac. chú thích ***