iPhone 6

เพิ่มระยะเวลาความคุ้มครองและความช่วยเหลือเพิ่มเติมสูงสุด 2 ปี รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ

{{#if groupKey}}
{{#buyFlowData.ajaxResponse.slotStepsData.applecare.stepSummaryItems}} {{title}} {{/buyFlowData.ajaxResponse.slotStepsData.applecare.stepSummaryItems}}
{{#buyFlowData.ajaxResponse.slotStepsData.applecare.stepSummaryItems}} {{{price}}} {{/buyFlowData.ajaxResponse.slotStepsData.applecare.stepSummaryItems}}
{{/if}}
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซื้อ
หรือโทร. 001-800-65-6957
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซื้อ
หรือโทร. 001-800-65-6957