ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP & TERUGBETALING ("VOORWAARDEN")

1. Over deze algemene voorwaarden

1.1 De volgende verkoopvoorwaarden voor zakelijke klanten (“Voorwaarden" ) zijn van toepassing tussen Apple Retail Belgium BVBA, gevestigd en kantoorhoudende te Havenlaan 86C, Box 204 Avenue du Port, B-1000 Brussels, Belgium en de Klant bij een aankoop bij een Apple Retail Store, of tussen Apple Distribution International Ltd., een onderneming onder het recht van de Republiek Ierland, gevestigd en kantoorhoudende te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland en geregistreerd onder registratienummer 470672 bij het Ierse registratiebureau voor ondernemingen en de Klant bij een aankoop bij de Apple Online Store (elk respectievelijk “Apple" te noemen), en hebben betrekking op de levering van Apple hardware, software en accessoires alsmede accessoires en software van derden (gezamenlijk, “Producten" ) en Apple diensten (“Diensten" ) door Apple aan de Klant.
In dit Contract betekenen “wij" en “ons" Apple en betekent “u" de Klant. Er zijn geen andere voorwaarden van toepassing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorwaarden die worden vermeld op door u geplaatste bestellingen, tenzij Apple uitdrukkelijk schriftelijk instemt met dergelijke voorwaarden door ondertekening door een door Apple gemachtigde ondertekenaar. Geen andere partijen dan u en Apple kunnen aanspraak maken op enig wettelijke recht onder deze Voorwaarden.
1.2 Aanvullende voorwaarden voor iPad-aankopen: De draadloze dienst voor iPad wordt uitsluitend geleverd door en valt onder de verantwoordelijkheid van de door u geselecteerde provider van draadloze diensten. Apple behoudt zich het recht voor om een maximum in te stellen voor het aantal producten per bestelling en om nieuwe of al aangenomen bestellingen die dit maximum overschrijden te weigeren respectievelijk te annuleren, zulks uitsluitend ter beoordeling van Apple. Het retourneren van uw iPad krachtens paragraaf 7 hieronder houdt niet in dat uw overeenkomst voor draadloze diensten automatisch wordt beëindigd. Raadpleeg de voorwaarden van het contract dat u bij uw provider van draadloze diensten hebt afgesloten.

Terug naar boven

2. Het plaatsen van uw Bestelling

2.1 Door een Bestelling te plaatsen bij Apple, doet u ons een aanbod de Producten en Diensten die u hebt geselecteerd, onder deze Voorwaarden aan te schaffen. Wij behouden ons het recht voor om uw aanbod, of een hieraan gerelateerde bestelling, niet te accepteren.
2.2 U kunt als volgt een bestelling plaatsen:
2.2.1 Bestelling buiten de Apple Store: U kunt een bestelling plaatsen door uw bestelling per post, e-mail of fax te versturen naar de Apple Store op een van de adressen die in deze Voorwaarden worden vermeld. Wanneer u een Bestelling buiten de Apple Store plaatst, ontvangt u een Apple bestelnummer. Dit Apple bestelnummer dient uitsluitend ter referentie en houdt niet in dat uw bestelling geaccepteerd is. Indien wij uw bestelling accepteren, stellen wij u hiervan op de hoogte door u een Orderbevestiging te sturen. Indien wij uw bestelling niet accepteren, proberen wij per e-mail, telefoon of post contact met u op te nemen. De prijs voor de Producten en Diensten is de prijs zoals door ons aangegeven op het moment dat uw bestelling wordt geaccepteerd en zoals vermeld op de factuur die u ontvangt (de “Factuur" ). Btw en overige wettelijk verplichte belastingen en heffingen worden volgens het geldende tarief aan u in rekening gebracht, zoals aangegeven op de Factuur. Betalingsinstructies en uw Factuur worden verstuurd naar het factuuradres dat u op het bestelformulier hebt aangegeven, evenals naar uw e-mailadres, indien u dit hebt opgegeven.
2.2.2 Bestelling binnen de Apple Store: U kunt een bestelling plaatsen door naar een Apple Store te gaan, en een bestelling mee te nemen op briefpapier van uw bedrijf onder vermelding van uw Apple klantnummer en de artikelen die u wilt aanschaffen (“Bestelformulier" ), evenals een visitekaartje van degene die de bestelling plaatst en een geldig legitimatiebewijs met foto van de persoon op het visitekaartje. Wanneer u een Bestelling binnen de Apple Store plaatst en deze door Apple wordt geaccepteerd, ontvangt u een kassabon. De prijs, inclusief btw en overige wettelijk verplichte belastingen en heffingen voor de Producten en Diensten, is de prijs zoals door ons aangegeven op het moment dat uw bestelling wordt geaccepteerd en zoals vermeld op de kassabon. Betalingsinstructies en een kopie van de kassabon worden naar u verstuurd op het factuuradres dat u op het bestelformulier hebt aangegeven, evenals naar uw e-mailadres indien u dit hebt opgegeven.
2.2.3 Online bestelling: U kunt een Bestelling plaatsen door op de website Apple Store voor bedrijven het Bestelformulier in te vullen, uw gebruikersnaam en wachtwoord op te geven en op de bestelknop te klikken. Desgewenst kunt u uw Bestelling ook per fax doorgeven via het nummer 0900 202 0258. Indien u de Bestelling per fax doorgeeft, is het uw verantwoordelijkheid te controleren of de Bestelling (i) is ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Klant en (ii) van een officiële stempel van het bedrijf is voorzien of is afgedrukt op het briefpapier van de Klant. Bestellingen die op een andere manier worden geplaatst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot bestellingen die per telefoon of e-mail worden geplaatst, zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd. Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u een Webbestelnummer via de website Apple Store voor bedrijven. Dit Webbestelnummer dient uitsluitend ter referentie en houdt niet in dat uw bestelling is geaccepteerd. Door een Bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod de Producten en/of Diensten die u hebt geselecteerd, onder deze Voorwaarden aan te schaffen. Wij behouden ons het recht voor om uw aanbod niet te accepteren. Indien wij uw bestelling accepteren, stellen wij u hiervan op de hoogte door u een Orderbevestiging te sturen. De Orderbevestiging wordt verstuurd naar uw e-mailadres indien u dit hebt opgegeven op uw Bestelformulier of gefaxte Bestelling. Indien u geen e-mailadres hebt opgegeven, ontvangt u de Orderbevestiging per post of fax. De Orderbevestiging is geldig vanaf verzending. Indien wij uw bestelling niet accepteren, proberen wij per e-mail, telefoon of post contact met u op te nemen. Hoewel wij ons tot het uiterste inspannen om u de Producten en/of Diensten te leveren die op de Orderbevestiging vermeld staan, kan het voorkomen dat wij deze Producten en/of Diensten niet kunnen leveren omdat bijvoorbeeld deze Producten en/of Diensten (i) niet meer geproduceerd worden of leverbaar zijn, (ii) wij niet in staat zijn noodzakelijke onderdelen te verkrijgen, of (iii) een onjuiste prijs is vermeld op de website Apple Store voor bedrijven of in de Apple Store. In dergelijke gevallen nemen wij contact met u op om u op de hoogte te stellen, en kunnen wij u alternatieve Producten of Diensten voorstellen die u mogelijk wilt aanschaffen. Indien u niet akkoord gaat met onze voorstellen, zullen wij uw Bestelling annuleren en u het bedrag terugbetalen dat u mogelijk aan ons hebt betaald met betrekking tot de Bestelling. De terugbetaling van dit bedrag is conform artikel 11.4 de maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u indien wij de door u bestelde Producten en/of Diensten niet kunnen leveren. De informatie in onze reclame, brochures, andere geschreven materialen, op onze websites of die u verstrekt wordt door onze agenten of medewerkers is aan te merken als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. In geen geval kan deze informatie worden beschouwd als een aanbod onzerzijds tot het leveren van Producten en/of Diensten.

Terug naar boven

3. Levering van uw Producten

Wij leveren u de Producten die zijn aangegeven op uw Orderbevestiging. Op die levering zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Terug naar boven

4. Prijzen

4.1 De prijs van de Producten is aangegeven op de Factuur.
4.2 U dient tevens de BTW, tegen het tarief zoals gespecificeerd op uw Factuur, te voldoen. Op de Apple Store Website kunnen geen intracommunautaire aankopen worden gedaan.
4.3 Indien van toepassing bent u voorts leveringskosten verschuldigd, zoals aangegeven op de Factuur.

Terug naar boven

5. Het betalen van uw Producten

5.1 U kunt uw Producten betalen op één van de wijzen zoals deze regelmatig worden getoond in het gedeelte over betalingen op de Apple Store Web Site.
5.2 U dient te betalen in de valuta die is aangegeven op de Factuur.
5.3 Indien u met creditcard betaalt, dient u ons uw creditcardgegevens te geven op het moment dat u uw Bestelling plaatst. Het bedrag zal van uw creditcard worden afgeschreven op het moment, afhankelijk van uw keuze of op het moment dat wij u de Factuur zenden of op het moment van verzending van uw Producten, dan wel op het moment dat uw recht om van de aankoop af te zien, zoals beschreven in artikel 7 hieronder, is afgelopen. Wij beginnen niet eerder met de productie van uw Producten of de levering, en verlenen u geen Diensten, dan wanneer uw creditcard- verstrekker het gebruik van uw creditcard voor de betaling van de bestelde Producten geautoriseerd heeft. Indien wij geen autorisatie ontvangen, zullen wij u dit laten weten.
5.4 Indien bankoverschrijving betaalt, zenden wij u een betalingsverzoek en zullen uw Producten geproduceerd en geleverd worden, en Diensten verleend worden nadat uw betaling ontvangen is. Indien wij binnen 30 dagen na de datum van uw Bestelling geen betaling ontvangen hebben ontvangen, wordt uw Bestelling geannuleerd.
5.5 Wij zenden u een betalingsverzoek en de Factuur tegelijk met de Producten naar het adres dat is aangegeven op uw Orderbevestiging. Indien u een emailadres heeft aangegeven op uw Bestelformulier, kunnen wij de documenten echter ook alleen per email zenden.

Terug naar boven

6. Levering van uw Producten

6.1 Orders zullen niet worden geaccepteerd en de Producten worden niet geleverd aan een adres buiten België.
6.2 Behoudens clausule 6.1, zullen wij uw Producten leveren aan het leveringsadres zoals vermeld op uw Order Bevestiging.
6.3 Wij zullen alles in het werk zetten om uw Producten binnen 14 dagen na de datum van uitgifte van de Orderbevestiging te leveren. Geschatte productietijden van Producten die op het moment van plaatsing van een Bestelling worden gegeven, zijn slechts schattingen en zijn niet altijd gelijk aan de daadwerkelijke leveringstijden. Indien u meerdere Producten tegelijkertijd besteld heeft, is het mogelijk dat wij deze Producten op verschillende dagen leveren. U hebt het recht om uw Bestelling te allen tijde vóór de levering van het bestelde Product te annuleren door ons te bellen op het lokale nummer en uw Web Bestelnummer door te geven. Zodra een leveringstijd voor Diensten overeengekomen is, dient u zich hieraan te houden. Indien u de afspraak mist of niet beschikt over de noodzakelijke infrastructuur, terwijl u verklaard hebt hierover te beschikken op het moment dat de afspraak gemaakt werd, zijn wij verder niet verplicht de door u gekochte Diensten te verlenen.
6.4 Het risico van verlies van of schade aan Producten wordt aan u overgedragen bij levering van de Producten op het adres dat is vermeld op de bestelbevestiging. Bij bestellingen die u ophaalt bij de Apple Store, wordt het risico van verlies van of schade aan Producten aan u overgedragen op het moment dat u de Producten ophaalt bij de Apple Store. Niettegenstaande de levering als boven genoemd en de overdracht van het risico aan u, behoudt Apple het eigendomsrecht van de van Apple gekochte Producten alsmede het recht om genoemde Producten weer in terug te vorderen, totdat Apple het volledige bedrag heeft ontvangen dat u voor de Producten verschuldigd bent, met inbegrip van eventuele verpakkings- en transportkosten en eventuele rente over achterstallige betalingen. Onmiddellijke doorverkoop van geleverde of opgehaalde Producten in het kader van de normale uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten is toegestaan. Indien u na een redelijk verzoek tot betaling niet tot betaling overgaat, behouden wij ons het recht voor de Producten op uw kosten weer terug te vorderen en zult u ons voor dit doel een onherroepelijk recht verstrekken om het pand waar de Producten zich op dat moment bevinden te betreden en om, te onzer keuze, zulks te doen uit naam van Apple. Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het AppleCare Protection Plan, One to One en Joint Venture, zullen door Apple worden beëindigd indien na een redelijk betalingsverzoek van de kant van Apple niet tot betaling wordt overgegaan.
6.5 Op het moment van levering van de Producten aan onze expediteur sturen wij u per email een bevestiging van verzending, op voorwaarde dat u een emailadres hebt aangegeven op het Bestelformulier.
6.6 Voor alle Producten geldt dat aanspraken op en het risico van verlies van Producten aan u worden overgedragen op het moment dat de Producten vanaf de verzendlocatie van Apple zijn verzonden. Bij bestellingen die u ophaalt bij de Apple Store, wordt het risico van verlies van of schade aan Producten aan u overgedragen op het moment dat u de Producten fysiek in bezit krijgt. Aanspraak op de Producten wordt aan u overgedragen zodra de Producten kunnen worden opgehaald en u daarover bericht hebt ontvangen. Als er problemen zijn met de ophaalbestelling, neemt u contact op met Apple zodat wij deze kunnen oplossen.

Terug naar boven

7. Retourneren van Producten en Annuleren van Diensten

Indien Producten ongeopend worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking, ruilt Apple de geretourneerde Producten om of wordt restitutie aangeboden op basis van de oorspronkelijke betaalwijze, op voorwaarde dat u de Producten retourneert met het oorspronkelijke betalingsbewijs en in de oorspronkelijke verpakking binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de Producten.
Houd rekening met het volgende:
• Maatwerkproducten, waaronder gepersonaliseerde iPods, kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
• Het AppleCare Protection Plan kan binnen 45 dagen na aanschaf worden geannuleerd, in welk geval het volledige betaalde bedrag wordt gerestitueerd (tenzij de Koper al gebruik heeft gemaakt van de Diensten en ondersteuning).
• Ook na de annuleringsperiode van 45 dagen kan het AppleCare Protection Plan nog worden geannuleerd. Het te restitueren bedrag wordt in dat geval echter pro rata berekend op basis van de resterende looptijd. Producten kunnen alleen worden geretourneerd in België.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten op garantie.

Terug naar boven

8. Wachtwoorden en bevoegdheden

8.1 Indien u een online bestelling plaatst via de Apple Store voor bedrijven, ontvangt u, na ontvangst en acceptatie onzerzijds van een ingevuld aanvraagformulier (beschikbaar op http://register.euro.apple.com/cgi-bin/WebObjects/SMBReg.woa/wa/submit?url=uk), een wachtwoord, ID en accountnummer voor het plaatsen van bestellingen via de website Apple Store voor bedrijven.

Terug naar boven

9. Software

9.1 Alle Software wordt in licentie gegeven onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de toepasselijke licentieovereenkomsten. Deze licentieovereenkomsten worden verzonden samen met de Software of worden ter beschikking gesteld bij het downloaden van de Software in overeenstemming met artikel 9.3.
9.2 U draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle gebundelde Software of Producten die u besteld heeft geschikt zijn voor uw behoeften, en compatibel zijn met uw bestaande systemen en praktijk.
9.3 U kunt ook downloadbare Software kopen zoals afgebeeld op de Apple Store Website. U kunt deze Software alleen per creditcard betalen. Zodra wij autorisatie voor betaling van uw creditcard-verstrekker hebben verkregen, ontvangt u instructies om uw Software te downloaden. In geval de doorgifte gedurende het downloaden op enige wijze wordt onderbroken, dient u het downloadproces opnieuw te beginnen. Mocht u niet in staat zijn het downloaden te voltooien, dan kunt u binnen 14 kalenderdagen nadat u de instructies voor het downloaden ontvangen hebt schriftelijk terugbetaling eisen. Verzoeken om terugbetaling dienen per post aan ons gestuurd te worden naar het adres in de onderstaande contactgegevens. Een teruggave van de aankoopprijs is de maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u voor het niet gelukte downloaden van Software.

Terug naar boven

10. Telefonische Ondersteuning

10.1 Tenzij anders bepaald op de Apple Store-website op het moment dat u uw Bestelling plaatst, bieden wij u zonder extra kosten telefonische ondersteuning voor Hardware, zoals hieronder gedefinieerd, en voor Software van het merk Apple (zowel gebundeld als niet-gebundeld), zoals hieronder gedefinieerd, die u koopt op de Apple Store-website. Deze dienst is beschikbaar gedurende 90 dagen vanaf de datum van aankoop (de datum van uw Factuur). Voor ondersteuning voor niet-Apple Producten dient u contact op te nemen met de desbetreffende fabrikant.
10.2 De telefonische hulpdienst bestaat uit telefonisch advies en begeleiding bij opstart- en installatieproblemen en daarmee verbonden gebruikersproblemen.
10.3 De telefonische hulpdienst is bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur op Werkdagen. Het telefoonnummer van deze telefonische hulpdienst ontvangt u per post nadat uw Producten zijn afgeleverd, samen met de gegevens van uw klantnummer. De kosten van telefoongesprekken die u naar ons doet, zijn voor uw rekening, volgens uw nationale tarief.
10.4 Wij proberen uw probleem direct op te lossen als u belt. Wij kunnen echter niet garanderen dat al uw problemen worden opgelost. Het kan voorkomen dat wij u op een later tijdstip terug moeten bellen met een voorstel voor een oplossing

Terug naar boven

11. Één (1) jaar contractuele garantie

11.1 INDIEN U CONSUMENT BENT, HEEFT DEZE GARANTIE SLECHTS EEN AANVULLENDE WERKING. DEZE GARANTIE SLUIT DE RECHTEN DIE U OP BASIS VAN DE WET van 1 september 2004 betreffende de bescherming bij verkoop van consumptiegoederen HEEFT NIET UIT.
11.2 Wij geven op alle nieuwe Apple Hardware producten een contractuele garantie tegen materiaal- en fabricagefouten van één jaar . De garantiebepalingen zijn onderdeel van en gerelateerd aan deze algemene voorwaarden en kunnen door u geraadpleegd worden door de hieronder aangegeven webkoppeling te volgen. Een exemplaar van de garantiebepalingen vindt u tevens bijgevoegd in de verpakking van de Apple Hardware. U kunt een kopie van de garantie op Apple Hardware producten, inclusief uitsluitingen en beperkingen, voor uw aankoop bekijken door de hieronder gegeven webkoppeling te volgen. Deze garantie geldt uitsluitend voor hieronder beschreven Apple Hardware. Het biedt geen dekking voor Software, Diensten of andere producten. Voor de garanties die van toepassing zijn op uw Software dient u de bijgaande softwarelicenties te raadplegen. Één jaar garantie op nieuwe producten behalve iPod en iSight Éen jaar garantie op iPod en iSight Voordat u ten aanzien van uw Hardware aanspraak maakt op de garantieservice, dient u zelf zorg te dragen voor een reservekopie van de systeemsoftware, de programmatuur en alle gegevens. Eventuele wachtwoorden dient u uit te schakelen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het na de reparatie opnieuw installeren van uw software, gegevens en wachtwoorden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens als gevolg van de garantieservice. Indien u ons wilt bellen met betrekking tot uw recht op garantie dient u dit te doen op Werkdagen tussen 8:00 en 19:45 onder vermelding van uw klantnummer en serienummer(s) van de Hardware. Het telefoonnummer voor garantieservice treft u bij uw Apple Hardware aan. De kosten van telefoongesprekken naar het nummer voor telefonische ondersteuning zijn voor uw rekening, volgens uw nationale tarief.
11.3 Niet-Apple Producten/ Producten van derden Voor niet-Apple Producten (inclusief niet-Apple Producten die deel uitmaken van een bundel of aanbieding) geldt dat alle aanspraken op garantie, voorzover van toepassing en voor zover wettelijk toegestaan, in overeenstemming met de voorwaarden van de eventuele standaard garantie van de fabrikant die bij de gekochte Producten is bijgevoegd moeten worden gemaakt. Met betrekking tot een bestaande garantie van een fabrikant dient iedere aanspraak op garantie eerst telefonisch rechtstreeks bij de fabrikant of bij ons (per telefoon of op een andere wijze), te worden gemaakt.

Terug naar boven

12. Onze aansprakelijkheid

12.1 Indien u Consument bent, geldt enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de Overeenkomst slechts voorzover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht. Indien u geen Consument bent gelden de volgende regels: 12.1.1 In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten (en uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservice) uitputtend vermeld; 12.1.2 Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vermeld; en 12.1.3 Wij sluiten hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de Producten of Diensten die eventueel op grond van de wet, verkeerde opvattingen of gewoonte (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst. In het bijzonder is Apple er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.
12.2 De Overeenkomst zal in geen geval onze aansprakelijkheid uitsluiten voor schade wegens dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door opzet of grove schuld van Apple, of voor fraude.
12.3 Met inachtneming van artikel 12.2 zijn wij niet aansprakelijk op grond van deze Overeenkomst voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid) wanprestatie of op een andere manier.
12.4 Met inachtneming van artikel 12.2 en zonder afbreuk te doen aan de rechten van de consument zoals aangehaald in artikel 12.1, is in alle gevallen onze totale aansprakelijkheid op grond van deze Overeenkomst - ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins - beperkt tot het bedrag dat u voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.

Terug naar boven

13. Contact opnemen met Apple

U kunt contact met ons opnemen:
• per telefoon op nummer 0800/80 207 tussen 9.00 en 18.00 uur op Werkdagen; per post: Apple Store Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ireland
• Indien u contact met ons opneemt in verband met een door u geplaatste Bestelling, dient u uw Web Bestelnummer te noemen.

Terug naar boven

14. Exportcontrole

U stemt ermee in om aan alle Exportwetten te voldoen. U stemt ermee in om (i) geen Producten te exporteren naar enig land in strijd met enige Exportwet, en (ii) geen Producten te exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat u eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. U garandeert dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of inwoner bent van enig land waarnaar export van Producten verboden is door een Exportwet.

Terug naar boven

15. Gegevensbescherming

Door het plaatsen van een Bestelling verklaart u dat u begrijpt en ermee akkoord gaat dat we de daarbij behorende gegevens kunnen bewaren, verwerken en gebruiken voor de verwerking van uw Bestelling en meer in het algemeen voor het onderhouden en opvolgen van onze commerciële relatie. Uw gegevens kunnen ook worden verwerkt en bewaard voor beveiligingsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke vereisten of voor direct-marketingdoeleinden. Alleen personen met de juiste rechten hebben toegang tot uw gegevens.

Met het oog op de hierboven vermelde doeleinden worden uw gegevens verzonden naar Apple Inc. in Cupertino, Californië (VS). De doorgifte van persoonsgegevens naar Apple Inc. verloopt volgens de eisen voor internationale gegevensoverdracht van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Apple Inc. houdt zich aan de relevante rechtsinstrumenten voor de internationale overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten of is gehouden aan de relevante contractuele verbintenissen (zoals de modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd) of aan BCR’s (Binding Corporate Rules) voor de bescherming van persoonsgegevens. Uw gegevens kunnen met het oog op de hierboven vermelde doeleinden ook worden gedeeld met bepaalde personen binnen de groep bedrijven van Apple in de Europese Economische Ruimte.

Voor het leveren van de Producten en Diensten in het kader van uw Bestelling werken we samen met andere bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte of daarbuiten (ook in landen waar de bescherming niet zo goed is geregeld als in uw land). Wij zien erop toe dat deze bedrijven zich houden aan de EU-wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming of aan enige andere regeling die afdoende bescherming biedt, of dat ze gehouden zijn aan relevante contractuele verbintenissen of aan BCR’s (Binding Corporate Rules) voor de bescherming van persoonsgegevens.

We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld aan deze bedrijven verstrekken zodat zij Producten naar u kunnen verzenden of zodat zij u kunnen laten profiteren van speciale kortingen of voorwaarden. Wanneer u een aanvraag hebt ingediend om de bestelde Producten te financieren, sturen we bepaalde informatie die u aan ons hebt verstrekt door naar het bedrijf dat de financiering van uw aankoop voor zijn rekening neemt. Wilt u meer weten over hoe wij uw gegevens beschermen? Lees dan ons privacybeleid op www.apple.com/benl/legal/privacy/nl/.

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, alsmede om op rechtmatige gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de ontvangst van reclame, direct-marketingmails of productinformatie. Wilt u van een of meer van deze rechten gebruikmaken? Ga dan naar appleid.apple.com en pas uw contactvoorkeuren aan. U kunt ook contact opnemen met Apple via www.apple.com/benl/privacy/contact.

Terug naar boven

16. Overmacht

Wij zullen ons uiterste best doen om onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of verzuim indien die het gevolg zijn van omstandigheden die ons niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel mogelijk nakomen.

Terug naar boven

17. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen

Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met een geschil omgaan en een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dient u dit te doen bij de bevoegde rechter in België. Op de Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Terug naar boven

18. Algemeen

18.1 Indien door u of ons wordt nagelaten enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen.
18.2 Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet- afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de Overeenkomst eveneens ongeldig dan wel niet-afdwingbaar zijn.

Terug naar boven

19. Gedefinieerde termen

19.1 In deze algemene voorwaarden betekent:
"Accessoires" enig bijkomstig Product, zoals een mousepad of een tas behorende bij een laptop;
"Apple Authorized Service Provider" een dienstverlener die door ons is geautoriseerd om garantieservice te verlenen; "Apple Store Web Site" onze website voor bestellingen waarop klanten in België bestellingen kunnen plaatsen. Het adres van deze website is: http://www.apple.com/belgiumflstore;
"Overeenkomst" deze algemene voorwaarden samen met uw Orderbevestiging; "Consument" de koper van Producten die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf;
"Exportwetten" alle regelgeving van de Verenigde Staten, de Europese Unie en België, toepasselijk op de export, herexport, overdracht en wederverkoop van Producten;
"Hardware" elk Product van het merk Apple dat niet Software, Diensten of een Accessoire is;
"Factuur" de factuur die wij u hebben toegestuurd en waarop de prijs van de Producten vermeld staat; "Bestelling" de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden; "Orderbevestiging" de door ons gestuurde orderbevestiging waarmee u uw Bestelling aanvaardt; "Bestelformulier" het elektronische bestelformulier op de Apple Store Web Site;
"Product" elk product dat is opgenomen in de Apple Store Web Site en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij dit aan u zullen leveren onder deze voorwaarden, waaronder ook Diensten begrepen kunnen zijn;
"Diensten" alle betaalde of andere diensten (behalve garantie en de telefonische ondersteuning) zoals genoemd op de Apple Store Web Site die wij u verlenen onder deze algemene voorwaarden;
"Software" elk Product dat software is, inclusief maar niet beperkt tot besturings-systemen, gebundelde software en stand-alone software en downloadbare software;
"Gebied" de landen Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk (alleen het vasteland), Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Spanje (alleen het vasteland), Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk;
"Web Bestelnummer" het bestelnummer dat wij u verstrekken;
"Werkdag" alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in België.

Terug naar boven