Voorwaarden iCloud

Welkom bij iCloud

DE ONDERHAVIGE JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE IS VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN HET iCLOUD-PRODUCT, DE SOFTWARE, SERVICES EN WEBSITES (GEZAMENLIJK TE NOEMEN DE “SERVICE”). HET IS VAN BELANG DAT U DE VOLGENDE VOORWAARDEN LEEST EN BEGRIJPT. DOOR OP “AKKOORD” TE KLIKKEN, STEMT U ERMEE IN DAT DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN ZULLEN GELDEN WANNEER U ERVOOR KIEST TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE iCLOUD-SERVICE OF DEZE SERVICE TE GEBRUIKEN.

Apple levert de Service waarmee u, uitsluitend op grond van de voorwaarden als vervat in de onderhavige Overeenkomst, van bepaalde internetdiensten gebruik kunt maken, daaronder begrepen het bewaren van uw persoonlijke materiaal (zoals contactpersonen, agenda’s, foto’s, notities, herinneringen, documenten, appgegevens en iCloud-e-mail) en deze toegankelijk kunt maken op uw compatibele apparaten en computers, alsmede bepaalde locatiegebaseerde diensten. iCloud wordt automatisch ingeschakeld op apparaten op iOS 9 of hoger wanneer u zich tijdens de configuratie van het apparaat met uw Apple ID hebt aangemeld, tenzij u een upgrade uitvoert op het apparaat en er eerder voor hebt gekozen iCloud niet in te schakelen. U kunt iCloud uitschakelen in Instellingen. Wanneer iCloud is ingeschakeld, wordt uw materiaal automatisch naar Apple verstuurd en bij Apple bewaard, zodat u later toegang tot dit materiaal hebt of het materiaal draadloos naar uw andere iCloud-apparaten of computer gepusht kan worden. 

I. VEREISTEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE

          A. Leeftijd. De Service is alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar en ouder (of een overeenkomende minimumleeftijd in het relevante rechtsgebied), tenzij u jonger dan 13 jaar bent en u uw Apple ID hebt verkregen via een aanvraag door een erkende onderwijsinstelling of deze door een ouder of voogd is aangemaakt als onderdeel van de voorziening ‘Delen met gezin’. Wij zullen nooit willens en wetens persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar of de daarmee overeenkomende minimumleeftijd in een ander rechtsgebied verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder verifieerbare toestemming van de ouders of voogd. Ouders en voogden dienen minderjarigen erop te wijzen dat communiceren met vreemden op het internet gevaarlijk kan zijn en voorzorgsmaatregelen te treffen om kinderen te beschermen, onder meer door hun gebruik van de Service te controleren.

Om de Service te kunnen gebruiken mag u geen persoon zijn voor wie het op grond van de wetgeving van de Verenigde Staten of andere toepasselijke rechtsgebieden, daaronder begrepen het land waar u woont of van waaruit u de Service gebruikt, niet toegestaan is de Service te ontvangen. Door deze Overeenkomst te accepteren, verklaart u dat u het voorgaande heeft begrepen en ermee instemt.

          B. Apparaten en accounts. Voor het gebruik van de Service zijn mogelijk compatibele apparaten, internettoegang en bepaalde software (waaraan mogelijk kosten zijn verbonden) en periodieke updates vereist. De Service kan worden beïnvloed door de werking van deze factoren. Apple behoudt het recht voor het aantal Accounts dat vanaf een apparaat aangemaakt kan worden en het aantal apparaten dat gekoppeld kan zijn aan een Account te beperken. Voor bepaalde transacties of voorzieningen is mogelijk de meest recente versie van de benodigde software vereist. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om aan deze vereisten te voldoen.

          C. Beperkingen op het gebruik. U stemt ermee in de Service uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden die door deze Overeenkomst worden toegestaan en uitsluitend voorzover dit wordt toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving of de algemeen aanvaarde praktijk in het toepasselijke rechtsgebied. Aan uw Account wordt een opslagcapaciteit van 5 GB toegekend, zoals vermeld in de beschrijving van de iCloud-voorzieningen. U kunt extra opslagruimte kopen, zoals hieronder beschreven. Overschrijding van elke toepasselijke of redelijke beperking van de bandbreedte of opslagcapaciteit (bijvoorbeeld ruimte voor back-ups of e-mailaccounts) is niet toegestaan en kan het maken van back-ups naar iCloud, het toevoegen van documenten en het ontvangen van nieuwe e-mails die naar uw iCloud-e-mailadres zijn verzonden, verhinderen. Indien u door uw gebruik van de Service of op andere wijze de mogelijkheid van Apple om de Service te verlenen of andere systemen opzettelijk of onopzettelijk in gevaar brengt, heeft Apple het recht alle redelijke maatregelen te treffen om de Service en de systemen van Apple te beschermen, waaronder opschorting van uw toegang tot de Service. Herhaaldelijke overtreding van de beperkingen kan leiden tot beëindiging van uw Account.

Indien u een “covered entity”, een “business associate” of een vertegenwoordiger van een “covered entity” of “business associate” bent (zoals beschreven in 45 C.F.R. § 160.103), stemt u ermee in dat u geen enkele component, functie of andere faciliteit van iCloud zult gebruiken voor het aanmaken, ontvangen, bijhouden of versturen van “protected health information” (zoals beschreven in 45 C.F.R. § 160.103) en dat u iCloud niet op zo’n manier zult gebruiken dat Apple (of een dochteronderneming van Apple) daarmee uw “business associate” of de “business associate” van derden wordt.

          D. Beschikbaarheid van de Service. De Service, of enige voorziening of enig deel daarvan, is mogelijk niet beschikbaar in alle talen of in alle landen. Apple doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid of de beschikbaarheid voor gebruik op een bepaalde locatie van de Service of van enige voorziening of enig deel daarvan. Voor zover u ervoor kiest gebruik te maken van de Service, doet u dit op eigen initiatief en bent u zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten.

          E. Wijziging van de Service. Apple behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen en om uw gebruik van de Service te onderwerpen aan nieuwe of aanvullende voorwaarden, mits Apple u 30 dagen daarvoor op de hoogte stelt van enige wezenlijk nadelige wijziging van de Service of van de toepasselijke servicevoorwaarden. Kennisgeving 30 dagen vooraf geldt niet als dit redelijkerwijs niet kan worden gedaan vanwege omstandigheden die voortvloeien uit wet- of regelgeving of overheidsbepalingen, vanwege belangen op het gebied van gebruikersveiligheid, gebruikersprivacy of technische integriteit, om te voorkomen dat andere gebruikers de Service niet kunnen gebruiken of vanwege een natuurramp, een catastrofale gebeurtenis, oorlog of andere soortgelijke omstandigheden die Apple in redelijkheid niet kan beïnvloeden. Met betrekking tot betaalde services voor cloudopslag zal Apple geen wezenlijk nadelige wijzigingen in de Service aanbrengen totdat uw huidige betaaltermijn afloopt, tenzij een wijziging redelijkerwijs noodzakelijk is vanwege wet- of regelgeving of overheidsbepalingen, vanwege belangen op het gebied van gebruikersveiligheid, gebruikersprivacy of technische integriteit, om te voorkomen dat andere gebruikers de Service niet kunnen gebruiken of om problemen te voorkomen die zich kunnen voordoen als gevolg van een natuurramp, een catastrofale gebeurtenis, oorlog of andere soortgelijke omstandigheden die Apple in redelijkheid niet kan beïnvloeden. Indien Apple wezenlijk nadelige wijzigingen aanbrengt in de Service of de gebruiksvoorwaarden, hebt u het recht om deze Overeenkomst en uw account te beëindigen, in welk geval Apple u het vooruitbetaalde bedrag van uw dan lopende betaaltermijn naar rato zal terugbetalen. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor eventuele wijzigingen van de Service of de servicevoorwaarden die zijn aangebracht in overeenstemming met deze paragraaf IE.

II. VOORZIENINGEN EN SERVICES

          A. Gebruik van locatiegebaseerde services

Apple en haar partners en licentiegevers kunnen bepaalde voorzieningen of services leveren (bijvoorbeeld Zoek mijn iPhone, Zoek mijn vrienden) op basis van uw locatiegegevens door middel van gps (waar beschikbaar), crowd-sourced Wi-Fi-hotspots of zendmasten voor mobiel dataverkeer. Voor het leveren van deze faciliteiten of services, indien beschikbaar, moeten Apple en haar partners en licentiegevers gegevens over uw locatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de geografische locatie van uw apparaat en informatie met betrekking tot uw iCloud-account (“Account”) en andere apparaten die onder de Account zijn geregistreerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw Apple ID, apparaat-ID en naam, en apparaattype, verzamelen, gebruiken, verzenden, verwerken en bijhouden. 

U kunt uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken, overdragen, verwerken en onderhouden van locatie- en accountgegevens door Apple en haar partners en licentiehouders op elk gewenst moment intrekken door geen gebruik te maken van locatiegebaseerde services en Zoek mijn iPhone, Zoek mijn vrienden of locatieservices uit te schakelen (naar gelang wat van toepassing is) op uw apparaat. Wanneer u gebruikmaakt van diensten van derden die als onderdeel van de Service locatiegegevens gebruiken of leveren, dan bent u onderworpen aan en dient u de voorwaarden en het privacybeleid inzake het gebruik van locatiegegevens van deze derden door te nemen. In situaties waarin nauwkeurige locatiegegevens vereist zijn of waarin foutieve, onnauwkeurige, vertraagde of onvolledige locatiegegevens tot overlijden, letsel, schade aan goederen of het milieu kunnen leiden, mag niet worden vertrouwd op de locatiegegevens die door de Service worden aangeleverd. Apple zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Service, maar noch Apple noch haar leveranciers van materiaal of diensten geven enige garantie betreffende de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van locatiegegevens of andere informatie die door de Service wordt weergegeven. LOCATIEGEBASEERDE SERVICES ZIJN NIET BEDOELD OF GESCHIKT ALS LOCATIEDETECTIESYSTEEM VOOR GEBRUIK IN NOODGEVALLEN.

          B. Zoek mijn iPhone

Zoek mijn iPhone wordt automatisch ingeschakeld op iOS-apparaten met iOS 8 of hoger wanneer iCloud is ingeschakeld. Wanneer Zoek mijn iPhone wordt ingeschakeld op iOS-apparaten met iOS 7 of hoger, wordt uw iOS-apparaat automatisch gekoppeld aan uw Apple ID. Om Zoek mijn iPhone uit te schakelen, u af te melden bij iCloud of uw apparaat te wissen of te activeren is het wachtwoord van uw Apple ID nodig (ook wanneer u dit zelf doet). Apple en zijn erkende vertegenwoordigers mogen geen ondersteuningsdiensten voor hardware of software bieden, waaronder diensten in het kader van Apple’s beperkte garantie, tenzij u Zoek mijn iPhone uitschakelt voor de dienstverlening. Als u uw iOS-apparaat niet beveiligt met een wachtwoord, Kwijtgeraakt Modus niet activeert en/of geen berichten en communicatie ontvangt of hierop niet reageert, accepteert Apple geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan. Apple is evenmin verantwoordelijk voor het aan u terugbezorgen van uw iOS-apparaat en accepteert geen aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens op uw iOS-apparaat.

Als u een Apple Watch hebt en deze met een iPhone koppelt wanneer u bent aangemeld bij iCloud, kunt u mogelijk gebruikmaken van de beveiligingsfuncties van Activeringsslot van Zoek mijn iPhone op uw Apple Watch. Als u Activeringsslot inschakelt voor uw Apple Watch en Zoek mijn iPhone niet eerder was ingeschakeld op uw gekoppelde iPhone, wordt Zoek mijn iPhone op uw gekoppelde iPhone automatisch ingeschakeld. Als u uw Apple Watch verliest terwijl Activeringsslot niet is ingeschakeld, kunt u geen gebruik maken van de beveiligingsfuncties van Zoek mijn iPhone door de Apple Watch in te schakelen vanaf uw iPhone, tenzij u binnen bereik van uw Apple Watch bent en de apparaten aan elkaar kunt koppelen.

          C. Back-up

De Service maakt periodiek automatische back-ups van uw iOS-apparaten wanneer het scherm is vergrendeld en het apparaat is aangesloten op een stroombron en verbonden is met het internet via een Wi-Fi-netwerk. iCloud bewaart uw drie laatste back-ups; echter, wanneer een apparaat niet binnen een periode van honderdtachtig (180) dagen een back-up heeft gemaakt dan behoudt Apple zich het recht voor om de aan het apparaat verbonden back-ups te verwijderen. De back-up is beperkt tot de instellingen en eigenschappen van het apparaat, foto’s en video’s, documenten, berichten (iMessage, SMS en MMS), beltonen, appgegevens (inclusief de gegevens in de app Gezondheid), locatie-instellingen (zoals locatiespecifieke herinneringen die u hebt ingesteld), en de ordening van apps in het beginscherm. Van materiaal dat via de iTunes Store, App Store of iBooks Store is gekocht, wordt geen back-up gemaakt, maar kan mogelijk worden gedownload vanaf deze services, mits voldaan is aan account vereisten, beschikbaarheid en de toepasselijke voorwaarden. Van media die is gesynchroniseerd vanaf uw computer wordt geen back-up gemaakt. Indien u iCloud-fotobibliotheek inschakelt, wordt er een aparte back-up gemaakt van uw fotobibliotheek, naast de automatische iCloud-back-up. Uw iCloud-e-mail, -contactpersonen, -agenda’s, -favorieten en -documenten worden in iCloud bewaard en zijn via iCloud op uw apparaten en computers toegankelijk. Uw iCloud-e-mail, -contactpersonen, -agenda’s, -bladwijzers en -documenten worden in iCloud bewaard en zijn via iCloud op uw apparaten en computers toegankelijk. Apple zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Service, maar, IN DE RUIMSTE ZIN TOELAATBAAR ONDER TOEPASSELIJK RECHT, GARANDEERT OF WAARBORGT APPLE NIMMER DAT ENIG MATERIAAL DAT U MOGELIJK VIA DE SERVICE BEWAART OF OPHAALT NIET HET VOORWERP ZAL UITMAKEN VAN ONOPZETTELIJKE BESCHADIGING, CORRUPTIE, VERLIES OF VERWIJDERING VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN APPLE ZAL NIET VERANTWOORDELIJK ZIJN IN GEVAL VAN DERGELIJKE BESCHADIGING, CORRUPTIE, VERLIES OF VERWIJDERING. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over een eigen back-up van uw informatie en gegevens beschikt.

Wanneer iCloud Backup ingeschakeld is, maakt uw apparaat tijdens een synchronisatie niet automatisch een back-up naar iTunes, maar u kunt er voor kiezen handmatig een back-up naar iTunes te starten.

          D. Foto’s

          1. iCloud-fotobibliotheek. Wanneer u de iCloud-fotobibliotheek inschakelt, worden uw foto’s, video’s en metagegevens in de Foto’s-app op uw iOS-apparaat, OS X-computer of Windows-pc (“Fotobibliotheek”) automatisch naar iCloud verstuurd, bewaard als fotobibliotheek in iCloud en vervolgens gepusht naar al uw andere apparaten en computers waarop de iCloud-fotobibliotheek is ingeschakeld. Als u later wijzigingen aanbrengt (inclusief verwijderingen) in de Fotobibliotheek op een van deze apparaten of computers, worden deze wijzigingen automatisch verzonden naar en doorgevoerd op uw iCloud-fotobibliotheek. Deze wijzigingen worden ook gepusht van iCloud naar, en doorgevoerd in, de Fotobibliotheek op alle andere apparaten en computers waarop de iCloud-fotobibliotheek is ingeschakeld. De resolutie van het fotomateriaal in de fotobibliotheek op uw apparaat of computer kan variëren afhankelijk van de beschikbare opslagruimte en de opslagbeheeropties die u hebt geselecteerd op het iOS-apparaat waarop iCloud-fotobibliotheek is ingeschakeld. Als u iCloud-fotobibliotheek niet wilt gebruiken, schakelt u iCloud-fotobibliotheek uit op al uw Apple apparaten waarop iCloud-fotobibliotheek is ingeschakeld.

          2. Mijn fotostream. Wanneer u gebruikmaakt van de functie Mijn fotostream van iCloud, kan Apple foto’s die zijn gemaakt met uw iOS-apparaat of zijn geüpload vanaf uw computer gedurende een beperkte tijd bewaren en automatisch versturen naar uw andere Apple apparaten waarop Mijn fotostream is ingeschakeld. Er kan slechts een beperkt aantal foto’s tegelijkertijd worden bewaard in de cloud of op uw apparaten; oudere foto’s worden na verloop van tijd automatisch uit Mijn fotostream verwijderd. Als u Mijn fotostream niet wilt gebruiken, kunt u deze functie uitschakelen op al uw Apple apparaten waarop deze functie is ingeschakeld. De resolutie kan variëren, afhankelijk van het apparaat waarnaar de foto’s worden gedownload. Als u Mijn fotostream niet wilt gebruiken, kunt u deze functie uitschakelen op al uw iOS-apparaten en op alle computers waarop Mijn fotostream is ingeschakeld. Als u iCloud-fotobibliotheek uitschakelt, downloaden apparaten en computers geen gegevens meer uit Mijn fotostream, maar blijven deze wel gegevens uploaden naar Mijn fotostream. Dit betekent dat apparaten en computers waarop iCloud-fotobibliotheek is ingeschakeld, gegevens sturen naar apparaten en computers waarop iCloud-fotobibliotheek niet is ingeschakeld, terwijl gegevens van apparaten en computers waarop iCloud-fotobibliotheek niet is ingeschakeld, niet worden geüpload naar iCloud-fotobibliotheek.

          3. iCloud-fotodeling. Door gebruik te maken van de functie iCloud-fotodeling stemt u ermee in dat Apple de foto’s en video’s die u deelt, mag bewaren totdat u deze verwijdert en dat Apple deze foto’s en video’s mag versturen naar uw andere Apple apparaten waarop de iCloud-fotodeling is ingeschakeld, alsmede naar de Apple apparaten van gebruikers met wie u de foto’s en video’s wilt delen, met inbegrip van gezinsleden als Delen met gezin is ingeschakeld. Wanneer u gebruikmaakt van iCloud-fotodeling, kunnen andere gebruikers uw foto’s en video’s bekijken, bewaren, kopiëren, delen en van commentaar voorzien, en zelf foto’s en video’s toevoegen. Als u ervoor kiest om iCloud-fotodeling te gebruiken om foto’s te delen via een weblink, zijn deze foto’s beschikbaar voor iedereen aan wie de weblink is gegeven of die toegang heeft tot de weblink. U kunt afzonderlijke foto’s, video’s en opmerkingen of hele gedeelde fotostreams te allen tijde verwijderen. Ze worden dan met onmiddellijke ingang niet meer gedeeld. Foto’s en video’s die andere gebruikers vóór verwijdering door u op hun apparaat of computer hebben bewaard, worden echter niet verwijderd.

          E. Public Beta

Apple kan er op gezette tijden voor kiezen nieuwe en/of bijgewerkte faciliteiten van de Service (de “Bètavoorzieningen”) aan te bieden als onderdeel van een Public Beta Programma (het “Programma”) met het doel Apple feedback over de kwaliteit en bruikbaarheid van de Bètavoorzieningen te verschaffen. U begrijpt en stemt ermee in dat uw deelname aan het Programma vrijwillig is en geen juridisch partnerschap, agentschap of dienstverband tussen u en Apple creëert en dat Apple niet verplicht is Bètavoorzieningen aan u te leveren. Apple kan deze Bètavoorzieningen aan deelnemers aan het Programma ter beschikking stellen via onlineregistratie of aanmelding via de Service. U begrijpt en stemt ermee in dat Apple bepaalde informatie van uw Account, apparaten en randapparatuur mag verzamelen en gebruiken om u aan een Programma te laten deelnemen en/of om te bepalen of u voor deelname in aanmerking komt. U begrijpt dat wanneer u eenmaal aan een Programma deelneemt, u mogelijk niet naar de vroegere niet-bètaversie van een bepaalde Bètavoorziening kunt terugkeren. In geval dat een dergelijke terugkeer mogelijk is, kunt u de gegevens die binnen de Bètavoorziening zijn gemaakt mogelijk niet opnieuw migreren naar de vroegere niet-bètaversie. Uw gebruik van de Bètavoorzieningen en deelname aan het Programma worden beheerst door deze Overeenkomst en de eventuele aanvullende afzonderlijke licentievoorwaarden die voor de Bètavoorzieningen gelden. De Bètavoorzieningen worden geleverd op basis van de “HUIDIGE VORM” en “INDIEN BESCHIKBAAR” en kunnen fouten of onnauwkeurigheden bevatten die uitval, corruptie of verlies van gegevens en/of informatie vanuit uw apparaat en vanuit daarmee verbonden randapparatuur (daaronder begrepen doch niet beperkt tot servers en computers) kunnen veroorzaken. Apple raadt u ten zeerste aan om vóór deelname aan een Programma een back-up van alle gegevens en informatie op uw apparaat en randapparatuur te maken. U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat ieder gebruik van de Bètavoorzieningen geheel voor uw eigen risico is. U AANVAARDT ALLE RISICO’S EN ALLE KOSTEN IN VERBAND MET UW DEELNAME AAN ENIG PROGRAMMA, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT DE KOSTEN VOOR INTERNETTOEGANG, BACK-UPKOSTEN, KOSTEN DIE WORDEN GEMAAKT VOOR HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT EN RANDAPPARATUUR EN EVENTUELE SCHADE AAN APPARATEN, SOFTWARE, INFORMATIE OF GEGEVENS. Apple kan u al dan niet technische en/of andere ondersteuning voor de Bètavoorzieningen bieden. Wanneer ondersteuning wordt geboden, is dit naast uw normale ondersteuningsdekking voor de Service en is deze uitsluitend via het Programma beschikbaar. U stemt ermee in u te houden aan alle regels of het beleid inzake ondersteuning die Apple aan u verstrekt om deze ondersteuning te ontvangen. Apple behoudt het recht de bepalingen, voorwaarden voor of het beleid inzake het Programma op enig moment met of zonder kennisgeving te wijzigen (daaronder begrepen het beëindigen van het Programma) en kan uw deelname aan het Programma op ieder moment intrekken. U erkent dat Apple niet verplicht is een commerciële versie van de Bètavoorzieningen te leveren en dat wanneer deze commerciële versie beschikbaar zou worden, de faciliteiten of functionaliteit ervan anders kunnen zijn dan in de Bètavoorzieningen. Als onderdeel van het Programma biedt Apple u de mogelijkheid opmerkingen, suggesties of andere feedback met betrekking tot uw gebruik van de Bètavoorzieningen te geven. U stemt ermee in dat bij het ontbreken van een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst die dit verbiedt, het Apple vrij staat uw feedback voor enig doel te gebruiken.

          F. Delen met gezin. Als u Delen met gezin inschakelt, kan Apple bepaalde iTunes-, iBooks- en App Store-inkopen en iCloud-materiaal, inclusief bijvoorbeeld gedeelde agenda’s, foto’s en locatie (indien ingeschakeld), delen met uw gezinsleden. Zie voor meer informatie over het delen van iTunes-aankopen de iTunes-voorwaarden op https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/.

          G. Mail Drop. Als u bent ingelogd op iCloud en OS X Mail of webmail in iCloud gebruikt om e-mailberichten met bijlagen te versturen, stemt u ermee in, ongeacht of u iCloud of andere e-mailservices gebruikt, dat Apple de bijlagen van e-mails die groter zijn dan 20 MB (inclusief bijlage), met een bovengrens van 5 GB, tijdelijk opslaat in iCloud, dit om het verzenden van grote bestanden mogelijk te maken. U stemt er bovendien mee in dat Apple uw e-mails bij de ontvangers aflevert met koppelingen naar de bestandsbijlagen. Als de ontvanger OS X 10.10 of hoger gebruikt, zal OS X Mail de bijlagen automatisch downloaden. U als afzender en alle ontvangers zullen geen significante veranderingen opmerken in de manier waarop u e-mails en bijlagen verzendt en ontvangt. Tijdelijk bewaarde grote e-mailbijlagen worden tijden het controleren van de opslaglimiet genegeerd. Deze bijlagen hebben een vervaldatum. Na de vervaldatum kunnen de bijlagen niet meer worden gedownload. U kunt er op elk moment voor kiezen om geen gebruik meer te maken van Mail Drop.

          H. Apps van andere fabrikanten. Als u zich met uw iCloud-inloggegevens aanmeldt bij bepaalde apps van andere fabrikanten, stemt u ermee in dat die apps gegevens opslaan in uw persoonlijke iCloud-account, en dat Apple namens de ontwikkelaars van de apps van de andere fabrikanten dergelijke gegevens verzamelt, opslaat en verwerkt ten behoeve van uw gebruik van de Service en de desbetreffende apps. De gegevens die de app opslaat in uw persoonlijke iCloud-account worden meegerekend als het programma controleert of uw opslaglimiet wordt overschreden. Dergelijke gegevens kunnen worden gedeeld met een andere app die u downloadt van dezelfde appontwikkelaar. 

          I. iCloud: web-only-account. Als u zich aanmeldt voor de Service met een web-only-account op een apparaat of computer van een ander merk dan Apple, hebt u toegang tot een beperkt deel van de Service-functionaliteit. U ontvangt 1 GB gratis opslagruimte en u kunt deze hoeveelheid niet vergroten met een web-only-account. Als voorwaarde voor uw toegang tot de Service met een web-only-account stemt u in met alle relevante voorwaarden in deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle vereisten voor het gebruik van de Service, beperkingen op het gebruik, de beschikbaarheid, public beta, garantie-uitsluitingen, regels met betrekking tot materiaal en gedrag en beëindiging. Voorwaarden in deze Overeenkomst die betrekking hebben op voorzieningen die niet beschikbaar zijn voor web-only-gebruikers zijn niet op u van toepassing. Deze omvatten onder andere het gebruik van locatiespecifieke services en de betaling van vergoedingen voor extra iCloud-opslagruimte. U stemt er verder mee in dat, indien u zich vervolgens toegang verschaft tot uw web-only-account vanaf een Apple apparaat of Apple computer, Apple het recht heeft om, ongeacht of u eigenaar bent van dit apparaat of deze computer, uw web-only-account automatisch om te zetten in een volledige iCloud-account en alle beschikbare functionaliteit van de Service tot uw beschikking te stellen, met inbegrip van extra gratis opslagcapaciteit. Als u zich toegang verschaft tot uw web-only-account vanaf een Apple apparaat of Apple computer en als uw account vervolgens wordt omgezet in een volledige iCloud-account inclusief alle daarin vervatte functionaliteit, stemt u er voorts mee in dat alle voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op uw gebruik van de Service. Als u niet wilt dat uw account wordt omgezet in een volledige iCloud-account, moet u zich niet aanmelden bij uw web-only-account vanaf een Apple apparaat of computer.

          J. Tweestapsverificatie en automatische gesprekken/tekstberichten. Als u ervoor kiest om tweestapsverificatie in te schakelen voor uw Apple ID, stemt u ermee in (a) dat u Apple ten minste één telefoonnummer geeft en (b) dat Apple u automatisch mag bellen of vooraf opgenomen meldingen of tekstberichten mag sturen via een van de opgegeven telefoonnummers. Apple belt u automatisch of stuurt u tekstberichten om (i) uw Account veilig te houden bij het aanmelden, (ii) u te helpen toegang te krijgen tot uw Account wanneer u uw wachtwoord bent vergeten of (iii) om andere redenen ten behoeve van dienstverlening omtrent uw account of ter handhaving van deze overeenkomst, onze richtlijnen, de geldende wet- en regelgeving of enige andere overeenkomst die met u is afgesloten.

III. ABONNEMENT VOOR EXTRA OPSLAGRUIMTE

          A. Betaling. 

Het is mogelijk om op basis van een abonnement extra opslagruimte te kopen.

Wanneer Apple uw opslagruimte op uw apparaat of computer uitbreidt, zal Apple automatisch op regelmatige basis de daaraan verbonden kosten in rekening brengen volgens de betalingsmethode die is gekoppeld aan uw Apple ID (bijvoorbeeld de betalingsmethode waarmee u inkopen doet bij de iTunes Store, App Store, of iBooks Store, indien beschikbaar) of aan uw Gezinsaccount. Als u een gezinsorganisator bent, stemt u ermee in dat Apple op regelmatige basis de kosten voor gezinsleden die hun opslagruimte uitbreiden in rekening brengt volgens uw betalingsmethode. Apple kan ook voorafgaande goedkeuring verkrijgen voor een bedrag tot het bedrag van de transactie en periodiek per e-mail contact met u opnemen op het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Apple ID voor betalingsherinneringen en andere aan uw opslagaccount gerelateerde communicatie.

U kunt uw abonnement wijzigen door uw opslagruimte te verhogen of te verlagen in het gedeelte ‘iCloud’ in Instellingen op uw apparaat of in het paneel ‘iCloud’ in Systeemvoorkeuren op uw Mac of in iCloud voor Windows op uw pc. 

De toepasselijke vergoeding voor meer opslagruimte gaat onmiddellijk in; een verlaging van uw opslagruimte gaat in op de volgende jaarlijkse of maandelijkse factuurdatum. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET TIJDIG VOLDOEN VAN ALLE KOSTEN EN VOOR HET AAN APPLE VERSTREKKEN VAN GELDIGE CREDITCARD- OF BETAALREKENINGGEGEVENS VOOR HET VOLDOEN VAN ALLE KOSTEN. Wanneer Apple de verschuldigde kosten niet van uw creditcard of betaalrekening kan doen afschrijven, dan houdt Apple het recht de toegang tot uw opgeslagen materiaal in te trekken of te beperken, uw opgeslagen materiaal te verwijderen of uw Account te beëindigen. Wanneer u uw creditcard of betaalrekening wilt wijzigen of wanneer de status van uw creditcard of betaalrekening is veranderd, dan moet u uw gegevens online wijzigen in het deel Account Information van iCloud; tijdens de verificatie van uw nieuwe betalingsgegevens door Apple kan uw toegang tot de Services tijdelijk onderbroken worden. Wij hebben het recht contact met u op te nemen door middel van een e-mail om redenen zoals, zonder beperking, het bereiken of overschrijden van uw opslaglimiet.

Uw totale prijs bestaat uit de prijs van de extra opslagruimte plus eventuele toepasselijke creditcardkosten en eventuele belasting over de omzet, het gebruik, algemene verkoop, toegevoegde waarde (BTW) of andere soortgelijke belasting, op grond van de toepasselijke wetgeving en op basis van het geldende belastingtarief op het moment dat u de extra opslagruimte koopt. Wanneer de belastingregels die voor de Service gelden dit vereisen, zullen wij hiervoor een toeslag in rekening brengen.

          B. Herroepingsrecht

Indien u uw abonnement na aankoop wilt annuleren of, als u een jaarabonnement hebt, na aanvang van een verlengingstermijn, kunt u dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail doen door de klantenservice van Apple hierover in duidelijke bewoordingen te informeren (zie de benodigde adresgegevens hieronder in het gedeelte ‘Algemeen’). U hoeft geen reden voor de annulering op te geven. 

Om te voldoen aan de annuleringsdeadline, moet u uw bericht van annulering versturen voordat de periode van 14 dagen is verstreken. 

Klanten in de EU en Noorwegen hebben tevens het recht om Apple over de annulering te informeren via het onderstaande modelformulier:

Aan:  Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland:

Bij deze laat ik u weten dat ik mijn contract voor het volgende wens te annuleren: 

[OPSLAGRUIMTE-ABONNEMENT EN PERIODE, bijvoorbeeld 200 GB MAANDELIJKS iCLOUD-ABONNEMENT OPSLAGUPGRADE]

Besteld op [VOEG DATUM IN] 

Naam van consument

Adres van consument

Datum 

Gevolgen van annulering 

We brengen uw opslagruimte terug naar 5 GB en zullen het betaalde abonnementsgeld binnen 14 dagen na ontvangst van het annuleringsbericht terugstorten. Als u meer dan 5 GB opslagruimte hebt gebruikt tijdens deze periode, is het mogelijk dat u geen iCloud-reservekopieën meer kunt maken of bepaalde voorzieningen kunt gebruiken totdat u de gebruikte opslagruimte hebt verminderd. We gebruiken dezelfde betalingsmethode als u hebt gebruikt voor de transactie en er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor het terugstorten. 

IV. Uw gebruik van de Service

          A. Uw Account

Als geregistreerd gebruiker van de Service moet u een Account aanmaken. U mag uw Accountgegevens aan niemand anders bekend maken. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het behouden van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account en voor alle activiteiten die op of via uw Account plaatsvinden, en u stemt ermee in dat u Apple onmiddellijk in kennis zult stellen van iedere inbreuk op de veiligheid van uw Account. Voorts erkent u en stemt u er mee in dat de Service ontworpen en bedoeld is voor persoonlijk gebruik op individuele basis en dat u uw Account- of wachtwoordgegevens niet met anderen mag delen. Apple is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van uw Account vanwege het feit dat u deze regels niet heeft gevolgd.

Om de Service te gebruiken moet u uw Apple-ID en wachtwoord invoeren ter controle van uw Account. U stemt ermee in nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken wanneer u zich voor de Service registreert en deze gebruikt (“Registratiegegevens van de Service”) en u stemt ermee in uw Registratiegegevens van de Service bij te werken om deze nauwkeurig en volledig te houden. Het niet verstrekken van nauwkeurige, actuele en volledige Registratiegegevens van de Service kan leiden tot opschorting en/of beëindiging van uw Account. U stemt ermee in dat Apple de Registratiegegevens van de Service die u verstrekt kan opslaan en gebruiken voor het bijhouden en factureren van kosten op uw Account.

          B. Gebruik van andere Apple Producten en Services

Voor speciale onderdelen of faciliteiten van de Service die door Apple en/of haar licentiegevers worden geleverd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de mogelijkheid eerdere aankopen en iTunes Match en/of iCloud-muziekbibliotheek (waarvoor extra kosten gelden) te downloaden, zijn afzonderlijke software of andere licentieovereenkomsten of voorwaarden voor het gebruik vereist. Als voorwaarde voor het gebruik van deze speciale onderdelen of faciliteiten van de Service dient u deze afzonderlijke overeenkomst te lezen, te aanvaarden en hiermee in te stemmen.

          C. Geen overdracht

Niets in deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als een overdracht aan u van enig belang, titel of licentie in een Apple-ID, e-mailadres, domeinnaam, iChat ID of soortgelijk middel dat u gebruikt in verband met de Service.

          D. Geen recht van de langstlevende

Tenzij toepasselijke wetgeving anders vereist, aanvaardt u dat uw Account niet overdraagbaar is en dat alle rechten op uw Apple ID of Materiaal in uw Account vervallen bij uw overlijden. Na ontvangst van een afschrift van een overlijdensakte kan uw Account worden beëindigd en al het Materiaal binnen uw Account worden verwijderd. Neem voor verdere hulp contact op met iCloud Support op www.apple.com/support/iCloud.

          E. Geen wederverkoop van de Service

U stemt ermee in dat u de Service(of delen daarvan) niet voor enig doel zult vermenigvuldigen, kopiëren, verkopen, wederverkopen, verhuren of verhandelen.

V. Materiaal en Uw Gedrag

          A. Materiaal

“Materiaal” betekent alle informatie die via het gebruik van de Service wordt gegenereerd of aangetroffen, zoals gegevensbestanden, kenmerken van apparaten, geschreven tekst, software, muziek, grafische weergaven, foto’s, afbeeldingen, geluiden, filmopnamen, berichten en dergelijk materiaal. U begrijpt dat alle Materiaal, ongeacht of dit openbaar beschikbare of privé via de Service verzonden materiaal betreft, de volledige verantwoordelijkheid is van de persoon van wie dit Materiaal afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Apple, als enige verantwoordelijk bent voor het Materiaal dat u uploadt, downloadt, plaatst, per e-mail verstuurt, verzendt, bewaart of anderszins via uw gebruik van de Service beschikbaar stelt. U begrijpt dat u door de Service te gebruiken, Materiaal kunt aantreffen dat u aanstootgevend, onfatsoenlijk of bezwaarlijk vindt en dat u anderen kunt blootstellen aan Materiaal dat zij mogelijk bezwaarlijk vinden. Apple voert geen controle uit op het Materiaal dat via de Service wordt geplaatst, noch garandeert Apple de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van dit Materiaal. U begrijpt en stemt ermee in dat uw gebruik van de Service en het Materiaal geheel voor uw eigen risico zijn.

          B. Uw Gedrag

U stemt ermee in dat u de Service NIET zult gebruiken:

a. om Materiaal te uploaden, te downloaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden, te bewaren of anderszins beschikbaar te stellen dat onwettig, intimiderend, bedreigend, schadelijk, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, beledigend, gewelddadig, obsceen of vulgair is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen, of dat hatelijk, racistisch of etnisch beledigend of anderszins aanstootgevend is;

b. om anderen te stalken, lastig te vallen, te bedreigen of schade te berokkenen;

c. wanneer u een volwassene bent, om persoonlijke of andere informatie te vragen aan een minderjarige (personen jonger dan 18 jaar of van een zodanig andere leeftijd als in de plaatselijke wetgeving als minderjarig wordt gedefinieerd) die u niet persoonlijk kent, met inbegrip van doch niet beperkt tot: de volledige naam of achternaam, het huisadres, de postcode, het telefoonnummer, een afbeelding of het e-mailadres van de minderjarige, of de namen van de school, de kerk, de sportvereniging of de vrienden van de minderjarige;

d. om voor te wenden een persoon of entiteit te zijn die u niet bent - u mag uzelf niet voordoen als een andere persoon (inclusief beroemdheden) of entiteit, als een andere gebruiker van de iCloud-service, als medewerker van Apple of als een autoriteit of staatsleider, of anderszins uw relatie met een persoon of entiteit onjuist voorstellen (Apple behoudt zich het recht voor gelijk welk Apple ID of e-mailadres te weigeren of te blokkeren wanneer deze als een impersonatie of een onjuiste voorstelling van uw identiteit zou kunnen worden beschouwd of oneigenlijk gebruik van de naam of identiteit van een andere persoon inhoudt);

e. om activiteiten te ontplooien die inbreuk maken op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het uploaden van materiaal waarvoor u geen toestemming hebt om dit te uploaden), of om in strijd met een geheimhoudings- of arbeidsovereenkomst bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie openbaar te maken;

f. om ongevraagde of ongeoorloofde e-mailberichten, reclameboodschappen, promotionele materialen, junkmail, spam of kettingbrieven te plaatsen of te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen, met inbegrip van doch niet beperkt tot bulk-reclameboodschappen en informatieve aankondigingen;

g. om een TCP-IP packet header of enig deel van de titelinformatie boven een e-mail- of nieuwsgroepbericht te vervalsen of anderszins informatie in een titel te plaatsen met het oogmerk ontvangers te misleiden met betrekking tot de afkomst van het via de Service verzonden Materiaal (“spoofing”);

h. om materialen te uploaden, te plaatsen, te e-mailen, te verzenden, op te slaan of anderszins beschikbaar te stellen die virussen of andere computercodes, -bestanden of -programma’s bevatten die zijn ontworpen om de normale werking van de Service (of een deel daarvan) of van andere computersoftware of –hardware te schaden, te belemmeren of te beperken;

i. om de Service (inclusief de toegang tot de Service via geautomatiseerde middelen, zoals scripts of web crawlers) of servers of netwerken verbonden met de Service, of beleid, vereisten of voorschriften van netwerken verbonden met de Service te belemmeren of te verstoren (inclusief eventuele onbevoegde toegang tot, onbevoegd gebruik van of onbevoegde inzage in gegevens of verkeer op de Service);

j. om illegale activiteiten te plannen of te ontwikkelen; en/of;

k. om persoonlijke informatie van andere gebruikers van de Service te verzamelen en op te slaan met het oogmerk dit te gebruiken in verband met een van de voorgenoemde verboden activiteiten.

          C. Verwijderen van Materiaal

U erkent dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het Materiaal dat door anderen wordt geleverd en niet verplicht is dit Materiaal vooraf te screenen. Apple behoudt echter te allen tijde het recht te bepalen of Materiaal geschikt en in overeenstemming met deze Overeenkomst is en Materiaal te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken vooraf te screenen, te verplaatsen, te weigeren, te wijzigen en/of te verwijderen wanneer dit Materiaal in strijd met deze Overeenkomst blijkt te zijn of anderszins ontoelaatbaar is.

          D. Back-up van uw Materiaal maken

U bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up op uw eigen computer of op een ander apparaat van belangrijke documenten, afbeeldingen of ander Materiaal dat u via de Service bewaart of waar u toegang tot hebt. Apple zal alle redelijke inspanningen en zorg aanwenden bij het leveren van de Service, doch Apple garandeert niet dat het Materiaal dat u via de Service kunt bewaren of waar u toegang tot hebt, geen voorwerp van onopzettelijke beschadiging, corruptie of diefstal zal zijn.

          E. Toegang tot uw Account en Materiaal

Apple behoudt het recht de maatregelen te treffen die naar mening van Apple redelijkerwijs noodzakelijk of geschikt zijn om de naleving van enig deel van deze Overeenkomst te handhaven en/of na te gaan. U erkent en stemt ermee in dat Apple, zonder aansprakelijkheid jegens u toegang kan krijgen tot uw Accountgegevens en Materiaal en deze kan gebruiken, bewaren en/of bekendmaken aan wetshandhavingsautoriteiten, overheidsfunctionarissen en/of derden, wanneer dit naar mening van Apple redelijkerwijs noodzakelijk of geschikt is, wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer wij in goed vertrouwen menen dat deze toegang, dit gebruik, deze bekendmaking of het bewaren redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) aan een wettelijke procedure of verzoek te voldoen; (b) deze Overeenkomst te handhaven, daaronder begrepen het onderzoeken van potentiële overtredingen daarvan; (c) het detecteren, voorkomen of anderszins gericht op de beveiliging, fraude of technische zaken; of (d) het veiligstellen van de rechten, het eigendom of de veiligheid van Apple, haar gebruikers, derden of het publiek wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

          F. Melding van auteursrecht - AW

Wanneer u meent dat via het gebruik van de Service inbreuk op de auteursrechten van Materiaal gedaan, neemt u dan contact op met de Copyright Agent van Apple, zoals beschreven in ons Beleid inzake Auteursrechten op https://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. Apple kan, naar eigen goeddunken, Accounts van gebruikers waarvan is gebleken dat zij herhaaldelijk inbreuk plegen, opschorten en/of beëindigen.

          G. Overtredingen van deze Overeenkomst

Wanneer u tijdens het gebruik van de Service Materiaal aantreft dat u ongepast vindt of waarvan u anderszins meent dat deze in strijd met deze Overeenkomst is, dan kunt u dit melden via een e-mail aan abuse@iCloud.com.

          H. Materiaal dat door u via de Service wordt verzonden of ter beschikking gesteld

1. Licentie van u. Behalve voor materiaal waarvoor wij aan u een licentie kunnen verlenen, beweert Apple niet de eigenaar te zijn van het Materiaal dat u via de Service verzendt of ter beschikking stelt. Echter, door dit Materiaal te verzenden naar of te plaatsen in onderdelen van de Service die toegankelijk zijn voor het publiek of andere gebruikers met wie u instemt dit Materiaal te delen, kent u aan Apple een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie toe om dit Materiaal op de Service te gebruiken, te distribueren, te vermenigvuldigen, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, in het openbaar uit te voeren en in het openbaar weer te geven met als enig doel het doel waarvoor dit Materiaal werd verzonden of beschikbaar werd gesteld, zonder enige vergoeding of verplichting aan u. U stemt ermee in dat het Materiaal dat door u wordt verzonden of geplaatst geheel uw eigen verantwoordelijkheid is, geen inbreuk doet op of in strijd is met de rechten van anderen of in strijd is met enige wetgeving, bijdraagt aan of anderszins onwettig gedrag stimuleert, dan wel anderszins obsceen, ontoelaatbaar of smakeloos is. Door dit Materiaal te verzenden naar of te plaatsen in onderdelen van de Service die voor het publiek of andere gebruikers toegankelijk zijn, verklaart u dat u de eigenaar van dit materiaal bent en/of alle vereiste rechten, licenties en bevoegdheden hebt om deze te distribueren.

2. Veranderingen van Materiaal. U begrijpt dat Apple in de uitvoering van de Service en het daarop beschikbaar maken van uw Materiaal, uw Materiaal mogelijk verstuurt over verscheidene publieke netwerken, in verscheidene media en uw Materiaal mogelijk wijzigt en verandert om te voldoen aan technische vereisten van verbonden netwerken en apparaten of computers. U stemt ermee in dat de hierin vervatte licentie Apple toestaat dergelijke handelingen te verrichten.

3. Merkinformatie. Apple, het Apple logo, iCloud, het iCloud-logo en andere Apple handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden in verband met de Service zijn handelsmerken en registreerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en/of andere landen. Een lijst van Apple handelsmerken kan hier worden geraadpleegd – https://www.apple.com/legal/trademark/appletmlist.html. Andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruik in verband met de Service zijn mogelijk de handelsmerken van hun respectievelijke houders. Er wordt aan u geen recht of licentie op een van voornoemde handelsmerken toegekend en u stemt er voorts mee in dat u geen eigendomsvermeldingen (daaronder begrepen vermeldingen aangaande handelsmerken en auteursrechten) die bij de Service worden gevoegd of daarin zijn opgenomen zult verwijderen, verduisteren of wijzigen.

VI. Software

          A. Eigendomsrechten van Apple. U erkent en stemt ermee in dat Apple en/of haar licentiegevers eigenaar zijn van alle wettelijke rechten, titels en belangen in en ten aanzien van de Service, daaronder begrepen doch niet beperkt tot grafische weergaven, gebruikersinterface, de scripts en software die worden gebruikt voor het implementeren van de Service en de software die aan u wordt geleverd als onderdeel van en/of in verband met de Service (de “Software”), daaronder begrepen alle rechten van de intellectuele eigendom die daarin bestaan, al dan niet geregistreerd, en ongeacht waar ter wereld deze bestaan. Voorts stemt u ermee in dat de Service (daaronder begrepen de Software, of enig deel daarvan) bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door de toepasselijke wetten in verband met intellectueel eigendom en overige wetten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten. U stemt ermee in dat u deze beschermde informatie of materialen niet op welke wijze dan ook zult gebruiken anders dan voor het gebruik van de Service in naleving van deze Overeenkomst. Het is niet toegestaan delen van de Service te vermenigvuldigen in ongeacht welke vorm en met ongeacht welke middelen, behalve voor zover deze bepalingen dit uitdrukkelijk toestaan.

          B. Licentie van Apple. HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DELEN VAN DE SERVICE, BEHALVE VOOR GEBRUIK VAN DE SERVICE ZOALS IN DEZE OVEREENKOMST WORDT TOEGESTAAN, IS STRENG VERBODEN EN VORMT EEN INBREUK OP DE RECHTEN VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ANDEREN EN ER KUNNEN AAN U CIVIELE EN STRAFRECHTELIJKE STRAFFEN WORDEN OPGELEGD, WAARONDER MOGELIJK BEGREPEN SCHADE, WEGENS INBREUK OP AUTEURSRECHTEN.

          C. Exportcontrole. Het gebruik van de Service en Software, daaronder begrepen het overbrengen, plaatsen of uploaden van gegevens, software of ander Materiaal via de Service, kan onder de uitvoer- en invoerwetgeving van de Verenigde Staten en andere landen vallen. U stemt ermee in u aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de uitvoer en invoer te houden. In het bijzonder, doch zonder beperking, is het niet toegestaan de Software uit te voeren of door te voeren (a) naar landen die onder een embargo van de V.S. vallen of (b) naar degenen die voorkomen op de lijst van Specially Designated Nationals van de U.S. Treasury Department of op de lijst van Denied Persons van de U.S. Department of Commerce of op de Entity List. Door de Software of de Service te gebruiken, verklaart u zich niet in een dergelijk land te bevinden en niet op een dergelijk lijst voor te komen. Voorts stemt u ermee in dat u de Software of de Service niet zult gebruiken voor doelen die op grond van de Amerikaanse wet verboden zijn, daaronder begrepen, zonder beperking, het ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen of produceren van raketten, nucleaire, chemische of biologische wapens. Voorts stemt u ermee in geen gegevens of software naar uw Account te uploaden die niet zonder schriftelijke toestemming van de Amerikaanse overheid uitgevoerd mogen worden, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, bepaalde soorten versleutelingssoftware, zonder vooraf toestemming te verkrijgen. Deze verzekering en toezegging blijven na de beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

          D. Updates. Apple zal de Software die door de Service wordt gebruikt mogelijk van tijd tot tijd bijwerken. Om voortgezet gebruik van de Service door u mogelijk te maken, worden dergelijke updates mogelijk automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw apparaat of computer. Deze updates kunnen onder meer herstellingen of verbeteringen van faciliteiten of geheel nieuwe versies van de Software bevatten.

VII. Beëindiging

          A. Vrijwillige beëindiging door u

U kunt te allen tijde uw Apple ID verwijderen en/of het gebruik van de Service beëindigen. Als u iCloud op uw apparaat niet langer wilt gebruiken, kunt u iCloud uitschakelen door Instellingen te openen op uw apparaat, op ‘iCloud’ te tikken en vervolgens op ‘Log uit’. Om uw Account te beëindigen en uw Apple ID te verwijderen, neemt u contact op met de klantenservice van Apple via http://apple.com/support/appleid/contact. Als u uw Account beëindigt en uw Apple ID verwijdert, hebt u met die Apple ID geen toegang meer tot andere Apple producten en diensten. Deze wijziging is mogelijk onomkeerbaar. De kosten die u vóór uw beëindiging heeft betaald worden niet gerestitueerd (tenzij door deze Overeenkomst anders wordt toegestaan), daaronder begrepen de vooruitbetaalde kosten voor het factuurjaar van uw beëindiging. Het beëindigen van uw Account ontheft u niet van de verplichting nog te betalen kosten of lasten te voldoen.

          B. Beëindiging door Apple

Apple kan onder bepaalde omstandigheden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving uw gehele Account of een deel ervan en/of toegang tot de Service beëindigen of opschorten als gevolg van onder meer: (a) overtredingen van deze Overeenkomst of ander beleid of richtsnoeren waar in deze voorwaarden naar wordt verwezen en/of die op de Service worden geplaatst; (b) een verzoek van u tot het annuleren of beëindigen van uw Account; (c) een verzoek en/of bevel van een wetshandhavende dienst, een gerechtelijk orgaan of andere overheidsinstantie; (d) wanneer het leveren van de Service aan u onwettig is of kan worden; (e) onvoorziene technische of beveiligingskwesties of -problemen; (f) wanneer u deelneemt aan frauduleuze of illegale activiteiten; of (g) wanneer u de door u verschuldigde kosten in verband met de Service niet betaalt, op voorwaarde dat in het geval van een niet-wezenlijke inbreuk beëindiging door Apple alleen is toegestaan mits Apple u 30 dagen daarvoor op de hoogte stelt en alleen als u de inbreuk niet binnen deze 30 dagen hebt verholpen. Een dergelijke beëindiging of opschorting geschiedt naar goeddunken van Apple en Apple zal niet verantwoordelijk zijn jegens u of derden voor enige schadevergoeding als gevolg van of voortvloeiend uit een dergelijke beëindiging of opschorting van uw Account en/of toegang tot de Service. Daarnaast kan Apple uw Account beëindigen na een kennisgeving per e-mail 30 dagen vooraf aan het adres dat aan uw Account is gekoppeld (a) indien uw Account gedurende één (1) jaar niet geactiveerd is geweest of (b) in geval van het algemeen stopzetten van de Service of een deel daarvan. Kennisgeving van het algemeen stopzetten van de Service geschiedt zoals hierin is uiteengezet, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gedaan vanwege omstandigheden die voortvloeien uit wet- of regelgeving of overheidsbepalingen, vanwege belangen op het gebied van gebruikersveiligheid, gebruikersprivacy of technische integriteit, om te voorkomen dat andere gebruikers de Service niet kunnen gebruiken of vanwege een natuurramp, een catastrofale gebeurtenis, oorlog of andere soortgelijke omstandigheden die Apple in redelijkheid niet kan beïnvloeden. In het geval van een dergelijke beëindiging zal Apple u het vooruitbetaalde bedrag van uw dan lopende betaaltermijn naar rato terugbetalen. Apple aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens u voor eventuele wijzigingen van de Service of de servicevoorwaarden in overeenstemming met deze paragraaf VIIB.

          C. Gevolgen van de beëindiging

Na beëindiging van uw Account verliest u mogelijk alle toegang tot de Service en gedeelten daarvan, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, uw Account, Apple ID, e-mailaccount en Materiaal. Daarnaast zal Apple na verloop van tijd de informatie en gegevens die zijn opgeslagen in of onderdeel zijn van uw account(s) verwijderen. Afzonderlijke onderdelen van de Service die u mogelijk op grond van aparte softwarelicentieovereenkomsten hebt gebruikt, zullen eveneens worden beëindigd in overeenstemming met die licentieovereenkomsten.

VIII. Links en overige Materialen van Derden

Bepaald Materiaal, onderdelen of faciliteiten van de Service kunnen materialen afkomstig van derden en/of hyperlinks naar andere websites, middelen of materialen bevatten. Aangezien Apple mogelijk geen controle over deze websites en/of materialen van derden heeft, erkent u en stemt u ermee in dat Apple niet voor de beschikbaarheid van deze websites of middelen verantwoordelijk is en de nauwkeurigheid van deze websites of middelen niet bevestigt of garandeert en nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn voor enig Materiaal, advertenties, producten of materialen op of die beschikbaar zijn via deze websites of middelen. Voorts erkent u en stemt u ermee in dat Apple niet op enige wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor door u geleden schade of vermeende geleden schade, hetzij direct of indirect, als gevolg van uw gebruik van en/of vertrouwen op dit Materiaal, advertenties, producten of materialen die beschikbaar zijn via deze websites of middelen.

IX. GEEN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN HET UITSLUITEN VAN BEPAALDE GARANTIES EN ALS ZODANIG KUNNEN VOOR ZOVER DEZE UITSLUITINGEN SPECIFIEK DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDEN VERBODEN, SOMMIGE VAN DE HIERONDER BESCHREVEN UITSLUITINGEN NIET VOOR U GELDEN.

APPLE ZAL ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN EN ZORG AANWENDEN BIJ HET LEVEREN VAN DE SERVICE. DE ONDERSTAANDE DISCLAIMERS GELDEN ONDER VOORBEHOUD VAN DEZE UITDRUKKELIJKE WAARBORG.

APPLE GARANDEERT, VERKLAART NOCH WAARBORGT DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN EN U STEMT ERMEE IN DAT APPLE DE SERVICE OP GEZETTE TIJDEN VOOR ONBEPAALDE TIJD KAN VERWIJDEREN OF DE SERVICE KAN ANNULEREN VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT DE SERVICE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN DE “HUIDIGE VORM” EN “INDIEN BESCHIKBAAR”. APPLE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, LASTHEBBERS, PARTNERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN IEDERE AARD VAN DE HAND, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, DAARONDER BEGREPEN DOCH NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN ALGEMENE GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET DOEN VAN INBREUK OP RECHTEN. IN HET BIJZONDER DOEN APPLE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, LASTHEBBERS, PARTNERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS GEEN GARANTIE DAT (I) DE SERVICE VOLDOET AAN UW EISEN; (II) UW GEBRUIK VAN DE SERVICE TIJDIG, ONONDERBROKEN, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (III) DE DOOR U ALS GEVOLG VAN DE SERVICE VERKREGEN INFORMATIE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN; EN (IV) DAT DEFECTEN OF FOUTEN IN DE AAN U ALS ONDERDEEL VAN DE SERVICE GELEVERDE SOFTWARE HERSTELD ZULLEN WORDEN.

APPLE VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE VRIJ VAN VERLIES, CORRUPTIE, AANVALLEN, VIRUSSEN, INMENGING, HACKING OF ANDERE INBRAKEN OP DE VEILIGHEID ZAL ZIJN EN APPLE AANVAARDT IN DIT VERBAND GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID.

HET OPENEN VAN MATERIALEN DIE GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE WORDEN VERKREGEN GESCHIEDT NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW APPARAAT, COMPUTER OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG IS VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. U ERKENT VOORTS DAT DE SERVICE NIET IS BEDOELD OF GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN HET NIET OF VERTRAAGD WERKEN VAN OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN HET MATERIAAL, GEGEVENS OF INFORMATIE DIE DOOR DE SERVICE WORDEN GELEVERD TOT OVERLIJDEN, LETSEL OF ERNSTIGE LICHAMELIJKE OF MILIEUSCHADE KUNNEN LEIDEN.

          BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID DOOR DIENSTVERLENERS. VOOR ZOVER DEZE UITSLUITINGEN SPECIFIEK DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WORDEN VERBODEN, KUNNEN SOMMIGE VAN DE HIERONDER BESCHREVEN UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN NIET VOOR U GELDEN.

APPLE ZAL ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN EN ZORG AANWENDEN BIJ HET LEVEREN VAN DE SERVICE. DE VOLGENDE BEPERKINGEN GELDEN NIET MET BETREKKING TOT VERLIES ALS GEVOLG VAN (A) HET NIET AANWENDEN DOOR APPLE VAN REDELIJKE INSPANNINGEN EN ZORG; (B) GROVE NALATIGHEID, OPZETTELIJK WANGEDRAG OF FRAUDE ZIJDENS APPLE; OF (C) OVERLIJDEN OF LETSEL.

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT APPLE EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, LASTHEBBERS, PARTNERS, LEVERANCIERS EN LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE MET EEN BOETEKARAKTER, DAARONDER BEGREPEN, DOCH NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS, KOSTEN VOOR HET AANSCHAFFEN OF VERVANGEN VAN GOEDEREN OF DIENSTEN OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS WANNEER APPLE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADEVERGOEDING IN KENNIS IS GESTELD), DIE HET GEVOLG ZIJN VAN: (I) HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DE ONMOGELIJKHEID DE SERVICE TE GEBRUIKEN (II) WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE OF HET TIJDELIJK OF PERMANENT STAKEN VAN DE SERVICE OF DELEN DAARVAN; (III) DE NIET TOEGESTANE TOEGANG TOT OF VERANDERINGEN AAN UW ZENDINGEN OF GEGEVENS; (IV) HET VERWIJDEREN VAN, CORRUPTIE VAN OF HET NIET KUNNEN OPSLAAN EN/OF VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN UW ZENDINGEN OF GEGEVENS OP OF VIA DE SERVICE; (V) UITLATINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DE SERVICE; EN (VI) OVERIGE ZAKEN IN VERBAND MET DE SERVICE.

          SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in Apple, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bestuurders, functionarissen, werknemers, lasthebbers, partners, leveranciers en licentiegevers in rechte te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims of eisen, daaronder begrepen redelijke advocatenkosten geleden door derden in verband met of voortvloeiend uit: (a) het Materiaal dat u verstrekt, plaatst, verzendt of anderszins via de Service beschikbaar stelt; (b) uw gebruik van de Service; (c) uw handelen in strijd met deze Overeenkomst; (d) genomen maatregelen als onderdeel van het door Apple onderzoeken van een vermeend handelen in strijd met deze Overeenkomst of als gevolg van haar constatering of beslissing dat in strijd met deze Overeenkomst is gehandeld; of (e) wanneer u inbreuk op de rechten van anderen maakt. Dit houdt in dat u geen rechtszaak tegen Apple, haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, bestuurders, functionarissen, werknemers, lasthebbers, partners, leveranciers en licentiegevers kunt aanspannen als gevolg van haar besluit enige informatie of Materiaal te verwijderen of weigering deze te verwerken, u te waarschuwen, uw toegang tot de Service op te schorten of te beëindigen of andere maatregelen te nemen tijdens het onderzoeken van een vermeend strijdig handelen of als gevolg van het vaststellen door Apple dat in strijd met deze Overeenkomst is gehandeld. Deze bepaling ter vrijwaring en schadeloosstelling geldt voor ieder strijdig handelen zoals beschreven in of bedoeld door deze Overeenkomst. Deze verplichting zal na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst en/of uw gebruik van de Service van kracht blijven. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor ieder gebruik van de Service middels uw Account en dat deze Overeenkomst geldt voor ieder gebruik van uw Account. U stemt ermee in u aan deze Overeenkomst te houden en Apple te vrijwaren tegen en schadeloos inzake alle claims en eisen die voortkomen uit het gebruik van uw Account, ongeacht of u uitdrukkelijk toestemming voor dit gebruik hebt verleend.

X. ALGEMEEN

          A. Kennisgevingen

Apple kan u een kennisgeving met betrekking tot de Service doen toekomen, daaronder begrepen veranderingen aan deze Overeenkomst, per e-mail op uw iCloud-e-mailadres (en/of ander extra e-mailadres dat aan uw Account is gekoppeld wanneer u dit heeft opgegeven), iMessage of SMS, per reguliere post of door deze op onze website en/of op de Service te plaatsen.

          B. Toepasselijk recht

Tenzij in de onderstaande alinea uitdrukkelijk anders wordt bepaald, worden deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Apple beheerst door de wetgeving van de Staat California, met uitzondering van haar conflictrechtelijke bepalingen. U en Apple stemmen ermee in geschillen of claims die uit deze Overeenkomst voortvloeien ter beslechting voor te leggen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken binnen de gemeente Santa Clara, California. Wanneer (a) u geen Amerikaanse staatsburger bent; (b) u niet in de V.S. woonachtig bent; (c) u niet vanuit de V.S. toegang tot de Service hebt; en (d) u staatsburger van een van de hieronder genoemde landen bent, dan stemt u er hierbij mee in dat geschillen of claims die uit deze Overeenkomst voortvloeien zullen worden beheerst door het toepasselijk recht zoals hieronder beschreven, ongeacht enige conflictrechtelijke wetsbepalingen en dat u zich hierbij onherroepelijk onderwerpt aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in de hieronder genoemde staat, provincie of het land waarvan het recht heersend is:

Wanneer u een ingezetene bent van een land van de Europese Unie of Zwitserland, Noorwegen of IJsland zullen het recht en de rechtbanken van uw gebruikelijke woonplaats de toepasselijke wetgeving zijn.

Het V.N.-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) wordt specifiek van de toepassing van deze Overeenkomst uitgesloten.

          C. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Apple en is van toepassing op uw gebruik van de Service, en treedt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen u en Apple. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden, die mogelijk van toepassing zijn wanneer u gebruikmaakt van verbonden diensten, materiaal van derden of software van derden. Indien enig deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt, dient dat deel zodanig te worden geïnterpreteerd - in overeenstemming met toepasselijke wetgeving - dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en blijven de overige delen volledig geldig en van kracht. Wanneer Apple een recht of bepaling van deze Overeenkomst niet uitoefent of handhaaft, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand met betrekking tot dat recht of die bepaling of andere rechten of bepalingen. U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst, derden geen rechten aan deze Overeenkomst kunnen ontlenen.

          D. “Apple” zoals gebruikt in de onderhavige voorwaarden, betekent:

• Apple Inc., gevestigd te 1 Infinite Loop, Cupertino, California, voor gebruikers in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika (met uitzondering van Canada), alsmede territoria en bezittingen van de Verenigde Staten, en Franse en Britse bezittingen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Caraïbische gebied;

• Apple Canada Inc., gevestigd te 120 Bremner Blvd., Suite 1600, Toronto ON M5J 0A8 voor gebruikers in Canada of zijn territoria en bezittingen;

• iTunes K.K., gevestigd te Roppongi Hills, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6140, Tokio voor gebruikers in Japan;

• Apple Pty Limited, gevestigd te Level 13, Capital Centre, 255 Pitt Street, Sydney NSW 2000, Australië, voor gebruikers in Australië, Nieuw-Zeeland, met inbegrip van eilandbezittingen, territoria en bijbehorende rechtsgebieden; en

• Apple Distribution International, gevestigd te Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republiek Ierland voor alle andere gebruikers. 

ELEKTRONISCH CONTRACTEREN

Uw gebruik van de Service omvat de mogelijkheid om overeenkomsten aan te gaan en/of transacties te doen op elektronische wijze. U ERKENT DAT UW ELEKTRONISCHE TOEZENDINGEN UW INSTEMMING EN INTENTIE REPRESENTEREN OM GEBONDEN TE ZIJN AAN EN TE BETALEN VOOR DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN EN TRANSACTIES. UW INSTEMMING EN INTENTIE OM GEBONDEN TE ZIJN MIDDELS ELEKTRONISCHE TOEZENDINGEN IS VAN TOEPASSING OP ALLE DOCUMENTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP ALLE TRANSACTIES DIE U DOET VIA DEZE SERVICE, WAARONDER KENNISGEVINGEN VAN ANNULERINGEN, BELEID, CONTRACTEN EN APPLICATIES. Om toegang te verkrijgen tot uw elektronische documenten en deze te bewaren, heeft u mogelijk bepaalde hardware en software nodig, waarvoor u als enige verantwoordelijk bent.

Laatste herziening: 1 maart 2017