Technische ondersteuning van AppleCare

Algemene Voorwaarden

DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET APPLE VOOR ONDERSTEUNINGSDIENSTEN DIE WORDEN AANGEBODEN IN HET KADER VAN EEN HIERONDER GENOEMD SERVICEPLAN (‘SERVICEPLAN’) OF DOOR ZICH IN TE SCHRIJVEN VOOR EEN SERVICEPLAN BIJ APPLE, STEMT DE PERSOON OF ENTITEIT (‘KLANT’) ERMEE IN DAT DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (‘ALGEMENE VOORWAARDEN’) VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERLENING VAN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN IN HET KADER VAN HET TOEPASSELIJKE SERVICEPLAN. HOUD ER ECHTER REKENING MEE DAT ONDERSTEUNINGSDIENSTEN DIE WORDEN VERLEEND OM EEN KLANT TE HELPEN VOORDELEN TE ONTVANGEN ONDER DE BEPERKTE GARANTIE VAN ÉÉN JAAR VAN APPLE, APPLECARE+, HET BESCHERMINGSPLAN VAN APPLECARE OF DE TOEPASSELIJKE CONSUMENTENWETGEVING, ONDERWORPEN ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DE DESBETREFFENDE GARANTIE, HET SERVICECONTRACT VAN APPLECARE OF DE CONSUMENTENWETGEVING. WAT BETREFT ONDERSTEUNINGSDIENSTEN DIE ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VALLEN, MAG DE KLANT GEEN CONTACT OPNEMEN MET APPLE OF ZICH INSCHRIJVEN VOOR HET SERVICEPLAN ALS DE KLANT NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. OM EEN AANGEKOCHT SERVICEPLAN TE ANNULEREN EN EEN TERUGBETALING VAN ALLE BETAALDE BEDRAGEN TE ONTVANGEN, MOET DE KLANT CONTACT OPNEMEN MET APPLE, ZOALS HIERONDER WORDT BESCHREVEN. EEN SERVICEPLAN TREEDT IN WERKING WANNEER APPLE DE INSCHRIJVING VAN DE KLANT ACCEPTEERT (‘INGANGSDATUM’).


 1. Diensten. Na acceptatie van de inschrijving van de Klant levert Apple ondersteuningsdiensten (‘Ondersteuningsdiensten’) voor Apple softwareproducten of gerelateerde technologieën (‘Ondersteunde Producten’) voor het toepasselijke Serviceplan, zoals beschreven op de volgende online webpagina: https://www.apple.com/nl/legal/sales-support/applecare/docs/techsupportnl.html (‘Ondersteuningspagina voor Serviceplannen’). Apple behoudt zich het recht voor om de verleende en/of ondersteunde producten die onder een Serviceplan vallen, op elk moment te wijzigen door updates te plaatsen op de Ondersteuningspagina voor Serviceplannen. Apple zal de Ondersteuningsdiensten en/of Ondersteunde Producten niet zodanig wijzigen dat (i) de inspanningen die Apple levert in het kader van de Ondersteuningsdiensten worden verminderd, of (ii) de verplichting van Apple om de Ondersteuningsdiensten te leveren materieel wordt beïnvloed, of (iii) de rechten die de Klant ontvangt in het kader van de Ondersteuningsdiensten materieel worden beïnvloed. Voor alle updates die van invloed zijn op het Serviceplan van de Klant, zal Apple de Klant uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan de publicatie hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat door de Klant is geregistreerd. De voorwaarden die worden beschreven op de Ondersteuningspagina voor Serviceplannen, zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. In het geval van inconsistenties tussen de voorwaarden in dit document en de voorwaarden op de Ondersteuningspagina voor Serviceplannen, zijn de voorwaarden op de Ondersteuningspagina voor Serviceplannen van toepassing.

 1. Beperkingen.
  1. Incidenten voor ondersteuning. Serviceplannen worden geleverd in pakketten met één, meerdere of een onbeperkt aantal Incidenten voor ondersteuning. Een Incident voor ondersteuning is een specifiek, afzonderlijk probleem waarvan de oorsprong kan worden geïsoleerd tot één enkele oorzaak. Apple zal redelijke inspanningen leveren om een Incident voor ondersteuning op te lossen, maar garandeert niet dat Incidenten voor ondersteuning worden opgelost. Apple bepaalt naar eigen goeddunken wat een Incident voor ondersteuning is en voor zover wettelijk toegestaan als het Incident voor ondersteuning wordt opgelost. Over het algemeen wordt een Incident voor ondersteuning opgelost wanneer de Klant een van de volgende zaken ontvangt: (a) informatie die het probleem oplost; (b) informatie over het verkrijgen van een softwareoplossing voor het probleem; (c) kennisgeving dat het probleem wordt veroorzaakt door een bekend, onopgelost probleem of een incompatibiliteitsprobleem met een Ondersteund Product; (d) informatie die aangeeft dat het probleem wordt opgelost door te upgraden naar een nieuwere versie van het Ondersteund Product; of (e) kennisgeving dat het probleem is geïdentificeerd als een hardwareprobleem. In het kader van een Serviceplan met een beperkt aantal Incidenten voor ondersteuning, zal elk nieuw contact over Incidenten voor ondersteuning die door de Klant wordt gedaan, het resterende aantal in aanmerking komende Incidenten voor ondersteuning verminderen.
  2. Responstijden. Apple zal redelijke inspanningen leveren om binnen een redelijke termijn of binnen de responstijd die wordt beschreven in het kader van een toepasselijk Serviceplan (‘Responstijd’) op een Ondersteuningsdienstverzoek te reageren, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, maar garandeert niet dat er binnen een specifieke termijn een reactie wordt gegeven. Alle Responstijden worden gemeten in overeenstemming met de openingsuren van het Serviceplan die worden beschreven op de Ondersteuningspagina voor Serviceplannen.
  3. Huidige versie. Tenzij anders vermeld, moet voor alle Ondersteunde Producten de meest recente versie beschikbaar zijn.
  4. Gebruik. Ondersteuningsdiensten zijn niet bedoeld voor gebruik bij de werking van kernfaciliteiten, luchtvaarttuigennavigatie, communicatiesystemen, luchtverkeersleidingsmachines of andere activiteiten waarbij het niet bereiken van een gewenst resultaat van de Ondersteuningsdiensten kan leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade.
  5. Technische contactpersonen. Ondersteuningsdiensten worden verleend aan één enkele persoon of aan meerdere personen die door de Klant zijn aangewezen op het moment van registratie en zoals toegestaan in het kader van het Serviceplan (‘Technisch contactperso(o)n(en)’). Technische contactpersonen zijn de enige contactpersonen tussen de Klant en Apple voor technische ondersteuning van het Serviceplan. Voor Serviceplannen met meerdere Technische contactpersonen moet de Klant, als de Klant de Technische contactpersonen wil wijzigen, Apple ten minste vijf (5) dagen schriftelijk op de hoogte stellen van de wijziging via het toepasselijke hieronder beschreven contactadres voor terugbetaling of, indien van toepassing op het Serviceplan, moet deze de wijzigingen rechtstreeks invoeren via de beveiligde, aangepaste website van de Klant, zoals beschreven in de instructiedocumenten die aan het begin van het Serviceplan zijn geleverd.
 2. Uitsluitingen. Tenzij anders gespecificeerd in het Serviceplan, zal Apple geen Ondersteuningsdiensten verlenen met betrekking tot problemen of kwesties die voortvloeien uit of het gevolg zijn van (a) het gebruik van een Ondersteund Product als een servergebaseerde toepassing; (b) problemen die kunnen worden opgelost door een upgrade van een Ondersteund Product; (c) het gebruik of de wijziging van een Ondersteund Product op een manier waarvoor het Ondersteund Product niet bedoeld is om te worden gebruikt of gewijzigd; (d) producten of technologieën van derden en de gevolgen daarvan voor of interacties met een Ondersteund Product; (e) schade aan de media waarop een Ondersteund Product wordt geleverd, of aan de computer waarop een Ondersteund Product is geïnstalleerd; (f) gebruik van een computersysteem dat niet compatibel is met een Ondersteund Product; en (g) problemen met internet, e-mail, bestandsbeheer, netwerkconfiguratie, scripts, FX-scripts, programmeren, compileren, debuggen, infrastructuurontwerp, contentcreatie, content aanpassen, multimediaprojectplanning/-ontwerp, bronnenbeheer, budgettering, training, diagnose op locatie of andere problemen die niet binnen het bereik vallen van de Ondersteuningsdiensten die worden beschreven in het kader van een Serviceplan.
 3. Verantwoordelijkheden van de Klant. Om Ondersteuningsdiensten te ontvangen, moet de Klant het Serviceplan registreren en de toegangsinstructies van Apple volgen. De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten voor het opzetten en onderhouden van e-mail- en telefooncommunicatie met Apple. De Klant werkt samen met Apple bij het aanvragen van Ondersteuningsdiensten door informatie te verstrekken die nodig is om Apple te helpen bij het diagnosticeren van een probleem. De Klant is verantwoordelijk voor het herstellen of reconstrueren van verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s. De Klant onderhoudt en implementeert een volledig plan voor gegevensback-up en rampherstel. De Klant is als enige volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn vertrouwelijke, bedrijfseigen of geclassificeerde informatie. De Klant zal aan Apple geen vertrouwelijke, bedrijfseigen of enige informatie openbaar maken die onderworpen is aan intellectuele eigendomsrechten die Apple mogelijk blootstellen aan aansprakelijkheid. De Klant heeft een redelijk begrip van de Ondersteunde Producten waarvoor hij een Ondersteuningsdienst aanvraagt en het computersysteem waarop deze gebruikt worden. De Klant mag geen Ondersteuningsdiensten overdragen aan een derde partij. Ondersteuningsdiensten worden uitsluitend verleend voor intern gebruik door de Klant en elke ongeoorloofde distributie van de Ondersteuningsdiensten is een reden voor onmiddellijke beëindiging van deze Algemene Voorwaarden. De Klant zal redelijke maatregelen nemen om de ongeoorloofde distributie en het ongeoorloofd gebruik van Ondersteuningsdiensten te voorkomen. De Klant zal de ontvangst of het gebruik van Ondersteuningsdiensten niet misbruiken, inclusief maar niet beperkt tot toegang tot Ondersteuningsdiensten voor problemen die al zijn opgelost.
 4. Ondersteuningsdiensten voor externe toegang. Als onderdeel van een Serviceplan kan Apple Ondersteuningsdiensten aanbieden via externe internettoegang, waarbij Apple toegang krijgt tot en, indien toegestaan door de Klant, informatie over de computer van de Klant beheert en verzamelt via de installatie en het gebruik van software voor externe toegang. De installatie en het gebruik van de software voor externe toegang door de Klant geeft aan dat Apple toestemming geeft om op deze manier Ondersteuningsdiensten te verlenen. Nadat de Ondersteuningsdienst-sessie is voltooid, kunnen alle of delen van de softwarebestanden voor externe toegang op de computer van de Klant blijven staan. Het eigendomsrecht op de software voor externe toegang en alle intellectuele eigendomsrechten die hierin zijn opgenomen, blijven in handen van Apple Inc. en/of zijn licentiegevers. Het gebruik van de toepasselijke software voor externe toegang kan aan aanvullende licentievoorwaarden onderworpen zijn die beschikbaar zijn op http://images.apple.com/legal/sales-support/applecare/docs/remotesupport_terms.pdf. De Klant mag geen enkel deel van de software voor externe toegang demonteren of er reverse-engineering op toepassen. Hoewel Ondersteuningsdiensten voor externe toegang worden verleend, heeft Apple alleen toegang tot informatie op de computer van de Klant die redelijkerwijs noodzakelijk is om het Incident voor ondersteuning te analyseren en er bijstand voor te verlenen. Apple raadt de Klant aan alle bestanden en apps te sluiten die niet relevant zijn voor het Incident voor ondersteuning. Met de software voor externe toegang of de functies van de computer van de Klant, kan de Klant de Ondersteuningsdienst-sessie voor externe toegang op elk moment beëindigen.

Belangrijk - Apple kan wettelijk of in het kader van het beleid verplicht zijn om bepaalde afbeeldingen aan de wethandhavingsinstanties te melden, als deze tijdens een sessie worden bekeken.

 1. Geen garantie. HOEWEL APPLE NIET KAN GARANDEREN DAT EEN INCIDENT VOOR ONDERSTEUNING WORDT OPGELOST, ZAL APPLE REDELIJKE INSPANNINGEN LEVEREN OM ONDERSTEUNINGSDIENSTEN IN HET KADER VAN HET SERVICEPLAN OP EEN PROFESSIONELE MANIER UIT TE VOEREN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE HIERIN WORDEN UITEENGEZET, EXCLUSIEF EN KOMEN ZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHAALSMOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, WETTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET. ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJZEN APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVERS ALLE WETTELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, DIE VERBAND HOUDEN MET OF OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIEN UIT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN UITDRUKKELIJK AF, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OF VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
 2. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVER ONDER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE DOOR DE KLANT ZIJN BETAALD VOOR HET DOOR DE KLANT BESTELDE SERVICEPLAN. APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVER ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK OF APPARATUUR OF FACILITEITEN, OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIT UIT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDER ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, ONGEACHT OF APPLE EN ZIJN LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ANDERE DISCLAIMERS ZIJN MOGELIJK VERVAT IN DE LICENTIEVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SOFTWARE VOOR EXTERNE TOEGANG DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP http://www.apple.com/legal/sales-support/remote-support/. ALS DE KLANT WORDT GEDEKT DOOR WET- EN REGELGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT IN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN ANDERS, HET LAND VAN VERBLIJF, VORMEN DE VOORDELEN DIE WORDEN VERLEEND DOOR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EEN AANVULLING OP ALLE RECHTEN EN RECHTSMIDDELEN DIE WORDEN OVERGEDRAGEN DOOR DERGELIJKE WET- EN REGELGEVING TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT. IN BEPAALDE LANDEN, STATEN EN PROVINCIES IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE OF UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN, DUS ZIJN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GEVEN SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN AAN DE KLANT, EN DE KLANT KAN OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER LAND, STAAT OF PROVINCIE VERSCHILLEN.
 3. Termijn en beëindiging. Tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met dit gedeelte, blijft een Serviceplan twaalf (12) maanden van kracht vanaf de Ingangsdatum of totdat alle Incidenten voor ondersteuning zijn gebruikt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet (tenzij schriftelijk anders is geautoriseerd door Apple). Apple verleent geen Ondersteuningsdiensten na het einde van het Serviceplan, tenzij uw Serviceplan wordt verlengd op of vóór de einddatum. Apple kan een Serviceplan op elk moment beëindigen (a) als de Klant na een schriftelijke kennisgeving van ten minste vijftien (15) dagen van tevoren de kosten voor een Serviceplan niet betaalt, of (b) als de Klant na een schriftelijke kennisgeving van ten minste dertig (30) dagen van tevoren een schending van deze Algemene Voorwaarden niet heeft opgelost, of (c) als de Klant een voorwaarde van enige softwarelicentieovereenkomst schendt die van toepassing is op het gebruik van software die in het kader van een Serviceplan wordt geleverd. Tenzij wettelijk anders is bepaald en de Klant geen Ondersteuningsdiensten heeft ontvangen, kan de Klant een Serviceplan om welke reden dan ook annuleren binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum of de Ingangsdatum van het Serviceplan, afhankelijk van wat zich later voordoet, en een terugbetaling ontvangen van alle betaalde bedragen. Terugbetalingsverzoeken moeten schriftelijk worden verzonden, samen met het toepasselijke aankoopbewijs, naar het onderstaande contactadres voor terugbetalingen. De paragrafen 6, 7 en 12 blijven om welke reden dan ook na beëindiging van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
 4. Apple; Toepasselijk recht. ‘Apple’ wordt in de onderstaande tabel geïdentificeerd op basis van het land waarin de Klant woont. ER WORDT OVEREENGEKOMEN DAT DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWORPEN ZIJN AAN DE WETGEVING VAN HET LAND VAN AANKOOP OF, INDIEN VERSCHILLEND, HET LAND VAN VERBLIJF, EN DAT DE RECHTBANKEN VAN DE RESPECTIEVE LANDEN BEVOEGD ZIJN OVER DE ZAAK.
 5. Aanvullende Diensten of Software. Alle aanvullende diensten die worden verleend als onderdeel van een Serviceplan vallen onder deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat Ondersteuningsdiensten worden verleend op de locatie van een Klant als onderdeel van een Serviceplan, zorgt de Klant ervoor dat Apple op het afgesproken tijdstip toegang krijgt tot de locatie en dat Apple een voldoende veilige werkomgeving heeft om de Ondersteuningsdiensten uit te voeren. In het geval dat software wordt geleverd als onderdeel van een Serviceplan, is dergelijke software het auteursrechtelijk beschermde werk van Apple Inc. en/of zijn licentiegevers. De Klant mag de software uitsluitend installeren, reproduceren en gebruiken om de Ondersteunde Producten te ondersteunen, maar, tenzij toegestaan door de toepasselijke wetgeving, mag de Klant de software niet decompileren, er reverse-engineering op toepassen, wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen of er afgeleiden in maken. Als de software onderworpen is aan de voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst, zijn de voorwaarden van de afzonderlijke licentieovereenkomst van toepassing op het gebruik van de software. Alle software die onder deze Algemene Voorwaarden aan de Amerikaanse overheid beschikbaar wordt gesteld, wordt geclassificeerd als ‘beperkte computersoftware’, zoals gedefinieerd in clausule 52.227-19 van de FAR. De rechten van de Amerikaanse overheid op de software zijn zoals bepaald in clausule 52.227-19 van de FAR.
 6. Gegevensbescherming. De Klant stemt ermee in en begrijpt dat het voor Apple noodzakelijk is om Klantgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken om de verplichtingen inzake service en ondersteuning in het kader van het Serviceplan na te komen. Dit kan het overzetten van Klantgegevens naar aangesloten bedrijven of serviceproviders omvatten in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid van Apple (http://www.apple.com/legal/warranty/privacy). Apple beschermt de gegevens van de Klant in overeenstemming met het Privacybeleid van Apple. Als de Klant toegang wil hebben tot de informatie die Apple over de Klant heeft of als de Klant wijzigingen wil aanbrengen, kan de Klant de persoonlijke contactvoorkeuren bijwerken via de webpagina Privacy-update (http://www.apple.com/contact/myinfo). Apple kan een deel van of alle gesprekken tussen de Klant en Apple opnemen in het belang van training, kwaliteitsborging en referenties.
 7. Algemeen. De Klant mag zijn rechten of verplichtingen in het kader van een Serviceplan niet overdragen. Elke niet-geautoriseerde overdracht wordt nietig verklaard. Apple is niet aansprakelijk voor de vertraging of niet-uitvoering van prestaties, vanwege oorzaken waarover Apple redelijkerwijs geen controle heeft. Een vrijstelling van schending of inbreuk onder deze Algemene Voorwaarden vormt geen vrijstelling van enige volgende schending of inbreuk. Als een bevoegde rechtbank van mening is dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende gedeelten volledig van kracht, en zullen de partijen de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en de economische gevolgen van de Algemene Voorwaarden verwezenlijkt. Deze Algemene Voorwaarden, inclusief eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen Apple en de Klant met betrekking tot het Serviceplan en de Ondersteuningsdiensten die hieronder worden verleend en ze vervangen alle eerdere onderhandelingen, overeenkomsten en afspraken met betrekking tot het onderwerp, en geen enkele toevoeging aan of verwijdering uit of wijziging van enige bepaling in deze Overeenkomst is bindend voor Apple, tenzij dit schriftelijk is gedaan en is ondertekend door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Apple. Enige voorwaarde op een bestelling of ander document dat door de Klant wordt ingediend, is niet geldig en heeft geen gevolgen, en wordt uitdrukkelijk afgewezen.

VARIATIES PER LAND

Onderstaande variaties per land bepalen of deze niet in overeenstemming zijn met een andere bepaling van dit Plan:

AUSTRALIË

Clausule 2. Beperkingen:

Het volgende wordt verwijderd: ‘Apple bepaalt naar eigen goeddunken wat een Incident voor ondersteuning is en voor zover wettelijk toegestaan als het Incident voor ondersteuning wordt opgelost.’

En vervangen door: ‘Apple bepaalt naar eigen en redelijk goeddunken wat een Incident voor ondersteuning is en voor zover wettelijk toegestaan als het Incident voor ondersteuning is opgelost.’

Clausule 6. Afwijzing van garantie: Het volgende wordt toegevoegd aan clausule 6:


‘De rechten die in deze Algemene Voorwaarden worden beschreven, inclusief clausules 6 en 7, vormen een aanvulling op de wettelijke rechten die u kunt hebben volgens de Competition and Consumer Act 2010 en andere toepasselijke Australische wet- en regelgeving inzake consumentenbescherming. Onze producten en diensten worden geleverd met garanties die volgens de Australische consumentenwetgeving niet kunnen worden uitgesloten. Wat betreft onze producten hebt u recht op een vervanging of terugbetaling bij een groot probleem en op schadevergoeding voor elk ander redelijkerwijs te voorzien verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de producten als de kwaliteit van de producten niet accceptabel is en het probleem geen groot probleem is.


Voor ernstige problemen met onze service hebt u het recht: (1) om uw Serviceplan bij ons op te zeggen; en (2) om een terugbetaling voor het ongebruikte deel te ontvangen, of om vergoed te worden voor de verlaagde waarde ervan. U hebt ook recht op vergoeding voor alle andere redelijkerwijs te verwachten schade of verlies. Als het probleem geen groot probleem is, hebt u het recht om problemen met de service binnen een redelijke termijn te laten verhelpen en, als dit niet wordt gedaan, uw Serviceplan te annuleren en een terugbetaling te ontvangen voor het ongebruikte deel. Apple Pty Limited, PO Box A2629, Sydney South NSW 1235. Tel: 133-622.’.’


Clausule 8. Termijn en beëindiging: Het volgende wordt toegevoegd aan clausule 8:


‘De Klant mag: (i) het Serviceplan beëindigen als Apple, na ten minste dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld, een schending van deze Algemene Voorwaarden (zoals door Apple redelijkerwijs wordt bepaald) niet kan oplossen, en (ii) na beëindiging van het Serviceplan in overeenstemming met (ii), een terugbetaling ontvangen van een bedrag dat gelijk is aan de resterende looptijd van het Serviceplan.’

BELGIË

De Klant erkent dat hij, door contact op te nemen met Apple voor Ondersteuningsdiensten, geen enkel recht uitoefent met betrekking tot een eerder gesloten verkoopcontract zoals bedoeld in artikel 94 ter. van de Trade Practices Act van 14 juli 1991

CANADA

Inwoners van Quebec: De wetgeving van de provincie Quebec is van toepassing op dit plan en eventuele geschillen die voortvloeien uit het plan. Hoofdstuk 7 – Beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op inwoners van Quebec.


DUITSLAND

Clausule 7. Beperking van aansprakelijkheid. Wat betreft Klanten die Consumenten zijn, is het volgende van toepassing: Apple is alleen aansprakelijk voor verliezen op basis van de voorwaarden van het Serviceplan in overeenstemming met de volgende bepalingen: (i) onbeperkte aansprakelijkheid voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt, (ii) onbeperkte aansprakelijkheid voor overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid die opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt, (iii) voor verliezen die voortvloeien uit het ontbreken van enige garantiekenmerken tot het bedrag dat wordt gedekt door het doel van de garantie en dat voor Apple was voorzien op het moment dat de garantie werd gegeven, (iv) in overeenstemming met de Product Liability Act in het geval van productaansprakelijkheid, of (v) voor verliezen die worden veroorzaakt door de niet-naleving van dergelijke basistaken van Apple die de essentie van het Serviceplan vormen, die beslissend waren voor het sluiten van het Serviceplan en waarop de Klant kan vertrouwen. Elke uitgebreidere aansprakelijkheid van Apple is op grond van de verdiensten uitgesloten.


ITALIË

Clausule 4. Verantwoordelijkheden van de Klant. Het volgende wordt toegevoegd aan clausule 4:

De kosten voor communicatie per e-mail en telefoon zijn die welke worden toegepast door de telefoon-/internetaanbieder.

NOORWEGEN

Clausule 8. Termijn en beëindiging: Het volgende wordt toegevoegd aan clausule 8:

Als u een consument bent, wijzen wij u erop dat uw recht op herroeping op grond van de Noorse wet inzake het recht op herroeping van een aankoop (wet van 21 december 2000 nr. 105), is opgenomen in Hoofdstuk 8, Termijn en beëindiging. 

NIEUW-ZEELAND

Clausule 2. Beperkingen:

Het volgende wordt verwijderd: ‘Apple bepaalt naar eigen goeddunken wat een Incident voor ondersteuning is en voor zover wettelijk toegestaan als het Incident voor ondersteuning wordt opgelost.’

En vervangen door: ‘Apple bepaalt naar eigen en redelijk goeddunken wat een Incident voor ondersteuning is en voor zover wettelijk toegestaan als het Incident voor ondersteuning is opgelost.’

Clausule 6. Afwijzing van garantie: Het volgende wordt toegevoegd aan clausule 6:


‘De rechten die in deze Algemene Voorwaarden worden beschreven, inclusief clausules 6 en 7, vormen een aanvulling op de wettelijke rechten die u kan hebben op grond van de Consumer Guarantees Act 1993 en andere toepasselijke Nieuw-Zeelandse wet- en regelgeving op het gebied van consumentenbescherming. Onze producten worden geleverd met garanties die volgens de Consumer Guarantees Act niet kunnen worden uitgesloten. Wat betreft onze producten hebt u recht op een vervanging of terugbetaling bij een aanzienlijk probleem en op schadevergoeding voor elk ander redelijkerwijs te voorzien verlies of schade die door dat probleem wordt veroorzaakt. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de producten als de kwaliteit van de producten niet accceptabel is en het probleem geen aanzienlijk probleem is.


Voor aanzienlijke fouten met onze service hebt u het recht: (1) om uw Serviceplan bij ons op te zeggen; en (2) om een terugbetaling voor het ongebruikte deel te ontvangen, of om vergoed te worden voor de verlaagde waarde ervan. U hebt ook recht op vergoeding voor alle andere redelijkerwijs te verwachten schade of verlies. Als het niet om een aanzienlijk probleem gaat, hebt u het recht om problemen met de service binnen een redelijke termijn te laten verhelpen en, als dit niet wordt gedaan, uw Serviceplan te annuleren en een terugbetaling te ontvangen voor het ongebruikte deel.’


Clausule 8. Termijn en beëindiging: Het volgende wordt toegevoegd aan clausule 8:


‘De Klant mag: (i) het Serviceplan beëindigen als Apple, na ten minste dertig (30) dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld, een schending van deze Algemene Voorwaarden (zoals door Apple redelijkerwijs wordt bepaald) niet kan oplossen, en (ii) na beëindiging van het Serviceplan in overeenstemming met (ii), een terugbetaling ontvangen van een bedrag dat gelijk is aan de resterende looptijd van het Serviceplan.’

ZWEDEN

Clausule 1. Diensten. Het volgende wordt toegevoegd aan clausule 1:

Als de wijzigingen in de Ondersteuningsdiensten aanzienlijk schadelijk zijn voor de Klant, heeft de Klant het recht om het Serviceplan te beëindigen volgens de bepalingen in Hoofdstuk 8 hieronder.

Clausule 8. Termijn en beëindiging. De volgende zin ‘Als Apple wijzigingen aanbrengt in de Ondersteuningsdiensten die aanzienlijk schadelijk zijn voor de Klant, bijvoorbeeld het annuleren van de Ondersteuningsdiensten met betrekking tot het product van de Klant, heeft de Klant het recht om het Serviceplan te beëindigen en een terugbetaling te ontvangen van een bedrag dat gelijk is aan de resterende looptijd van het Serviceplan’, wordt toegevoegd na ‘Tenzij wettelijk anders is bepaald en de Klant geen Ondersteuningsdiensten heeft ontvangen, kan de Klant kan een Serviceplan om welke reden dan ook annuleren binnen dertig (30) dagen na de aankoopdatum of de Ingangsdatum van het Serviceplan, afhankelijk van wat zich later voordoet, en een terugbetaling ontvangen van alle betaalde bedragen.’

Regio/Land van aankoopAppleAdres
Regio/Land van aankoop
Noord-, Midden- en Zuid-Amerika
Apple
Adres
Regio/Land van aankoop
Brazilië
Apple
Apple Computer Brasil Ltda
Adres
Rua: Leopoldo Couto Magalhães Júnior, nº 700, 7º andar, São Paulo, SP, Brazilië 
04542-000
SAC: 0800-761-0880
www.apple.com/br/support
Regio/Land van aankoop
Canada
Apple
Apple Canada Inc.
Adres
120 Bremner Blvd., suite 1600, Toronto ON M5J 0A8
Regio/Land van aankoop
Colombia
Apple
Apple Colombia S.A.S.
Adres
93, nº 13-45, Piso 8, Bogotá, Colombia
Regio/Land van aankoop
Chili
Apple
Apple Chile Comercial Ltda.
Adres
Cerro El Plomo, nº 5630, Torre 8, Piso 20, Santiago, Chili
Regio/Land van aankoop
Mexico
Apple
Apple Operations Mexico, S.A. de C.V.
Adres
Av. Paseo de la Reforma 483, piso 41, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de Mexico.
Regio/Land van aankoop
Verenigde Staten en overige landen in Amerika
Apple
Apple Inc.
Adres
One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, V.S.
Regio/Land van aankoop
Europa, Midden-Oosten en Afrika
Apple
Adres
Regio/Land van aankoop
Turkije
Apple
Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi
Adres
Büyükdere Caddesi, No:199, Levent 199, Kat: 22 ve 23, 34394 Şişli, Mecidiyeköy, İstanbul
Regio/Land van aankoop
VAE
Apple
Apple M E FZCO Dubai Branch
Adres
Emaar Square, Building 4, Unit 302, PO Box 116977
Regio/Land van aankoop
Alle andere landen
Apple
Apple Distribution International Ltd.
Adres
Hollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republiek Ierland
Regio/Land van aankoop
Azië/Oceanië
Apple
Adres
Regio/Land van aankoop
Australië; Fiji; Papoea-Nieuw-Guinea; Vanuatu
Apple
Apple Pty. Limited.
Adres
PO Box A2629, Sydney South NSW 1235, Australië Tel: 133 622
Regio/Land van aankoop
China, vasteland
Apple
Apple Computer Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Adres
Building 6, Block C, 88 Maji Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Shanghai 200131, China.
Regio/Land van aankoop
Apple
Apple Electronics Products Commerce (Beijing) Co. Ltd.
Adres
Unit 2, 4, 5, 6, Level 20, Office Tower E1, The Towers, Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China
Regio/Land van aankoop
Hongkong
Apple
Apple Asia Limited
Adres
2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hongkong
Regio/Land van aankoop
India
Apple
Apple India Private Ltd.
Adres
19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, India
Regio/Land van aankoop
Japan
Apple
Apple Japan Inc.
Adres
6-10-1 Roppongi, Minato-ku Tokyo 106-6140, Japan
Regio/Land van aankoop
Korea
Apple
Apple Korea Ltd.
Adres
3901, ASEM Tower; 517 Yeongdong-daero, Gangnam-Gu; Seoul 06164, Republiek Korea
Regio/Land van aankoop
Maleisië
Apple
Apple Malaysia Sdn Bhd
Adres
Level 11 MENARA CIMB, Jalan Stesen Sentral 2 Kuala Lumpur Sentral 50470, Kuala Lumpur, Maleisië
Regio/Land van aankoop
Nieuw-Zeeland
Apple
Apple Sales New Zealand
Adres
C/o 88 Shortland Street, Auckland Central, Auckland, 1010,
Nieuw-Zeeland
Regio/Land van aankoop
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodja, Guam, Indonesië, Laos, Singapore, Nepal, Pakistan, Filipijnen,
Sri Lanka
Apple
Apple South Asia Pte. Ltd.
Adres
7 Ang Mo Kio Street 64
Singapore 569086
Regio/Land van aankoop
Thailand
Apple
Apple South Asia (Thailand) Limited
Adres
44th Floor, Room No. HH4401-6, The Offices at Central World, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Regio/Land van aankoop
Taiwan
Apple
Apple Asia LLC
Adres
32F, No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Taiwan
Regio/Land van aankoop
Vietnam
Apple
Apple Vietnam Limited Liability Company
Adres
Unit 901, Deutsches Haus Ho Chi Minh City. No. 33, Le Duan Blv.,
Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Regio/Land van aankoop
Overige landen in Azië/Oceanië
Apple
Apple Inc.
Adres
One Apple Park Way; Cupertino, CA 95014, V.S.

110923 Tech Support Dutch v1.3