Servicevoorwaarden voor TestFlight

Overzicht van de kernvoorwaarden:

* Crashgegevens en statistische gegevens die verband houden met uw gebruik van elke bèta-app worden automatisch in een persoonlijk identificeerbaar formaat verstrekt aan Apple en de applicatieprovider als onderdeel van TestFlight.

* U kunt suggesties en ideeën indienen bij de applicatieprovider van de bèta-app.

* Bèta-apps kunnen crashen en verlies van gegevens in die betreffende bèta-apps tot gevolg hebben.

* Als u de volledige versie van een app al hebt, kan het installeren van een bèta-app verlies van gegevens tot gevolg hebben.

* U kunt deelname aan een bèta-test voor een bèta-app staken door de bèta-app van uw apparaat te verwijderen.

-----

Uw gebruik van de TestFlight-service (“TestFlight”), waaronder het bèta-testen van enige iPhone-, iPad-, Apple Watch-, en Apple TV-programma’s voorafgaand aan release, die via TestFlight ('bèta-apps') zijn gedownload, vallen onder de volgende voorwaarden ('Servicevoorwaarden voor TestFlight'). Behalve in die onderstaande gevallen waar specifiek een wijziging heeft plaatsgevonden, zijn de volledige Algemene serviceverkoopvoorwaarden voor Apple Media voor uw regio van toepassing en worden deze hier ter referentie bijgesloten, en alle gedefinieerde termen hebben de betekenis die is uiteengezet in de Algemene serviceverkoopvoorwaarden voor Apple Media, behoudens voor zover in dit document anders wordt vermeld. Voor het doel van deze Servicevoorwaarden voor TestFlight omvat de term 'Gelicentieerde applicatie' tevens bèta-apps. Zie Algemene serviceverkoopvoorwaarden voor Apple Media: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/

Specifieke voorwaarden voor bèta-testers

Kinderen jonger dan 13 jaar of equivalente minimum leeftijd in het betreffende rechtsgebied mogen TestFlight niet gebruiken. Ben je 13 jaar of van de equivalente leeftijd in het betreffende rechtsgebied of ouder, maar onder de 18, moet je deze overeenkomst met je ouder of voogd doornemen om te verzekeren dat zowel jij als je ouder of voogd de volgende voorwaarden begrijpen en hiermee akkoord gaan.

TestFlight is ontworpen om externe ontwikkelaars (‘applicatieproviders’) te helpen de prestaties van hun iPhone-, iPad-, Apple Watch-, en Apple TV-programma’s voorafgaand aan release te bèta-testen en te verbeteren, en om bèta-testers te voorzien van bèta-apps. Als een applicatieprovider u machtigt als bèta-tester en u kiest ervoor om de betreffende bèta-app van de applicatieprovider via TestFlight te downloaden, dan geeft de applicatieprovider u, op voorwaarde dat u deze TestFlight-servicevoorwaarden naleeft, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet in sublicentie te geven licentie waarmee u de bèta-app waarvoor u bent geselecteerd als bèta-tester kunt openen, downloaden en gebruiken, inclusief alle gerelateerde documentatie die online beschikbaar is, uitsluitend met het bèta-testen als doel, voor een beperkte periode en onder deze TestFlight-servicevoorwaarden.

Conform de overeenkomst tussen u en de applicatieprovider, en los van de beperkte licentie die hierboven is uiteengezet, is de applicatieprovider eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in de bèta-app, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten. Voor zover wettelijk toegestaan mag u een bèta-app niet: (a) wijzigen, onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of demonteren; (b) verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven, distribueren, uitzenden of op andere wijze overdragen; (c) een kopie van een bèta-app maken of deze op enig andere wijze reproduceren; of (d) tonen aan ongeautoriseerde derden zonder autorisatie van de applicatieprovider.

U gaat ermee akkoord dat u bèta-apps gedegen zult bètatesten.

U bevestigt dat u begrijpt dat bèta-apps, apps voorafgaand aan een release zijn, alpha zijn of bèta-software en onvolledig kunnen zijn of fouten en onnauwkeurigheden zouden kunnen bevatten. U dient bèta-apps niet in een commerciële gebruiksomgeving of met belangrijke gegevens te gebruiken. U dient een back-up te maken van gegevens voordat u een bèta-app op uw Apple-apparaat gaat gebruiken. Noch Apple noch de applicatieprovider zal verantwoordelijk zijn voor welke kosten, uitgaven of enige andere aansprakelijkheid dan ook die u mag treffen ten gevolge van het gebruik van bèta-apps, inclusief maar niet beperkt tot enige schade, verlies of corrupt worden van software, informatie of gegevens. Verder kunnen bèta-apps niet compatibel zijn met productie apps. Mocht u al een productieversie van een bèta-app op uw Apple-apparaat hebben geïnstalleerd, dient u van enige gegevens geassocieerd met een dergelijke app een back-up te maken voorafgaand aan het installeren van een bèta-versie aangezien gegevens corrupt kunnen raken of verloren kunnen gaan tussen twee verschillende versies van dezelfde app. U bevestigt nadrukkelijk en gaat akkoord ermee dat gebruik van bèta-apps volledig voor op eigen risico wordt gedaan.

Verder, als u de volledige versie van een app op uw apparaat hebt geïnstalleerd en u installeert dezelfde bèta-app, kunnen uw gegevens corrupt worden of kunnen verloren gaan en kunnen niet meer worden teruggehaald. U dient een back-up te maken van uw informatie voordat u een bèta-app installeert. Uitsluitend voor bèta-app testdoeleinden en uitsluitend gedurende de duur van een dergelijke test zullen in-app-aankopen binnen de bèta-app voor u gratis beschikbaar komen en zullen dergelijke aankopen niet ten laste worden gelegd van uw rekening. Als u de app uit de AppStore koopt of downloadt kunnen uw gegevens niet beschikbaar blijven van binnen uit de volledige versie. Wij raden aan om een back-up te maken van uw gegevens voordat u de bèta-app verwijdert of de volledige versie vanuit de App Store aanschaft.

Door Apple en/of externe ontwikkelaars geleverde bèta-apps zijn mogelijk niet in alle talen of in alle landen beschikbaar en Apple geeft geen garantie dat de bèta-apps geschikt zijn of beschikbaar zijn voor gebruik voor een bepaalde locatie. Voor zoverre u ervoor kiest toegang te hebben tot en de bèta-apps te gebruiken via TestFlight, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor het naleven van enige van toepassing zijnde wetten. Bèta-apps hebben een beperkte tijd en TestFlight kan veranderen, beperken of zelfs ophouden met het geven van toegang tot bèta-apps op elk moment dan ook zonder voorafgaande kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens u. Voorts begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u bepaalde informatie over een bèta-app die via TestFlight wordt gedownload mogelijk niet kunt krijgen voordat de download plaatsvindt, waaronder maar niet beperkt tot de leeftijdsclassificatie van de bèta-app, de minimale hardwarevereisten, en de beschikbaarheid van items die te koop zijn binnen de bèta-app (d.w.z. in-app aankopen). Door een bèta-app te downloaden stemt u toe de bèta-app te gebruiken zonder dergelijke informatie en mededelingen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u niet gecompenseerd wordt voor het beoordelen van een bèta-app of voor bèta-input en dat u zelf alle kosten draagt die gepaard gaan met het gebruik van TestFlight en bèta-apps (bijvoorbeeld kosten voor mobiele telefonie en gebruik van data). Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat de content en uw gebruik van een bèta-app die nog niet openbaar verkrijgbaar is, geheim is, tenzij de applicatieprovider uitdrukkelijk openbare bekendmaking autoriseert. U gaat ermee akkoord dat u zich met betrekking tot de bèta-app tot geheimhouding verplicht en deze vertrouwelijk behandelt, bijv. door deze niet te delen met anderen die de bèta-app niet hebben geïnstalleerd

Als u een klacht hebt over een bèta-app, dan dient u deze rechtstreeks naar de applicatieprovider te sturen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de applicatieprovider, en niet Apple, volledig verantwoordelijk is voor elke bèta-app, tenzij Apple de licentiegever van een dergelijke bèta-app is.

Bèta-testgegevens en bèta-feedback

Als u een bèta-app via TestFlight gebruikt, zullen Apple en de applicatieprovider automatisch alle gecrashte en gebruiksgegevens verzamelen (‘bèta testgegevens’) en kunt u mogelijk niet kiezen uit de verzameling van bèta-testgegevens.

TestFlight zal u ook de mogelijkheid bieden geschreven of zichtbare feedback (bijv. screenshots en commentaren) over de bèta-app bij Apple en/of applicatieproviders (bèta-feedback) in te dienen. Als u bèta-feedback indient, erkent u en stemt u ermee in dat u dit op eigen initiatief doet en dat applicatieprovider (inclusief Apple, als het een bèta-app van Apple is) het recht heeft uw bèta-feedback te gebruiken zoals hieronder staat aangegeven. U verklaart aan de applicatieprovider dat u over alle noodzakelijke rechten beschikt de bèta-feedback te geven en de rechten aan de applicatieprovider te geven.

De applicatieprovider mag de bèta-testgegevens en bèta-feedback gebruiken voor het verbeteren van zijn app en gerelateerde producten en contact met u opnemen aangaande uw gebruik van zijn bèta-app. Het gebruik door de applicatieprovider van bèta-testgegeven en bèta-feedback is aan beperkingen en vereisten onderhevig zoals uiteengezet door Apple in de programmalicentieovereenkomst van de Apple-ontwikkelaar en het privacy beleid van de applicatieprovider. Apple kan de bèta-testgegevens gebruiken om zijn producten en services te verbeteren.

Bèta-testgegevens en bèta-feedback kunnen persoonlijke gegevens bevatten en informatie over uw apparaat, inclusief maar niet beperkt tot verschillende unieke apparaat-id’s, hardware en besturingssysteemspecificaties, prestatiestatistieken en gegevens over hoe u uw apparaat, systeem en applicatiesoftware, netwerkinformatie en randapparatuur gebruikt. Als u TestFlight en de bèta-app gebruikt zullen details worden verzonden met betrekking tot welke gegevens naar Apple en de applicatieprovider zijn gestuurd en hoe de informatie gebruikt zal kunnen worden. Meer informatie kunt u vinden door https://testflight.apple.com/#privacy-data te bezoeken. Te allen tijde zal Apple uw informatie in overeenstemming met ons privacy beleid behandelen. Deze kunt u inzien op https://www.aple.com/legal/privacy.

Apple streeft naar diversiteit en een veilige, intimidatievrije ervaring voor iedereen te leveren. Bèta-feedback dient respectvol te zijn en geen beledigende, kwaadaardige of afkeurende tekst, afbeeldingen of screenshots te bevatten.

GEEN GARANTIE

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U TESTFLIGHT EN ALLE BÈTA-APPS DIE U VIA TESTFLIGHT AANSCHAFT GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIKT WAT BETREFT TOEREIKENDE KWALITEIT, SNELHEID, NAUWKEURIGHEID EN PRESTATIE. Bèta-APPS KUNNEN SOFTWARE-, SERVICE EN ANDERE FOUTEN BEVATTEN EN TESTFLIGHT EN/OF BÈTA-APPS DIE VIA TESTFLIGHT WORDEN GEDOWNLOAD ZIJN MOGELIJK NIET CONTINU BESCHIKBAAR, FOUTLOOS OF VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE KWAADWILLIGE CODE EN SLAAN MOGELIJK GEGEVENS NIET OF NIET NAUWKEURIG OP. VOORZIENINGEN EN FUNCTIES VAN TESTFLIGHT EN BETA APPS DIE VIA TESTFLIGHT WORDEN GEDOWNLOAD KUNNEN VERANDEREN EN MET OF ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING NIET MEER BESCHIKBAAR VOOR U ZIJN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN TESTFLIGHT, BÈTA-APPS DIE VIA TESTFLIGHT ZIJN AANGESCHAFT, EN ALLE DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR TESTFLIGHT EN/OF DERGELIJKE BÈTA-APPS 'IN HUIDIGE STAAT' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR' VERSTREKT, INCLUSIEF ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN APPLE EN DE APPLICATIEPROVIDER VRIJWAREN ZICH HIERBIJ VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT TESTFLIGHT, DE BÈTA-APPS, EN ALLE DIENSTEN, ZOWEL UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) STILZWIJGENDE GARANTIES EN/OF VOORWAARDEN INZAKE COMMERCIËLE BRUIKBAARHEID OF TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, RUSTIG GENOT, EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. APPLE EN APPLICATIEPROVIDER GEVEN GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING VAN UW PLEZIER VAN TESTFLIGHT EN/OF DE BÈTA-APP, NOCH DAT DE FUNCTIES VAN OF DE DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR TESTFLIGHT EN/OF DE BÈTA-APP AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, DAT DE BÈTA-APP OF TESTFLIGHT ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZAL WERKEN, OF DAT MANKEMENTEN AAN DE BÈTA-APP OF TESTFLIGHT GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. GEEN ENKEL MONDELING OF SCHRIFTELIJK ADVIES OF INFORMATIE VAN DE APPLICATIEPROVIDER OF DIENS GEVOLGMACHTIGDE HOUDT EEN GARANTIE IN. INGEVAL DE BÈTA-APP OF TESTFLIGHT GEBREKEN VERTOONT, NEEMT U DE VOLLEDIGE KOSTEN VOOR ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE VOOR UW REKENING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKINGEN OP DE BETREFFENDE CONSUMENTENRECHTEN NIET TOEGESTAAN, DUS IS BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Beëindiging

Om uw deelname aan bèta-testen van een bepaalde app te beëindigen, verwijdert u de bèta-app van het apparaat. Het verwijderen van de bèta-app van uw apparaat verwijdert tevens de gegevens die u hebt gegenereerd binnen die bèta-app, en verwijdert mogelijk alle gegevens in een eerder geïnstalleerde volledige versie van de app. Het verwijderen van de bèta-app verwijdert geen bèta-testgegevens of bèta-input die u, TestFlightof de bèta-app reeds aan de applicatieprovider en Apple hebben verstrekt. Als u wilt dat uw persoonlijke informatie wordt verwijderd, moet u rechtstreeks contact opnemen met de applicatieprovider of Apple. Apple en/of de applicatieprovider behouden het recht voor naar eigen goeddunken uw deelname aan het bèta-testen van een bèta-app op elk moment te beëindigen. Bij wijze van voorbeeld kan deze beëindiging zich voordoen wanneer u aan de applicatieprovider bèta-feedback aanlevert die beledigende en ongepaste afbeeldingen bevat.

03-06-2019