Apple Retail Belgium BVBA, Algemene verkoopvoorwaarden

Wij danken u dat u Apple Retail Belgium BVBA heeft gekozen voor uw aankopen. Apple Retail Belgium BVBA is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C, Bus 204, B-1000 Brussel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder BTW-nummer BE 0836.157.420 RPR Brussel. Gemakshalve wordt Apple Retail Belgium BVBA hierna "Apple", "wij" of "ons" genoemd, en worden onze Belgische Apple-winkels "Apple Store(s)" genoemd.

Zoals met elke aankoopervaring, zijn transacties in een Apple Store onderworpen aan voorwaarden. Als u een product koopt bij een Apple Store zijn deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") van toepassing op de verkoopovereenkomst tussen u en Apple.

Terugzendingen

Als u niet tevreden bent met uw aankoop, dan kunt u deze binnen een termijn van veertien (14) dagen na uw aankoop terugzenden samen met het aankoopbewijs. Als het product in de originele verpakking en samen met de meegeleverde accessoires onbeschadigd wordt teruggezonden, zullen we naar onze keuze het product omruilen of aan u terugbetalen (tenzij voor contante betalingen boven een bedrag van 999 euro, afhankelijk van de betaalmethode die bij de aankoop werd gebruikt). Voor elke geldtransactie boven een bedrag van 999 euro zal Apple zo spoedig mogelijk na ontvangst van het teruggezonden product en van de bankgegevens voor de terugbetaling, het geld op uw bankrekening storten.

Wij vragen u om met de volgende zaken rekening te houden:

  • Elke software, geheugenkaart of andere gegevensdrager waarvan de verpakking werd geopend kan alleen worden omgeruild tegen een identiek product en zal niet worden terugbetaald;
  • Elk product dat op verzoek werd geconfigureerd, zoals een gepersonaliseerde iPad, zal niet worden terugbetaald of omgeruild;
  • Producten kunnen op uw kosten worden teruggezonden naar gelijk welke Apple Store van het land. Niettegenstaande het voorgaande zult u, als u tien of meer exemplaren van eenzelfde product wenst terug te zenden, deze exemplaren echter moeten terugzenden naar de Apple Store waar ze oorspronkelijk werden aangekocht. Elk ruilproduct wordt u ter beschikking gesteld in de winkel, maar zal niet door Apple naar u worden opgestuurd;
  • Deze bepalingen doen geen afbreuk aan het herroepingsrecht uit hoofde van het consumentenkrediet. In voorkomend geval verwijzen wij voor meer informatie hierover naar de voorwaarden van uw consumentenkredietovereenkomst;
  • Deze bepalingen doen evenmin afbreuk aan uw rechten als consument uit hoofde van de wettelijke garantie van de verkoper gedurende twee jaar van toepassing op consumptiegoederen (artikelen 1649bis tot 1649octies Burgerlijk Wetboek), en uit hoofde van de garantie voor verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek). Voor meer informatie over de modaliteiten voor een beroep op de wettelijke garantie, gelieve de webpagina https://www.apple.com/legal/warranty/ te raadplegen alsook de bij het product geleverde documentatie.
  • Deze bepalingen doen evenmin afbreuk aan de rechten die u desgevallend geniet uit hoofde van commerciële of contractuele garanties aangeboden door Apple of door de fabrikant (voor producten die niet van het merk Apple zijn). In voorkomend geval en voor meer informatie over de modaliteiten voor een beroep op deze garanties, gelieve de webpagina https://www.apple.com/legal/warranty/ te raadplegen alsook de door Apple of door de fabrikant bij het product geleverde documentatie.
  • Apple biedt beveiligingsfuncties aan die u de mogelijkheid geven om uw product tegen verlies of diefstal te beschermen. Als deze functies zijn ingeschakeld en niet kunnen worden uitgeschakeld door de persoon die in het bezit is van het product, behoudt Apple zich het recht voor om de terugzending of omruiling te weigeren.

Specifieke voorwaarden voor het terugzenden van een Apple Watch van de Edition-collectie

Naast de hierboven beschreven voorwaarden voor terugzending, gelden voor de terugzending van een Apple Watch van de Edition-collectie de volgende specifieke voorwaarden. Zo zal een Apple Watch van de Edition-collectie niet kunnen worden omgeruild of teruggezonden tenzij deze in originele staat, intact en onbeschadigd is, en na te zijn gecontroleerd in de externe faciliteiten op de site van Apple. Afhankelijk van de initieel gebruikte betaalmethode zult u een storting of een terugbetaling op uw credit card ontvangen binnen 10 werkdagen, op voorwaarde dat het artikel werd teruggezonden in zijn oorspronkelijke staat.

Andere voorwaarden in verband met het Apple product

Door het doen van deze aankoop erkent u uitdrukkelijk de volgende voorwaarden:

▪ Een SIM-kaart van een door Apple goedgekeurde operator kan vereist zijn om bepaalde functies van het Apple-product in te schakelen. Deze dienst wordt afzonderlijk verkocht, en is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de operator;

▪ Aankopen gedaan in het kader van een lease-overeenkomst of bij een mobiele operator zijn onderworpen aan de voorwaarden van zulke overeenkomst, die de terugzending van zulke aankopen mogelijks niet toestaat. Raadpleeg de algemene voorwaarden van uw overeenkomst;

▪ De mobiele operatoren passen verschillende regels toe voor de beëindiging van hun dienst. De terugzending van uw Apple-product leidt niet automatisch tot de beëindiging of tot het resetten van uw mobiele telefoonrekening. U bent verantwoordelijk voor uw draadloze dienst-overeenkomst en alle bijbehorende kosten van uw mobiele telefoonrekening. Voor meer informatie neemt u best contact op met uw operator.

Voorwaarden van toepassing op software van Apple

De aankoop en het gebruik van Apple-producten zijn ook onderworpen aan de algemene voorwaarden van de softwarelicentie-overeenkomst van toepassing op uw Apple product, beschikbaar via het volgende adres: https://www.apple.com/legal/sla/ en in de documentatie geleverd bij uw product.

Apple's Eenjarige Beperkte Fabrieksgarantie

Apple biedt voor alle nieuwe Apple merkproducten een fabrieksgarantie aan tegen alle materiaal- of fabricagegebreken. De algemene voorwaarden die op de garantie van toepassing zijn, zijn beschikbaar via https://www.apple.com/legal/warranty/, in onze Apple Stores en zijn ook opgenomen in de hardware doos van Apple. Apple's Garantie is niet van toepassing op producten die niet van het merk Apple zijn, zelfs indien deze samen met Apple producten verpakt of verkocht zijn. Producten die niet van het merk Apple zijn, kunnen mogelijks genieten van een fabrieksgarantie van de fabrikant van het product - voor meer informatie hierover vragen wij u de doos en de productdocumentatie te raadplegen.

Consumentenrechten

Apple's Eenjarige Beperkte Garantie of, voor producten die niet van het merk Apple zijn, de garantie van de fabrikant van het product (indien van toepassing), gelden afzonderlijk van, en vormen een aanvulling op de wettelijke garantie inzake consumptiegoederen voorzien in de Belgische wetgeving. Voor meer informatie over de wettelijke garantie kunt u het volgende adres https://images.apple.com/benl/legal/statutory-warranty/Belgium_Dutch_Statutory_Warranty.pdf raadplegen, of de beschikbare informatie in de Apple Stores of in de Apple hardware doos.

Wanneer Apple tegelijk de hoedanigheid heeft van verkoper en van fabrikant, kan de consument kiezen tussen Apple's Eenjarige Beperkte Garantie en de wettelijke garantie. Apple zal de consument op diens verzoek helpen om de meest gunstige voorwaarden te identificeren.

Gratis telefonische ondersteuning

De meeste Apple software en hardware producten genieten ook gratis telefonische ondersteuning voor incidenten die plaatsvinden binnen de eerste 90 dagen na de inbezitname van het product. Voor meer informatie over deze ondersteuning, gelieve de webpagina www.apple.com/benl/support/complimentary en de bij uw product geleverde documentatie te raadplegen.

Bestelbons

Elke aankoop van een product in de winkel door een handelaar door middel van een bestelbon moet binnen 30 dagen na de datum van de bestelbon worden geregeld.

Producten andere dan van het merk Apple

Voor producten die niet van het merk Apple zijn, kunt u dergelijke producten - naast de mogelijkheid om deze naar één van onze Apple Stores terug te zenden overeenkomstig de hierboven beschreven voorwaarden - eventueel ook rechtstreeks naar de fabrikant of de uitgever terugzenden overeenkomstig de algemene voorwaarden die bij de gekochte producten zijn gevoegd.

De producten die niet van het merk Apple zijn, kunnen ook genieten van een fabrieksgarantie van de fabrikant van het product.

Voor meer informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van deze producten vragen wij u de productdocumentatie te raadplegen.

Prijs

Indien Apple binnen veertien (14) dagen na de datum van uw aankoop (doch met uitzondering van nationale solden periodes) de prijs van één of meerdere product(en) verlaagt, kunt u een terugbetaling vragen van het verschil tussen de betaalde prijs en de nieuwe verkoopprijs na toepassing van de korting.

De hierboven beschreven terugbetaling is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

▪ U moet het aankoopbewijs terugzenden; en

▪ U moet een dergelijke terugbetaling aanvragen binnen veertien (14) dagen na de startdatum van de voornoemde prijsverlaging.

Apple behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de in de Apple Stores weergegeven productprijzen te wijzigen, en onopzettelijke fouten in de prijszetting te corrigeren.

Export Reglementering

Apple producten zijn onderworpen aan de wetten, reglementen en omzendbrieven die op export van toepassing zijn. Daarom gaat u ermee akkoord om deze na te leven.

Cadeaubonnen

De algemene voorwaarden van toepassing op Apple cadeaubonnen voor gebruik in Apple Stores staan op de achterkant van uw cadeaubon.

Terugzenden van cadeauproducten

Als u niet tevreden bent met een Apple cadeauproduct (d.w.z. een product gekocht om het aan een derde te schenken), kunt u dit terugzenden en door Apple laten vervangen door, naar uw keuze, een ander cadeauproduct of door een cadeaubon voor een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van het cadeauproduct. U kunt echter geen terugbetaling vragen van de prijs van het cadeauproduct.

Het cadeauproduct moet binnen veertien (14) kalenderdagen na aankoop in de originele verpakking worden teruggezonden, samen met het cadeau-ontvangsbewijs. De andere voorwaarden in de bovenstaande paragraaf "Terugzendingen" blijven van toepassing op elke terugzending van een Apple cadeauproduct.

Terugbetaling van de BTW

Apple Retail Belgium BVBA biedt de mogelijkheid om terugbetaling te krijgen van de BTW door Global Blue, voor klanten die hun aankopen buiten de Europese Unie exporteren, onder voorbehoud van toepasselijke beperkingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde winkel.

Beschikbaarheid van producten en beperkingen

Gezien de populariteit en/of beperkingen inzake de levering van sommige van haar producten, behoudt Apple zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op elk moment, de hoeveelheid producten die voor aankoop door klanten beschikbaar zijn, te beperken.

Juridische informatie / Contact

Apple Retail Belgium BVBA is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C, Box 204, B-1000 Brussel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder BTW-nummer BE 0836.157.420 RPR Brussel. Neem voor vragen contact met ons op via post op het volgende adres: Apple Retail België BVBA, Havenlaan 86C, Box 204, B-1000 Brussel, België.

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, illegaal of onuitvoerbaar zou worden verklaard volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, dan zal deze bepaling, in zoverre zij kan worden gescheiden van de overige bepalingen van deze voorwaarden, geacht worden uit deze voorwaarden te zijn geschrapt en zal zij op geen enkele wijze de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en de partijen aanvaarden onherroepelijk de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Het is aanbevolen om een kopie van deze Algemene Voorwaarden te bewaren, alsook enig bewijs van aankoop en andere documenten in verband met uw aankopen.