VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG OG RETURNERING ("VILKÅR")

1. Om disse betingelser

1.1 I disse betingelser betyder "vi" og "os" Apple Distribution International med hjemsted på adressen Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland, og "du" og ”dig” betyder Kunden. I disse betingelser skrives visse ord med stort begyndelsesbogstav for at vise, at der er tale om definerede termer med en bestemt betydning. Af hensyn til overskueligheden er disse definerede termer opført i slutningen af disse betingelser. Disse betingelser gælder for din Ordre på Produkter og Tjenester. Ingen andre betingelser skal være gældende, inklusive - men ikke begrænset til – evt. betingelser, som er anført på Ordrer, som du har afgivet, medmindre Apple udtrykkeligt har accepteret disse betingelser skriftligt med underskrift af en repræsentant for Apple Distribution International med den nødvendige bemyndigelse. 
Kontrakten kan ikke ændres, medmindre vi skriftligt godkender det med underskrift af en repræsentant for Apple Distribution International med den nødvendige bemyndigelse. Ingen andre parter end Kunden og Apple har nogen juridiske rettigheder i henhold til Kontrakten.

Tilbage til toppen

2. Afgivelse af din Ordre

2.1 Du kan afgive en Ordre ved at udfylde Ordreformularen på webstedet Apple Store for Business, hvis du indtaster din bruger-id og adgangskode og klikker på den relevante sendeknap. Du kan også afgive en Ordre via fax til følgende faxnummer: 383 227 79. Når du faxer Ordren, er det dit eget ansvar at sikre, at Ordren (i) er underskrevet af en autoriseret repræsentant for Kunden og (ii) enten stemplet med Kundens officielle stempel eller udskrevet på Kundens brevpapir. Ordrer, der afgives på anden vis, inklusive – men ikke begrænset til – Ordrer, der afgives via telefon eller e- post, er ugyldige og accepteres ikke af os.
2.2 Når du afgiver din Ordre, giver vi dig et Webordrenummer via webstedet Apple Store for Business. Bemærk, at dette Webordrenummer kun bruges til registreringsformål og ikke er udtryk for, at vi har accepteret din Ordre.


2.3 Ved at afgive en Ordre tilbyder du at købe de Produkter og/eller Tjenester, som du har valgt i overensstemmelse med disse betingelser. Vi beslutter selv, om vi vil acceptere dette tilbud eller ej.
2.4 Hvis vi accepterer din Ordre, vil vi meddele det via en Ordrebekræftelse. Vi vil sende Ordrebekræftelsen til dig via e-post, hvis du har opgivet en e-postadresse på Ordreformularen eller den Ordre, du har sendt via fax. I modsat fald sender vi Ordrebekræftelsen via post eller fax. Ordrebekræftelsen er gyldig, så snart vi har sendt den. Hvis vi ikke accepterer din Ordre, vil vi forsøge at kontakte dig via e-post, telefon eller post.
2.5 Vi vil gøre vores bedste for at levere de Produkter og/eller Tjenester, der er anført på Ordrebekræftelsen, men der kan være tilfælde, hvor vi ikke kan levere disse Produkter og/eller Tjenester, f.eks. hvis (i) de pågældende Produkter og/eller Tjenester er udgået af produktion eller ikke længere er tilgængelige, (ii) vi ikke kan få leveret de nødvendige komponenter, eller (iii) hvis der var anført en forkert pris på webstedet Apple Store for Business. I disse tilfælde vil vi kontakte dig for at informere dig herom og evt. foreslå alternative Produkter eller Tjenester, som du kan købe. Hvis du ikke accepterer vores forslag, annullerer vi din Ordre og returnerer det beløb, du har betalt til dækning af Ordren. Med forbehold af paragraf 11.4 er tilbagebetaling af disse beløb vores eneste forpligtelse over for dig, hvis vi ikke kan levere de Produkter og/eller Tjenester, du har bestilt.

2.6 Når vi har sendt Ordrebekræftelsen til dig, kan du ikke annullere Ordren, medmindre der foreligger en udtrykkelig og skriftlig fortrydelsesret med underskrift af en repræsentant for Apple Distribution International med den nødvendige bemyndigelse.
2.7 Oplysninger i annoncer, brochurer, andre skriftlige materialer, på websteder eller andre oplysninger, som du får af vores repræsentanter eller medarbejdere, skal anses som en opfordring til at afgive tilbud. Disse oplysninger er ikke udtryk for et tilbud fra vores side om at levere Produkter og/eller Tjenester.

Tilbage til toppen

3. Levering af Produkter og/eller Tjenester

I henhold til disse betingelser vil vi levere (men ikke installere) de Produkter og/eller Tjenester, som er anført på Ordrebekræftelsen.

Tilbage til toppen

4. Priser

4.1 Prisen for Produkter og Tjenester er den pris, som er anført på Ordrebekræftelsen.
4.2 De priser, der vises på webstedet Apple Store for Business, er eksklusive moms. Momsen skal betales af dig i henhold til den sats, der er anført på Ordrebekæftelsen.

Tilbage til toppen

5. Betaling for Produkter og/eller Tjenester

5.1 Du kan betale for Produkter og/eller Tjenester ved at benytte de betalingsmetoder, der til enhver tid er anført i afsnittet om betaling på webstedet Apple Store for Business.


5.2 Du skal betale i den valuta, som er anført på din Faktura.


5.3 Hvis du betaler med kreditkort, skal du anføre alle relevante kreditkortoplysninger, når du afgiver Ordren. Beløbet bliver trukket på dit kreditkort, når vi udsteder din Faktura eller afsender dine Produkter. Vi vil ikke påbegynde produktionen af dine Produkter, levere dine Produkter eller udføre Tjenesterne, før kreditkortselskabet har godkendt brugen af dit kort til betaling for de bestilte Produkter. Hvis vi ikke modtager denne godkendelse, vil vi informere dig herom.
5.4 Hvis du betaler med check, pengeoverførsel eller postgiro, vil der blive sendt en anmodning om betaling til dig, og dine Produkter vil blive fremstillet og leveret, og dine Tjenester leveret, når betalingen er gennemført. Hvis vi ikke modtager betaling inden for 30 dage efter datoen på Ordren, bliver Ordren annulleret.
5.5 Efter eget valg kan vi vælge at levere til dig på kreditbetingelser, som vi fastlægger, når en Ordre accepteres. Hvis du godkendes til kredit fra Apple, og hvis du opfylder de kreditbetingelser, som vi fastlægger efter eget valg, skal betaling finde sted senest 30 dage efter fakturadatoen. Vi forbeholder os ret til efter skriftligt varsel at kræve, at alle udestående beløb skal betales straks, i tilfælde af at du misligholder dine forpligtelser over for os, inklusive manglende overholdelse af kreditbetingelserne. Vi forbeholder os også ret til generelt eller i forbindelse med bestemte ordrer at variere, ændre eller begrænse den kreditstørrelse eller kreditløbetid, som vi yder dig. Forfaldne beløb tillægges renter (beregnes dagligt pr. dag, som indbetalingen er forsinket med) i overensstemmelse med den interbank-rentesats for en måned, som gælder i betalingslandet, plus 8% p.a.
5.6 Hvis vi har rimelig grund til at antage, at (i) du ikke vil betale for en Ordre i overensstemmelse med paragraf 5 ovenfor eller de fastlagte kreditbetingelser; og/eller (ii) at du ikke vil overholde den fastlagte maksimale kredit, som vi yder dig, har vi ret til at udsætte leveringen eller nægte at levere en Ordre.
5.7 Vi vil sende en anmodning om betaling, din Faktura og Produkterne til den faktureringsadresse, som er anført på Ordrebekræftelsen. Vi sender måske kun disse via e-post, hvis du har anført en e-postadresse på Ordreformularen.

Tilbage til toppen

6. Fragt, risiko og ejendomsret

6.1 Alle Produkter vil blive leveret af os til din leveringsadresse, der er accepteret af os. Leveringsdatoer, som evt. er anført i Ordren, Ordrebekræftelsen, andet materiale fra os (mundtligt eller skriftligt) eller på webstedet Apple Store for Business, er vejledende, og vi har ikke noget erstatningsansvar over for dig, hvis vi ikke leverer på den pågældende dato.
6.2 Levering finder sted på Hverdage inden for normal åbningstid.
6.3 Vi vil ikke levere nogen Produkter eller Tjenester til adresser uden for Danmark.
6.4 Vi kan foretage dellevering af dine Ordrer og fakturere dem separat til betaling på forfaldsdatoen. Evt. forsinkelser af delleverancer fritager dig ikke for accept af de resterende leverancer.
6.5 Medmindre andet er aftalt skriftligt, skal alle leverancer (i denne paragraf inkluderer leverancer indholdet af de pakkede Produkter samt selve pakkerne og antallet af pakker) betragtes som korrekte og ubeskadigede, medmindre du ved leveringen på vores kopi af fragtdokumentationen anfører de præcise mangler eller fejl ved leveringen eller oplyser os om sådanne mangler eller fejl skriftligt inden for fjorten (14) dage efter datoen for den pågældende leverance. Hvis du ikke oplyser os om fejl og mangler således, kan du ikke rejse krav om erstatning. Al kommunikation med os skal indeholde Webordrenummeret og en præcis beskrivelse af uoverensstemmelsen mellem ordre og leverance i antal eller type af Produkter. I tilfælde af mangelfulde leverancer vil vi efter eget valg afsende en erstatningsleverance eller udstede en kreditnota inden for tredive (30) dage efter modtagelse af din skriftlige meddelelse.
6.6 Ejendomsret og tabsrisiko over alle produkter overgår til dig, så snart de er sendt fra Apples fragtsted. For ordrer, som du har afhentet i en Apple Retail Store, overgår risikoen for tab eller beskadigelse af produkterne til dig, når du kommer i fysisk besiddelse af produkterne. Ejendomsret over produkterne vil overgå til dig, når produkterne kan afhentes, og du modtager en e-mail om afhentning. Hvis der er problemer i forbindelse med afhentningen, bedes du kontakte Apple for at få det løst.

Tilbage til toppen

7. Returnering af Produkter og annullering af Tjenester

Hvis Produkter returneres i uåbnet tilstand og i den originale æske, bytter Apple de returnerede Produkter eller tilbyder en tilbagebetaling, udelukkende baseret på den originale betalingsform, såfremt du returnerer Produkterne med den originale kvittering og den originale emballage inden for fjorten (14) kalenderdage efter modtagelsen af produkterne.
Bemærk følgende:
• Specialkonfigurerede Produkter, herunder personligt tilpassede iPods, kan ikke returneres eller byttes.
• Du kan annullere AppleCare Protection Plan inden for 45 dage efter købet og få alle pengene tilbage (med mindre Køberen har gjort brug af Tjenesterne og supporten).
• AppleCare Protection Plan kan desuden annulleres når som helst efter annulleringsperioden på 45 dage, men du vil kun modtage en pro rata-tilbagebetaling baseret på den tilbageværende gyldighedsperiode. Produkter kan kun returneres i Danmark. Ovenstående begrænser ikke dine lovsikrede garantirettigheder.

Tilbage til toppen

8. Adgangskoder og tilladelse

8.1 Når Apple har modtaget og accepteret den Ansøgningsformular, der findes på URL-adressen http://register.euro.apple.com/dk-business/shop, udsteder vi en adgangskode, en id og et kundenummer til brug ved afgivelse af Ordrer på webstedet Apple Store for Business.
8.2 Du erklærer dig indforstået med, at vi må behandle alle Ordrer, der afgives vha. din adgangskode eller en Ordreformular eller via fax i overensstemmelse med paragraf 2.1, som afgivet af dig eller som en garanti for, at du påtager dig alle forpligtelser for beløb, som vi kan opkræve i forbindelse med den pågældende Ordre.


8.3 Du erklærer dig indforstået med, at det er dit eget ansvar at beskytte din adgangskode.


8.4 Du erklærer dig indforstået med, at du ikke vil rejse tvivl om gyldigheden eller retskraften af noget køb via Apple Store med den begrundelse, at bestillingen blev overført og/eller godkendt elektronisk.

Tilbage til toppen

9. Software

9.1 Al Software gives i licens til dig i henhold til betingelserne i de relevante licensaftaler. Disse licensaftaler leveres sammen med Softwaren eller leveres ved overførsel af Software i overensstemmelse med paragraf 9.3.
9.2 Du er selv ansvarlig for at sikre, at alle Software- eller Produktløsninger, som du bestiller, opfylder dine krav og er kompatible med dine eksisterende systemer og arbejdsgange.


9.3 Du kan også købe og hente Software fra webstedet Apple Store for Business vha. din adgangskode og bruger-id. Du kan kun betale for overført Software med kreditkort. Når vi har modtaget godkendelse af betalingen fra kreditkortselskabet, modtager du instruktioner i form af en henvisning, så du kan begynde at hente Softwaren. Hvis overførslen afbrydes, mens du er ved at hente Software, skal du starte overførselsprocessen forfra. Hvis du ikke kan gennemføre overførslen, kan du inden for 30 dage skriftligt anmode om tilbagebetaling vha. den elektroniske formular til tilbagebetaling i forbindelse med softwareoverførsel. Anmodninger om tilbagebetaling skal sendes via post til den adresse, der er anført nedenfor. Med forbehold af paragraf 12.4 kan du ikke gøre andre krav gældende end tilbagebetaling af købsprisen i forbindelse med mislykket overførsel af Software.

Tilbage til toppen

10. Telefonsupport

10.1 Medmindre andet fremgår af oplysningerne på webstedet Apple Store for Business på det tidspunkt, hvor du afgiver din Ordre, vil vi uden beregning yde telefonsupport til Hardware som defineret nedenfor og Apple-software (medfølgende og ikke medfølgende) som defineret nedenfor, hvis du køber den pågældende Hardware eller Software via webstedet Apple Store for Business. Denne tjeneste er tilgængelig i 90 dage fra købsdatoen (Fakturaens dato). Hvis du vil have support til produkter fra andre producenter end Apple, skal du kontakte producenten.


10.2 Telefonsupport omfatter telefonisk rådgivning og vejledning i forbindelse med indstilling og installering og beslægtede emner.


10.3 Telefonsupport er tilgængelig mellem 08.00 og 20.00 på Hverdage. Telefonnummeret til telefonsupport bliver leveret sammen med dine Produkter eller sendt til dig via post sammen med oplysninger om dit kundenummer, når dine Produkter er blevet leveret. Du skal selv afholde udgifterne til telefonsamtalerne i henhold til lokale takster.


10.4 Gennem telefonsupport vil vi prøve at løse dine problemer, første gang du ringer til os. Vi kan ikke garantere, at alle problemer kan løses. I visse tilfælde skal vi måske ringe tilbage til dig for at foreslå en løsning.

Tilbage til toppen

11. Et (1) års begrænset garanti

11.1 Alle nye Hardwareprodukter fra Apple leveres med et års begrænset garanti på materiale- og produktionsfejl. Garantibetingelserne, der er en del af og inkorporeret i denne Kontrakt ved henvisning, er tilgængelige, hvis du klikker på det relevante hyperlink nedenfor. Disse garantibetingelser er også inkluderet i pakken med Hardware fra Apple. Du kan se en kopi af den begrænsede garanti på Apples Hardwareprodukter, inklusive begrænsninger og undtagelser, før du foretager dit køb, hvis du klikker på det relevante link nedenfor. En sådan begrænset garanti dækker kun Apples Hardwareprodukter (som defineret nedenfor); garantien dækker ikke Software, Tjenester eller andre Produkter. Du bør læse de relevante Softwarelicenser for at se, hvilken garanti der gælder for din Software. Et års begrænset garanti på nye produkter undtagen iPod og iSight 
Et års begrænset garanti på iPod og iSight Før du indleverer dit Hardwareprodukt fra Apple til garantiservice, er det dit eget ansvar at fremstille en separat sikkerhedskopi af System-software, programmer og alle data samt at slå alle adgangskoder fra. Du er selv ansvarlig for at geninstallere og tilbagekopiere software, data og adgangskoder. Vi påtager os intet ansvar for tab af data som følge af garantiservice. Når du ringer til os i forbindelse med garantien, bør du gøre det mellem kl. 08.00 og 18.00 på Hverdage, og du skal opgive serienummeret på din Hardware fra Apple. Telefonnummeret til garantiservice leveres med din Hardware fra Apple. Du skal selv afholde udgifterne til telefonsamtalerne i henhold til lokale takster.
11.2 Produkter fra andre producenter end Apple/tredjepartsprodukter
Med hensyn til produkter fra andre producenter end Apple (inklusive medfølgende produkter og produkter, der leveres som en del af et tilbud) skal du anmode om garantiservice i henhold til de garantibetingelser, der er inkluderet med de købte Produkter. I forbindelse med eksisterende producentgarantier skal evt. garantikrav først rettes direkte til producenten eller til os via telefon (i så fald vil vi inden for rimelighedens grænser foretage det fornødne for at løse disse problemer for dig).

Tilbage til toppen

12. Vores ansvar

12.1 Disse betingelser beskriver i fuldt omfang vores forpligtelser og vores ansvar i forbindelse med levering af Produkterne (og udførelse af telefonsupport og garantiservice) samt udførelse af evt. Tjenester.
12.2 Der er ingen andre garantier, betingelser eller andre vilkår, som er bindende for os, end dem, som nævnes udtrykkeligt i Kontrakten.


12.3 Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier, betingelser eller andre vilkår i forbindelse med Produkterne eller Tjenesterne, som ellers ville være underforstået eller integreret i Kontrakten i henhold til gældende lov i det land, hvor du har købt Produkterne eller Tjenesterne, eller på anden måde (inklusive – men ikke begrænset til – garantier for kvalitet, egnethed til bestemte formål, rimelig omhu og dygtighed) i den udstrækning, loven tillader denne ansvarsfraskrivelse. Vi vil især ikke være ansvarlige for at sikre, at Produkterne er egnede til dine formål.


12.4 Ingen bestemmelser i Kontrakten skal begrænse eller ophæve vores ansvar (i) for dødsfald eller personskade, der skyldes forsømmmelse fra vores side, eller (ii) for svig eller (iii) misligholdelse af de forpligtelser, der er underforstået i de relevante nationale love med hensyn til ejendomsret, eller (iv) ethvert ansvar, som vi ikke kan fraskrive os i henhold til loven.
12.5 Med forbehold af paragraf 12.4 pålægger Kontrakten os intet erstatningsansvar for evt. tab af indtægt, tab af fortjeneste, tab af kontrakter, tab af data eller andre indirekte tab og skader eller følgetab og -skader af nogen art, uanset hvordan de opstår, og uanset om de skyldes skadevoldende handlinger (inklusive forsømmelighed), misligholdelse af kontrakten eller andet.


12.6 Med forbehold af paragraf 12.4 kan vores samlede erstatningsansvar pga. kontraktforhold, skadevoldende handlinger (inklusive forsømmelighed) eller andet under ingen omstændigheder overstige det beløb, som du skal betale os for de Produkter og/eller Tjenester, kontrakten omhandler.

Tilbage til toppen

13. Kontakt os

Du kan kontakte os:
• Via telefon på 8060 1043 mellem 09.00 og 18.00 på Hverdage; eller
 Via e-post til businessexperts@apple.com ; eller
• Via post til Apple Distribution International, The Apple Store, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irland. Når du kontakter os i forbindelse med en Ordre, som du har afgivet, skal du opgive dit Webordrenummer.

Tilbage til toppen

14. Eksportkontrol

Du erklærer dig indforstået med at overholde al Eksportlovgivning. Du erklærer dig indforstået med (i) ikke at ville eksportere noget Produkt til et andet land i modstrid med Eksportlovgivningen, og (ii) ikke at ville eksportere noget Produkt til et andet land, hvortil der kræves en eksporttilladelse eller anden godkendelse, uden først at indhente de nødvendige tilladelser og godkendelser. Du erklærer ikke at være bosiddende i, under kontrol af eller statsborger i et land, hvortil det er forbudt at eksportere Produkterne i henhold til Eksportlovgivningen.

Tilbage til toppen

15. Databeskyttelse

Når du afgiver din ordre, accepterer og forstår du, at vi muligvis gemmer, behandler og bruger data, der indsamles i forbindelse med din ordre, til behandling af din ordre og mere generelt til at sikre administration af og opfølgning på vores kommercielle forhold. Dine data behandles og gemmes muligvis også til sikkerhedsmæssige formål for at sikre overholdelsen af alle lovbestemte forpligtelser samt til direkte markedsføring. Kun en behørigt autoriseret person hos Apple vil have adgang til dine data.

For at opfylde de formål, der beskrives ovenfor, vil dine data blive overført til Apple Inc. i Cupertino, Californien (USA). Overførslen af personlige data til Apple Inc. sker i overensstemmelse med kravene til internationale dataoverførsler etableret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Schweiz. Apple Inc. vil anvende passende retsmidler til den internationale overførsel af data til USA eller være bundet af passende kontraktlige aftaler (som for eksempel modeller for aftalebestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen) eller bindende virksomhedsregler for at beskytte dine personlige oplysninger. Dine data vil muligvis også blive delt med bestemte personer i Apple-koncernens virksomheder i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde for at opfylde de ovennævnte formål.

Vi samarbejder med andre virksomheder i og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (herunder lande, der ikke tilbyder samme beskyttelsesniveau som dit land), som hjælper os med at levere produkter og tjenester til dig i forbindelse med din ordre. Vi vil sikre, at disse virksomheder enten respekterer databeskyttelseslovene i EU eller andre regelsæt, der sikrer passende beskyttelse, eller at de er bundet af passende kontraktlige aftaler eller bindende virksomhedsregler for at beskytte dine personlige oplysninger.

Vi kan for eksempel give disse virksomheder dine data i forbindelse med forsendelsen af produkter til dig eller for at sikre, at du får fordel af særlige rabatter eller vilkår i forbindelse med købet. Derudover vil nogle af de oplysninger, du har givet os, hvis du har anmodet om finansiering i forbindelse med betalingen af de bestilte produkter, blive videregivet til virksomheder, som tilbyder finansiering af dit køb. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om, hvordan vi beskytter dine data, i vores Anonymitetspolitik på URL-adressen www.apple.com/dk/legal/privacy.

Du informeres hermed om, at du har ret til at tilgå, korrigere og slette dine data og til at gøre indsigelse, på legitimt grundlag, mod behandlingen af dine data. Du kan når som helst gøre indsigelse mod modtagelsen af reklamer eller direkte markedsføring eller produktoplysninger. Hvis du vil udøve disse rettigheder, kan du klikke på appleid.apple.com/dk/ for at opdatere dine præferencer for personlige kontaktoplysninger eller kontakte Apple på www.apple.com/dk/privacy/contact.

Tilbage til toppen

16. Forhold, som vi ikke har kontrol over

Vi vil gøre vores yderste for at opfylde vores forpligtelser i henhold til kontrakten.
Vi kan dog ikke drages til ansvar for forsinkelser eller mangler, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold, som vi ikke med rimelighed kan siges at have kontrol over. I tilfælde af forsinkelser vil vi udføre vores forpligtelser så hurtigt som muligt inden for rimelighedens grænser.

Tilbage til toppen

17. Tvister, lovvalg og jurisdiktion

Denne Kontrakt er underlagt lovgivningen i Irland, og parterne erklærer sig indforståede med, at kun irske retsinstanser har jurisdiktion til at høre og træffe afgørelser i evt. tvister, der skyldes eller opstår i forbindelse med denne Kontrakt og Ordrer afgivet i henhold til denne Kontrakt.

Tilbage til toppen

18. Generelt

18.1 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af denne Kontrakt, bliver ingen betingelser ugyldige, selvom vi eller du undlader at gøre betingelserne gældende. En sådan undladelse betyder på ingen måde, at den anden part ikke kan gøre betingelsen gældende senere.


18.2 Hvis en retsinstans skulle finde, at en eller flere bestemmelser i denne Kontrakt ikke kan gøres gældende, er i modstrid med gældende ret eller på anden måde ugyldige, skal resten af denne Kontrakt stadig gælde i fuldt omfang og skal fortolkes på en måde, der ligger så tæt som muligt på parternes oprindelige hensigt med denne Kontrakt.
18.3 Hvis der er udpeget (a) en bobestyrer, bestyrer, administrator, administrativ bobestyrer eller lignende officiel person for dig eller din ejendom, hvis du foretager en overdragelse til fordel for dine kreditorer, hvis der indledes konkurs- eller insolvensbehandling for eller imod dig, hvis du træder i likvidation eller dit firma opløses, modtager en begæring eller kendelse om tvangsopløsning, ophører eller truer med at ophøre med din forretning, eller der indledes retssag mod dig på grund af skyldige omkostninger eller andre lignende forhold i en retskreds; eller (b) hvis du misligholder en betingelse i Kontrakten eller en anden kontrakt indgået mellem dig og os, kan vi efter eget valg annullere yderligere leverancer og/eller bringe Kontrakten til øjeblikkeligt ophør uden nogen form for opsigelse.


18.4 Hverken Kontrakten eller nogen Ordrer kan overdrages af dig, og du må ikke overdrage dine forpligtelser i henhold til Kontrakten uden vores skriftlige tilladelse, som ikke vil blive tilbageholdt unødigt. Vi har ret til at overdrage Kontrakten uden din godkendelse, under forudsætning af at overdragelsen sker til et selskab, som tilhører gruppen af Apple-selskaber.

Tilbage til toppen

19. Definerede termer

19.1 I disse vilkår og betingelser:
"Ansøgningsformular" betyder den Apple registreringsformular, som skal udfyldes og sendes til Apple af Kunden;
"Apple Authorised Service Provider" er en tekniker, som vi har autoriseret til at udføre garantiservice;
"Eksportlovgivning" betyder alle love, regler og bekendtgørelser i USA, den Europæiske Union og Danmark om eksport, reeksport, overførsel og videresalg af Produkter;
"Faktura" betyder den faktura, vi udsteder til dig på prisen for Produkter og/eller Tjenester;
"Hardware" betyder ethvert Produkt fra Apple, som ikke er Software, Tjenester eller Tilbehør;

 

"Hverdag" betyder alle andre dage end lørdage, søndage og helligdage i Danmark.
"Kontrakt" betyder disse betingelser;
"Kunde" betyder det firma (som defineret af os), som har fået lov til at købe Produkter og Tjenester, der vises på webstedet Apple Store for Business;


"Ordre" betyder en ordre, som du afgiver i overensstemmelse med disse betingelser;
"Ordrebekræftelse" betyder den ordrebekræftelse, som vi udsteder til dig som bekræftelse af, at vi accepterer din Ordre;
"Ordreformular" betyder den elektroniske ordreformular på webstedet Apple Store for Business; 

"Produkt" betyder et produkt, som er anført på webstedet Apple Store for Business, som vi vil levere til dig i overensstemmelse med disse betingelser;
"Software" betyder ethvert Produkt, som er software, inklusive – men ikke begrænset til – operativsystemer, medfølgende software, enkeltstående software og software, der kan hentes via Internet;
"Tilbehør" betyder ethvert ekstra Produkt, f.eks. en mus eller en taske til en bærbar computer;
"Tjenester" betyder alle tjenester eller andre ydelser (eksklusive garanti og telefonsupport), der er anført på webstedet Apple Store for Business, som vi vil levere til dig i overensstemmelse med disse betingelser;
"Webordrenummer" betyder det ordrenummer, som vi udsteder til dig;
"Webstedet Apple Store for Business" er vores websted for kunder i Danmark, og webstedets adresse er

Tilbage til toppen